Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan talkoovakuutus - esite
Talkoovakuutus - esite

Fenniaturvan talkoovakuutus - esite

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Tässä tuote-esitteessä kerrotaan Fenniaturvan talkoovakuutuksen keskeinen sisältö. Esitteessä kerrotaan myös esimerkkejä tärkeimmistä rajoituksista ja vakuutusten hinnoista. Tämä ei ole täydellinen selvitys vakuutuksesta. Sen vuoksi tutustu huolellisesti myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin. Vakuutusehdot saat vakuutuskirjan mukana tai jo ennen vakuutuksen ottamista.

Talkoovakuutus on hyvä turva palkatonta talkootyötä tekeville. Talkoovakuutus on tapaturmavakuutus, joka korvaa tapaturman hoitokulut. Vakuutuksen perusteella maksetaan myös kertakorvaus pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.


Keitä talkoovakuutuksella voi vakuuttaa?

Fenniaturvan talkoovakuutuksen voi ottaa Suomessa vakinaisesti asuville henkilöille, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Talkoovakuutuksen vakuutettuja voivat olla vakuutuksenottajalle palkatonta talkootyötä tekevät alle 80-vuotiaat henkilöt. Vakuutettuja eivät ole vakuutuksenottaja eivätkä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

Milloin talkoovakuutus on voimassa?

Talkoovakuutus on voimassa talkootyössä ja siihen välittömästi liittyvillä matkoilla. Määräaikainen vakuutus on voimassa sovitun ajan.

Mitä vakuutustapahtumia talkoovakuutus korvaa?

Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat vahingot. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava, odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmaksi katsotaan myös enintään yhden vuorokauden aikana vakuutetun tahtomatta syntynyt lihaksen tai jänteen kipeytyminen, joka on aiheutunut liikkeen tai ulkoisen voiman äkillisestävaikutuksesta ja johon on annettu lääkärinhoitoa 7 vuorokauden kuluessa kipeytymisestä. Kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista, kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä.

Huom.! Tapaturmaksi ei katsota esimerkiksi iskiasta, tyrää tai akillesjänteen vammaa, jos ne ovat seurausta sairaudesta tai muusta viasta.

Vakuutusturvan sisältö

Vamman hoitokulut

Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Jos lakiin perustuva oikeus korvaukseen on menetetty esimerkiksi liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ei Fenniakaan korvaa näitä kuluja. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut ja lääkekulut.

Hoitokulut korvataan alkuperäisten tositteiden perusteella. Saman tapaturman hoitokulut korvataan enintään vakuutuskirjassa olevaan vakuutusmäärään saakka.

Tapaturman aiheuttama haitta

Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka tapaturmavammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määriteltäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia. Toimintakykyä verrataan samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn.

Huom.! Lääketieteellinen haitta ei ole sama kuin työkyvyn alenema.

Haitan suuruus määritellään tapaturman sattuessa voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituspäätöksen mukaan. Täydestä, pysyvästä haitasta (haittaluokka 20) maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.

Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi.

Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuodenkuluttua tapaturman sattumisesta. Jos vakuutettu kuolee ennen kuin yksi vuosi on kulunut tapaturmasta, ei haittakorvausta makseta.

Tapaturmainen kuolema

Tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa voimassa oleva vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu kertakorvaus haitasta. Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturmasta on kulunut kolme vuotta.

Esimerkkejä vakuutustapahtumista, joita talkoovakuutus ei korvaa

Talkoovakuutus ei korvaa, jos

 • vamman syynä on vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttama vakuutustapahtuma

 • vamma on aiheutunut puremisesta hampaalle tai hammasproteesille, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinenkin tekijä.

Jos tapaturmaan on myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan korvausta hoitokuluista ja haitasta vain siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet ko. tapaturmasta.

Hoitokuluina vakuutus ei korvaa

 • hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä

 • kustannuksia kuntoutushoidosta, muusta kuin ehdoissa mainitusta fysikaalisesta hoidosta

 • kustannuksia edellisiin rinnastettavasta hoidosta.

Talkoovakuutus ei myöskään korvaa tapaturman psyykkisiä seurauksia, vakuutusehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Omavastuu

Talkoovakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutusmaksun määräytyminen

Vakuutusmaksu määräytyy henkilölukumäärän, valittujen vakuutusmäärien sekä vakuutuksen voimassaolon mukaan.

Vakuutuksen minimimaksu on 20,00 euroa / vakuutus.

Muuta vakuutussopimuksiin liittyvää

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa

Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos huomaat tiedoissa virheitä tai puutteita. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä.

Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on annettava oikeat tiedot

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Maksuhäiriö

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutussopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloin, kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, kuin se on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista.

Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme muistutuksen lähettämisestä viisi euroa. Myöhästyneelle vakuutusmaksulle on myös maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Maksamattomana päättyneen henkilövakuutuksen voimaansaattaminen

Jos vakuutukset ovat päättyneet muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, henkilövakuutukset saa uudelleen voimaan maksamalla vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa vakuutusten päättymisestä. Vakuutukset tulevat tällöin voimaan maksun maksamista seuraavasta päivästä.

Jos kyseessä on ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönti tai aikaa vakuutuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, vakuutuksen voi saada voimaan vain tekemällä uuden vakuutushakemuksen terveysselvityksineen.

Indeksiehto

Vakuutusmäärät ja -maksut ovat kuoleman ja haitan osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Verotus

Tapaturma- ja sairausturvavakuutusten maksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoisia.

Hoitokulukorvaukset ja haittakorvaukset ovat verottomia. Tapaturmavakuutuksen päiväkorvaukset ovat veronalaista tuloa.

Lähiomaisille maksetut kuolemantapauskorvaukset ovat 35 000 euroon saakka verottomia edunsaajaa kohti. Tällöin lasketaan yhteen kaikki saman kuolemantapauksen perusteella maksettavat korvaukset. Leskelle on verotonta puolet hänelle tulevien korvausten yhteismäärästä, vähintään 35 000 euroa. Vuonna 2018 ja sen jälkeen sattuneen kuoleman perusteella maksettava kuolemantapauskorvaus on lähiomaisille kokonaan perintöveron alaista. Muille edunsaajille kuin leskelle ja lähiomaisille maksettu kuolemantapauskorvaus on veronalaista pääomatuloa.

Kun vahinko on sattunut

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian. Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Fennialla on oikeus osoittaa lääkärikeskus, sairaala tai hoitolaitos, jossa voidaan tehdä tarvittavat tutkimukset ja antaa tarpeellinen hoito. Jos tutkimus tehdään tai hoito annetaan muussa kuin Fennian osoittamassa hoitolaitoksessa, korvaus maksetaan korkeintaan Fennian osoittaman hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

Toimi näin vahinkotilanteessa

Jos vahinko sattuu, katso toimintaohjeet osoitteessa fennia.fi. Sieltä löydät neuvoja vahinkotilanteisiin ja ohjeet korvauksen hakemiseen.

Jos vahinko sattuu, katso toimintaohjeet osoitteessa fennia.fi. Sieltä löydät neuvoja vahinkotilanteisiin ja ohjeet korvauksen hakemiseen.

Tapaturman sattuessa ota yhteys FenniaHoitajaan. Saat jo puhelun aikana neuvoja tilanteen hoitamiseksi ja FenniaHoitaja varaa puolestasi ajan Fennian yhteistyökumppanin lääkäriasemalle tai hoitolaitokseen.

FenniaHoitaja palvelee joka päivä klo 7-23, p. 010 503 5000. FenniaHoitaja-palvelun tuottavat yhteistyössä Pihlajalinna ja Fennia.

Korvaus voidaan maksaa pankkitilillesi heti, kun päätös on tehty. Säilytä kaikki kuitit vuoden ajan, jotta voi pyydettäessä toimittaa ne Fenniaan.

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme.

Ratkaisusuosituksia riita-asioihin antaa myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja löydät osoitteesta www.fine.fi. Voit myös pyytää lausuntoa Kuluttajariitalautakunnalta www.kuluttajariita.fi.

Jos joudut lyhyen ajan kuluessa käymään lääkärissä useamman kerran saman vahingon vuoksi, voit odottaa, kunnes olet saanut kaikki vahinkoon liittyvät lausunnot ja kuitit ja lähettää ne yhdellä kertaa vahinkoilmoituksen kanssa Fenniaan.

Sinun on haettava korvausta Fenniasta vuoden kuluessa kulujen syntymisestä. Fennian on annettava korvauspäätös kuukauden kuluessa korvaushakemuksen ja tarvittavien lisäselvitysten saapumisesta. Viivästyneelle korvaukselle maksetaan viivästyskorkoa.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja luottamuksellisesti

Käsittelemme Fenniassa asiakkaidemme henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehdimme asiakkaidemme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös omille asiakkaillemme suunnattuun markkinointiin.

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi ilmoitamme vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. (Tämä koskee luonnollista henkilöä.) Vakuutusyhtiöt käyttävät näin saamiaan tietoja ainoastaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaessaan mitä vahinkoja muille yhtiöille on ilmoitettu.

Tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin vakuutusyhtiö voi myös luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle. Jos korvauskäsittelyssä pyydämme tietoja muista vakuutusyhtiöistä, ilmoitamme siitä asiakkaallemme korvauspäätöksessä.

Vakuutusyhtiölain vaitiolovelvollisuutta koskevan säännön mukaan emme luovuta asiakkaidemme tietoja sivullisille – paitsi asiakkaan suostumuksella ja silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen tai tietosuojalautakunnan lupaan.

Nauhoitamme puheluja

 • liiketapahtumien todentamiseksi sekä asiakkaan kanssa käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi yhtiön vakuutus-, korvaus- ja erikoistarkastustoiminnoissa

 • asiakassuhteen hoitamiseksi

 • koulutuskäyttöön asiakaspalvelun parantamiseksi.

Puhelujen hinnat

Soitto 010 5 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6
PL 103
00101 Helsinki
Puhelin +358 10 831 51
finanssivalvonta@finanssi- valvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantaja­rekisteri.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 448 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussa