Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Maatilan turva - vakuutusehdot

Maatilan turva - vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

10.1 Vakuutusten yhteiset ehdot

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Fennia Maatilavakuutus sisältää omaisuusvakuutuksen maatilataloudelle ja siihen liittyvälle liitännäiselinkeinotoiminnan harjoittamiselle.

Maatilavakuutuksen omaisuusvakuutus koostuu yhdestä tai useammasta seuraavista vakuutusmuodoista:

 • Palo- ja myrsky

 • Varkaus ja ilkivalta

 • Vuoto

 • Muu äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko

Haluttu vakuutusmuoto valitaan kohdekohtaisesti erikseen kullekin vakuutukseen sisällytettävälle rakennukselle ja irtaimistoryhmälle ja se merkitään vakuutuskirjaan.

Mikäli erikseen on sovittu, vakuutukseen sisältyvät myös ne lisäturvavakuutukset, jotka on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa 25 mainituista vahinkotapahtumista vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa mainitut muut kustannukset.

Vakuutettuna on vakuutuksenottaja sekä vakuutuskirjassa mainitut henkilöt.

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu omaisuus seuraavasti:

23.1 Rakennukset

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitut maatilatalouden ja siihen liittyvään liitännäiselinkeinotoiminnan harjoittamiseen käytettävät rakennukset, sekä ilman eri mainintaa niihin liittyvät, tilan alueella olevat vakuutuksenottajan omistamat

 • sähkökaapelit, viemäri-, vesi-, lämpöjohto-, öljy-, kaasu- ja höyryputkistot sekä jäte- ja harmaanveden käsittelylaitteet kunnallisen tai muun yleisen putkiston liittymään saakka.

 • pylväsmuuntajat, sähköjohdot, sähköpääkeskukset ja kWh

 • mittarit

 • lämmitysaineet

 • rakennuksen perustuksen perusanturat.

Vakuutuksen kohteena ei ole

 • rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat rakenteet, kuten paalutukset ja kiinteistön salaojaputkistot

 • maatilan tai tontin maaperä.

23.1.1 Maatilaa palvelevat öljysäiliöt ja -laitteet

Maatilan öljysäiliöistä ja -laitteistoista äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti vuotaneen öljyn aiheuttamat oman maaperän puhdistuskustannuksien enimmäiskorvausmäärä on 20 000 euroa. Enimmäiskorvausmäärään sisältyy kohdassa 27.3.2.2 mainitut kustannukset. Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko on tapahtunut vakuutussopimuksen mukaisen korvattavan esinevahingon seurauksena.

Vakuutuksesta ei korvata maaperälle aiheutunutta vahinkoa, kun öljyvuoto on aiheutunut ruostumisesta, korroosiosta tai muusta pitkäaikaisesta vaikutuksesta.

Moottorityökoneen polttoainetankkia ei katsota varastosäiliöksi eikä siitä valuneen polttoaineen aiheuttamaa oman maaperän vahinkoa korvata tästä vakuutuksesta.

Öljyvahingoissa sovelletaan myös mitä sanotaan vakuutusehtojen suojeluohjeissa, kohdassa 26.4.

23.1.2 Maatalous- ja tuotantorakennukset

Vakuutuksen kohteena ovat myös maatalous- ja tuotantorakennukseen kuuluvat, kiinteästi asennetut koneet, automatiikka, ruokintalaitteiston ATK-varusteet ja muut vastaavat laitteistot, jotka palvelevat rakennusta ja siinä harjoitettavaa toimintaa.

23.1.2.1 Eläinsuojarakennukset

Eläinsuojarakennukseen kuuluu mm. seuraavat kiinteät koneet ja laitteet

 • eläinten juoma- ja ruoka-automaatit

 • lämmitys- ja ilmastointilaitteet

 • lypsykoneet putkistoineen ja pesureineen

 • lannanpoistolaitteet

 • parsilaitteet ja kanojen häkit

 • tilatankki

 • vesi- ja viemärilaitteet

 • lietelantasäiliöt ja rakennukseen välittömästi liittyvät lantalat

 • rakennukseen välittömästi liittyvät rehusiilot.

Rakennukseen välittömästi liittyvällä tarkoitetaan, että rakennelmat ovat yhteen rakennetut muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden.

Erilliset kuivalantavarastorakennukset, säilörehuvarastot sekä muut erilliset siilot vakuutetaan erikseen varastorakennuksina.

23.1.2.2 Maatalouden varastorakennukset

Maatalouden varastorakennuksiin kuuluu niihin kiinteästi asennetut maatalouden koneet ja laitteet.

Varastorakennukset vakuutetaan erilaisen käyttötarkoituksensa mukaan.

Varastorakennuksia ovat

 • jäähdytetyt vihannes- ja juuresvarastorakennukset

 • perunavarastorakennukset

 • säilörehuvarastot

 • siilot

 • maatalouskone- ja tarvikevarastot

 • vajat ja ladot.

Vihannesvarastorakennukseen kuuluu myös sen ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet sekä niiden valvontalaitteet.

23.1.2.3 Kuivaamot

Kuivaamoon kuluu rakennuksen lisäksi myös

 • kuivaamon koneet

 • siirtolaitteet

 • kuivausilman lämmityslaite

 • viljan säilytystilat, siilot.

Viljankuivaamorakennuksessa olevat viljasiilot eivät kuulu vakuutuksen piiriin, mikäli niiden tilavuus ylittää 40-kertaisesti kuivurin kuivaustilavuutta. Tässä tapauksessa ne on vakuutettava erikseen varastorakennuksina. Vaunukuivurin yhteydessä olevat varastosiilot on vakuutettava erikseen. Kiinteästi asennetun vaunukuivurin tulee olla paloviranomaisten hyväksymä.

23.1.2.4 Lämpökeskukset

Lämpökeskukseen kuuluvat sen koneet, laitteet ja lämpökanavat. Lämpökeskukseen liittyvät polttoainevarastot kuten hakevarastot eivät kuulu lämpökeskukseen, vaan on erikseen vakuutettava varastorakennuksena.

23.1.3 Liitännäiselinkeinon rakennukset

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitut maatilatalouden harjoittamiseen liittyvä liitännäiselinkeinon harjoittamiseen käytettävät rakennukset. Liitännäiselinkeinoksi ei katsota kuuluvan turkistarhausta tai kasvihuoneviljelyä.

Mikäli rakennus myös palvelee pääasiallista maatalouselinkeinon harjoittamista, liitännäiselinkeinon rakennuksiin kuuluu myös rakennuksiin kiinteästi asennetut koneet, automatiikka, ruokintalaitteiston ATK-varusteet ja muut vastaavat laitteistot, jotka palvelevat rakennusta ja siinä harjoitettavaa toimintaa. Ainoastaan liitännäiselinkeinon harjoittamiseen käytettävät rakennukset ovat vakuutuksen kohteena vain, jos siitä on erikseen sovittu ja merkintä tehty vakuutuskirjaan.

Ainoastaan liitännäiselinkeinon harjoittamiseen käytettävään rakennukseen kuluu

 • normaalin lämmitykseen, ilmastointiin ja valaistukseen liittyvät laitteet sekä käyttövesiputkisto.

Liitännäiselinkeinon harjoittamiseen liittyvät koneet ja laitteet eivät tällöin sisälly rakennuskohteeseen, vaikka ne olisivatkin kiinteästi asennettuja.

23.1.4 Rakenteilla tai peruskorjattavana olevat rakennukset

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitut rakennukset myös niiden ollessa rakenteilla tai peruskorjattavana. Vakuutuksen kohteena ovat kohteeseen asennettavat koneet ja laitteet sekä rakennusmateriaali ja -tarvikkeet, siitä ajankohdasta jolloin ne on toimitettu rakennuspaikalle, rakentamista varten.

23.2 Irtaimistot

23.2.1 Maatalouskoneet ja -kalusto

Vakuutuksen kohteena ovat

 • vakuutettujen omistama maatilatalouden harjoittamiseen liittyvät maa- ja metsätalouskoneet, työvälineet ja -kalusto

 • vuokrattu tai lainattu maatalousirtaimisto, joka vakuutuksenottajan omistamana kuuluisi vakuutuksen piiriin, 8 500 euron määrään asti, mikäli vahingosta ei suoriteta korvausta muusta vakuutuksesta

 • useamman maatilan yhteisomistuksessa olevat koneet vakuutuksenottajan omistusosuuden ja vakuutuskirjassa merkittyyn määrään asti.

Maatalouskoneisiin ja -kalustoon ei katsota kuuluvan maatalousrakennuksiin kuuluvat, kiinteästi asennetut koneet, automatiikka, ruokintalaitteiston ATK-varusteet ja muut vastaavat laitteistot, jotka palvelevat rakennusta ja siinä harjoitettavaa toimintaa.

Vakuutuksen kohteena ovat myös moottoroidut laitteet, kuten ei rekisteröitävät puutarhatraktorit, ruohonleikkurit ja maajyrsijät.

23.2.1.1 Vakuutuskauden aikana hankittu omaisuus

Vakuutuksen piiriin kuuluu vakuutuskauden aikana hankittu omaisuus yhteensä 10 000 euron määrään asti ilman erityistä mainintaa, vakuutuskauden loppuun saakka. Vakuutuskauden lopussa uushankinnoista on ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jotta vakuutus voidaan muuttaa vastaamaan uusia tietoja.

23.2.1.2

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • omalla konevoimalla kulkevat maa- ja metsätalouskoneet

 • veneet, moottorilla kulkevat tai kuljetettavat ajoneuvot ja laitteet sekä näihin kiinteästi asennetut varusteet

 • vuokrattu tai lainattu maatalousirtaimisto, jonka vakuutuksenottaja on lainannut toiselle.

23.2.1.3

Leikkuupuimurit ja muut ei rekisteröitävät, moottorikäyttöiset työkoneet ovat vakuutuksen kohteena vain sovitulla ja erikseen tehdyllä lisäturvavakuutuksella.

23.2.2 Maataloustuotteet ja -tarvikkeet

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuksenottajan maatilatalouden harjoittamiseen liittyvät

 • maatilalla tuottamat maataloustuotteet, ostorehut sekä siemenet. Maataloustuotteiksi ei katsota kuuluvan muita eläinkunnan tuotteita kuin maito, kananmunat ja villa, eikä myöskään kasveja kasvihuoneessa.

 • kasvava sato. Kasvava sato on vakuutuksen kohteena vain palo-, savu- ja nokivahinkojen varalta.

 • maataloustarvikkeet kuten lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, poltto- ja voiteluaineet sekä muut tilan omaan käyttöön hankitut maataloustarvikkeet

 • polttopuut ja kotitarvepuutavaraa ja rakennustarvikkeet 5 000 euron arvosta. Tämän ylimenevä osuus on vakuutettava erikseen.

23.2.2.1

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • tuotantoeläimet

 • kasvit kasvihuoneessa

 • turkiseläimet

 • jalostetut tuotteet.

23.2.2.2 Tuotantoeläimet

Tuotantoeläimet ovat vakuutuksen kohteena vain erikseen merkityn lisäturvavakuutuksen nojalla.

23.2.3 Maatalousirtaimisto ja -tuotteet kuljetuksen aikana

Maatalousirtaimisto ja -tuotteet sisältyvät vakuutukseen 8 500 euron arvoon kuljetukselta ja 17 000 euroon vakuutuskaudelta Suomessa, kun kuljetukset tehdään vakuutuksenottajan omalla kulkuneuvolla. Jos irtaimisto on vakuutettu ainoastaan palo- ja myrskyvakuutuksella, vakuutus on voimassa ainoastaan vakuutuspaikassa.

23.2.4 Työntekijän omaisuus

Myös työntekijöiden vakuuttamaton omaisuus, joka on vakuutuspaikalla lukitussa säilössä, on vakuutuksen kohteena 850 euroon saakka työntekijää kohden, ei kuitenkaan rahat, luottokortit, sekit tai muut maksuvälineet ja arvopaperit.

23.2.5 Liitännäiselinkeinon irtaimistot

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty, maatilatalouden harjoittamiseen liittyvän liitännäiselinkeinon harjoittamiseen käytetty irtaimisto.

Liitännäiselinkeinoksi ei katsota kuuluvan turkistarhausta eikä kasvihuoneviljelyä.

23.2.5.1 Koneet ja laitteet

Mikäli rakennus on vain liitännäiselinkeinon käytössä, koneisiin kuuluu myös rakennukseen kiinteästi asennetut liitännäiselinkeinon harjoittamiseen liittyvät koneet, kuten esimerkiksi

 • kylmävarastojen ja pakastamojen koneet

 • erikoisilmastoinnin tai kosteuden säätöön tarkoitetut koneet ja laitteet.

23.2.5.2 Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on vakuutuksenottajan omistamat raaka-aineet, puolivalmiit ja valmiit tuotteet sekä pakkaustarvikkeet. Oman maatilatalouden tuotteet katsotaan vaihto-omaisuudeksi sen jälkeen, kun ne on otettu jatkojalostukseen.

Varastoidut pakasteet ja kylmätuotteet ovat vakuutuksen kohteena pakastamossa ja kylmävarastossa vain, jos siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

23.2.5.3 Liitännäiselinkeinon irtaimisto ja vaihto-omaisuus kuljetuksen aikana

Liitännäiselinkeinon irtaimisto ja vaihto-omaisuus sisältyvät vakuutukseen 8 500 euron arvoon kuljetukselta ja 17 000 euroon vakuutuskaudelta Suomessa, kun kuljetukset tehdään vakuutuksenottajan omalla kulkuneuvolla. Jos irtaimisto on vakuutettu ainoastaan palo- ja myrskyvakuutuksella, vakuutus on voimassa ainoastaan vakuutuspaikassa.

23.2.5.4 Liitännäiselinkeinon veneet ja venemoottorit

Veneet moottoreineen ovat vakuutuksen kohteena vain erikseen tehdyn lisäturvavakuutuksen nojalla.

24.1 Rakennusten osalta vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa.

24.2

Maatalousirtaimiston ja liitännäiselinkeinon irtaimiston osalta vakuutus on voimassa tilan alueella. Vakuutus on voimassa myös sellaisen maatalousirtaimiston tai liitännäiselinkeinon irtaimiston osalta, joka on tilan alueelta tilapäisesti siirrettynä tai siirrettävänä Suomessa (ks. kohtaa 23.2.3 ja 23.2.5.3). Jos irtaimisto on vakuutettu ainoastaan palo- ja myrskyvakuutuksella, vakuutus on voimassa ainoastaan vakuutuspaikassa.

25.1 Palo ja myrsky

Vakuutus on voimassa ainoastaan vakuutuspaikassa.

25.1.1 Palo tai noki

Vakuutuksesta korvataan irtipäässeestä tulesta aiheutunut vahinko sekä tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja arvaamattomasti nousseesta noesta aiheutunut vahinko. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on esineelle aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen johdosta, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle. Sähkölaitteelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos palo on alkanut sähköilmiöstä tässä laitteessa (ks. kohtaa 25.1.2).

25.1.2 Salamanisku tai muu sähköilmiö

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, joka pirstoaa mekaanisesti omaisuutta. Mekaanisena pirstoutumisena käsitetään fyysiseksi halkeamaksi ukkosen vahingoittamassa esineessä.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja arvaamattomasta sähköilmiöstä rakennukseen liittyvälle sähköjohdolle, kWh-mittarille sekä rakennuksen sähköpääkeskukselle aiheutunut vahinko. Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

Vakuutuksen kohteena olevalle yksityistalouden omaisuudelle äkillisestä ja arvaamattomasta sähköilmiöstä aiheutuneiden vahinkojen korvauksen edellytyksenä on, että varkaus-, ilkivalta- ja sähköilmiövakuutukset sisältyvät vakuutukseen. Maatalouden vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja arvaamattomasta sähköilmiöstä aiheutuneiden vahinkojen korvauksen edellytyksenä on, että muu äkillinen ja ennalta-arvaamaton vakuutusmuoto sisältyy vakuutukseen.

25.1.3 Räjähdys

Vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheutunut vahinko. Räjähdysvahingolla tarkoitetaan kaasun tai höyryn ylipaineesta johtunutta äkillistä mekaanista vahinkoa.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • siitä, että höyrykattilaan kiinnitetty putki on räjähtänyt, irronnut, rikkoutunut tai haljennut

 • keskipakoisvoimasta, sisäisestä jännitteestä, irronneesta tiivisteestä tai hydraulipaineesta

 • julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä

 • ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä

 • polttomoottorille siinä tapahtuneesta räjähdyksestä.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata renkaalle sen räjähtämisestä aiheutunutta vahinkoa.

25.1.4 Sprinklerivuoto

Vakuutuksesta korvataan äkillisen vesisuihkun aiheuttama vahinko sprinklerilaitteesta, joka on koottu ja huollettu sprinkleriohjeiden mukaisesti.

25.1.5 Ilma-aluksen tai siitä irronneen esineen putoaminen

Vakuutuksesta korvataan ilma- tai avaruusaluksen tai siitä irronneen esineen putoamisesta aiheutunut vahinko.

25.1.6 Myrsky

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky on rikkonut vakuutettua rakennusta tai rakennusta ja siinä olevaa vakuutettua irtaimistoa. Ulkopuoliselle seinänpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle tai piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine. Myrskyn aiheuttamat vahingot korvataan ainoastaan, jos tuulen keskinopeus ylittää 20 m/s.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • tulvasta eikä muusta kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta veden pinnan noususta

 • aallokosta tai jään tai lumen painosta tai liikkumisesta

 • tuulesta, sateesta, rakeista tai muusta luonnonilmiöstä eikä ulkosalla olevia puutarha-, maatalous- tai metsätaloustuotteita, kasvavaa satoa kohdannutta vahinkoa tai vahinkoa, joka on aiheutunut ulkona olevalle irtaimistolle tai irtaimistolle sellaisessa rakennuksessa, josta puuttuu katto tai yksi tai useampia seiniä, ellei kyseessä ole omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa tai tiloissa.

Vesi-, lumi- tai raesateesta tai pakkasesta aiheutunut vahinko korvataan vain, jos se välittömästi liittyy rakennuksen myrskyvahinkoon.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu muovikatteiselle rakennukselle katteen kiinnittämisestä vastoin sen valmistajan tai toimittajan ohjeita.

25.1.7 Lisävahingot eräiden vahinkotapahtumien yhteydessä

Vakuutuksesta korvataan edellä kohdissa 25.1.1–25.1.6 mainittujen korvattavien vahinkotapahtumien yhteydessä samanaikaisesti tapahtuneesta vakuutuksen kohteen katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko.

Vakuutuksesta korvataan kohdissa 25.1.1 ja 25.1.3–25.1.6 mainittujen korvattavien vahinkotapahtumien johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta vastaavasta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jos se on ollut mainitun vahinkotapahtuman välitön ja väistämätön seuraus.

25.1.8 Sodan ja ydinvahingon vaikutus vakuutusyhtiön vastuuseen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • sodasta, kapinasta, vallankumouksesta tai muusta senkaltaisesta syystä

 • ydinvastuulaissa määritetystä ydinvahingosta

 • suoraan tai epäsuorasti terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia.

25.1.9

Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdassa 27.7 olevan taulukon mukaan.

25.1.10 Muut rajoitukset

25.1.10.1 Shekkilomakkeiden, arvopapereiden väärinkäyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu shekkilomakkeiden, arvopapereiden tai luotto- tai pankkikorttien tai vastaavan väärinkäytöstä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata verkkokaupan yhteydessä tapahtunutta petosta tai vahinkoa.

25.1.10.2

Vakuutuksesta ei korvata tiedontallennusvälineiden sisällön uudelleenluonnista aiheutuvia kustannuksia, eikä myöskään haittaohjelmasta, kuten tietokoneviruksesta aiheutunutta vahinkoa.

25.1.10.3

Vakuutuksesta ei korvata postilähetyksenä tai muuna erillisenä rahtina toimitetulle omaisuudelle kuljetuksen aikana sattuvia vahinkoja.

25.1.10.4

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta tai vuokralaisen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

25.1.10.5 Arvonalennus

Arvonalennusta tai vahinkoa, joka ei vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen ei korvata.

25.1.10.6 Oma työ, tulonmenetys

Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä tai matkakuluja.

25.1.10.7 Nesteen, höyryn, kaasun, öljyn hukkaan valuminen, kohonnut sähkönkulutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut nesteen, höyryn, kaasun tai öljyn hukkaan valumisesta, eikä myöskään vahinkoa, joka johtuu kohonneesta sähkönkulutuksesta.

25.1.10.8 Pihamaalle tai puutarhalle aiheutunut vahinko

Pihamaalle tai puutarhalle aiheutunut vahinko korvataan niiden kunnostamiskustannusten mukaan 10 000 euroon saakka, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan. Pensaiden, kasvillisuuden ja puiden, joiden vallitseva korkeus on alle 7 metriä, osalta korvataan uusien taimien hankintakustannukset, edellyttäen että näitä taimia on normaalisti kaupan Suomessa. Puut, jotka sijaitsevat yli 50 metrin etäisyydellä vakuutetusta rakennuksesta eivät ole vakuutuksen kohteena. Vakuutuksesta korvataan palon, myrskyn tai salamaniskun aiheuttama vahinko puulle, joka sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä vakuutetusta rakennuksesta ja jonka vallitseva korkeus on yli 7 metriä, enimmillään 150 euroa/vahingoittunut puu. Vakuutuksesta ei korvata kuljetuskustannuksia.

25.1.10.9

Ajoneuvossa säilytettävän irtaimiston arvo saa olla enintään 3 000 euroa.

25.1.10.10 Vahinko, joka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla

Vakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla.

25.1.10.11 Vahinko, josta joku muu on vastuussa lain, asetuksen tai sopimuksen mukaan

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta hankkija, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa lain, asetuksen, sopimuksen, huoltosopimuksen, takuun tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene täyttämään korvausvelvollisuuttaan.

Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja, myyjä tai maahantuoja, ei vahinkoa korvata, jos valmistaja tai myyjä olisi siitä vastuussa alalla vakiintuneen takuun perusteella.

25.1.10.12 Koneisiin ja laitteisiin kuuluviin kulutustarvikkeisiin kohdistuva vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka kohdistuu koneissa tai laitteissa käytettäviin kulutusaineisiin tai -tarvikkeisiin, kuten poltto- ja voiteluaineet, kumirenkaat ja vaijerit, paitsi jos kulutusaine tai -tarvike on vahingoittunut muun näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

25.1.10.13 Tuotteeseen tai asiakkaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa, huollossa jne.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa tai muussa toiminnassa raaka-aineelle, puolivalmisteille tai valmiille tuotteille tai sellaiselle asiakkaan omaisuudelle, joka on vastaanotettu huoltoa tai käsittelyä varten, ellei vakuutettu omaisuus ole vahingoittunut muussa näiden ehtojen mukaan korvattavassa vahingossa.

25.1.10.14 Huolto- ja kunnossapitokustannukset

Vakuutuksesta ei korvata huolto- ja kunnossapitotöistä, vakuutetun omaisuuden hoidosta, korjauksista, teknisen tason parantamisesta tai putkiston ja laitteistojen uusimisesta aiheutuneita kustannuksia. taikka kustannuksia toimintahäiriöiden poistamisesta kuten putken sulattamis- tai avaamiskustannuksia.

Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 26 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa 27.

25.2 Varkaus ja ilkivalta

25.2.1 Varkaus

Vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos rakennukseen tai irtaimiston säilytystilaan on

 • murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen

 • tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

25.2.1.1

Lukkojärjestelmän muutoksen tai lukon vaihdon kustannukset korvataan ainoastaan, kun avain on saatu murron, varkauden tai ryöstön yhteydessä. Kustannuksista tehdään vuotuinen 5 %:n vähennys alkaen ja sisältäen toisen käyttövuoden.

25.2.1.2

Vakuutuksesta korvataan varkausvahinko ja tahallinen vahingonteko maatalousirtaimistolle, kun sitä silmälläpidon alaisena pidetään

 • pihapiirin alueella tai lukitsemattomassa rakennuksessa

 • maataloustyön yhteydessä työsuoritukseen liittyen tilapäisesti muualla kuin pihapiirin alueella.

Pihapiirin alueella tarkoitetaan sitä vakuutetun maatilan talouskeskuksen välittömässä läheisyydessä olevaa aluetta, jota pystytään valvomaan.

25.2.1.3

Vakuutuksesta korvataan yleistiloissa säilytettävään irtaimistoon kohdistuvaa varkausvahinkoa ja vahingontekoa ainoastaan, jos yleistiloihin on murtauduttu ja sen myötä vahingoitettu rakenteita ja lukkoja. Yleistiloilla tarkoitetaan esim. varastotiloja, sosiaalitiloja tai autotallia.

25.2.1.4

Ajoneuvossa säilytettävän irtaimiston arvo saa olla enintään 3 000 euroa.

25.2.1.5

Vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko silloin, kun se on

 • säilytettävänä suojaavasti suljetussa tilassa muualla kuin

 • vakuutuspaikassa

 • matkalla mukana tai kuljetuksen aikana, kohdissa 23.2.3 ja 23.2.5.3 mainittuihin enimmäismääriin asti. Katso myös kohta 25.2.8.16.

25.2.1.6

Vakuutuksesta ei korvata anastamisesta aiheutunutta vahinkoa

 • josta ei ole tehty rikosilmoitusta ja kopio ilmoituksesta toimitettu vakuutusyhtiölle

 • joka kohtaa ulos jätettyä irtaimistoa lukuun ottamatta polkupyörää ja tavanomaisia puutarhakalusteita, -koristeita ja ulkogrilliä

 • joka kohtaa kadotettua tai unohdettua omaisuutta

 • kun tapahtumaa ei pystytä toteamaan tai kun katoaminen todetaan vasta inventaarion yhteydessä

 • näpistyksen johdosta

 • joka tapahtuu arvoesineille, optiikka- ja elektroniikkalaitteille, sekä ääni- ja kuva-aineistoille, joita on säilytetty näkyvästi moottoriajoneuvossa, asuntovaunussa, veneessä tai teltassa

 • joka kohtaa maatalousirtaimistoa, joka on yön yli jätetty pihapiirin ulkopuolelle

 • joka kohtaa venettä, soutuvenettä, purjehdusjollaa tai kanoottia, ellei vakuutuksen kohde ole ollut lukittuna kettingillä ja terässankaisella riippulukolla tai säilössä lukitussa tilassa. Moottorin tai varusteiden varkaudesta, luvattomasta käytöstä tai näiden yrityksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, ellei vakuutuksen kohde ole ollut lukittu, säilössä lukitussa tilassa tai asennettu veneeseen kiinteästi siten, että sen voi irrottaa vain työkaluja käyttäen.

25.2.2 Murtautuminen

Vakuutuksesta korvataan murtautumisesta rakennukselle aiheutunut vahinko.

25.2.3 Vahingonteko

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu vahingonteosta

 • rakennukselle ja piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille ja vakuutetulle omaisuudelle

 • irtaimistolle murtautumisen yhteydessä.

25.2.3.1 Villieläimen aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta ei korvata villieläinten aiheuttamia vahinkoja tai niiden tunkeutumisesta rakenteisiin tai sisätiloihin. Vakuutuksesta ei myöskään korvata hyönteisten tai tuhoeläinten aiheuttamaa vahinkoa. Tuhoeläiminä pidetään esim. rottia, hiiriä, myyriä ja minkkejä.

25.2.4 Ryöstö

Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta on anastettu tai anastamisen yhteydessä vahingoitettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai väkivallalla uhkaamista.

25.2.5 Lisävahingot eräiden vahinkotapahtumien yhteydessä

Vakuutuksesta korvataan kohdissa 25.2.1- 25.2.3 mainittujen korvattavien vahinkotapahtumien johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta vastaavasta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jos se on ollut mainitun vahinkotapahtuman välitön ja väistämätön seuraus.

25.2.6 Sodan ja ydinvahingon vaikutus vakuutusyhtiön vastuuseen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • sodasta, kapinasta, vallankumouksesta tai muusta vastaavasta syystä

 • ydinvastuulaissa määritetystä ydinvahingosta

 • suoraan tai epäsuorasti terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia.

25.2.7

Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdassa 27.7 olevan taulukon mukaan.

25.2.8 Muut rajoitukset

25.2.8.1 Tiedostoon tunkeutuminen, ohjelmistovirus, puutteellinen varmuuskopiointi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tiedostoon tunkeutumisesta, ohjelmistoviruksesta tai puutteellisesta varmuuskopioinnista.

25.2.8.2 Shekkilomakkeiden, arvopapereiden väärinkäyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu shekkilomakkeiden, arvopapereiden tai luotto- tai pankkikorttien tai vastaavan väärinkäytöstä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata verkkokaupan yhteydessä tapahtunutta petosta tai vahinkoa.

25.2.8.3

Vakuutuksesta ei korvata tiedontallennusvälineiden sisällön uudelleenluonnista aiheutuvia kustannuksia, eikä myöskään haittaohjelmasta, kuten tietokoneviruksesta aiheutunutta vahinkoa.

25.2.8.4

Vakuutuksesta ei korvata postilähetyksenä tai muuna erillisenä rahtina toimitetulle omaisuudelle kuljetuksen aikana sattuvia vahinkoja.

25.2.8.5

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta tai vuokralaisen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

25.2.8.6 Arvonalennus

Arvonalennusta tai vahinkoa, joka ei vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen ei korvata.

25.2.8.7 Oma työ, tulonmenetys

Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä tai matkakuluja.

25.2.8.8 Keskeytys sähkön, kaasun, nesteen, lämmön saannissa

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sähkön, kaasun, nesteen, lämmön tai vastaavan saannin keskeytymisestä, ellei tämä ole suora seuraus näiden ehtojen mukaan korvattavasta vahingosta.

25.2.8.9 Nesteen, höyryn, kaasun, öljyn hukkaan valuminen, kohonnut sähkönkulutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut nesteen, höyryn, kaasun tai öljyn hukkaan valumisesta, eikä myöskään vahinkoa, joka johtuu kohonneesta sähkönkulutuksesta.

25.2.8.10 Luonnonilmiön, eläinten tai hyönteisten aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tuulesta, sateesta, rakeista tai muusta luonnonilmiöstä, eläimistä tai hyönteisistä ulkona oleville puutarha-, maatalous- tai metsätaloustuotteille, kasvavalle sadolle tai ulkona olevalle irtaimistolle tai irtaimistolle sellaisessa rakennuksessa, josta puuttuu katto tai yksi tai useampia seiniä, ellei kyseessä ole omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa tai tiloissa.

25.2.8.11 Pihamaalle tai puutarhalle aiheutunut vahinko

Pihamaalle tai puutarhalle aiheutunut vahinko korvataan niiden kunnostamiskustannusten mukaan 10 000 euroon saakka, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan. Pensaiden, kasvillisuuden ja puiden, joiden vallitseva korkeus on alle 7 metriä, osalta korvataan uusien taimien hankintakustannukset, edellyttäen että näitä taimia on normaalisti kaupan Suomessa. Puut, jotka sijaitsevat yli 50 metrin etäisyydellä vakuutetusta rakennuksesta eivät ole vakuutuksen kohteena. Vakuutuksesta korvataan palon, myrskyn tai salamaniskun aiheuttama vahinko puulle, joka sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä vakuutetusta rakennuksesta ja jonka vallitseva korkeus on yli 7 metriä, enimmillään 150 euroa/vahingoittunut puu. Vakuutuksesta ei korvata kuljetuskustannuksia.

25.2.8.12 Vahinko, joka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla

Vakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla.

25.2.8.13 Vahinko, josta joku muu on vastuussa lain, asetuksen tai sopimuksen mukaan

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta hankkija, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa lain, asetuksen, sopimuksen, huoltosopimuksen, takuun tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene täyttämään korvausvelvollisuuttaan. Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja, myyjä tai maahantuoja, ei vahinkoa korvata, jos valmistaja tai myyjä olisi siitä vastuussa alalla vakiintuneen takuun perusteella.

25.2.8.14 Koneisiin ja laitteisiin kuuluviin kulutustarvikkeisiin kohdistuva vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka kohdistuu koneissa tai laitteissa käytettäviin kulutusaineisiin tai -tarvikkeisiin, kuten poltto- ja voiteluaineet, kumirenkaat ja vaijerit, paitsi jos kulutusaine tai -tarvike on vahingoittunut muun näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

25.2.8.15 Tuotteeseen tai asiakkaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa, huollossa jne.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa tai muussa toiminnassa raaka-aineelle, puolivalmisteille tai valmiille tuotteille tai sellaiselle asiakkaan omaisuudelle, joka on vastaanotettu huoltoa tai käsittelyä varten, ellei vakuutettu omaisuus ole vahingoittunut muussa näiden ehtojen mukaan korvattavassa vahingossa.

25.2.8.16 Maatalousirtaimistoon ja -tuotteisiin kohdistunut vahinko kuljetuksen aikana

Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle maatalousirtaimistolle ja -tuotteille aiheutunutta vahinkoa, jonka on aiheutunut normaalista painon tai tilavuuden hupenemisesta, tavaran omista ominaisuuksista, liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihteluista, puutteellisesta pakkauksesta, tavaralle sopimattomasta kuljetusvälineestä. Vakuutus ei kata vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle henkilölle eikä myöskään korvaa vahingoittuneen tavaran poisviemisestä tai hävittämisestä johtuvia kustannuksia.

25.2.8.17 Huolto- ja kunnossapitokustannukset

Vakuutuksesta ei korvata huolto- ja kunnossapitotöistä, vakuutetun omaisuuden hoidosta, korjauksista, teknisen tason parantamisesta tai putkiston ja laitteistojen uusimisesta aiheutuneita kustannuksia taikka kustannuksia toimintahäiriöiden poistamisesta kuten putken sulattamis- tai avaamiskustannuksia.

Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 26 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa 27.

25.3 Vuoto

25.3.1 Vuotovahingon korvauksen edellytyksenä on, että vuotovakuutus sisältyy vakuutukseen.

25.3.2

Vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan

 • rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta

 • rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta

 • hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä pesu- ja astianpesukoneesta.

Hyväksytyllä letkuliitännällä tarkoitetaan, että pesu- ja astianpesukoneiden letkuliitännät ovat kytketty paikallisen vesilaitoksen ja koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

25.3.3 Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä

 • vahinkoa, joka johtuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta

 • vahinkoa, joka johtuu kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai tukkeutumisesta

 • vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta

 • vahinkoa, joka johtuu materiaalin väsymisestä, pilaantumisesta, lahoamisesta, ilmankosteuden tai lämpötilan vaihtelusta

 • vahinkoa, joka johtuu kulumisesta, ruostumisesta, tai muusta vastaavasta, vähitellen vaikuttavasta ilmiöstä

 • hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua

 • vahinkoa, joka johtuu suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheestä, salaojaputkistosta virranneesta vedestä, maa- tai kapillaarivedestä tai kondenssivedestä

 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste.

25.3.4 Lämpö- ja vesilaitteistoja kohdanneet vahingot

Lämpö- ja vesilaitteistoja kohdanneet vahingot korvataan vasta kun putkisto on asianmukaisesti hyväksytty.

25.3.5 Huolto- ja kunnossapitokustannukset

Vakuutuksesta ei korvata huolto- ja kunnossapitotöistä, vakuutetun omaisuuden hoidosta, korjauksista, teknisen tason parantamisesta tai putkiston ja laitteistojen uusimisesta aiheutuneita kustannuksia taikka kustannuksia toimintahäiriöiden poistamisesta kuten putken sulattamis- tai avaamiskustannuksia.

25.3.6 Öljyn aiheuttamat vahingot

25.3.6.1 Maatilan öljysäiliöt ja -laitteet

Vakuutuksesta korvataan omalle maaperälle aiheutunut vahinko, joka johtuu äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti vuotaneesta öljystä maatilan öljysäiliöstä ja -laitteistosta, kuten esimerkiksi kuivurin ja eläinsuojan lämmitykseen käytettävästä öljylämmityslaitteistosta.

Moottorityökoneen polttoainetankkia ei katsota varastosäiliöksi eikä siitä valuneen polttoaineen aiheuttamaa oman maaperän vahinkoa korvata tästä vakuutuksesta.

Korvauksen edellytyksenä on, että kustannukset johtuvat öljysäiliölle aiheutuneen vakuutussopimuksen mukaisen korvattavan esinevahingon seurauksena. Enimmäiskorvauksen määrä on 20 000 euroa, sisältäen kohdassa 27.3.2.2 tarkoitetut kustannukset.

25.3.6.2

Maaperää kohdannut öljyvahinko korvataan vain jos laitteisto on viranomaismääräysten mukaisesti hyväksytty käytettäväksi ja säännöllisesti tarkastettu.

25.3.6.3

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, kun öljyvuoto on aiheutunut ruostumisesta, korroosiosta tai muusta pitkäaikaisesta vaikutuksesta.

25.3.6.4

Öljyvahingoissa sovelletaan myös mitä sanotaan vakuutusehtojen suojeluohjeissa, kohdassa 26.4.

25.3.7 Sodan ja ydinvahingon vaikutus vakuutusyhtiön vastuuseen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • sodasta, kapinasta, vallankumouksesta tai muusta vastaavasta syystä

 • ydinvastuulaissa määritetystä ydinvahingosta

 • suoraan tai epäsuorasti terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia.

25.3.8

Lämpö- ja vesilaitteistojen korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdassa 27.7 olevan taulukon mukaan. Jos rakennus ei ole vuodon vahingoittama, edellä mainitut vähennykset tehdään myös vian etsimisestä ja korjaamisesta aiheutuneiden rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maan kaivuu- ja täyttökustannuksista.

25.3.9

Muun omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdassa 27.7 olevan taulukon mukaan.

25.3.10 Muut rajoitukset

25.3.10.1

Vakuutuksesta ei korvata tiedontallennusvälineiden sisällön uudelleenluonnista aiheutuvia kustannuksia, eikä myöskään haittaohjelmasta, kuten tietokoneviruksesta aiheutunutta vahinkoa.

25.3.10.2

Vakuutuksesta ei korvata postilähetyksenä tai muuna erillisenä rahtina toimitetulle omaisuudelle kuljetuksen aikana sattuvia vahinkoja.

25.3.10.3

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta tai vuokralaisen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

25.3.10.4 Arvonalennus

Arvonalennusta tai vahinkoa, joka ei vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen ei korvata.

25.3.10.5 Oma työ, tulonmenetys

Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä tai matkakuluja.

25.3.10.6 Keskeytys sähkön, kaasun, nesteen, lämmön saannissa

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sähkön, kaasun, nesteen, lämmön tai vastaavan saannin keskeytymisestä, ellei tämä ole suora seuraus näiden ehtojen mukaan korvattavasta vahingosta.

25.3.10.7 Luonnonilmiön, eläinten tai hyönteisten aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tuulesta, sateesta, rakeista tai muusta luonnonilmiöstä, eläimistä tai hyönteisistä ulkona oleville puutarha-, maatalous- tai metsätaloustuotteille, kasvavalle sadolle tai ulkona olevalle irtaimistolle tai irtaimistolle sellaisessa rakennuksessa, josta puuttuu katto tai yksi tai useampia seiniä, ellei kyseessä ole omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa tai tiloissa.

25.3.10.8 Pihamaalle tai puutarhalle aiheutunut vahinko

Pihamaalle tai puutarhalle aiheutunut vahinko korvataan niiden kunnostamiskustannusten mukaan 10 000 euroon saakka, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan. Pensaiden, kasvillisuuden ja puiden, joiden vallitseva korkeus on alle 7 metriä, osalta korvataan uusien taimien hankintakustannukset, edellyttäen että näitä taimia on normaalisti kaupan Suomessa. Puut, jotka sijaitsevat yli 50 metrin etäisyydellä vakuutetusta rakennuksesta eivät ole vakuutuksen kohteena. Vakuutuksesta korvataan palon, myrskyn tai salamaniskun aiheuttama vahinko puulle, joka sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä vakuutetusta rakennuksesta ja jonka vallitseva korkeus on yli 7 metriä, enimmillään 150 euroa/vahingoittunut puu. Vakuutuksesta ei korvata kuljetuskustannuksia.

25.3.10.9 Vahinko, joka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla

Vakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla.

25.3.10.10 Vahinko, josta joku muu on vastuussa lain, asetuksen tai sopimuksen mukaan

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta hankkija, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa lain, asetuksen, sopimuksen, huoltosopimuksen, takuun tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene täyttämään korvausvelvollisuuttaan. Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja, myyjä tai maahantuoja, ei vahinkoa korvata, jos valmistaja tai myyjä olisi siitä vastuussa alalla vakiintuneen takuun perusteella.

25.3.10.11 Koneisiin ja laitteisiin kuuluviin kulutustarvikkeisiin kohdistuva vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka kohdistuu koneissa tai laitteissa käytettäviin kulutusaineisiin tai -tarvikkeisiin, kuten poltto- ja voiteluaineet, kumirenkaat ja vaijerit, paitsi jos kulutusaine tai -tarvike on vahingoittunut muun näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

25.3.10.12 Tuotteeseen tai asiakkaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa, huollossa jne.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa tai muussa toiminnassa raaka-aineelle, puolivalmisteille tai valmiille tuotteille tai sellaiselle asiakkaan omaisuudelle, joka on vastaanotettu huoltoa tai käsittelyä varten, ellei vakuutettu omaisuus ole vahingoittunut muussa näiden ehtojen mukaan korvattavassa vahingossa.

25.3.10.13 Maatalousirtaimistoon ja -tuotteisiin kohdistunut vahinko kuljetuksen aikana

Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle maatalousirtaimistolle ja -tuotteille aiheutunutta vahinkoa, jonka on aiheutunut normaalista painon tai tilavuuden hupenemisesta, tavaran omista ominaisuuksista, liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihteluista, puutteellisesta pakkauksesta, tavaralle sopimattomasta kuljetusvälineestä. Vakuutus ei kata vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle henkilölle eikä myöskään korvaa vahingoittuneen tavaran poisviemisestä tai hävittämisestä johtuvia kustannuksia.

Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 26 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa 27.

25.4 Rikko

25.4.1

Vakuutuksesta korvataan vakuutettuun omaisuuteen äkillisesti ja ennalta-arvaamattomatta kohdistunut välitön esinevahinko, rikkoutumisvahinko. Rikkoutumisvahingolla tarkoitetaan tässä vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja odottamattomasta ulkoapäin tulevasta ilmiöstä. Rikkoutumisvahingolla ei tarkoiteta kulumisesta tai muusta vähitellen vaikuttavasta syystä johtuva ilmiö eikä sitä korvata.

25.4.1.1

Varkausvahingon ja ilkivallan korvauksen edellytyksenä on, että varkaus- ja ilkivaltavakuutukset sisältyvät vakuutukseen.

25.4.1.2

Vuotovahingon korvauksen edellytyksenä on, että vuotovakuutus sisältyy vakuutukseen.

25.4.2 Rajoitukset

25.4.2.1

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka kohtaa

 • moottorikäyttöisiä maa- ja metsätalouskoneita ja -laitteita ja näihin kiinteästi asennettuja lisälaitteita

 • kasvavaa satoa

 • kasveja kasvihuoneessa

 • tuotantokotieläimiä

 • turkiseläimiä

 • muita liitännäiselinkeinon tuotteita ja irtaimistoja.

25.4.2.2 Kadonneet esineet, näpistys, varkaus kun tapahtuman aikaa ja paikkaa ei voida määritellä

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että esine on kadonnut, kadotettu tai unohdettu paikalle tai kun vahinko todetaan vasta inventaarion yhteydessä, näpistyksen johdosta, tai varkaudesta kun tapahtuman aikaa ja paikkaa ei voida määritellä, ei myöskään varkausvahinkoa joka kohtaa ulos jätettyä irtaimistoa lukuun ottamatta polkupyörää ja tavanomaisia puutarhakalusteita, -koristeita ja ulkogrilliä tai kun vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt riittäviin suojelutoimenpiteisiin.

25.4.2.3 Tiedostoon tunkeutuminen, ohjelmistovirus, puutteellinen varmuuskopiointi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tiedostoon tunkeutumisesta, ohjelmistoviruksesta tai puutteellisesta varmuuskopioinnista.

25.4.2.4 Shekkilomakkeiden, arvopapereiden väärinkäyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu shekkilomakkeiden, arvopapereiden tai luotto- tai pankkikorttien tai vastaavan väärinkäytöstä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata verkkokaupan yhteydessä tapahtunutta petosta tai vahinkoa.

25.4.2.5

Vakuutuksesta ei korvata tiedontallennusvälineiden sisällön uudelleenluonnista aiheutuvia kustannuksia, eikä myöskään haittaohjelmasta, kuten tietokoneviruksesta aiheutunutta vahinkoa.

25.4.2.6

Vakuutuksesta ei korvata postilähetyksenä tai muuna erillisenä rahtina toimitetulle omaisuudelle kuljetuksen aikana sattuvia vahinkoja.

25.4.2.7

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta tai vuokralaisen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

25.4.2.8 Arvonalennus

Arvonalennusta tai vahinkoa, joka ei vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen ei korvata.

25.4.2.9 Oma työ, tulonmenetys

Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä tai matkakuluja.

25.4.2.10 Keskeytys sähkön, kaasun, nesteen, lämmön saannissa

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sähkön, kaasun, nesteen, lämmön tai vastaavan saannin keskeytymisestä, ellei tämä ole suora seuraus näiden ehtojen mukaan korvattavasta vahingosta.

25.4.2.11 Nesteen, höyryn, kaasun, öljyn hukkaan valuminen, kohonnut sähkönkulutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut nesteen, höyryn, kaasun tai öljyn hukkaan valumisesta, eikä myöskään vahinkoa, joka johtuu kohonneesta sähkönkulutuksesta.

25.4.2.12 Urheiluvälineet ja -varusteet, hiihtovarusteet kun niitä on käytetty tarkoitukseensa

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa urheiluvälineille ja varusteille, hiihtovarusteille, tekstiileille, mopojen, moottoripyörien ja moottorikelkkojen ajovarusteille, soittimille, kauko-ohjatuille laitteille ja muille vastaavanlaisille laitteille, kun niitä on käytetty tarkoitukseensa. Polkupyörien osalta rajoitus koskee kilpailukäyttöä ja kilpailuihin harjoittelua.

25.4.2.13 Koiran tai muun seuraeläimen repimäksi, puremaksi, naarmuttamaksi joutunut omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetulle omaisuudelle siitä, että se on joutunut koiran tai muun seuraeläimen repimäksi, puremaksi, naarmuttamaksi, likaamaksi eläimen ulosteilla tai eritteillä.

25.4.2.14 Vähitellen vaikuttava ilmiö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut itse esineelle kulumisen, ruostumisen, korroosion, materiaalin väsymisen, pilaantumisen, sienettymisen, lahoamisen, hajun, ilmankosteuden tai lämpötilan vaihtelun tai muun vastaavan, vähitellen vaikuttavan ilmiön johdosta.

25.4.2.15 Valmistusvirhe, väärä materiaali

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut itse esineelle, kun vahinko johtuu materiaali-, valmistus-, laskenta- tai piirustusvirheestä, virheellisestä kuvauksesta tai virheellisistä ohjeista.

25.4.2.16 Toimintavirhe, virheellinen käyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut itse esineelle, kun vahinko johtuu toimintavirheen, virheellisen käytön, puutteellisen tai laiminlyödyn ylläpidon johdosta.

25.4.2.17 Suunnittelu- ja rakennusvirheet, kosteuden ilmentyminen, kondenssivesi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheen, salaojaputkistosta virranneen veden, maa- tai kapillaariveden tai kondenssiveden johdosta.

25.4.2.18 Rakenteiden kosteuseristeiden läpi vuotanut neste

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakenteiden kosteuseristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta, kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotaneesta nesteestä.

25.4.2.19 Sade- ja sulamisveden vuoto

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä.

25.4.2.20 Vahinko tai tukkeuma kunnallisessa / yleisessä vesi- tai viemärijohdossa

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai tukkeumasta.

25.4.2.21 Rankkasade, lumen sulaminen, tulva

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka on aiheutunut viemärikaivon tai -putken tulvimisesta, rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan johdosta.

25.4.2.22 Rankkasade, lumen sulaminen, tulva, jään tai lumen paino tai liikkuminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka on aiheutunut rankkasateesta, lumen sulamisesta, tulvasta, eikä muusta kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta veden pinnan noususta, merenkäynnistä, jään tai lumen painosta tai liikkumisesta, roudan kohoamisesta.

25.4.2.23 Muutokset pohjaveden korkeudessa

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta.

25.4.2.24 Luonnonilmiön, eläinten tai hyönteisten aiheuttama vahinko ulkona oleville puutarha-, maatalous- tai metsätaloustuotteille, kasvavalle sadolle, irtaimistolle

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tuulesta, sateesta, rakeista tai muusta luonnonilmiöstä, eläimistä tai hyönteisistä ulkona oleville puutarha-, maatalous- tai metsätaloustuotteille, kasvavalle sadolle tai ulkona olevalle irtaimistolle tai irtaimistolle sellaisessa rakennuksessa, josta puuttuu katto tai yksi tai useampia seiniä, ellei kyseessä ole omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa tai tiloissa.

25.4.2.25 Pihamaalle tai puutarhalle aiheutunut vahinko

Pihamaalle tai puutarhalle aiheutunut vahinko korvataan niiden kunnostamiskustannusten mukaan 10 000 euroon saakka, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan. Pensaiden, kasvillisuuden ja puiden, joiden vallitseva korkeus on alle 7 metriä, osalta korvataan uusien taimien hankintakustannukset, edellyttäen että näitä taimia on normaalisti kaupan Suomessa. Puut, jotka sijaitsevat yli 50 metrin etäisyydellä vakuutetusta rakennuksesta eivät ole vakuutuksen kohteena. Vakuutuksesta korvataan palon, myrskyn tai salamaniskun aiheuttama vahinko puulle, joka sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä vakuutetusta rakennuksesta ja jonka vallitseva korkeus on yli 7 metriä, enimmillään 150 euroa/vahingoittunut puu. Vakuutuksesta ei korvata kuljetuskustannuksia.

25.4.2.26 Hyönteiset ja tuhoeläimet

Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten tai tuhoeläinten aiheuttamaa vahinkoa. Tuhoeläiminä pidetään esim. rottia, hiiriä, myyriä ja minkkejä.

25.4.2.27 Räjäytys- tai louhintatyö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut julkiselle laitokselle kuuluvien räjähdysaineiden räjähtämisestä tai räjäytys- tai louhintatyöstä.

25.4.2.28 Sota, kapina, vallankumous, ydinvahinko

Vakuutuksesta ei korvata sodasta, kapinasta, vallankumouksesta tai muusta senkaltaisesta syystä aiheutunutta vahinkoa tai ydinvastuulaissa määritetystä ydinvahingosta.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia.

25.4.2.29 Vahinko, joka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla

Vakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla.

25.4.2.30 Vahinko, josta joku muu on vastuussa lain, asetuksen tai sopimuksen mukaan

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta hankkija, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa lain, asetuksen, sopimuksen, huoltosopimuksen, takuun tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene täyttämään korvausvelvollisuuttaan. Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja, myyjä tai maahantuoja, ei vahinkoa korvata, jos valmistaja tai myyjä olisi siitä vastuussa alalla vakiintuneen takuun perusteella.

25.4.2.31

Ajoneuvossa säilytettävän irtaimiston arvo saa olla enintään 3 000 euroa.

25.4.2.32 Lukkojärjestelmän muutoksen tai lukon vaihdon kustannukset

Lukkojärjestelmän muutoksen tai lukon vaihdon kustannukset korvataan ainoastaan, kun avain on saatu murron, varkauden tai ryöstön yhteydessä. Kustannuksista tehdään vuotuinen 5 %:n vähennys alkaen ja sisältäen toisen käyttövuoden.

25.4.2.33 Lämpö- ja vesilaitteistoja kohdanneet vahingot

Lämpö- ja vesilaitteistoja kohdanneet vahingot korvataan vasta kun putkisto on asianmukaisesti hyväksytty.

25.4.2.34 Koneisiin ja laitteisiin kuuluviin kulutustarvikkeisiin kohdistuva vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka kohdistuu koneissa tai laitteissa käytettäviin kulutusaineisiin tai -tarvikkeisiin, kuten poltto- ja voiteluaineet, kumirenkaat ja vaijerit, paitsi jos kulutusaine tai -tarvike on vahingoittunut muun näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä.

25.4.2.35 Tuotteeseen tai asiakkaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa, huollossa jne.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tuotannossa, varastoinnissa tai muussa toiminnassa raaka-aineelle, puolivalmisteille tai valmiille tuotteille tai sellaiselle asiakkaan omaisuudelle, joka on vastaanotettu huoltoa tai käsittelyä varten, ellei vakuutettu omaisuus ole vahingoittunut muussa näiden ehtojen mukaan korvattavassa vahingossa.

25.4.2.36 Maatalousirtaimistoon ja -tuotteisiin kohdistunut vahinko kuljetuksen aikana

Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle maatalousirtaimistolle ja -tuotteille aiheutunutta vahinkoa, jonka on aiheutunut normaalista painon tai tilavuuden hupenemisesta, tavaran omista ominaisuuksista, liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihteluista, puutteellisesta pakkauksesta, tavaralle sopimattomasta kuljetusvälineestä. Vakuutus ei kata vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle henkilölle eikä myöskään korvaa vahingoittuneen tavaran poisviemisestä tai hävittämisestä johtuvia kustannuksia.

25.4.2.37 Pakasteiden virheellinen säilytys ja käsittely

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut pakasteille niiden säilytys- tai käsittelyvirheestä tai joka johtuu kylmälaitteiston puutteellisesta ylläpidosta, virheellisestä hoidosta tai asennuksesta, virheellisestä säädöstä, puutteellisesta pakastus- tai viilennystehosta.

25.4.2.38

Vakuutuksesta korvataan omalla tilalla tuotetuille maataloustuotteille aiheutunutta vahinkoa, joka johtuu äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta pakaste- ja kylmälaitteiden rikkoutumisesta, jäähdytysaineen vuodosta tai sähkökatkoksesta, vain jos maataloustuotteiden varastotilaan on asennettu vakuutusyhtiön hyväksymä hälytysjärjestelmä.

25.4.2.39

Vakuutuksesta ei korvata maataloustuotteille aiheutunutta vahinkoa niiden sekoituttua toiseen maataloustuotteeseen tai muuhun aineeseen.

25.4.2.40

Varastoitujen vihannesten pilaantuminen korvataan ainoastaan, mikäli varastoidut vihannekset on vakuutettu ja niistä on tehty merkintä vakuutuskirjaan.

25.4.2.41 Huolto- ja kunnossapitokustannukset

Vakuutuksesta ei korvata huolto- ja kunnossapitotöistä, vakuutetun omaisuuden hoidosta, korjauksista, teknisen tason parantamisesta tai putkiston ja laitteistojen uusimisesta aiheutuneita kustannuksia taikka kustannuksia toimintahäiriöiden poistamisesta kuten putken sulattamis- tai avaamiskustannuksia.

25.4.3

Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella kohdassa 27.7 olevan taulukon mukaan.

Katso edelleen Suojeluohjeet kohdassa 26 ja Arviointi- ja korvaussäännökset kohdassa 27.

Suojeluohjeiden tarkoituksena on torjua uhkaavia vaaroja ja vähentää syntyviä vahinkoja. Jos suojeluohjeiden ja viranomaisten määräysten noudattamatta jättäminen on syy-yhteydessä vahingon syntymiseen, sen määrään tai laajuuteen, voidaan korvausta vähentää tai se evätä.

26.1 Paloturvallisuus

26.1.1 Yleinen paloturvallisuus

26.1.1.1

Tupakoiminen vuoteessa on kielletty.

26.1.1.2

Kynttilöitä ei saa polttaa sisätiloissa ilman jatkuvaa valvontaa.

26.1.1.3

Liesi ja uuni tulee valvoa käytön aikana.

26.1.1.4

Avotulen teko ja tupakointi on kielletty pölyisissä työ- ja varastotiloissa tai palavien nesteiden säilytys tai käsittelypaikoilla.

26.1.1.5

Jäätyneitä putkia ei saa sulattaa avotulta tai lämminilmapuhallinta käyttäen.

26.1.1.6

Rakennukset ja koneet tulee pitää rakennuslain, rakentamismääräysten ja työsuojelumääräysten edellyttämässä kunnossa. Lisäksi on noudatettava viranomaisten antamia paloturvallisuusmääräyksiä ja laitteiden käyttöohjeita.

26.1.2 Lämmityslaitteet ja tulisijat

26.1.2.1

Lämpölähteitä ei saa peittää eikä vaatteita tai muita helposti syttyviä materiaaleja kuivattaa saunakiukaan yläpuolella tai välittömässä läheisyydessä tai muiden lämpölähteiden päällä.

26.1.2.2

Lämmityslaitteiden sijoittamisessa on otettava huomioon valmistajan ilmoittamat laitekohtaiset suojaetäisyydet. Riippuvat lämmitys- ja valaistuslaitteet on varustettava tarpeeksi tukevalla ripustuksella.

26.1.2.3

Tulisijat hormeineen tulee nuohota niiden laadun ja käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

 • kiinteällä polttoaineella tai useammilla polttoaineella toimivat tulisijat hormeineen kerran vuodessa

 • kevytöljykäyttöiset tulisijat hormeineen kerran kahdessa vuodessa

 • yksityisten, muussa kuin ympärivuotisessa käytössä olevien loma-asuntojen tulisijat hormeineen kerran kolmessa vuodessa.

26.1.2.3.1

Nuohouksen saa suorittaa vain tehtävään valtuutettu nuohooja.

26.1.2.3.2

Tulisijasta poistettu tuhka tulee säilyttää palamattomassa, kannellisessa astiassa.

26.1.3 Sähkölaitteet ja -koneet

26.1.3.1

Tuotanto- ja varastorakennusten sähköjärjestelmille tulee suorittaa tarkastus viidentoista vuoden välein, mikäli rakennuksen pääsulake on yli 35 ampeeria.

26.1.3.2

Sähkölaitteiden käytössä tulee noudattaa valmistaja antamia ohjeita. Sähköasennuksia saa tehdä vain siihen oikeutettu henkilö. Sähkölaitteiden toimintahäiriöt tulee selvittää ja korjata viipymättä.

26.1.3.3

Pölyisissä ja palonaroissa tiloissa kuten rehuladoissa, eläinsuojissa, viljankuivaamoissa tai muissa vastaavissa tiloissa saa käyttää vain näihin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.

26.1.3.4

Koneet ja laitteet on huollettava maahantuojan tai valmistajan edellyttämällä tai suosittamalla tavalla. Pakastimien ja kylmälaitteiden koneistot on puhdistettava säännöllisesti. Sähkömoottoreiden tuuletussäleiköt ja jäähdytyslaipat on pidettävä puhtaina ylikuumenemisen estämiseksi.

26.1.3.5

Sähköä ajoneuvojen ja niiden mottoreiden lämmittämiseen saa ottaa ainoastaan tätä tarkoitusta varten asennetusta, ulkona sijoitetusta, pistorasiasta. Sähköä sähkökäyttöiseen sisätilalämmittimeen saa ottaa vain autossa olevasta pistorasiasta. Sisätilalämmitin on asennettava valmistajan antamien asennusohjeiden mukaisesti.

26.1.4 Viljankuivaamo

26.1.4.1

Ennen vuosittaista käyttöönottoa tulee viljankuivaamon sähkö- ja lämmityslaitteet tarkastettava ja tarvittaessa huollettava. Paloviranomaisten tulee tarkastaa ja hyväksyä uusi viljankuivaamo ennen kuin se otetaan käyttöön.

26.1.4.2

Viljankuivauksen aikana tulee rakennuksessa olla vähintään yksi 27 A 144 B-C teholuokan (A-BIII-E) käsisammutin.

26.1.4.3

Avotulen teko ja tupakointi on kielletty viljankuivaamossa.

26.1.5 Tulityöt

Tulitöillä tarkoitetaan töitä, joissa käytetään hitsaus- ja polttoleikkauslaitteita, kaasupolttimia, kuumailmapuhaltimia tai vastaavia tai joissa metallia hiotaan tai työstetään siten, että syntyy kipinöitä. Tulitöillä tarkoitetaan myös katto- ja vedeneristystöitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään tulta tai muuta lämpöä palovaaraa aiheuttaen.

26.1.5.1 Tulityöt vakituisella tulityöpaikalla

Vakituisella tulityöpaikalla tarkoitetaan erityistä tulitöiden tekemiseen varattua tai rajattua aluetta, joka on erotettu suuremmasta tilasta ja suojattu siten, että tulitöitä voidaan siinä turvallisesti tehdä.

Seuraavat suojeluohjeet on noudatettava:

 • työtilan rakenteiden on oltava joko palamattomia tai suojaverhottuja

 • työtilassa tulee olla riittävä alkusammutuskalusto, kuitenkin vähintään yksi 43 A 183 B-C (A-BIII-E) teholuokan mukainen käsisammutin ja lisäksi työpaikan välittömässä läheisyydessä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27 A 144 B-C(ABIII-E) teholuokan mukaista käsisammutinta

 • työtilassa ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tila saa olla yhteydessä sellaiseen tilaan, jossa voi olla palavia kaasuja

 • työtilassa ei saa olla työhön kuulumatonta palvaa tavaraa tai jätettä.

26.1.5.2 Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla

Tilapäisellä tulityöpaikalla tarkoitetaan kaikkia niitä työpaikkoja, jotka eivät täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia.

Seuraavat suojeluohjeet on noudatettava:

 • vakuutetun tulee edellyttää ja tarkastaa, että ulkopuolisella urakoitsijalla, joka tekee vakuutetussa rakennuksessa tulitöitä, on voimassa oleva henkilökohtainen tulitöihin oikeuttava tulityökortti ja ennen tulityöhön ryhtymistä on syttyvät aineet ja materiaalit suojattava tai poistettava

 • tilapäisellä tulityöpaikalla tulee olla riittävä alkusammutuskalusto, kuitenkin vähintään yksi 43 A 183 B-C (A-BIII-E) teholuokan mukainen käsisammutin ja lisäksi työpaikan välittömässä läheisyydessä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27 A 144 B-C (A-BIII-E) teholuokan mukaista käsisammutinta

 • tulityötä tehtäessä on järjestettävä palovartiointi työn aikana ja työn lopettamisen jälkeen vähintään kahden tunnin ajaksi.

26.1.5.3

Jos vakuutetussa rakennuksessa säilytetään tai käytetään palavia nesteitä tai nestekaasua, tulee paikalliselta paloviranomaiselta pyytää asiaa koskevat ohjeet ja noudattaa niitä.

26.1.5.4

Moottoriajoneuvosuojassa ei saa tehdä korjaustöitä, joissa käytetään avotulta, avoliekkiä, hehkuvia tai kipinöiviä laitteita, ellei ajoneuvosuoja ole hyväksytty vakituiseksi tulityöpaikaksi.

26.2 Murto- ja varkausvahingoilta suojautuminen

26.2.1

Irtaimen omaisuuden säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen tulee olla turvallisesti suljetut murron tai varkauden varalta Finanssialan Keskusliiton ohje mukaan Mekaaniselle murtosuojalle. Mikäli omaisuutta säilytetään kassakaapissa tai -holvissa (katso Finanssialan Keskusliiton voimassa oleva kassakaappiohje), niiden ovet on käytön jälkeen lukittava eikä avainta saa säilyttää samassa huoneistossa. Vakuutetun tulee muutenkin ryhtyä aiheellisiin suojelutoimenpiteisiin ottaen huomioon vakuutetun omaisuuden arvon ja säilytyspaikan olosuhteet. Yleisissä tiloissa ja kellari- ja ullakkokomeroissa ja säilytystiloissa ei saa säilyttää varkaudelle altista omaisuutta

26.2.2

Lukitun asunnon tai säilytystilan avainta ei saa jättää tai piilottaa näiden läheisyyteen.

26.2.3

Vakuutettua koti-irtaimistoa ei saa, polkupyörää ja tavanomaisesti piha-alueella pidettäviä tavanomaisia puutarhakalusteita lukuun ottamatta, säilyttää ulkona, vaan lukitussa säilytystilassa.

26.2.4

Maatilatalouden irtaimisto on, jos mahdollista, säilytettävä lukitussa säilytystilassa. Jos tämä olosuhteita huomioon ottaen ei ole mahdollista, maatilatalouden irtaimistoa saa tilapäisesti säilyttää myös silmälläpidon alaisena muualla kuin lukitussa paikassa tai maataloustyön yhteydessä työsuoritukseen liittyen tilapäisesti muualla.

26.2.5

Polkupyörän tulee varkauden varalta olla lukittuna asianmukaisella lukolla. Pyörää ei saa pidemmäksi aikaa jättää ulos muuhun kuin kotiin liittyvään säilytyspaikkaan.

26.2.6

Ampuma-aseet ja -tarvikkeet tulee säilyttää niille tarkoitetussa lukitussa asekaapissa.

26.2.7

Varkausvahingon välttämiseksi on mukana olevaa omaisuutta pidettävä välittömässä läheisyydessä ja jatkuvan silmälläpidon ja tarkkailun alaisena.

26.2.8

Yksittäisiä esineitä, laitteita tai kokoelmia ja varusteita, joiden arvo ylittää 340 euroa, ei saa päiväsaikaan säilyttää ohikulkijoiden nähtävissä tai jättää yöaikana tai yöksi ajoneuvoon, asumattomaan matkailu- tai muuhun perävaunuun tai veneeseen. CD-levyjä ja vastaavia tallenteita korvataan enintään 10 kappaletta.

26.2.9

Pankki-, luotto- tai vastaavaa maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua pitää säilyttää erikseen siten, ettei ulkopuolisen ole mahdollista saada niitä molempia haltuunsa.

26.2.10

Veneen, soutuveneen, purjehdusjollan ja kanootin on oltava lukittuna kettingillä ja terässankaisella riippulukolla tai säilössä lukitussa tilassa. Moottorin ja varusteiden on oltava lukittuina, säilössä lukitussa tilassa tai asennettuina kiinteästi veneeseen siten, että niiden irrottaminen on mahdollista vain työkaluja käyttäen.

26.2.11

Moottorin polttoainetta ei saa säilyttää veneessä irrallisissa muoviastioissa. Irrallisia moottorin polttoainesäiliöitä ei saa täyttää veneessä.

26.3 Vuotovahinkojen ja luonnonilmiövahinkojen torjuminen

26.3.1

Vakuutuksenottajan tulee hoitaa huolellisesti vakuutuksen kohteena olevaa johtoverkkoa ja suojella sitä jäätymiseltä. Rakennuksen pääasiallisena lämmönlähteenä ei talvikautena voida pitää ilmalämpöpumppua tai muuta tilapäiseen lämmitykseen tarkoitettua menetelmää. Johtoverkko ja siihen liittyvät laitteet on tyhjennettävä vedestä, kun rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman riittävää lämmitystä ja valvontaa yli viikoksi.

26.3.2

Pesu- ja astianpesukoneita tulee valvoa käytön aikana. Koneen sulkuventtiili tulee olla suljettuna, kun konetta ei käytetä. Laitteen liitännät tulee tehdä paikallisen vesilaitoksen ja laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

26.3.3

Ulkokatto, kattokaivot ja räystäät on vuosittain tarkastettava ja tarvittaessa huollettava.

26.3.4

Lämminvesivaraajat ja paisunta-astiat tulee pyrkiä sijoittamaan tilaan, jossa on lattiakaivo tai muutoin järjestää ylivuotovesien poistaminen viemäriverkostoon.

26.3.5

Kellarikerroksessa säilytettävä tavara tulee sijoittaa telineelle vähintään 10 cm korkeudelle lattiapinnasta. Kellarikerroksella tarkoitetaan kerrostilaa, jonka lattia sijaitsee kokonaan tai osittain vähintään yhden metrin maapinnan alapuolella. Jos rakennuksessa on tämän määritelmän mukaisesti useampia kellarikerroksia, sovelletaan tätä suojeluohjetta ainoastaan kaikkein alimpaan niistä.

26.3.6

Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja näiden vesien poistojärjestelmillä, joita ovat mm. rakennuksesta poispäin olevat pihamaan kallistukset, salaojat, ojat ja sadevesikaivot sekä pumppaamot.

26.3.7

Tontti ja rakennuspaikka ovat liitettävä kunnalliseen hulevesiverkostoon, mikäli sellainen on alueella.

26.3.8

Tontin ja rakennuspaikan ojat ja salaojat on pidettävä toimintakunnossa. Toimintakunto on tarkastettava vuosittain.

26.3.9

Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huolehdittava.

26.4 Öljysäiliön tai -laitteiston aiheuttamien vuotovahinkojen torjuminen

26.4.1

Öljysäiliössä tulee olla tunnuskilpi, jossa mm. säiliön ikä on ilmoitettu.

26.4.2

Tärkeillä pohjavesialueilla öljysäiliö, joka on sijoitettu maan alle tai maan päälle on tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenen vuoden kuluessa käyttöönottamisesta. Öljysäiliön määräaikaistarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä tarkastusliike tai -laitos. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään mm. säiliön luokitus ja sen mukainen määräaikaistarkastusväli. Tarkastuspöytäkirja on annettava kunnan pelastuslaitokselle sekä vakuutuksenottajalle tiedoksi. Öljysäiliön ylitäytönestimen (on oltava elektronisesti toimiva) ja ilmaputken (on oltava läpimitaltaan vähintään 50 mm) on oltava voimassa olevien säädösten mukaiset.

Pohjavesialueen ulkopuolella öljysäiliö, joka on sijoitettu maan alle, maan päälle ulkona tai sisätiloihin on tarkastettava vähintään kymmenen vuoden välein.

Öljypoltin, imu- ja tyhjennysletkuineen, on huollettava ja tarkastettava viranomaisten hyväksymällä tarkastusyrityksellä kahden vuoden välein. Tarkastuksen yhteydessä huomatut viat ja puutteet tulee selvittää ja korjata välittömästi.

26.4.3

Kun öljysäiliö poistetaan käytöstä, se on välittömästi tyhjennettävä öljystä ja öljyisestä jätteestä, laitteistot on tehtävä vaarattomiksi ja täyttöputki on välittömästi tulpattava.

26.5 Muut suojaustoimenpiteet

26.5.1

Vakuutuksenottajan tulee noudattaa esineen hoidossa ja käytössä normaalia huolellisuutta sekä vakuutuksen kohteena olevan irtaimen esineen valmistajan tai maahantuojan antamia käyttöohjeita.

26.5.2

Ohjelmista ja käyttöjärjestelmistä on oltava alkuperäiskappaleet. Tiedot ja tiedostot pitää turvata ainakin kahdella jatkuvasti päivitetyllä turvakopiolla. Turvakopiot pitää säilyttää erillään muista näytteistä paloturvallisessa turva-arkistossa tai paloturvallisessa tiedostokaapissa siten, ettei turvakopio eivätkä muut näytteet vahingoitu samassa vahinkotapahtumassa. Tuhoutuneet tai menetetyt ohjelmat, käyttöjärjestelmät, tiedot ja tiedostot on voitava vahingon jälkeen palauttaa korjattuun tai vaihdettuun laitteeseen toimivaksi kokonaisuudeksi.

26.5.3

Maatalous- ja tuotantorakennukset, kuten eläinsuojarakennukset ja jäähdytetyt ja ilmastoidut tuotevarastot, on varustettava hälytysjärjestelmällä, joka hälyttää vastuuhenkilölle toimintahäiriön sattuessa, kuten esimerkiksi eläinten hyvinvointiin tarvittavien laitteiden toimintahäiriöstä ja varastoitavien tuotteiden säilyvyyteen vaikuttavien raja-arvojen ylityksistä. Hälytysjärjestelmä on koekäytettävä vähintään kolmen kuukauden välein.

Hälytyslaitteen varavoiman saanti on aina varmistettava erillisellä varavirtalähteellä. Käytettäessä ladattavaa varavirtalähdettä, laite on oltava sellainen, ettei laitteen virtalähteen varauskyky laske sellaiselle tasolle, ettei se kykene takaamaan hälytyslaitteen toimintaa vähintään tunnin ajaksi. Laitteeseen on liitettävä erillinen ukkossuoja ehkäisemään vahinkoja. Koekäyttö tulee tehdä vähintään kolmen kuukauden välein.

26.5.4

Sähkön syöttöhäiriön varalle tulee olla varavoimalähde, jonka tuottama sähköenergia riittää käyttämään eläinten hoidon ja hyvinvoinnin tarvittavat laitteet ja tuotevarastojen sähkölaitteita normaalisti. Varavoimalähteen sijoituksessa tulee huomioida paloturvallisuustekijät ja toimivuus. Koekäyttö tulee tehdä vähintään kolmen kuukauden välein.

26.5.5

Rakennus- ja korjaustöiden yhteydessä on, ennen kaivutöiden aloittamista, selvitettävä työalueella olevien kaapelien ja putkien sijainti.

26.5.6

Mikäli rakennus- ja korjaustöissä suoritetaan tulitöitä, tulee tällöin noudattaa kyseisiä tulityöohjeita. Rakennustyömaalla käytettävissä lämmityslaitteissa tulee noudattaa laitteen valmistajan ilmoittamia käyttöohjeita.

26.6

Lisäksi on noudatettava viranomaisten määräyksiä ja vakuutuskirjaan liitettyjä erillisiä suojeluohjeita.

27.1 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä käsitteitä

27.1.1 Jälleenhankinta-arvo

Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen tarvittava rahamäärä.

27.1.2 Päivänarvo

Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen seikan johdosta. Päivänarvoa määritettäessä on otettava huomioon myös omaisuuden käyttökelpoisuuden aleneminen paikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden, kuten harjoitetun elinkeinotoiminnan lakkaamisen tai muun sellaisen seikan vuoksi. Paikkakunnan muuttuneita olosuhteita ei kuitenkaan oteta huomioon rakennuksen päivänarvoa määritettäessä, kun rakennus korjataan entiselleen tai tuhoutuneen rakennuksen tilalle pystytetään uusi rakennus samalle tontille.

Irtaimiston osalta päivänarvolla tarkoitetaan vakuutetun omaisuuden käteismyyntihintaa vahinkohetkellä, eli sitä hintaa, mikä esineellä olisi ollut myytäessä se vahinkohetkellä käytettyjen esineiden markkinoilla.

27.1.3 Vakuutusarvo

Omaisuuden, vahingon ja korvauksen määrän arvioimisen perustana on omaisuuden vakuutusarvo. Omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan. Omaisuuden vakuutusarvo on kuitenkin päivänarvo, kun omaisuuden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta.

Vakuutusarvo puolivalmisteille tai valmiille tuotteelle, jonka vakuutuksenottaja on asettanut edelleen jalostettavaksi, on nettomyyntiarvo. Nettomyyntiarvolla käsitetään hinta, joka kyseisellä ajankohdalla voidaan saada normaaliehdoilla myynnistä, vähennettynä ei vielä suoritetut valmistus- ja myyntikustannukset, alennukset, verot ja muut säästyneet kustannukset.

27.1.4 Täysarvo

Mikäli vakuutuksen kohteen vakuutusmääräksi on merkitty täysarvo, on vakuutuksen kohde aina vakuutettu vakuutusarvostaan. Korvauksena maksetaan omaisuuden jälleenhankinta- tai päivänarvon mukainen vahingon määrä.

27.1.5 Vakuutusmäärä

Omaisuuden vakuutusmäärällä tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka kullekin omaisuuserälle on merkitty vakuutuskirjaan tai tarkistettu indeksiehdon mukaan.

27.1.5.1

Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa pienempi, omaisuus on alivakuutettu, jolloin vakuutuksesta korvataan vain niin suuri osa omavastuun määrällä vähennetystä vahingon määrästä kuin vakuutusmäärän ja vakuutusarvon suhde osoittaa.

27.1.5.2

Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa suurempi, omaisuus on ylivakuutettu, jolloin vakuutuksesta korvataan omavastuulla vähennetty vahingon määrä.

27.1.5.3

Jos rakennuksen todellinen kerrosala on vakuutuskirjassa mainittua kerrosalaa suurempi, vakuutuksesta korvataan vain niin suuri osa omavastuun määrällä vähennetystä vahingon määrästä kuin vakuutuskirjassa mainitun kerrosalan ja todellisen kerrosalan välinen suhde osoittaa. Todellinen kerrosala lasketaan RT-kortissa 12-10277 annetun määritelmän mukaan.

27.1.5.4

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle rakennukselle tai siellä olevalle irtaimistolle aiheutuvia vahinkoja, siltä osin kuin vahinko aiheutuu rakennukselle, joka on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti tai jos vahinko on seurausta rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta taikka suunnittelu-, perustamis- tai rakennusvirheestä.

27.1.5.5

Jos vakuutusmaksun perusteena oleva koko viljelypinta-ala osoittautuu suuremmaksi kuin vakuutuskirjaan on merkitty, rajoittuu vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus niin suureen osaan vahingosta kuin vakuutuskirjaan merkityn ja todellisen pinta-alan välinen suhde osoittaa.

27.1.6 Ensivastuu

Ensivastuumäärä on vakuutuskirjaan merkitty, vakuutuksen kohteelle sovittu vakuutusmäärä.

Ensivastuuta käytetään, kun omaisuudelle ei voi määritellä jälleenhankinta-arvoa tai päivänarvoa tai kun sovitun enimmäiskorvausmäärän käyttö on muutoin perusteltua. Jos vakuutusmäärä on ensivastuu, vakuutusmäärän ei tarvitse vastata omaisuuden arvoa.

27.1.7 Jäännösarvo

Omaisuuden jäännösarvolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vahinkotapahtuman jälkeen arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin välittömästi ennen vahinkotapahtumaa.

27.2 Vahingon määrä

Vahinkotapahtuman sattuessa omaisuuden vakuutusarvo määritetään ja vahingon määrä lasketaan vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaisesti.

27.2.1

Vahingon määrän arvioinnin perustana on myös omaisuuden jäännösarvo, jolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vahinkotapahtuman jälkeen arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin välittömästi ennen vahinkotapahtumaa.

27.3 Korvauksen laajuus

27.3.1

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskauden aikana vakuutuksen kohteelle aiheutunut, äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta ulkoisesta tapahtumasta johtuva suoranainen esinevahinko.

Esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty tai indeksiehdon mukaisesti tarkistettu omaisuuden vakuutusmäärä. Arvonalennusta ei korvata.

27.3.2 Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan:

27.3.2.1

Kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta; nämä kustannukset korvataan, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

27.3.2.2

Viranomaisten rakennusta koskevista pakottavista määräyksistä aiheutuvat kohtuulliset lisäkustannukset, kuitenkin enintään 10 % rakennusvahingon määrästä. Kokonaiskorvauksen ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty tai indeksiehdon mukaan tarkistettu rakennuksen vakuutusmäärä.

27.4 Korvauksen laskeminen ja suorittaminen

27.4.1 Omavastuu

27.4.1.1

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään jokaisessa vahinkotapauksessa vakuutuksenottajan valitsema vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuu.

27.4.1.2

Jos vahinkoa korvataan usean vakuutuskohteen perusteella ja niissä on erilaiset omavastuut, vähennetään suurin valittu omavastuu.

27.4.1.3

Rakennuksen ollessa rakenteilla tai peruskorjattavana on vakuutuksenottajan omavastuu 750 euroa, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuuosuus.

27.4.1.4 Omavastuu vuotovahingoissa

Rakennuksen LVI-järjestelmän vuodosta aiheutuneen vahingon määrästä vähennetään omavastuu vuotaneen putkiston, säiliön tai laitteen iän perusteella seuraavasti:

 • ikä on yli 10 vuotta: 300 euroa

 • ikä on yli 20 vuotta: 750 euroa

 • ikä on yli 30 vuotta: 1 500 euroa

Vakuutuksenottajalla on kuitenkin jokaisessa vahinkotapahtumassa vähintään vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuuosuus vahingon määrästä.

27.4.1.5

Jos maatalouskoneet, -työvälineet ja -kalustot vahingoittuvat rikkoutumisvahingon johdosta, on vakuutuksenottajan omavastuu 300 euroa, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuuosuus.

27.4.1.6

Jos vahinko on seuraus palovaarallisten tulitöiden suorittamisesta, on vakuutuksenottajan omavastuu 1 500 euroa, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuuosuus.

27.4.1.7

Varkausvahingossa ei vähennetä omavastuuta, mikäli murto on tehty hyväksytyllä varmuuslukolla lukitun oven kautta tai jos hyväksytty murtohälytyslaitteisto on toiminut asianmukaisesti, tai palovahingossa, jos automaattinen palohälytys vakuutuspaikalla on toiminut.

27.4.1.8

Suojeluohjeiden, kohta 26.4.2, mukaisesti tarkastetusta öljysäiliöstä tai öljypoltinlaitteistosta vuotaneen öljyn aiheuttaman vahingon yhteydessä ei vähennetä omavastuuta. Edellytyksenä on myös, että tarkastuksesta on laadittu tarkastuspöytäkirja. Mikäli öljysäiliötä tai öljypoltinlaitteistoa ei ole tarkastettu näiden vakuutusehtojen suojeluohjeiden, kohta 26.4.2, mukaisesti, omavastuu on 10 % vahingon määrästä öljyvahingon yhteydessä, kuitenkin vähintään 1 500 euroa.

27.4.2 Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus

Vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan saadaan, kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään jäännösarvo.

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset, kuitenkin ikävähennykset huomioon ottaen.

Korvauksen määrä jälleenhankinta-arvon mukaan on vahingon määrä mahdollisia ikävähennyksiä huomioon ottaen sekä vähennettynä omavastuulla. Jos jälleenhankitun tai korjatun omaisuuden arvo on vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvoa suurempi, ei ylimenevää osaa oteta huomioon korvausta laskettaessa (ks. kohta 27.1.5).

Jos omaisuutta ei voida korjata, vahingonkorvauksen määrä on vastaavan, samassa kunnossa kuin vahinkohetkellä olleen omaisuuden hankintahinta.

Kun valokuvat, filmit, disketit, kotona tehty ruoka ja näihin verrattavissa oleva omaisuus vahingoittuu, vahingonkorvauksen määrä on markkina-arvo tai muussa tapauksessa raaka-aineiden jälleenhankinta-arvo.

Vahingonkorvauksessa huomioidaan iästä, kulutuksesta, vähentyneestä käyttökelpoisuudesta ja tuotekehityksestä johtuva arvonalennus.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta joko korjataan tai, että samalle tontille tai tilalle rakennetaan, taikka irtaimen omaisuuden sijalle hankitaan uutta samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta. Jos rakentaminen viivästyy viranomaisen toimenpiteen johdosta, viivästysaika lisätään edellä mainittuun aikaan.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus suoritetaan kahdessa erässä.

Ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus, jota laskettaessa käytetään vakuutusarvona omaisuuden päivänarvoa.

Lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus, suoritetaan, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen edellä mainituista jälleenhankintatoimenpiteistä. Jos vahingon jälkeen jäljelle jääneitä rakennusosia rakennuslain tai tielain säännösten perusteella, voimassa olevan rakennuskiellon tai rakentamisrajoituksen vuoksi ei voida käyttää hyväksi rakennuksen saattamiseksi entiseen kuntoonsa, korvaukseen lisätään näin syntynyt jäännösarvon alentuminen. Arvon alentuminen lasketaan siten, että kohdan 27.1.7 mukaisesta jäännösarvosta vähennetään se hinta, joka jäljelle jääneistä rakennusosista voidaan saada, kun ne myydään pois siirrettäviksi. Vakuutuksenottajan tulee esittää selvitys siitä, että rakennuskielto tai rakentamisrajoitus on voimassa ja jos vakuutusyhtiö niin pyytää, hakea poikkeusta niistä rakennuksen saattamiseksi entiseen kuntoon sekä, jollei lupaa myönnetä, hakea muutosta päätökseen. Vakuutuksenottajan tulee vakuutusyhtiön pyynnöstä valtuuttaa vakuutusyhtiö edustamaan häntä poikkeuksen hakemista koskevassa asiassa.

27.4.3

Vahinkomäärä puolivalmisteille tai valmiille tuotteille, jotka vakuutuksenottaja on esittänyt edelleen jalostettavaksi tai myytäväksi, on ero vakuutusarvon juuri ennen vahinkoa ja jäännösarvon välillä.

27.4.4

Vahinkomäärä ohjelmiston tai tietokoneen tiedostojen vahingoista on kohtuullinen korvaus tietokoneen ohjelmiston jälleenohjelmoinnin kustannuksista ja tarvittaessa tiedostojen palauttamisesta varmuuskopioista edullisimmalla tavalla.

27.4.5 Päivänarvon mukainen korvaus

Vahingon määrä päivänarvon mukaan saadaan laskemalla jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingosta niin suuri osa kuin päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon välinen suhde osoittaa. Korvauksen määrä päivänarvon mukaan on vahingon määrä vähennettynä omavastuulla.

27.4.6 Ensivastuun mukainen korvaus

Jos vakuutusmäärä on ensivastuun määrä, korvauksen määrä on vahingon määrä vähennettynä mahdollisilla vähennyksillä ja omavastuulla. Korvauksen määrä on kuitenkin enintään sovittu ensivastuun määrä.

27.4.7 Verotussäännökset

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon verotuksesta annetut säännökset. Tällainen säännös on esimerkiksi arvonlisävero.

27.4.7.1

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään vahingon korvauskustannuksiin tai vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankintakustannuksiin sisältyvän veron, maksetaan korvaus kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron määrällä vähennettynä.

27.4.7.2

Korvaus maksetaan arvonlisäveron määrällä vähennettynä myös silloin, kun vakuutetulla on arvonlisäverolain tai liikevaihtolain mukaan ollut oikeus vähentää tuhoutuneen tai menetetyn omaisuuden hankintahintaan sisältynyt vero.

27.5 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

27.5.1

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemesta uudelleen rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus.

27.5.2

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee viipymättä luovuttaa se vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.

27.5.3

Vahingoittunut ja vahingoittumaton jäljelle jäänyt omaisuus jää vakuutuksenottajan omistukseen. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin ennen vahinkotapahtumaa.

27.5.4 Jos korvausta suoritetaan

 • sellaisesta rakennuksesta tai kiinteistöstä, johon voidaan vahvistaa kiinteistökiinnitys ja suoritettava korvauksen määrä on kiinteistön arvoon verrattuna olennainen, tai

 • sellaisesta omaisuudesta, johon voidaan vahvistaa yrityskiinnitys ja jos koko yrityskiinnityksen kohteena oleva omaisuus tai suurin osa siitä tuhoutuu tulipalon tai muun siihen verrattavan tapahtuman johdosta, tai

 • sellaisesta omaisuudesta, johon on voitu vahvistaa irtaimistokiinnitys tai johon voidaan vahvistaa autokiinnitys,

 • korvaus suoritetaan vakuutuksenottajalle, kun hän on selvittänyt, ettei omaisuutta ole kiinnitetty velan vakuudeksi tai että kiinnityksen haltijat ovat suostuneet korvauksen suorittamiseen. (Vrt. maakaari 17 luku 8 §, yrityskiinnityslaki 13 § ja autokiinnityslaki 5 §).

27.5.5

Vahingon johdosta vakuutusmäärä vähenee korvauksen määrällä. Vakuutusyhtiön velvollisuus on korvauspäätöksen yhteydessä ilmoittaa vakuutuksenottajalle vakuutusmäärän vähentämisestä vahingon johdosta.

27.6 Indeksiehdot

Vakuutusmäärät, vakuutusmaksut ja omavastuu tarkastetaan vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa elinkustannusindeksillä. Indeksin tarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden maaliskuun pistelukua.

27.7 Ikävähennystaulukko (ks. kohta 27.7)

Vähennys lasketaan kertomalla ikävähennysprosentti omaisuuden käyttövuosilla, josta on vähennetty taulukossa mainittu vapaiden vuosien määrä.

Vaatteiden ja tekstiilien korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista tehdään vuotuinen vähennys yllä olevan taulukon mukaan kun vahinko on kohdannut yksittäisiä esineitä. Näissä tapauksissa huonekaluja kohdanneita vahinkoja korvataan päivänarvon mukaan.

Päivänarvolla tarkoitetaan tässä vakuutetun omaisuuden käteismyyntihintaa vahinkohetkellä, eli sitä hintaa, mikä esineellä olisi ollut myytäessä se vahinkohetkellä käytettyjen esineiden markkinoilla (kts kohta 27.1.2).

27.7 Ikävähennystaulukko

12:n eri maatilatalouden rakennuksen ja seitsemän eri irtaimen omaisuuden ikävähennysprosentit. Vähennys lasketaan kertomalla ikävähennysprosentti omaisuuden käyttövuosilla, josta on vähennetty taulukossa mainittu vapaiden vuosien määrä, joka myös löytyy taulukosta.

Maatalouden rakennusten lista: 
1. keskuslämmityskattila laitteineen, lämmönvaihtimet ja -siirtimet, lämminvesivaraajat, sähkölämmityslaitteistot, lämmön talteenottolaitteet kompressoriyksikköineen, ilmanlämmityskojeet. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 6 %.

2. maanalaiset öljysäiliöt ilman suoja-allasta. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 8 %.

3. maanalaiset öljysäiliöt suoja-altaalla. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 6 %.

4. öljysäiliöt maan päällä tai rakennuksessa suoja-altaalla. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 6 %.

5. jätevesiviemäri- ja käyttövesiputkistot. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 3 %.

6. muut putkistot ja laitteistot. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 3 %.

7. ilmastointi- ja kylmäkoneistot ja -laitteet. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 6 %.

8. automatiikka (lypsy- ja ruokintakoneet ym.). Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 10 %.

9. käyttövesipumput. Vapaat vuodet: 4. Ikävähennysprosentti: 6 %.

10. ilma- ja ilmavesilämpöpumput. Vapaat vuodet: 4. Ikävähennysprosentti: 6 %.

11. keskuspölynimuri. Vapaat vuodet: 4. Ikävähennysprosentti: 6 %.

12. jätevesilaitteistot ja puhdistamot. Vapaat vuodet: 4. Ikävähennysprosentti: 6 %.

Irtaimen omaisuuden lista:

1. maatalouskoneet. Vapaat vuodet: 0. Ikävähennysprosentti: ikävähennys päivänarvon mukaan.

2. maataloustyövälineet. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 10 %.

3. vaatteet, tekstiilit. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 10 %.

4. matkapuhelimet. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 20 %.

5. atk-laitteet ja kannetavat elektroniikkalaitteet. Vapaat vuodet: 1. Ikävähennysprosentti: 20 %.

6. huonekalut. Vapaat vuodet: 0. Ikävähennysprosentti: ikävähennys päivänarvon mukaan.

7. pienvene, veneen moottori, soutuvene, purjehdusjolla, kanootti. Vapaat vuodet: 0. Ikävähennysprosentti: ikävähennys päivänarvon mukaan.

Maatalouden harjoittajan vakuutuksessa tarkoituksena on korvata näiden ehtojen ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen mukaisesti kohdassa 34 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

Maatalouden harjoittajan vakuutuksessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Vakuutuksenottajan kuoltua muiden vakuutettujen asema säilyy yllä mainituin edellytyksin kunnes pesä on jaettu.

Vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkopuolella vastuuvakuutus on voimassa enintään kolmen kuukauden pituisella matkalla.

34.1 Korvattavat vahingot

34.1.1

Vakuutuksesta korvataan maatilatalouden ja siihen liittyvän vakuutuskirjassa mainitun liitännäiselinkeinon harjoittajana toiselle aiheutettu, vakuutuksen voimassaoloaikana ja vakuutuksen voimassaoloalueella todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta.

34.1.2

Vahinko, jonka aiheuttaa lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena, korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän. Tämä säännös ei koske vahinkoa, josta joku toinen on korvausvastuussa eikä vahinkoa, joka aiheutuu sille, jonka hoidettavana lapsi vahingon sattuessa on.

34.1.3

Poiketen yleisten sopimusehtojen kohdasta 7.1 vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko.

34.1.4

Vakuutuksenottajan koiran puremalla aiheuttama henkilövahinko ja vahinko, jonka perheen koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa korvataan tuottamuksesta riippumatta.

34.1.5 Rajoitettu tuotevastuu toiminnassa

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa liikkeelle lasketusta tuotteesta aiheutunut sellainen vahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa tuotteen valmistajana tai myyjänä. Korvausta ei sen sijaan makseta, jos vakuutuksenottaja on toiminut tuotteen maahantuojana.

34.2 Rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

34.2.1

vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutetulle

 • vakuutetun työntekijälle tai hänen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma-, tai potilasvakuutuksesta.

34.2.2

vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Vakuutukseen sisältyy kuitenkin korvausvelvollisuus, joka vakuutetulle aiheutuu hänen ja hänen perheensä asuntona käytetyn vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta, ei kuitenkaan huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta.

34.2.3

vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston tai vuokra-asunnon kiinteälle sisustukselle. Asuinhuoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4. luvun 3§:n tai vastaavan myöhemmän lain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

34.2.4

vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.

34.2.5

vahinkoa,

 • joka aiheutuu myydylle tavaralle, jota ei vielä ole luovutettu

 • joka aiheutuu luovutetulle tavaralle, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta.

34.2.6

joka johtuu toiselle toimitetun tuotteen tai valmisten virheellisyydestä tahi siitä, että tuotteen käyttöä, valmistusta tai säilytystä koskeva kirjallinen ohje on ollut väärä tai puutteellinen.

34.2.7

vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen, tai muuhun sitoumukseen jos korvausvastuu ilman tätä sitoumusta ei olisi ollut käsillä.

34.2.8

vahinkoa, josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana, paitsi jos enin osa kiinteistöstä on vakuutetun maatilatalouden harjoittamiseen tai vakuutetun asumiseen liittyvässä käytössä.

34.2.9

vahinkoa, joka rakennus- tai peruskorjaustyön yhteydessä kohtaa putkistoja tai kaapeleita, ellei vakuutuksenottaja ole hankkinut ja työohjeena käyttänyt työmaata koskevia kaapeli- ja putkistokarttoja.

34.2.10

sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

34.2.11

vahinkoa, joka aiheutuu

 • purjeveneen, rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käyttämisestä, ellei käyttö liity vakuutuksenottajan itselleen suorittamaan maataloustoiminnan tai liitännäiselinkeinon harjoittamiseen

 • vesiskootterin käyttämisestä

 • ilma-aluksen käyttämisestä

 • moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä.

34.2.12

vahinkoa, joka aiheutuu

 • tärinästä, melusta, lämmöstä, hajusta, valosta tai muusta sen kaltaisesta häiriöstä

 • savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta tai ilman saastumisesta

 • saastumisesta tai muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen, vedenottamoon, järveen tai muuhun vesialueeseen tai pohjaveteen

 • kosteudesta

 • sadeveden tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jonka syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja arvaamattomasti. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalle kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.

34.2.13

vahinkoa, joka aiheutuu

 • pohjaveden korkeuden muuttumisesta

 • vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maanpainumasta tai maansiirtymästä

 • lakosta.

34.2.14

kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

34.2.15

vahinkoa, joka aiheutuu toiselle annettujen tutkimus- tai mittaustulosten, laskelmien, piirustusten, työselostusten tai työselvitysten taikka tuotetta koskevien neuvojen tai ohjeiden virheestä tai puutteellisuudesta.

34.2.16

vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa muussa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa kuin maatilatalouden tai vakuutuskirjaan merkityn liitännäiselinkeinon harjoittamisessa.

34.2.17

vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn, tappelun tai muun rikoksen yhteydessä.

34.2.18

sopimussakkoa tai rangaistusluonteista vahingonkorvausta (esim. punitive damages), eikä myöskään sakkoa, yhteisösakkoa, veroa, veronkorotusta tai muuta julkisoikeudellista seuraamusta. Vakuutuksesta ei myöskään korvata mainittuihin seuraamuksiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja.

34.2.19

vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta tai vahinkoa, joka korvataan vahingonkärsineen omasta vakuutuksesta.

34.2.20

vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai virheellisyydestä, josta vakuutettu oli tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaantullessa.

34.2.21

vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin taikka osallistumisesta sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa.

34.2.22

lapsen tai eläimen hoitajalleen eikä hoitajan kotitalouteen kuuluvalle henkilölle aiheuttamaa esinevahinkoa, eikä vahinkoja, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valvonnassa lapsi tai eläin on.

34.2.23

liikenne- tai muita vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet eläimen väistämisestä.

34.2.24

ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94) 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisia viranomaisten suorittamien torjunta- ja ennalleen palauttamistoimenpiteiden kustannuksia tai kustannuksia, jotka perustuvat EU-direktiiviin (2004/35) tai vastaavaan lainsäädäntöön luontovahinkojen korjaamisesta tai ennallistamisesta eikä muita näihin vahinkoihin liittyviä kustannuksia tai korvauksia.

35.1

Vakuutetun tulee pyrkiä siihen, että vakuutusyhtiölle varataan tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

35.2

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahinkotapahtumasta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

35.3

Jos vahinkotapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle.

35.4

Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutettu tähän suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

36.1 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vahinkotapahtumassa.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai usean vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

Eläimille aiheutuneiden vahinkojen osalta korvataan hoitokuluja enintään 1 500 euroa. Eläimen kuolemantapauksessa korvataan ainoastaan eläimen arvo vahinkohetkellä.

36.2 Oikeudenkäyntikulut

Jos vakuutukseen kuuluvaa vahinkotapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat oikeudenkäyntikulut siltä osin kun kysymyksessä on sanottu vahingonkorvaus, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin (ks. kohtaa 35.4).

Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvan oikeudenkäynnin kustannukset korvataan enintään 8 500 euroon asti.

36.3 Omavastuu

Jokaisessa vahingossa vakuutetulla on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan laskettujen vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten ja selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannusten yhteismäärästä.

36.4 Yhteisvastuullisuus

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahinkotapahtumasta saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.

Kun vakuutuskirjaan on merkitty, että vakuutus koskee myös vakuutettua maatalouden harjoittajaa, vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 44 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutus koskee vakuutettua maatilatalouden ja siihen liittyvän vakuutuskirjassa mainitun liitännäiselinkeinon harjoittamiseen liittyvissä asioissa.

Maatalouden harjoittajan vakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Jos vakuutuksenottaja on kuollut vakuutuskauden aikana eikä vakuutuksen jatkumisesta muiden vakuutettujen osalta ole muuta sovittu, tämän vakuutuskauden loppuun vakuutettuina ovat henkilöt, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan yhteisessä taloudessa, ellei heillä ole omaa vakuutusta.

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

44.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

riita- ja hakemusasiassa

 • riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

rikosasiassa

 • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään

 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

44.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella; tai

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

45.1

jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

45.2

joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi paitsi maatilatalouden ja siihen liittyvän vakuutuskirjassa mainitun liitännäiselinkeinon harjoittamiseen.

45.3

joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa

45.4

joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

45.5

oka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan

45.6

joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon

45.7

jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

45.8

jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina

45.9

joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta

45.10

jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

45.11

joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella

45.12

joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta hänet on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella

45.13

joka koskee lähestymiskieltoa

45.14

joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia

45.15

joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin

45.16

jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävästä vapauttamisesta

45.17

josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta

45.18

joka koskee konkurssimenettelyä

45.19

joka koskee ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa

45.20

jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

45.21

jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta

45.22

joka käsitellään ryhmäkanteena

45.23

joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen

45.24

jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon tai vesikulkuneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa.

46.1

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava vakuutusyhtiölle etukäteen.

Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

46.2

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä.

Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin tai maisterin, tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

46.3

Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä ei vaadi vastapuolelta kulujaan, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se evätä.

Mikäli vakuutetun vastapuolelleen esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on tuomioistuimen päätöksellä hylätty osittain tai kokonaan, päätöksestä on vakuutusyhtiön vaatimuksesta valitettava.

46.4

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää vakuutusyhtiötä sitovasti.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen suorittama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

47.1 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

47.1.1

Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista vakuutustapahtumista korvataan yhteensä enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen määrä.

47.2 Rajoitettu vakuutusmäärä

Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn, tuomioistuinsovittelun tai välimiesmenettelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

47.2.1

Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on toistuvaisluontoinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- ja asianajo- tai oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

47.3 Omavastuu

Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

47.4 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajoja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

47.4.1 Riita- ja hakemusasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

47.4.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena oleva asia

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja ei kuitenkaan korvata, kuten ei myöskään välimiesinstituutin tai kauppakamarin palkkiota.

47.4.3 Rikosasiassa

47.4.3.1 Asianomistajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

47.4.3.2 Vastaajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte silloin, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

47.4.4 Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty. Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

47.4.5 Yhteinen intressi

Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen etu tällä vakuutuksella vakuuttamattomien kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

47.5 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on toistuvaisluontoinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- ja asianajo- tai oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

47.6 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

47.6.1

 • vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun

 • vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai

 • vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka asian keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen

47.6.2

 • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia taikka turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia.

Turvaamistoimenpiteen hakemisesta aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin silloin, kun turvaamistoimi liittyy turvaamistoimenpidettä haettaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja käsitellään samassa tuomioistuimessa pääasian kanssa ja tästä pääasian oikeudenkäynnistä maksetaan korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia ei tällöinkään korvata.

47.6.3

 • vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä

47.6.4

 • oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja

47.6.5

 • rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja

47.6.6

 • kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon

47.6.7

 • kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomio-istuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

47.6.8

kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanu ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

47.6.9

 • välimiehen, sovittelijan, kauppakamarin tai välimiesinstituutin palkkiota ja kuluja

47.6.10

 • julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuvia kustannuksia

47.6.11

 • ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia tai asian alustavista selvittelyistä aiheutuvia kustannuksia

47.6.12

 • kustannuksia riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan

47.6.13

 • kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty vanhentuneena, ennenaikaisena tai lakiin perustumattomana

47.6.14

 • muun kuin oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja, jos lausunto ei tue vakuutetun asiassa esittämiä vaatimuksia tai vastapuolen vaatimusten kiistämistä

47.6.15

 • oikeudenkäyntikuluja, jotka oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun mukaan on korvattava valtion varoista.

47.7 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

47.7.1

Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

47.7.2

Korvaus suoritetaan sen jälkeen, kun vakuutettu on vakuutusyhtiön vaatimuksesta osoittanut maksaneensa kuluista omavastuuosuutensa ja mahdollisesti vakuutusmäärän ylittävän osuuden asiamiehen samalle pankkitilille, jolle vakuutuksesta maksettava korvaus suoritetaan.

47.7.3

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

47.7.4

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät vakuutuksen enimmäiskorvauksen, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta.

47.7.5

Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava vakuutusyhtiölle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

Lisäturvavakuutusten osalta noudatetaan lisäksi soveltuvin osin Maatilavakuutuksen vakuutusehtoja.

53.1 Rajoitettu keskeytysvakuutus

Maatilavakuutukseen sisältyy automaattisesti ilman erityistä mainintaa rajoitettu keskeytysvakuutus.

53.1.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa 25 mainituista korvattavista vahinkotapahtumista johtunut keskeytysvahinko.

53.1.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteina ovat vakuutuskirjassa mainitut tilan asuinrakennukset, viljankuivaamo ja kotieläinrakennus sekä maidon, lihan ja munien tuotantoon tarkoitetut eläimet.

53.1.3 Korvaussäännökset

53.1.3.1 Tilan rakennukset

Vakuutuksesta korvataan lisäkustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sen johdosta, että tilan rakennusta ei voida käyttää korvattavan vahinkotapahtuman johdosta.

Lisäkustannuksista korvataan

 • enintään 3 % kuukaudessa viljankuivaamorakennuksen ja viljankuivaamon koneiden yhteisestä vakuutusmäärästä kahden kuukauden ajalta. Jos viljankuivaamoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin oman viljan kuivaamiseen, korvataan selvitetty nettoansion menetys edellä mainittuun enimmäismäärään saakka

 • enintään 1 % kuukaudessa kotieläinrakennuksen vakuutusmäärästä kuuden kuukauden ajalta ja

 • enintään 1 % kuukaudessa asuinrakennuksen vakuutusmäärästä enintään kuuden kuukauden ajalta.

 • Laskettaessa korvausta rakennuksen käytön keskeytymisestä otetaan huomioon todelliset kustannukset, joista vähennetään säästyneet kustannukset. Korvaus suoritetaan, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

53.1.3.2 Maidontuotanto

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun eläimen kuolemasta tai katoamisesta aiheutuneet maidontuotannon menetys tai vähentyminen. Korvauksena maksetaan 8 % kuukaudessa, enintään kolmen kuukauden ajalta, siitä osuudesta, joka kuolleen tai kadonneen eläimen osalle tulee eläinten kokonaisvakuutusmäärästä, ei kuitenkaan enemmästä kuin eläimen vakuutusarvosta.

53.1.3.3 Lihan ja munien tuotanto

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun eläimen kuolemasta tai katoamisesta aiheutunut lihan tai munien tuotannon menetys tai vähentyminen. Korvauksena maksetaan 1 % kuukaudessa enintään kuuden kuukauden ajalta, siitä osuudesta, joka kuolleen tai kadonneen eläimen osalle tulee eläinten kokonaisvakuutusmäärästä, ei kuitenkaan enemmästä kuin eläimen vakuutusarvosta.

53.2 Laajennettu keskeytysvakuutus

53.2.1 Keskeytysvakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoitus on korvata maatilatoiminnan tai liitännäiselinkeinotoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus Maatilavakuutusehtojen mukaan korvattavasta omaisuusvahingosta.

53.2.2 Keskeytysvakuutuksen laajuus

53.2.2.1

Keskeytysvakuutus käsittää vakuutuskirjassa mainitun toiminnan vakuutuspaikalla.

53.2.2.2

Keskeytysvakuutus korvaa sellaisen keskeytysvahingon, joka on suoranainen seuraus Maatilavakuutusehtojen mukaan korvattavasta omaisuusvahingosta ja joka tapahtuu vakuutuskaudella alla mainituin poikkeuksin.

53.2.2.3

Maatalouskoneissa tai -laitteissa tapahtuneesta vahingosta aiheutunut keskeytys korvataan ainoastaan jos vakuutuskirjaan on tehty merkintä siitä, että vakuutukseen sisältyy konekeskeytysvakuutus.

53.2.2.4

Keskeytys, joka johtuu siitä että viranomaiset lain nojalla puuttuvat toimintaan estääkseen tartuntatautien (epidemia) leviämistä, korvataan vain jos vakuutuskirjassa on mainittu, että epidemiakeskeytysvakuutus sisältyy. Useampi, samasta syystä johtuva toimenpide, lasketaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi.

53.2.2.5

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia

53.2.3 Keskeytysvakuutuksen vakuutusarvo

53.2.3.1

Vakuutusarvo on vakuutuskauden alusta laskettava yhden vuoden keskeytysvakuutuskate. Vakuutusarvo vastaa rahamäärää sellaisena kuin se olisi toteutunut ilman keskeytysvahinkoa.

53.2.3.2 Keskeytysvakuutuskate

Vakuutuksen kohteena on vakuutetulla tilalla harjoitettavasta maatilataloudesta tai siihen liittyvästä liitännäiselinkeinosta saatava keskeytysvakuutuskate.

Keskeytysvakuutuskate on maatilataloudesta tai siihen liittyvästä liitännäiselinkeinosta saatavien tulojen (liikevaihto) ja tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneiden muuttuvien kulujen erotus. Muuttuvia kuluja ovat ne kulut, jotka ovat välittömästi riippuvaisia tilan tuotannon määrästä.

53.2.3.3

Jos vahinko ja vastuuaika jatkuvat vakuutuskauden yli, lasketaan vakuutusarvo sille vuodelle, joka päättyy keskeytysvahingon päätyttyä, kuitenkin viimeistään vastuuajan päättyessä.

53.2.3.4 Liikevaihto

Liikevaihdolla tarkoitetaan tilan maatilataloudesta yhden vuoden pituiselta ajalta saatavia tuloja ilman arvonlisäveroa ja metsätalouden tuloja. Vakuutuskirjaan merkittyyn liikevaihtoon sisältyvät myös viranomaisen päätöksellä myönnettävät tuet. Tilalla harjoitettu maatalouteen liittyvä liitännäiselinkeino on vakuutettu vain silloin, kun siitä saatava liikevaihto on merkitty vakuutuskirjaan erikseen.

53.2.4 Keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä

53.2.4.1

Keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä lasketaan samalla tavalla kuin keskeytysvakuutuksen vakuutusarvo suhteutettuna vastuuaikaan ja se vastaa vakuutuskirjaan merkittyä rahamäärää.

53.2.4.2

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja.

53.2.5 Keskeytysvakuutuksen vastuuaika ja omavastuu

53.2.5.1 Keskeytysvakuutuksen vastuuaika

Vakuutuskirjaan merkitty vastuuaika on se yhtenäinen ajanjakso, jonka aikana syntynyt keskeytysvahinko korvataan vakuutuksesta. Vastuuaika alkaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttaneen korvattavan esinevahingon tapahtumapäivästä.

53.2.5.2 Omavastuu

Korvausta ei makseta vakuutuskirjassa mainitulta omavastuuajalta, joka lasketaan keskeytysvahingon alkamishetkestä. Keskeytysvahingon korvausmäärästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

53.2.6 Keskeytysvahinko ja vahingonkorvaus

53.2.6.1

Korvaus menetetystä keskeytysvakuutuskatteesta on niin suuri osa vuoden keskeytysvakuutuskatteesta, kuin vahinkohetkestä alkavan kauden liikevaihdon väheneminen on vuoden pituisen, vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden liikevaihdosta.

53.2.6.2

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan keskeytysvahingon pienentämiseksi maksamat, liiketaloudellisesti perustellut kiirehtimis- ja muut ylimääräiset kulut tai muuttuvien kulujen nousu tuotettua yksikköä kohti, mikäli keskeytysvahinko on näiden johdosta pienentynyt vähintään vastaavalla määrällä vastuuaikana.

53.2.6.3

Keskeytysvahingon korvausmäärä on enintään vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä korkeintaan vakuutuskirjassa mainitulta vastuuajalta vähennettynä omavastuulla.

53.2.6.4

Keskeytysvahinkoa laskettaessa ei oteta huomioon sellaista vahingon lisäystä, joka johtuu siitä, että osa vastuuajasta on käytetty liiketoiminnan kehittämiseen, laajentamiseen tai muuhun muutokseen, riippumatta siitä, kuka on edellyttänyt muutokset tehtäväksi.

53.2.6.5

Jos keskeytysaikana ilmenee vahingon johdosta syntyvää tuloksen kasvua toisessa maatilatalous- tai liitännäiselinkeinotoiminnassa, jota vakuutuksenottaja itse tai joku toinen hänen puolestaan harjoittaa, tämä lisäys on otettava huomioon vähennyksenä vahinkoa laskettaessa.

53.2.6.6

Korvauksesta vähennetään vakuutusmäärään sisältyvät kulut, jotka ovat vastuuaikana säästyneet sen vuoksi, ettei niitä vahingon johdosta ole syntynyt tai ne ovat vähentyneet, tai sellaiset kulut, jotka on korvattu muulla vakuutuksella tai muuten säästyneet. Korvauksesta vähennetään myös valtiovaroista saatu korvausmäärä.

53.2.6.7

Korvausta ei makseta vahingosta tai omaisuuden arvon alenemisesta tai tappiosta, joka on välitön seuraus viranomaisten määräyksestä, kuten että olosuhteista riippuen jotain tuotetta ei ole saatu myytyä.

53.2.6.8

Vakuutuksenottajan tulee kyseessä olevan viranomaisen antamalla asiakirjalla todistaa keskeytyksen kesto, jona aikana toimintaa viranomaisten määräyksestä ei ole voitu harjoittaa. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vahvistaa että hän on määräysten mukaisesti säädetyssä järjestyksessä hakenut korvausta valtionvaroista. Mikäli korvausta valtionvaroista ei ole myönnetty siitä syystä että anomusta ei ole säädetyssä ajassa haettu, ei myöskään tämä vakuutus korvaa täten saamatta jäänyttä korvausta valtionvaroista.

53.2.6.9

Samasta epidemiasta johtuvia keskeytysvahinkoja korvataan kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 2 523 000 euroa. Mikäli korvausten määrä ylittää mainitun määrän, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa.

53.2.6.10

Vakuutuksesta ei korvata tuotantotilojen, irtaimiston tai saastuneen maaperän puhdistamis- ja desinfioimiskuluja, rehujen, raaka-aineiden ja tuotteiden hävittämiskuluja eikä muita saneerauskuluja.

53.2.7 Ali- ja ylivakuutus

Jos vakuutusmäärä on alempi tai korkeampi kuin vakuutusarvo, sovelletaan korvausmäärään Maatilavakuutusehtojen määräyksiä ali- ja ylivakuutuksesta.

53.2.8 Muita määräyksiä

53.2.8.1

Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskeytysvahingon vähentämiseksi tai rajoittamiseksi. Tällaisista toimenpiteistä johtuvat ylimääräiset kulut korvataan siltä osin kuin ne vähentävät vakuutusyhtiön korvausvastuuta.

53.2.8.2

Vakuutuksenottajan on avustettava vakuutusyhtiötä vahingon määrän selvittämisessä ja esitettävä kaikki asiakirjat sekä annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta vakuutusyhtiö voisi selvittää vahingon laajuuden.

53.2.8.3

Vakuutusyhtiö vapautuu korvausvastuusta, ellei vakuutuksenottaja ole hoitanut asianmukaisesti toiminnan liikekirjanpitoa, kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.

53.2.8.4

Mikäli omaisuutta ei ole vakuutettu tai se on vakuutettu alemmasta määrästä kuin sen jälleenhankinta-arvosta, vahinkolisäystä ei tästä johtuen huomioida keskeytysvahingon korvauksessa.

53.2.8.5

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä ja vastuuaika ovat vakuutusyhtiön vastuuvelvollisuuden ylärajana vakuutuskaudella sattuvien vahinkojen osalta.

53.2.8.6

Keskeytysvahinkotapauksessa vakuutusyhtiön vastuuvelvollisuus alenee vahingosta maksettujen korvausten määrällä. Jos vakuutuskausi jatkuu tällaisen vahingon jälkeen, voi vakuutuksenottaja palauttaa vakuutusmäärän entiselle, ennen vahinkoa olleelle tasolle, maksamalla lisämaksun, joka vastaa samansuuruista prosentuaalista osaa vakuutusmaksusta kuin korvausmäärä on alkuperäisestä vakuutusmaksusta.

53.2.8.7

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää keskeytysvahingon korvausmäärää tai evätä se kokonaisuudessaan, jos esimerkiksi suojeluohjeita tai viranomaisten määräyksiä ei ole noudatettu ja omaisuusvahingon korvausta olisi vastaavalla tavalla vähennetty tai se olisi evätty.

53.2.8.8

Jos vakuutetun liiketoimintaa ei jatketa omaisuusvahingon jälkeen, korvauksen määrä lasketaan siltä ajalta, joka olisi kulunut toiminnan uudelleen käynnistämiseen, kuitenkin enintään alasajoajalta. Näin lasketusta määrästä korvataan vain liiketoiminnan liikevoittoa (nettovoitto) vastaava osuus sekä alasajoaikana syntyvät kiinteät kulut tositteiden mukaan.

53.3 Paloriippuvuuskeskeytysvakuutus

Maatalouden keskeytysvakuutusta voidaan täydentää erillisellä sopimuksella ja vakuutuskirjaan merkityllä paloriippuvuuskeskeytysvakuutuksella.

53.3.1

Paloriippuvuuskeskeytysvakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutunut vahinko, joka on suoranainen seuraus tavarantoimittajan tai asiakkaan toimipaikassa tapahtuneen korvattavan palovahingon aiheuttamasta keskeytyksestä.

53.3.2

Tavarantoimittajan tai asiakkaan täydellinen nimi ja osoite on mainittava vakuutuskirjassa.

53.3.3 Vastuuaika ja omavastuu

53.3.3.1 Keskeytysvakuutuksen vastuuaika

Vakuutuskirjaan merkitty vastuuaika on se yhtenäinen ajanjakso, jonka aikana syntynyt keskeytysvahinko korvataan vakuutuksesta. Vastuuaika alkaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttaneen korvattavan esinevahingon tapahtumapäivästä.

53.3.3.2 Omavastuu

Korvausta ei makseta vakuutuskirjassa mainitulta omavastuuajalta, joka lasketaan keskeytysvahingon alkamishetkestä. Keskeytysvahingon korvausmäärästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

53.3.4

Paloriippuvuuskeskeytysvakuutuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin laajennetun keskeytysvakuutuksen vakuutusehtoja.

53.4 Konekeskeytysvakuutus

53.4.1 Vakuutuksen kohde

Konekeskeytysvakuutus, joka erillisellä sopimuksella liitetään Maatilavakuutukseen, kattaa vakuutuskirjassa mainitun maatalouskoneen.

53.4.2

Konekeskeytysvakuutuksesta korvataan keskeytyksestä aiheutuneet todelliset lisäkustannukset kun maatalouskone on tullut käyttökelvottomaksi korvattavan omaisuusvahingon johdosta, konetta tai laitetta ulkoa päin kohdistuneesta ilmiöstä (rikkoutuminen).

53.4.3

Korvauksen edellytyksenä on, että kone on vakuutetun maatilatalouden käytössä ja kuuluu Maatilavakuutuksen piiriin ja, että kone on vakuutettu rikkoutumisvahinkojen varalle, muu äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko.

53.4.4

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu kulumisesta tai puutteellisesta ylläpidosta.

53.4.5

Vakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla.

53.4.6 Keskeytysvahingon korvaus

53.4.6.1

Maatalouskoneen keskeytysvahinkona korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat työn suorittamisesta vieraalla kalustolla.

53.4.6.2

Keskeytysvahinko lasketaan maatalouden edistämis- ja neuvontajärjestön vahvistaman työtuntihinnan mukaisesti.

53.4.6.3

Konekeskeytysvakuutuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin laajennetun keskeytysvakuutuksen vakuutusehtoja.

53.4.7 Vastuuaika ja omavastuu

53.4.7.1 Keskeytysvakuutuksen vastuuaika

Vakuutuskirjaan merkitty vastuuaika on se yhtenäinen ajanjakso, jonka aikana syntynyt keskeytysvahinko korvataan vakuutuksesta. Vastuuaika alkaa liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttaneen korvattavan esinevahingon tapahtumapäivästä.

53.4.7.2 Omavastuu

Korvausta ei makseta vakuutuskirjassa mainitulta omavastuuajalta, joka lasketaan keskeytysvahingon alkamishetkestä. Keskeytysvahingon korvausmäärästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

53.5 Henkilökeskeytysvakuutus

53.5.1 Henkilökeskeytysvakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksesta korvataan taloudelliset vahingot, jotka johtuvat maatilayrityksen tai liitännäiselinkeinon avainhenkilöiden hoidettavina olleiden työtehtävien keskeytymisestä tapaturmaisen kuoleman tai tapaturmasta johtuvan täyden työkyvyttömyyden (ei sairauden) johdosta.

53.5.2 Vakuutusarvo ja vastuuaika

Vakuutusarvo on korkeintaan vakuutuskirjaan merkitty määrä ja korvausta maksetaan enintään vakuutuskirjaan merkityn yhtenäisen vastuuajan, henkilöä ja vahinkotapahtumaa kohden.

53.5.3 Edunsaajat

Edunsaajana on vakuutuksenottaja, eivät vakuutuskirjassa mainitut avainhenkilöt.

53.5.4 Henkilökeskeytysvakuutuksen laajuus

53.5.4.1

Vakuutus kattaa ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että maatilayrityksen tai liitännäiselinkeinon avainhenkilön hoidettavina olleet työtehtävät jäävät kokonaan hoitamatta ko. henkilön tapaturmasta johtuvan kuoleman tai täyden työkyvyttömyyden johdosta.

53.5.4.2

Tämän vakuutuksen alaisten henkilöiden on oltava vakinaisessa työsuhteessa maatilayrityksessä tai liitännäiselinkeinotoiminnassa avainhenkilönä ja vakuutuskirjassa on mainittava henkilön koko nimi ja henkilötunnus.

53.5.4.3

Vakuutus kattaa työaikana tai vapaa-aikana sattuvat vahingot (tapaturmat), sen mukaan kuin näiden ehtojen kohdissa 53.5.6.1 ja 53.5.6.2 on määritelty.

53.5.5 Vahingonkorvaus

53.5.5.1

Korvausmäärä on avainhenkilön poissaolosta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, joista vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu. Tällaisia ovat kustannukset, joita aiheutuu sijaisen palkkaamisesta tai ulkopuolisen palvelun ostamisesta hoitamaan avainhenkilön tehtäviä tai muut vastaavat kustannukset.

53.5.5.2

Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat voiton tai myyntikatteen alentumisesta tai viivästyneiden toimitusten korvaamisesta asiakkaille tai muista vastaavista kustannuksista.

53.5.5.3

Perheenjäsenet eivät voi toimia sijaisina henkilökeskeytyksen vuoksi.

53.5.5.4

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

53.5.5.5

Korvausta ei makseta vakuutuskirjassa mainitulta omavastuuajalta, joka lasketaan keskeytymisen aiheuttaneen työkyvyttömyyden alkamispäivästä.

53.5.6 Korvattavat vahinkotapahtumat

53.5.6.1

Tapaturmaksi käsitetään äkillinen, ulkoinen tapahtuma, joka aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman tahattomasti.

53.5.6.2

Tapaturmiksi katsotaan näiden ehtojen mukaan myös seuraavat tapahtumat:

 • hukkuminen

 • lämpöhalvaus, auringonpistos ja paleltuminen

 • kaasumyrkytys

 • erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

53.5.7 Vahingot joita vakuutus ei korvaa

53.5.7.1

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, joiden syynä on

 • vakuutetun sairaus tai pysyvä ruumiinvamma

 • sairauden tai ruumiinvamman hoitamiseksi tehty leikkaus-, hoito- tai muu lääketieteellinen toimenpide, ellei toimenpidettä ole suoritettu tällä vakuutuksella korvattavan vamman hoitamiseksi

 • vakuutetun käyttämän lääkkeen, alkoholin tai muun päihteen aiheuttama myrkytys

 • ravinnoksi nautitun aineen aiheuttama myrkytys

 • hampaan tai hammasproteesin lohkeaminen

 • tuhoavan aseen tai ydinreaktion aiheuttama äkillinen joukkotuho

 • vakuutetun osallistuminen sotaan tai aseelliseen selkkaukseen

 • hyönteisenpiston tai -pureman aiheuttama sairaus ja muut seuraukset

 • itsemurha.

53.5.7.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia.

53.5.8. Muita määräyksiä

53.5.8.1

Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskeytysvahingon vähentämiseksi tai rajoittamiseksi. Tällaisista toimenpiteistä johtuvat ylimääräiset kulut korvataan siltä osin kuin ne vähentävät vakuutusyhtiön korvausvastuuta.

53.5.8.2

Vakuutuksenottajan on avustettava vakuutusyhtiötä vahinkomäärän selvittämisessä sekä esitettävä kaikki asiakirjat ja annettava kaikki tarpeelliset tiedot, jotta vakuutusyhtiö voisi määritellä vahingon laajuuden.

53.5.8.3

Vakuutusyhtiö vapautetaan korvausvelvollisuudesta, mikäli vakuutuksenottaja ei ole pitänyt asianmukaista kirjanpitoa toiminnastaan kirjanpitolain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.

53.5.8.4

Jos vahinkotapahtuma aiheuttaa keskeytyskauden aikana tuloksen lisäystä jossakin toisessa liiketoiminnassa, jota vakuutuksenottaja itse tai joku muu hänen puolestaan harjoittaa, on lisäys otettava huomioon vähennyksenä vahinkomäärästä.

53.5.8.5

Korvauksesta vähennetään vakuutusmäärään sisältyvät kulut, jotka ovat säästyneet vakuutusaikana sen vuoksi, ettei niitä ole vahingon seurauksena kertynyt tai ne ovat vähentyneet tai kulut, jotka on korvattu jollakin toisella vakuutuksella tai joilta on muutoin säästytty.

53.6 Vuokrankeskeytysvakuutus

53.6.1 Vuokrakeskeytysvakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoitus on korvata vakuutuksenottajan omistaman vakuutetun rakennuksen tai rakennusosan vuokraamisessa tapahtuvan keskeytymisen aiheuttama vuokran menetys korvattavan omaisuusvahingon seurauksena.

53.6.2 Vuokrankeskeytysvakuutuksen laajuus

53.6.2.1

Vakuutus korvaa vakuutetussa rakennuksessa tapahtuvan, omaisuusvakuutusehtojen mukaan korvattavan omaisuusvahingon seurauksena syntyneen vuokranmenetyksen.

53.6.2.2

Vuokranmenetys korvataan näiden ehtojen mukaisesti ainoastaan, jos omaisuusvahinko korvataan tai olisi korvattu omaisuusvakuutuksesta ja jos vahinko tapahtuu vakuutuskauden aikana.

53.6.2.3

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava hankinnoista ja muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti vakuutettuun toimintaan tai vakuutusarvoon.

53.6.2.4

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu terroriteosta. Tämä ei kuitenkaan koske kuluttajia.

53.6.3 Vuokrankeskeytysvakuutuksen vakuutusarvo

53.6.3.1

Vakuutusarvo on vakuutuksessa tarkoitetun vakuutetun rakennuksen tai rakennusosan vuokraamisessa mahdollisesti syntyvä vuokranmenetys vakuutuskirjassa mainitulta vastuuajalta.

53.6.3.2

Vuokranmenetys lasketaan vuokranalennukseksi, jota vuokralainen voi lain mukaan vaatia, vähennettynä keskeytysajalla säästyneillä lämmitys-, valaistus- sekä muilla kuluilla.

53.6.3.3

Jos vahinko ja vastuuaika jatkuvat vakuutuskauden yli, lasketaan vakuutusarvo sille vuodelle, joka päättyy keskeytysvahingon päättyessä, kuitenkin viimeistään vastuuajan päättyessä.

53.6.4

Vuokrankeskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä

53.6.4.1

Vuokrankeskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä laskentaan samoin kuin keskeytysvakuutuksen vakuutusarvo ja se vastaa vakuutuskirjaan merkittyä rahamäärää.

53.6.4.2

Vakuutuksen tarkoittama rakennus tai rakennusosa on merkittävä selvästi vakuutuskirjaan.

53.6.4.3

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden yläraja.

53.6.5 Vuokrankeskeytysvakuutuksen vastuuaika ja omavastuu

53.6.5.1

Vuokrankeskeytysvakuutuksen vastuuaika on enintään 12 kuukauden yhtenäinen aika (jollei muusta ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan) ja se aletaan laskea omaisuusvahingon tapahtumahetkestä vakuutuskauden aikana.

53.6.5.2

Keskeytysvahingon korvausmäärästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

53.6.6 Vuokrankeskeytysvahinko ja vahingonkorvaus

53.6.6.1

Vahinkomäärä on vuokratulojen menetys vahinkotapahtuman ajalta, vähennettynä vastaavilla sinä aikana säästyneillä kustannuksilla. Vakuutus ei saa tuottaa vakuutetulle voittoa, vaan tarkoituksena on korvata korvattavan omaisuusvahingon aiheuttama, todellinen vuokran menetys.

53.6.6.2

Keskeytysvahingon korvausmäärä on enintään vakuutuskirjassa mainittu vuokranmenetyksen vakuutusmäärä korkeintaan 12 kuukauden vastuuajalta (ellei toisin ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan) vähennettynä omavastuulla.

53.6.6.3

Keskeytysvahinkoa laskettaessa ei oteta huomioon sitä vahingon lisäystä, joka johtuu siitä, että osa vastuuajasta on käytetty rakennuksen tai tilojen parannukseen, laajentamiseen tai muuhun muutokseen riippumatta siitä, kuka on edellyttänyt muutokset tehtäviksi.

53.6.6.4

Korvauksesta vähennetään ne kulut, jotka ovat säästyneet vastuuaikana ja joita vahingon seurauksena ei ole syntynyt tai jotka ovat vähentyneet tai niitä kuluja, jotka on korvattu jollakin muulla vakuutuksella tai jotka ovat säästyneet muulla tavalla.

53.6.7 Ali- ja ylivakuutus

Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa alhaisempi tai korkeampi, korvausmäärään sovelletaan omaisuusehtojen määräyksiä ali- ja ylivakuutuksesta.

53.6.8 Muita määräyksiä

53.6.8.1

Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin keskeytysvahingon vähentämiseksi tai rajoittamiseksi.

53.6.8.2

Vakuutuksenottajan on avustettava vakuutusyhtiötä vuokranmenetyksen selvittämisessä ja esitettävä kaikki asiakirjat ja annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta vakuutusyhtiö voisi selvittää vahingon laajuuden.

53.6.8.3

Vuokranmenetyskorvausta ei makseta, jos menetys johtuu vakuutuksenottajan taloudellisesta tilanteesta, pääoman puutteesta tai puutteellisesta vakuutusturvasta.

53.6.8.4

Vuokrankeskeytysvahingon sattuessa vakuutusyhtiön vastuuvelvollisuus alenee vahingosta maksettavan korvauksen määrällä. Jos vakuutuskausi jatkuu tällaisen vahingon jälkeen, voi vakuutuksenottaja palauttaa vakuutusmäärän sen ennen vahinkoa olleelle tasolle maksamalla lisämaksun, joka vastaa korvausmäärän ja vakuutusmäärän suhdetta alkuperäisestä vakuutusmaksusta.

53.6.8.5

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää keskeytysvahingon korvausmäärää tai evätä se kokonaan, jos esimerkiksi suojeluohjeita tai viranomaisten määräyksiä ei ole noudatettu ja omaisuusvahingon korvausta olisi vastaavasti vähennetty tai se olisi evätty.

53.6.8.6

Jos liiketoimintaa ei jatketa keskeytysvahingon jälkeen, pidetään vahinkona menetettyjä vuokratuloja sekä maksettuja, vakuutusmäärään sisältyviä kuluja, vähennettynä keskeytysajalta säästyneillä kuluilla, jotka olisivat kuluneet vuokratoiminnan uudelleen käynnistämiseen.

54.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen, vakuutuskirjassa mainittujen erikoisehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata suoranainen eläinvahinko (esinevahinko), joka kohtaa vakuutuksen kohteena olevaa tuotantoeläintä. Vakuutus otetaan aina perusvakuutuksena. Tuotantoeläimillä tarkoitetaan nautakarjaa, sikoja, lampaita ja siipikarjaa ym., ei kuitenkaan turkiseläimiä.

Nautakarjan vakuutussuojaan voi lisämaksua vastaan lisätä laajennetun vakuutuksen.

54.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena ovat tilan tuotantoeläimet, jolle vakuutuskirjaan on erikseen merkitty vakuutusmäärä eläintä kohti tai kappalemäärän mukaan yhteenlaskettu vakuutusmäärä.

54.3 Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Suomessa.

54.4 Korvattavat vahingot

54.4.1 Perusvakuutus

Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun eläin kuolee tai eläinlääkärin määräyksestä on lopetettava tai teurastettava kohdissa 54.4.1.1–54.4.1.7 mainituista syistä.

54.4.1.1 Palo

Vakuutuksesta korvataan irti päässeen tulen aiheuttama vahinko. Korvausta maksetaan myös jos eläintä ei tilapäisesti voida sijoittaa sopiviin tiloihin sattuneen korvattavan vahingon jälkeen ja tämän johdosta eläin on teurastettava.

54.4.1.2 Salaman- ja sähköisku

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu eläimeen kohdistuneesta salamaniskusta tai siitä että eläin on saanut sähköiskun, joka johtaa eläimen kuolemaan tai lopetukseen.

54.4.1.3 Myrsky

Vakuutuksesta korvataan vahinko kun myrsky on vahingoittanut eläinrakennusta, aiheuttaen suoranaisen eläinvahingon.

54.4.1.4 Nesteen virtaaminen kiinteästä johtoverkosta

Vakuutuksesta korvataan nesteen aiheuttama vahinko, kun neste on virrannut äkillisesti ja arvaamattomasti eläinrakennuksen kiinteästä johtoverkosta tai muista rakennuksen laitteista.

54.4.1.5 Tahallinen vahingonteko

Vakuutuksesta korvataan eläimille kohdistunut tahallinen vahingonteko. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka on suoranainen seuraus tahallisesta vahingonteosta eläinrakennukselle tai siihen kuuluvalle irtaimistolle.

54.4.1.6 Moottoriajoneuvon aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta korvataan eläimelle kohdistunut vahinko, jossa moottoriajoneuvo tai työkone on ollut osallisena.

54.4.1.7 Kadonnut eläin

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu eläimen katoamisesta, jos kadonnutta eläintä ei saada takaisin kuukauden kuluessa. Vakuutuksen kohteena ovat ainoastaan aidatussa alueessa, toiminnan tai vakuutuspaikan välittömässä läheisyydessä olevat eläimet.

Jos kadonnut eläin saadaan takaisin, vakuutuksenottajan tulee viipymättä palauttaa maksettu korvaus vakuutusyhtiölle.

54.4.2 Laajennettu vakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle nautakarjalle aiheutunut eläinvahinko, kun saman vahingon seurauksena 14 vuorokauden aikana eläimiä kuolee tai joko sairastuu tai vahingoittuu niin pahoin, että ne ovat eläinlääkärin määräyksestä lopetettava tai teurastettava.

Ainoastaan nautakarja voidaan vakuuttaa laajennetulla vakuutuksella.

54.4.3 Perus- ja laajennettu vakuutus

54.4.3.1 Vahingoittuneen tai sairaan eläimen kuljetus ja teurastus

Korvattavan vahinkotapahtuman yhteydessä vakuutuksesta korvataan eläimen sairaskuljetuksesta ja vahingoittuneen tai sairaan eläimen teurastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

54.4.3.2 Eläinlääkärin lausunto

Vakuutuksesta korvataan vahinkotapahtuman selvitykseen liittyvä eläinlääkärin lausuntopalkkio kunnallisen eläinlääkäritariffin mukaisesti. Korvaus maksetaan, kun vakuutuksenottaja lähettää kuitin maksetusta laskusta vakuutusyhtiölle.

54.5 Korvausrajoitukset

54.5.1

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan

 • muusta vakuutuksesta

 • jonkun lain tai muun vakuutuksen nojalla tai

 • valtion tai muista yleisistä varoista.

54.5.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • tapaturmasta, joka on sattunut tai sairaudesta, joka on alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa

 • synnynnäisestä viasta

 • rehulain tarkoittamasta rehuvalmisteesta

 • salmonellasta tai sen torjumisesta

 • helposti leviävistä, vaarallisista ja välittömästi ilmoitettavista valvottavista eläintaudeista ja näitten tautien torjumisesta, jotka taudit mainitaan eläintautilain ja eläintautiasetuksen perusteella annetuissa Maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä

 • sodasta, kapinasta, vallankumouksesta tai muusta senkaltaisesta syystä

 • Suomessa tai ulkomailla sattuneesta ydinvastuulain määritelmän mukaisesta ydinvahingosta.

54.5.3

Vakuutuksesta ei myöskään korvata

 • eläinlääkärikuluja, jotka liittyvät eläimen hoitoon tai lopettamiseen tai ruhon avaamiseen

 • kustannuksia, jotka liittyvät kuolleen eläimen hävittämiseen

 • saneerauskustannuksia.

54.6 Korvaussäännökset

54.6.1

Korvaus maksetaan vakuutuskirjassa mainitun vakuutusmäärän mukaisesti, tarkoittaen vakuutusmäärää per eläin tai eläimen kappalemäärän mukainen osuus vakuutusmäärästä. Korvauksesta vähennetään eläimen lihasta saatu tilityshinta. Jos vakuutuksenottaja on arvonlisäverovelvollinen, on eläimen arvo, vakuutusmäärä sekä vahingon ja korvauksen määrät ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Palovahingon yhteydessä eläimet korvataan niiden käyvän arvon mukaan.

54.6.2

Jos eläinten lukumäärä vahingon sattuessa on suurempi kuin vakuutuskirjaan merkitty lukumäärä, suoritetaan korvauksena vain niin suuri osa vahingosta kuin maksettu vakuutusmaksu on vastaavasta vakuutusmaksusta eläinten todellisesta lukumäärästä vahinkohetkellä.

54.6.3 Omavastuu

54.6.3.1 Perusvakuutus

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuuosuus vahingon määrästä.

54.6.3.2 Laajennettu vakuutus

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuuosuus vahingon määrästä. Jos saman vakuutuskauden aikana sattuu useampi vahinko, omavastuu kaksinkertaistuu tämän vakuutuskauden aikana vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkityn määrän mukaan, eläinten lukumäärästä riippuen seuraavasti:

 • 01–15 eläintä: 1 vahingon jälkeen

 • 16–30 eläintä: 2 vahingon jälkeen

 • 31–45 eläintä: 3 vahingon jälkeen

 • 46– eläintä: 4 vahingon jälkeen

54.6.4

Vahingoista, jotka johtuvat samasta korvattavasta eläinvahingosta (epidemia), korvausta suoritetaan kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 2 523 000 euroa. Mikäli korvausten määrä ylittää mainitun määrän, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa.

54.7 Erityistoimenpiteitä vahinkotapahtuman sattuessa

54.7.1

Vahinkoilmoitukseen on liitettävä eläinlääkärin lausunto ja teurastamon tilitystosite sekä mahdolliset muut vahinkotapahtuman selvitykseen tarvittavat asiakirjat. Eläimen katoamisesta on vakuutusyhtiölle toimitettava poliisin antama rikosilmoituspöytäkirjan ote.

54.8 Suojeluohjeet

54.8.1

Suojeluohjeiden tarkoituksena on uhkaavien vaarojen torjuminen sekä sattuneiden vahinkojen rajoittaminen. Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita, voidaan korvaus alentaa tai evätä.

54.8.2

Jos eläin vahingoittuu tai sairastuu, vakuutuksenottajan on välittömästi otettava yhteys eläinlääkäriin ja noudattaa eläinlääkärin antamia ohjeita

54.8.3

Eläinten hoito on järjestettävä niin, että eläinten elinympäristö, ruokinta sekä muut hoitoon liittyvät päivittäiset toimenpiteet voidaan suorittaa eläinten hyvinvointia ja kuntoa edistäen.

54.9 Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan Maatilavakuutusehtoja sekä Fennia Vahinkovakuutuksen Yleisiä sopimusehtoja B.

55.1 Perusvakuutus

55.1.1 Vakuutuksen kohde

Maatilavakuutukseen erillisellä sopimuksella liitettävän leikkuupuimuri- ja muun ei rekisteröitävän moottorikäyttöisen työkoneen vakuutuksen kohteena on maatalouskäytössä oleva vakuutuskirjassa mainittu leikkuupuimuri tai muu ei rekisteröitävä moottorikäyttöinen työkone, ei kuitenkaan metsätalouskone.

Vakuutuksen kohteena on myös ohjehintaan sisältyvät vakiovarusteet, levike- ja paripyörät sekä työkoneeseen kiinteästi asennetut ja työkoneen käyttöön olennaisesti liittyvät lisävarusteet. Vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteina, kun ne ovat kiinnitettyinä vakuutetussa työkoneessa.

55.1.2 Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa tilan alueella sekä maataloustyön yhteydessä työsuoritukseen liittyen tilan alueelta tilapäisesti siirrettynä Suomessa. Katso myös kohta 24.2 Maatilavakuutusehdoissa.

55.1.3 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

55.1.3.1 Palo, salamanisku ja räjähdys

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut

 • irtipäässeestä tulesta

 • salamaniskusta

 • laturille, starttimoottorille ja sähköjohdoille tapahtuneesta oikosulusta

 • räjähdyksestä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka on aiheutunut

 • julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä

 • ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä

 • polttomoottorille sen räjähdyksestä

 • renkaalle sen räjähtämisestä.

55.1.3.2 Varkaus ja vahingonteko

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun leikkuupuimurin tai työkoneen anastamisesta tai vahingonteosta aiheutunut vahinko, jos sitä säilytetään

 • sille varatussa lukitussa säilytyssuojassa

 • sille varatussa säilytyssuojassa ja silmälläpidon alaisena

 • silmälläpidon alaisena maatilatalouden työn yhteydessä työsuoritukseen liittyen tilapäisesti muualla kuin sen säilytyssuojassa.

55.1.3.3 Vahinko kuljetuksen aikana

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut leikkuupuimurille tai työkoneelle muilla kulkuneuvoilla sitä kuljetettaessa, siltä osin kuin vahinkoa ei korvata muusta vakuutuksesta.

55.1.3.4 Keskeytysvahinko

Vakuutuksesta korvataan näiden vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta vahinkotapahtumasta aiheutunut leikkuupuimurin tai työkoneen käytön estymisestä johtunut keskeytysvahinko.

55.1.3.5 Todelliset lisäkustannukset ulkopuolisen avun palkkaamiseen

Vakuutuksesta korvataan todelliset lisäkustannukset, kuitenkin enintään 5 100 euroa, yhden kuukauden ajan ulkopuolisen avun palkkaamiseen puimurin tai työkoneen ajoa varten, jos vakuutuksenottaja itse tapaturman tai sairastumisen johdosta on työkyvytön. Ulkopuolisella avulla tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole perheenjäsen.

55.1.3.6

Vakuutuksesta ei korvata sellaisia vahinkoja, jotka korvataan erityislain, takuun tai muun vakuutuksen nojalla.

55.1.4 Korvauksen määrän laskeminen ja suorittaminen

55.1.4.1

Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on leikkuupuimurin käypä arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan leikkuupuimurin tai työkoneen käteismyyntihintaa vahinkopäivänä. Käypää arvoa määritettäessä on otettava huomioon leikkuupuimurin tai työkoneen ikä, käyttötuntimäärä, käyttötapa ja yleiskunto sekä muut sen käteishintaan vaikuttavat seikat.

55.1.4.2

Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan kohtuulliset kustannukset vahingoittuneen puimurin tai työkoneen kuljettamisesta lähimpään korjaamoon, jos puimuria tai työkonetta ei voida sen oman koneen voimalla sinne ajaa.

55.1.4.3

Jos leikkuupuimuri tai työkone on tuhoutunut tai vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä on leikkuupuimurilla tai työkoneella välittömästi ennen vahinkotapahtumaa ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus. Jos leikkuupuimuri tai työkone voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset tai niitä vastaava rahamäärä, kuitenkin enintään leikkuupuimurin tai työkoneen käypä arvo.

55.1.4.4

Jos leikkuupuimurin tai työkoneen korjaamisen yhteydessä kuluneita osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia parannustöitä, joiden johdosta leikkuupuimurin tai työkoneen kunnon näiltä osin voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, otetaan tämä huomioon korvausta laskettaessa ja alennetaan korvausta vastaavasti.

55.1.5 Keskeytysvahingon korvaus

55.1.5.1

Leikkuupuimurin tai työkoneen keskeytysvahinkona korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat viljan leikkuupuinnista tai sadon korjuusta vieraalla kalustolla.

55.1.5.2

Keskeytysvahinko lasketaan maatalouden edistämis- ja neuvontajärjestön vahvistaman työtuntihinnan mukaisesti, enintään kuitenkin yhden kuukauden ajalta vahinkotapahtumasta.

55.1.5.3

Jos leikkuupuimuria tai työkonetta käytetään ansiotarkoitukseen, korvataan selvitetty nettoansion menetys, kuitenkin enintään yhden kuukauden ajalta.

55.1.6 Omavastuu ja erityiset turvallisuusmääräykset

55.1.6.1

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuu vahingon määrästä.

55.1.6.2

Leikkuupuimuri tai työkone on käyttöaikana varustettava pakkasenkestävällä 34A 183 B-C (AB III) teholuokan käsisammuttimella, jonka sammutusaineen määrä on vähintään 6 kg. Sammuttimen käyttökuntoisuus on tarkastettava ennen puintikauden alkua.

55.1.6.3

Jos edellä mainittu turvallisuusmääräys laiminlyödään, on vakuutuksenottajalla kohdasta 55.1.6.1 poiketen, jokaisessa vahinkotapahtumassa 340 euron omavastuu vahingon määrästä, kuitenkin vähintään valittu omavastuu.

55.1.7

Muilta osin sovelletaan kohdissa 26 ja 27 mainittuja suojeluohjeita sekä arvioimis- ja korvaussäännöksiä.

55.2 Laajennettu vakuutus

55.2.1 Vakuutuksen sisältö

Leikkuupuimuri- ja muun ei rekisteröitävän, moottorikäyttöisen työkoneen laajennettu vakuutus on Maatilavakuutukseen erillisellä sopimuksella liitettävä perusvakuutuksen lisävakuutus.

55.2.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on maatalouskäytössä oleva vakuutuskirjassa mainittu leikkuupuimuri tai muu ei rekisteröitävä moottorikäyttöinen työkone, ei kuitenkaan metsätalouskone. Vakuutuksen kohteena on myös ohjehintaan sisältyvät vakiovarusteet, levike- ja paripyörät sekä työkoneeseen kiinteästi asennetut ja työkoneen käyttöön olennaisesti liittyvät lisävarusteet. Vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteina, kun ne ovat kiinnitettyinä vakuutetussa työkoneessa.

55.2.3 Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa tilan alueella sekä maataloustyön yhteydessä työsuoritukseen liittyen tilan alueelta tilapäisesti siirrettynä Suomessa. Katso myös kohta 24.2 Maatilavakuutusehdoissa.

55.2.4 Korvattavat vahingot

55.2.4.1

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut suoranaisesta

 • tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai muusta ulkoisesta äkillisestä syystä

 • yhteentörmäyksestä moottoriajoneuvon tai junan kanssa siltä osin kun korvausta ei suoriteta muusta vakuutuksesta.

55.2.4.2

Vakuutuksesta korvataan leikkuupuimurille suoranaisesti tapahtunut vahinko, jonka on aiheuttanut leikkuupuimuriin puintikoneistoon päässyt kivi tai muu vieras esine, vain mikäli leikkuupuimurin käyttöönotosta on kulunut alle 10 vuotta.

55.2.5

Laajennetun vakuutuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin leikkuupuimuri- ja muun ei rekisteröitävän moottorikäyttöisen työkoneen perusvakuutuksen vakuutusehtoja.

Maatilan öljyvahinkovakuutus on erillisellä sopimuksella liitettävä Maatilavakuutukseen.

57.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa 57.3 mainituista vahinkotapahtumista vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa mainitut muut kustannukset.

57.2 Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuksenottajan omistamalla tilalla Suomessa.

57.3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

57.3.1

Vakuutuksesta korvataan öljysäiliöstä äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti vuotaneen öljyn aiheuttamat maaperän välttämättömät ja kohtuulliset puhdistuskustannukset jätteenkäsittelymaksuineen.

57.3.2

Korvauksen edellytyksenä on, että kustannukset johtuvat öljysäiliölle aiheutuneesta korvattavasta omaisuusvahingosta ja että laitteisto on viranomaismääräysten mukaisesti hyväksytty käytettäväksi ja säännöllisesti tarkastettu ja tästä on laadittu pöytäkirja.

57.3.3

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ruostumisesta, korroosiosta tai muusta pitkäaikaisesta vaikutuksesta.

57.3.4

Vakuutussopimuksen edellytyksenä on, että vakuutuksenottaja lähettää vakuutusyhtiölle todistuksen siitä, että laitteiston on tarkastanut ja katsastanut viranomaisten hyväksymä yritys.

57.3.5

Korvauksen enimmäismäärä on maatilatalouden osalta 500 000 euroa, sisältäen kohdassa 27.3.2.1 mainitut kustannukset.

57.4 Suojeluohjeet

57.4.1

Öljysäiliössä tulee olla tunnuskilpi, jossa mm. säiliön ikä on ilmoitettu.

57.4.2

Tärkeillä pohjavesialueilla öljysäiliö, joka on sijoitettu maan alle tai maan päälle on tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenen vuoden kuluessa käyttöönottamisesta. Öljysäiliön määräaikaistarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä tarkastusliike tai -laitos. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään mm. säiliön luokitus ja sen mukainen määräaikaistarkastusväli. Tarkastuspöytäkirja on annettava kunnan pelastuslaitokselle sekä vakuutuksenottajalle tiedoksi.

57.4.3

Öljysäiliön ylitäytönestimen (on oltava elektronisesti toimiva) ja ilmaputken (on oltava läpimitaltaan vähintään 50 mm) on oltava voimassa olevien säädösten mukaiset.

57.4.4

Pohjavesialueen ulkopuolella öljysäiliö, joka on sijoitettu maan alle, maan päälle ulkona tai sisätiloihin on tarkastettava vähintään kymmenen vuoden välein.

57.4.5

Öljypoltin, imu- ja tyhjennysletkuineen, on huollettava ja tarkastettava viranomaisten hyväksymällä tarkastusyrityksellä kahden vuoden välein. Tarkastuksen yhteydessä huomatut viat ja puutteet tulee selvittää ja korjata välittömästi.

57.4.6

Kun öljysäiliö poistetaan käytöstä, se on välittömästi tyhjennettävä öljystä ja öljyisestä jätteestä, laitteistot on tehtävä vaarattomiksi ja täyttöputki on välittömästi tulpattava.

57.4.7

Koneet ja laitteet on huollettava maahantuojan tai valmistajan edellyttämällä tai suosittamalla tavalla.

57.4.8

Lisäksi on noudatettava viranomaisten määräyksiä ja vakuutuskirjaan liitettyjä erillisiä suojeluohjeita

57.5

Lisäksi sovelletaan kohdissa 26 ja 27 mainittuja suojeluohjeita ja arvioimis- ja korvaussäännöksiä.

Vakuutussopimuslaista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta, katso Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Yleiset sopimusehdot, B.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 234 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet