Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Användarvillkor för nättjänsten Mitt Fennia - företag

Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia - företagskunder

Gäller från och med 1.9.2016

1.1

Dessa avtalsvillkor är en del av det avtal (härefter kallat avtalet om nättjänsten) som ger möjlighet till att använda Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias (härefter kallat Fennia) och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs (härefter kallat Fennia Liv) nättjänst Mitt Fennia (härefter kallad nättjänsten). Nättjänsten är en elektronisk helhetstjänst som kan omfatta tjänster som Fennia, Fennia Liv eller deras direkt eller indirekt ägda dotterbolag eller tredje parter (alla dessa tillsammans kallas härefter tjänsteleverantörerna) erbjuder. En aktuell förteckning över vilka bolag som ingår i begreppet tjänsteleverantörerna vid tidpunkten i fråga finns på Fennias webbplats.

1.2

Nättjänsten och dessa avtalsvillkor finns på finska och svenska. Om det finns skillnader mellan språkversionerna av dessa avtalsvillkor, är det de finska avtalsvillkoren som är primära.

2.1

En förutsättning för att använda nättjänsten är ett gällande avtal om nättjänsten, som ingås med Fennia och Fennia Liv (härefter kallas de tillsammans försäkringsbolagen och separat försäkringsbolaget).

2.2

Ett avtal om nättjänsten kan ingås av ett företag eller en sammanslutning som har ett finskt företags- och organisationsnummer (härefter kallad Kundföretaget) och som har ett gällande försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Dessutom kan avtalet om nättjänsten från fall till fall enligt försäkringsbolagets prövning av särskilda orsaker också ingås med ett sådant Kundföretag som vid den tidpunkt när avtalet om nättjänsten ingås inte har ett gällande försäkringsavtal med försäkringsbolaget. En sådan särskild orsak föreligger till exempel när Kundföretaget har fått fullmakt av en annan av försäkringsbolagets företagskunder i enlighet med punkt 7 nedan.

Avtalet om nättjänsten kan också ingås av en fysisk person som är myndig och som fått fullmakt av Kundföretaget eller som med stöd av Kundföretagets fullmakt har utsetts till en sådan användare av nättjänsten som avses i punkt 4 nedan.

2.3

Avtalet om nättjänsten är helt separat från avtalen om tjänster som erbjuds i nättjänsten (härefter kallat tjänsteavtalet). Tjänsteavtalet är primärt i förhållande till avtalet om nättjänsten när det gäller den tjänst som tjänsteavtalet i fråga gäller.

3.1

Försäkringsbolagen och tjänsteleverantörerna fastställer i nättjänsten de tjänster som erbjuds vid tidpunkten i fråga och de har rätt att ändra det utbud av tjänster som erbjuds i nättjänsten. De tjänster som erbjuds i nättjänsten vid tidpunkten i fråga och deras innehåll beskrivs på Fennias webbplats.

3.2

Utöver det tjänsteutbud som erbjuds i nättjänsten har försäkringsbolagen rätt att ändra det övriga innehållet i och de övriga egenskaperna hos nättjänsten genom att meddela om ändringen på förhand i nättjänsten eller på Fennias webbplats. Mindre ändringar i nättjänsten kan göras utan ett separat meddelande. Nättjänsten och de tjänster som erbjuds i den riktar sig till och är avsedda att användas endast på marknader i Finland, om inte någonting annat uttryckligen har överenskommits separat.

3.3

Varje tjänsteleverantör ansvarar för sina egna tjänster i nättjänsten enligt tjänsteavtalet för respektive tjänst. Försäkringsbolagen är inte parter i de tjänsteavtal som Kundföretaget ingår om tjänster som de övriga tjänsteleverantörerna erbjuder och ansvarar inte heller för att dessa avtal fullföljs och deras villkor uppfylls. Försäkringsbolagen ansvarar inte heller för riktigheten hos de uppgifter som de övriga tjänsteleverantörerna lämnar eller för innehållet i och tillgången till de tjänster som de övriga tjänsteleverantörerna erbjuder. Tjänsteleverantörerna har rätt att ändra innehållet i och omfattningen av den tjänst de erbjuder på det sätt som anges i tjänsteavtalet eller, om inte någonting annat överenskommits, genom att meddela om ändringen i nättjänsten.

3.4

De tjänster som erbjuds i nättjänsten kan avvika i fråga om innehåll och villkor från de motsvarande tjänster som tjänsteleverantörerna erbjuder via någon annan tjänstekanal än nättjänsten.

4.1

I Nättjänsten finns det tre olika användarprofiler: i) huvudanvändare, ii) behörighetsadministratör och iii) slutanvändare (alla tillsammans kallas härefter användarna och var och en för sig användaren).

4.2

Kundföretaget ansvarar för att användarna (härefter kallade Kundföretagets användare) som det har utsett eller som med stöd av Kundföretagets fullmakt har utsetts är myndiga. Dessutom ansvarar Kundföretaget för att Kundföretagets användare inom ramen för den behörighet som de fått har rätt att företräda Kundföretaget och att behandla Kundföretagets uppgifter som finns i nättjänsten vid tidpunkten i fråga samt att Kundföretagets användare följer dessa avtalsvillkor.

4.3

En huvudanvändare är en användare som kan administrera omfattningen av alla de behörigheter för Kundföretagets användare som rör Kundföretagets verksamhet och göra ändringar i användarnas behörigheter. Huvudanvändaren kan också utse nya huvudanvändare, behörighetsadministratörer eller slutanvändare eller ta bort nuvarande. Dessutom är det tekniskt möjligt för huvudanvändaren att få se alla uppgifter som just då finns i nättjänsten om Kundföretaget och dess verksamhet, till exempel Kundföretagets meddelanden, skadeanmälningar, uppgifter om gällande försäkringar, räkningar och andra uppgifter som gäller Kundföretagets verksamhet och som Kundföretagets användare och tjänsteleverantörerna matat in i nättjänsten.

4.4

En behörighetsadministratör är en användare som kan administrera omfattningen av alla de behörigheter för Kundföretagets användare som rör Kundföretagets verksamhet och göra ändringar i användarnas behörigheter. Behörighetsadministratören kan också utse nya huvudanvändare, behörighetsadministratörer eller slutanvändare eller ta bort nuvarande. Behörighetsadministratören kan också utse sig själv till huvudanvändare.

4.5

En slutanvändare är en användare till vilken huvudanvändaren eller behörighetsadministratören ger behörighet att använda nättjänsten och vars omfattning av behörigheterna bestäms av huvudanvändaren och behörighetsadministratören. Slutanvändaren kan inte administrera användarnas behörigheter.

4.6

Förutsättningen för att Kundföretagets avtal om nättjänsten ska börja gälla är att Kundföretaget när avtalet om nättjänsten ingås har utsett minst en huvudanvändare eller en behörighetsadministratör. Under den tid Kundföretagets avtal om nättjänsten är giltigt ska Kundföretaget se till att det alltid har minst en utsedd huvudanvändare eller en behörighetsadministratör, som kan använda nättjänsten på Kundföretagets vägnar och administrera övriga användares behörigheter.

4.7

Kundföretaget är medvetet om och godkänner att huvudanvändaren och behörighetsadministratören kan självständigt i nättjänsten administrera omfattningen av och giltigheten för de behörigheter för Kundföretagets användare som rör Kundföretagets verksamhet, och självständigt lägga till nya användare eller ta bort nuvarande. Försäkringsbolagen kontrollerar inte på något sätt administrationen av behörigheterna i nättjänsten.

4.8

Kundföretaget ansvarar för och förbinder sig att se till att användarna behandlar endast de uppgifter som de enligt lag och enligt sina arbetsrelaterade befogenheter samt sin användarprofil har rätt att behandla i nättjänsten. Det här gäller särskilt huvudanvändare för vilkas del Kundföretaget är medvetet om och godkänner att det är tekniskt möjligt för huvudanvändaren att få kännedom om alla de uppgifter som finns i nättjänsten om Kundföretaget och Kundföretagets verksamhet.

4.9

Användaren förbinder sig att i nättjänsten endast behandla de uppgifter som han eller hon enligt lag och enligt sina arbetsrelaterade befogenheter samt sin användarprofil har rätt att behandla.

4.10

Kundföretaget ansvarar för att användarnas behörigheter motsvarar användarnas befogenheter, att behörigheterna är uppdaterade och att onödiga behörigheter utan dröjsmål tas bort.

4.11

Användarstödet för nättjänsten hjälper Kundföretaget och användarna i alla ärenden som rör användning av nättjänsten. Kontaktinformation till användarstödet för nättjänsten finns på Fennias webbplats och på nättjänsten.

5.1

Förutsättningen för att använda nättjänsten är att den användare som använder nättjänsten har användarspecifika bankkoder som vid tidpunkten i fråga lämpar sig för att användas i nättjänsten eller koder som särskilt skapats för att användas i nättjänsten (härefter kallade Mitt Fennia-koder). En förteckning över banker vars bankkoder vid tidpunkten i fråga lämpar sig för att användas i nättjänsten finns på Fennias webbplats.

5.2

När användaren för första gången loggar in på nättjänsten, ska han eller hon logga in med bankkoder, så att användaren kan identifieras. Efter den första inloggningen kan användaren antingen fortsätta att använda bankkoder när han eller hon loggar in på nättjänsten eller skapa Mitt Fennia-koder åt sig i nättjänsten för identifikation, och i fortsättningen logga in på nättjänsten med Mitt Fennia-koderna.

5.3

Försäkringsbolaget har rätt att omedelbart ändra användarens Mitt Fennia-koder om det finns orsak att misstänka att dessa koder används obehörigt. I dessa situationer skickar försäkringsbolagen till användaren utan obefogat dröjsmål antingen per post eller e-post till den adress som användaren uppgett för försäkringsbolaget ett meddelande om nya koder och att Mitt Fennia-koderna ändras.

5.4

Identifikation av användarna genom bankkoder eller Mitt Fennia-koder (härefter kallas de tillsammans koderna) motsvarar identifikation av dem genom ett identitetsbevis som beviljats av en myndighet.

5.5

Försäkringsbolagen kan byta den identifikationsmetod som krävs för att använda nättjänsten genom att meddela om det till användarna i god tid på förhand antingen i nättjänsten eller per post till den adress som användaren uppgett för försäkringsbolaget.

6.1

Kundföretaget är medvetet om och godkänner att en person som använder koderna för Kundföretagets användare har för nättjänsten både de behörigheter som användarens användarprofil har enligt beskrivningen ovan i punkt 4 och de behörigheter som Kundföretaget, huvudanvändaren eller behörighetsadministratören beviljat användaren i fråga och inom ramen för vilka den person som använder användarens koder kan utföra i nättjänsten rättshandlingar som är bindande för Kundföretaget.

6.2

Kundföretaget är bundet av och ansvarar för alla åtgärder som vidtagits och uppgifter som lämnats i nättjänsten med koderna för Kundföretagets användare under giltighetstiden för den berörda användarens användarrättigheter.

6.3

Användarens behörighet gäller från det att huvudanvändaren eller behörighetsadministratören har gett användaren behörighet. Behörigheten för huvudanvändaren eller behörighetsadministratören, som anges i Kundföretagets avtal om nättjänsten, gäller dock från det att Kundföretaget har fått tillgång till nättjänsten av försäkringsbolagen.

6.4

Användarens behörighet gäller tills huvudanvändaren eller behörighets-administratören tar bort behörigheten eller när Kundföretagets eller användarens avtal om nättjänsten upphör. Användarens behörighet upphör också när användarstödet för nättjänsten eller mäklartjänsten har mottagit Kundföretagets begäran om borttagning av behörighet eller användarens begäran om att ta bort dennas egen behörighet och inom den skäliga tid som krävs för att vidta behövliga åtgärder tagit bort den berörda användarens behörighet.

6.5

Kundföretaget ansvarar för all eventuell skada som kan uppstå till följd av att man i nättjänsten vidtagit åtgärder som strider mot dessa avtalsvillkor med hjälp av koderna för Kundföretagets användare under giltighetstiden för den berörda användarens behörigheter.

6.6

Varje användare och Kundföretag för sina användares del ser till och ansvarar för att användarens koder förvaras omsorgsfullt så att utomstående inte får tillgång till eller kännedom om dem. Dessutom ska varje användare och Kundföretag för sina användares del se till och ansvara för att användaren använder nättjänsten omsorgsfullt så att användaren inte genom sina handlingar möjliggör att eventuella uppgifter som finns i nättjänsten hamnar i utomståendes händer eller kännedom. Användaren är till exempel alltid skyldig att se till att han eller hon stänger nättjänsten enligt anvisningar när han eller hon slutar använda tjänsten.

6.7

Om användaren eller Kundföretaget misstänker att utomstående fått tillgång till eller kännedom om koderna eller om användaren genom sina handlingar på annat sätt möjliggjort att nättjänsten kan användas obehörigt, ska Kundföretaget eller användaren omgående meddela nättjänstens användarstöd. Kundföretaget ansvarar för eventuella skador som drabbar tjänsteleverantörer, Kundföretaget, användaren eller utomstående till följd av obehörig eller sviklig användning av nättjänsten och/eller koderna som Kundföretagets användare använder. Ansvaret ligger hos Kundföretaget tills försäkringsbolaget meddelats att koderna hamnat i utomståendes händer eller kännedom, eller att nättjänsten används obehörigt till följd av användarens handlingar, och försäkringsbolaget beretts rimlig tid att förhindra användning av nättjänsten med användarens koder.

7.1

Kundföretaget kan använda nättjänsten som fullmaktstagare. Kundföretaget använder då nättjänsten med stöd av en fullmakt på vägnar av en annan av försäkringsbolagets företagskunder (härefter fullmakts-givare) och sköter i nättjänsten ärenden som rör fullmaktsgivarens försäkringar och andra ärenden inom ramen för den beviljade fullmakten.

7.2

Att använda nättjänsten som fullmaktstagare förutsätter att fullmaktstagaren visar upp för försäkringsbolaget den fullmakt som fullmaktstagaren fått av fullmaktsgivaren, där det framgår vilka av de erbjudna tjänsterna i nättjänsten fullmakten gäller och vilka åtgärder som fullmaktstagaren har rätt att vidta på fullmaktsgivarens vägnar.

7.3

Fullmaktstagaren ska utse en huvudanvändare som har rätt att administrera de behörigheter för Kundföretagets användare som använder nättjänsten som fullmaktstagare och som gäller agerande på fullmaktsgivarens vägnar. Den berörda huvudanvändaren ser till att han eller hon ger Kundföretagets användare som använder nättjänsten som fullmaktstagare endast sådana behörigheter och endast sådan tillgång till fullmaktsgivarens uppgifter i nättjänsten som användarna har rätt till enligt den fullmakt som fullmaktsgivaren gett.

7.4

Kundföretaget kan använda nättjänsten som fullmaktstagare bara om Kundföretaget har ett gällande avtal om nättjänsten och om Kundföretaget har förbundit sig att följa dessa avtalsvillkor för nättjänsten.

7.5

Kundföretaget som är fullmaktstagare ansvarar för att Kundföretaget och Kundföretagets användare inom ramen för sina behörigheter har rätt att använda nättjänsten på fullmaktsgivarens vägnar. Dessutom ansvarar Kundföretaget för att Kundföretagets användare behandlar i nättjänsten endast de uppgifter som rör fullmaktsgivarens verksamhet och som de enligt lag samt den fullmakt som fullmaktsgivaren gett och annars inom ramen för sina arbetsrelaterade befogenheter har rätt att behandla.

7.6

Kundföretaget som är fullmaktstagare är medvetet om och godkänner att de åtgärder som vidtagits i nättjänsten och de uppgifter som lämnats med hjälp av koderna för Kundföretagets användare binder Kundföretaget och fullmaktsgivaren i den omfattning som fullmakten anger.

7.7

När fullmakten upphör ska detta omedelbart meddelas till det försäkringsbolag som den skriftliga fullmakten om att man är fullmaktstagare lämnades in till.

7.8

Mäklartjänsten hjälper Kundföretaget som är fullmaktstagare i alla ärenden som rör användning av nättjänsten. Mäklartjänstens kontaktinformation finns på Fennias webbplats och i nättjänsten.

8.1

Kundföretaget står för kostnaden att skaffa de apparater och program som behövs för att använda nättjänsten samt för teleförbindelserna och eventuella andra tjänster. Kundföretaget står också för underhålls- och driftkostnader som dessa orsakar.

8.2

Kundföretaget ansvarar för att de apparater, program, teleförbindelser och eventuella andra tjänster som Kundföretaget använder fungerar och är säkra. Kundföretaget ansvarar också för datasäkerheten. Försäkringsbolagen har rätt att avbryta erbjudandet av nättjänsten om Kundföretagets apparater, program eller teleförbindelser äventyrar säkerheten eller funktionen i nättjänsten.

8.3

Försäkringsbolagen ger inte något slags garanti för att nättjänsten fungerar med Kundföretagets apparater. Försäkringsbolagen har rätt att ändra vilka apparater som är kompatibla med nättjänsten eller andra tekniska krav som är en förutsättning för användning av nättjänsten genom att meddela om det i nättjänsten eller på Fennias webbplats fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

9.1

Nättjänsten är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan med undantag för när nättjänsten underhålls, uppdateras, råkar ut för störningar eller avbrott av andra motsvarande orsaker. Försäkringsbolagen garanterar inte att nättjänsten oavbrutet kan användas av Kundföretaget och användarna. Försäkringsbolagen ansvarar inte för någon skada som kan vållas Kundföretaget, användaren eller utomstående till följd av att nättjänsten inte är tillgänglig vid någon viss tidpunkt.

9.2

Försäkringsbolagen har rätt att begränsa tiden för användning av nättjänsten. Försäkringsbolagen strävar efter att informera om detta i god tid på förhand i nättjänsten eller på Fennias webbplats.

10.1

Kundföretaget ansvarar för riktigheten av sådana uppgifter som lämnats i nättjänsten med hjälp av Kundföretagets koder om Kundföretaget eller dess verksamhet eller om fullmaktsgivarens verksamhet. De tjänster som erbjuds i nättjänsten och andra åtgärder som vidtas där genomförs enligt de uppgifter som lämnats, och tjänsteleverantören är inte skyldig att kontrollera eller komplettera dessa uppgifter. Om tjänsteleverantören dock observerar fel eller brister i uppgifterna eller om de uppgifter som lämnats genom nättjänsten förstörs, är Kundföretaget skyldigt att se till att uppgifterna antingen korrigeras, kompletteras eller lämnas in på nytt.

10.2

Kundföretaget ansvarar för all eventuell skada som kan uppstå till följd av att det lämnats felaktiga eller bristfälliga uppgifter i nättjänsten med hjälp av koderna för Kundföretagets användare.

10.3

Kundföretaget ansvarar i nättjänsten på Kundföretagets vägnar för att skickade uppgifter, anmälningar och åtgärdsuppdrag kommer fram tills tjänsteleverantören skickat ett svarsmeddelande eller en bekräftelse på att uppgifterna i fråga eller de övriga ärendena kommit fram.

10.4

Försäkringsbolagen har rätt att spara och arkivera alla uppgifter som lämnats och överlämnats via nättjänsten och som finns där och som sparats dit, och att behandla dessa uppgifter. Personuppgifter som överlämnats via och sparats i nättjänsten behandlas endast i de syften som specificeras i dataskyddsbeskrivningen för försäkringsbolagens nättjänster och enligt de specificerade förutsättningar och villkor som anges i dataskyddsbeskrivningen i fråga. Dessutom har försäkringsbolagen rätt att enligt de förutsättningar som anges i registerbeskrivningarna för register över försäkringsbolagens bandade telefonsamtal banda telefonsamtal till nättjänstanvändarstödet.

10.5

Försäkringsbolagen bevarar meddelanden, anmälningar och annan kommunikation som skickats via nättjänsten åtminstone den tid som separat anges i nättjänsten.

10.6

De uppgifter som finns i nättjänsten kan inte anses utgöra ett bindande anbud, försäkringsbrev eller någon annan förpliktande förbindelse för försäkringsbolaget om detta inte separat och uttryckligen meddelats.

10.7

Försäkringsbolagen ansvarar inte för fel som eventuellt förekommer i de uppgifter som finns i nättjänsten eller för de skador som dessa orsakar. Försäkringsbolagen har rätt att ändra uppgifter som upptäckts vara felaktiga.

11.1

Försäkringsbolagen har rätt att skicka anmälningar och andra meddelanden som rör nättjänsten och avtalet om nättjänsten via nättjänsten.

11.2

Anmälningar och andra meddelanden som skickats via nättjänsten till Kundföretaget eller användaren anses ha kommit till mottagarens och samtidigt till Kundföretagets kännedom senast sju (7) dagar från att Kundföretaget eller användaren har kunnat läsa det i nättjänsten. Om meddelandet undantagsvis skickas per post, anses meddelandet ha kommit till Kundföretagets eller användarens kännedom senast sju (7) dagar från att meddelandet skickades till den adress som Kundföretaget eller användaren uppgett för försäkringsbolaget.

11.3

Kundföretaget eller användaren ska lägga fram anmärkningar och krav som rör nättjänsten till försäkringsbolaget samt anmärkningar och krav som rör en tjänst som erbjuds i nättjänsten till tjänsteleverantören som erbjuder tjänsten utan dröjsmål och senast inom trettio (30) dagar från att Kundföretaget eller användaren observerade det faktum som föranledde anmärkningen eller borde ha observerat det.

12.1

Utöver det som fastställs någon annanstans i dessa avtalsvillkor har försäkringsbolaget rätt att helt eller delvis förhindra att Kundföretaget eller användaren använder nättjänsten samt att avbryta behandlingen av deras uppdrag omedelbart om

a) försäkringsbolaget anser detta vara befogat av säkerhetsskäl

b) lagstiftningen, reglering av lägre nivå eller myndighetsbestämmelser förpliktar till det

c) underhålls- eller uppdateringsåtgärder ska vidtas i nättjänsten

d) det finns skäl att misstänka att koderna som krävs för att använda nättjänsten används obehörigt, svikligen eller för lagstridig verksamhet

e) Kundföretaget eller användaren har meddelat att koderna sannolikt hamnat i utomståendes händer

f) Kundföretaget eller användaren inte följer dessa avtalsvillkor

g) det finns skäl att misstänka att nättjänsten används på ett sätt som kan orsaka skada för avtalsparterna i avtalet om nättjänsten, tjänsteleverantören eller någon utomstående

h) Kundföretaget söks i konkurs, företagssanering eller likvidation

i) detta anses vara nödvändigt av företagsekonomiska skäl (till exempel om Kundföretaget inte längre betalar sina premier till tjänsteleverantörerna).

12.2

Vilken som helst av ovannämnda orsaker ger försäkringsbolagen rätt att förhindra användning av nättjänsten antingen tillfälligt eller permanent beroende på vad försäkringsbolagen anser är nödvändigt. Försäkringsbolagen ansvarar inte för någon skada som förhindrad användning av nättjänsten kan orsaka.

13.1

Äganderätt, upphovsrätt, varumärkesrätt och annan immateriell rätt till nättjänsten och dess innehåll och layout hör till Fennia, någon annan tjänsteleverantör eller en tredje part.

13.2

Kundföretaget och användaren får spara eller skriva ut material som finns i nättjänsten endast för Kundföretagets eller användarens eget bruk. Det är förbjudet att kopiera, sprida, ändra, länka till webbsidor och på något sätt kommersiellt utnyttja eller publicera material som finns i nättjänsten utan skriftligt tillstånd på förhand av Fennia.

14.1

Utöver vad det någon annanstans i dessa avtalsvillkor fastställs om försäkringsbolagens skadeståndsskyldighet och dess begränsningar, ansvarar försäkringsbolagen enligt avtalet om nättjänsten inte för några skador, inklusive indirekta skador, som drabbar Kundföretaget, användaren eller tredje parter. Ansvarsbegränsning tillämpas till exempel på

a) skador till följd av eventuella fel, störningar eller driftavbrott i nättjänsten

b) skador som orsakas av att försäkringsbolagens verksamhet till följd av ett oöverstigligt hinder eller någon motsvarande orsak försvåras i oskälig grad

c) eventuella skador till följd av att Avtalet om nättjänsten avslutas

d) skador till följd av att filer och datainnehåll förstörs, försvinner eller ändras.

Försäkringsbolagen har rätt att ändra dessa avtalsvillkor. Ändringen kan meddelas till Kundföretaget eller användaren via nättjänsten eller skriftligen på något annat sätt. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som försäkringsbolaget meddelat, dock tidigast fyra (4) månader efter att meddelandet om ändringen skickats. Om Kundföretaget eller användaren inte godkänner ändringen, kan de säga upp avtalet om nättjänsten att upphöra enligt punkt 17 i dessa avtalsvillkor.

16.1

Avtalet om nättjänsten mellan Kundföretaget och försäkringsbolagen träder i kraft när den aktör som representerar Kundföretaget förbinder sig till avtalet om nättjänsten och dessa avtalsvillkor på vägnar av Kundföretaget, och när försäkringsbolaget har gett Kundföretaget tillgång till nättjänsten.

16.2

Avtalet om nättjänsten mellan användaren och försäkringsbolagen träder i kraft när användaren första gången loggar in i nättjänsten med bankkoder och identifierat sig på ett godkänt sätt samt tagit del av dessa avtalsvillkor och uppgett sig godkänna dessa avtalsvillkor och förbundit sig att följa dessa avtalsvillkor.

16.3

Avtalet om nättjänsten gäller tills vidare.

16.4

Giltigheten för tjänsterna i nättjänsten bestäms utifrån de separata tjänsteavtalen om dessa tjänster.

17.1

En part som har rätt att företräda Kundföretaget kan skriftligen säga upp Kundföretagets avtal om nättjänsten att upphöra omedelbart. Användaren kan skriftligen säga upp användarens avtal om nättjänsten att upphöra omedelbart. Avtalet om nättjänsten upphör när försäkringsbolagen stänger nättjänsten. Försäkringsbolagen avsätter en skälig tid för att stänga nättjänsten efter att de mottagit ett skriftligt meddelande om uppsägning av en part som har rätt att företräda Kundföretaget eller av användaren.

17.2

Försäkringsbolagen kan skriftligen säga upp avtalet om nättjänsten att upphöra trettio (30) dagar från uppsägningen.

17.3

Som skriftlig uppsägning betraktas även en uppsägning som gjorts via nättjänsten eller e-post.

17.4

Avtalet om nättjänsten upphör omedelbart utan ett separat meddelande om hävning eller uppsägning om:

a) Kundföretaget läggs ner

b) användaren förlorar sin rätt att utföra rättshandlingar

c) fortsättande av avtalet om nättjänsten inte längre är skäligt för försäkringsbolagen till följd av en åtgärd eller försummelse som Kundföretaget eller användaren begått.

17.5

Dessutom kan försäkringsbolagen avsluta avtalet om nättjänsten omedelbart utan något separat meddelande om hävning eller uppsägning och samtidigt som avtalet om nättjänsten med Kundföretaget avslutas ta bort alla behörigheter som rör Kundföretaget hos Kundföretagets användare om:

a) Kundföretaget inte under de senaste sex (6) månaderna har haft gällande försäkringar i nättjänsten

b) användarens alla behörigheter tas bort

c) användning av nättjänsten har förhindrats enligt punkt 12 till följd av en orsak som beror på Kundföretaget eller användaren

d) Kundföretaget eller användaren på ett annat sätt väsentligen bryter mot dessa avtalsvillkor.

17.6

Trots att avtalet om nättjänsten avslutats har tjänsteleverantörerna rätt att fullfölja de uppdrag som lämnats via nättjänsten om man inte uttryckligen kommer överens om någonting annat när avtalet om nättjänsten avslutas.

17.7

Uppsägning och hävning eller något annat sätt att avsluta de tjänster som erbjuds i nättjänsten bestäms utifrån de separata tjänsteavtalen om dessa tjänster.

18.1

Försäkringsbolagen iakttar i sin verksamhet både allmänna bestämmelser om datasekretess och bestämmelser om datasekretess som gäller finansbranschen, t.ex. bestämmelserna om sekretess och behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen och försäkringsbolagslagen. Kundföretaget ansvarar för sin del och för Kundföretagets användares del för att personuppgifterna behandlas omsorgsfullt och i enlighet med gällande lagstiftning.

18.2

Närmare uppgifter om behandling av personuppgifter som lagrats i nättjänsten och bl.a. om varifrån dessa uppgifter skaffas och för vilka ändamål de överlämnas finns i den personuppgiftslagenliga dataskyddsbeskrivningen för försäkringsbolagens nättjänster, som fås på Fennias webbplats och försäkringsbolagens verksamhetsställen.

18.3

Avtalsparterna ansvarar för sina egna datasystems och datanäts del för att datasäkerheten har organiserats på ett ändamålsenligt sätt. Utbyte av uppgifter och dataöverföring i nättjänsten har skyddats med hjälp av kryptering som allmänt erkänts som säker. Försäkringsbolagen ansvarar inte för skador som drabbat Kundföretaget eller användaren till följd av datasäkerhetsrisker (t.ex. datavirus) och inte heller för skador som eventuellt drabbat Kundföretaget eller användaren till följd av att data försvunnit, ändrats, förstörts eller skadats på något annat sätt i datanätet.

19.1

Kundföretaget eller användaren har inte rätt att överföra avtalet om nättjänsten.

20.1

Om dessa avtalsvillkor och ett villkor i avtalsdokumentet om avtalet om nättjänsten är motstridiga, tillämpas primärt villkoret i avtalsdokumentet. Om dessa avtalsvillkor och villkor i någon annan bilaga till avtalet om nättjänsten är motstridiga, tillämpas primärt dessa avtalsvillkor.

21.1

På avtalet om nättjänsten tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter som gäller avtalet om nättjänsten avgörs för Kundföretagets del (ett företag eller en sammanslutning) i Helsingfors tingsrätt och för användarens del i tingsrätten på användarens hemort.

22.1

I frågor som gäller nättjänsten och avtalet om nättjänsten ska Kundföretaget och användaren alltid i första hand kontakta nättjänstanvändarstödet, vars kontaktinformation finns på Fennias webbplats och i nättjänsten.

22.2

Ett småföretag som är kund kan hänskjuta en meningsskiljaktighet som gäller försäkringsverksamhet till Försäkrings- och finansieringsrådgivningen (FINE, www.fine.fi/sv ) för behandling.

22.3

Försäkringsbolagens verksamhet övervakas av Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi/sv ).

Kontakta oss

Försäkringsärenden

FöPL- och ArPL-försäkring: Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

  • www.elo.fi

Samtalspriser

För inrikessamtal från en fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 5 eller med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

30 263 20

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor