Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Oma Fennia -verkkopalvelun käyttöehdot - yritysasiakkaat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia -verkkopalvelun käyttöehdot - yritysasiakkaat

Voimassa 1.9.2016 alkaen

1.1

Nämä sopimusehdot ovat osa sopimusta (jäljempänä verkkopalvelusopimus), joka mahdollistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian (jäljempänä Fennia) ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian (jäljempänä Henki-Fennia) Oma Fennia -verkkopalvelun (jäljempänä verkkopalvelu) käytön. Verkkopalvelu on sähköinen palvelukokonaisuus, johon voi sisältyä Fennian, Henki-Fennian tai niiden suoraan tai välillisesti omistamien tytäryhtiöiden taikka kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja (jäljempänä nämä kaikki yhdessä palveluntarjoajat). Ajantasainen lista kunakin hetkenä palveluntarjoaja-käsitteen alle kuuluvista yhtiöistä löytyy Fennian internet-sivuilta.

1.2

Verkkopalvelu ja nämä sopimusehdot ovat saatavissa suomen- ja ruotsinkielisenä. Jos sopimusehtojen eri kieliversioiden välillä on eroa, ovat suomenkieliset sopimusehdot ensisijaiset.

2.1

Verkkopalvelun käytön edellytyksenä on voimassa oleva verkkopalvelusopimus, joka tehdään Fennian ja Henki-Fennian kanssa (jäljempänä yhdessä vakuutusyhtiöt ja kumpikin erikseen vakuutusyhtiö).

2.2

Verkkopalvelusopimuksen voi tehdä yritys tai yhteisö, jolla on suomalainen yritys- ja yhteisötunnus (jäljempänä Asiakasyritys), ja jolla on voimassaoleva vakuutussopimus vakuutusyhtiön kanssa. Lisäksi vakuutusyhtiön tapauskohtaisen harkinnan perusteella verkkopalvelusopimus voidaan erityisistä syistä tehdä myös sellaisen Asiakasyrityksen kanssa, jolla ei verkkopalvelusopimuksen solmimishetkellä ole voimassa olevaa vakuutussopimusta vakuutusyhtiön kanssa. Tällainen erityinen syy on käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Asiakasyritys toimii vakuutusyhtiön toisen yritysasiakkaan valtuutettuna jäljempänä kohdassa 7 kuvatun mukaisesti.

Verkkopalvelusopimuksen voi tehdä myös täysi-ikäinen ja täysivaltainen luonnollinen henkilö, jonka Asiakasyritys on valtuuttanut tai joka on Asiakasyrityksen valtuutuksen nojalla nimetty verkkopalvelun jäljempänä kohdassa 4 tarkoitetuksi käyttäjäksi.

2.3

Verkkopalvelusopimus on täysin erillinen verkkopalvelussa tarjolla olevia palveluja koskevista sopimuksista (jäljempänä palvelusopimus). Palvelusopimus on ensisijainen suhteessa verkkopalvelusopimukseen sen palvelun osalta, jota kyseinen palvelusopimus koskee.

3.1

Vakuutusyhtiöt ja palveluntarjoajat määrittelevät verkkopalvelussa kulloinkin tarjottavat palvelut ja niillä on oikeus muuttaa verkkopalvelussa tarjolla olevaa palveluvalikoimaa. Verkkopalvelussa kulloinkin tarjottavat palvelut ja niiden sisältö on kuvattu Fennian internet-sivuilla.

3.2

Verkkopalvelussa tarjolla olevan palveluvalikoiman lisäksi vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa verkkopalvelun muuta sisältöä ja ominaisuuksia ilmoittamalla muutoksesta etukäteen verkkopalvelussa tai Fennian internet-sivuilla. Verkkopalveluun voidaan tehdä vähäisiä muutoksia myös ilman erillistä ilmoitusta. Verkkopalvelu ja siellä tarjottavat palvelut on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Suomen markkinoilla ellei toisin ole erikseen nimenomaisesti sovittu.

3.3

Kukin palveluntarjoaja vastaa omista verkkopalvelussa tarjolla olevista palveluistaan kyseistä palvelua koskevan palvelusopimuksen mukaisesti. Vakuutusyhtiöt eivät ole osapuolina Asiakasyrityksen solmimissa muiden palveluntarjoajien palveluja koskevissa palvelusopimuksissa eivätkä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä. Vakuutusyhtiöt eivät myöskään vastaa muiden palveluntarjoajien antamien tietojen oikeellisuudesta tai muiden palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen sisällöstä ja saatavuudesta. Palveluntarjoajilla on oikeus muuttaa tarjoamansa palvelun sisältöä ja laajuutta palvelusopimuksessa kuvatun mukaisesti tai, ellei muuta ole sovittu, ilmoittamalla siitä verkkopalvelussa.

3.4

Verkkopalvelussa tarjolla olevat palvelut saattavat poiketa sisällöltään ja ehdoiltaan niistä vastaavista palveluista, joita palveluntarjoajat tarjoavat jonkin muun palvelukanavan kuin verkkopalvelun välityksellä.

4.1

Verkkopalvelussa on kolme eri käyttäjäprofiilia: (i) pääkäyttäjä, (ii) käyttövaltuushallinnoija ja (iii) peruskäyttäjä (jäljempänä kaikki yhdessä käyttäjät ja kukin erikseen myös käyttäjä).

4.2

Asiakasyritys vastaa siitä, että sen nimeämät tai sen valtuutuksen nojalla nimetyt käyttäjät (jäljempänä Asiakasyrityksen käyttäjät) ovat täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia. Lisäksi Asiakasyritys vastaa siitä, että Asiakasyrityksen käyttäjät ovat heille annettujen käyttöoikeuksien rajoissa oikeutettuja edustamaan Asiakasyritystä ja käsittelemään Asiakasyrityksen verkkopalvelussa kulloinkin olevia tietoja sekä noudattavat näitä sopimusehtoja.

4.3

Pääkäyttäjä on käyttäjä, joka voi hallinnoida kaikkien Asiakasyrityksen käyttäjien Asiakasyrityksen toimintaan liittyvien käyttöoikeuksien laajuutta verkkopalvelussa ja tehdä muutoksia käyttäjien käyttöoikeuksiin. Pääkäyttäjä voi myös nimetä uusia pääkäyttäjiä, käyttövaltuushallinnoijia tai peruskäyttäjiä taikka poistaa olemassa olevia. Lisäksi pääkäyttäjälle on teknisesti mahdollista saada näkyvilleen kaikki verkkopalvelussa kulloinkin olevat Asiakasyritystä ja sen toimintaa koskevat tiedot kuten esimerkiksi Asiakasyrityksen viestit, vahinkoilmoitukset, tiedot voimassaolevista vakuutuksista, laskut ja muut Asiakasyrityksen käyttäjien ja palveluntarjoajien verkkopalveluun syöttämät Asiakasyrityksen toimintaa koskevat tiedot.

4.4

Käyttövaltuushallinnoija on käyttäjä, joka voi hallinnoida kaikkien Asiakasyrityksen käyttäjien Asiakasyrityksen toimintaan liittyvien käyttöoikeuksien laajuutta verkkopalvelussa ja tehdä muutoksia käyttäjien käyttöoikeuksiin. Käyttövaltuushallinnoija myös nimeää uusia pääkäyttäjiä, käyttövaltuushallinnoijia tai peruskäyttäjiä taikka poistaa olemassa olevia. Käyttövaltuushallinnoija voi nimetä myös itsensä pääkäyttäjäksi.

4.5

Peruskäyttäjä on käyttäjä, jolle pääkäyttäjä tai käyttövaltuushallinnoija antaa käyttöoikeuden verkkopalveluun ja jonka käyttöoikeuksien laajuus on pääkäyttäjän ja käyttövaltuushallinnoijan määriteltävissä. Peruskäyttäjä ei voi hallinnoida käyttäjien käyttöoikeuksia.

4.6

Asiakasyrityksen verkkopalvelusopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että verkkopalvelusopimusta tehtäessä nimettynä on vähintään yksi pääkäyttäjä tai käyttövaltuushallinnoija. Asiakasyrityksen verkkopalvelusopimuksen voimassaoloaikana Asiakasyrityksen on huolehdittava siitä, että sillä on aina nimettynä vähintään yksi pääkäyttäjä tai käyttövaltuushallinnoija, joka voi käyttää verkkopalvelua Asiakasyrityksen puolesta ja hallinnoida muiden käyttäjien käyttöoikeuksia.

4.7

Asiakasyritys on tietoinen ja hyväksyy sen, että pääkäyttäjä ja käyttövaltuushallinnoija voivat itsenäisesti hallinnoida Asiakasyrityksen käyttäjien Asiakasyrityksen toimintaan liittyvien käyttöoikeuksien laajuutta ja voimassaoloa verkkopalvelussa sekä itsenäisesti lisätä uusia käyttäjiä tai poistaa olemassa olevia. Vakuutusyhtiöt eivät millään tavoin valvo tätä verkkopalvelussa tapahtuvaa käyttöoikeuksien hallintaa.

4.8

Asiakasyritys vastaa ja sitoutuu huolehtimaan siitä, että käyttäjät käsittelevät verkkopalvelussa vain niitä tietoja, joita heillä on lain ja työhönsä liittyvien toimivaltuuksien sekä käyttäjäprofiilinsa mukaan oikeus käsitellä. Tämä koskee erityisesti pääkäyttäjiä, joiden osalta Asiakasyritys on tietoinen ja hyväksyy sen, että pääkäyttäjälle on teknisesti mahdollista saada tietoonsa kaikki Asiakasyritystä ja Asiakasyrityksen toimintaa koskevat verkkopalvelussa olevat tiedot.

4.9

Käyttäjä sitoutuu käsittelemään verkkopalvelussa vain niitä tietoja, joita hänellä on lain ja työhönsä liittyvien toimivaltuuksien sekä oman käyttäjäprofiilinsa mukaan oikeus käsitellä.

4.10

Asiakasyritys vastaa siitä, että käyttäjien käyttöoikeudet vastaavat käyttäjien toimivaltuuksia, ovat ajan tasalla ja että tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan viivyttelemättä.

4.11

Verkkopalvelun käyttäjätuki toimii Asiakasyrityksen ja käyttäjien tukena kaikissa verkkopalvelun käyttöön liittyvissä asioissa. Verkkopalvelun käyttäjätuen ja meklaripalvelun yhteystiedot löytyvät Fennian internet-sivuilta ja verkkopalvelusta.

5.1

Verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää, että verkkopalvelua käyttävällä käyttäjällä on käyttäjäkohtaiset verkkopalvelun käyttöön kulloinkin soveltuvat pankkitunnukset tai verkkopalvelun käyttämiseksi erikseen luodut tunnukset (jäljempänä Oma Fennia -tunnukset). Lista pankeista, joiden pankkitunnukset kulloinkin soveltuvat verkkopalvelun käyttöön, on saatavilla Fennian internet-sivuilta.

5.2

Kun käyttäjä kirjautuu ensimmäisen kerran verkkopalveluun, tulee hänen kirjautua käyttäen pankkitunnuksia, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan. Tämän ensimmäisen kirjautumiskerran jälkeen käyttäjä voi verkkopalveluun kirjautuessaan joko jatkaa pankkitunnusten käyttämistä tai luoda verkkopalvelussa itselleen tunnistautumista varten henkilökohtaiset Oma Fennia -tunnukset ja kirjautua jatkossa verkkopalveluun Oma Fennia -tunnusten avulla.

5.3

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa välittömästi käyttäjän Oma Fennia -tunnukset, mikäli on syytä epäillä, että näitä tunnuksia käytetään oikeudettomasti. Näissä tilanteissa vakuutusyhtiöt ilmoittavat käyttäjälle Oma Fennia -tunnusten muuttamisesta ja uusista tunnuksista ilman aiheetonta viivytystä joko postitse tai sähköpostitse käyttäjän vakuutusyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

5.4

Käyttäjien tunnistaminen pankkitunnusten tai Oma Fennia -tunnusten (jäljempänä yhdessä tunnukset) avulla vastaa heidän tunnistamistaan viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta.

5.5

Vakuutusyhtiöt voivat vaihtaa verkkopalvelun käyttämiseksi vaadittavaa tunnistamismenetelmää ilmoittamalla siitä käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen joko verkkopalvelussa tai postitse käyttäjän vakuutusyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

6.1

Asiakasyritys on tietoinen ja hyväksyy sen, että Asiakasyrityksen käyttäjien tunnuksia käyttävällä henkilöllä on verkkopalveluun sekä edellä kohdassa 4 kuvatun mukaiset käyttäjän käyttäjäprofiiliin liittyvät käyttöoikeudet että Asiakasyrityksen, pääkäyttäjän tai käyttövaltuushallinnoijan kyseiselle käyttäjälle myöntämät käyttöoikeudet, joiden rajoissa käyttäjän tunnuksia käyttävä henkilö voi tehdä verkkopalvelussa Asiakasyritystä sitovia oikeustoimia.

6.2

Asiakasyritystä sitoo ja Asiakasyritys vastaa kaikista Asiakasyrityksen käyttäjän tunnuksia käyttäen kyseisen käyttäjän käyttöoikeuksien voimassaoloaikana verkkopalvelussa tehdyistä toimista ja annetuista tiedoista.

6.3

Käyttäjän käyttöoikeus on voimassa siitä lähtien, kun pääkäyttäjä tai käyttövaltuushallinnoija on antanut käyttäjälle käyttöoikeuden. Asiakasyrityksen verkkopalvelusopimuksessa nimetyn pääkäyttäjän tai käyttövaltuushallinnoijan käyttöoikeus on kuitenkin voimassa siitä lähtien, kun vakuutusyhtiöt ovat avanneet verkkopalvelun Asiakasyritykselle.

6.4

Käyttäjän käyttöoikeus on voimassa siihen asti, kunnes pääkäyttäjä tai käyttövaltuushallinnoija on poistanut käyttöoikeuden tai kun Asiakasyrityksen tai käyttäjän verkkopalvelusopimus päättyy. Käyttäjän käyttöoikeuden voimassaolo päättyy myös jos verkkopalvelun käyttäjätuki tai meklaripalvelu on Asiakasyrityksen, poistamispyynnön tai käyttäjän omaa käyttöoikeuttaan koskevan poistamispyynnön vastaanotettuaan ja tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi vaadittavan kohtuullisen ajan kuluessa poistanut kyseisen käyttäjän käyttöoikeuden.

6.5

Asiakasyritys vastaa kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että verkkopalvelussa on Asiakasyrityksen käyttäjän tunnuksia käyttäen kyseisen käyttäjän käyttöoikeuksien voimassaoloaikana toimittu näiden sopimusehtojen vastaisesti.

6.6

Kukin käyttäjä ja Asiakasyritys Asiakasyrityksen käyttäjien osalta huolehtii ja vastaa siitä, että käyttäjän tunnuksia säilytetään huolellisesti siten, etteivät ne joudu sivullisen haltuun tai tietoon. Lisäksi kukin käyttäjä ja Asiakasyritys Asiakasyrityksen käyttäjien osalta huolehtii ja vastaa siitä, että käyttäjä käyttää verkkopalvelua huolellisesti siten, ettei käyttäjä omalla toiminnallaan mahdollista verkkopalvelussa olevien tietojen joutumista sivullisen haltuun tai tietoon. Käyttäjä on esimerkiksi aina velvollinen huolehtimaan siitä, että hän sulkee verkkopalvelun ohjeiden mukaisesti lopettaessaan sen käytön.

6.7

Mikäli käyttäjä tai Asiakasyritys epäilee tunnuksien joutuneen sivullisen haltuun tai tietoon taikka käyttäjän muutoin mahdollistaneen omalla toiminnallaan verkkopalvelun oikeudettoman käytön, tulee Asiakasyrityksen tai käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi verkkopalvelun käyttäjätuelle. Asiakasyritys vastaa vahingosta, joka palveluntarjoajille, Asiakasyritykselle, käyttäjälle tai sivulliselle mahdollisesti aiheutuu Asiakasyrityksen käyttäjän tunnuksien ja/tai verkkopalvelun oikeudettomasta tai vilpillisestä käytöstä. Vastuu on Asiakasyrityksellä siihen asti, kunnes tunnuksien joutumisesta sivullisen haltuun tai tietoon taikka käyttäjän toiminnasta johtuneesta verkkopalvelun oikeudettomasta käytöstä on ilmoitettu vakuutusyhtiöille ja sille on varattu kohtuullinen aika estää verkkopalvelun käyttö kyseisen käyttäjän tunnuksia käyttäen.

7.1

Asiakasyritys voi toimia verkkopalvelussa valtuutettuna. Tällöin Asiakasyritys toimii verkkopalvelussa valtuutuksen nojalla vakuutusyhtiön toisen yritysasiakkaan (jäljempänä valtuuttaja) puolesta ja hoitaa verkkopalvelussa valtuuttajan vakuutuksiin liittyviä asioita ja muuta asiointia saamansa valtuutuksen mahdollistamissa rajoissa.

7.2

Valtuuttajan puolesta eli valtuutettuna toimiminen verkkopalvelussa edellyttää, että valtuutettu esittää vakuutusyhtiölle valtuuttajalta saamansa kirjallisen valtakirjan, josta ilmenee, mitä verkkopalvelussa tarjolla olevia palveluja valtuutus koskee ja mitä toimenpiteitä valtuutettu on oikeutettu valtuuttajan puolesta tekemään.

7.3

Valtuutetun on nimettävä pääkäyttäjä, jolla on oikeus hallinnoida verkkopalvelussa valtuutettuna toimivan Asiakasyrityksen käyttäjien niitä valtuuttajan toimintaan liittyviä käyttöoikeuksia, jotka liittyvät valtuuttajan puolesta toimimiseen. Kyseinen pääkäyttäjä huolehtii siitä, että hän antaa valtuutettuna toimivan. Asiakasyrityksen käyttäjille vain sellaiset käyttöoikeudet toimia valtuuttajan puolesta ja vain sellaisen pääsyn valtuuttajan tietoihin verkkopalvelussa, joihin käyttäjillä on oikeus valtuuttajan antaman valtuutuksen puitteissa.

7.4

Asiakasyritys voi toimia verkkopalvelussa valtuutettuna ainoastaan, jos Asiakasyrityksellä on voimassaoleva verkkopalvelusopimus ja Asiakasyritys on sitoutunut noudattamaan näitä verkkopalvelun sopimusehtoja.

7.5

Valtuutettuna toimiva Asiakasyritys vastaa siitä, että Asiakasyrityksellä ja Asiakasyrityksen käyttäjillä käyttöoikeuksiensa rajoissa on oikeus toimia valtuuttajan puolesta verkkopalvelussa. Asiakasyritys vastaa lisäksi siitä, että Asiakasyrityksen käyttäjät käsittelevät verkkopalvelussa vain niitä valtuuttajan toimintaan liittyviä tietoja, joita heillä on lain sekä valtuuttajan antaman valtuutuksen ja työhönsä muutoin liittyvien toimivaltuuksiensa nojalla oikeus käsitellä.

7.6

Valtuutettuna toimiva Asiakasyritys on tietoinen ja hyväksyy sen, että Asiakasyrityksen käyttäjän tunnuksia käyttäen verkkopalvelussa tehdyt toimet ja annetut tiedot sitovat Asiakasyritystä ja myös valtuuttajaa valtakirjan osoittamassa laajuudessa.

7.7

Valtuutuksen päättymisestä on ilmoitettava välittömästi sille vakuutusyhtiölle, jolle kirjallinen valtakirja valtuutettuna toimimisesta toimitettiin.

7.8

Meklaripalvelu toimii valtuutettuna toimivan Asiakasyrityksen tukena kaikissa verkkopalvelun käyttöön liittyvissä asioissa. Meklaripalvelun yhteystiedot löytyvät Fennian internet-sivuilta ja verkkopalvelusta.

8.1

Asiakasyrityksen vastuulla on omalla kustannuksellaan hankkia verkkopalvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet ja ohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet ja mahdolliset muut palvelut. Asiakasyritys vastaa myös näistä aiheutuvista ylläpito- ja käyttökustannuksista.

8.2

Asiakasyritys vastaa käyttämiensä laitteiden, ohjelmien, tietoliikenneyhteyksien ja mahdollisten muiden palveluiden toimivuudesta ja turvallisuudesta kuten tietoturvallisuudesta. Vakuutusyhtiöillä on oikeus keskeyttää verkkopalvelun tarjoaminen, mikäli Asiakasyrityksen laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelun turvallisuuden tai toimivuuden.

8.3

Vakuutusyhtiöt eivät anna minkäänlaista takuuta siitä, että verkkopalvelu toimii Asiakasyrityksen laitteilla. Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa verkkopalvelun kanssa yhteensopivia laitteita tai muita verkkopalvelun käytön edellytyksenä olevia teknisiä vaatimuksia ilmoittamalla siitä verkkopalvelussa tai Fennian internet-sivuilla neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.1

Verkkopalvelut ovat käytettävissä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa lukuun ottamatta verkkopalvelujen huollosta, päivityksistä, häiriöistä ja muista vastaavista syistä aiheutuneita katkoksia. Vakuutusyhtiöt eivät takaa, että verkkopalvelu on jatkuvasti Asiakasyrityksen ja käyttäjien käytössä. Vakuutusyhtiöt eivät vastaa mistään vahingosta, joka Asiakasyritykselle, käyttäjälle tai sivulliselle saattaa aiheutua sen johdosta, että verkkopalvelu ei ole tietyllä hetkellä käytettävissä.

9.2

Vakuutusyhtiöillä on oikeus rajoittaa verkkopalvelun käyttöaikaa, jolloin vakuutusyhtiöt pyrkivät ilmoittamaan tästä hyvissä ajoin etukäteen verkkopalvelussa tai Fennian internet-sivuilla.

10.1

Asiakasyritys vastaa sellaisten Asiakasyritykseen tai sen toimintaan taikka valtuuttajan toimintaan liittyvien tietojen oikeellisuudesta, jotka on annettu verkkopalvelussa Asiakasyrityksen käyttäjän tunnuksia käyttäen. Verkkopalvelussa tarjolla olevat palvelut ja muut siellä tehtävät toimenpiteet toteutetaan näiden annettujen tietojen perusteella eikä palveluntarjoajalla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää näitä tietoja. Mikäli palveluntarjoaja kuitenkin havaitsee tiedoissa virheitä tai puutteita taikka jos verkkopalvelussa jo kerran annetut tiedot tuhoutuvat, Asiakasyritys on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot joko oikaistaan, niitä täydennetään tai ne annetaan uudestaan.

10.2

Asiakasyritys vastaa kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että verkkopalvelussa on Asiakasyrityksen käyttäjän tunnuksia käyttäen annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

10.3

Asiakasyritys vastaa verkkopalvelussa Asiakasyrityksen puolesta lähetettyjen tietojen, ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen perille tulosta siihen asti kunnes palveluntarjoaja on lähettänyt vastausviestin tai kuittauksen siitä, että kyseiset tiedot tai muut yhteydenotot ovat tulleet perille.

10.4

Vakuutusyhtiöillä on oikeus tallentaa ja arkistoida kaikki verkkopalvelun kautta annetut ja luovutetut sekä siellä olevat ja sinne tallennetut tiedot ja käsitellä näitä tietoja. Verkkopalvelun kautta luovutettuja ja sinne tallennettuja henkilötietoja käsitellään ainoastaan vakuutusyhtiöiden verkkopalveluiden tietosuojaselosteessa yksilöityihin tarkoituksiin ja kyseisessä tietosuojaselosteessa yksilöidyin edellytyksin ja ehdoin. Lisäksi vakuutusyhtiöillä on oikeus nauhoittaa verkkopalvelun käyttäjätukeen soitetut puhelut vakuutusyhtiöiden puhelutallenteiden rekisterien rekisteriselosteissa kuvatuin edellytyksin.

10.5

Vakuutusyhtiöt säilyttävät verkkopalvelun kautta lähetettyjä viestejä, ilmoituksia ja muuta viestintää vähintään verkkopalvelussa erikseen ilmoitetun ajan.

10.6

Verkkopalvelussa esitettyjen tietojen ei voida katsoa muodostavan sitovaa tarjousta, vakuutuskirjaa tai muuta vakuutusyhtiötä velvoittavaa sitoumusta ellei erikseen ja nimenomaisesti ole näin ilmoitettu.

10.7

Vakuutusyhtiöt eivät vastaa verkkopalveluissa esitetyissä tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä tai niiden aiheuttamasta vahingosta. Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa virheelliseksi havaittu tieto oikeaksi.

11.1

Vakuutusyhtiöillä on oikeus lähettää verkkopalvelua ja verkkopalvelusopimusta koskevat ilmoitukset ja muut viestit verkkopalvelun kautta.

11.2

Verkkopalvelun kautta Asiakasyritykselle tai käyttäjälle lähetetyn ilmoituksen ja muun viestin katsotaan tulleen viestin vastaanottajan ja samalla Asiakasyrityksen tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun se on ollut Asiakasyrityksen tai käyttäjän luettavissa verkkopalvelussa. Mikäli viesti poikkeuksellisesti lähetettäisiin postitse, viestin katsotaan tulleen Asiakasyrityksen tai käyttäjän tietoon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun viesti lähetettiin Asiakasyrityksen tai käyttäjän vakuutusyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

11.3

Asiakasyrityksen tai käyttäjän tulee tehdä verkkopalvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset vakuutusyhtiölle sekä verkkopalvelussa tarjolla olevaa palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset kyseistä palvelua tarjoavalle palveluntarjoajalle viivyttelemättä ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun Asiakasyritys tai käyttäjä havaitsi huomautuksen tai vaatimuksen perusteena olevan seikan tai hänen olisi pitänyt se havaita.

12.1

Sen lisäksi, mitä muualla näissä sopimusehdoissa on määrätty, vakuutusyhtiöllä on oikeus estää Asiakasyritykseltä tai käyttäjältä verkkopalvelun käyttö kokonaan tai osittain sekä keskeyttää heidän toimeksiantojensa käsittely välittömästi, jos

a) vakuutusyhtiö katsoo tämän aiheelliseksi turvallisuussyistä

b) lainsäädäntö, alemman tasoinen sääntely tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat

c) verkkopalvelussa on suoritettava huolto-tai päivitystoimenpiteitä

d) on syytä epäillä, että verkkopalvelun käyttöön vaadittavia tunnuksia käytetään oikeudettomasti, vilpillisesti tai lainvastaiseen toimintaan

e) Asiakasyritys tai käyttäjä on ilmoittanut tunnuksien joutuneen oletettavasti sivullisen haltuun

f) Asiakasyritys tai käyttäjä ei noudata näitä sopimusehtoja

g) on syytä epäillä, että verkkopalvelua käytetään tavalla, josta saattaa aiheutua vahinkoa verkkopalvelusopimuksen sopijapuolille, palveluntarjoajalle tai jollekin sivulliselle

h) Asiakasyritys haetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan tai

i) tämä katsotaan tarpeelliseksi liiketaloudellisista syistä (esimerkiksi Asiakasyritys lakkauttaa maksunsa palveluntarjoajille).

12.2

Mikä tahansa edellä mainituista syistä oikeuttaa vakuutusyhtiöt estämään verkkopalvelun käytön joko tilapäisesti tai pysyvästi sen mukaan kuin vakuutusyhtiöt katsovat tämän tarpeelliseksi. Vakuutusyhtiöt eivät vastaa mistään vahingosta, joka verkkopalvelun käytön estämisestä saattaa aiheutua.

13.1

Omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet verkkopalveluun ja sen sisältöön ja ulkoasuun kuuluvat Fennialle, muulle palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle.

13.2

Asiakasyritys ja käyttäjä saa tallentaa tai tulostaa verkkopalvelussa olevaa aineistoa ainoastaan Asiakasyrityksen tai käyttäjän omaa käyttöä varten. Verkkopalvelussa olevan aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman Fennian erikseen etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

14.1

Sen lisäksi mitä muualla näissä sopimusehdoissa on määrätty vakuutusyhtiöiden vahingonkorvausvastuusta ja sen rajoituksista, vakuutusyhtiöt eivät vastaa verkkopalvelusopimuksen perusteella mistään Asiakasyritykselle, käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista, välilliset ja epäsuorat vahingot mukaan lukien. Vastuunrajoitusta sovelletaan esimerkiksi

a) verkkopalvelussa mahdollisesti esiintyvien virheiden, häiriöiden tai käyttökatkojen aiheuttamiin vahinkoihin

b) vahinkoon, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta vakuutusyhtiöiden toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta

c) verkkopalvelusopimuksen päättämisestä mahdollisesti aiheutuvaan vahinkoon tai

d) tiedostojen ja tietosisältöjen tuhoutumisesta, häviämisestä tai muuttumisesta aiheutuvaan vahinkoon.

Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Muutoksesta voidaan ilmoittaa Asiakasyritykselle ja käyttäjälle verkkopalvelussa tai muutoin kirjallisesti. Muutos tulee voimaan vakuutusyhtiön ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan neljän (4) viikon kuluttua muutosta koskevan ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Jos Asiakasyritys tai käyttäjä ei hyväksy muutosta, he voivat irtisanoa verkkopalvelusopimuksen päättymään näiden sopimusehtojen kohdan 17 mukaisesti.

16.1

Asiakasyrityksen ja vakuutusyhtiöiden välinen verkkopalvelusopimus tulee voimaan, kun Asiakasyrityksen edustamiseen oikeutettu taho sitoutuu verkkopalvelusopimukseen ja näihin sopimusehtoihin Asiakasyrityksen puolesta ja vakuutusyhtiö on avannut verkkopalvelun Asiakasyrityksen käytettäväksi.

16.2

Käyttäjän ja vakuutusyhtiöiden välinen verkkopalvelusopimus tulee voimaan, kun käyttäjä on ensimmäisen kerran verkkopalveluun kirjautuessaan pankkitunnuksia käyttäen tunnistautunut hyväksytysti sekä tutustunut näihin sopimusehtoihin ja ilmoittanut hyväksyvänsä nämä sopimusehdot ja sitoutuvansa noudattamaan näitä sopimusehtoja.

16.3

Verkkopalvelusopimus on voimassa toistaiseksi.

16.4

Verkkopalvelussa tarjolla olevien palvelujen voimassaolo määräytyy näitä palveluja koskevien erillisten palvelusopimusten perusteella.

17.1

Asiakasyrityksen edustamiseen oikeutettu taho voi kirjallisesti irtisanoa Asiakasyrityksen verkkopalvelusopimuksen päättymään välittömästi. Käyttäjä voi kirjallisesti irtisanoa käyttäjän verkkopalvelusopimuksen päättymään välittömästi. Verkkopalvelusopimus päättyy, kun vakuutusyhtiöt ovat sulkeneet verkkopalvelun. Vakuutusyhtiöt varaavat kohtuullisen ajan verkkopalvelun sulkemiseen sen jälkeen, kun ne ovat vastaanottaneet Asiakasyrityksen edustamiseen oikeutetun tahon tai käyttäjän kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

17.2

Vakuutusyhtiöt voivat kirjallisesti irtisanoa verkkopalvelusopimuksen päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua irtisanomisesta.

17.3

Kirjallisena irtisanomisena pidetään myös verkkopalvelun kautta tai sähköpostitse tehtyä irtisanomista.

17.4

Verkkopalvelusopimus päättyy välittömästi ilman erillistä purku- tai irtisanomisilmoitusta, jos:

a) Asiakasyritys lopetetaan

b) käyttäjä menettää oikeustoimikelpoisuutensa tai

c) verkkopalvelusopimuksessa pysyminen ei ole enää vakuutusyhtiöiden kannalta kohtuullista Asiakasyrityksen tai käyttäjän toimen tai laiminlyönnin johdosta.

17.5

Lisäksi vakuutusyhtiöt voivat päättää verkkopalvelusopimuksen välittömästi ilman erillistä purku- tai irtisanomisilmoitusta ja Asiakasyrityksen verkkopalvelusopimuksen päättäessään samalla poistaa kaikki Asiakasyrityksen käyttäjien Asiakasyritykseen liittyvät käyttöoikeudet, jos:

a) Asiakasyrityksellä ei ole enää viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana ollut voimassa olevia verkkopalvelun piiriin kuuluvia vakuutuksia

b) käyttäjän kaikki käyttöoikeudet poistetaan

c) verkkopalvelun käyttö on kohdan 12 mukaisesti estetty Asiakasyrityksestä tai käyttäjästä johtuvasta syystä tai

d) Asiakasyritys tai käyttäjä muutoin olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja.

17.6

Verkkopalvelusopimuksen päättymisestä huolimatta palveluntarjoajilla on oikeus hoitaa verkkopalvelun kautta annetut toimeksiannot loppuun ellei verkkopalvelusopimusta päätettäessä toisin erikseen nimenomaisesti sovita.

17.7

Verkkopalvelussa tarjottavien palvelujen irtisanominen ja purkaminen sekä muu päättäminen määräytyy näitä palveluja koskevien erillisten palvelusopimusten perusteella.

18.1

Vakuutusyhtiöt noudattavat toiminnassaan yleistä ja finanssialaa koskevaa tietosuojasääntelyä, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain säännöksiä salassapidosta ja henkilötietojen käsittelystä. Asiakasyritys vastaa omalta osaltaan ja Asiakasyrityksen käyttäjien osalta siitä, että henkilötietoja käsitellään riittävän huolellisesti ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

18.2

Tarkemmat tiedot verkkopalveluun tallennettujen henkilötietojen käsittelystä sekä muun muassa siitä, mistä näitä tietoja hankitaan ja mihin niitä luovutetaan, löytyvät henkilötietolain mukaisesta vakuutusyhtiöiden verkkopalveluiden tietosuojaselosteesta, joka on saatavissa Fennian internet-sivustolta ja vakuutusyhtiöiden toimipaikoista.

18.3

Osapuolet vastaavat omien tietojärjestelmiensä ja tietoverkkojensa osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty. Verkkopalvelussa tapahtuva tiedonvaihto ja tiedonsiirto on suojattu yleisesti turvalliseksi tunnustettua salausta käyttäen. Vakuutusyhtiöt eivät vastaa tietoturvariskien (esim. tietokonevirusten) toteutumisesta Asiakasyritykselle tai käyttäjälle aiheutuvista vahingoista eivätkä vahingosta, joka Asiakasyritykselle tai käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu tietojen katoamisesta, muuttumisesta, tuhoutumisesta tai muusta vahingoittumisesta tietoverkossa.

19.1

Asiakasyrityksellä tai käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää verkkopalvelusopimusta.

20.1

Mikäli nämä sopimusehdot ja verkkopalvelusopimuksen sopimusasiakirjan ehto ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti sopimusasiakirjan ehtoa. Mikäli nämä sopimusehdot ja verkkopalvelusopimuksen jonkin muun liiteasiakirjan ehto ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja.

21.1

Verkkopalvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Verkkopalvelusopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Asiakasyrityksen osalta (yritys tai yhteisö) Helsingin käräjäoikeudessa ja käyttäjän osalta käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

22.1

Verkkopalvelua ja verkkopalvelusopimusta koskevissa kysymyksissä Asiakasyrityksen ja käyttäjän tulee aina ensisijaisesti ottaa yhteyttä verkkopalvelun käyttäjätukeen, jonka yhteystiedot löytyvät Fennian internet-sivuilta ja verkkopalvelusta.

22.2

Asiakkaana oleva pienyritys voi saattaa vakuutustoimintaa koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE, www.fine.fi ) käsiteltäväksi.

22.3

Vakuutusyhtiöiden toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi ).

Ota yhteyttä

Vakuutusasiat

YEL- ja TyEL-vakuuttaminen: Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Puhelujen hinnat

Soitto 010 5 -alkuisiin ja 010 19 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa kotimaan verkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelumaksun verran.

30 263 10

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet