Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Henkilöasiakkaan Oma Fennia -verkkopalvelun käyttöehdot

Henkilöasiakkaan Oma Fennia -verkkopalvelun käyttöehdot

Voimassa 15.2.2024 alkaen

1.1

Oma Fennia -verkkopalvelu (jäljempänä ”verkkopalvelu”) on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja sen konserniyhtiöiden eli Fennian ja Henki-Fennian (jäljempänä ”vakuutusyhtiöt”) sähköinen palvelukokonaisuus, johon sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”ehdot”).

Verkkopalvelu on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville verkkopalvelun käyttäjille ja käytettäväksi Suomessa, ellei toisin ole erikseen nimenomaisesti sovittu.

1.2

Verkkopalvelu ja ehdot ovat saatavissa suomen- ja ruotsinkielisenä. Jos ehtojen eri kieliversioiden välillä on eroa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.

2.1

Verkkopalvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta. Se syntyy vakuutusyhtiöiden sekä verkkopalvelun asiakkaan (jäljempänä ”asiakas”) välille, kun asiakas kirjautuu verkkopalveluun ensimmäisen kerran ja hyväksyy nämä ehdot.

2.2

Verkkopalvelusopimuksen vakuutusyhtiöiden kanssa voi tehdä täysi-ikäinen ja täysivaltainen yksityishenkilö.

Verkkopalvelusopimus koskee vain verkkopalvelun käyttöä – sillä ei ole mitään yhteyttä sopimuksiin, jotka koskevat verkkopalvelussa tarjolla olevia palveluja. Näitä palveluja koskevat omat palvelusopimuksensa. Jos verkkopalvelusopimuksen ja tällaisen palvelusopimuksen ehdot eroavat toisistaan, kussakin palvelussa sovelletaan aina ensisijaisesti sitä koskevaa erillistä palvelusopimusta.

3.1

Verkkopalveluun voi sisältyä palveluja, joita tarjoavat vakuutusyhtiöt, niiden suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt tai kolmannet osapuolet. Näihin kaikkiin yhdessä viitataan jatkossa palveluntarjoajina (jäljempänä nämä kaikki yhdessä ”palveluntarjoajat”).

3.2

Palveluntarjoajat määrittelevät verkkopalvelussa kulloinkin tarjottavat palvelut. Niillä on oikeus muuttaa verkkopalvelussa tarjolla olevaa palveluvalikoimaa.

3.3

Kolmansien osapuolten palvelut tarjotaan ja välitetään sellaisenaan ja sitoumuksetta. Kukin palveluntarjoaja vastaa omista verkkopalvelussa tarjolla olevista palveluistaan sekä niihin mahdollisesti liittyvästä käyttäjätuesta kyseistä palvelua koskevan palvelusopimuksen mukaisesti.

Vakuutusyhtiöt eivät ole osapuolina palvelusopimuksissa, joita asiakas tekee muiden palveluntarjoajien kanssa. Vakuutusyhtiöt eivät vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä.

Vakuutusyhtiöt eivät myöskään vastaa muiden palveluntarjoajien antamien tietojen oikeellisuudesta tai muiden palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen sisällöstä ja saatavuudesta.

3.4

Verkkopalvelussa tarjolla olevat palvelut saattavat poiketa sisällöltään ja ehdoiltaan vastaavista palveluista, joita palveluntarjoajat tarjoavat jonkin muun palvelukanavan välityksellä.

4.1

Kun asiakkaalla on voimassa oleva verkkopalvelusopimus vakuutusyhtiöiden kanssa, hänellä on käyttöoikeus verkkopalveluun. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmansille osapuolille.

4.2

Asiakas voi valtuuttaa valtakirjalla jonkun muun käyttäjän (jäljempänä ”käyttäjä”) hoitamaan vakuutusasioitaan asiakkaan omassa verkkopalvelussa. Vakuutusyhtiöt määrittelevät palvelukohtaisesti, mitä palveluja käyttäjä voi käyttää verkkopalvelussa ja mitä toimenpiteitä hän voi tehdä.

Asiakas vastaa kaikista käyttäjän tekemistä toimista ja lähettämistä viesteistä niin kauan, kunnes asiakas peruuttaa valtuutuksen asianmukaisesti ja ilmoittaa peruutuksesta vakuutusyhtiöille kirjallisesti.

4.3

Vakuutusyhtiöt voivat vaatia käyttäjää esittämään kirjallisen valtakirjan, jonka hän on saanut asiakkaalta. Jos käyttäjä kieltäytyy esittämästä valtakirjaa, vakuutusyhtiöillä on oikeus estää hänen pääsynsä verkkopalveluun.

4.4

Nämä ehdot ovat samat sekä asiakkaalle että käyttäjälle, ellei näissä ehdoissa nimenomaan toisin todeta.

4.5

Asiakas voi kirjautua verkkopalveluun ja käyttää sitä omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai muilla vakuutusyhtiöiden hyväksymillä tunnistusmenetelmillä. Lista hyväksytyistä tunnistusmenetelmistä on saatavilla vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla.

4.6

Asiakkaan tunnistaminen pankkitunnusten avulla vastaa heidän tunnistamistaan viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta. Asiakasta sitovat kaikki verkkopalvelussa pankkitunnuksia käyttäen vahvistetut toimet samaan tapaan kuin asiakas olisi vahvistanut kyseiset toimet omakätisellä allekirjoituksellaan.

4.7

Asiakas sitoutuu aina noudattamaan kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä suojatakseen pankkitunnuksiaan, joita hän käyttää kirjautuessaan verkkopalveluun. Hän sitoutuu olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille ja on yksin vastuussa kaikesta omassa verkkopalvelussaan tapahtuvasta toiminnasta.

Asiakas huolehtii ja vastaa siitä, että hän käyttää verkkopalvelua huolellisesti ja varmistuu siten siitä, ettei hän omalla toiminnallaan mahdollista verkkopalvelussa olevien tietojen joutumista sivullisen haltuun tai tietoon.

4.8

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan käyttäjätuelle ilman aiheetonta viivytystä, jos

 • asiakkaan pankkitunnukset siirtyvät kolmannelle osapuolelle tai

 • jos asiakkaan tietoon tulee, että kolmas osapuoli kirjautuu tai yrittää kirjautua verkkopalveluun asiakkaan pankkitunnuksilla.

4.9

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan verkkopalvelun käyttäjätuelle viipymättä, jos

 • hänen tunnuksensa ovat kadonneet tai

 • hänellä on syytä epäillä, että verkkopalvelua käytetään hänen tunnuksillaan oikeudettomasti.

Asiakas on vastuussa vahingosta sekä pankkitunnuksilla tehdyistä sitoumuksista. Vastuu päättyy, kun tunnuksien joutumisesta sivullisen haltuun tai tietoon taikka verkkopalvelun oikeudettomasta käytöstä on ilmoitettu vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöille on lisäksi varattava kohtuullinen aika estää verkkopalvelun käyttö kyseisillä tunnuksilla.

4.10

Vakuutusyhtiöillä on oikeus estää asiakkaan pääsy verkkopalveluun, jos on syytä epäillä, että asiakkaan tunnuksia käytetään oikeudettomasti. Näissä tilanteissa vakuutusyhtiöt ilmoittavat mahdollisimman pian asiakkaalle, että tämän pääsy verkkopalveluun on estetty.

5.1

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on käytössään verkkopalvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet ja ohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet ja mahdolliset muut palvelut.

5.2

Asiakas vastaa käyttämiensä laitteiden, ohjelmien, tietoliikenneyhteyksien ja mahdollisten muiden palveluiden yhteensopivuudesta, toimivuudesta ja turvallisuudesta, kuten tietoturvallisuudesta. Vakuutusyhtiöillä on oikeus keskeyttää verkkopalvelun tarjoaminen, jos asiakkaan laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelun turvallisuuden tai toimivuuden.

5.3

Vakuutusyhtiöt eivät takaa, että verkkopalvelu toimii asiakkaan laitteilla. Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa verkkopalvelun kanssa yhteensopivia laitteita tai muita verkkopalvelun käytön edellytyksenä olevia teknisiä vaatimuksia. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksesta verkkopalvelussa tai vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

5.4

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu tiedon häviämisestä tai muuttumisesta yleisessä tietoverkossa taikka asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen perusteella käyttämässä tietoverkossa.

6.1

Verkkopalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa lukuun ottamatta verkkopalvelun huollosta, päivityksistä, häiriöistä ja muista vastaavista syistä aiheutuneita katkoksia. Vakuutusyhtiöt eivät takaa, että verkkopalvelu on jatkuvasti asiakkaiden käytössä tai että se toimii ilman käyttökatkoksia tai virheitä.

6.2

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa vahingosta, joka asiakkaalle tai sivulliselle saattaa aiheutua siitä, että verkkopalvelu ei ole tietyllä hetkellä käytettävissä.

6.3

Vakuutusyhtiöillä on oikeus rajoittaa verkkopalvelun käyttöaikaa. Vakuutusyhtiöt pyrkivät ilmoittamaan tästä hyvissä ajoin etukäteen verkkopalvelussa tai vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla.

7.1

Asiakas vastaa siitä, että verkkopalvelussa annetut asiakkaaseen tai hänen vakuutusasioihinsa liittyvät tiedot ovat paikkansa pitäviä. Verkkopalvelussa tarjolla olevat palvelut ja siellä tehtävät toimenpiteet toteutetaan annettujen tietojen perusteella, eikä vakuutusyhtiöillä tai palveluntarjoajilla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää näitä tietoja.

Jos vakuutusyhtiöt kuitenkin havaitsevat tiedoissa virheitä tai puutteita taikka jos verkkopalvelussa jo kerran annetut tiedot tuhoutuvat, asiakkaan on pyydettäessä toimitettava uudet tiedot tai avustettava vakuutusyhtiöitä tietojen korjaamisessa tai täydentämisessä.

7.2

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että verkkopalvelussa on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja asiakkaan tunnuksia käyttäen.

7.3

Asiakas vastaa verkkopalvelussa lähettämiensä tai asiakkaan puolesta lähetettyjen tietojen, ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen perille tulosta siihen asti, kunnes vakuutusyhtiö on lähettänyt vastausviestin tai kuittauksen tietojen tai muiden yhteydenottojen perilletulosta.

7.4

Verkkopalvelussa esitetyt tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta, vakuutuskirjaa tai muuta vakuutusyhtiöitä velvoittavaa sitoumusta, ellei näin ole nimenomaisesti erikseen ilmoitettu.

7.5

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa verkkopalvelussa esitetyissä tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä tai niiden aiheuttamasta vahingosta, ellei pakottava lainsäädäntö määrää toisin.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa virheelliseksi havaittu tieto oikeaksi.

8.1

Vakuutusyhtiöillä on oikeus lähettää verkkopalvelua ja verkkopalvelusopimusta koskevat ilmoitukset ja muut viestit verkkopalvelun kautta.

8.2

Verkkopalvelun kautta asiakkaalle lähetetyn ilmoituksen ja muun viestin katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun se on ollut asiakkaan luettavissa verkkopalvelussa.

Jos viesti poikkeuksellisesti lähetetään postitse, viestin katsotaan tulleen asiakkaan tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun viesti lähetettiin asiakkaan vakuutusyhtiöille ilmoittamaan osoitteeseen.

8.3

Asiakkaan on tehtävä verkkopalvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset vakuutusyhtiöille ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakas havaitsi huomautuksen tai vaatimuksen perusteena olevan seikan tai hänen olisi pitänyt se havaita.

8.4

Verkkopalvelussa tarjottavia palveluita koskevat huomautukset ja vaatimukset on tehtävä kyseisen palvelun palveluntarjoajalle palvelua koskevan palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti.

9.1

Muualla ehdoissa määrätyn lisäksi vakuutusyhtiöillä on oikeus sulkea asiakkaan verkkopalvelun käyttöoikeus kokonaan tai osittain sekä keskeyttää heidän toimeksiantojensa käsittely välittömästi, jos

a) vakuutusyhtiöt katsovat tämän tarpeelliseksi turvallisuussyistä

b) lainsäädäntö tai viranomaismääräykset velvoittavat siihen

c) verkkopalvelussa on suoritettava huolto- tai päivitystoimenpiteitä

d) on syytä epäillä, että verkkopalvelun käyttöön vaadittavia tunnuksia käytetään oikeudettomasti, vilpillisesti tai lainvastaiseen toimintaan

e) asiakas tai käyttäjä on ilmoittanut, että tunnukset ovat oletettavasti joutuneet sivullisen haltuun

f) asiakas tai käyttäjä ei noudata näitä ehtoja

g) käyttäjälle annettu valtuutus on peruutettu tai

h) on syytä epäillä, että verkkopalvelua käytetään tavalla, josta saattaa aiheutua vahinkoa verkkopalvelusopimuksen sopijapuolille, vakuutusyhtiöille, palveluntarjoajalle tai sivullisille.

10.1

Vakuutusyhtiöt käsittelevät asiakkaan henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10.2

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin vakuutusyhtiöiden tietosuojaselosteissa, jotka ovat saatavilla vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta.

11.1

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu niiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä,

 • jota niiden ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja

 • jonka seurauksia vakuutusyhtiöt eivät myöskään kohtuudella olisi voineet välttää tai voittaa (jäljempänä ”ylivoimainen este”).

11.2

Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin osoiteta, esimerkiksi

 • sotaa tai kapinaa,

 • maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta,

 • yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä,

 • tuonti- tai vientikieltoa,

 • lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä.

Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin osoiteta, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

11.3

Vakuutusyhtiöiden alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vakuutusyhtiöiden ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida tehdä tai hankkia muualta ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä.

12.1

Vakuutusyhtiöt ovat velvollisia korvaamaan asiakkaalle vain sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut vakuutusyhtiöiden omasta huolimattomuudesta johtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

12.2

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa verkkopalvelusopimuksen perusteella mistään välillisistä vahingoista tai kuluista, ellei kyseessä ole vakuutusyhtiöiden tahallinen tai törkeän huolimaton toiminta.

12.3

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa teknisten vikojen, huoltotöiden tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

12.4

Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos asiakas laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingosta siltä osin kuin se olisi voitu välttää.

13.1

Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa ehtoja. Muutoksesta voidaan ilmoittaa asiakkaalle verkkopalvelussa tai muutoin kirjallisesti.

13.2

Muutos tulee voimaan vakuutusyhtiöiden ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kaksi (2) kuukautta muutosta koskevan ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Jos asiakas ei hyväksy muutosta, hän voi irtisanoa verkkopalvelusopimuksen, jolloin se päättyy näiden sopimusehtojen kohdan 14 mukaisesti.

14.1

Verkkopalvelusopimus on voimassa toistaiseksi.

14.2

Asiakas voi irtisanoa verkkopalvelusopimuksen päättymään välittömästi. Irtisanominen pitää tehdä kirjallisesti.

Vakuutusyhtiöt varaavat kohtuullisen ajan asiakkaan käyttäjätunnuksen sulkemiseen sen jälkeen, kun ne ovat vastaanottaneet asiakkaan kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

14.3

Vakuutusyhtiöt voivat kirjallisesti irtisanoa verkkopalvelusopimuksen päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua irtisanomisesta.

14.4

Kirjallisena irtisanomisena pidetään myös verkkopalvelun kautta tai sähköpostilla tehtyä irtisanomista.

14.5

Lisäksi vakuutusyhtiöt voivat päättää asiakkaan verkkopalvelusopimuksen välittömästi ilman erillistä purku- tai irtisanomisilmoitusta, jos

a) asiakkaalla ei ole ollut viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana voimassa olevia verkkopalvelun piiriin kuuluvia vakuutuksia

b) verkkopalvelun käyttö on kohdan 9 mukaisesti estetty asiakkaasta tai käyttäjästä johtuvasta syystä tai

c) asiakas muutoin olennaisesti rikkoo näitä ehtoja.

14.6

Vakuutusyhtiöt voivat myös välittömästi päättää sellaisen käyttäjän verkkopalvelusopimuksen, jolla ei ole omaa voimassa olevaa vakuutussopimusta vakuutusyhtiöiden kanssa ja jolle annetun valtuutuksen asiakas on peruuttanut sekä kirjallisesti ilmoittanut valtuutuksen peruuttamisesta vakuutusyhtiöille.

14.7

Verkkopalvelusopimuksen päättymisestä huolimatta vakuutusyhtiöillä ja palveluntarjoajalla on oikeus hoitaa verkkopalvelun kautta annetut toimeksiannot loppuun, ellei verkkopalvelusopimusta päätettäessä toisin erikseen nimenomaisesti sovita.

14.8

Verkkopalvelussa tarjottavien palvelujen irtisanominen ja purkaminen sekä muu päättäminen määräytyy näitä palveluja koskevien erillisten palvelusopimusten perusteella.

15.1

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää verkkopalvelusopimusta toiselle henkilölle.

16.1

Verkkopalvelun ja sen sisällön ja ulkoasun omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat vakuutusyhtiöille tai kolmannelle osapuolelle.

16.2

Asiakas saa tallentaa tai tulostaa verkkopalvelussa olevaa aineistoa sekä muutoin käyttää verkkopalvelua ainoastaan omaa käyttöään varten. Verkkopalvelussa olevan aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman oikeudenhaltijan erikseen etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

17.1

Verkkopalvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia periaatteita.

17.2

Verkkopalvelun käyttäjätuki toimii käyttäjän teknisenä tukena verkkopalvelun käyttöön liittyvissä asioissa. Verkkopalvelun käyttäjätuen yhteystiedot löytyvät vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta ja verkkopalvelusta.

17.3

Asiakas voi viedä vakuutustoimintaa koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE, www.fine.fi ) käsiteltäväksi.

17.4

Verkkopalvelusopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa taikka asiakkaan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä

Vakuutusasiat

YEL- ja TyEL-vakuuttaminen: Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Puhelujen hinnat

Soitto 010 5 -alkuisiin ja 010 19 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa kotimaan verkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelumaksun verran.

30 263 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet