Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskydd Talkoförsäkring - broschyr
Talkoförsäkring - broschyr

Fenniaskydd Talkoförsäkring - broschyr

Gäller från och med 1.1.2021

I den här produktbroschyren redogör vi för det centrala innehållet i Fenniaskyddets talkoförsäkring. Broschyren innehåller också exempel på de väsentligaste begränsningarna och på försäkringarnas priser. Broschyren är ingen fullständig beskrivning av försäkringen. Ta därför också noggrant del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Du får försäkringsvillkoren tillsammans med försäkringsbrevet eller redan innan du tecknar försäkringen.

En talkoförsäkring är ett bra skydd för den som utför oavlönat talkoarbete. Talkoförsäkringen är en olycksfallsförsäkring, som ersätter kostnader för vård vid olycksfall. Från försäkringen betalas också ut engångsersättning för bestående men och dödsfall till följd av ett olycksfall.


Vem kan försäkras med en talkoförsäkring?

Fenniaskyddets talkoförsäkring kan tecknas för personer som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland.

Försäkrade i en talkoförsäkring kan vara personer under 80 år som utför oavlönat talkoarbete för försäkringstagaren. Försäkringstagaren och familjemedlemmar som bor i samma hushåll som försäkringstagaren omfattas inte av försäkringen.

När gäller talkoförsäkringen?

Talkoförsäkringen gäller i talkoarbete och under resor med direkt anknytning till det. Den tidsbestämda försäkringen gäller den tid som överenskommits.

Vilka försäkringsfall ersätter en talkoförsäkring?

Försäkringen ersätter skador till följd av olycksfall. Med olycksfall avses en plötslig, yttre och oväntad händelse som orsakar en kroppsskada och som den försäkrade ofrivilligt drabbas av.

Som olycksfall betraktas även smärttillstånd som uppkommit ofrivilligt i en muskel eller sena under högst ett dygn och som orsakats av plötslig inverkan av rörelse eller yttre kraft och för vilket läkarvård givits inom 7 dagar från det att smärttillståndet började. Som vårdkostnader för smärttillstånd ersätts dock inte en magnetundersökning eller ett operationsingrepp.

Som olycksfall betraktas även följande händelser som inträffat utan den försäkrades förskyllan: drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skada till följd av påtaglig tryckförändring, gasförgiftning samt förgiftning som orsakats av ett ämne som förtärts av misstag.

Obs! Som olycksfall betraktas inte till exempel ischias, bråck eller skada på akillessenan om de är en följd av en sjukdom eller ett annat lyte.

Försäkringsskyddets omfattning

Vårdkostnader för skada

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall till den del de inte ersätts med stöd av någon lag. Om den lagstadgade rätten till ersättning gått förlorad till exempel till följd av att man försummat skyldigheten att teckna en trafikförsäkring, ersätts kostnaderna inte heller av Fennia. Vårdkostnader är till exempel läkararvoden, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader.

Vårdkostnader ersätts mot originalkvitton. Vårdkostnader för samma olycksfall ersätts högst upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Men till följd av olycksfall

Med men avses ett medicinskt bedömt allmänt men, som den försäkrade har drabbats av till följd av en olycksfallsskada. När menet fastställs beaktas endast skadans art, men inte individuella omständigheter som yrke eller fritidsintressen. Funktionsförmågan jämförs med funktionsförmågan hos en frisk person i samma ålder.

Obs! Ett medicinskt men är inte detsamma som nedsatt arbetsförmåga.

Invaliditetsgraden fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet och som gällde när olycksfallet inträffade. Vid fullständigt bestående men (invaliditetsklass 20) betalas det försäkringsbelopp ut som gällde vid tidpunkten för olycksfallet.

För partiellt bestående men betalas den andel av försäkringsbeloppet ut som motsvarar den fastställda invaliditetsklassen. Ersättningen betalas ut efter att menet blivit bestående.

Ett bestående men fastställs tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade. Om den försäkrade avlider innan ett år har gått sedan olycksfallet, betalas menersättning inte ut.

Dödsfall till följd av olycksfall

Vid dödsfall till följd av ett olycksfall betalas det försäkringsbelopp ut som gällde när olycksfallet inträffade till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. Från denna ersättning dras av den engångsersättning för men som betalades ut med anledning av samma olycksfall. Ersättning betalas inte ut om den försäkrade avlider efter att det gått tre år från olycksfallet.

Exempel på försäkringsfall som talkoförsäkringen inte ersätter

Talkoförsäkringen ersätter inte

 • om skadan beror på ett försäkringsfall till följd av en sjukdom eller kroppsskada hos den försäkrade

 • om skadan beror på bitande på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor har bidragit till skadan.

Om en sjukdom eller ett lyte utan samband med olycksfallet har bidragit till olycksfallet, betalas ersättning ut för vårdkostnader och men endast till den del de beror på olycksfallet i fråga.

Försäkringen ersätter inte som vårdkostnader

 • inkomstbortfall till följd av vård och inte heller övriga indirekta förluster

 • kostnader för rehabilitering, utom fysikalisk behandling som anges i villkoren

 • kostnader för ovan jämförbara behandlingar.

Talkoförsäkringen ersätter inte heller psykiska följder av ett olycksfall, med undantag av de begränsningar som anges i försäkringsvillkoren.

Självrisk

Talkoförsäkringen har ingen självrisk.

Hur försäkringspremien bestäms

Försäkringspremien bestäms utifrån antalet personer samt de försäkringsbelopp och den giltighetstid som valts för försäkringen.

Minimipremien för försäkringen är 20,00 euro per försäkring.

Övrigt om försäkringsavtal

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specifierade i försäkringsbrevet

Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer och meddela Fennia om du märker fel eller brister i uppgifterna. Vi skickar årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod till dig.

Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter som gäller försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar en försäkring.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjustering.

Försäkringstagaren och den försäkrade ska ge korrekta uppgifter

Upplysningsplikten uppfylls genom att man svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

Betalningsstörningar

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Försäkringsavtalets giltighet och uppsägning

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Uppsåt och grov oaktsamhet

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan ersättningen sänkas enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

Premiebetalning

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tar vi ut en avgift på fem euro för betalningspåminnelse. På en försenad premie ska också dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen. Om försäkringspremien inte betalas på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från att meddelandet om uppsägningen skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

Återupplivning av personförsäkring som upphört på grund av obetald premie

En personförsäkring som har upphört på grund av att någon annan premie än den första premien inte betalats träder på nytt i kraft om försäkringstagaren betalar premien inom sex månader efter att försäkringen upphört. Försäkringen träder då i kraft dagen efter att premien betalats.

Om det är fråga om att den första premien i en försäkring inte har betalats, eller om det har gått längre än sex månader från det att försäkringen upphörde, kan försäkringsskyddet fås att träda i kraft på nytt bara genom att lämna in en ny försäkringsansökan och hälsodeklaration.

Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premierna är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Beskattning

Premierna för olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar är inte avdragsgilla i privatpersoners beskattning.

Ersättningar för vårdkostnader och men är skattefria. Dagersättning som betalas ut från olycksfallsförsäkringen är skattepliktig inkomst.

Dödsfallsersättningar som betalas ut till nära anhöriga är skattefria upp till 35 000 euro per förmånstagare. I de här fallen beaktas alla ersättningar som betalas ut för ett och samma dödsfall. Hälften av det sammanlagda ersättningsbelopp som betalas ut till en änka eller änkling är skattefritt, dock minst 35 000 euro. Dödsfallsersättningar som betalas ut till nära anhöriga vid dödsfall som inträffat 2018 eller efter det är helt arvsskattepliktiga. Dödsfallsersättningar som betalas ut till andra förmånstagare än en änka, änkling och nära anhöriga är skattepliktig kapitalinkomst.

När en skada har inträffat

Meddela Fennia om skadan snarast möjligt. Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia inom ett år efter det att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in de handlingar och uppgifter som Fennia behöver för att reda ut sitt ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har framkallats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och yrka på straff för gärningsmannen i rätten.

Fennia har rätt att bestämma på vilken läkarcentral, vilket sjukhus eller vilken vårdinrättning de behövliga undersökningarna kan göras och den behövliga vården kan ges. Om en undersökning görs eller vård ges på en annan vårdinrättning än den som Fennia hänvisade till, betalas ersättningen ut högst enligt kostnadsnivån på den vårdplats som Fennia hänvisade till.

Gör så här vid skadesituationer

Om en skada är framme, ta del av anvisningarna på fennia.fi. Där hittar du råd i händelse av skador samt anvisningar för hur du söker ersättning.

Du kan göra en skadeanmälan direkt på nättjänsten Mitt Fennia när det passar dig bäst.

Kontakta FenniaVårdaren vid olycksfall. Du får redan under samtalet råd om hur du ska gå till väga, och FenniaVårdaren bokar tid åt dig till Fennias samarbetsläkarstation eller -vårdenhet.

FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23 på 010 503 5000. Tjänsten FenniaVårdare genomförs i samarbete mellan Pihlajalinna och Fennia.

Ersättningen kan betalas in på ditt bankkonto direkt när beslutet har fattats. Förvara samtliga kvitton i ett år, så att du på begäran kan lämna in dem till Fennia.

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger också rekommendationer om avgöranden i tvistemål. Mer information finns på www.fine.fi. Du kan också be om ett utlåtande av Konsumenttvistenämnden på www. kuluttajariita.fi.

Om du behöver besöka läkare flera gånger under en kort tid på grund av samma skada, kan du vänta tills du fått alla utlåtanden och kvitton och skicka alla till Fennia på en gång tillsammans med din skadeanmälan.

Du ska söka ersättning hos Fennia inom ett år från att kostnaderna uppstått. Fennia ska fatta ersättningsbeslutet inom en månad från att ersättningsansökan och behövliga ytterligare uppgifter har kommit in. Om ersättningen försenas betalas dröjsmålsränta.

Vi behandlar våra kunders personuppgifter konfidentiellt

På Fennia behandlar vi våra kunders personuppgifter enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och ser vid behandlingen av personuppgifterna också i övrigt till att kundernas integritet skyddas.

Vi skaffar uppgifterna av kunderna själva, från instanser som beviljats fullmakt av kunderna, från myndigheternas offentliga register och från kreditupplysningsregistret. Vi utnyttjar vårt kundregister även för marknadsföring till våra kunder.

Vi anmäler skadorna till försäkringsbolagens gemensamma datasystem för att bekämpa brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolag. (Detta gäller fysiska personer.) Försäkringsbolagen använder uppgifterna bara vid skaderegleringen när de kontrollerar vilka skador som anmälts till andra försäkringsbolag.

Enligt Datasekretessnämndens bestämmelser kan försäkringsbolaget också överlåta specificerade skadeuppgifter till ett annat försäkringsbolag. Om vi vid skaderegleringen ber om uppgifter från andra försäkringsbolag, informerar vi kunden om det i ersättningsbeslutet.

Enligt bestämmelsen om sekretessplikt i lagen om försäkringsbolag överlämnar vi inte uppgifter om våra kunder till utomstående – utom med kundens samtycke och när överlämnandet grundar sig på en lagbestämmelse eller Datasekretessnämndens tillstånd.

Vi spelar in telefonsamtal

 • för att bekräfta affärshändelser och för att säkerställa innehållet i det samtal som förs med kunden när det gäller bolagets försäkrings-, ersättnings- och specialgranskningsverksamhet.

 • för att sköta kundrelationer.

 • för utbildning i syfte att förbättra kundservicen.

Samtalspriser

Samtal till våra servicenummer som börjar med 010 5 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Avtalsspråken i bolagen är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
PB 103
00101 Helsingfors
Telefon +358 10 831 51
finanssivalvonta@finanssi- valvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 448 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänsten