Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Special- och nyvärdesförsäkringar

Special- och nyvärdesförsäkringar

Gäller från och med 1.1.2024

F24.1 Förutsättning för ersättning

Förutsättningen för ersättning i den här försäkringsformen är att Specialförsäkring har valts som tilläggsskydd i den Omfattande hemförsäkringen.

F24.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är hemlösöre som anges i försäkringsbrevet i enlighet med punkt F20.3.2.

F24.3 Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller på den plats som anges i försäkringsbrevet och tillfälligt i högst 3 månader överallt i världen. Då är gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet sammanlagt högst 10 procent av hemlösörets försäkringsbelopp eller av maximiersättningen för hemlösöre som anges i försäkringsbrevet, också i det fall att egendomen är försäkrad med flera försäkringar som innehåller denna förmån. Med lösöre avses här dock inte fordonsdelar eller utrustning, som t.ex. bilnycklar.

Försäkringen ersätter pengar och värdepapper, som tillfälligt är någon annanstans än på det ställe som anges i försäkringsbrevet, upp till 200 euro.

F24.4 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter skador som plötsligt och oförutsett drabbat den försäkrade egendomen.

F24.4.1 Försvunna, kvarglömda eller stulna föremål

Försäkringen ersätter högst 3 000 euro för skador, som orsakats av att ett föremål försvunnit, tappats bort eller ofrivilligt kvarglömts och därför blivit föremål för stöld.

Förutsättningen för ersättning av skadan är att skadeplatsen och -tidpunkten samt omständigheterna kan preciseras och att skadan har upptäckts genast. Dessutom förutsätts att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att hitta den försvunna, borttappade eller kvarglömda egendomen.

I skadefall är självrisken 50 procent av ersättningsbeloppet, dock minst den självrisk som försäkringstagaren valt och som anges i försäkringsbrevet eller på förnyelsekvittot.

F24.4.2 Skador på hobbyutrustning

Försäkringen ersätter skador på idrottsredskap och -utrustning, textilier och musikinstrument när de används för sitt ändamål. Skadorna ersätts inte, om den nämnda egendomen används vid tävlingar eller träning inför dessa.

F24.4.3 Boende på annat ställe i samband med sanering av fuktskada

Försäkringen ersätter extra boendekostnader till följd av att försäkringstagarens stadigvarande bostad inte kan användas på grund av en fuktskada i en annan än försäkringstagarens bostad, vilken har orsakat en fuktskada också i försäkringstagarens bostad.

Ersättning betalas ut i högst 2 månader. Ersättningen per månad är högst 5 procent av försäkringsbeloppet för hemlösöret eller av den maximiersättning som anges i försäkringsbrevet. Vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktas de faktiska kostnaderna med avdrag för inbesparade boendekostnader.

F24.5 Hur föremålets ålder inverkar på ersättningen

Från kostnader för reparation och återanskaffning av egendom görs avdrag utifrån föremålets ålder enligt tabellen i punkt F20.5.4.

F24.6 Försenat eller försvunnet resgods

Från försäkringen ersätts följande:

 • Kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar när resgods som lämnats in för transport anländer minst 12 timmar senare till resmålet än den försäkrade. Ersättning betalas ut sammanlagt högst upp till det försäkringsbelopp som anges i punkt F24.4.3, högst 68 euro per påbörjat dygn och försäkrad, dock sammanlagt högst 340 euro per person.

 • Skäliga kostnader som uppstått till följd av sökning efter försvunnet resgods, om resgodset överlämnats för förvaring hos ett hotell, en bensinstation, ett transportföretag, ett trafikföretag, en researrangör eller motsvarande.

 • Skäliga kostnader som uppstått till följd av bärgning av resgodset och begränsning av skadan.

 • Skäliga kostnader som uppstått under resan för återanskaffning, resor och inkvartering till följd av att resebiljetter, pass och visum stulits, dock högst 255 euro.

F24.7 Hur resgodsets ålder inverkar på ersättningen

Från kostnader för reparation och återanskaffning av resgods görs avdrag utifrån föremålets ålder enligt tabellen i punkt F100.8.2.3. I övrigt tillämpas punkterna F20, F21 och F100 i Fenniaskyddets villkor.

F24.8 Sanktioner

Försäkringen ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mothandelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

F25.1 Förutsättning för ersättning

Förutsättningen för ersättning i den här försäkringsformen är att Nyvärdesförsäkring har valts som tilläggsskydd i den Omfattande hemförsäkringen.

F25.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är hemlösöre som anges i försäkringsbrevet i enlighet med punkt F20.3.2.

F25.3 Hur föremålets ålder inverkar på ersättningen

Från kostnader för reparation och återanskaffning av egendom som varit funktionsduglig före skadefallet görs inte åldersavdrag de 5 första åren. Därefter görs avdrag utifrån föremålets ålder enligt tabellen i punkt F20.5.4.

F25.4 Hur reparationskostnader inverkar på ersättningen

Under de år då åldersavdrag inte görs ersätts föremålets nyanskaffningspris, när reparationskostnaderna överskrider 60 procent av återanskaffningsvärdet.

F25.5 Villkor som tillämpas till övriga delar

I övrigt tillämpas punkterna F20, F21 och F100 i Fenniaskyddets villkor.

F25.6 Sanktioner

Försäkringen ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mothandelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

30 310 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor