Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Skydd för hälsa försäkringsvillkor

Skydd för hälsa försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.6.2024

Skyddet för hälsa är ett försäkringspaket som kan innehålla en eller flera försäkringar enligt försäkringstagarens val.

Dessa försäkringsvillkor tillämpas tillsammans med Fennias allmänna avtalsvillkor när ett försäkringsavtal om en försäkring som hör till Skyddet för hälsa har ingåtts och försäkringen antecknats i försäkringsbrevet.

I dessa försäkringsvillkor avses med ”vi” och ”Fennia” Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, som beviljar försäkringarna.

Försäkringstagaren kan bygga upp Skyddet för hälsa av följande försäkringar:

Försäkringstagaren väljer försäkringens omfattning, dvs. om Skyddet för hälsa bara omfattar kostnader och ersättningar vid olycksfall eller både vid olycksfall och sjukdomar.

Innehållet i Skyddet för hälsa, dvs. vilka försäkringar du har valt och vad de omfattar, anges i försäkringsbrevet.

3.1 Giltighetsförutsättningar

Vi ska ha en redogörelse för den försäkrades hälsa innan vi kan bevilja Skyddet för hälsa.

Innan Skyddet för hälsa kan beviljas för ett ofött barn ska modern lämna in en hälsodeklaration.

Uppgifterna i hälsodeklaration kan påverka beviljandet av Skyddet för hälsa och innehållet i dess försäkringar.

Den försäkrade ska enligt gällande lagstiftning ha sin hemort och permanenta bostadsort i Finland och omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland. Om dessa förutsättningar inte längre uppfylls, kan försäkringen sägas upp.

3.2 Den försäkrades ålder

Giltighetstiden för Skyddet för hälsa begränsas inte utifrån den försäkrades ålder, utom i fråga om Dagersättningsförsäkringen, för vilken slutåldern anges i försäkringsbrevet. Giltighetstiden för Skyddet för hälsa för ett ofött barn börjar från barnets födelse. Skyddet för hälsa träder i kraft när barnet föds levande.

4.1 Försäkringsvillkor som tillämpas vid utbetalning av ersättningar

4.1.1

Från försäkringen mot vårdkostnader betalar vi ut ersättning enligt de försäkringsvillkor som gällde vid den tidpunkt då vårdkostnaderna uppstod.

4.1.2

Från dagersättningsförsäkringen betalar vi ut ersättning enligt de försäkringsvillkor som gällde vid den tidpunkt då fullständig arbetsoförmåga konstaterades.

4.1.3

Från försäkringarna mot men och dödsfall till följd av olycksfall betalar vi ut engångsersättningar och från försäkringen för men till följd av olycksfall en eventuell extra ersättning enligt de försäkringsvillkor som gällde vid tidpunkten för olycksfallet.

4.2 Vårdkostnader

Försäkringarna som ingår i Skyddet för hälsa ersätter vårdkostnader vid olycksfall eller vid olycksfall och sjukdomar, enligt vilket som anges i försäkringsbrevet.

4.2.1

Förutsättningen för att vårdkostnader kan ersättas är att

 • försäkringen mot vårdkostnader är giltig när vårdkostnaderna uppstår och när olycksfallet inträffar

 • undersökningen eller vården är ordinerad av läkare

 • vården ges i Finland och kostnaderna uppstår i Finland

 • kostnaderna inte ersätts med stöd av en lag, som sjukförsäkrings- eller trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

 • undersökningen eller vården enligt allmänt godkänd medicinsk uppfattning är nödvändig behandling av sjukdomen eller skadan.

5.1 Försäkringsfall

Som mest omfattande ersätter Skyddet för hälsa vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall, och från det betalas dagersättning för arbetsoförmåga samt engångsersättning för men och dödsfall till följd av olycksfall. Ersättning betalas bara ut från de försäkringar som valts till Skyddet för hälsa. Samtliga försäkringar som valts till Skyddet för hälsa anges i försäkringsbrevet.

Olycksfall

Avser en plötslig, oväntad, yttre händelse som orsakar en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av. Som olycksfall betraktas även ett smärttillstånd som omedelbart uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och rörelse och för vilken läkarvård givits inom 14 dygn från smärttillståndets början. Som vårdkostnader för behandling av smärttillstånd ersätts dock inte magnetundersökningar eller operationsingrepp.

Som olycksfall betraktas även följande händelser som inträffat utan den försäkrades förskyllan: drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador till följd av betydande tryckförändringar, gasförgiftning samt förgiftning som orsakats av ett ämne som förtärts av misstag.

Förutsättningen för att ersättning kan betalas ut för ett olycksfall är att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan försäkringsfallet och skadan. När orsakssambandet bedöms ska i synnerhet medicinska fynd och observationer, sättet på vilket försäkringsfallet uppkom och tidigare skador och sjukdomar beaktas.

Ersättning betalas inte ut för olycksfallet om det inträffat

 • till följd av ett försäkringsfall som orsakats av den försäkrades sjukdom eller kroppsskada

 • till följd av ett operativt ingrepp, en behandling eller något annat medicinskt ingrepp för att behandla en sjukdom eller ett lyte, såvida det inte är fråga om en behandling till följd av ett olycksfall som kan ersättas

 • till följd av förgiftning på grund av läkemedel, alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel (frånsett förgiftning till följd av ett ämne som förtärts av misstag)

 • till följd av bett eller stick av fästingar eller insekter. Försäkringen ersätter inte heller som olycksfall skador eller övriga följder av bett eller stick av fästingar eller insekter, som allergisk reaktion, borrelios eller hjärninflammation.

Ersättning betalas inte ut för olycksfallet om en sjukdom eller ett lyte utan samband med olycksfallet väsentligen bidragit till skadan eller smärttillståndet.

Försäkring mot vårdkostnader

Försäkringar mot vårdkostnader är försäkringar från vilka vårdkostnader ersätts.

Vårdkostnad

Avser sjukvårdsrelaterade kostnader som uppstått till följd av en sjukdom eller ett olycksfall, som läkararvoden, läkemedels-, undersöknings- och operationskostnader.

6.1 Maximibelopp för ersättningar

Vi betalar ut ersättningar från försäkringarna högst upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

6.2 Högsta nivå för kostnader

Vi har rätt att begränsa ersättningsbelopp till den allmänt godkända och tillämpade nivån i Finland, normal nivå för kostnader, om den sökta ersättningen klart överskrider nivån i fråga.

6.3 Hänvisning till vårdinrättning

Vi har bindande rätt att hänvisa den läkarcentral, det sjukhus eller en annan vårdinrättning där undersökningen och behandlingen genomförs. Om behandlingar görs på annat håll, kan vi neka ersättning eller betala ersättning enligt kostnadsnivån på den vårdinrättning som vi hänvisade till.

6.4 Undersökningar och redogörelser som vi ordinerat

Om vi uppmanar den försäkrade att låta en läkare, som vi hänvisat till, undersöka hans eller hennes hälsotillstånd, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Vi betalar vårdkostnaderna för undersökningarna samt de medicinska utredningar som vi begärt för att avgöra försäkrings- eller ersättningsärendet.

Självrisk vid vårdkostnader

Med självrisk vid vårdkostnader avses det självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet och som dras av från ersättningarna. En självrisk som gäller per försäkringsperiod dras av från de
kostnader som uppstår under respektive försäkringsperiod oberoende av tidpunkten för försäkringsfallet.

7.1 Begränsningar som gäller ersättningar

Försäkringar som hör till Skyddet för hälsa ersätter inte följande:

7.2 Begränsningar som gäller försäkringsfall

Försäkringarna i Skyddet för hälsa ersätter inte försäkringsfall till följd av

 • en atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var atomskadan skett, inte heller till följd av inverkan av vapen eller en anordning som bygger på en kärnreaktion.

 • att den försäkrade deltar i krig, beväpnad konflikt, fredsbevarande uppgifter eller i en annan motsvarande verksamhet utomlands

 • att den försäkrade förberedde, begick eller försökte begå ett brott.

Från försäkringarna betalas inte ersättningar ut om rätten till lagenlig ersättning har gått förlorad på grund av att försäkringsskyldigheten har försummats.

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Om ersättning enligt sjukförsäkringslagen, som har anknytning till vårdkostnaden, inte har dragits av på vårdinrättningen eller apoteket, ska den ersättningssökande först söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos Folkpensionsanstalten (FPA-ersättning). Därefter kan han eller hon söka ersättning från försäkringen.

Om rätten till ersättning enligt sjukförsäkringslagen gått förlorad till följd av försummad tidsfrist eller någon annan orsak, drar vi av från ersättningen den del som skulle ha betalats med stöd av sjukförsäkringslagen. Se också punkt F11 i de allmänna försäkringsvillkoren.

Den ersättningssökande ska spara samtliga ursprungliga kvitton och redogörelser som behövs för att avgöra ersättningsärendet i ett år från det att denna fick ersättningsbeslutet.

Den ersättningssökande ska på begäran lämna in ovannämnda kvitton och redogörelser till oss.

Försäkringsbelopp, försäkringspremier och självrisker justeras årligen med levnadskostnadsindex vid övergång till ny försäkringsperiod. Som justeringstal används indextalet för förra kalenderårets mars månad.

71 000 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor