Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan talkoovakuutus - esite
Talkoovakuutus - esite

Fenniaturvan talkoovakuutus - esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Tässä tuote-esitteessä kerrotaan Fenniaturvan talkoovakuutuksen keskeinen sisältö. Esitteessä kerrotaan myös esimerkkejä tärkeimmistä rajoituksista ja vakuutusten hinnoista. Tämä ei ole täydellinen selvitys vakuutuksesta. Sen vuoksi tutustu huolellisesti myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin. Vakuutusehdot saat vakuutuskirjan mukana tai jo ennen vakuutuksen ottamista.

Talkoovakuutus on hyvä turva palkatonta talkootyötä tekeville. Talkoovakuutus on tapaturmavakuutus, joka korvaa tapaturman hoitokulut. Vakuutuksen perusteella maksetaan myös kertakorvaus pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.


Fenniaturvan talkoovakuutuksen voi ottaa Suomessa vakinaisesti asuville henkilöille, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Talkoovakuutuksen vakuutettuja voivat olla vakuutuksenottajalle palkatonta talkootyötä tekevät alle 80-vuotiaat henkilöt. Vakuutettuja eivät ole vakuutuksenottaja eivätkä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

Talkoovakuutus on voimassa talkootyössä ja siihen välittömästi liittyvillä matkoilla. Määräaikainen vakuutus on voimassa sovitun ajan.

Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat vahingot. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava, odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmaksi katsotaan myös enintään yhden vuorokauden aikana vakuutetun tahtomatta syntynyt lihaksen tai jänteen kipeytyminen, joka on aiheutunut liikkeen tai ulkoisen voiman äkillisestä vaikutuksesta ja johon on annettu lääkärinhoitoa 7 vuorokauden kuluessa kipeytymisestä. Kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista, kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä.

Huutomerkki -ikoni

Huom.! Tapaturmaksi ei katsota esimerkiksi iskiasta, tyrää tai akillesjänteen vammaa, jos ne ovat seurausta sairaudesta tai muusta viasta.

Vamman hoitokulut

Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Jos lakiin perustuva oikeus korvaukseen on menetetty esimerkiksi liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ei Fenniakaan korvaa näitä kuluja. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut ja lääkekulut.

Hoitokulut korvataan alkuperäisten tositteiden perusteella. Saman tapaturman hoitokulut korvataan enintään vakuutuskirjassa olevaan vakuutusmäärään saakka.

Tapaturman aiheuttama haitta

Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka tapaturmavammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määriteltäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia. Toimintakykyä verrataan samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn.

Huutomerkki -ikoni

Huom. Lääketieteellinen haitta ei ole sama kuin työkyvyn alenema.

Haitan suuruus määritellään tapaturman sattuessa voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituspäätöksen mukaan. Täydestä, pysyvästä haitasta (haittaluokka 20) maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.

Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi.

Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos vakuutettu kuolee ennen kuin yksi vuosi on kulunut tapaturmasta, ei haittakorvausta makseta.

Tapaturmainen kuolema

Tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa voimassa oleva vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu kertakorvaus haitasta. Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturmasta on kulunut kolme vuotta.

Esimerkkejä vakuutustapahtumista, joita talkoovakuutus ei korvaa

Talkoovakuutus ei korvaa, jos

 • vamman syynä on vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttama vakuutustapahtuma

 • vamma on aiheutunut puremisesta hampaalle tai hammasproteesille, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinenkin tekijä.

Jos tapaturmaan on myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan korvausta hoitokuluista ja haitasta vain siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet ko. tapaturmasta.

Hoitokuluina vakuutus ei korvaa

 • hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä

 • kustannuksia kuntoutushoidosta, muusta kuin ehdoissa mainitusta fysikaalisesta hoidosta

 • kustannuksia edellisiin rinnastettavasta hoidosta.

Talkoovakuutus ei myöskään korvaa tapaturman psyykkisiä seurauksia, vakuutusehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Talkoovakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutusmaksu määräytyy henkilölukumäärän, valittujen vakuutusmäärien sekä vakuutuksen voimassaolon mukaan.

Vakuutuksen minimimaksu on 20,00 euroa / vakuutus.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa

Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos huomaat tiedoissa virheitä tai puutteita. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä.

Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on annettava oikeat tiedot

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Maksuhäiriö

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutussopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, kuin se on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista.

Vakuutusmaksun maksaminen

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Maksamattomana päättyneen henkilövakuutuksen voimaansaattaminen

Jos vakuutukset ovat päättyneet muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, henkilövakuutukset saa uudelleen voimaan maksamalla vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa vakuutusten päättymisestä. Vakuutukset tulevat tällöin voimaan maksun maksamista seuraavasta päivästä.

Jos kyseessä on ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönti tai aikaa vakuutuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, vakuutuksen voi saada voimaan vain tekemällä uuden vakuutushakemuksen terveysselvityksineen.

Indeksiehto

Vakuutusmäärät ja -maksut ovat kuoleman ja haitan osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Verotus

Tapaturma- ja sairausturvavakuutusten maksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoisia.

Hoitokulukorvaukset ja haittakorvaukset ovat verottomia. Tapaturmavakuutuksen päiväkorvaukset ovat veronalaista tuloa.

Kuolemantapauksen perusteella maksettava kuolemantapauskorvaus on lähiomaiselle kokonaan perintöverotettavaa. Muille edunsaajille kuin leskelle ja lähiomaisille maksettu kuolemantapauskorvaus on verotettavaa pääomatuloa.

Kun vahinko on sattunut

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian. Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Fennialla on oikeus osoittaa lääkärikeskus, sairaala tai hoitolaitos, jossa voidaan tehdä tarvittavat tutkimukset ja antaa tarpeellinen hoito. Jos tutkimus tehdään tai hoito annetaan muussa kuin Fennian osoittamassa hoitolaitoksessa, korvaus maksetaan korkeintaan Fennian osoittaman hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta.

Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Tapaturman sattuessa ota yhteys FenniaHoitajaan. Saat jo puhelun aikana neuvoja tilanteen hoitamiseksi ja FenniaHoitaja varaa puolestasi ajan Fennian yhteistyökumppanin lääkäriasemalle tai hoitolaitokseen.

FenniaHoitaja palvelee joka päivä klo 7-22, p. 010 503 5000. FenniaHoitaja-palvelun tuottavat yhteistyössä Pihlajalinna ja Fennia.

Korvaus voidaan maksaa pankkitilillesi heti, kun päätös on tehty. Säilytä kaikki kuitit vuoden ajan, jotta voi pyydettäessä toimittaa ne Fenniaan.

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme.

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Jos joudut lyhyen ajan kuluessa käymään lääkärissä useamman kerran saman vahingon vuoksi, voit odottaa, kunnes olet saanut kaikki vahinkoon liittyvät lausunnot ja kuitit ja lähettää ne yhdellä kertaa vahinkoilmoituksen kanssa Fenniaan.

Huomio nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Fennian on annettava korvauspäätös kuukauden kuluessa korvaushakemuksen ja tarvittavien lisäselvitysten saapumisesta. Viivästyneelle korvaukselle maksetaan viivästyskorkoa.

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti

Käsittelemme Fenniassa asiakkaidemme henkilötietoja tietosuoja- ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Huolehdimme aina asiakkaidemme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä.

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa vakuutus- ja korvauspäätöksissä. Automaattisesta päätöksenteosta ilmoitetaan erikseen automaattista päätöksentekoa hyödyntävän palvelun yhteydessä ja pyydetään tarvittaessa suostumus sen hyödyntämiseen. Sinulla on aina oikeus saattaa asiasi manuaalisesti käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot verkkopalvelussamme ja vaatia virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista.

Luovutamme tietojasi vain lainsäädännön nojalla tai antamasi suostumuksen perusteella. Käytämme palvelujemme tuottamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä apunamme huolellisesti valittuja ulkopuolisia palveluntarjoajia. Siirrämme palvelutarjoajalle vain ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelujen tuottamista varten. Palveluntarjoajamme toimivat meidän puolestamme ja lukuun, eikä heillä ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja.

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi ilmoitamme yksityishenkilöä koskevista vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin. Väärinkäytösrekisteriin ilmoitetaan myös tiedot henkilöistä, joiden epäillään syyllistyneen vakuutusyhtiöön kohdistuvaan rikokseen.

Voit tutustua tapaamme käsitellä henkilötietoja osoitteessa www.fennia.fi/tietosuoja. Löydät verkkosivuiltamme myös henkilörekistereidemme selosteet ja tietoa oikeuksistasi.

Voit kysyä meiltä yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä sähköpostitse osoitteella tietosuoja@fennia.fi.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Tallennamme puheluita

Tallennamme puheluita vakuutus-, korvaus- ja erikoistarkastustoiminnoissa asiakassuhteen hoitamiseksi ja käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi. Saatamme tallentaa puheluita myös koulutuskäyttöön asiakaspalvelumme parantamiseksi.

Puheluiden hinnat

Soitto 010 5 -alkuisiin ja 010 19 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa kotimaan verkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelumaksun verran.

Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia on merkitty seuraaviin julkisiin rekistereihin:

Kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 448 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet