Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Skydd för lantbruk - försäkringsvillkor

Skydd för lantbruk - försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.1.2024

10.1 Gemensamma villkor för försäkringar

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mothandelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

I Fennia Lantbruksförsäkring ingår egendomsförsäkring för lantbruksverksamheten och binäringsverksamhet i anslutning därtill.

Lantbruksförsäkringens egendomsförsäkring består av en eller flera av följande försäkringsformer:

 • Brand och storm

 • Stöld och skadegörelse

 • Läckage

 • Annan plötslig och oförutsedd skada.

Försäkringens omfattning väljs objektsvis skilt för var och en byggnad och lösegendomsgrupp som ingår i försäkringen och anteckning därom görs i försäkringsbrevet.

Ifall särskild överenskommelse träffats ingår i försäkringen också de merskyddsförsäkringar som antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada som av i punkt 25 nämnda skadefall förorsakats egendom som är föremål för försäkringen samt i villkoren särskilt nämnda övriga kostnader.

De försäkrade är försäkringstagaren och de personer som anges i försäkringsbrevet.

Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd egendom på i försäkringsbrevet nämnd plats enligt följande:

23.1 Byggnader

Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnda byggnader, vilka används i lantbruksverksamheten och i binäringsverksamhet i anslutning därtill samt utan separat omnämnande, till byggnaden hörande, av försäkringstagaren ägda och på lägenhetens område befintliga

 • elkablar, avlopps-, vatten-, värmelednings-, olje-, gas- och ångledningssystem samt anläggning för avlopps- och gråvattenhantering intill kommunalt eller annat allmänt ledningssystems anslutningspunkt

 • stolptransformatorer, elektriska ledningar, elektriska huvudcentraler och kWh-mätare

 • bränslen för uppvärmning

 • grundsulan under byggnaden.

Föremål för försäkringen är inte:

 • konstruktioner under grundsulan, såsom pålverk och dräneringsrör

 • jordmån på lägenheten eller tomten.

23.1.1 Oljetankar och anordningar som betjänar jordbruket

Den högsta ersättningen för rengöring av den egna jordmånen vid skador som uppstått när olja plötsligt och oförutsett läckt ut från en oljetank eller -anordning som betjänar näringsverksamheten är 20 000 euro, inklusive i punkt 27.3.2.2 avsedda kostnader. En förutsättning för ersättning är att skadefallet är en följd av en sakskada som ersätts med stöd av försäkringsavtalet.

Oljeskador på jordmånen ersätts aldrig om skadan förorsakats av rost, korrosion eller ett annat så småningom verkande fenomen på oljetanken.

En bränsletank tillhörande en motordriven arbetsmaskin anses inte vara en lagringstank och skada som uppstått när bränsle plötsligt och oförutsett läckt ut på den egna jordmånen ersätt inte från denna försäkring.

Vid oljeskador tillämpas även vad skilt sagts i försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter, punkt 26.4.

23.1.2 Lantbruks- och produktionsbyggnader

Föremål för försäkringen är även till lantbruks- och produktionsbyggnaderna hörande fast monterade maskiner, automatik och ADB-utrustning i utfodrings och andra därmed jämförbara anläggningar, som betjänar byggnaden och verksamheten i den.

23.1.2.1 Djurstall

Till djurstallet hör bl.a. följande fasta maskiner och anordningar

 • vatten- och foderautomater för djur

 • värme- och luftkonditioneringsanordningar

 • mjölkningsmaskiner och därtill hörande rörsystem och tvättaggregat

 • anordningar för avlägsnande av gödsel

 • bås och hönsburar

 • gårdstank

 • vatten- och avloppsanordningar

 • svämgödselbassänger och gödselstäder i direkt anslutning till byggnad

 • fodersilor i direkt anslutning till byggnad.

Med direkt anslutning till byggnaden avses att konstruktionerna är hopbyggda och bildar en gemensam enhet.

Separata lagerbyggnader för torrgödsel och ensilage, samt övriga separata silor försäkras separat som lagerbyggnader.

23.1.2.2 Lantbrukets lagerbyggnader

Till lagerbyggnaderna hör i dem fast monterade lantbruksmaskiner och -anordningar. Lagerbyggnaderna försäkras enligt sina olika ändamål.

Med lagerbyggnader avses

 • kyllager för grönsaker och rotsaker

 • potatislager

 • ensilagelager

 • silor

 • lager för lantbruksmaskiner och -tillbehör

 • skjul och lador.

Till lagerbyggnaden för grönsaker hör även klimat- och kylanläggningar samt övervakningsanläggningen för dessa.

23.1.2.3 Torkar

Till torken hör förutom själva byggnaden även

 • torkens maskiner

 • transportörer

 • värmeanordning för torkluft

 • spannmålssilos i tork.

Ifall spannmålssilons volym är mer än 40 gånger större än torkens torkvolym, omfattas denna inte av försäkringen, utan ska försäkras separat som lagerbyggnad. Silomagasin i samband med vagntorkar ska försäkras separat. En fast monterad vagntork ska vara godkänd av brandmyndigheterna.

23.1.2.4 Värmecentraler

Till värmecentralen räknas dess maskiner, anordningar och värmekanaler. Bränslelager i samband med värmecentralen, t.ex. flislager, ingår inte i värmecentralen utan ska försäkras separat som lagerbyggnad.

Byggnader för binäringsverksamhet

Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnda byggnader, vilka används i binäringsverksamhet i anslutning till den försäkrade lantbruksverksamheten. Som binäringsverksamhet avses inte pälsdjursskötsel eller växthusodlingsverksamhet.

Till byggnader för binäring hör även, ifall byggnaden också betjänar den huvudsakliga lantbruksverksamheten i byggnaderna, fast monterade maskiner, automatik och ADB-utrustning i utfodrings och andra därmed jämförbara anläggningar, som betjänar byggnaden och verksamheten i den. Byggnader som används enbart för binäringsverksamhet är föremål för försäkringen endast såvida separat avtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet.

Till byggnaden som används enbart för binäringsverksamhet hör

 • anläggningar för normal uppvärmning, ventilation och belysning samt rörnät för bruks- och avloppsvatten.

Maskiner och anläggningar som hänför sig till binäringen ingår då inte i byggnadsobjektet även om de skulle vara fast monterade.

23.1.4 Byggnader under uppförande eller grundrenovering

Föremål för försäkringen är de i försäkringsbrevet nämnda byggnaderna också då de är under uppförande eller grundrenovering. Maskiner och anordningar som ska monteras i byggnaden samt byggnadsmaterial och -tillbehör är föremål för försäkringen från och med den tidpunkt de levererats till byggplatsen för byggandet.

23.2 Lösegendom

23.2.1 Lantbruksmaskiner och redskap

Föremål för försäkringen är

 • försäkringstagarens lant- och skogsbruksmaskiner, redskap och -utrustning som används för idkande av lantbruk

 • sådana hyrda eller lånade lantbruksinventarier som skulle omfattas av egendomsförsäkringen, om de vore försäkringstagarens egna, upp till ett belopp om 8 500 euro, såvida skada inte ersätts ur annan försäkring

 • maskiner som flera gårdar äger gemensamt, upp till den del som motsvarar försäkringstagarens ägandeandel upp till i försäkringsbrevet angivet belopp.

Med lantbruksmaskiner och -inventarier avses inte till lantbruksbyggnaderna hörande fast monterade maskiner, automatik och ADB-utrustning i utfodrings och andra därmed jämförbara anläggningar, som betjänar byggnaden och verksamheten i den.

Föremål för försäkringen är även motoriserade apparater, såsom icke registreringspliktig trädgårdstraktor, gräsklippare och jordfräs.

23.2.1.1 Under försäkringsperioden anskaffad egendom

Under försäkringsperioden anskaffad egendom är föremål för försäkringen upp till ett sammanlagt belopp om 10 000 euro utan separat omnämnande fram till försäkringsperiodens slut. Vid försäkringsperiodens slut ska investeringarna anmälas så att försäkringen kan ändras i enlighet med de nya uppgifterna.

23.2.1.2

Föremål för försäkringen är inte

 • självgående lant- och skogsbruksmaskiner

 • båtar, fordon och anordningar som går eller framförs med maskinkraft samt tillhörande fast monterad utrustning

 • egendom som de försäkrade lånat eller hyrt till annan.

23.2.1.3

Skördetröskor och andra icke registreringspliktiga motordrivna arbetsmaskiner, dock inte skogsbruksmaskiner, och till dessa hörande fast monterad tilläggsutrustning är, föremål för försäkringen endast med stöd av separat tecknad merskyddsförsäkring.

23.2.2 Lantbruksprodukter och förnödenheter

Föremål för försäkringen är, i anslutning till de försäkrades idkande av lantbruk

 • på lägenheten producerade lantbruksprodukter, köpt foder och utsäde. Som lantbruksprodukter betraktas inte andra produkter inom djurriket än mjölk, ägg och ull, inte heller växter i växthus.

 • växande gröda. Försäkringen ersätter skada på växande gröda endast till följd av brand, rök eller sot.

 • lantbruksförnödenheter såsom gödningsämnen, växtskyddsmedel, bränsle och smörjmedel samt andra lantbruksförnödenheter som är avsedda för gårdens bruk

 • brännved, virke och byggnadsmaterial för husbehov upp till ett sammanlagt belopp om 5 000 euro, överstigande del ska försäkras separat.

23.2.2.1

Föremål för försäkringen är inte

 • produktionsdjur

 • växter i växthus

 • pälsdjur

 • förädlade produkter.

23.2.2.2 Produktionsdjur

Produktionsdjur är föremål för försäkringen endast med stöd av separat merskyddsförsäkring.

23.2.3 Lantbruksinventarier och -produkter under transport

Lantbruksinventarier och -produkter är föremål för försäkringen upp till ett värde av 8 500 euro per transport och 17 000 euro per försäkringsperiod även under transporter vilka sker med försäkringstagarens eget fordon i Finland. Om egendomen endast är försäkrad med brand- och stormförsäkring gäller försäkringen endast på försäkringsstället.

23.2.4 Arbetstagares egendom

Föremål för försäkringen är även arbetstagarnas oförsäkrade egendom som finns på försäkringsplatsen i låst förvaring, upp till 850 euro per anställd, dock inte pengar, kreditkort, checkar eller andra betalningsmedel och värdepapper.

23.2.5 Lösegendom för binäringsverksamhet

Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd lösegendom som används i binäringsverksamhet i anslutning till den försäkrade lantbruksverksamheten. Som binäringsverksamhet avses inte pälsdjursskötsel eller växthusodlingsverksamhet.

23.2.5.1 Maskiner och anläggningar

Till maskiner och anläggningar hör även i byggnaden fast monterade maskiner för idkandet av binäringen, ifall byggnaden enbart används för binäringsverksamheten.

Dylika maskiner är t.ex.

 • maskiner i kyllager och frysrum

 • för specialventilation eller fuktreglering avsedda maskiner och anläggningar.

23.2.5.2 Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är råmaterial, halvfärdiga och färdiga produkter samt förpackningsmaterial ägda av försäkringstagaren. Den egna gårdens produkter anses som omsättningstillgångar då de tagits för förädling.

Lagrade frys- och kylvaror i frys- och kylrum är föremål för försäkringen såvida separat avtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet.

23.2.5.3 Binäringens inventarier och omsättningstillgångar under transport

Binäringens inventarier och omsättningstillgångar är föremål för försäkringen upp till ett värde av 8 500 euro per transport och 17 000 euro per försäkringsperiod även under transporter vilka sker med försäkringstagarens eget fordon i Finland. Om egendomen endast är försäkrad med brand- och stormförsäkring gäller försäkringen endast på försäkringsstället.

23.2.5.4 Båtar och båtmotorer i binäringen

Båtar och båtmotorer är föremål för försäkringen endast med stöd av separat merskyddsförsäkring.

24.1 För byggnadernas del gäller försäkringen på i försäkringsbrevet antecknad plats.

24.2

För lantbruksinventariernas och binäringsinventariernas del gäller försäkringen på lägenhetens område. Försäkringen gäller även sådana lantbruks- och binäringsinventarier som tillfälligt flyttats eller flyttas från lägenhetens område inom Finland (se punkt 23.2.3 och 23.2.5.3). Om egendomen endast är försäkrad med brand- och stormförsäkring gäller försäkringen endast på försäkringsstället.

25.1 Brand och storm

Försäkringen gäller endast på försäkringsstället.

25.1.1 Brand eller sot

Försäkringen ersätter skada förorsakad av eld som kommit lös och skada förorsakad av plötslig och oförutsedd utströmning av sot från eldstad eller uppvärmningsanordning. Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats föremål av att det antänts eller utsatts för värme. Skada på elektrisk anordning ersätts inte, om branden berott på elektriskt fenomen i anordningen. (se punkt 25.1.2).

25.1.2 Blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen

Försäkringen ersätter skada som tillfogats den försäkrade egendomen genom direkt blixtnedslag med mekanisk splittring av egendomen som följd. Med mekanisk splittring avses fysisk delning av det blixtskadade föremålet.

Dessutom ersätter försäkringen skada som plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen förorsakat på till byggnaden ansluten elektrisk ledning, kWh-mätare samt byggnadens elektriska huvudcentral.

Skada på annan elektrisk anordning till följd av spänningsvariation eller annat elektriskt fenomen ersätts inte.

Förutsättning för ersättning för skada som tillfogats privathushållets försäkrade egendom, genom plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen, är att egendomen är försäkrad med skydd för stöld, skadegörelse och elfenomen samt för lantbrukets försäkrade egendom med skydd för annan plötslig och oförutsedd skada.

25.1.3 Explosion

Försäkringen ersätter skada förorsakad av explosion. Med explosionsskada avses plötslig mekanisk skada som berott på övertryck av gas eller ånga.

Försäkringen ersätter inte skada, som

 • förorsakats av att till ångpanna anslutet rör exploderat, lossnat, brustit eller spruckit

 • förorsakats av centrifugalkraft, inre spänning, lossnad tätning eller hydrauliskt tryck

 • förorsakats av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat

 • förorsakats av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete

 • uppstått på förbränningsmotor genom explosion i motorn.

Försäkringen ersätter inte heller skada på däck till följd av att däcket exploderat.

25.1.4 Sprinklerläckage

Försäkringen ersätter skada förorsakad av plötslig utströmning av vatten ur sprinkleranläggning som konstruerats i enlighet med sprinklerföreskrifterna.

25.1.5 Nedfallande luftfarkost eller föremål som lossnat från luftfarkost

Försäkringen ersätter skada som förorsakats av nedfallande luft- eller rymdfarkost eller föremål som lossnat från dessa.

25.1.6 Storm

Försäkringen ersätter skada som förorsakats då storm skadat försäkrad byggnad eller byggnad och däri befintlig försäkrad lösegendom. För skada på utvändig väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanläggning eller på gårdsplanen befintliga fasta sedvanliga konstruktioner betalas ersättning endast om skadan förorsakats av omkullblåst träd eller annat av stormen lösryckt föremål. Skador till följd av storm ersätts endast då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/s.

Försäkringen ersätter inte skada

 • förorsakad av översvämning och annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen

 • förorsakad av sjögång, isens eller snöns tyngd eller rörelse

 • förorsakad av vind, regn snö, hagel eller annat naturfenomen på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter, växande gröda eller på lösegendom som befinner sig utomhus eller i byggnad som saknar tak eller en eller flera väggar, om det inte är frågan om egendom som är avsedd att användas i sådana förhållanden eller lokaler.

Skada förorsakad av regn, snö, hagel eller köld ersätts endast om den har direkt samband med stormskadan på byggnaden. Försäkringen ersätter inte heller skada på plasttäckt byggnad, om skadan beror på att täckningsmaterialet inte fästs enligt tillverkarens eller leverantörens anvisningar.

25.1.7 Tilläggsskador i samband med vissa skadefall

Försäkringen ersätter skada förorsakad av att det försäkrade föremålet försvunnit, stulits eller skadats i omedelbar anslutning till i punkterna 25.1.1 – 25.1.6 nämnda ersättningsbara skadefall.

Försäkringen ersätter skada på det försäkrade föremålet till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak som berott på i punkterna 25.1.1 och 25.1.3 – 25.1.6 nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall.

25.1.8 Krigs och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av

 • krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak

 • i atomansvarighetslagen definierad atomskada

 • direkt eller indirekt terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter.

25.1.9

På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt 27.7.

25.1.10 Övriga begränsningar

25.1.10.1 Missbruk av checkblanketter, värdepapper

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats genom missbruk av checkblanketter, värdepapper, kredit- och bankkort eller motsvarande Försäkringen ersätter inte heller bedrägeri eller skada i samband med näthandel.

25.1.10.2

Försäkringen ersätter inte kostnader för återskapande av lagringsmediers innehåll, inte heller skada som förorsakats av skadeprogram eller motsvarande, som till exempel av virus.

25.1.10.3

Försäkringen ersätter inte skada orsakad under transport på egendom, som levererats som postförsändelse eller annan separat frakt.

25.1.10.4

Försäkringen ersätter inte skada, som har orsakats till följd av bedrägeri, förskingring eller motsvarande svikligt förfarande eller avtalsbrott eller av uppsåtlighet eller grov oaktsamhet hos hyresgäst.

25.1.10.5 Värdeminskning

Värdeminskning eller skada som inverkar på föremålets användbarhet ersätts inte.

25.1.10.6 Eget arbete, förlorad inkomst

Försäkringen ersätter inte försäkringstagarens eller den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostnader.

25.1.10.7 Vätska, ånga gas, olja som läckt till spillo, förhöjd elförbrukning

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att vätska, ånga, gas, olja läckt till spillo, inte heller skada på grund av förhöjd elförbrukning.

25.1.10.8 Skada på gården eller trädgården

Skada på gården eller trädgården ersätts enligt kostnaderna för iståndsättandet av dem upp till högst 10 000 euro, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. I fråga om buskar, växtlighet och träd med en härskande höjd under 7 meter ersätts kostnaderna för anskaffande av nya plantor, förutsatt att dessa finns normalt till salu i Finland. Träd som är på över 50 meters avstånd från försäkrad byggnad är inte föremål för försäkringen. Vid skada på träd som är på mindre än 50 meters avstånd från försäkrad byggnad, och med en härskande höjd över 7 meter, ersätter försäkringen kostnader upp till högst 150 euro/skadat träd om skadan förorsakats av brand, storm eller blixtnedslag. Försäkringen ersätter inte transportkostnader.

25.1.10.9

Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst 3 000 euro.

25.1.10.10 Skada som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring

Försäkringen ersätter inte sådana skador som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring.

25.1.10.11 Skada för vilken någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal

Försäkringen ersätter inte skada för vilken leverantör, tillverkare, försäljare eller någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal, serviceavtal, garanti eller motsvarande förbindelse. Skada ersätts dock till den del försäkringstagaren påvisar att den ansvariga parten inte förmår uppfylla sin ersättningsskyldighet. Försäkringen ersätter inte skada, då den försäkrade är den försäkrade varans tillverkare, försäljare eller importör och skadan innefattas av den inom branschen använda garantin.

25.1.10.12 Skada på förbrukningsvaror som hör till maskiner och anläggningar

Skada på till maskiner och anläggningar hörande förbrukningsvaror, såsom bränsle och smörjmedel, däck och vajrar ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor.

25.1.10.13 Skada på produkt eller kunders egendom som beror på fel vid produktion, lagring, service etc.

Skada som beror på fel som vid produktion, lagring eller annan verksamhet uppstått på råvara, halvfabrikat eller färdig produkt eller kunders egendom som mottagits för service eller behandling ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor.

25.1.10.14 Kostnader för underhåll och skötsel av egendom

Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, inte heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör.

Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 26 och Värderings -och ersättningsbestämmelser i punkt 27.

25.2 Stöld och skadegörelse

25.2.1 Stöld

Försäkringen ersätter skada förorsakad av stöld av lösegendom, om någon

 • brutit sig in i byggnaden eller rummet där lösegendomen förvaras och därvid anställt skada på konstruktioner och lås eller trängt sig in genom att använda annat slag av våld

 • trängt sig in med nyckel som tillgripits i samband med inbrott eller rån.

25.2.1.1

Kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås ersätts endast då nyckel åtkommits vid inbrott, stöld eller rån. På kostnaderna görs ett årligt avdrag på 5 % från och med det andra bruksåret.

25.2.1.2

Försäkringen ersätter stöldskada och uppsåtlig skadegörelse på lantbruksinventarier och -lösegendom som förvaras under uppsikt

 • på gårdsområdet eller i olåst byggnad

 • i anslutning till lantbruksarbetet tillfälligt på annat ställe än på gårdsområdet.

Med gårdsområdet avses det området på den försäkrade lantbrukslägenheten som är i omedelbar närhet av lantbrukslägenhetens ekonomicentral. Gårdsområdet ska kunna övervakas.

25.2.1.3

Försäkringen ersätter stöldskada och skadegörelse på egendom som förvarats i gemensamma lokaler endast då någon brutit sig in i den gemensamma lokalen och därvid anställt skada på konstruktioner och lås. Med gemensamma lokaler avses t.ex. lagerlokaler, sociala lokaler och garage.

25.2.1.4

Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst 3 000 euro.

25.2.1.5

Försäkringen ersätter skada förorsakad av stöld av lösegendom, då lösegendomen

 • förvaras i på betryggande sätt stängd lokalannorstädes än på försäkringsstället

 • är med på resa eller under transport enligt de i punkt 23.2.3 och 23.2.5.3 nämnda maximibeloppen. Se även punkt 25.2.8.16.

25.2.1.6

Försäkringen ersätter inte skada

 • som inte polisanmälts och kopia av anmälan sänts till försäkringsbolaget

 • som drabbar lösegendom som befinner sig eller lämnats utomhus, med undantag av cykel och sedvanliga trädgårdsmöbler, -prydnader och utegrill

 • som uppstått genom att föremål kvarglömts eller borttappats

 • då tid och plats för händelsen inte kan fastställas eller då försvinnandet konstateras först i samband med inventering

 • till följd av snatteri

 • som drabbar värdeföremål, optisk och elektronisk apparatur samt ljud- och bildmaterial som förvarats synligt i motorfordon, campingvagn, båt eller tält

 • som förorsakats lantbrukslösegendom som lämnats utanför gårdsområdet över natten

 • som drabbar båt, roddbåt, segeljolle eller kanot om försäkringsobjektet inte varit fastlåst med kätting och ett hänglås med stålbygel eller förvarats i låst rum. Stöld, olovligt brukande eller försök därtill av motor eller utrustning ersätts inte om försäkringsobjektet inte varit låst, förvarats i låst rum eller varit fastmonterat så, att det endast kunnat lösgöras med verktyg.

25.2.2 Inbrott

Försäkringen ersätter skada som genom inbrott tillfogats försäkrad byggnad.

25.2.3 Skadegörelse

Försäkringen ersätter skada, som förorsakats av skadegörelse på

 • byggnad och fasta sedvanliga konstruktioner och försäkrad egendom på gårdsplan

 • lösegendom i samband med inbrott.

25.2.3.1 Skada orsakad av vilda djur

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats av vilda djur eller av att dessa trängt sig in i konstruktioner eller byggnad. Försäkringen ersätter inte heller skada förorsakad av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses bl.a. möss, råttor, sorkar, minkar.

25.2.4 Rån

Försäkringen ersätter skada, då egendom stulits eller i samband med stöld skadats genom användande av våld eller hot om våld mot person.

25.2.5 Tilläggsskador i samband med vissa skadefall

Försäkringen ersätter skada som uppstått på försäkrat föremål till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak vid i punkterna 25.2.1–25.2.3 nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall.

25.2.6 Krigs och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av

 • krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak

 • i atomansvarighetslagen definierad atomskada

 • direkt eller indirekt terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter.

25.2.7

På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt 27.7.

25.2.8 Övriga begränsningar

25.2.8.1 Dataintrång, datavirus, bristfällig säkerhetskopiering

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av dataintrång, datavirus eller bristfällig säkerhetskopiering.

25.2.8.2 Missbruk av checkblanketter, värdepapper

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats genom missbruk av checkblanketter, värdepapper, kredit- och bankkort eller motsvarande. Försäkringen ersätter inte heller bedrägeri eller skada i samband med näthandel.

25.2.8.3

Försäkringen ersätter inte kostnader för återskapande av lagringsmediers innehåll, inte heller skada som förorsakats av skadeprogram eller motsvarande, som till exempel av virus.

25.2.8.4

Försäkringen ersätter inte skada orsakad under transport på egendom, som levererats som postförsändelse eller annan separat frakt.

25.2.8.5

Försäkringen ersätter inte skada, som har orsakats till följd av bedrägeri, förskingring eller motsvarande svikligt förfarande eller avtalsbrott eller av uppsåtlighet eller grov oaktsamhet hos hyresgäst.

25.2.8.6 Värdeminskning

Värdeminskning eller skada som inte inverkar på föremålets användbarhet ersätts inte.

25.2.8.7 Eget arbete, förlorad inkomst

Försäkringen ersätter inte försäkringstagarens eller den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostnader.

25.2.8.8 Avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats till följd av avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme eller motsvarande, om inte avbrottet är en direkt följd av ett skadefall som ersätts enligt dessa villkor.

25.2.8.9 Vätska, ånga, gas eller olja som läckt till spillo, förhöjd elförbrukning

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att vätska, ånga, gas eller olja läckt till spillo, inte heller skada på grund av förhöjd elförbrukning.

25.2.8.10 Skador på trädgårds-, lant-, skogsbruksprodukter, växande gröda, lösegendom utomhus förorsakade av naturfenomen, djur och insekter

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen eller av djur och insekter på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter, växande gröda eller på lösegendom som befinner sig utomhus eller i byggnad som saknar tak eller en eller flera väggar, om det inte är frågan om egendom som är avsedd att användas i sådana förhållanden eller lokaler.

25.2.8.11 Skada på gården eller trädgården

Skada på gården eller trädgården ersätts enligt kostnaderna för iståndsättandet av dem upp till högst 10 000 euro, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. I fråga om buskar, växtlighet och träd med en härskande höjd under 7 meter ersätts kostnaderna för anskaffande av nya plantor, förutsatt att dessa finns normalt till salu i Finland. Träd som är på över 50 meters avstånd från försäkrad byggnad är inte föremål för försäkringen. Vid skada på träd som är på mindre än 50 meters avstånd från försäkrad byggnad, och med en härskande höjd över 7 meter, ersätter försäkringen kostnader upp till högst 150 euro/skadat träd om skadan förorsakats av brand, storm eller blixtnedslag. Försäkringen ersätter inte transportkostnader.

25.2.8.12 Skada som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring

Försäkringen ersätter inte sådana skador som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring.

25.2.8.13 Skada för vilken någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal

Försäkringen ersätter inte skada för vilken leverantör, tillverkare, försäljare eller någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal, serviceavtal, garanti eller motsvarande förbindelse. Skada ersätts dock till den del försäkringstagaren påvisar att den ansvariga parten inte förmår uppfylla sin ersättningsskyldighet. Försäkringen ersätter inte skada, då den försäkrade är den försäkrade varans tillverkare, försäljare eller importör och skadan innefattas av den inom branschen använda garantin.

25.2.8.14 Skada på förbrukningsvaror som hör till maskiner och anläggningar

Skada på till maskiner och anläggningar hörande förbrukningsvaror, såsom bränsle och smörjmedel, däck och vajrar ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor.

25.2.8.15 Skada på produkt eller kunders egendom som beror på fel vid produktion, lagring, service etc.

Skada som beror på fel som vid produktion, lagring eller annan verksamhet uppstått på råvara, halvfabrikat eller färdig produkt eller kunders egendom som mottagits för service eller behandling ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor.

25.2.8.16 Skada på lantbruksinventarier och -produkter under transport

Försäkringen ersätter inte skada som beror på normalt svinn ifråga om vikt eller volym, varans egna egenskaper, för hög eller för låg temperatur, växlingar i luftens temperatur eller fuktighet, bristfällig förpackning, för varan olämpligt transportmedel gällande lantbruksinventarier och -produkter under transport. Försäkringen ersätter inte skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, inte heller kostnader för undanröjning eller destruktion av skadat gods.

25.2.8.17 Kostnader för underhåll och skötsel av egendom

Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, inte heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör.

Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 26 och Värderings- och ersättningsbestämmelser i punkt 27.

25.3 Läckage

25.3.1 Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen

25.3.2

Försäkringen ersätter skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från

 • byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar

 • byggnadens invändiga regnvattenledningar

 • till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och avstängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin.

Med godkänd slanganslutning avses att kopplingarna till tvätteller diskmaskinen är gjorda i enlighet med de direktiv som givits av det lokala vattenverket och maskinens tillverkare.

25.3.3 Försäkringen ersätter inte

 • skada genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen

 • skada genom att vatten vid störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning

 • skada som förorsakats av förändringar i grundvattenståndet

 • skada till följd av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning

 • skada som fukt förorsakar genom röta, svampbildning eller lukt

 • skada som förorsakats av materialtrötthet, förskämning, murknande, förändring i luftfuktighet eller temperatur

 • skada som förorsakats av slitage, rost, korrosion eller ett annat så småningom verkande fenomen

 • vätska, ånga eller gas som läckt till spillo,

 • skada till följd av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten

 • skada som förorsakats av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring.

25.3.4 Skador på värme- eller vattenanläggningar

Skador på värme- eller vattenanläggningar och anordningar ersätts först efter det att rörnät och ledningar godkänts på vederbörande sätt.

25.3.5 Kostnader för underhåll och skötsel av egendom

Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, inte heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör.

25.3.6 Skador förorsakade av olja

25.3.6.1 Oljetankar och -anordningar på gården

Försäkringen ersätter skador som uppstått på den egna jordmånen när olja plötsligt och oförutsett läckt ut försäkrad lantbruksoljetank eller -anordning, t.ex. oljetank eller anordning som används för uppvärmning av tork och stall.

En bränsletank tillhörande en motordriven arbetsmaskin anses inte vara en lagringstank och skada som uppstått när bränsle plötsligt och oförutsett läckt ut på den egna jordmånen ersätt inte från denna försäkring.

Förutsättning för ersättning är att kostnaderna uppstått som en följd av en, enligt dessa villkor, ersättningsbar sakskada på oljetanken. Den högsta ersättningen är 20 000 euro, inklusive i punkt 27.3.2.2 avsedda kostnader.

25.3.6.2

Oljeskada på jordmånen ersätts endast då anläggningen enligt myndigheternas bestämmelser har godkänts för bruk och inspekterats regelbundet.

25.3.6.3

Oljeskador på jordmånen ersätts aldrig om skadan förorsakats av rost, korrosion eller ett annat så småningom verkande fenomen på oljetanken.

25.3.6.4

Vid oljeskador tillämpas även vad skilt sagts i försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter, punkterna 26.4.

25.3.7 Krigs och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak i atomansvarighetslagen definierad atomskada direkt eller indirekt terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter.

25.3.8

På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av värme- och vattenanläggningar och anordningar görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt 27.7. Om byggnaden inte skadas av läckaget görs ovannämnda avdrag också på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner på grund av lokalisering och reparation av fel samt kostnader för grävning och fyllning av jord.

25.3.9

På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av annan egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt 27.7.

25.3.10 Övriga begränsningar

25.3.10.1

Försäkringen ersätter inte kostnader för återskapande av lagringsmediers innehåll, inte heller skada som förorsakats av skadeprogram eller motsvarande, som till exempel av virus.

25.3.10.2

Försäkringen ersätter inte skada orsakad under transport på egendom, som levererats som postförsändelse eller annan separat frakt.

25.3.10.3

Försäkringen ersätter inte skada, som har orsakats till följd av bedrägeri, förskingring eller motsvarande svikligt förfarande eller avtalsbrott eller av uppsåtlighet eller grov oaktsamhet hos hyresgäst.

25.3.10.4 Värdeminskning

Värdeminskning eller skada som inte inverkar på föremålets användbarhet ersätts inte.

25.3.10.5 Eget arbete, förlorad inkomst

Försäkringen ersätter inte försäkringstagarens eller den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostnader.

25.3.10.6 Avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats till följd av avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme eller motsvarande, om inte avbrottet är en direkt följd av ett skadefall som ersätts enligt dessa villkor.

25.3.10.7 Skador på trädgårds-, lant-, skogsbruksprodukter, växande gröda, lösegendom utomhus förorsakade av naturfenomen, djur och insekter

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen eller av djur och insekter på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter, växande gröda eller på lösegendom som befinner sig utomhus eller i byggnad som saknar tak eller en eller flera väggar, om det inte är frågan om egendom som är avsedd att användas i sådana förhållanden eller lokaler.

25.3.10.8 Skada på gården eller trädgården

Skada på gården eller trädgården ersätts enligt kostnaderna för iståndsättandet av dem upp till högst 10 000 euro, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. I fråga om buskar, växtlighet och träd med en härskande höjd under 7 meter ersätts kostnaderna för anskaffande av nya plantor, förutsatt att dessa finns normalt till salu i Finland. Träd som är på över 50 meters avstånd från försäkrad byggnad är inte föremål för försäkringen. Vid skada på träd som är på mindre än 50 meters avstånd från försäkrad byggnad, och med en härskande höjd över 7 meter, ersätter försäkringen kostnader upp till högst 150 euro/skadat träd om skadan förorsakats av brand, storm eller blixtnedslag. Försäkringen ersätter inte transportkostnader.

25.3.10.9 Skada som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring

Försäkringen ersätter inte sådana skador som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring.

25.3.10.10 Skada för vilken någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal

Försäkringen ersätter inte skada för vilken leverantör, tillverkare, försäljare eller någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal, serviceavtal, garanti eller motsvarande förbindelse. Skada ersätts dock till den del försäkringstagaren påvisar att den ansvariga parten inte förmår uppfylla sin ersättningsskyldighet. Försäkringen ersätter inte skada, då den försäkrade är den försäkrade varans tillverkare, försäljare eller importör och skadan innefattas av den inom branschen använda garantin.

25.3.10.11 Skada på förbrukningsvaror som hör till maskiner och anläggningar

Skada på till maskiner och anläggningar hörande förbrukningsvaror, såsom bränsle och smörjmedel, däck och vajrar ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor.

25.3.10.12 Skada på produkt eller kunders egendom som beror på fel vid produktion, lagring, service etc.

Skada som beror på fel som vid produktion, lagring eller annan verksamhet uppstått på råvara, halvfabrikat eller färdig produkt eller kunders egendom som mottagits för service eller behandling ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor.

25.3.10.13 Skada på lantbruksinventarier och -produkter under transport

Försäkringen ersätter inte skada som beror på normalt svinn ifråga om vikt eller volym, varans egna egenskaper, för hög eller för låg temperatur, växlingar i luftens temperatur eller fuktighet, bristfällig förpackning, för varan olämpligt transportmedel gällande lantbruksinventarier och -produkter under transport. Försäkringen ersätter inte skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, inte heller kostnader för undanröjning eller destruktion av skadat gods.

Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 26 och Värderings- och ersättningsbestämmelser i punkt 27.

25.4 Bräckage

25.4.1

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada på den försäkrade egendomen, bräckageskada. Med bräckageskada förstås här skada förorsakad av ett plötsligt och oförutsett utifrån verkande fenomen. Med bräckageskada avses inte skada på grund av slitage eller ett annat så småningom verkande fenomen och ersätts alltså inte.

25.4.1.1

Förutsättning för ersättning för stöld, och skadegörelse och är att försäkringsformen stöld och skadegörelse ingår i försäkringen.

25.4.1.2

Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen.

25.4.2 Begränsningar

25.4.2.1

Försäkringen ersätter inte skada som drabbar

 • självgående lant- och skogsbruksmaskiner och anordningar och till dessa fast monterad tilläggsutrustning

 • växande gröda

 • växter i växthus

 • produktionsdjur

 • pälsdjur

 • övriga produkter och inventarier för binäringsverksamhet.

25.4.2.2 Försvunna, tappade föremål, snatteri, stöld då tid och plats för händelsen inte kan fastställas

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att föremål har försvunnit, tappats eller kvarglömts, eller då skadan konstateras först i samband med inventering, till följd av snatteri, till följd av stöld då tid och plats för händelsen inte kan fastställas, lösegendom som befinner sig eller lämnats utomhus, med undantag av cykel och sedvanliga trädgårdsmöbler, -prydnader och utegrill, eller då försäkringstagaren inte skridit till tillräckliga skyddsåtgärder.

25.4.2.3 Dataintrång, datavirus, bristfällig säkerhetskopiering

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av dataintrång, datavirus eller bristfällig säkerhetskopiering.

25.4.2.4 Missbruk av checkblanketter, värdepapper

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats genom missbruk av checkblanketter, värdepapper, kredit- och bankkort eller motsvarande. Försäkringen ersätter inte heller bedrägeri eller skada i samband med näthandel.

25.4.2.5

Försäkringen ersätter inte kostnader för återskapande av lagringsmediers innehåll, inte heller skada som förorsakats av skadeprogram eller motsvarande, som till exempel av virus.

25.4.2.6

Försäkringen ersätter inte skada orsakad under transport på egendom, som levererats som postförsändelse eller annan separat frakt.

25.4.2.7

Försäkringen ersätter inte skada, som har orsakats till följd av bedrägeri, förskingring eller motsvarande svikligt förfarande eller avtalsbrott eller av uppsåtlighet eller grov oaktsamhet hos hyresgäst.

25.4.2.8 Värdeminskning

Värdeminskning eller skada som inte inverkar på föremålets användbarhet ersätts inte.

25.4.2.9 Eget arbete, förlorad inkomst

Försäkringen ersätter inte försäkringstagarens eller den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostnader.

25.4.2.10 Avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats till följd av avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme eller motsvarande, om inte avbrottet är en direkt följd av ett skadefall som ersätts enligt dessa villkor.

25.4.2.11 Vätska, ånga, gas eller olja som läckt till spillo, förhöjd elförbrukning

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att vätska, ånga, gas eller olja läckt till spillo, inte heller skada på grund av förhöjd elförbrukning.

25.4.2.12 Idrottsredskap, skidutrustningar, sportartiklar då de använts för sitt ändamål

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats idrottsredskap, skidutrustningar, sportartiklar textilier, körutrustning för moped, motorcykel och snöskoter, musikinstrument, fjärrstyrda anordningar eller motsvarande då de använts för sitt ändamål. För cyklar gäller begränsningen då de används i tävlingsbruk eller i träning för tävling

25.4.2.13 Rivning, bitning, skrapning förorsakad av hund eller annat sällskapsdjur

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av hund eller annat sällskapsdjur genom rivning, bitning, skrapning, av djurets avföring eller sekret förorsakad skada på den försäkrade egendomen.

25.4.2.14 Så småningom verkande fenomen

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats själva föremålet av slitage, rost, korrosion, materialtrötthet, förskämning, svampbildning, murknande, röta, lukt, förändring i luftfuktighet eller temperatur eller ett annat så småningom verkande fenomen.

25.4.2.15 Tillverkningsfel, felaktigt material

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats själva föremålet till följd av felaktigt material, tillverkningsfel eller fel i beräkning eller ritning, felaktig beskrivning eller felaktiga föreskrifter.

25.4.2.16 Funktionsfel, felaktig användning

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats själva föremålet till följd av funktionsfel, felaktig användning, bristfälligt eller försummat underhåll.

25.4.2.17 Planerings- och byggnadsfel, inströmning av fukt, kondensvatten

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten.

25.4.2.18 Vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggkonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring.

25.4.2.19 Utströmning av regn- och smältvatten

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen.

25.4.2.20 Skada eller stockning i kommunal/allmän vatten- eller avloppsledning

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning.

25.4.2.21 Störtregn, snösmältning, översvämning

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att vatten vid störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning.

25.4.2.22 Störtregn, snösmältning, översvämning, isens eller snöns tyngd eller rörelse

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av störtregn, snösmältning, översvämning, annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen, sjögång, isens eller snöns tyngd eller rörelse eller tjällyftning.

25.4.3.23 Förändringar i grundvattenståndet

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av förändringar i grundvattenståndet.

25.4.2.24 Skador på trädgårds-, lant-, skogsbruksprodukter, växande gröda, lösegendom utomhus förorsakade av naturfenomen, djur och insekter

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen eller av djur och insekter på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter, växande gröda eller på lösegendom som befinner sig utomhus eller i byggnad som saknar tak eller en eller flera väggar, om det inte är frågan om egendom som är avsedd att användas i sådana förhållanden eller lokaler.

25.4.2.25 Skada på gården eller trädgården

Skada på gården eller trädgården ersätts enligt kostnaderna för iståndsättandet av dem upp till högst 10 000 euro, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. I fråga om buskar, växtlighet och träd med en härskande höjd under 7 meter ersätts kostnaderna för anskaffande av nya plantor, förutsatt att dessa finns normalt till salu i Finland. Träd som är på över 50 meters avstånd från försäkrad byggnad är inte föremål för försäkringen. Vid skada på träd som är på mindre än 50 meters avstånd från försäkrad byggnad, och med en härskande höjd över 7 meter, ersätter försäkringen kostnader upp till högst 150 euro/skadat träd om skadan förorsakats av brand, storm eller blixtnedslag. Försäkringen ersätter inte transportkostnader.

25.4.2.26 Insekter och skadedjur

Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses bl.a. möss, råttor, sorkar, minkar.

25.4.2.27 Sprängnings- och brytningsarbete

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat eller av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete.

25.4.2.28 Krig, uppror, revolution, terrordåd, atomskada

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak eller av i atomansvarighetslagen definierad atomskada.

Försäkringen ersätter inte heller skada, som direkt eller indirekt beror på terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter.

25.4.2.29 Skada som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring

Försäkringen ersätter inte sådana skador som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring.

25.4.2.30 Skada för vilken någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal etc.

Försäkringen ersätter inte skada för vilken leverantör, tillverkare, försäljare eller någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal, serviceavtal, garanti eller motsvarande förbindelse. Skada ersätts dock till den del försäkringstagaren påvisar att den ansvariga parten inte förmår uppfylla sin ersättningsskyldighet. Försäkringen ersätter inte skada, då den försäkrade är den försäkrade varans tillverkare, försäljare eller importör och skadan innefattas av den inom branschen använda garantin.

25.4.2.31

Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst 3 000 euro.

25.4.2.32 Kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås

Kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås ersätts endast då nyckel åtkommits vid inbrott, stöld eller rån. På kostnaderna görs ett årligt avdrag på 5 % från och med det andra bruksåret.

25.4.2.33 Skador på värme- eller vattenanläggningar

Skador på värme- eller vattenanläggningar och anordningar ersätts först efter det att rörnät och ledningar godkänts på vederbörande sätt.

25.4.2.34 Skada på förbrukningsvaror som hör till maskiner och anläggningar

Skada på till maskiner och anläggningar hörande förbrukningsvaror, såsom bränsle och smörjmedel, däck och vajrar ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor.

25.4.2.35 Skada på produkt eller kunders egendom som beror på fel vid produktion, lagring, service etc.

Skada som beror på fel som vid produktion, lagring eller annan verksamhet uppstått på råvara, halvfabrikat eller färdig produkt eller kunders egendom som mottagits för service eller behandling ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor.

25.4.2.36 Skada på lantbruksinventarier och produkter under transport

Försäkringen ersätter inte skada som beror på normalt svinn ifråga om vikt eller volym, varans egna egenskaper, för hög eller för låg temperatur, växlingar i luftens temperatur eller fuktighet, bristfällig förpackning, för varan olämpligt transportmedel gällande lantbruksinventarier och produkter under transport. Försäkringen ersätter inte skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, inte heller kostnader för undanröjning eller destruktion av skadat gods.

25.4.2.37 Fel i förvaring eller behandling av frysvaror

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats frysvaror eller motsvarande till följd av fel i förvaring eller behandling eller till följd av bristfälligt underhåll, felaktig skötsel eller felaktig installering av frys- och kylanläggning, felinställning eller bristfällig frys- ellerkyleffekt.

25.4.2.38

Försäkringen ersätter skada på självproducerade lantbruksprodukter förorsakad av en plötslig och oförutsedd skada på frys-, kyl- eller ventilationsanläggning, läckage av kylvätska eller elavbrott, endast om det lagerrum där lantbruksprodukterna förvaras är försett med en av försäkringsbolaget godkänd alarmanordning.

25.4.2.39

Försäkringen ersätter inte skada på lantbruksprodukter när de blandats med annan lantbruksprodukt eller med annat ämne.

25.4.2.40

Förskämning av lagrade grönsaker ersätts endast om de lagrade grönsakerna är försäkrade och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet.

25.4.2.41 Kostnader för underhåll och skötsel av egendom

Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, inte heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör.

25.4.3

På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt 27.7.

Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 26 och Värderings- och ersättningsbestämmelser punkt 27.

Ändamålet med säkerhetsföreskrifterna är att avvärja hotande faror och begränsa uppkomsten av skador. Om orsakssamband med skadans uppkomst, belopp eller omfattning och underlåtande att följa säkerhetsföreskrifterna och myndigheternas bestämmelser konstateras, kan ersättningen nedsättas eller förvägras.

26.1 Brandsäkerhet

26.1.1 Allmän brandsäkerhet

26.1.1.1

Det är förbjudet att röka i sängen.

26.1.1.2

Levande ljus ska vara under ständig uppsikt inomhus.

26.1.1.3

Spis och ugn ska övervakas under användning.

26.1.1.4

Det är förbjudet att göra upp eld och att röka i dammiga arbets- och lagerrum eller på platser där brännbara vätskor förvaras eller hanteras.

26.1.1.5

Frusna rör får inte tinas upp med hjälp av öppen eld eller varmluftsblåsare.

26.1.1.6

Byggnader och maskiner ska hållas i sådant skick som förutsätts i byggnadslagen samt i byggnads- och arbetarskyddsbestämmelserna. Därtill ska av myndigheterna utfärdade brandskyddsbestämmelser iakttas samt bruksanvisningar för anordningar följas.

26.1.2 Uppvärmningsanordningar och eldstäder

26.1.2.1

Det är förbjudet att täcka in värmekällor eller att torka kläder eller lättantändligt material ovanför bastuugnen eller i dess omedelbara närhet eller på andra värmekällor.

26.1.2.2

Vid placering av uppvärmningsanordningar ska av tillverkaren meddelade säkerhetsavstånd efterföljas. Upphängda uppvärmnings- och belysningsanordningar ska förses med tillräckligt hållbar upphängning.

26.1.2.3

Eldstäder och skorstenar ska sotas enligt beskaffenhet och bruksändamål på följande sätt:

 • vid användning av fasta bränslen; tungolja eller flera olika bränslen ska sotning utföras årligen

 • vid användning av lättolja ska sotning utföras vartannat år

 • i privata fritidshus som inte används året runt ska sotningen utföras vart tredje år.

26.1.2.3.1

Sotningen får endast utföras av sotare som befullmäktigats för uppgiften.

26.1.2.3.2

Aska som avlägsnats ur eldstad och grill ska förvaras i brandsäkert kärl med lock.

26.1.3 Elektriska anordningar och maskiner

26.1.3.1

Produktions- och förrådsbyggnadernas elsystem ska kontrolleras vart femtonde år ifall byggnadens huvudsäkring är över 35 ampere.

26.1.3.2

Vid användande av elektriska anordningar ska tillverkarens direktiv efterföljas. Elektriska installationer får endast utföras av person som är auktoriserad därtill. Funktionsstörningar i elektriska anordningar ska utredas och repareras utan dröjsmål.

26.1.3.3

I dammiga och brandfarliga lokaler såsom foderlador, djurstall, spannmålstorkar eller motsvarande lokaler får endast för dessa lokaler godkända elektriska anordningar användas.

26.1.3.4

Maskiner och anläggningar ska underhållas och genomgå service i enlighet med importörens eller tillverkarens anvisningar. Maskiner i frysar och kylanläggningar ska rengöras regelbundet. För att förhindra överhettning ska elmotorernas ventilationsgaller och kylflänsar hållas rena.

26.1.3.5

För uppvärmning av motorfordon eller dess motor får ström till fordonet endast tas från en fristående och för detta ändamål avsedd stickkontakt som finns utomhus. Ström till kupévärmare som fungerar med el får endast tas från stickkontakt som finns i bilens kupé. Kupévärmare ska installeras enligt av tillverkaren givna installationsanvisningar.

26.1.4 Spannmålstork

26.1.4.1

Spannmålstorkens elektriska installationer och uppvärmningsanordningar ska kontrolleras och vid behov repareras innan det årliga ibruktagandet. En ny spannmålstork ska inspekteras och godkännas av brandmyndigheterna innan den tas i bruk.

26.1.4.2

Under spannmålstorkningen ska i byggnaden finnas minst en handbrandsläckare av effektklass 27 A 144 B-C (A-BIII-E).

26.1.4.3 Det är förbjudet att göra upp eld och att röka i spannmålstorken.

26.1.5 Heta arbeten

Med heta arbeten avses arbeten, där man använder svetsnings- och skärbränningsanordningar, gasbrännare, varmluftsblåsare eller arbeten där man slipar metall eller bearbetar material på ett sådant sätt att gnistor uppstår. Heta arbeten är också tak- och vattenisoleringsarbeten, där det förekommer gnistor eller där man använder eld eller annan värme vilket förorsakar brandfara.

26.1.5.1 Heta arbeten på en permanent het arbetsplats

Med en permanent het arbetsplats avses för heta arbeten reserverade och avgränsade områden, som avskiljts från ett större rum och som är skyddat på ett sådant sätt att heta arbeten tryggt kan utföras där.

Följande säkerhetsföreskrifter ska efterföljas:

 • konstruktionerna i arbetsrummet ska vara obrännbara eller försedda med skyddsbeklädnad

 • arbetsrummet ska vara utrustat med tillräcklig utrustning för förstahandssläckning, dock minst en handbrandsläckare av effektklass 43 A 183 B-C (A-BIII-E), och i arbetsplatsens omedelbara närhet ska finnas ytterligare en likadan eller två handbrandsläckare av effektklass 27 A 144 B-C (A-BIII-E)

 • i arbetsrummet får inte förvaras eller hanteras brännbara vätskor och rummet får inte vara i anslutning till ett sådant rum där brännbara gaser kan finnas

 • i arbetsrummet får inte finnas för arbetet obehövliga brännbara föremål eller avfall.

26.1.5.2 Heta arbeten på tillfälliga heta arbetsplatser

Med tillfälliga heta arbetsplatser avses alla arbetsplatser som inte uppfyller kraven på permanenta heta arbetsplatser.

Följande säkerhetsföreskrifter ska efterföljas:

 • när en utomstående entreprenör utför heta arbeten i en försäkrad byggnad, ska försäkringstagaren försäkra sig om att den som utför arbetet har ett personligt giltigt certifikat för heta arbeten och innan arbetet påbörjas ska antändliga ämnen och material skyddas eller avlägsna

 • den tillfälliga heta arbetsplatsen ska vara utrustad med tillräcklig utrustning för förstahandssläckning, dock minst en handbrandsläckare av effektklass 43 A 183 B-C (A-BIII-E), och i arbetsplatsens omedelbara närhet ska finnas ytterligare en likadan eller två handbrandsläckare av effektklass 27 A 144 B-C (A-BIII-E)

 • brandövervakning ska ordnas vid utförande av heta arbeten och efter avslutat arbete under minst en timme.

26.1.5.3

Vid förvaring eller användning av brännbara vätskor eller gasol i den försäkrade byggnaden ska direktiv begäras av brandmyndigheterna på orten och direktiven ska efterföljas.

26.1.5.4

Reparationsarbeten då öppen eld, låga samt glödande eller gnistbildande utrustning används får inte utföras i garage, ifall garaget inte godkänts som permanent het arbetsplats.

26.2 Skydd mot inbrotts- och stöldskador samt skadegörelse

26.2.1

Fönster, dörrar och övriga öppningar till egendomens förvaringsställe ska med tanke på inbrotts- och stöldrisken vara stängda på betryggande sätt enligt Finans Finlands direktiv för Mekaniskt inbrottsskydd. Förvaras egendomen i kassaskåp eller -valv (se Finans Finlands gällande kassaskåpanvisning), ska dörrarna till dessa låsas efter användning och nycklarna får inte förvaras i samma lägenhet. Den försäkrade ska även i övrigt vidta skäliga skyddsåtgärder med beaktande av värdet på den försäkrade egendomen samt förhållandena på förvaringsstället. I gemensamma rum och källar- och vindsförråd och förvaringsrum får ej förvaras stöldbegärlig egendom.

26.2.2

Nyckel till låst bostad eller förvaringsrum får ej lämnas eller gömmas i närheten av dessa.

26.2.3

Den försäkrade hemlösegendomen, förutom cykel samt sedvanliga trädgårdsmöbler som vanligen finns på gårdsområdet, får ej förvaras utomhus utan i ett låst förvaringsrum.

26.2.4

Lantbrukslösegendom ska om möjligt förvaras i ett låst förvaringsrum. Om detta, med beaktande av omständigheterna, inte är möjligt, får lantbrukslösegendom tillfälligt förvaras även på annat än låst ställe under ständig uppsikt eller annorstädes i samband med utförande av arbete i anslutning till gårdsbruket.

26.2.5

Cykel ska med tanke på stöldrisken vara låst med ett ändamålsenligt lås. Cykel får inte för längre tid lämnas ute på annan plats än förvaringsplats i anslutning till hemmet.

26.2.6

Skjutvapen och -tillbehör ska förvaras i ett, för ändamålet godkänt, låst vapenskåp.

26.2.7

För undvikande av stöldskada ska medföljande egendom hållas i omedelbar närhet och under ständig uppsikt och övervakning.

26.2.8

Enskilda föremål, apparatur eller samlingar och utrustningar vars värde överstiger 340 euro får inte under dagen förvaras fritt synligt för förbipasserande eller lämnas nattetid eller för natten i motorfordon, obebodd camping- eller annan släpvagn eller båt. För cd-skivor och dyl. utbetalas ersättning för ett antal om högst 10 stycken.

26.2.9

Den kod som finns i anslutning till bank-, kredit- eller motsvarande betalkort, får inte förvaras i anslutning till kortet och inte användas på ett sådant sätt att koden kommer utomstående till kännedom.

26.2.10

Båt, roddbåt, segeljolle och kanot ska vid förvaring vara fastlåst med kätting och ett hänglås med stålbygel eller förvaras i låst rum. Motor och utrustning ska vara låsta eller förvaras i låst rum eller vara fastmonterade i båten så, att de endast kan lösgöras med verktyg.

26.2.11

Motorbränsle får inte förvaras i båten i lösa plastkärl. Lösa bränslekärl får inte fyllas i båten.

26.3 Avvärjning av läckageskador och skador till följd av naturfenomen

26.3.1

Försäkringstagaren ska omsorgsfullt sköta det försäkrade ledningsnätet och skydda det mot frysning. En luftvärmepump eller annan för tillfällig uppvärmning avsedd metod kan inte vara byggnadens huvudsakliga värmekälla under vinterperioden. Ledningsnätet och till det anslutna anordningar ska tömmas på vatten när byggnaden under den kalla årstiden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn över en vecka.

26.3.2

Tvätt- och diskmaskiner ska övervakas under användning. Avstängningsventilen för maskinen ska vara stängd när den inte är i bruk. Kopplingarna till maskinen ska vara gjorda i enlighet med det lokala vattenverkets och anordningens tillverkares direktiv och anvisningar.

26.3.3

Yttertak, takbrunnar och takrännor ska årligen kontrolleras och vid behov underhållas.

26.3.4

Varmvattenberedare och expansionskärl ska om möjligt placeras i ett rum med golvbrunn, eller så ska bräddvattnet ledas ut i avloppsnätet på annat betryggande sätt.

26.3.5

I källarförråd förvarad egendom ska placeras på en ställning minst 10 cm ovanom golvytan. Med källarvåning avses våningsutrymme, vars golv helt eller delvis befinner sig minst en meter under markytan. Finns det enligt denna definition flera källarvåningar i byggnaden, tillämpas denna säkerhetsföreskrift endast på den understa.

26.3.6

Regn- och smält vatten, dvs. dagvatten, ska förhindras att rinna in i byggnaden med hjälp av vattenisoleringar och avledningssystem. Sådana är t.ex. gårdsplan med lutning bort från byggnaden, täckdiken, diken och regnvattenbrunnar samt pumpverk.

26.3.7

Tomten och byggplatsen ska anslutas till kommunalt dagvattennät, om ett sådant finns på området.

26.3.8

Diken och täckdiken på tomten och byggplatsen ska hållas i funktionsdugligt skick. Funktionsdugligheten ska granskas en gång om året.

26.3.9

Avloppssystemet ska hållas i funktionsdugligt skick och avloppspumparnas underhåll ska ombesörjas.

26.4 Skydd mot läckage från oljecistern eller -anläggning

26.4.1

Oljecisternen ska ha en typskylt som bl.a. anger hur gammal cisternen är.

26.4.2

Oljecisterner ska besiktigas första gången före utgången av tio år från ibruktagandet ifall cisternen är placerad under eller på markytan på viktiga grundvattenområden. Granskningen ska utföras av besiktningsföretag eller besiktningsorgan som är godkända av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES). Över besiktningen ska uppgöras ett protokoll där bl.a. cisternens klass och därav följande besiktningsintervall antecknats. Protokollet ska delges kommunens räddningsväsende samt försäkringstagaren. Överfyllningsskyddssystemet (ska vara elektroniskt) och avluftningsröret (ska ha en diameter på minst 50 mm) ska uppfylla dagens krav.

Oljecisterner under markytan, på markytan eller inne i byggnad utanför grundvattenområden ska besiktigas med minst tio års intervaller.

Oljebrännaren med sug- och returslangar ska underhållas och besiktigas av godkänt företag med två års intervaller. Fel och brister som upptäckts vid kontrollen ska åtgärdas utan dröjsmål.

26.4.3

Oljecisternen som tas ur bruk ska omedelbart tömmas på olja och oljigt avfall, anläggningen ska göras ofarlig och påfyllningsröret pluggas omedelbart.

26.5 Övriga skyddsåtgärder

26.5.1

Försäkringstagaren ska iaktta normal omsorg vid den försäkrade egendomens skötsel och användning. Då lösegendom är föremål för försäkringen ska tillverkarens eller importörens bruksanvisningar följas.

26.5.2

Program och operativsystem ska finnas som originalexemplar. Data och filer ska säkras med åtminstone två kontinuerligt uppdaterade säkerhetskopior. Säkerhetskopiorna ska förvaras skilda från övriga exemplar i brandsäkert säkerhetsarkiv eller i brandsäkert dataskåp på sådant sätt att inte såväl säkerhetskopia som övriga exemplar skadas vid samma skadetillfälle. Förstörda eller förlorade program, operativsystem, data och filer ska efter en skada kunna återinstalleras i en reparerad eller ny maskin och bilda en fungerande helhet.

26.5.3

Lantbruks- och produktionsbyggnader, såsom djurstall och kylda och luftkonditionerade produktlager ska förses med alarmanordning som alarmerar till en ansvarsperson vid driftstörningar, som t.ex. vid funktionsstörning i anläggning som är nödvändig för djurens välbefinnande och om gränsvärden som påverkar lagrade produkters hållbarhet över- eller underskrids. Alarmanordningen ska provanvändas med minst tre månaders mellanrum.

Reservström till alarmanordningen ska tryggas med en separat reservströmkälla. Om en laddningsbar reservströmkälla används, ska anordningen vara sådan att strömkällans lagringsförmåga inte understiger en sådan nivå att den inte kan garantera alarmanordningens funktion för minst en timme. För att förhindra skador ska anordningen förses med ett separat åskskydd. Anordningen ska provanvändas med minst tre månaders mellanrum.

26.5.4

I fall av störningar i eldistributionen ska det finnas en reservkraftskälla som producerar tillräckligt med el för att nödvändiga anläggningar för djurens skötsel och välbefinnande och för att el-anordningar i lagerlokaliteter ska fungera normalt. Reservkraftkällans plats ska väljas med beaktande av brandsäkerhetsfaktorer och funktionalitet. Anordningen ska provanvändas med minst tre månaders mellanrum.

26.5.5

Vid byggnads- och reparationsarbeten ska, innan grävningsarbeten inleds, klargöras var kablar och rör som finns på arbetsområden är placerade.

26.5.6

Om man i samband med byggnads- och reparationsarbeten utför heta arbeten, ska ifrågavarande direktiv för heta arbeten efterföljas. Uppvärmningsanordningar som används på byggplatsen ska användas i enlighet med bruks- och säkerhetsanvisningarna som givits av anordningens tillverkare.

26.6

Myndigheternas bestämmelser ska följas samt därtill separata säkerhetsföreskrifter som bifogats försäkringsbrevet.

27.1 Begrepp i samband med försäkring och ersättning

27.1.1 Återanskaffningsvärde

Med egendomens återanskaffningsvärde avses det penningbelopp som krävs för anskaffning av en ny likadan eller närmast motsvarande egendom.

27.1.2 Dagsvärde

Med dagsvärde avses det penningbelopp som erhålls, då från återanskaffningsvärdet avdras vad egendomen förlorat i värde genom ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan liknande orsak. Vid fastställandet av dagsvärdet beaktas även att egendomens användbarhet kan ha nedsatts till följd av ändrade förhållanden på orten, exempelvis genom att näringsverksamhet upphört eller av annan liknande orsak. De förändrade förhållandena på orten beaktas dock inte då dagsvärdet för byggnad fastställs, då byggnaden ska återuppföras eller en ny byggnad ska uppföras på samma tomt i stället för den förstörda byggnaden.

För lösegendomen del avses med dagsvärde, kontantförsäljningspriset på den försäkrade egendomen vid skadetidpunkten, dvs. det pris som kunde fås för egendomen om den såldes på marknaden för begagnade föremål.

27.1.3 Försäkringsvärde

Grund för värderingen av egendom, skada och ersättningsbelopp är egendomens försäkringsvärde. Egendomens försäkringsvärde är dess återanskaffningsvärde, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. Ifall egendomens dagsvärde är lägre än 50 % av återanskaffningsvärdet är egendomens försäkringsvärde dock dagsvärdet.

Försäkringsvärdet för halvfärdiga eller färdiga produkter som försäkringstagaren själv framställt för vidare förädling eller försäljning är nettoförsäljningsvärdet. Med nettoförsäljningsvärde avses det pris som vid ifrågavarande tidpunkt kunde erhållas vid försäljning på normala villkor, med avdrag av ännu inte erlagd tillverknings- och försäljningskostnad, rabatter, skatter och andra inbesparade kostnader.

27.1.4 Fullvärde

Om fullvärdet antecknats som försäkringsbelopp för egendomen, är egendomen alltid försäkrad till försäkringsvärdet. Som ersättning utbetalas återanskaffnings- eller dagsvärdet.

27.1.5 Försäkringsbelopp

Med egendomens försäkringsbelopp avses det penningbelopp som för varje del av egendomen antecknats i försäkringsbrevet eller justerats enligt indexvillkor.

27.1.5.1

Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet är egendomen underförsäkrad, varvid försäkringen efter avdrag av självrisken endast ersätter en så stor del av skadebeloppet som svarar mot förhållandet mellan försäkringsbeloppet och försäkringsvärdet.

27.1.5.2

Om försäkringsbeloppet är högre än försäkringsvärdet är egendomen överförsäkrad, varvid försäkringen ersätter skadebeloppet efter avdrag av självrisken.

27.1.5.3

Ifall byggnadens verkliga våningsyta är större än den våningsyta som nämns i försäkringsbrevet, ersätter försäkringen endast en så stor del av det med självriskbeloppet minskade skadebeloppet, som förhållandet mellan den i försäkringsbrevet nämnda ytan och den verkliga ytan utvisar. Till byggnadens våningsyta räknas våningarnas yta och de utrymmen på vinden där rum, arbetsrum eller utrymmen som motsvarar byggnadens huvudsakliga användning finns placerade. Den verkliga våningsytan uträknas enligt den i RT kortet nr 12-10277 givna definitionen för våningsyta.

27.1.5.4

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas den försäkrade byggnaden eller lösegendomen i den till den del som skadan orsakas byggnad som byggts utan lagenligt tillstånd eller i strid med beviljat tillstånd eller om skadan är en följd av att uppbyggandet stridit mot stadgandena, bestämmelserna eller god byggnadssed som gällde vid tidpunkten för uppbyggandet eller av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel.

27.1.5.5

Om hela den odlingsareal som ligger till grund för försäkringspremien visar sig större än vad som antecknats i försäkringsbrevet, begränsar sig försäkringsbolagets ersättningsskyldighet till en så stor del av skadan som förhållandet mellan den i försäkringsbrevet antecknade och den faktiska arealen utvisar.

27.1.6 Förstarisk

Förstariskbeloppet är det i försäkringsbrevet antecknade avtalade försäkringsbeloppet för egendomen.

Förstarisk används då inget återanskaffnings- eller dagsvärde kan fastställas för egendomen eller när det annars är motiverat att använda det högsta ersättningsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är förstarisk, behöver försäkringsbeloppet inte motsvara egendomens värde.

27.1.7 Restvärde

Med egendomens restvärde avses egendomens värde omedelbart efter skadefallet beräknat enligt samma grunder som omedelbart före skadefallet.

27.2 Skadebelopp

Då skadefall inträffar fastställs egendomens försäkringsvärde och skadans belopp, som uträknas enligt prisnivån vid skadetillfället.

27.2.1

Grund för beräkning av skadebeloppet är även egendomens restvärde, varmed avses egendomens värde omedelbart efter skadefallet, beräknat enligt samma grunder som omedelbart före skadefallet.

27.3 Ersättningens omfattning

27.3.1

Försäkringen ersätter direkt sakskada som under försäkringsperioden uppstått på det försäkrade föremålet till följd av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Vid sakskada utgör det i försäkringsbrevet antecknade eller enligt indexvillkoret justerade försäkringsbeloppet för egendomen högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Värdeminskning ersätts inte.

27.3.2 Förutom direkt sakskada ersätter försäkringen:

27.3.2.1

Skäliga kostnader som åsamkats försäkringstagaren vid avvärjning eller begränsning av inträffad eller omedelbart hotande ersättningsbar skada; dessa kostnader ersätts även om försäkringsbeloppet härigenom skulle överskridas.

27.3.2.2

Skadebeloppet kan utökas med de skäliga tilläggskostnader som förorsakats av myndigheternas tvingande bestämmelser för reparationen eller uppförandet av byggnaden.

Som skäliga tilläggskostnader beaktas dock högst 10 % av byggnadsskadans belopp. Det i försäkringsbrevet antecknade eller enligt indexvillkoret justerade försäkringsbeloppet utgör dock högsta gräns för den totala ersättningen.

27.4 Uträkning och utbetalning av ersättning

27.4.1 Självrisk

27.4.1.1

Av det ersättningsbara skadebeloppet avdras vid varje skadefall den självrisk som försäkringstagaren valt och som antecknats i försäkringsbrevet.

27.4.1.2

Om skadan ersätts på basis av flera försäkringsobjekt med olika självrisk, avdras den största valda självrisken.

27.4.1.3

Då byggnad är under uppförande eller grundrenovering utgör försäkringstagarens självrisk 750 euro, dock minst den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade självrisken.

27.4.1.4 Självrisk vid läckageskada

Vid skada till följd av ett läckage från byggnadens VVS-system dras självrisken på basis av det skadade rörnätets, cisternens, eller anordningens ålder enligt följande:

 • åldern över 10 år: 300 euro

 • åldern över 20 år: 750 euro

 • åldern över 30 år: 1 500 euro.

Försäkringstagarens självrisk vid varje skadefall är dock minst den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade självrisken.

27.4.1.5

Då lantbruksredskap, -utrustning och maskiner skadas genom bräckageskada är försäkringstagarens självrisk 300 euro, dock minst den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade självrisken.

27.4.1.6

Om skadefallet är en följd av utförande av brandfarliga heta arbeten är självrisken 1 500 euro, dock minst den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade självrisken.

27.4.1.7

Ingen självrisk avdras, vid stöldskada, ifall inbrott förövats genom dörr som varit reglad med godkänt säkerhetslås eller om en godkänd inbrottsalarmanordning fungerat korrekt, eller vid brandskada, då automatiskt brandalarm på försäkringsplatsen fungerat.

27.4.1.8

Vid oljeskada från oljecistern eller oljebrännaranläggning som är granskad och protokollförd enligt säkerhetsföreskrifterna, punkt 26.4.2 i dessa villkor, avdras ingen självrisk. Ifall oljecistern eller oljebrännaranläggning inte är granskad enligt säkerhetsföreskrifterna, punkt 26.4.2 i dessa villkor, är självrisken vid oljeskada 10 % av skadebeloppet, dock minst 1 500 euro.

27.4.2 Ersättning enligt återanskaffningsvärdet

Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet fås då restvärdet avdras från egendomens återanskaffningsvärde.

Ifall den skadade egendomen kan repareras är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock med beaktande av tillämpningen av åldersavdrag.

Ersättningsbeloppet enligt återanskaffningsvärdet är skadebeloppet med beaktande av eventuella åldersavdrag samt med avdrag för självrisken. Ifall den återanskaffade eller reparerade egendomens värde är högre än den skadade egendomens återanskaffningsvärde beaktas inte den överskridande delen vid beräkningen av ersättningen (se punkt 27.1.5).

Då egendomen inte kan repareras utgör skadeersättningen det värde vad det kostar att inköpa en likvärdig egendom i det skick den hade varit i vid skadetillfället.

Då fotografier, film, disketter, bär, hemlagad mat och med dessa jämförbar egendom skadas utgör skadeersättningen marknadsvärdet och i annat fall återanskaffningsvärdet för råmaterialet. Vid skadeersättningen beaktas värdeminskning på grund av ålder, slitage, minskad användbarhet och produktutveckling.

Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter att den skadade egendomen inom två år från skadehändelsen antingen repareras eller att på samma tomt eller lägenhet uppförs eller i lösegendomens ställe anskaffas ny egendom av samma slag och för samma ändamål. Ifall byggandet fördröjs på grund av en myndighets åtgärd förlängs den tidigare nämnda tiden med dröjsmålstiden.

Ersättning enligt återanskaffningsvärdet utbetalas i två rater. Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet, vid vars uträkning egendomens dagsvärde används som försäkringsvärde. Tilläggsersättningen, som utgörs av skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet, utbetalas då försäkringsbolaget erhållit utredning över ovannämnda återanskaffningsåtgärder.

Om efter skada kvarvarande byggnadsdelar på grund av byggnadslagens eller väglagens stadganden gällande byggnadsförbud eller byggnadsbegränsning inte kan utnyttjas för återställande av byggnaden i dess förutvarande skick, höjs ersättningen med den härigenom uppkomna restvärdeminskningen. Värdeminskningen uträknas genom att från restvärdet enligt punkt 27.1.7 avdras det pris, som kan erhållas för kvarvarande byggnadsdelar när de säljs för borttransportering. Försäkringstagaren ska förete utredning om att byggnadsförbud eller byggnadsinskränkning gäller och, om bolaget det begär, ansöka om dispens från byggnadsförbud eller byggnadsinskränkning för att byggnaden ska kunna återställas i sitt förutvarande skick samt, om tillstånd inte beviljas, ansöka om ändring av beslutet. Försäkringstagaren ska på försäkringsbolagets begäran ge bolaget fullmakt att företräda honom i ärende som rör dispens.

27.4.3

Skadebeloppet för halvfärdiga eller färdiga produkter som försäkringstagaren framställt för vidare förädling eller försäljning är skillnaden mellan försäkringsvärdet omedelbart före skadan och restvärdet.

27.4.4

Skadebeloppet för skador på programvara eller filer i datamedia eller dataöverföring är skäliga kostnader för rekonstruktion av programvara och vid behov rekonstruktion av filer från existerande säkerhetskopior på förmånligaste sätt.

27.4.5 Ersättning enligt dagsvärdet

Skadebeloppet enligt dagsvärdet får man genom att räkna ut en så stor del av skadan enligt återanskaffningsvärdet som förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet utvisar. Ersättningsbeloppet enligt dagsvärdet är skadebeloppet minskat med självrisken.

27.4.6 Ersättning enligt förstarisk

Ifall försäkringsbeloppet är ett förstariskbelopp är ersättningsbeloppet skadebeloppet med beaktande av eventuella avdrag och självrisken. Ersättningsbeloppet är dock högst det avtalade förstariskbeloppet.

27.4.7 Beskattningsregler

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas beskattningsreglerna. En sådan regel är t.ex. lagen om mervärdesskatt.

27.4.7.1

Om försäkringstagaren enligt lagen om mervärdesskatt är berättigad att avdra den skatt som ingår i den skadade egendomens reparations- och återanskaffningskostnader, utbetalas ersättningen minskad med beloppet av den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna.

27.4.7.2

Ersättning utbetalas med avdrag för mervärdesskatt även då den försäkrade enligt lagen om mervärdesskatt eller lagen om omsättningsskatt har varit berättigad att avdra den skatt som ingått i anskaffningspriset för den förstörda eller förlorade egendomen.

27.5 Övriga ersättningsregler

27.5.1

Försäkringsbolaget är berättigat att i stället för att utbetala kontant ersättning låta återuppföra, återanskaffa eller reparera försvunnen eller skadad egendom.

27.5.2

Kommer förlorad egendom till rätta sedan ersättning utbetalats är försäkringstagaren skyldig att omedelbart överlåta den eller återbetala motsvarande del av ersättningen till försäkringsbolaget.

27.5.3

Kvarvarande skadad och oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo. Försäkringsbolaget har dock rätt att inlösa den skadade egendomen eller del därav värderad enligt samma grunder som före skadefallet.

27.5.4 Ifall ersättning utbetalas

 • för sådan byggnad eller fastighet, i vilken fastighetsinteckning kan fastställas, och det ersättningsbelopp som ska utbetalas är betydligt i förhållande till fastighetens värde, eller

 • för sådan egendom, i vilken företagsinteckning kan fastställas, och om all egendom som omfattas av företagsinteckningen eller största delen därav förstörs genom eldsvåda eller annan därmed jämförbar händelse, eller

 • för sådan egendom, i vilken lösöreinteckning har kunnat fastställas eller i vilken inteckning i bil kan fastställas,

 • utbetalas ersättning till försäkringstagaren då han utrett, att egendomen inte är intecknad för gäld eller att inteckningshavarna givit sitt samtycke till utbetalning av ersättningen. (Jfr 17 kap. 8 § i jordabalken, 13 § i företagsinteckningslagen och 5 § i lagen om inteckning i bil).

27.5.5

I och med skada nedgår försäkringsbeloppet med ersättningsbeloppet. Försäkringsbolaget är skyldigt att i samband med ersättningsbeslutet meddela försäkringstagaren om att försäkringsbeloppet minskats med ersättningsbeloppet till följd av ett skadefall.

27.6 Indexvillkor

Försäkringsbelopp, försäkringspremien och självrisken justeras årligen vid försäkringsperiodens förnyelsedatum enligt levnadskostnadsindex. Justeringsindex utgörs av marsmånads index från föregående kalenderår.

27.7 Tabell för åldersavdrag

Avdraget uträknas genom att multiplicera åldersavdragsprocenten med antalet bruksår från vilka avdragits antalet fria år enligt tabellen.

På kostnader för reparation eller återanskaffning av kläder och textilier görs årligt avdrag enligt ovanstående tabell då skadan drabbat enskilda föremål. I dessa fall ersätts skador på möbler enligt dagsvärde.

Med dagsvärde avses här kontantförsäljningspriset på den försäkrade egendomen vid skadetidpunkten, dvs. det pris som kunde fås för egendomen om den såldes på marknaden för begagnade föremål (se punkt 27.1.2).

27.7 Tabell för åldersavdrag

Åldersavdragsprocenten för tolv olika lantbruksnäringens byggnader och sju olika typer av lösegendom. Avdraget uträknas genom att multiplicera åldersavdragsprocenten med antalet bruksår från vilka avdragits antalet fria år enligt tabellen.

Lantbruksnäringens byggnader:

1. centralvärmepanna jämte utrustning, värmeväxlare och -överförare, varmvattenberedare, elvärmeanläggningar, värmeåtervinningsanläggningar och kompressorenheter, varmluftsaggregat. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 6 %.

2. underjordiska oljecisterner utan skyddsbassäng. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 8 %.

3. underjordiska oljecisterner med skyddsbassäng. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 6 %.

4. oljecisterner på marken och i byggnad med skyddsbassäng. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 6 %.

5. avlopps- och bruksvattenledningar. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 3 %.

6. övriga ledningsnät och anläggningar. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 3 %.

7. luftkonditionerings- och kylmaskinerier och -aggregat. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 6 %.

8. automatik (mjölknings- och utfodringsmaskiner m.m.). Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 10 %.

9. bruksvattenpumpar. Fria år: 4. Åldersavdragsprocent: 6 %.

10. luft- och luftvattenvärmepumpar. Fria år: 4. Åldersavdragsprocent: 6 %.

11. centraldammsugare. Fria år: 4. Åldersavdragsprocent: 6 %.

12. avfallsvattenanläggningar och reningsverk. Fria år: 4. Åldersavdragsprocent: 6 %.

Lösegendom:

1. lantbrukets maskiner. Fria år: 0. Åldersavdragsprocent: enligt dagsvärde

2. lantbrukets verktyg. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 10 %.

3. kläder, textilier. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 10 %.

4. mobila telefoner. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 20 %.

5. ADB-utrustning och bärbar elektronik. Fria år: 1. Åldersavdragsprocent: 20 %.

6. möbler. Fria år: 0. Åldersavdragsprocent: enligt dagsvärde

7. småbåt, båtmotor, roddbåt, segeljolle, kanot. Fria år: 0. Åldersavdragsprocent: enligt dagsvärde.

Ändamålet med lantbrukarens ansvarsförsäkringen är att enligt dessa villkor ersätta i punkt 34 nämnda person- och sakskador samt i dessa villkor särskilt nämnda övriga kostnader.

De försäkrade i lantbrukarens ansvarsförsäkring är försäkringstagaren och andra med honom/henne i samma hushåll stadigvarande boende personer. Med den försäkrades stadigvarande adress avses i befolkningsdatasystemet införda adressen. Vid försäkringstagarens död består de övriga försäkrades ställning under ovannämnda förutsättningar tills boet är skiftat.

Försäkringen gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under resa mellan dessa länder. Utanför Finland, Sverige, Norge och Danmark gäller ansvarsförsäkringen under resor som varar högst tre månader.

34.1 Ersättningsbara skador

34.1.1

Försäkringen ersätter under försäkringens giltighetstid konstaterad plötslig och oförutsedd person- och sakskada som den försäkrade förorsakat annan person i egenskap idkare av lantbruk och därtill hörande i försäkringsbrevet nämnd binäring inom försäkringens giltighetsområde och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. En skada anses vara plötslig, då den orsakas plötsligt och skadan konstateras inom sex (6) månader från det skadan orsakats.

34.1.2

Skada förorsakad av barn, som vid skadetidpunkten inte enligt sin ålder ska anses ersättningsskyldigt, ersätts i den utsträckning som om den förorsakats av barn som uppnått lägsta ålder för ersättningsskyldighet. Detta stadgande gäller inte skada för vilken någon annan är ersättningsansvarig eller skada som förorsakats den, i vars vård barnet är då skadan inträffar.

34.1.3

Avvikande från punkt 7.1 i allmänna avtalsvillkoren ersätter försäkringen skada som genom uppsåt förorsakats av försäkrat barn under 12 år.

34.1.4

Personskador som orsakas av försäkringstagarens hund genom att bita någon samt skador som hunden förorsakar genom direkt sammanstötning med ett motorfordon ersätts oberoende av vållande.

34.1.5 Begränsat produktansvar i verksamhet

Försäkringen ersätter enligt villkoren skada som förorsakas av produkt som satts i omlopp i försäkrad verksamhet, förutsatt att försäkringstagaren enligt gällande rätt är ansvarig för skadan i egenskap av tillverkare eller säljare av produkten. Ersättning utbetalas däremot inte om försäkringstagaren har importerat produkten.

34.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte

34.2.1

skada som förorsakas

 • den försäkrade

 • den försäkrades arbetstagare eller med honom jämställbar person till den del denne är berättigad att erhålla ersättning enligt lagstadgad olycksfalls-, trafik- eller patientförsäkring.

34.2.2

skada på egendom som den försäkrade vid tidpunkten för skadeorsakande handling eller försummelse innehade, hade lånat eller annars utnyttjade.

I försäkringen ingår dock ersättningsskyldighet som den försäkrade har för skada som plötsligt förorsakas konstruktioner eller apparatur som hör till hyres- eller aktielägenhet som används som den försäkrades eller dennes familjs bostad, dock inte skada som beror på vanvård av lägenheten eller slitage.

34.2.3

skada som orsakas fast inredning i aktielägenhet eller hyresbostad som den försäkrade och dennes familj använder som sin bostad. Med fast inredning i bostadslägenhet avses egendom på aktieägarens underhållsansvar enligt 4 kapitel 3 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller motsvarande senare lag samt inrednings- och förbättringsarbeten som utförts i lägenheten.

34.2.4

skada på egendom som den försäkrade eller någon annan för hans räkning vid tidpunkten för skadeorsakande handling eller försummelse hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, uppbevara eller på annat sätt behandla eller sköta om.

34.2.5

skada

 • som förorsakas såld vara, som ännu inte överlåtits

 • som förorsakas överlåten vara, då orsaken till skadan är egenskap, fel eller brist i själva varan.

Försäkringen ersätter inte kostnader till följd av att produkten reklameras, returneras, repareras, byts ut eller dras bort från marknaden.

34.2.6

som beror på felaktighet i åt annan levererad produkt eller fabrikat eller på att skriftlig instruktion rörande produktens användning, tillverkning eller förvaring varit felaktig eller bristfällig.

34.2.7

skada, där ersättningsansvaret grundar sig enbart på avtal, förbindelse, utfästelse, garanti eller annan förbindelse från försäkringstagaren, om inget ersättningsansvar existerade utan nämnda förbindelse.

34.2.8

skada som den försäkrade är ansvarig för i egenskap av ägare till eller innehavare av fastighet, förutom ifall största delen av fastigheten används av den försäkrade vid idkande av lantbruk eller som dennes bostad.

34.2.9

skada som i samband med byggnads- eller ombyggnadsarbete åsamkas rörnät eller kablar, om inte försäkringstagaren skaffat och som arbetsinstruktion anlitat kabel- och rörnätskartor över arbetsplatsen.

34.2.10

sådana ekonomiska skador som inte har samband med person- eller sakskador.

34.2.11

skada som beror på användning av

 • segelbåt, registreringspliktigt fartyg eller registreringspliktig båt, om användningen inte gäller arbete som försäkringstagaren utför för egen räkning i egenskap av privatperson eller idkare av lantbruk och därtill hörande i försäkringsbrevet nämnd binäring

 • vattenskoter

 • luftfarkost

 • motorfordon eller motordriven anordning i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller motsvarande utländsk lag.

34.2.12

skada som beror på

 • skakning, buller, värme, lukt, ljus eller annan dylik störning

 • rök, sot, damm, ånga, gas eller luftförorening

 • förorening eller annan inverkan på jordmån, byggnad, vattentäkt, sjö eller annat vattenområde eller på grundvatten

 • fukt

 • översvämning som förorsakats av regn- eller smältvatten.

Försäkringen ersätter dock skada som förorsakats av tillfällig händelse eller omständighet till följd av slumpmässigt fel eller som förorsakats av att skada eller brist plötsligt och oförutsett uppstått på byggnad eller anordning. Vidare förutsätts att också skadans uppkomst till följd av de orsaker som uppfyller ovan nämnda förutsättningar skett plötsligt, oväntat och fort och inte utgör resultatet av en långsam, så småningom framskridande process eller fortsatt handling eller försummelse eller i övrigt av händelser som upprepas.

En förutsättning för att ersättning ska betalas är dessutom att försäkringstagaren haft vetskap om föroreningen, utsläppet eller motsvarande störning senast inom sju dygn från dess början och lämnat in ett skriftligt ersättningsanspråk till försäkringsgivaren inom trettio dagar från det att föroreningen, utsläppet eller störningen började.

34.2.13

skada som förorsakas av

 • förändrat grundvattenstånd

 • med främmande arbetskraft eller åt annan utfört brytnings- eller sprängningsarbete eller därav följande jordsänkning eller jordras

 • strejk.

34.2.14

kostnaderna för ett arbete som utförts för att reparera resultatet av ett felaktigt utfört arbete eller för att göra om ett sådant arbete, inte ens i det fall att arbetet utförs av någon annan än försäkringstagaren.

34.2.15

skada som förorsakas av fel eller brist i planer, undersökningseller mätresultat, beräkningar, ritningar, arbetsbeskrivningar eller arbetsutredningar och inte heller i råd eller anvisningar som gäller en produkt.

34.2.16

skada som den försäkrade förorsakar vid utövande av annan yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet än lantbruk eller därtill hörande i försäkringsbrevet nämnd binäring.

34.2.17

skada som förorsakas i samband med misshandel, slagsmål eller annan brottslig gärning.

34.2.18

avtalsvite eller skadestånd av straffnatur (t.ex. punitive damages), inte heller böter, samfundsbot, skatter, skatteförhöjningar eller andra offentligrättsliga påföljder och inte heller rättegångskostnader som hänför sig till någon av de nämnda påföljderna.

34.2.19

skada till den del den ersätts ur annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade tecknat eller skada som ersätts från den skadelidnes egen försäkring.

34.2.20

skada som beror på fel eller felaktighet som den försäkrade var eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft.

34.2.21

skada som har orsakats genom att den försäkrade deltagit i spel eller sådan verksamhet som förutsätter fysisk kontakt eller som enligt allmän erfarenhet i övrigt kan orsaka deltagaren person- eller egendomsskada.

34.2.22

skada som ett barn eller ett djur orsakat sin vårdare eller person som hör till vårdarens hushåll, och inte heller skador för vilka vårdaren eller någon annan än den försäkrade är ersättningsskyldig. Med vårdare avses den person under vars uppsikt barnet eller djuret är.

34.2.23

trafik- eller andra skador som förorsakas av väjning för ett djur.

34.2.24

kostnader för avvärjnings- och återställningsåtgärder som myndigheter har vidtagit enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om miljöskador (737/94) eller kostnader som baserar sig på EU-direktivet (2004/35) eller motsvarande lagstiftning om att avhjälpa eller förebygga naturskador och inte heller andra kostnader eller ersättningar i anslutning till sådana skador.

35.1

Den försäkrade ska sträva efter att försäkringsbolaget bereds tillfälle att värdera skadans storlek samt ges möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo.

35.2

Försäkringsbolaget utreder huruvida den försäkrade är skadeståndsskyldig i det anmälda skadefallet som omfattas av försäkringen och underhandlar med den som kräver ersättning. Ifall den försäkrade ersätter skadan, överenskommer därom eller godkänner krav, binder detta inte försäkringsbolaget, såvida inte ersättningsbeloppet och -grunderna uppenbart är riktiga.

35.3

Om skadefallet leder till rättegång ska den försäkrade ofördröjligen anmäla härom till försäkringsbolaget.

35.4

Har försäkringsbolaget meddelat försäkringstagaren att det är berett att inom gränserna för försäkringsbeloppet träffa uppgörelse med den som lidit skada beträffande ersättning av dennes skador, och försäkringstagaren inte ger sitt samtycke härtill, är försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta efter detta uppkomna kostnader eller utföra ytterligare utredningar i ärendet.

36.1 Försäkringsbelopp

Det i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade försäkringsbeloppet utgör vid varje skadefall högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

Skador föranledda av samma händelse eller omständighet betraktas som ett och samma skadefall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterats.

Vid skador som drabbat djur ersätts högst 1 500 euro i vårdkostnader. I händelse att djuret dött, ersätts endast djurets värde vid skadetidpunkten.

36.2 Rättegångskostnader

Kommer frågan om ersättning av ett skadefall som omfattas av försäkringen upp till behandling i rätten, sköter försäkringsbolaget rättegången till den del rättegången gäller sagda skadestånd och betalar härav föranledda rättegångskostnader, även om försäkringsbeloppet härigenom skulle överskridas (se punkt 35.4).

Kostnaderna för en rättegång utanför Norden ersätts upp till högst 8 500 euro.

36.3 Självrisk

Försäkringstagaren har vid varje skada en i försäkringsbrevet antecknad självrisk, som avdras från det sammanlagda beloppet av skadeersättning, avvärjningskostnader samt utrednings-, förhandlings-, ränte- och rättegångskostnader uträknade enligt villkoren.

36.4 Solidariskt ansvar

Är flera personer skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen endast den del därav som svarar mot vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eventuellt haft av skadefallet. Framgår ej annat av tidigare nämnda orsaker ersätter försäkringen högst den försäkrades andel enligt huvudtal av hela skadan.

När det i försäkringsbrevet gjorts anteckning om att försäkringen också gäller idkare av lantbruk är syftet med försäkringen att enligt dessa villkor ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av anlitande av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i försäkringsfall som avses i punkt 44.

Försäkringen gäller den försäkrade i ärenden som hänför sig till idkande av lantbruk och därtill hörande i försäkringsbrevet nämnd binäring.

De försäkrade i lantbrukarens rättsskyddsförsäkring är försäkringstagaren och andra med honom i samma hushåll stadigvarande boende personer. Med den försäkrades stadigvarande adress avses i befolkningsdatasystemet införda adressen.

Om försäkringstagaren har avlidit under försäkringsperioden och annat inte har överenskommits om hur försäkringen fortsätter för de övriga försäkrade, är de personer som vid försäkringstagarens död stadigvarande bodde med denna i ett gemensamt hushåll försäkrade till utgången av denna försäkringsperiod, såvida de inte har en egen försäkring.

Den försäkrade kan använda sig av försäkringen i ärenden som i Finland omedelbart kan anhängiggöras vid tingsrätter.

Försäkringen ersätter sålunda inte kostnader i ärenden som kan behandlas av administrativa myndigheter eller av specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverk, förvaltningsdomstolar, försäkringsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska unionens domstol eller tribunalen.

44.1 Definition på försäkringsfall

Med försäkringsfall som ersätts från försäkringen avses

i tviste- och ansökningsmål

 • uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit, då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har gjorts stridigt till grunderna eller beloppet.

i brottmål

 • bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till grunderna eller beloppet

 • väckande eller fullföljande av åtal mot den försäkrade från målsägandens sida, då allmän åklagare beslutat att inte väcka åtal eller nedlagt åtalet. Åtal har väckts, då målsägandens stämningsansökan har inkommit till tingsrättens kansli. Åtal har fullföljts, då målsäganden skriftligen till domstol har meddelat om drivande av åtal efter det att allmän åklagare har nedlagt åtalet.

Försäkringen ersätter de försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Om emellertid försäkringen vid tidpunkten för uppkomsten av försäkringsfallet varit i kraft mindre än två år, ska också de omständigheter på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas härvid den tid, under vilken försäkringen för den försäkrades del oavbrutet varit i kraft i ett eller flera försäkringsbolag eller en eller flera försäkringsföreningar.

44.2 Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall, då

 • två eller flera med denna försäkring försäkrade står på samma sida i tviste-, brott- eller ansökningsmål; eller

 • den försäkrade har flera tviste-, brott- eller ansökningsmål, vilka grundar sig på samma händelse, förhållande, rättshandling eller rättskränkning.

Försäkringen ersätter inte kostnader som förorsakats den försäkrade i ärenden,

45.1

där bestridande av krav inte kan visas

45.2

som hänför sig till den försäkrades eller med honom i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i kommersiellt företag eller medlemskap i dylikt företags administrativa organ eller till annan verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomstän utövande av lantbruk jämte därtill ansluten i försäkringsbrevet nämnd binäring

45.3

som hänför sig till placeringsverksamhet eller till en enskild placering, vars värde då tvisten uppstod eller placeringen gjordes översteg 85 000 euro.

45.4

som hänför sig till borgen, pant eller annan förpliktelse för gäld eller förpliktelse som en annan ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet

45.5

som hänför sig till lån som beviljats för en annans närings- eller förvärvsverksamhet

45.6

som hänför sig till annan fastighet, del av fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad i den försäkrades eget bruk

45.7

som är av ringa betydelse för den försäkrade

45.8

där de med denna försäkring försäkrade är motparter

45.9

som hänför sig till tillgodohavande eller fordran som överlåtits till den försäkrade, såvida inte då tvisten uppstår två år förflutit sedan överlåtelsen

45.10

där det är fråga om åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade eller, då dylikt åtal anhängiggjorts, av målsäganden mot den såsom åtalad stående försäkrade riktat privaträttsligt anspråk

45.11

som gäller mot den försäkrade riktat privaträttsligt anspråk, som grundar sig på sådan handling, för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller icke dömts till straff med stöd av specialstadganden

45.12

som gäller av den försäkrade framfört privaträttsligt anspråk, som grundar sig på sådan handling, för vilket han dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller icke dömts till straff med stöd av specialstadganden

45.13

som gäller besöksförbud

45.14

som gäller äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat parförhållande eller förmögenhetstvister eller andra krav som hänför sig till äktenskapsskillnad, avslutande av samliv, avslutande av samliv i äktenskapsliknande former, upplösning eller avslutande av registrerat eller oregistrerat parförhållande

45.15

som gäller skadeståndskrav som riktas mot den försäkrade, om en ansvarsförsäkring täcker skadeståndsrisken

45.16

där det är fråga om att utse eller entlediga intressebevakare, gode män, boskiftare eller boutredningsmän

45.17

där de kostnader som förorsakats den försäkrade ersätts från ansvarsförsäkring eller från rättsskyddsförsäkring i samband med bilförsäkring

45.18

som gäller konkursförfarande

45.19

som gäller utmätning, i utsökningsbalken avsedd verkställighetstvist eller verkställighet som hänför sig till utmätning

45.20

där det är fråga om förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar.

45.21

där det är fråga om huruvida kostnader som förorsakats av försäkringsfall som anmälts av den försäkrade antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring

45.22

som behandlas såsom grupptalan

45.23

som hänför sig till vårdnad och underhåll av barn, rätt till umgänge med barn eller boende

45.24

där den försäkrade är part i egenskap av ägare, innehavare eller förare av ett motorfordon eller en vattenfarkost.

46.1

Om den försäkrade önskar använda sig av försäkringen ska därom på förhand skriftligen anmälas till försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget ska i detta fall tillställa den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut.

46.2

Den försäkrade ska som sitt ombud anlita advokat eller annan jurist.

Om den försäkrade överhuvudtaget inte anlitar ombud eller som sitt ombud anlitar någon annan än en person som avlagt juris kandidat- eller magisterexamen eller motsvarande utländsk examen utbetalas ingen ersättning från försäkringen.

46.3

Den försäkrade ska vid rättegången och under förhandlingar om förlikning av motparten kräva ersättning till fullt belopp för sina advokat- och rättegångskostnader. Om den försäkrade utan motiverad orsak inte kräver ersättning för sina kostnader av motparten kan ersättningen från försäkringen enligt lagen om försäkringsavtal nedsättas eller helt avslås.

Om ett av den försäkrade till motparten framfört yrkande på ersättning för rättegångskostnader genom beslut av domstol helt eller delvis förkastas, ska på yrkandet av försäkringsbolaget besvär anföras över beslutet.

46.4

Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för försäkringsbolaget medge beloppet av kostnaderna för ärendets skötsel.

Ersättning som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader har inte bindande verkan för försäkringsbolaget vid bedömning av huruvida rättegångskostnaderna är skäliga.

47.1 Försäkringsbelopp

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör i varje försäkringsfall högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

47.7.1

För försäkringsfall som inträffat under en försäkringsperiod, betalas i ersättning högst två gånger försäkringsbeloppet.

47.2 Begränsat försäkringsbelopp

Maximibeloppet av försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för kostnader som uppkommit före inledande av huvudförhandling vid tingsrätt, domstolsmedling eller skiljemannaförfarande samt för kostnader i ärende som avgjorts utan rättegång utgör 50 % av det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet.

47.2.1

Om värdet av det tvistiga intresset kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen vid tviste- och ansökningsärenden samt då den försäkrade är målsägande i brottmål högst två gånger värdet av det intresse tvisten gäller. Vid uppskattning av värdet av intresset beaktas inte yrkanden på ränte-, parts- eller advokat- och rättegångskostnader. Om föremålet för tvisten är en betalning av återkommande natur, beaktas uppskattningen av värdet av intresset högst ett belopp som är tio gånger det tvistiga ersättningsbeloppet.

47.3 Självrisk

De kostnader som ersätts minskas med det i försäkringsbrevet antecknade självriskbeloppet.

47.4 Kostnader som ersätts

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader enligt följande:

47.4.1 I tvist och ansökningsmål

Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål.

Om förutsättningen för att ett ärende kan hänskjutas till prövning av domstol är rättshandling eller beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till behandling vid tingsrätt.

47.4.2 Ärende som är föremål för skiljemannaförfarande eller medling

Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål. Skiljemans och medlares arvoden och kostnader ersätts dock inte, liksom inte heller skiljemannainstitutets eller handelskammarens arvode.

47.4.3 I brottmål

47.4.3.1 Som målsägande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål till den del det vid rättegången är fråga om den försäkrades annat privaträttsligt krav till följd av brott än rättegångskostnader.

47.4.3.2 Som svarande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål, om det är fråga om åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade i det fall att den allmänna åklagaren har beslutat om åtalseftergift eller nedlagt åtalet.

47.4.4 Sökande av ändring hos högsta domstolen

Om sökande av ändring hos högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring endast i det fall att tillstånd beviljats.

Kostnader på grund av användning av extraordinära rättsmedel ersätts endast om högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytande av dom eller återställt försutten fatalietid.

47.4.5 Gemensamt intresse

Om det i ärende är fråga om i väsentlig grad annat än den försäkrades eget intresse eller den försäkrade i försäkringsfall har att bevaka ett gemensamt intresse med sådana som inte är försäkrade med denna försäkring, ersätter försäkringen endast den del av kostnaderna som kan anses utgöra den försäkrades andel.

47.5 Ersättningens belopp och uträkning av ersättningen

De advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen bestäms enligt vad som i rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål stadgas om rättegångskostnader. Om domstol inte, på grund av parternas medgivande, i sitt utslag har uttalat sig om advokat- eller rättegångskostnader, eller om ärendet har avgjorts genom förlikning, bestäms de kostnader som ersätts också med beaktande av i motsvarande ärenden vanligen utdömda eller erlagda kostnader. Av kostnaderna ersätts emellertid högst det kostnadsbelopp som domstolen har ålagt den försäkrades motpart att betala, såvida inte domstolen på de grunder som framgår av dess beslut uttryckligen har ansett att den försäkrade delvis eller i sin helhet själv ska bära sina kostnader.

För anlitande av ombud ersätts skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid bestämmandet av arvodets och kostnadernas skälighet beaktas värdet av den förmån som gjorts stridig, ärendets svårighet och omfattning samt det utförda arbetets mängd och kvalitet. Beloppet av de kostnader som ersätts utgör emellertid högst det kostnadsanspråk som den försäkrade riktat mot sin motpart.

Om värdet av en förmån som gjorts stridigt kan beräknas i pengar, ersätter försäkringen inom ramen för det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet högst det dubbla beloppet av den förmån som gjorts stridig eller, om tvisten gäller en betalning av periodisk natur, beaktas vid beräkningen av beloppet högst det tiodubbla beloppet av den engångsbetalning som gjorts stridig.

Vid beräkningen av förmånens belopp beaktas inte krav på ränte- eller advokat- och rättegångskostnader.

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av den mervärdesskatt som ingår i advokatfaktura eller rättegångskostnader minskas ersättningen med den ifrågavarande skatten.

47.6 Kostnader som försäkringen inte ersätter

Försäkringen ersätter inte

47.6.1

 • motpartens rättegångskostnader som den försäkrade genom dom eller avtal ålagts att betala. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala ersätts dock på samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader då

 • den försäkrade vid rättegång biträtts av konsumentombudsmannen eller hans underlydande och behandlingen av den försäkrades ärende har varit viktig med tanke på tillämpning av lag och konsumenternas allmänna intresse, eller

 • den försäkrades motpart i ett ärende huvudsakligen har underlåtit att följa konsumenttvistenämndens, Försäkringsnämndens eller annat motsvarande organs beslut, som till ärendets centrala delar är positivt för den försäkrade

47.6.2

 • kostnader förorsakade av säkringsåtgärder eller verkställande av dom eller utslag.

Kostnader för sökande av säkringsåtgärd ersätts emellertid, om säkringsåtgärden hänför sig till en rättegång som är anhängig när ansökan om säkringsåtgärd görs och behandlas i samma domstol som själva målet och om ersättning för rättegångskostnaderna för själva målet utbetalas ur rättsskyddsförsäkringen. Kostnader för verkställighet av säkringsåtgärd ersätts inte heller i detta fall.

47.6.3

 • den försäkrades tidsspillan, eget arbete eller därav orsakade kostnader, förlorad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader, inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller genom den försäkrades eget kostnadshöjande eller onödiga kostnader förorsakande förfarande

47.6.4

 • kostnader som förorsakas av införskaffande av juridiskt sakkunnigutlåtande

47.6.5

 • kostnader som förorsakas av brottsanmälan eller begäran om undersökning eller förundersökning i brottmål

47.6.6

 • kostnader för sådana omständigheter eller bevis som domstolen inte beaktar

47.6.7

 • kostnader som den försäkrade eller hans ombud förorsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att lägga fram ett påstående, som de har vetat eller borde ha vetat vara obefogat, eller kostnader som de i övrigt genom att förlänga rättegången uppsåtligen eller av oaktsamhet förorsakat

47.6.8

 • kostnader för rättegång, som den försäkrade eller hans ombud inlett utan att motparten givit anledning därtill, eller i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett en onödig rättegång.

47.6.9

 • skiljemans, medlares, handelskammarens och skiljemannainstitutets arvoden och kostnader

47.6.10

 • kostnader för sökande av offentlig rättshjälp

47.6.11

 • kostnader som orsakats av åtgärder som vidtagits före försäkringsfallet eller av preliminär utredning

47.6.12

 • kostnader för skötsel av ett stridigt ärende till följd av vilken den försäkrade även med fog avstår från sina krav gentemot motparten

47.6.13

 • kostnader för rättegång, där den försäkrades yrkande har avvisats eller förkastats som preskriberat, förtida eller som utan laglig grund

47.6.14

 • kostnader för inhämtande av annat utlåtande än juridiskt expertutlåtande, om utlåtandet inte stöder de yrkanden som den försäkrade framställt i ärenden eller bestrider motpartens yrkanden

47.6.15

 • rättegångskostnader, som på basis av 9 kapitlet i lagen om rättegång i brottmål ska betalas ur statliga medel.

47.7 Övriga ersättningsbestämmelser

47.7.1

Försäkringsbolaget betalar ersättning för den försäkrades advokat- och rättegångskostnader efter det att domstols utslag vunnit laga kraft eller förlikning nåtts.

47.7.2

Ersättningen utbetalas efter det att den försäkrade har visat att han har betalat in sin självriskandel av kostnaderna och den andel som eventuellt överstiger försäkringsbeloppet på ombudets bankkonto. Kontot ska vara samma konto som det på vilket den ersättning som ska betalas ur försäkringen inbetalas.

47.7.3

Som minskning av försäkringsbolagets ersättningsskyldighet ska räknas den kostnadsersättning, som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala till den försäkrade, såvida denna ersättning kunnat inkasseras av den betalningsskyldige.

47.7.4

Om motparten har ådömts eller förbundit sig att till den försäkrade betala kostnadsersättning, som vid utbetalning av ersättning från försäkringen är obetald, är den försäkrade innan ersättningen utbetalas skyldig att överföra sin rätt till kostnadsersättning på försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen.

Om den försäkrade själv varit tvungen att betala en del av sina kostnader på grund av att kostnaderna överstiger försäkringens högsta ersättningsbelopp, delas den kostnadsersättning som erhålles av motparten mellan försäkringsbolaget och den försäkrade i proportion till erlagda kostnadsandelar efter det att försäkringsbolaget inkasserat kostnaderna av den betalningsskyldige.

47.7.5

Om kostnadsersättning som den försäkrades motpart genom dom eller avtal ålagts att betala har betalats till den försäkrade eller han i övrigt fått räkna sig den tillgodo, ska den försäkrade till försäkringsbolaget återbetala kostnadsersättningen inklusive ränta upp till det försäkringsbelopp som utbetalats från försäkringen.

För merskyddsförsäkringarnas del följs dessutom i tillämpliga delar Lantbruksförsäkringens försäkringsvillkor.

53.1 Begränsad avbrottsförsäkring

Begränsad avbrottsförsäkring ingår i Lantbruksförsäkringen utan särskilt omnämnande.

53.1.1 Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta avbrottsskada till följd av i punkterna 25 nämnda ersättningsbara skadefall.

53.1.2 Försäkringens föremål

Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnda till lägenheten hörande bostadsbyggnader, spannmålstork och husdjursbyggnad samt djur avsedda för produktion av mjölk, kött och ägg.

53.1.3 Ersättningsbestämmelser

53.1.3.1 Byggnader som hör till lägenheten

Försäkringen ersätter de merkostnader som åsamkas försäkringstagaren genom att byggnad som hör till lägenheten inte kan användas till följd av skadefall som ersätts.

Av merkostnaderna ersätts

 • högst 3 % per månad av det sammanlagda försäkringsbeloppet för spannmålstorkbyggnad och maskiner under två månader. Används spannmålstorken för annat ändamål än torkning av försäkringstagarens spannmål, ersätts utredd förlust av nettoförtjänst upp till ovannämnda maximibelopp

 • högst 1 % per månad av försäkringsbeloppet för husdjursbyggnad under sex månader samt

 • högst 1 % per månad av försäkringsbeloppet för bostadsbyggnad under högst sex månader.

Vid beräkning av ersättning för avbrott i fråga om användning av byggnad beaktas de faktiska kostnaderna med avdrag för inbesparade kostnader. Ersättning utbetalas även om försäkringsbeloppet härigenom skulle överskridas.

53.1.3.2 Mjölkproduktion

Försäkringen ersätter förlust eller minskning i mjölkproduktionen, då försäkrat djur dör eller försvinner.

I ersättning utbetalas 8 % per månad under högst tre månader, beräknat på det döda eller försvunna djurets andel av djurens totala försäkringsbelopp, men dock högst på djurets försäkringsvärde.

53.1.3.3 Kött- och äggproduktion

Försäkringen ersätter förlust eller minskning i kött- eller äggproduktionen, då försäkrat djur dör eller försvinner. I ersättning utbetalas 1 % per månad under högst sex månader, beräknat på det döda eller försvunna djurets andel av djurens totala försäkringsbelopp, men dock högst på djurets försäkringsvärde.

53.2 Utvidgad avbrottsförsäkring

53.2.1 Avbrottsförsäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att ersätta den ekonomiska skada som uppstår vid ett avbrott i lantbruksverksamheten eller binäringsverksamheten och som är en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada enligt försäkringsvillkoren för Lantbruksförsäkringen.

53.2.2 Avbrottsförsäkringens omfattning

53.2.2.1

Avbrottsförsäkringen omfattar den i försäkringsbrevet nämnda verksamheten på försäkringsplatsen.

53.2.2.2

Avbrottsförsäkringen ersätter en sådan avbrottsskada som är direkt förorsakad av en ersättningsbar egendomsskada enligt försäkringsvillkoren för Lantbruksförsäkringen och som sker under försäkringsperioden, med nedanstående undantag.

53.2.2.3

Avbrott på grund av skada i lantbruksmaskiner eller anläggningar ersätts endast ifall i försäkringsbrevet har antecknats om att maskinavbrottsförsäkring ingår.

53.2.2.4

Avbrott på grund av att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom (epidemi) ersätts under förutsättning att i försäkringsbrevet antecknats att en epidemiavbrottsförsäkring ingår. Flera ingripanden föranledda av samma orsak anses som ett försäkringsfall.

53.2.2.5

Försäkringen ersätter inte skada, som direkt eller indirekt beror på terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter.

53.2.3 Avbrottsförsäkringens försäkringsvärde

53.2.3.1

Försäkringsvärdet är ett års avbrottsförsäkringsbidrag räknat från försäkringsperiodens början och utgörs av det belopp som skulle ha uppnåtts utan avbrottsskada.

53.2.3.2 Avbrottsförsäkringsbidrag

Föremål för försäkringen är det avbrottsförsäkringsbidrag som fås från lantbruket eller därtill hörande binäring som bedrivs på den försäkrade lägenheten.

Avbrottsförsäkringsbidraget är skillnaden mellan intäkterna som fås från lantbruk eller därtill hörande binäring (omsättning) och de rörliga kostnaderna för att förvärva och bibehålla intäkterna. Rörliga kostnader är de kostnader som är direkt beroende av produktionsmängden på gården.

53.2.3.3

Om skadan och ansvarstiden fortgår utöver försäkringsperioden, beräknas försäkringsvärdet för det år som upphör vid avbrottsskadans utgång, dock senast vid ansvarstidens utgång.

53.2.3.4 Omsättning

Med omsättning avses de intäkter, utan mervärdesskatt och skogsintäkter, som fås från lantbruket under en ettårsperiod. I den omsättning som antecknas i försäkringsbrevet ingår även de stöd som beviljas genom myndighetsbeslut. Binäring som bedrivs på lägenheten i anslutning till lantbruket är föremål för försäkringen endast om omsättningen från denna antecknats skilt i försäkringsbrevet.

53.2.4 Avbrottsförsäkringens försäkringsbelopp

53.2.4.1

Avbrottsförsäkringens försäkringsbelopp uträknas på motsvarande sätt som avbrottsförsäkringens försäkringsvärde, med beaktande av ansvarstidens längd, och är det penningbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

53.2.4.2

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör övre gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

53.2.5 Avbrottsförsäkringens ansvarstid och självrisk

53.2.5.1 Avbrottsförsäkringens ansvarstid

Ansvarstiden som antecknats i försäkringsbrevet är den längsta sammanhängande period för vilken ersättning utbetalas från försäkringen.

Ansvarstiden börjar löpa från skadedagen för den ersättningsbara egendomsskadan som förorsakade avbrottet.

53.2.5.2 Självrisk

Ersättning utbetalas inte för den i försäkringsbrevet nämnda självrisktiden, vilken räknas från avbrottsskadans begynnelse. Från ersättningen för en avbrottsskada avdras den i försäkringsbrevet antecknade självrisken.

53.2.6 Avbrottsskada och skadeersättning

53.2.6.1

Ersättningen för förlorat avbrottsförsäkringsbidrag är så stor del av årets avbrottsförsäkringsbidrag, som minskningen i omsättning, för den period som börjar från skadetillfället, utgör av omsättningen för den i försäkringsbrevet antecknade ett år långa försäkringsperioden.

53.2.6.2

Försäkringen ersätter sådana företagsekonomiskt motiverade forcerings- och övriga extra kostnader som försäkringstagaren betalat för att minimera avbrottsskadan, eller höjda kostnader per enhet, om avbrottsskadan under ansvarstiden på grund av dem har minskat med minst motsvarande belopp.

53.2.6.3

Ersättningsbeloppet är högst det i försäkringsbrevet nämnda försäkringsbeloppet för en avbrottsskada under den i försäkringsbrevet nämnda ansvarstiden, minskat med självrisken.

53.2.6.4

Vid beräkningen av en avbrottsskada beaktas inte sådan skadeökning som är en följd av att en del av ansvarstiden har använts till förbättring, utvidgning eller annan ändring av lantbruks- eller binäringsverksamheten, oberoende av vem som förutsatt att ändringarna ska göras.

53.2.6.5

Om skadan under avbrottstiden leder till att resultatet ökar i en annan lantbruks- eller binäringsverksamheten som försäkringstagaren själv eller någon annan för hans räkning bedriver, ska denna ökning beaktas som avdrag vid beräkningen av skadan.

53.2.6.6

Ersättningen minskas med de kostnader som inbesparats under ansvarstiden och som ingår i försäkringsbeloppet men som undgåtts eller reducerats genom skadan eller sådana kostnader som ersatts ur annan försäkring eller har inbesparats på annat sätt. Ersättningen minskas även med ersättning erhållen av statsmedel.

53.2.6.7

Ersättning lämnas inte för skada på eller värdeminskning av egendom eller för förlust som är en direkt följd av myndighetsåtgärd, såsom att på grund av rådande förhållanden viss vara inte kunnat vinna avsättning.

53.2.6.8

Försäkringstagaren ska genom handling utfärdad av vederbörlig myndighet styrka den tid som verksamheten på grund av myndighetsingripande inte kunnat drivas. Försäkringstagaren ska vidare styrka att han i fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel. Har ersättning av statsmedel inte beviljats på grund av att anspråk på sådan ersättning inte framställts inom härför föreskriven tid, betalas inte ersättning från denna försäkring för sålunda utebliven ersättning av statsmedel.

53.2.6.9

För avbrottsskador, som beror på en och samma epidemi, utbetalas i ersättning åt alla försäkringstagare sammanlagt högst 2 523 000 euro. Om skadeersättningarna sammanlagt överstiger nämnda belopp, minskas alla skadeersättningar i samma förhållande.

53.2.6.10

Försäkringen ersätter inte kostnader för rengöring och desinficering av produktionsrum, inventarier och förorenad mark, kostnader för förstöring och rengöring av foder, råvaror och produkter eller övriga kostnader för sanering.

53.2.7 Under- och överförsäkring

Om försäkringsbeloppet är lägre eller högre än försäkringsvärdet tillämpas bestämmelser i försäkringsvillkoren för Lantbruksförsäkringen om under- och överförsäkring på ersättningsbeloppet.

53.2.8 Övriga bestämmelser

53.2.8.1

Vid en skada ska försäkringstagaren omedelbart meddela försäkringsbolaget om skadan och vidta sådana åtgärder som minskar eller begränsar avbrottsskadan. Sådana extra kostnader ersätts till den del de minskar försäkringsbolagets ersättningsansvar.

53.2.8.2

Försäkringstagaren ska bistå försäkringsbolaget vid utredning av skadans belopp och förete alla handlingar och ge alla uppgifter som behövs för att försäkringsbolaget ska kunna reglera skadan.

53.2.8.3

Försäkringsbolaget är fritt från ersättningsansvar om inte försäkringstagaren har hållit en sakenlig bokföring för verksamheten enligt bokföringslagen och -förordningen.

53.2.8.4

Ifall egendomen är oförsäkrad eller försäkrad till ett lägre belopp än återanskaffningsvärdet, ersätts inte en ökning av skadan p.g.a. detta i ersättningen för avbrottsskada.

53.2.8.5

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet och ansvarstiden utgör den övre gränsen för försäkringsbolagets ansvarsskyldighet för de skador som inträffar under försäkringsperioden.

53.2.8.6

Då en avbrottsskada inträffar, nedgår försäkringsbolagets ansvarsskyldighet med de ersättningsbelopp som erläggs för dessa skador. Ifall försäkringsperioden fortgår efter en sådan skada så kan försäkringstagaren återställa försäkringsbeloppet till samma nivå som före skadan, genom att betala en tilläggspremie som utgör en lika stor procentuell andel av försäkringspremien som ersättningsbeloppet utgör av det ursprungliga försäkringsbeloppet.

53.2.8.7

Försäkringsbolaget har rätt att nedsätta eller avböja ersättningsbeloppet för en avbrottsskada om t.ex. säkerhetsföreskrifterna eller myndigheternas bestämmelser inte har följts och ersättning för egendomsskadan skulle ha nedsatts eller avböjts på motsvarande sätt.

53.2.8.8

Om verksamheten inte fortsätter efter en egendomsskada, beräknas ersättningsbeloppet för den tid, som verksamhetens återupptagande normalt skulle ha tagit i anspråk, dock högst tiden för nedläggningen av verksamheten. Av sålunda uträknat belopp ersätts endast motsvarande del av verksamhetens överskott (nettovinsten) och de fasta kostnader enligt verifikat, som hänför sig till nedläggningstiden.

53.3 Brandberoendeskapsavbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkring för lantbruket kan genom särskild överenskommelse och anteckning i försäkringsbrevet kompletteras med en brandberoendeskapsavbrottsförsäkring.

53.3.1

Brandberoendeskapsavbrottsförsäkringen ersätter avbrott i verksamheten då en ersättningsbar brandskada lett till ett avbrott hos en leverantör eller kund.

53.3.2

Leverantörens eller kundens fullständiga namn och adress ska finnas antecknad i försäkringsbrevet.

53.3.3 Ansvarstid och självrisk

53.3.3.1 Avbrottsförsäkringens ansvarstid

Ansvarstiden som antecknats i försäkringsbrevet är den längsta sammanhängande period för vilken ersättning utbetalas från försäkringen.

Ansvarstiden börjar löpa från skadedagen för den ersättningsbara egendomsskadan som förorsakade avbrottet i verksamheten.

53.3.3.2 Självrisk

Ersättning utbetalas inte för den i försäkringsbrevet nämnda självrisktiden, vilken räknas från avbrottsskadans begynnelse. Från ersättningen för en avbrottsskada avdras den i försäkringsbrevet antecknade självrisken.

53.3.4

För brandberoendeskapsavbrottsförsäkringens del följs i tillämpliga delar försäkringsvillkoren för utvidgad avbrottsförsäkring.

53.4 Maskinavbrottsförsäkring

53.4.1 Föremål för försäkringen

Maskinavbrottsförsäkring, vilken genom särskild överenskommelse fogas till Lantbruksförsäkringen, gäller för i försäkringsbrevet angiven lantbruksmaskin.

53.4.2

Maskinavbrottsförsäkring ersätter faktiska merkostnader vid avbrottsskada genom förhinder i lantbruksmaskinens användning till följd av en ersättningsbar egendomsskada, på grund av ett utifrån verkande fenomen (bräckage), som drabbat en maskin eller anläggning

53.4.3

Förutsättning för att ersättnings ska utbetalas är att maskinerna används för den försäkrade verksamheten och omfattas av Lantbruksförsäkringen och försäkringsskyddet ska omfatta bräckageskada, annan plötslig och oförutsedd skada.

53.4.4

Försäkringen ersätter inte avbrott på grund av slitage eller bristfälligt underhåll.

53.4.5

Försäkringen ersätter inte skador som ersätts med stöd av någon lag, garanti, förbindelse eller annan försäkring.

53.4.6 Ersättning för avbrottsskada

53.4.6.1

I ersättning för lantbruksmaskins avbrottsskada betalas de merkostnader som förorsakas av att arbetet utförts med främmande lantbruksmaskin.

53.4.6.2

Ersättning för avbrottsskada beräknas enligt av lantbruksrådgivningsorganisation fastställd taxa per arbetstimme.

53.4.6.3

För maskinavbrottsförsäkringens del följs i tillämpliga delar försäkringsvillkoren för utvidgad avbrottsförsäkring.

53.4.7 Ansvarstid och självrisk

53.4.7.1 Avbrottsförsäkringens ansvarstid

Ansvarstiden som antecknats i försäkringsbrevet är den längsta sammanhängande period för vilken ersättning utbetalas från försäkringen.

Ansvarstiden börjar löpa från skadedagen för den ersättningsbara egendomsskadan som förorsakade avbrottet i verksamheten.

53.4.7.2 Självrisk

Ersättning utbetalas inte för den i försäkringsbrevet nämnda självrisktiden, vilken räknas från avbrottsskadans begynnelse. Från ersättningen för en avbrottsskada avdras den i försäkringsbrevet antecknade självrisken.

53.5 Personavbrottsförsäkring

53.5.1 Personavbrottsförsäkringens ändamål

Försäkringen ersätter den förlust av inkomst som förorsakas av att lantbruksföretagets eller binäringens nyckelpersoner är förhindrade att utföra sitt arbete p.g.a. dödsfall eller fullständig arbetsoförmåga till följd av olycksfall (inte sjukdom).

53.5.2 Försäkringsvärde och ansvarstid

Försäkringsvärdet är högst det belopp som finns antecknat i försäkringsbrevet och ersättning betalas under en sammanhängande period enligt den i försäkringsbrevet nämnda ansvarstiden per person och olycksfallsskada.

53.5.3 Förmånstagare

Förmånstagare är försäkringstagaren och inte de i försäkringsbrevet nämnda nyckelpersonerna.

53.5.4 Personavbrottsförsäkringens omfattning

53.5.4.1

Försäkringen omfattar de extra kostnader som uppstår p.g.a. att en nyckelperson i lantbruksföretaget eller binäringen är helt förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter med anledning av dödsfall eller fullständig arbetsoförmåga till följd av ett olycksfall.

53.5.4.2

De personer som omfattas av denna försäkring ska vara fastanställda nyckelpersoner i lantbruksföretaget eller binäringen och personens fullständiga namn och personbeteckning ska finnas antecknad i försäkringsbrevet.

53.5.4.3

Försäkringen omfattar de skadefall (olycksfall) som sker under arbetstiden eller under fritiden enligt dessa villkor, enligt punkt 53.5.6.1 och 53.5.6.2.

53.5.5 Skadeersättning

53.5.5.1

Ersättningsbeloppet är de extra kostnader som uppstår i lantbruksföretaget eller binäringen till följd av en nyckelpersons frånvaro minskat med den i försäkringsbrevet nämnda självrisken. Sådana kostnader är lönekostnader för ersättande personal, främmande tjänster som köps för att utföra nyckelpersonens arbete och liknande extra kostnader.

53.5.5.2

Ersättning betalas inte för minskning av vinst, försäljningsbidrag eller för ersättningar p.g.a. försenade leveranser och liknande extra kostnader.

53.5.5.3

Familjemedlemmar kan inte vara ersättare vid ett personavbrott.

53.5.5.4

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör övre gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

53.5.5.5

Ersättning utbetalas inte för den i försäkringsbrevet nämnda självrisktiden, vilken räknas från begynnelsen av arbetsoförmögenheten som förorsakat avbrottet.

53.5.6 Skadefall som ersätts

53.5.6.1

Med olycksfall anses en plötslig, yttre händelse, varigenom den försäkrade ofrivilligt drabbas av kroppsskada.

53.5.6.2

Såsom olycksfall betraktas enligt dessa villkor dessutom följande:

 • drunkning

 • värmeslag, solsting eller förfrysning

 • gasförgiftning

 • förgiftning som förorsakas av ämne som förtärts av misstag.

53.5.7 Skadefall som inte ersätts

53.5.7.1

Försäkringen ersätter inte skador som uppstått genom:

 • den försäkrades sjukdom eller kroppslyte

 • operativt ingrepp, vård- eller annan medicinsk åtgärd för behandling av sjukdom eller kroppslyte, ifall inte åtgärden avser behandling av en skada som ersätts av denna försäkring

 • förgiftning av medicin, alkohol eller annat berusningsmedel som den försäkrade använt

 • förgiftning som framkallats av förtärt födoämne

 • bitning på tand eller tandprotes

 • plötslig massdödande verkan av vapen eller kärnreaktion

 • om de försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt

 • sjukdom samt följder som förorsakats av insektsbett eller -sting

 • självmord.

53.5.7.2

Försäkringen ersätter inte skada, som direkt eller indirekt beror på terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter.

53.5.8 Övriga bestämmelser

53.5.8.1

Vid en skada ska försäkringstagaren omedelbart meddela försäkringsbolaget om skadan och vidta sådana åtgärder som minskar eller begränsar avbrottsskadan. Sådana extra kostnader ersätts till den del de minskar försäkringsbolagets ersättningsansvar.

53.5.8.2

Försäkringstagaren ska bistå försäkringsbolaget vid utredning av skadans belopp och förete alla handlingar och ge alla uppgifter som behövs för att försäkringsbolaget ska kunna reglera skadan.

53.5.8.3

Försäkringsbolaget är fritt från ersättningsansvar om inte försäkringstagaren har hållit en sakenlig bokföring för verksamheten enligt bokföringslagen och -förordningen.

53.5.8.4

Om skadan under avbrottstiden leder till att resultatet ökar i en annan lantbruks- eller binäringsverksamhet som försäkringstagaren själv eller någon annan för hans räkning bedriver, ska denna ökning beaktas som avdrag vid beräkningen av skadan.

53.5.8.5

Ersättningen minskas med de kostnader som inbesparats under ansvarstiden och som ingår i försäkringsbeloppet men som undgåtts eller reducerats genom skadan eller sådana kostnader som ersatts ur annan försäkring eller har inbesparats på annat sätt.

53.6 Hyresavbrottsförsäkring

53.6.1 Hyresavbrottsförsäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att ersätta den hyresförlust som uppstår vid ett avbrott i uthyrningen av en försäkrad byggnad eller byggnadsdel som ägs av försäkringstagaren, till följd av en ersättningsbar egendomsskada.

53.6.2 Hyresavbrottsförsäkringens omfattning

53.6.2.1

Försäkringen ersätter den hyresförlust som uppstår när den försäkrade byggnaden skadas till följd av en ersättningsbar egendomsskada enligt fastighetens egendomsförsäkringsvillkor.

53.6.2.2

Hyresförlust ersätts enligt dessa villkor endast ifall egendomsskadan ersätts eller skulle ha ersatts ur egendomsförsäkringen och skadan sker under försäkringsperioden.

53.6.2.3

Försäkringstagaren ska meddela om sådana anskaffningar eller ändringar i verksamheten som väsentligt påverkar den försäkrade verksamheten eller försäkringsvärdet.

53.6.2.4

Försäkringen ersätter inte skada, som direkt eller indirekt beror på terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter.

53.6.3 Hyresavbrottsförsäkringens försäkringsvärde

53.6.3.1

Försäkringsvärdet är den hyresförlust som kan uppstå under den i försäkringsbrevet nämnda ansvarstiden för den försäkrade byggnaden eller del av byggnaden som försäkringen avser.

53.6.3.2

Hyresförlusten beräknas som den nedsättning av hyran som hyresgästen kan kräva enligt lag, minskat med kostnaderna för uppvärmning, belysning och andra kostnader som inbesparas under avbrottstiden.

53.6.3.3

Om skadan och ansvarstiden fortgår utöver försäkringsperioden, beräknas försäkringsvärdet för det år som upphör vid avbrottsskadans utgång, dock senast vid ansvarstidens utgång.

53.6.4 Hyresavbrottsförsäkringens försäkringsbelopp

53.6.4.1

Hyresavbrottsförsäkringens försäkringsbelopp uträknas på motsvarande sätt som avbrottsförsäkringens försäkringsvärde och är det penningbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

53.6.4.2

Den byggnad eller byggnadsdel som försäkringen avser ska klart anges i försäkringsbrevet.

53.6.4.3

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör övre gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

53.6.5 Hyresavbrottsförsäkringens ansvarstid och självrisk

53.6.5.1

Hyresavbrottsförsäkringens ansvarstid är en sammanhängande tid om högst 12 månader (om inget annat har överenskommits och anteckning gjorts i försäkringsbrevet) och börjar löpa från den tidpunkt när egendomsskadan har inträffat under försäkringsperioden.

53.6.5.2

Från ersättningen för en avbrottsskada avdras den i försäkringsbrevet antecknade självrisken.

53.6.6 Hyresavbrottsskada och skadeersättning

53.6.6.1

Skadebeloppet utgörs av den hyresinkomst som gått förlorat för den tid som skadefallet orsakat, minskat med de kostnader som inbesparats under motsvarande tid.

Försäkringen ska inte ge den försäkrade någon vinst utan endast ge ersättning för den verkliga hyresförlust som en ersättningsbar egendomsskada förorsakat.

53.6.6.2

Ersättningsbeloppet är högst det i försäkringsbrevet nämnda försäkringsbeloppet för en hyresförlust under en ansvarstid av högst 12 månader (om inget annat har överenskommits och anteckning gjorts i försäkringsbrevet), minskat med självrisken.

53.6.6.3

Vid beräkningen av en avbrottsskada beaktas inte sådan skadeökning som är en följd av att en del av ansvarstiden har använts till förbättring, utvidgning eller annan ändring av byggnaden eller lokalerna, oberoende av vem som förutsatt att ändringarna ska göras.

53.6.6.4

Ersättningen minskas med de kostnader som inbesparats under ansvarstiden och som undgåtts eller reducerats genom skadan eller sådana kostnader som ersatts ur annan försäkring eller har inbesparats på annat sätt.

53.6.7 Under- och överförsäkring

Om försäkringsbeloppet är lägre eller högre än försäkringsvärdet tillämpas egendomsvillkorens bestämmelser om under- och överförsäkring på ersättningsbeloppet.

53.6.8 Övriga bestämmelser

53.6.8.1

Vid en skada ska försäkringstagaren omedelbart meddela försäkringsbolaget om skadan och vidtaga sådana åtgärder som minskar eller begränsar avbrottsskadan.

53.6.8.2

Försäkringstagaren ska bistå försäkringsbolaget vid utredning av hyresförlusten och förete alla handlingar och ge alla uppgifter som behövs för att försäkringsbolaget ska kunna reglera skadan.

53.6.8.3

Ersättning för hyresförlust utbetalas inte om den beror på försäkringstagarens ekonomiska förhållanden, kapitalbrist eller bristande försäkringsskydd.

53.6.8.4

Då en hyresavbrottsskada inträffar nedgår försäkringsbolagets ansvarsskyldighet med de ersättningsbelopp som erläggs för dessa skador. Ifall försäkringsperioden fortgår efter en sådan skada så kan försäkringstagaren återställa försäkringsbeloppet till samma nivå som före skadan, genom att betala en tilläggspremie som utgör en lika stor procentuell andel av försäkringspremien som ersättningsbeloppet utgör av det ursprungliga försäkringsbeloppet.

53.6.8.5

Försäkringsbolaget har rätt att nedsätta eller avböja ersättningsbeloppet för en avbrottsskada om t.ex. säkerhetsföreskrifterna eller myndigheternas bestämmelser inte har följts och ersättning för egendomsskadan skulle ha nedsatts eller avböjts på motsvarande sätt.

53.6.8.6

Fortsätter inte verksamheten efter en avbrottsskada, anses skadan bestå av förlorad hyresinkomst samt betalda, i försäkringsbeloppet ingående kostnader med avdrag för inbesparade kostnader för den tid som skulle ha förflutit till återupptagandet av hyresverksamheten.

54.1 Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor, i försäkringsbrevet nämnda specialvillkor och enligt allmänna avtalsvillkor, ersätta direkt djurskada (sakskada), som förorsakats produktionsdjur som är föremål för försäkringen. Försäkringen tecknas alltid som en grundförsäkring.

Med produktionsdjur avses nötboskap, svin, får, fjäderfä m.m. dock ej pälsdjur.

För nötboskap kan försäkringsskyddet mot en tilläggspremie utökas att också omfatta en utvidgad försäkring.

54.2 Försäkringens föremål

Föremål för försäkringen är lägenhetens produktionsdjur, för vilken i försäkringsbrevet antecknats ett särskilt försäkringsbelopp per djur eller ett totalt försäkringsbelopp räknat enligt stycketal.

54.3 Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller i Finland.

54.4 Ersättningsbara skador

54.4.1 Grundförsäkring

Försäkringen ersätter skada, då djur dör eller på order av veterinär nödvändigtvis ska avlivas eller slaktas av i punkterna 54.4.1.1– 54.4.1.7 nämnda orsaker.

54.4.1.1 Brand

Försäkringen ersätter skada, som förorsakats av att elden kommit lös. Ersättning utbetalas också då djur efter ersättningsbar skada inte tillfälligt kan placeras i skydd i lämpliga rum och till följd härav måste slaktas.

54.4.1.2 Blixtnedslag och elektrisk stöt

Försäkringen ersätter skada som förorsakats av att djur träffats av en blixt eller att djur fått en elektrisk stöt, med den påföljd att djuret dör eller måste avlivas.

54.4.1.3 Storm

Försäkringen ersätter skada då stormen skadat djurstall med en direkt djurskada som följd.

54.4.1.4 Utströmning av vätska

Försäkringen ersätter skada, som förorsakats av att vätska plötsligt och oförutsett strömmat ut ur djurstallets fasta ledningsnät eller ur övriga anläggningar, som betjänar djurstallet.

54.4.1.5 Avsiktlig skadegörelse

Försäkringen ersätter avsiktlig skadegörelse på djur. Försäkringen ersätter också skada, som är en direkt följd av avsiktlig skadegörelse på djurstall eller på därtill hörande lösegendom.

54.4.1.6 Skada förorsakad av motorfordon

Försäkringen ersätter skada på djur, där motorfordon eller motordriven arbetsmaskin varit delaktig.

54.4.1.7 Försvunnet djur

Försäkringen ersätter skada, som förorsakats av att djur försvunnit, om det försvunna djuret inte fås tillbaka inom en månad. Försäkringen gäller endast för djur i ett inhägnat område i direkt närhet till verksamheten eller försäkringsplatsen.

Om försvunnet djur fås tillbaka ska försäkringstagaren omedelbart återbetala försäkringsersättningen till försäkringsbolaget.

54.4.2 Utvidgad försäkring

Försäkringen ersätter djurskada (sakskada), som förorsakats nötboskap som är föremål för försäkringen, då till följd av samma skadehändelse under en tid av 14 dygn, djur dör eller antingen insjuknar eller skadas så illa, att de på order av veterinär nödvändigtvis ska avlivas eller slaktas.

Den utvidgade försäkringen kan endast tecknas för nötboskap.

54.4.3 Grund- och utvidgad försäkring

54.4.3.1 Transport och slakt av skadat eller sjukt djur

I samband med ett ersättningsbart skadefall ersätter försäkringen skäliga kostnaderna för sjuktransport av djur och för slakt av skadat eller sjukt djur.

54.4.3.2 Veterinärutlåtande

Försäkringen ersätter arvodet för veterinärutlåtande i samband med utredning av skadehändelse enligt tariffen för kommunveterinär. Ersättningen erläggs då försäkringstagaren sänder kvitto över betald räkning till försäkringsbolaget.

54.5 Ersättningsbegränsningar

54.5.1

Försäkringen ersätter inte skada till den del den ersätts

 • av annan försäkring

 • i stöd av någon lag eller av annan försäkring eller

 • ur stats- eller övriga allmänna medel.

54.5.2

Försäkringen ersätter inte skada, som förorsakats

 • av olycksfall som inträffat eller av sjukdom som börjat före försäkringen trätt i kraft

 • av medfött fel

 • av i foderlagen avsett foderfabrikat

 • av salmonella eller av bekämpande av sjukdomen

 • av i Jord- och skogsbruksministeriets beslut, som givits i stöd av lagen och förordningen om djursjukdomar, nämnda djursjukdomar som med lätthet sprider sig, farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska övervakas och omedelbart anmälas samt av bekämpande av dessa djursjukdomar

 • av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak

 • av i atomansvarighetslagen avsedd atomskada i Finland eller utomlands.

54.5.3

Försäkringen ersätter inte heller

 • veterinärkostnader förorsakade av vård eller avlivande av djur eller kostnader för öppnande av kadaver

 • kostnader för undanröjande av avlidet djur

 • saneringskostnader.

54.6 Ersättningsbestämmelser

54.6.1

För produktionsdjur är det maximala ersättningsbeloppet det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet för djuret eller dess andel av försäkringsbeloppet räknat enligt stycketal. Från ersättningen avdras det belopp som erhållits för djurets kött. Om försäkringstagaren är mervärdesskatteskyldig, är djurets värde, försäkringsbeloppet samt skadans och ersättningens belopp utan mervärdesskatt.

Vid brandskada ersätts djuren enligt deras gängse värde.

54.6.2

Om antalet djur vid skadefall är större än vad som antecknats i försäkringsbrevet, utbetalas i ersättning endast en så stor del av skadan, som den påförda försäkringspremien utgör av den försäkringspremie som det faktiska antalet djur skulle förutsätta.

54.6.3 Självrisk

54.6.3.1 Grundförsäkring

Försäkringstagaren står i varje skadefall för en i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknad självrisk av skadebeloppet.

54.6.3.2 Utvidgad försäkring

Försäkringstagaren står i varje skadefall för en i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknad självrisk av skadebeloppet. Om försäkringen belastats av flera skadefall per försäkringsperiod stiger den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade självrisken med det dubbla beloppet inom denna försäkringsperiod beroende på besättningens storlek enligt följande:

 • 01 – 15 djur: efter 1 skadan

 • 16 – 30 djur: efter 2 skadan

 • 31 – 45 djur: efter 3 skadan

 • 46 – djur: efter 4 skadan.

54.6.4

För skador, som beror på samma ersättningsbara djursjukdom (epidemi), utbetalas i ersättning åt alla försäkringstagare sammanlagt högst 2 523 000 euro. Om skadeersättningarna sammanlagt överstiger nämnda belopp, minskas alla skadeersättningar i samma förhållande.

54.7 Särskilda åtgärder vid inträffat skadefall

54.7.1

Till skadeanmälan ska fogas veterinärutlåtande och slakteriets redovisningsverifikat samt eventuella andra handlingar som är nödvändiga för utredande av skadefallet. Då ett djur försvunnit ska försäkringsbolaget tillställas utdrag ur polisundersökningsprotokoll.

54.8 Skyddsföreskrifter

54.8.1

Ändamålet med skyddsföreskrifterna är att avvärja hotande faror och begränsa uppkommande skador. Om försäkringstagaren har underlåtit att iaktta skyddsföreskrifterna, kan ersättningen nedsättas eller förvägras.

54.8.2

Om djur skadas eller insjuknar, ska försäkringstagaren utan dröjsmål kontakta veterinär och följa av veterinären givna direktiv.

54.8.3

Skötseln av djuren ska vara så ordnad att djurens livsmiljö, utfodring och övriga till skötseln hörande dagliga åtgärder kan förverkligas på ett sätt som befrämjar djurens välmåga och hälsa.

54.9 Övriga villkor

I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren för Lantbruksförsäkringen och Fennias allmänna avtalsvillkor för skadeförsäkring.

55.1 Grundförsäkring

55.1.1 Försäkringens föremål

Försäkring för skördetröska och annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin, vilken genom särskild överenskommelse fogas till Lantbruksförsäkringen, gäller i försäkringsbrevet angiven skördetröska eller annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin för lantbruket, dock inte skogsbruksmaskin.

Försäkringen omfattar även den standardutrustning som ingår i riktpriset, breddnings- och parhjul samt fast monterad tilläggsutrustning väsentlig för användningen. Standard- och tilläggsutrustningen är föremål för försäkringen när den är monterad på den försäkrade arbetsmaskinen.

55.1.2 Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller på lägenhetens område samt för arbetsprestation i samband med lantbruk under tillfällig förflyttning från lägenhetens område inom Finland.

Se även punkt 24.2 i försäkringsvillkoren för Lantbruksförsäkring.

55.1.3 Skadefall som ersätts och tillhörande begränsningar

55.1.3.1 Brand, blixtnedslag och explosion

Försäkringen ersätter skada

 • som förorsakats av eld som kommit lös

 • till följd av blixtnedslag

 • förorsakad av brand p.g.a. kortslutning i generator, startmotor eller elledningar

 • som förorsakats av explosion.

Försäkringen ersätter inte skada som

 • förorsakats av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat

 • förorsakats av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete

 • uppstått på förbränningsmotor genom explosion i motorn

 • uppstått på däck genom explosion.

55.1.3.2 Stöld och skadegörelse

Försäkringen ersätter skada vid stöld av eller skadegörelse på försäkrad skördetröska eller arbetsmaskin då den förvaras

 • på för denna avsett låst förvaringsställe

 • på för denna avsett förvaringsställe som är under uppsikt

 • under uppsikt tillfälligt annanstans än på förvaringsstället vid arbetsprestation i samband med lantbruk.

55.1.3.3 Skada vid transport

Försäkringen ersätter skada som förorsakat skördetröskan eller arbetsmaskinen vid transport av denna med andra transportmedel, till den del skadan inte ersätts ur annan försäkring.

55.1.3.4 Avbrottsskada

Försäkringen ersätter avbrottsskada genom förhinder i skördetröskans eller arbetsmaskinens användning till följd av en, enligt dessa försäkringsvillkor, ersättningsbar egendomsskada.

55.1.3.5 Faktiska merkostnader för anlitande av utomstående hjälp

Försäkringen ersätter faktiska merkostnader för en månad, dock högst 5 100 euro, för anlitande av utomstående hjälp vid körning av skördetröska eller arbetsmaskin, då försäkringstagaren själv till följd av olyckshändelse eller sjukdom är oförmögen till arbete. Med utomstående hjälp avses annan person än familjemedlem.

55.1.3.6

Försäkringen ersätter inte skador som ersätts med stöd av någon lag, garanti, förbindelse eller annan försäkring.

55.1.4 Beräkning och utbetalning av ersättningsbelopp

55.1.4.1

Vid direkt sakskada utgör skördetröskans eller arbetsmaskinens gängse värde högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Med gängse värde avses skördetröskans eller arbetsmaskinens kontantförsäljningspris på skadedagen. Vid fastställande av gängse värde ska skördetröskans eller arbetsmaskinens ålder, antalet brukstimmar, användningssätt och allmänna skick samt övriga omständigheter som inverkar på kontantförsäljningspriset beaktas.

55.1.4.2

Utöver direkt sakskada ersätter försäkringen skäliga kostnader för den skadade skördetröskans eller arbetsmaskinens transport till närmaste reparationsverkstad, såvida skördetröskan eller arbetsmaskinen inte kan köras dit för egen maskin.

55.1.4.3

Om skördetröskan eller arbetsmaskinen har förstörts eller skadats så svårt att den inte kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skördetröskans skadebelopp av skillnaden mellan dess gängse värde omedelbart före och efter skadefallet. Om skördetröskan eller arbetsmaskinen kan repareras utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna eller motsvarande penningbelopp, dock högst skördetröskans eller arbetsmaskinens gängse värde.

55.1.4.4

Har i samband med reparation av skördetröskan eller arbetsmaskinen slitna delar förnyats på grund av att de skadats, eller har sådana förbättringsarbeten utförts genom vilka skördetröskans eller arbetsmaskinens skick till dessa delar kan anses ha blivit väsentligt bättre, beaktas detta vid beräknandet av ersättningen och ersättningen nedsätts i motsvarande grad.

55.1.5 Ersättning för avbrottsskada

55.1.5.1

I ersättning för skördetröskas eller arbetsmaskins avbrottsskada betalas de merkostnader som förorsakas av att säden eller skörden bärgats med främmande skördetröska eller arbetsmaskin.

55.1.5.2

Ersättning för avbrottsskada beräknas enligt av lantbruksrådgivningsorganisation fastställd taxa per arbetstimme, dock för högst en månad från skadefallet.

55.1.5.3

Om skördetröskan eller arbetsmaskinen används i förvärvssyfte ersätts utredd förlust av nettoförtjänst under högst en månad.

55.1.6 Självrisk och särskilda säkerhetsföreskrifter

55.1.6.1

Försäkringstagaren står i varje skadefall för en i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknad självrisk av skadebeloppet.

55.1.6.2

Skördetröska eller arbetsmaskin ska under den tid den används vara försedd med en köldhärdig handbrandsläckare av klass 34A 183 B-C (AIII-E), vars påfyllningsmängd är minst 6 kg. Släckarens funktionsduglighet ska kontrolleras före tröskningsperiodens början.

55.1.6.3

Ifall ovan nämnda säkerhetsföreskrift försummas har försäkringstagaren, avvikande från punkt 55.1.6.1, i varje skadefall en självrisk om 340 euro av skadebeloppet, dock minst den valda självrisken.

55.1.7

I övrigt tillämpas de i punkterna 26 och 27 nämnda säkerhetsföreskrifterna och värderings- samt ersättningsbestämmelserna.

55.2 Utvidgad försäkring

55.2.1 Försäkringens innehåll

Utvidgad försäkring för skördetröska och annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin är en tilläggsförsäkring till grundförsäkringen och som genom särskild överenskommelse fogas till Lantbruksförsäkringen.

55.2.2 Försäkringens föremål

Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet angiven skördetröska eller annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin för lantbruket, dock inte skogsbruksmaskin. Försäkringen omfattar även den standardutrustning som ingår i riktpriset, breddnings- och parhjul samt fast monterad tilläggsutrustning väsentlig för användningen. Standard- och tilläggsutrustningen är föremål för försäkringen när den är monterad på den försäkrade arbetsmaskinen.

55.2.3 Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller på lägenhetens område samt för arbetsprestation i samband med lantbruk under tillfällig förflyttning från lägenhetens område inom Finland. Se även punkt 24.2 i försäkringsvillkoren för Lantbruksförsäkring.

55.2.4 Skadefall som ersätts

55.2.4.1

Försäkringen ersätter skada som omedelbart förorsakats av

 • körning av vägen, stjälpning eller vältning eller annan utifrån plötsligt verkande orsak

 • kollision med motorfordon eller tåg, till den del skadan inte ersätts ur annan försäkring.

55.2.4.2

Försäkringen ersätter skada som omedelbart drabbar skördetröska till följd av att sten eller annat föremål hamnat i tröskverket endast då mindre än 10 år förflutit sedan skördetröskan tagits i bruk.

55.2.5

För den utvidgade försäkringens del följs i tillämpliga delar försäkringsvillkoren för grundförsäkring för skördetröska och annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin.

55.2.4 Skadefall som ersätts

55.2.4.1

Försäkringen ersätter skada som omedelbart förorsakats av

 • körning av vägen, stjälpning eller vältning eller annan utifrån plötsligt verkande orsak

 • kollision med motorfordon eller tåg, till den del skadan inte ersätts ur annan försäkring.

55.2.4.2

Försäkringen ersätter skada som omedelbart drabbar skördetröska till följd av att sten eller annat föremål hamnat i tröskverket endast då mindre än 10 år förflutit sedan skördetröskan tagits i bruk.

55.2.5

För den utvidgade försäkringens del följs i tillämpliga delar försäkringsvillkoren för grundförsäkring för skördetröska och annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin.

Oljeskadeförsäkring för lantbruket kan genom särskild överenskommelse fogas till Lantbruksförsäkringen.

57.1 Försäkringens ändamål

Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada som av i punkt 57.3 nämnda skadefall förorsakats egendom som är föremål för försäkringen samt i villkoren särskilt nämnda övriga kostnader.

57.2 Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller i Finland på den i försäkringsbrevet nämnda lägenheten, som försäkringstagaren äger.

57.3 Skadefall som ersätts och tillhörande begränsningar

57.3.1

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga rengöringskostnader inklusive avfallshanteringskostnader för rengöring av jordmån vid skada förorsakad av olja som plötsligt och oförutsett läckt ut från oljetank.

57.3.2

Förutsättning för ersättning är att kostnaderna uppstått som en följd av en ersättningsbar sakskada på oljetanken och att anläggningen enligt myndigheternas bestämmelser har godkänts för bruk och regelbundet inspekterats och därom uppgjorts protokoll.

57.3.3

Försäkringen ersätter inte skador förorsakade av rost, korrosion eller annat långvarigt verkande fenomen.

57.3.4

Innan försäkringsavtalet ingås ska försäkringstagaren tillställa försäkringsbolaget ett intyg av ett, av myndighet godkänt, företag över att anläggningarna granskats och besiktigats.

57.3.5

Beloppet för ersättningen kan för lantbruksnäringens del uppgå till maximalt 500 000 euro, inklusive i punkt 27.3.2.1 avsedda kostnader.

57.4 Säkerhetsföreskrifter

57.4.1

Oljecisternen ska ha en typskylt som bl.a. anger hur gammal cisternen är.

57.4.2

Oljecisterner ska besiktigas första gången före utgången av tio år från ibruktagandet ifall cisternen är placerad under eller på markytan på viktiga grundvattenområden. Granskningen ska utföras av besiktningsföretag eller besiktningsorgan som är godkända av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES). Över besiktningen ska uppgöras ett protokoll där bl.a. cisternens klass och därav följande besiktningsintervall antecknats. Protokollet ska delges kommunens räddningsväsen samt försäkringstagaren.

57.4.3

Överfyllningsskyddssystemet (ska vara elektroniskt) och avluftningsröret (ska ha en diameter på minst 50 mm) ska uppfylla dagens krav.

57.4.4

Oljecisterner under markytan, på markytan eller inne i byggnad utanför grundvattenområden ska besiktigas med minst tio års intervaller.

57.4.5

Oljebrännaren med sug- och returslangar ska underhållas och besiktigas av godkänt företag med två års intervaller. Fel och brister som upptäckts vid kontrollen ska åtgärdas utan dröjsmål.

57.4.6

Oljecisternen som tas ur bruk ska omedelbart tömmas på olja och oljigt avfall, anläggningen ska göras ofarlig och påfyllningsröret pluggas omedelbart.

57.4.7

Maskiner och anläggningar ska underhållas och genomgå service i enlighet med importörens eller tillverkarens anvisningar.

57.4.8

Myndigheternas bestämmelser ska följas och därtill separata säkerhetsföreskrifter som bifogats försäkringsbrevet.

57.5

Dessutom tillämpas i punkterna 26 och 27 nämnda säkerhetsföreskrifter och värderings- och ersättningsbestämmelser.

Angående rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal se Allmänna avtalsvillkor B för Fennia Skadeförsäkring.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 234 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor