Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Oma Fennia -verkkopalvelun käyttöehdot - henkilöasiakkaat

Oma Fennia -verkkopalvelun käyttöehdot - henkilöasiakkaat

Voimassa 1.4.2015 alkaen

1 Yleistä

1.1

Oma Fennia -verkkopalvelu (jäljempänä ”verkkopalvelu”) on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä ”vakuutusyhtiöt”) tarjoama sähköinen palvelukokonaisuus, johon sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”ehdot”). Verkkopalvelu on suunnattu Suomessa pysyvästi asuville verkkopalvelun käyttäjille käytettäväksi Suomessa, ellei toisin ole erikseen nimenomaisesti sovittu.

1.2

Verkkopalvelu ja ehdot ovat saatavissa suomen- ja ruotsinkielisenä. Jos ehtojen eri kieliversioiden välillä on eroa, ovat suomenkieliset ehdot ensisijaiset.

2 Verkkopalvelusopimus

2.1

Verkkopalvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta, joka syntyy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja sen konserniyhtiön sekä verkkopalvelun asiakkaan (jäljempänä ”asiakas”) välillä asiakkaan kirjautuessa verkkopalveluun ensimmäisen kerran ja hyväksyessä nämä ehdot.

2.2

Verkkopalvelusopimuksen voi vakuutusyhtiöiden kanssa tehdä täysi-ikäinen ja täysivaltainen yksityishenkilö.

Verkkopalvelusopimus on täysin erillinen verkkopalvelussa tarjolla olevia palveluja koskevista sopimuksista. Tällaiset palvelusopimukset ovat ensisijaisia suhteessa verkkopalvelusopimukseen sen palvelun osalta, jota kyseinen palvelusopimus kulloinkin koskee.

3 Verkkopalvelun sisältö

3.1

Verkkopalveluun voi sisältyä vakuutusyhtiöiden taikka niiden suoraan tai välillisesti omistamien tytäryhtiöiden taikka kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja (jäljempänä nämä kaikki yhdessä ”palveluntarjoajat”).

3.2

Palveluntarjoajat määrittelevät verkkopalvelussa kulloinkin tarjottavat palvelut ja niillä on oikeus muuttaa verkkopalvelussa tarjolla olevaa palveluvalikoimaa.

3.3

Kolmansien osapuolten palvelut tarjotaan ja välitetään sellaisenaan ja sitoumuksetta. Kukin palveluntarjoaja vastaa omista verkkopalvelussa tarjolla olevista palveluistaan sekä niihin mahdollisesti liittyvästä käyttäjätuesta kyseistä palvelua koskevan palvelusopimuksen mukaisesti. Vakuutusyhtiöt eivät ole osapuolina asiakkaan tekemissä muiden palveluntarjoajien palveluja koskevissa palvelusopimuksissa eivätkä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä. Vakuutusyhtiöt eivät myöskään vastaa muiden palveluntarjoajien antamien tietojen oikeellisuudesta tai muiden palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen sisällöstä ja saatavuudesta.

3.4

Verkkopalvelussa tarjolla olevat palvelut saattavat poiketa sisällöltään ja ehdoiltaan niistä vastaavista palveluista, joita palveluntarjoajat tarjoavat jonkin muun palvelukanavan välityksellä.

4 Verkkopalvelun käyttöoikeus

4.1

Asiakkaalla, jolla on vakuutusyhtiöiden kanssa voimassa oleva verkkopalvelusopimus, on käyttöoikeus verkkopalveluun. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmansille.

4.2

Asiakas voi valtuuttaa muun käyttäjän (jäljempänä ”käyttäjä”) hoitamaan vakuutusasioitaan asiakkaan omassa verkkopalvelussa. Vakuutusyhtiöt määrittelevät palvelukohtaisesti mitä palveluja käyttäjä voi valtakirjan perusteella verkkopalvelussa käyttää ja mitä toimenpiteitä tehdä. Asiakas vastaa kaikista käyttäjän tekemistä toimista ja lähettämistä viesteistä niin kauan kunnes asiakas asianmukaisesti peruuttaa valtuutuksen ja ilmoittaa peruutuksesta vakuutusyhtiöille kirjallisesti.

4.3

Vakuutusyhtiöt voivat edellyttää valtuutettua käyttäjää esittämään vakuutusyhtiöille asiakkaalta saamansa kirjallisen valtakirjan. Jos valtuutettu käyttäjä kieltäytyy esittämästä tällaista valtakirjaa, vakuutusyhtiöillä on oikeus estää valtuutetun käyttäjän pääsy verkkopalveluun.

4.4

Mitä näissä ehdoissa todetaan asiakkaasta, soveltuu myös käyttäjään, ellei näissä ehdoissa nimenomaan toisin todeta.

4.5

Asiakas voi kirjautua verkkopalveluun ja käyttää verkkopalvelua omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai muilla vakuutusyhtiöiden kulloinkin hyväksymillä tunnistusmenetelmillä. Lista hyväksytyistä tunnistusmenetelmistä on saatavilla vakuutusyhtiöiden internet-sivuilla.

4.6

Asiakkaan tunnistaminen pankkitunnusten avulla vastaa heidän tunnistamistaan viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta. Kaikki verkkopalvelussa pankkitunnuksia käyttäen vahvistetut toimet sitovat asiakasta kuin jos asiakas olisi omakätisellä allekirjoituksellaan vahvistanut kyseiset toimet.

4.7

Asiakas sitoutuu aina noudattamaan kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä suojatakseen pankkitunnuksiaan, joita hän käyttää kirjautuessaan verkkopalveluun. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta niitä kolmansille ja on yksin vastuussa kaikesta omassa verkkopalvelussaan tapahtuvasta toiminnasta. Asiakas huolehtii ja vastaa siitä, että asiakas käyttää verkkopalvelua huolellisesti siten, ettei asiakas omalla toiminnallaan mahdollista verkkopalvelussa olevien tietojen joutumista sivullisen haltuun tai tietoon.

4.8

Jos asiakkaan pankkitunnukset siirtyvät kolmannelle osapuolelle tai jos asiakkaan tietoon tulee, että kolmas osapuoli kirjautuu tai yrittää kirjautua verkkopalveluun asiakkaan pankkitunnuksilla, asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta käyttäjätuelle ilman aiheetonta viivytystä.

4.9

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan verkkopalvelun käyttäjätuelle viipymättä, jos asiakkaan tunnukset ovat kadonneet, tai asiakkaalla on syytä epäillä tunnuksillaan tapahtuvaa verkkopalvelun oikeudetonta käyttöä. Asiakas on vastuussa verkkopalvelun oikeudettoman käytön aiheuttamasta vahingosta sekä pankkitunnuksilla tehdyistä sitoumuksista siihen asti, kunnes tunnuksien joutumisesta sivullisen haltuun tai tietoon taikka verkkopalvelun oikeudettomasta käytöstä on ilmoitettu vakuutusyhtiöille sekä varattu näille kohtuullinen aika estää verkkopalvelun käyttö kyseisen asiakkaan tunnuksien avulla.

4.10

Vakuutusyhtiöillä on oikeus estää asiakkaan pääsy verkkopalveluun, jos on syytä epäillä, että asiakkaan tunnuksia käytetään oikeudettomasti. Näissä tilanteissa vakuutusyhtiöt ilmoittavat asiakkaalle tämän pääsyn estämisestä verkkopalveluun ilman aiheetonta viivytystä.

5 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

5.1

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on käytössään verkkopalvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet ja ohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet ja mahdolliset muut palvelut.

5.2

Asiakas vastaa käyttämiensä laitteiden, ohjelmien, tietoliikenneyhteyksien ja mahdollisten muiden palveluiden yhteensopivuudesta, toimivuudesta ja turvallisuudesta kuten tietoturvallisuudesta. Vakuutusyhtiöillä on oikeus keskeyttää verkkopalvelun tarjoaminen, mikäli asiakkaan laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelun turvallisuuden tai toimivuuden.

5.3

Vakuutusyhtiöt eivät takaa, että verkkopalvelu toimii asiakkaan laitteilla. Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa verkkopalvelun kanssa yhteensopivia laitteita tai muita verkkopalvelun käytön edellytyksenä olevia teknisiä vaatimuksia ilmoittamalla siitä verkkopalvelussa tai vakuutusyhtiöiden internet-sivuilla neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

5.4

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu tiedon häviämisestä tai muuttumisesta yleisessä tietoverkossa taikka asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen perusteella käyttämässä tietoverkossa.

6 Verkkopalvelun käyttöaika ja saatavillaolo

6.1

Verkkopalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa lukuun ottamatta verkkopalvelun huollosta, päivityksistä, häiriöistä ja muista vastaavista syistä aiheutuneita katkoksia. Vakuutusyhtiöt eivät takaa, että verkkopalvelu on jatkuvasti asiakkaiden käytössä tai että se toimisi ilman käyttökatkoksia tai virheitä.

6.2

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa vahingosta, joka asiakkaalle tai sivulliselle saattaa aiheutua sen vuoksi, että verkkopalvelu ei ole tietyllä hetkellä käytettävissä.

6.3

Vakuutusyhtiöillä on oikeus rajoittaa verkkopalvelun käyttöaikaa, jolloin vakuutusyhtiöt pyrkivät ilmoittamaan tästä hyvissä ajoin etukäteen verkkopalvelussa tai vakuutusyhtiöiden internet-sivuilla.

7 Verkkopalvelussa annetut tiedot

7.1

Asiakas vastaa verkkopalvelussa annettujen asiakkaaseen tai hänen vakuutusasioihinsa liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Verkkopalvelussa tarjolla olevat palvelut ja muut siellä tehtävät toimenpiteet toteutetaan näiden annettujen tietojen perusteella eikä vakuutusyhtiöillä tai palveluntarjoajilla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää näitä tietoja. Jos vakuutusyhtiöt kuitenkin havaitsevat tiedoissa virheitä tai puutteita taikka jos verkkopalvelussa jo kerran annetut tiedot tuhoutuvat, asiakkaan on pyydettäessä toimitettava uudet tiedot tai avustettava vakuutusyhtiöitä korjaamaan tai täydentämään tiedot.

7.2

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että verkkopalvelussa on asiakkaan tunnuksia käyttäen annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

7.3

Asiakas vastaa verkkopalvelussa lähettämiensä tai asiakkaan puolesta lähetettyjen tietojen, ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen perille tulosta siihen asti kunnes vakuutusyhtiö on lähettänyt vastausviestin tai kuittauksen siitä, että kyseiset tiedot tai muut yhteydenotot ovat tulleet perille.

7.4

Verkkopalvelussa esitetyt tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta, vakuutuskirjaa tai muuta vakuutusyhtiöitä velvoittavaa sitoumusta ellei näin ole nimenomaan erikseen ilmoitettu.

7.5

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, vakuutusyhtiöt eivät vastaa verkkopalvelussa esitetyissä tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä tai niiden aiheuttamasta vahingosta. Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa virheelliseksi havaittu tieto oikeaksi.

8 Viestit, ilmoitukset, huomautukset ja vaatimukset

8.1

Vakuutusyhtiöillä on oikeus lähettää verkkopalvelua ja verkkopalvelusopimusta koskevat ilmoitukset ja muut viestit verkkopalvelun kautta.

8.2

Verkkopalvelun kautta asiakkaalle lähetetyn ilmoituksen ja muun viestin katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun se on ollut asiakkaan luettavissa verkkopalvelussa. Jos viesti poikkeuksellisesti lähetetään postitse, viestin katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun viesti lähetettiin asiakkaan vakuutusyhtiöille ilmoittamaan osoitteeseen.

8.3

Asiakkaan on tehtävä verkkopalvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset vakuutusyhtiöille ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakas havaitsi huomautuksen tai vaatimuksen perusteena olevan seikan tai hänen olisi pitänyt se havaita.

8.4

Verkkopalvelussa tarjottavia palveluita koskevat huomautukset ja vaatimukset on tehtävä kyseistä palvelua tarjoavalle palveluntarjoajalle kyseistä palvelua koskevan palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti.

9 Verkkopalvelun käytön estäminen

9.1

Sen lisäksi, mitä muualla ehdoissa on määrätty, vakuutusyhtiöillä on oikeus sulkea asiakkaan verkkopalvelun käyttöoikeus kokonaan tai osittain sekä keskeyttää heidän toimeksiantojensa käsittely välittömästi, jos

a) vakuutusyhtiöt katsovat tämän tarpeelliseksi turvallisuussyistä

b) lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat

c) verkkopalvelussa on suoritettava huolto- tai päivitystoimenpiteitä

d) on syytä epäillä, että verkkopalvelun käyttöön vaadittavia tunnuksia käytetään oikeudettomasti, vilpillisesti tai lainvastaiseen toimintaan

e) asiakas tai käyttäjä on ilmoittanut tunnuksien joutuneen oletettavasti sivullisen haltuun

f) asiakas tai käyttäjä ei noudata näitä ehtoja

g) käyttäjälle annettu valtuutus on peruutettu tai

h) on syytä epäillä, että verkkopalvelua käytetään tavalla, jos ta saattaa aiheutua vahinkoa verkkopalvelusopimuksen sopijapuolille, vakuutusyhtiöille, palveluntarjoajalle tai muulle sivulliselle.

10 Henkilötiedot ja tietosuoja

10.1

Vakuutusyhtiöt käsittelevät asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10.2

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin vakuutusyhtiöiden asiakasrekisterin rekisteriselosteessa, joka on saatavilla vakuutusyhtiöiden internetsivulta.

11 Ylivoimainen este

11.1

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu niiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota niiden ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia vakuutusyhtiöt eivät myöskään kohtuudella olisi voineet välttää tai voittaa (jäljempänä ”ylivoimainen este”).

11.2

Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

11.3

Vakuutusyhtiöiden alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vakuutusyhtiöiden ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

12 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

12.1

Vakuutusyhtiöt ovat velvollisia korvaamaan asiakkaalle vain sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut vakuutusyhtiöiden omasta huolimattomuudesta johtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

12.2

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa verkkopalvelusopimuksen perusteella mistään välillisistä vahingoista tai kuluista, ellei kyseessä ole vakuutusyhtiöiden tahallinen taikka törkeän huolimaton toiminta.

12.3

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, vakuutusyhtiöt eivät vastaa teknisten vikojen, huoltotöiden tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

12.4

Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos asiakas laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta siltä osin kuin se olisi voitu välttää.

13 Sopimusehtojen muuttaminen

13.1

Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa ehtoja. Muutoksesta voidaan ilmoittaa asiakkaalle verkkopalvelussa tai muutoin kirjallisesti.

13.2

Muutos tulee voimaan vakuutusyhtiöiden ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kaksi (2) kuukautta muutosta koskevan ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, hän voi irtisanoa verkkopalvelusopimuksen päättymään näiden sopimusehtojen kohdan 14 mukaisesti.

14 Verkkopalvelusopimuksen voimassaolo ja päättäminen

14.1

Verkkopalvelusopimus on voimassa toistaiseksi.

14.2

Asiakas voi kirjallisesti irtisanoa verkkopalvelusopimuksen päättymään välittömästi. Vakuutusyhtiöt varaavat kohtuullisen ajan asiakkaan käyttäjätunnuksen sulkemiseen sen jälkeen, kun ne ovat vastaanottaneet asiakkaan kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

14.3

Vakuutusyhtiöt voivat kirjallisesti irtisanoa verkkopalvelusopimuksen päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua irtisanomisesta.

14.4

Kirjallisena irtisanomisena pidetään myös verkkopalvelun kautta tai sähköpostitse tehtyä irtisanomista.

14.5

Lisäksi vakuutusyhtiöt voivat päättää asiakkaan verkkopalvelusopimuksen välittömästi ilman erillistä purku- tai irtisanomisilmoitusta, mikäli

a) asiakkaalla ei ole enää viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana ollut voimassaolevia verkkopalvelun piiriin kuuluvia vakuutuksia

b) verkkopalvelun käyttö on kohdan 9 mukaisesti estetty asiakkaasta tai käyttäjästä johtuvasta syystä tai

c) asiakas muutoin olennaisesti rikkoo näitä ehtoja.

14.6

Vakuutusyhtiöt voivat myös välittömästi päättää sellaisen käyttäjän verkkopalvelusopimuksen, jolla ei ole omaa voimassaolevaa vakuutussopimusta vakuutusyhtiöiden kanssa ja jolle annetun valtuutuksen asiakas on peruuttanut sekä kirjallisesti ilmoittanut valtuutuksen peruuttamisesta vakuutusyhtiöille.

14.7

Verkkopalvelusopimuksen päättymisestä huolimatta vakuutusyhtiöillä ja palveluntarjoajalla on oikeus hoitaa verkkopalvelun kautta annetut toimeksiannot loppuun ellei verkkopalvelusopimusta päätettäessä toisin erikseen nimenomaisesti sovita.

14.8

Selvyyden vuoksi todetaan, että verkkopalvelussa tarjottavien palvelujen irtisanominen ja purkaminen sekä muu päättäminen määräytyy näitä palveluja koskevien erillisten palvelusopimusten perusteella.

15 Verkkopalvelusopimuksen siirtäminen

15.1

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää verkkopalvelusopimusta.

16 Verkkopalveluun liittyvät oikeudet

16.1

Omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, ja muut immateriaalioikeudet verkkopalveluun ja sen sisältöön ja ulkoasuun kuuluvat vakuutusyhtiöille tai kolmannelle osapuolelle.

16.2

Asiakas saa tallentaa tai tulostaa verkkopalvelussa olevaa aineistoa sekä muutoin käyttää verkkopalvelua ainoastaan asiakkaan omaa käyttöä varten. Verkkopalvelussa olevan aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman oikeudenhaltijan erikseen etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

17 Sovellettava laki ja erimielisyydet

17.1

Verkkopalvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita.

17.2

Verkkopalvelun käyttäjätuki toimii käyttäjän teknisenä tukena verkkopalvelun käyttöön liittyvissä asioissa. Verkkopalvelun käyttäjätuen yhteystiedot löytyvät vakuutusyhtiöiden internet-sivuilta ja verkkopalvelusta.

17.3

Asiakas voi myös saattaa vakuutustoimintaa koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE, www.fine.fi) käsiteltäväksi.

17.4

Verkkopalvelusopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa taikka asiakkaan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä

Vakuutusasiat

  • Yhteystiedot henkilöasiakkaille

  • Yhteystiedot yritysasiakkaille

YEL- ja TyEL-vakuuttaminen: Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Puhelujen hinnat

Soitto Fennian 010 5 -alkuisiin palvelunumeroihin maksaa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Soitto 010 19 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran.

30 263 10

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet