Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fenniaskydd försäkringsvillkor: F400-F300

Fenniaskydd försäkringsvillkor: F400-F300

Gäller från och med 1.1.2024

OBS! Punkterna F20, F21, F22, F23, F40, F41, F43, F50, F51, F53, F55, F56, F57, F58, F59, F61, F62, F72, F80, F90 och F100 av Fenniaskydd försäkringsvillkor hittar du här: Fenniaskydd försäkringsvillkor: F20-F100.

Gäller från och med 1.1.2024

Ansvarsförsäkringen för privatperson ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F400.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för privatperson har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt 400.4 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor.

F400.2 Försäkrade

I ansvarsförsäkringen för privatperson är de försäkrade försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor med försäkringstagaren i samma hushåll.

Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register. Vid försäkringstagarens död bibehålls de övriga försäkrades ställning under ovannämnda förutsättningar tills boet är skiftat.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F410.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för ägare av småhusfastighet har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt F410.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

F410.2 Försäkrade

I försäkringen för ägare av småhusfastighet är de försäkrade ägaren till den fastighet som anges i försäkringsbrevet, i denna egenskap.

Gäller från och med 1.1.2024

Ansvarsförsäkringen för båtförare ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F420.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för båtförare har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt F420.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

F420.2 Försäkrade

I ansvarsförsäkringen för båtförare är de försäkrade ägaren, innehavaren eller föraren till den båt som anges i försäkringsbrevet eller den som använder båten med ägarens eller innehavarens tillstånd, var och en i denna egenskap.

Gäller från och med 1.1.2024

Ansvarsförsäkringen för djurägare ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Ansvarsförsäkringen för djurägare är ett tilläggsskydd till ansvarsförsäkringen för privatperson. Ansvarsförsäkringen för djurägare kan ingå i försäkringsavtalet om det även innehåller en djurförsäkring och en ansvarsförsäkring för privatperson. Om någondera eller båda försäkringarna upphör, upphör också tilläggsskyddet.

F430.1 Försäkrade

De försäkrade är ägaren, skötaren och innehavaren till djuret som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

Gäller från och med 1.1.2024

Ansvarsförsäkringen för resenär ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F440.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för resenär har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt F440.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

Gäller från och med 1.1.2024

Rättsskyddsförsäkringen för privatperson ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F500.1 Försäkringens syfte

När en rättsskyddsförsäkring för privatperson anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt F500.4.

När det i försäkringsbrevet står att försäkringen också gäller idkare av lantbruk är syftet med försäkringen att enligt dessa villkor ersätta nödvändiga och skäliga kostnader för att trygga den försäkrades rättsliga intressen vid försäkringsfall som anges i punkt F500.4. På idkare av lantbruk tillämpas villkorspunkterna F500.1–F500.7.7 med undantag av punkterna 2–6 i villkorspunkt F500.5.

F500.2 Försäkrade

I rättsskyddsförsäkringen för privatperson är de försäkrade försäkringstagaren och andra som stadigvarande bor med denna i samma hushåll. Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register. Om försäkringstagaren har avlidit under försäkringsperioden och om inte annat har överenskommits om hur försäkringen fortsätter för de övriga försäkrade, är de personer som vid försäkringstagarens död stadigvarande bodde med denna i ett gemensamt hushåll försäkrade, såvida de inte har en egen försäkring. Försäkrade är också delägare i ett oskiftat dödsbo i försäkringsärenden som gäller ägande, besittning eller användning av försäkringsobjektet, såvida de inte har en egen försäkring.

501.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta nödvändiga och skäliga advokatkostnader som uppstått för den försäkrade för anlitande av juristhjälp för att bestrida ogrundade krav vid identitetsstöld som avses i punkt 501.2.

Försäkringen gäller händelser som har samband med den försäkrades privatliv och som inträffat under försäkringens giltighetstid.

501.6 Till övriga delar tillämpas försäkringsvillkoren för rättsskyddsförsäkringen

Gäller från och med 1.1.2024

Rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F510.1 Försäkringens syfte

Syftet med rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden med direkt koppling till ägande, innehav, skötsel eller användning av den fastighet och byggnad som anges i försäkringsbrevet vid försäkringsfall som avses i punkt F510.4.

F510.2 Försäkrade

I rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet är de försäkrade ägarna till den fastighet som anges i försäkringsbrevet, i denna egenskap.

Gäller från och med 1.1.2024

Rättsskyddsförsäkringen för resenär ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F540.1 Försäkringens syfte

Rättsskyddsförsäkringen för resenär gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt F540.4.

Gäller från och med 1.1.2024

Den omfattande rättsskyddsförsäkringen för privatperson ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F550.1 Försäkringens syfte

När en omfattande rättsskyddsförsäkring för privatperson anges i försäkringsbrevet gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och i ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt F550.4.

När det i försäkringsbrevet står att försäkringen också gäller idkare av lantbruk är syftet med försäkringen att enligt dessa villkor ersätta nödvändiga och skäliga kostnader för att trygga den försäkrades rättsliga intressen vid försäkringsfall som anges i punkt F550.4. På idkare av lantbruk tillämpas villkorspunkterna F550.1–F550.7.7 med undantag av punkterna 2–6 i villkorspunkt F550.5.

Gäller från och med 1.1.2024

Den omfattande rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F560.1 Försäkringens syfte

Syftet med den omfattande rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden med direkt koppling till ägande, innehav, skötsel eller användning av den fastighet och byggnad som anges i försäkringsbrevet vid försäkringsfall som avses i punkt F560.4.

F560.2 Försäkrade

I försäkringen för ägare av småhusfastighet, innehavare eller användare av småhusfastighet är de försäkrade den ägare till fastigheten som anges i försäkringsbrevet i egenskap av ägare, innehavare och användare av fastigheten, om rättsskyddsförsäkringen för ägare, innehavare och användare av småhusfastighet anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Den omfattande rättsskyddsförsäkringen för resenär ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F570.1 Försäkringens syfte

Den omfattande rättsskyddsförsäkringen för resenär gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter, lägenheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt F570.4.

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Gäller från och med 1.1.2024

Olycksfallsförsäkringen för vuxna ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F200.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt F200.4.1.

Gäller från och med 1.1.2024

När försäkringstagaren är en privatperson beviljas olycksfallsförsäkringar endast om försäkringstagaren har också en hemförsäkring i samma försäkringsavtal.

Olycksfallsförsäkringen för senior ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F220.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt F220.4.1.

Gäller från och med 1.1.2024

Olycksfallsförsäkringen för ungdom ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F240.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt F240.4.1.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Om hemförsäkringen upphör eller sägs upp, stiger premien på sjukdomsskyddsförsäkringen.

F260.1 Innehåll

Sjukdomsskyddet innefattar en sjukkostnadsförsäkring, som ersätter vårdkostnader som uppstått till följd av sjukdom och olycksfall, och en heltidsförsäkring, som ersätter men eller dödsfall till följd av olycksfall eller från vilken en dagersättning betalas ut, om inte annat överenskommits för de senares del.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen Barnets sjukdomsskydd har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Om hemförsäkringen upphör eller sägs upp, stiger premien på sjukdomsskyddet.

F270.1 Innehåll

Barnets sjukdomsskydd innefattar en sjukkostnadsförsäkring, som ersätter vårdkostnader som uppstått till följd av sjukdom och olycksfall, och en heltidsförsäkring, som ersätter men eller dödsfall till följd av olycksfall, om inte annat överenskommits för de senares del.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Operationsskyddsförsäkringen kan beviljas företag om företaget har en obligatorisk arbetstidsförsäkring eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hos Fennia.

Om hemförsäkringen upphör eller sägs upp, stiger premien för operationsskyddsförsäkringen.

När försäkringstagaren är ett företag och den obligatoriska arbetstidsförsäkringen eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar upphör, upphör också operationsskyddsförsäkringen vid slutet av den pågående försäkringsperioden.

F290.1 Innehåll

Operationsskyddet inkluderar en vårdkostnadsförsäkring, som ersätter operationer och med dem jämförbara behandlingsåtgärder som läkare utför till följd av sjukdomar eller olycksfall. Det som ersätts är operationen, ett läkarbesök direkt före ingreppet och en kontrollundersökning.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

F290.7 Indexvillkor

Försäkringen är inte indexbunden. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Gäller från och med 1.1.2024

Resenärförsäkringen ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F300.1 Försäkringens syfte

Syftet med resenärförsäkringen är att enligt dessa villkor ersätta skador som den försäkrade drabbats av till följd av de försäkringsfall som anges i punkt F300.4.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

OBS! Punkterna F20, F21, F22, F23, F40, F41, F43, F50, F51, F53, F55, F56, F57, F58, F59, F61, F62, F72, F80, F90 och F100 av Fenniaskydd försäkringsvillkor hittar du här: Fenniaskydd försäkringsvillkor: F20-F100.

30 370 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor