Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Skydd for hälsa - produktbroschyr
Skydd för hälsa broschyr

Skydd for hälsa - produktbroschyr

Gäller från och med 1.6.2024

Skyddet för hälsa är ett försäkringspaket som passar alla, oberoende av ålder – från barn till vuxna och från arbetslivet till pensionen.

Du bygger upp Skyddet för hälsa av enskilda försäkringar som passar din livssituation. Du kan ändra ditt personliga försäkringsskydd när som helst. Så gott som alla försäkringarna gäller utan slutålder, vilket betyder att Skyddet för hälsa tryggar din hälsa och din ekonomi en lång tid framåt. Du kan välja om dina försäkringar bara ska omfatta kostnader och ersättning vid olycksfall eller vid både olycksfall och sjukdomar.

Till Skyddet för hälsa hör alltid tjänsten FenniaVårdare. FenniaVårdaren ger råd i samtliga hälsofrågor, bokar vid behov tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Genom att använda FenniaVårdaren betalar du bara en eventuell självrisk.

Vi vill påminna att denna broschyr inte är en fullständig beskrivning av försäkringarna i Skyddet för hälsa. För försäkringsavtalets innehåll och villkor redogörs i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren. Om du vill, får du försäkringsvillkoren redan innan du tecknar försäkringen. Du hittar dem på www.fennia.fi.

Bygg upp Skyddet för hälsa av de försäkringar som vi redogör för på följande sidor. Du kan välja en eller flera försäkringar. Dessutom kan du välja om din försäkring bara ska omfatta kostnader och ersättning vid olycksfall eller vid både olycksfall och sjukdomar.

Notera att beskrivningarna av ersättningarna och begränsningarna är exempel. Ta även del av försäkringsvillkoren för Skyddet för hälsa.

Till Skyddet för hälsa kan du välja 13 olika försäkringar

Försäkringarna i Skyddet för hälsa består av vårdkostnadsförsäkringar och dag- och engångsersättningsförsäkringar. Dessutom kan du utvidga försäkringsskyddet med en idrottsutvidgning.

FenniaVårdaren

Från vårdkostnadsförsäkringarna ersätts sjukvårdsrelaterade kostnader, som läkararvoden, läkemedels-, undersöknings- och operationskostnader, enligt den valda omfattningen för försäkringen, nämligen antingen bara i händelse av olycksfall eller i händelse av olycksfall och sjukdom.


Samtliga vårdkostnadsförsäkringar, som du plockar in i Skyddet för hälsa, har en gemensam självrisk och ett gemensamt försäkringsbelopp, som du själv kan välja. Genom att justera självrisken och försäkringsbeloppet, kan du påverka försäkringspriset.

Självrisk vid vårdkostnader

Välj det självriskbelopp som du är redo att betala för de vårdkostnader som ersätts från försäkringarna i Skyddet för hälsa under en försäkringsperiod. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är din försäkringspremie. Självrisken kan vara 150–2 000 euro.

Försäkringsbelopp för vårdkostnader

Försäkringsbeloppet är det belopp som man i ersättningar sammanlagt kan betala ut från samtliga vårdkostnadsförsäkringar som valts till Skyddet för hälsa under hela den tid som försäkringen gäller. De försäkringar som du valt upphör när försäkringsbeloppet har använts. Därför lönar det sig att välja ett sådant belopp som du antar räcker för resten av livet.

Kontrollera innehållet i Skyddet för hälsa, dvs. vilka försäkringar du har valt och vad de omfattar, i försäkringsbrevet.

Olycksfall

Avser en plötslig, oväntad, yttre händelse som orsakar en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av.

Förutsättningen för att ersättning kan betalas ut för ett olycksfall är att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan försäkringsfallet och skadan.

Från dag- och engångsersättningsförsäkringar betalas antingen en dagersättning ut för tillfällig arbetsoförmåga eller en engångsersättning för bestående men till följd av ett olycksfall eller dödsfall till följd av ett olycksfall.


I dagersättningen väljer du tre saker själv: karens dvs. självrisktid, maximiersättningstid och storleken på dagersättningen. I försäkringarna för men och dödsfall till följd av olycksfall väljer du storleken på engångsersättningen.

Genom att justera beloppen, karensen och maximiersättningstiderna kan du påverka försäkringspriset.

Idrottsutvidgningen utvidgar samtliga försäkringar som valts till Skyddet för hälsa att omfatta t.ex. olycksfall som inträffat i träningar eller tävlingar, som arrangerats av en idrottsförening, och i farliga idrottsgrenar.


Utan idrottsutvidgningen gäller försäkringarna i Skyddet för hälsa bara i motionsidrott som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition.

De som är under 15 år behöver inte en idrottsutvidgning, eftersom Skyddet för hälsa gäller för dem i alla idrottsaktiviteter.

FenniaVårdaren ger råd och hänvisar dig direkt till rätt vård

Om du råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar, ring alltid först FenniaVårdaren. En sjukskötare svarar på ditt samtal och hjälper dig i frågor kring sjukdomar och olycksfall dagligen kl. 7–22.

Varför FenniaVårdare?

 • Du får tid direkt till den vård du behöver.

 • FenniaVårdaren gör en skadeanmälan åt dig.

 • Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Om du gick till läkaren utan att ringa FenniaVårdaren

Kolla aktuella anvisningar på www.fennia.fi. Där hittar du det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning. Meddela Fennia om skadan snarast möjligt.

Gör så här när du blir sjuk eller du råkar ut för ett olycksfall

Ring FenniaVårdaren 010 503 5000.

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan.

Du betalar bara självrisken för besöket.

Läs mer om FenniaVårdaren på fennia.fi/fenniavardaren

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Skyddet för hälsa är ett försäkringspaket som du kan bygga upp av försäkringar som passar vid respektive tillfälle. Du kan välja samma försäkringar till Skyddet för hälsa för såväl ett ofött barn som för en pensionär. På följande sidor finns exempel på Skyddet för hälsa i olika livsskeden.


Ett sätt att se till att vardagen med en bebis löper smidigt är att skaffa Skyddet för hälsa redan innan barnet fötts. Försäkringen beviljas utifrån moderns hälsodeklaration, och eventuella sjukdomar hos barnet som upptäcks senare påverkar inte barnets försäkringsskydd.

Skyddet för hälsa i exemplen omfattar vårdkostnader vid både olycksfall och sjukdomar.

Anna, 38, Vanda, väntar sitt andra barn

Anna väntar sitt andra barn. Eftersom det första barnet ofta var sjukt, vill Anna säkerställa att hon kan gå till läkaren med det kommande barnet utan att köa. Med distansläkartjänster kan man reda ut symtom hemifrån och Anna behöver nödvändigtvis inte alls åka med barnen till läkaren. Men Anna får ändå sinnesro om barnets symtom väcker frågor. Skyddet för hälsa för Annas barn inkluderar läkar- och undersökningstjänster.

Skyddet för hälsa för Annas ofödda barn:

 • FenniaVårdare

 • Försäkring mot distansläkarkostnader

 • Försäkring mot allmänläkarkostnader

 • Försäkring mot specialistkostnader

 • Försäkring mot undersökningskostnader

Försäkringsbelopp för vårdkostnader 20 000 euro, självrisk 150 euro

Alex och Julia, 27, Vasa, väntar sitt första barn

Alex och Julia får snart sitt första barn. De vill gardera sig mot allt, eftersom barnet är det viktigaste i deras liv. Alex och Julia tecknar Skyddet för hälsa för det kommande barnet. Det garanterar snabb tillgång till vård och ger skydd mot sjukdomar och olycksfall som kräver operation eller rehabilitering samt mot tandolycksfall och psykiska problem.

Skyddet för hälsa för Alex och Julias ofödda barn:

 • FenniaVårdare

 • Försäkring mot distansläkarkostnader

 • Försäkring mot allmänläkarkostnader

 • Försäkring mot specialistkostnader

 • Försäkring mot läkemedelskostnader

 • Försäkring mot undersökningskostnader

 • Tandolycksfallsförsäkring

 • Försäkring mot operationskostnader

 • Fysioterapiförsäkring

 • Terapiförsäkring

Försäkringsbelopp för vårdkostnader 60 000 euro, självrisk 150 euro

När ditt barns försäkringsskydd är i ordning underlättar snabb tillgång till vård din vardag i händelse av hälsobekymmer. Försäkringarna i Skyddet för hälsa gäller utan slutålder och du kan justera dem när barnet växer. De valda försäkringarna gäller i all idrott utan begränsningar fram till 15 års ålder.

Skyddet för hälsa i exemplen omfattar vårdkostnader vid både olycksfall och sjukdomar.

Topi, 35, Tammerfors, barn i åldern 5 och 1 år

Topi vill teckna ett försäkringsskydd för sina två barn för att slippa köa med barnen på jouren. Med distansläkartjänster kan man reda ut symtom och få läkemedelsordinationer hemma. Skyddet för hälsa som Topi byggt upp för sina barn omfattar läkar- och undersökningstjänster samt läkemedelskostnader.

Skyddet för hälsa för Topis barn:

 • FenniaVårdare

 • Försäkring mot distansläkarkostnader

 • Försäkring mot allmänläkarkostnader

 • Försäkring mot specialistkostnader

 • Försäkring mot undersökningskostnader

 • Försäkring mot läkemedelskostnader

Försäkringsbelopp för vårdkostnader 30 000 euro, självrisk 150 euro

Salla, 39, Rovaniemi, 12-årigt barn

Sallas 12-åriga barn är snart en tonåring som brinner för karate. För sitt barn vill Salla ha ett omfattande försäkringsskydd, som tryggar det psykiska välbefinnandet och omfattar behandling av skador som kräver operation eller fysioterapi samt tandolycksfall. Salla vill även trygga barnets utkomst i framtiden om det skulle hända barnet något. Skyddet för hälsa omfattar skador som inträffar i karate utan idrottsutvidgning fram till 15 års ålder.

Skyddet för hälsa för Sallas barn:

 • FenniaVårdare

 • Försäkring mot distansläkarkostnader

 • Försäkring mot allmänläkarkostnader

 • Försäkring mot specialistkostnader

 • Försäkring mot läkemedelskostnader

 • Försäkring mot undersökningskostnader

 • Tandolycksfallsförsäkring

 • Försäkring mot operationskostnader

 • Fysioterapiförsäkring

 • Vårddygnsavgiftsförsäkring

 • Terapiförsäkring

 • Försäkring mot men till följd av olycksfall

Försäkringsbelopp för vårdkostnader 80 000 euro, självrisk 150 euro, försäkringsbelopp för men till följd av olycksfall 100 000 euro

Vare sig du arbetar, är studerande, singel eller har familj, kan du av försäkringarna i Skyddet för hälsa bygga upp ett försäkringspaket som passar din livssituation.

De vårdkostnadsförsäkringar som beviljas dig gäller utan slutålder, vilket betyder att du med Skyddet för hälsa kan utnyttja den privata hälsovården även i framtiden.

Skyddet för hälsa i exemplen omfattar vårdkostnader vid både olycksfall och sjukdomar.

Ville, 44, Åbo, fast jobb

Villes företagshälsovård omfattar vård på allmänläkarnivå och vissa undersökningar. Han vill komplettera företagshälsovården med försäkringar som garanterar snabb tillgång till vård vid allvarliga sjukdomar eller när ett olycksfall är framme. Ville tävlar årligen i triathlon, så han tecknar en idrottsutvidgning. Ville tycker det är viktigt att trygga familjens utkomst om han skulle råka ut för något.

Villes Skydd för hälsa:

 • FenniaVårdare

 • Försäkring mot specialistkostnader

 • Försäkring mot läkemedelskostnader

 • Försäkring mot undersökningskostnader

 • Försäkring mot operationskostnader

 • Vårddygnsavgiftsförsäkring

 • Fysioterapiförsäkring

 • Dagersättningsförsäkring

 • Försäkring mot men till följd av olycksfall

 • Försäkring mot dödsfall till följd av olycksfall

 • Idrottsutvidgning

Försäkringsbelopp för vårdkostnader 60 000 euro, självrisk 200 euro, försäkringsbelopp för dödsfall till följd av olycksfall 100 000 euro, försäkringsbelopp för men till följd av olycksfall 100 000 euro, försäkringsbelopp för dagersättning 50 euro/dag, självrisktid 21 dygn, maximiersättningstid 180 dygn

Janna, 25, Kuopio, vikarie

Janna har nyss blivit fysioterapeut. Eftersom Janna inte har fast jobb, har hon inte en omfattande företagshälsovård som skydd. Vid händelse av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall litar Janna på den offentliga hälsovården, men när det gäller mindre hälsoproblem, vill hon gå till läkaren utan att köa. Janna jobbar med kunder och eftersom leendet är Jannas visitkort, vill hon försäkra sina tänder i händelse av ett tandolycksfall.

Jannas Skydd för hälsa:

 • FenniaVårdare

 • Försäkring mot distansläkarkostnader

 • Försäkring mot allmänläkarkostnader

 • Försäkring mot specialistkostnader

 • Tandolycksfallsförsäkring

 • Försäkring mot undersökningskostnader

Försäkringsbelopp för vårdkostnader 30 000 euro, självrisk 150 euro

När man blir äldre ökar ofta hälsobekymren. Det är bäst att gardera sig mot eventuella sjukdomar eller olycksfall innan de är framme.

Skyddet för hälsans vårdkostnadsförsäkringar gäller utan slutålder. Du kan alltså anlita den privata hälsovården som ersätts från försäkringen även när du är pensionerad.

Skyddet för hälsa i exemplen omfattar vårdkostnader vid både olycksfall och sjukdomar.

Sirpa, 63, Uleåborg, går snart i pension

Sirpa går snart i pension och då har hon inte längre tillgång till företagshälsovård. Sirpa har inte längre samma behov av att trygga sin ekonomi som under sina yngre dagar, eftersom hon redan betalat bolånet och inte längre behöver ta hand om barnens utkomst. De smidiga distansläkartjänsterna intresserar henne, men hon vill också gardera sig mot kostnader för undersökningar och vård som läkaren ordinerar.

Sirpas Skydd för hälsa:

 • FenniaVårdare

 • Försäkring mot distansläkarkostnader

 • Försäkring mot allmänläkarkostnader

 • Försäkring mot specialistkostnader

 • Försäkring mot undersökningskostnader

 • Försäkring mot operationskostnader

 • Vårddygnsavgiftsförsäkring

Försäkringsbelopp för vårdkostnader 30 000 euro, självrisk 200 euro

Maria, 66, Helsingfors, pensionär

Maria är en 66-årig pensionär från Helsingfors. Hon har under sina aktiva pensionsdagar hittat tillbaka till sin ungdomshobby, ridning. Hon vill snabbt komma till läkaren och inte oroa sig över eventuella framtida läkemedelskostnader. Hon är redo att söka vård hos den offentliga hälsovården om hon får besvär som kräver kirurgiskt ingrepp. Men vad gäller mindre besvär vill Maria inte förstöra sin dag genom att köa på jouren. På grund av sin ridhobby tecknar Maria även en idrottsutvidgning.

Marias Skydd för hälsa:

 • FenniaVårdare

 • Försäkring mot distansläkarkostnader

 • Försäkring mot allmänläkarkostnader

 • Försäkring mot specialistkostnader

 • Försäkring mot läkemedelskostnader

 • Idrottsutvidgning

Försäkringsbelopp för vårdkostnader 15 000 euro, självrisk 150 euro

Du kan påverka omfattningen av och priset på Skyddet för hälsa med dina val. För att få en offert på Skyddet för hälsa som passar dig perfekt, välj bara de försäkringar du vill ha och fyll i hälsoblanketten om vi begär att du gör det.


Du kan påverka priset på Skyddet för hälsa genom att justera omfattningen, antalet försäkringar samt storleken på försäkringsbeloppet och självrisken.

På priset på Skyddet för hälsa påverkar följande:

 • valda försäkringar

 • vald omfattning: bara olycksfall eller både olycksfall och sjukdomar

 • försäkringsbelopp

 • storleken på självrisken

 • den försäkrades ålder

 • försäkringstagarens bostadsort

 • idrottsutvidgning

 • åldern på mamman till det ofödda barnet.

Priset på Skyddet för hälsa kan vara förmånligare om försäkringstagarens avtalspaket omfattar Fennias hemförsäkring.

Försäkringspremien för Skyddet för hälsa för ett ofött barn tas även ut under graviditeten från och med det datum då försäkringen beviljats.

Priset på Skyddet för hälsa

Du ser priset på Skyddet för hälsa som erbjudits dig på försäkringsofferten. När du har tecknat Skyddet för hälsa ser du priset och innehållet i försäkringsbrevet på www.fennia.fi/mittfennia.

Fakturering

På pappersfakturor tillkommer en leveransavgift som gäller vid respektive tidpunkt. Efter att du har fått din första faktura kan du ta i bruk e-faktura i din nätbank för att undvika leveransavgiften för pappersfaktura. Ingen leveransavgift tas ut för den första fakturan. Anvisningar för hur du tar i bruk e-faktura finns på vår webbplats på fennia.fi/kundservice-privatkunder.

Försenad premie

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Betalningsstörningar

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

1. Den försäkrades hälsodeklaration

Vi begär en hälsodeklaration om vi behöver den innan Skyddet för hälsa kan beviljas eller utvidgas. Hälsodeklarationen för ett barn under 15 år fylls i av vårdnadshavaren.

Uppgifterna i hälsodeklarationen påverkar inte priset på Skyddet för hälsa. Uppgifterna i hälsodeklaration kan påverka beviljandet av Skyddet för hälsa och innehållet i dess försäkringar.

Hälsodeklarationen för en person under 15 år undertecknas av vårdnadshavaren. Den som fyllt 15 år undertecknar själv sin hälsodeklaration. Skyddet för hälsa för ett ofött barn förutsätter en hälsodeklaration av mamman. Hälsodeklarationen gäller i två månader efter den dag som den undertecknades.

2. Vi ska ha aktuella och rätta uppgifter om den försäkrade

Svara ärligt och noggrant på samtliga våra frågor och eventuella ytterligare förfrågningar. Om du har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter, binder försäkringsavtalet nödvändigtvis inte oss. Vi kan då också höja premier eller lägga till begränsningar till försäkringarna.

3. Du ska bo i Finland

Den försäkrade ska permanent bo i Finland och omfattas av den finska sjukförsäkringslagen.

Om den försäkrade stadigvarande flyttar från Finland, ska det omgående meddelas oss. Vi kan då säga upp Skyddet för hälsa.

4. Du kan vara i vilken ålder som helst

Giltighetstiden för Skyddet för hälsa begränsas inte utifrån den försäkrades ålder, utom i fråga om Dagersättningsförsäkringen, för vilken slutåldern anges i försäkringsbrevet.

Skyddet för hälsa för ett ofött barn kan tecknas från dagen för en nackuppklarningsundersökning fram till den beräknade förlossningstiden. Modern får vara högst 44 år vid den beräknade tiden för förlossningen. Ersättning från Skyddet för hälsa kan endast betalas ut efter att barnet har fötts levande.

Du kan ansöka om Skyddet för hälsa för en minst fyra dagar gammal baby, dock tidigast efter det att barnet kommit hem från förlossningssjukhuset.

Mitt Skydd för hälsa

1. Bygg upp ett Skydd för hälsa som passar dig och fyll i hälsodeklarationen.

2. Ta del av offerten och faktabladet som du fått och godkänn offerten.

3. Försäkringsavtalet blir av och Skyddet för hälsa träder i kraft.

Kontakt oss för offert på fennia.fi/begar-offert

När du godkänner försäkringsofferten skickar vi följande dokument till dig:

Försäkringsbrev

Innehåller uppgifter om de försäkringar du tecknat

Försäkringsvillkor för Skyddet för hälsa

Detaljerade villkor för försäkringarna i Skyddet för hälsa

Fennias allmänna avtalsvillkor

Allmänna villkor för Fennias försäkringar

Försäkringarna i Skyddet för hälsa garanterar högklassig vård och du sparar pengar om du råkar ut för hälsobekymmer. Försäkringarna har dock vissa begränsningar.

Försäkringar som hör till Skyddet för hälsa ersätter inte följande

Behandling som påverkar utseendet

 • kosmetisk behandling eller kosmetiska ingrepp

 • bröstförminskning, -förstoring eller korrigerande bröstoperationer

 • operativ behandling av ögonlock

Ögon

 • synkontroll och inte heller anskaffning av glasögon eller kontaktlinser

 • undersökning eller behandling av svag syn eller brytningsfel

Tänder

 • tandundersökningar och tandvård (med undantag för tandvård till följd av tandolycksfall som hör till tandolycksfallsförsäkringen, om du valt försäkringen i fråga)

Berusningsmedel och beroende

 • behandling av sjukdomar eller skador till följd av läkemedel, alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel

 • behandling av beroende

Graviditet och barnlöshet

 • behandling i anknytning till graviditet

 • undersökningar eller behandling av barnlöshet

 • sterilisering

Försäkring som beviljats för ett ofött barn

 • sjukvårdskostnader som uppkommit före födelsen

 • sjukvårdskostnader som uppkommit på grund av vård av modern

Förebyggande vård

 • hälsokontroller, förebyggande av sjukdomar eller skador eller vaccineringar

 • genetiska undersökningar

Vårdkostnader

 • tjänster av läkare som gör hembesök

 • hjälpmedel

 • rehabilitering

 • undersökning eller behandling av fetma

 • behandling av åderbrock

 • borttagning av födelsemärken

Övriga begränsningar

 • kostnader för andra än de läkarutlåtanden som vi begärt

 • ambulanskostnader

 • rese- och övernattningskostnader

Övriga behandlingar

 • alternativa behandlingar, som homeopatisk behandling, antroposofiska undersökningar

 • akupunktur

 • behandling av klimakteriesymtom och erektionsstörningar

 • kostnader för företagshälsovård

Om försäkringsfallet har framkallats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall. Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan ersättningen sänkas enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

Ersättning har gått förlorad på grund av att försäkringsskyldigheten har försummats

Då kan ersättning inte heller fås från försäkringarna i Skyddet för hälsa.

Som mest omfattande ersätter Skyddet för hälsa vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall, och från det betalas dagersättning för arbetsoförmåga ut samt engångsersättning för men eller dödsfall till följd av olycksfall. Kontrollera innehållet i Skyddet för hälsa, dvs. vilka försäkringar du har valt och vad de omfattar, i försäkringsbrevet.

Hur mycket kostar Skyddet för hälsa?

Vi betalar ut ersättningar från försäkringarna upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Om kostnaderna väsentligt överskrider den allmänt godkända nivån

Om den sökta ersättningen för kostnaderna klart överskrider den allmänt godkända nivån, har vi rätt att sänka ersättningsbeloppet till en skälig nivå.

Om behandlingar görs på en annan plats än på den vårdinrättning som vi hänvisade till

Undersökningar och behandlingar görs i regel på den vårdinrättning som vi hänvisar till. Om behandlingar görs på annat håll, kan vi neka ersättning eller betala ut ersättning enligt kostnadsnivån på den vårdinrättning som vi hänvisade till.

Du hittar alltid ditt försäkringsbrev på Mitt Fennia på www.fennia.fi/mittfennia.

Förutsättningen för att vårdkostnader kan ersättas är att

 • försäkringen mot vårdkostnader är giltig när vårdkostnaderna uppstår och när olycksfallet inträffar

 • undersökningen eller vården är ordinerad av läkare

 • vården ges i Finland och kostnaderna uppstår i Finland

 • kostnaderna inte ersätts med stöd av en lag, som sjukförsäkrings- eller trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

 • undersökningen eller vården enligt allmänt godkänd medicinsk uppfattning är nödvändig för att behandla sjukdomen eller skadan.

Försäkringarna som ingår i Skyddet för hälsa ersätter vårdkostnader vid olycksfall eller sjukdomar. Innehållet i vårdkostnadsförsäkringarna anges i försäkringsbrevet.

Förutsättningen för att försäkringsersättning för men och dödsfall till följd av olycksfall kan betalas ut är att

 • försäkringen mot men eller dödsfall till följd av olycksfall var giltig när olycksfallet inträffade.

Förutsättningen för att extra ersättning för men till följd av olycksfall kan betalas ut är att försäkringen för men till följd av olycksfall var giltig också då skadan förvärrades.

Förutsättningen för att dagersättning kan betalas ut är att

 • dagersättningsförsäkringen är giltig under tiden för arbetsoförmågan och då skadefallet inträffar

 • den försäkrade inte deltar i medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering eller i yrkesutbildning som ges som rehabilitering

 • den försäkrade inte är berättigad till invalidpension eller till en annan pension som betalas ut på grund av minskad arbetsförmåga

 • behandlingen av den sjukdom eller det olycksfall som orsakade arbetsoförmågan enligt samtliga punkter i försäkringsvillkoren kan ersättas.

Från dagersättningsförsäkringen betalas dagersättning ut till följd av olycksfall eller sjukdomar. Dagersättningens innehåll anges i försäkringsbrevet.

Om du är missnöjd

Ring alltid först oss på 010 503 2000

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Skyddet för hälsa gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången överallt i världen om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet.

Hur kan du säga upp försäkringsavtalet?

Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp sin försäkring. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

När kan vi säga upp försäkringsavtalet?

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring minst en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Om vi har sagt upp försäkringen på grund av försummelse att betala premier

Om det är fråga om att den första premien inte har betalats, eller om det har gått längre än sex månader från att försäkringen upphörde, kan försäkringen fås att träda i kraft bara genom att lämna in en ny försäkringsansökan och hälsodeklaration. Försäkringar som har upphört på grund av att andra premier inte betalats träder på nytt i kraft om premierna betalas inom sex månader efter att försäkringarna upphörde.

Ändring av försäkringsavtal

Vi har rätt att ändra premier och andra avtalsvillkor i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, skickar vi ett meddelande till dig om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjustering.

Försäljning av försäkringar

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Tillämplig lagstiftning och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fenniakoncernens bolag har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 471 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor