Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Terveyden turvan vakuutusehdot

Terveyden turvan vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Terveyden turva on vakuutuskokonaisuus, johon voi kuulua yksi tai useampi vakuutuksenottajan valitsema vakuutus.

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yhdessä Fennian yleisten sopimusehtojen kanssa, kun vakuutussopimus Terveyden turvaan kuuluvasta vakuutuksesta on tehty ja vakuutus merkitty vakuutuskirjaan.

Näissä vakuutusehdoissa “me” ja “Fennia” tarkoittavat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniaa, joka myöntää vakuutukset.

Vakuutuksenottaja voi koostaa Terveyden turvan seuraavista vakuutuksista:

Vakuutuksenottaja voi valita laajuuden, eli kattaako Terveyden turva vain tapaturman vai sekä tapaturman että sairauden kuluja ja korvauksia.

Terveyden turvan sisältö eli laajuus ja valitut vakuutukset on merkitty vakuutuskirjaan.

3.1 Voimaantulon edellytykset

Meidän on saatava selvitys vakuutetun terveydestä ennen kuin Terveyden turva voidaan myöntää.

Äidin terveydentilasta on annettava terveysselvitys ennen kuin Terveyden turva voidaan myöntää syntymättömälle lapselle.

Terveysselvityksen tiedot saattavat vaikuttaa Terveyden turvan myönnettävyyteen ja vakuutusten sisältöön.

Vakuutetun voimassaolevan lainsäädännön mukaisen kotipaikan ja vakituisen asuinpaikan on oltava Suomessa ja hänen tulee kuulua Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Jos nämä edellytykset eivät enää täyty, vakuutus voidaan irtisanoa.

3.2 Vakuutetun ikä

Vakuutetun ikä ei rajoita Terveyden turvan voimassaoloa, poislukien Päiväkorvausvakuutus, jonka päättymisikä on ilmoitettu vakuutuskirjassa. Syntymättömälle lapselle otetun Terveyden turvan voimassaolo alkaa lapsen syntymästä. Terveyden turva tulee voimaan, kun lapsi syntyy elävänä.

4.1 Korvausten maksamiseen sovellettavat vakuutusehdot

4.1.1

Hoitokuluvakuutuksesta maksamme korvausta hoitokulujen syntymishetkellä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti.

4.1.2

Päiväkorvausvakuutuksesta maksamme korvausta täyden työkyvyttömyyden toteamishetkellä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti.

4.1.3

Tapaturmaisen haitan ja tapaturmaisen kuoleman vakuutuksista maksamme kertakorvaukset ja tapaturmaisen haitan vakuutuksesta mahdollisesti maksettavan lisäkorvauksen tapaturmahetkellä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti.

4.2 Hoitokulut

Terveyden turvan vakuutukset korvaavat tapaturman tai tapaturman ja sairauden hoitokuluja, siten kuin vakuutuskirjaan on merkitty.

4.2.1

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että

 • hoitokuluvakuutus on voimassa hoitokulun syntymisen hetkellä sekä tapaturman sattuessa

 • tutkimus tai hoito on lääkärin määräämä

 • hoito on annettu Suomessa ja kulut ovat syntyneet Suomessa

 • kuluja ei korvata jonkin lain kuten sairausvakuutus-, liikenne- vakuutus- tai työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla

 • tutkimus tai hoito on yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan välttämätön sairauden tai vamman tutkimiseksi tai hoitamiseksi.

5.1 Vakuutustapahtumat

Laajimmillaan Terveyden turvasta korvataan sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja, maksetaan päiväkorvausta työkyvyttömyydestä ja kertakorvaus tapaturmaisesta haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta. Korvausta maksetaan vain niistä vakuutuksista, jotka on valittu osaksi Terveyden turvaa. Kaikki Terveyden turvaan valitut vakuutukset on merkitty vakuutuskirjaan.

Tapaturma

Tarkoittaa äkillistä, ulkoista, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä välittömästi aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa kipeytymisestä. Kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista, kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä.

Tapaturman korvattavuuden edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vakuutustapahtuman ja vamman välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vakuutustapahtuman sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet.

Tapaturmasta ei makseta korvausta, jos se on aiheutunut

 • vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttamasta vakuutustapahtumasta

 • sairauden tai vian hoitamiseksi suoritetusta leikkaus-, hoitoja muusta lääkinnällisestä toimenpiteestä, ellei kyseessä ole korvattavasta tapaturmasta johtuva toimenpide

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä (pois lukien erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys)

 • punkin tai hyönteisen puremasta tai pistosta. Vakuutus ei korvaa tapaturmana myöskään punkin tai hyönteisen puremasta tai pistosta johtuvaa vammaa tai muuta seurausta, kuten allergista reaktiota, borrelioosia tai aivotulehdusta.

Tapaturmasta ei makseta korvausta, jos vammaan tai kipeytymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika.

Hoitokuluvakuutus

Hoitokuluvakuutuksia ovat ne vakuutukset, joista korvataan hoitokuluja.

Hoitokulu

Tarkoittaa sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneita sairaanhoidollisia kuluja, kuten lääkärinpalkkiota, lääkekuluja, tutkimuskuluja ja leikkauskuluja.

6.1 Korvausten enimmäismäärät

Maksamme vakuutuksista korvauksia enintään vakuutuskirjassa ilmoitetun vakuutusmäärän.

6.2 Kulujen enimmäistaso

Meillä on oikeus rajoittaa korvauksen määrää Suomessa yleisesti hyväksytylle ja noudatetulle, kyseisten kulujen normaalitasolle, jos haettu kulu ylittää selvästi kyseisen tason.

6.3 Hoitopaikan osoittaminen

Meillä on oikeus sitovasti osoittaa lääkärikeskus, sairaala tai muu hoitolaitos, jossa tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tehdään. Jos toimenpiteet tehdään muualla, voimme evätä korvauksen kokonaan tai maksaa sen osoittamamme hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

6.4 Määräämämme tutkimukset ja selvitykset

Jos kehotamme vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa osoittamallamme lääkärillä, vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Maksamme tutkimuksista aiheutuvat hoitokulut sekä vakuutus- tai korvausasian ratkaisemiseksi pyytämämme lääketieteelliset selvitykset.

Hoitokulujen omavastuu

Hoitokulujen omavastuu tarkoittaa korvauksista vähennettävää vakuutuskirjaan merkittyä omavastuun määrää. Vakuutuskausikohtainen omavastuu vähennetään kunkin vakuutuskauden aikana syntyneistä kuluista vakuutustapahtuman sattumisajankohdasta riippumatta.

7.1 Korvauksia koskevat rajoitukset

Terveyden turvaan kuuluvat vakuutukset eivät korvaa:

7.2 Vakuutustapahtumia koskevat rajoitukset

Terveyden turvan vakuutukset eivät korvaa vakuutustapahtumaa, joka on aiheutunut:

 • ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta siitä, missä ydinvahinko on sattunut, eikä myöskään ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen vaikutuksesta

 • vakuutetun osallistumisesta ulkomailla tapahtuvaan sotaan, aseelliseen konfliktiin, rauhanturvaamistehtävään tai muuhun vastaavaan tehtävään

 • siitä, että vakuutettu oli valmistelemassa, tekemässä tai yrittämässä rikollista tekoa

Vakuutuksista ei makseta korvausta, jos oikeus lain mukaiseen korvaukseen on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Jos hoitokuluun liittyvää sairausvakuutuslain mukaista korvausta ei ole hoitolaitoksessa tai apteekissa vähennetty, korvauksenhakijan tulee hakea sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ensin Kansaneläkelaitokselta (Kela-korvaus). Sen jälkeen hän voi hakea korvausta vakuutuksesta.

Jos oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty määräajan laiminlyönnin tai muun syyn vuoksi, vähennämme korvauksesta sen osuuden, joka olisi maksettu sairausvakuutuslain perusteella. Lisäksi katso yleisten vakuutusehtojen kohta F11.

Korvauksenhakijan on säilytettävä kaikki alkuperäiset kulutositteet ja korvausasian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset vuoden ajan korvauspäätöksen saamisesta.

Korvauksenhakijan on toimitettava edellä mainitut tositteet ja selvitykset meille pyydettäessä.

Vakuutusmäärät, vakuutusmaksut ja omavastuu tarkastetaan vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa elinkustannusindeksillä. Indeksin tarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden maaliskuun pistelukua.

71 000 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet