Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Användarvillkor för nättjänsten Mitt Fennia för privatkunder

Användarvillkor för nättjänsten Mitt Fennia för privatkunder

Gäller från och med 15.2.2024

1.1

Nättjänsten Mitt Fennia (nedan nättjänsten) är en elektronisk helhetstjänst som erbjuds av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och dess koncernbolag, det vill säga Fennia och Fennia Liv (nedan försäkringsbolagen), och på vilken dessa användarvillkor (nedan villkoren) tillämpas.

Nättjänsten är avsedd att användas i Finland av användare som stadigvarande bor i Finland, om inte annat uttryckligen har överenskommits separat.

1.2

Nättjänsten och villkoren finns tillgängliga på finska och svenska. Om det finns skillnader mellan språkversionerna av villkoren, tillämpas i första hand de finska villkoren.

2.1

För att använda nättjänsten krävs ett gällande avtal om nättjänsten. Det upprättas mellan försäkringsbolagen och kunden för nättjänsten (nedan kunden), när kunden loggar in i nättjänsten första gången och godkänner dessa villkor.

2.2

En myndig privatperson kan ingå ett avtal om nättjänsten med försäkringsbolagen.

Avtalet om nättjänsten gäller bara användningen av nättjänsten – det har ingen koppling till avtal om de tjänster som tillhandahålls i nättjänsten. Dessa tjänster omfattas av separata tjänsteavtal. Om villkoren för avtalet om nättjänsten och villkoren för ett sådant tjänsteavtal skiljer sig åt, tillämpas alltid i första hand det separata tjänsteavtalet för varje tjänst.

3.1

Nättjänsten kan omfatta tjänster som försäkringsbolagen eller deras direkt eller indirekt ägda dotterbolag eller tredje parter tillhandahåller. I fortsättningen benämns alla dessa som tjänsteleverantörer (nedan kallas alla dessa tillsammans tjänsteleverantörerna).

3.2

Tjänsteleverantörerna fastställer de tjänster som vid respektive tidpunkt tillhandahålls i nättjänsten. De har rätt att ändra det utbud av tjänster som tillhandahålls i nättjänsten.

3.3

Tjänster av tredje parter erbjuds och levereras som sådana och utan förbindelse. Varje tjänsteleverantör ansvarar för sina egna tjänster i nättjänsten och för eventuellt tillhörande användarstöd i enlighet med tjänsteavtalet om respektive tjänst.

Försäkringsbolagen är inte parter i de tjänsteavtal som kunden ingår med andra tjänsteleverantörer. Försäkringsbolagen ansvarar inte för att sådana avtal och deras villkor uppfylls.

Försäkringsbolagen ansvarar inte heller för riktigheten hos de uppgifter som de övriga tjänsteleverantörerna lämnar eller för innehållet i och tillgången till de tjänster som de övriga tjänsteleverantörerna erbjuder.

3.4

De tjänster som tillhandahålls i nättjänsten kan i fråga om innehåll och villkor skilja sig från motsvarande tjänster som tjänsteleverantörerna erbjuder via någon annan tjänstekanal.

4.1

En kund som har ett gällande avtal om nättjänsten med försäkringsbolagen har behörighet för nättjänsten. Behörigheten är personlig och kan inte överföras till tredje parter.

4.2

Kunden kan ge till en annan användare (nedan användaren) fullmakt att uträtta sina försäkringsärenden i kundens nättjänst. Försäkringsbolagen fastställer för varje tjänst vilka tjänster användaren kan använda i nättjänsten och vilka åtgärder användaren kan utföra.

Kunden ansvarar för samtliga åtgärder som användaren utför och för de meddelanden användaren skickar, till dess att kunden på ett lämpligt sätt återkallar fullmakten och meddelar försäkringsbolagen om detta skriftligen.

4.3

Försäkringsbolagen kan kräva att användaren ska visa upp en skriftlig fullmakt från kunden. Om användaren vägrar att visa upp en fullmakt, har försäkringsbolagen rätt att spärra användarens åtkomst till nättjänsten.

4.4

Dessa villkor är desamma för både kunden och användaren, om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor.

4.5

Kunden kan logga in i nättjänsten och använda den med sina personliga bankkoder eller med andra identifieringsmetoder som försäkringsbolagen godtagit. En lista över godkända identifieringsmetoder finns på försäkringsbolagens webbplats.

4.6

Identifiering av kunden genom bankkoder motsvarar identifiering av kunden genom ett identitetsbevis som beviljats av en myndighet. Samtliga åtgärder som bekräftas i nättjänsten med bankkoder är bindande för kunden på samma sätt som om kunden skulle ha bekräftat åtgärderna med sin egenhändiga underskrift.

4.7

Kunden förbinder sig att alltid följa samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sina bankkoder, som kunden använder vid inloggning i nättjänsten. Kunden förbinder sig att inte överlåta koderna till tredje parter och är ensam ansvarig för all verksamhet som sker på kundens nättjänst.

Kunden ser till och ansvarar för att nättjänsten används omsorgsfullt och säkerställer att kunden inte genom sina åtgärder möjliggör att utomstående kommer över eller får kännedom om de uppgifter som finns i nättjänsten.

4.8

Kunden är skyldig att meddela användarstödet utan obefogat dröjsmål, om

 • kundens bankkoder övergår till en tredje part eller

 • kunden får kännedom om att en tredje part loggar in eller försöker logga in i nättjänsten med kundens bankkoder.

4.9

Kunden förbinder sig att meddela nättjänstens användarstöd utan dröjsmål, om

 • kundens koder har förkommit eller

 • det finns skäl att misstänka att nättjänsten används obehörigt med kundens koder.

Kunden ansvarar för skadan och för de avtal som ingåtts med kundens bankkoder. Ansvaret upphör då försäkringsbolagen meddelats om att utomstående har kommit över koderna eller att nättjänsten används obehörigt. Försäkringsbolagen ska dessutom få en skälig tid att förhindra användning av nättjänsten med de berörda koderna.

4.10

Försäkringsbolagen har rätt att spärra kundens åtkomst till nättjänsten om det finns skäl att misstänka att kundens koder används obehörigt. I dessa situationer meddelar försäkringsbolagen kunden så snart som möjligt att kunden nekats åtkomst till nättjänsten.

5.1

Kunden ansvarar för att kunden har sådana apparater, program, dataförbindelser och eventuella andra tjänster som behövs för att använda nättjänsten.

5.2

Kunden ansvarar för att de apparater, program, dataförbindelser och eventuella andra tjänster som kunden använder är kompatibla och att de fungerar och att de är säkra. Kunden ansvarar även för datasäkerheten. Försäkringsbolagen har rätt att avbryta erbjudandet av nättjänsten om kundens apparater, program eller dataförbindelser äventyrar nättjänstens säkerhet eller funktion.

5.3

Försäkringsbolagen garanterar inte att nättjänsten fungerar med kundens apparater. Försäkringsbolagen har rätt att ändra vilka apparater som är kompatibla med nättjänsten eller andra tekniska krav som är en förutsättning för användning av nättjänsten. Försäkringsbolaget ska meddela om ändringen i nättjänsten eller på försäkringsbolagens webbplats inom fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

5.4

Försäkringsbolagen ansvarar inte för de skador som uppstår för kunden till följd av att uppgifter försvinner eller förändras i allmänna datanät eller i datanät som kunden äger, administrerar eller använder enligt avtal.

6.1

Nättjänsten är i regel tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan med undantag för när nättjänsten underhålls, uppdateras, råkar ut för störningar eller avbrott av andra motsvarande orsaker. Försäkringsbolagen garanterar inte att nättjänsten oavbrutet kan användas av kunden eller att den fungerar utan avbrott eller störningar.

6.2

Försäkringsbolagen ansvarar inte för skador som kan vållas kunden eller utomstående till följd av att nättjänsten inte är tillgänglig vid någon viss tidpunkt.

6.3

Försäkringsbolagen har rätt att begränsa nättjänstens användningstid. Försäkringsbolagen strävar efter att informera om detta i god tid på förhand i nättjänsten eller på försäkringsbolagens webbplatser.

7.1

Kunden ansvarar för att de uppgifter som ges i nättjänsten, eller som rör kunden eller kundens försäkringsärenden, är korrekta. De tjänster som erbjuds i nättjänsten och åtgärder som vidtas där genomförs enligt de uppgifter som lämnats, och försäkringsbolagen eller tjänsteleverantörerna är inte skyldiga att kontrollera eller komplettera dessa uppgifter.

Om försäkringsbolagen emellertid upptäcker fel eller brister i uppgifterna eller om de uppgifter som lämnats i nättjänsten förstörs, ska kunden på begäran lämna in nya uppgifter eller bistå försäkringsbolagen att korrigera eller komplettera uppgifterna.

7.2

Försäkringsbolagen ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att felaktiga eller bristfälliga uppgifter lämnats i nättjänsten med kundens koder.

7.3

Kunden ansvarar för att de uppgifter, anmälningar och åtgärdsuppdrag som kunden skickat eller skickas på kundens vägnar i nättjänsten kommer fram, till dess att försäkringsbolaget skickat ett svarsmeddelande eller en bekräftelse på att uppgifterna eller övriga kontakbegäranden har kommit fram.

7.4

De uppgifter som finns i nättjänsten utgör inte ett bindande anbud, försäkringsbrev eller någon annan förpliktande förbindelse för försäkringsbolagen, om detta inte uttryckligen meddelats separat.

7.5

Försäkringsbolagen ansvarar inte för fel som eventuellt förekommer i de uppgifter som finns i nättjänsten eller för de skador som dessa orsakar, om inte tvingande lagstiftning föreskriver något annat.

Försäkringsbolagen har rätt att ändra uppgifter som upptäckts vara felaktiga.

8.1

Försäkringsbolagen har rätt att skicka anmälningar och andra meddelanden som rör nättjänsten och avtalet om nättjänsten via nättjänsten.

8.2

Anmälningar och andra meddelanden som skickats via nättjänsten till kunden anses ha kommit till kundens kännedom senast sju (7) dagar från att de lagts ut på nättjänsten.

Om meddelandet undantagsvis skickas per post, anses meddelandet ha kommit till kundens kännedom senast sju (7) dagar från att meddelandet skickades till den adress som kunden uppgett för försäkringsbolagen.

8.3

Kunden ska lägga fram anmärkningar och krav som rör nättjänsten till försäkringsbolagen utan obefogat dröjsmål och senast trettio (30) dagar från att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt det faktum som föranledde anmärkningen eller kravet.

8.4

Anmärkningar och krav som rör tjänster som erbjuds i nättjänsten ska lämnas till den tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten i fråga i enlighet med villkoren i tjänsteavtalet för tjänsten.

9.1

Utöver det som fastställs någon annanstans i villkoren har försäkringsbolagen rätt att helt eller delvis spärra kundens behörigheter för nättjänsten och att avbryta behandlingen av kundens uppdrag omedelbart, om

a) försäkringsbolagen anser detta vara nödvändigt av säkerhetsskäl

b) lagstiftningen eller myndighetsföreskrifter förpliktar till det

c) underhålls- eller uppdateringsåtgärder ska vidtas i nättjänsten

d) det finns skäl att misstänka att koderna som krävs för att använda nättjänsten används obehörigt eller svikligen eller för lagstridig verksamhet

e) kunden eller användaren har meddelat att utomstående sannolikt har kommit över koderna

f) kunden eller användaren inte följer dessa villkor

g) den fullmakt som getts till användaren har återkallats eller

h) det finns skäl att misstänka att nättjänsten används på ett sätt som kan orsaka skada för avtalsparterna i avtalet om nättjänsten, försäkringsbolagen, tjänsteleverantören eller utomstående.

10.1

Försäkringsbolagen behandlar kundens personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och dataskyddslagen (1050/2018) samt enligt annan tillämplig lagstiftning.

10.2

Grunderna för och detaljerna om behandling av personuppgifter beskrivs närmare i försäkringsbolagens dataskyddsbeskrivningar, som finns tillgängliga på försäkringsbolagens webbplatser.

11.1

Försäkringsbolagen ansvarar inte för förseningar eller skador som beror på ett hinder som de inte kan påverka,

 • som de inte skäligen kunnat beakta då avtalet ingåtts och

 • vars följder försäkringsbolagen inte heller skäligen har kunnat undvika eller övervunnit (nedan force majeure).

11.2

Som force majeure betraktas, om inte annat påvisas, till exempel

 • krig eller uppror,

 • jordbävning, översvämning eller någon annan naturkatastrof som kan jämställas med dessa,

 • avbrott i allmän trafik, allmän datakommunikation eller allmän eldistribution,

 • export- eller importförbud,

 • strejk, lockout, bojkott eller andra arbetskonflikter som kan jämställas med dessa.

En strejk, lockout, bojkott eller någon annan arbetskonflikt som kan jämställas med dessa betraktas, om inte annat påvisas, som force majeure även då avtalsparten själv är föremål för eller delaktig i dessa.

11.3

En force majeure som drabbat försäkringsbolagens underleverantör betraktas som force majeure som drabbat försäkringsbolagen, om prestationen som är föremål för entreprenaden inte kan göras eller skaffas från något annat håll utan skäliga kostnader eller utan väsentliga förseningar.

12.1

Försäkringsbolagen är skyldiga att betala ut ersättning till kunden endast för en sådan direkt skada som orsakats av fel eller försummelse till följd av försäkringsbolagens egen oaktsamhet.

12.2

Försäkringsbolagen ansvarar enligt avtalet om nättjänsten inte för indirekta skador eller kostnader, såvida det inte är fråga om en uppsåtlig eller grovt oaktsam åtgärd av försäkringsbolagen.

12.3

Försäkringsbolagen ansvarar inte för avbrott och störningar i datakommunikationen till följd av tekniska fel, servicearbeten eller installationsarbeten och inte heller för direkta eller indirekta skador till följd av att uppgifter till följd av tekniska fel, servicearbeten eller installationsarbeten försenas, förändras eller försvinner, om inte annat följer av den tvingande lagstiftningen.

12.4

Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadorna. Om kunden försummar detta, ansvarar kunden själv för skadorna till den del de kunde ha undvikits.

13.1

Försäkringsbolagen har rätt att ändra villkoren. Ändringen kan meddelas till kunden på nättjänsten eller skriftligen på något annat sätt.

13.2

Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som försäkringsbolagen meddelar, dock tidigast två (2) månader från att meddelandet om ändringen skickades. Om kunden inte godkänner ändringen kan kunden säga upp avtalet om nättjänsten, och då upphör avtalet enligt punkt 14 i dessa avtalsvillkor.

14.1

Avtalet om nättjänsten gäller tills vidare.

14.2

Kunden kan säga upp avtalet om nättjänsten med omedelbar verkan. Uppsägningen ska göras skriftligen.

Försäkringsbolagen avsätter en skälig tid för att spärra kundens användarkod efter att de tagit emot kundens skriftliga meddelande om uppsägning.

14.3

Försäkringsbolagen kan skriftligen säga upp avtalet om nättjänsten att upphöra trettio (30) dagar från uppsägningen.

14.4

Som skriftlig uppsägning betraktas även en uppsägning som gjorts via nättjänsten eller per e-post.

14.5

Dessutom kan försäkringsbolagen avsluta kundens avtal om nättjänsten omedelbart utan något separat meddelande om hävning eller uppsägning, om

a) kunden inte under de senaste tolv (12) månaderna har haft gällande försäkringar i nättjänsten

b) användning av nättjänsten har spärrats enligt punkt 9 till följd av en orsak som beror på kunden eller användaren eller

c) kunden på något annat sätt väsentligen bryter mot dessa villkor.

14.6

Försäkringsbolagen kan också omgående avsluta avtalet om nättjänsten med en sådan användare som inte har ett gällande försäkringsavtal med försäkringsbolagen och vars fullmakt kunden har återkallat och skriftligen meddelat om återkallandet av fullmakten till försäkringsbolagen.

14.7

Även om avtalet om nättjänsten avslutas har försäkringsbolagen och tjänsteleverantörerna rätt att fullfölja de uppdrag som lämnats via nättjänsten om man inte uttryckligen kommer separat överens om annat när avtalet om nättjänsten avslutas.

14.8

Uppsägning och hävning eller något annat sätt att avsluta de tjänster som erbjuds i nättjänsten bestäms utifrån de separata tjänsteavtalen om dessa tjänster.

15.1

Kunden har inte rätt att överföra avtalet om nättjänsten till en annan person.

16.1

Äganderätt, upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter till nättjänsten och dess innehåll och layout tillhör försäkringsbolagen eller en tredje part.

16.2

Kunden får spara eller skriva ut material som finns i nättjänsten och på något annat sätt använda nättjänsten endast för eget bruk. Det är förbjudet att utan skriftligt tillstånd på förhand av rättsinnehavaren kopiera, sprida, ändra, länka till webbsidor eller på något sätt kommersiellt utnyttja eller publicera material som finns i nättjänsten.

17.1

På avtalet om nättjänsten tillämpas Finlands lag med undantag av dess principer för bestämmelser om lagval.

17.2

Användarstödet för nättjänsten fungerar som kundens tekniska stöd i ärenden som rör användning av nättjänsten. Kontaktinformation till användarstödet för nättjänsten finns på försäkringsbolagens webbplatser och på nättjänsten.

17.3

Kunden kan hänskjuta en tvist som gäller försäkringsverksamhet till Försäkrings- och finansieringsrådgivningen (FINE, www.fine.fi ) för behandling.

17.4

Tvistemål till följd av eller i samband med avtalet om nättjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt eller, om kunden så önskar, i tingsrätten på kundens hemort.

Kontakta oss

Försäkringsärenden

FöPL- och ArPL-försäkring: Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

 • www.elo.fi

Samtalspriser

För inrikessamtal från en fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 5 eller med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

30 263 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor