Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskyddets skogsförsäkringar - produktbroschyr
Skogsförsäkringar - esite

Fenniaskyddets skogsförsäkringar - produktbroschyr

Gäller från och med 1.1.2023

Den här broschyren ger information om det centrala innehållet i Fenniaskyddets skogsförsäkringar. Broschyren innehåller också exempel på de väsentligaste begränsningarna och på försäkringarnas priser. Den är ingen fullständig beskrivning av försäkringarna. Ta därför också noggrant del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Du får försäkringsvillkoren tillsammans med försäkringsbrevet eller, om du så önskar, redan innan du tecknar försäkringen.


Fenniaskyddet är ett försäkringspaket till vilket du enligt ditt val kan ansluta försäkringar för ditt hem och annan egendom samt som hemförsäkringskund personförsäkringar för dig själv och dina familjemedlemmar. Du kan ändra antalet försäkringar eller innehållet i försäkringarna när som helst.

Till Fenniaskyddet kan du ansluta

som skydd för din egendom

 • hemförsäkringar

 • resgodsförsäkringar

 • båtförsäkringar

 • djurförsäkringar

 • skogsförsäkringar

 • lantbruksförsäkringar

som skydd mot rättsliga risker

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

som skydd för dig och dina familjemedlemmar

 • sjukkostnadsförsäkringar för barn och vuxna

 • olycksfallsförsäkringar

 • resenärförsäkringar.

De vanligaste skogsskadorna uppstår till följd av naturförhållanden. Det är främst stormar som orsakar skogsskador. Skogen utsätts för olika risker som är typiska för respektive årstid. Under snörika vintrar skadar snön ofta träd- och plantbestånd och risken för skogsbränder är störst under torra somrar. Vårfloderna medför ofta skador i skogar nära stränder eller intill åar och bäckar. Även djur och växtsjukdomar kan ställa till det för skogen. Sorkar orsakar ofta skador, i synnerhet på beskogad åkermark. Skadeinsekter och svampsjukdomar kan för sin del störa den normala tillväxten i skogen.

Ett skadat trädbestånd kan oftast inte användas på planerat sätt. Timmer som skadats av till exempel brand kan vanligen inte användas som sågvirke, utan endast som brännved.

Föremål för Fenniaskyddets skogsförsäkring är skogsbruksmarken, träd- och plantbeståndet till den fastighet som anges i försäkringsbrevet. Med skogsbruksmark avses skogsmark, tvinmark och impediment som ingår i den helhet de bildar.

Försäkringen omfattar också virke som ägs av försäkringstagaren och som avverkats på den försäkrade fastigheten, förutsatt att virket finns på avverkningsplatsen eller på en upplagsplats i skogen eller invid en väg, dock inte sågat, hyvlat eller på annat sätt vidareförädlat virke.

Fenniaskyddets skogsbrandförsäkring ersätter endast brandskador.

Försäkringen ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av släckningsåtgärder

 • på trädbestånd (med övre höjd över sju meter) och virke när det skadade trädbeståndet eller den skadade virkesmängden per försäkringsfall uppgår till minst 20 kubikmeter fast mått

 • på plantbestånd (med övre höjd högst sju meter) när artificiell beskogning är nödvändig för att råda bot på den underproduktion som blivit följden av skadan, och det område som ska beskogas har en sammanhängande areal på minst en halv hektar.

Försäkringen ersätter alltså inga andra skador på skogen än skador som orsakats av eld som kommit lös och skador till följd av släckningsåtgärder.

Fenniaskyddets skogsförsäkring ersätter

 • brandskador

 • stormskador

 • snöskador

 • insekts- och översvämningsskador

 • utöver ovannämnda skador på plantbestånd också skador som orsakats av gnagare eller svampsjukdomar.

Skogsförsäkringen ersätter skador till följd av försäkringsfall som är definierade i försäkringsvillkoren.

Brand-, storm- och snöskada

Försäkringen ersätter skador till följd av eld som kommit lös, skador till följd av släckningsåtgärder och skador till följd av snö och storm

 • på trädbestånd (med övre höjd över sju meter) och virke när det skadade trädbeståndet eller den skadade virkesmängden per försäkringsfall uppgår till minst 20 kubikmeter fast mått

 • på plantbestånd (med övre höjd högst sju meter) när artificiell beskogning är nödvändig för att råda bot på den underproduktion som blivit följden av skadan, och det område som ska beskogas har en sammanhängande areal på minst en halv hektar.

Kostnader för släckning av en skogsbrand betalas i regel av den kommun på vars område skogsbranden har inträffat. Skador på träd- och plantbeståndet till följd av släckningsåtgärder är till exempel upphuggning av brandgator och röjning av transportleder.

Vid stormskador ersätter skogsförsäkringen högst 20 euro per kubikmeter fast mått av det skadade trädbeståndet, utökat med ett eventuellt förväntningsvärdestillägg.

Insekts- och översvämningsskada på trädbestånd

Skogsförsäkringen ersätter en skada till följd av insekter eller översvämning på trädbestånd med en övre höjd på över sju meter när trädbeståndet på ett sammanhängande område som är minst en hektar stort har skadats så att hela området måste beskogas som en direkt följd av skadan.

Skada på plantbestånd till följd av insekter, gnagare, svampsjukdomar och översvämning

Försäkringen ersätter skada som orsakats av insekter, gnagare, svampsjukdomar eller översvämning på plantbestånd med en övre höjd på högst sju meter när artificiell beskogning är nödvändig för att råda bot på den underproduktion som blivit följden av skadan, och det område som ska beskogas har en sammanhängande areal på minst en halv hektar.

Exempel på försäkringsfall som varken skogsförsäkringen eller skogsbrandförsäkringen ersätter

Skogsförsäkringen och skogsbrandförsäkringen ersätter inte

 • en skada om försäkringsfallet har börjat innan försäkringen trädde i kraft

 • en skada till den del den kan ersättas med allmänna medel

 • en skada till den del den ersätts från en skogs- eller skogsbrandförsäkring för all framtid

 • kostnader för beskogning till följd av skada på trädbestånd

 • en skada till följd av förorening av luft, vatten eller mark

 • kostnader för efterröjning.

Ersättningens omfattning

Skogsbrand- och skogsförsäkringen ersätter skador på trädbestånd och virke när

 • virkessortimentet förskjutits, vilket betyder att möjligheterna att använda trädbeståndet som olika virkessorter förändrats

 • virket blivit obrukbart eller förstörts.

Dessutom betalas till följd av en skada

 • förhöjda avverknings- och drivningskostnader

 • ett förväntningsvärdestillägg när trädbeståndet är underproduktivt och måste avverkas i förtid (med förväntningsvärdestillägg avses ett beräknat nuvärde för de avverkningsinkomster som trädbeståndet förväntas ge i framtiden).

Inom virkeshandel tillämpas kvalitetskrav som är specifika för olika virkessortiment. På basis av kvalitetskraven utvärderas också för varje virkessortiment vilka användningsmöjligheter det finns för det skadade trädbeståndet. Förskjutningar i virkessortimentet dvs. förändringar i användningen av virket kan uppkomma till exempel vid brandskador.

Vid storm- och snöskador kan en del av trädbeståndet knäckas eller spjälkas. Om det här inträffar i en timmerskog värderas en del av de träd som före olyckan hade klassats som timmer nu som massaved och en del kanske endast som brännved.

Skada till följd av att plantbestånd har blivit förstört ersätts enligt kostnadsvärdet, dvs. kostnaderna för anläggning av beståndet och uppdrivning av plantorna.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för efterbevakning från det att chefen för räddningsväsendet förordnat skogsägaren att ansvara för efterbevakningen. Skäliga kostnader ersätts för åtgärder som försäkringstagaren själv vidtagit för att förhindra och begränsa en skogsbrand.

Grunder för skadevärdering

Vid beräkning av ersättningsbeloppet utreds den skogsekonomiska värdeminskning som skadan har orsakat skogen. Den skadade skogen värderas omedelbart. Skogens värde före skadan bestäms också. Skadebeloppet som ersätts är skillnaden mellan de nämnda värdena med avdrag för självrisken. Skadebeloppet beräknas enligt den prisnivå som rådde vid skadetidpunkten.

Som grund för beräkning av skadebeloppet används

 • trädbeståndets avverkningsvärde, det vill säga det rotpris beståndet ger när det säljs som gängse virkessortiment

Med avverkningsvärde före skadan avses det penningbelopp man hade fått för trädbeståndet om det sålts till rotpris. Avverkningsvärdet efter skadan är det rotprisvärde man hade fått eller uppskattat att få för trädbeståndet.

 • trädbeståndets förväntningsvärde, det vill säga det nuvärde som beräknas på basis av de avverkningsinkomster trädbeståndet förväntas ge i framtiden

Förväntningsvärdet används som värderingsgrund för ung skog, där det utan skada hade varit ekonomiskt och skogsbruksmässigt lönsamt att odla trädbeståndet. För ett sådant trädbestånd är förväntningsvärdet högre än avverkningsvärdet.

 • priset på virke, det vill säga det försäljningspris som fås för avverkat virke

Försäkringen ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren skador på avverkat virke. Om det skadade virket har sålts på rot enligt ett avtal om skogsavverkning, utgör värdet virkets rotpris före respektive efter skadan. Om den försäkrade har svarat för avverknings- och drivningskostnaderna för virket, används anskaffningspriset som värde.

 • plantbeståndets kostnadsvärde, det vill säga kostnaderna för anläggning och uppdrivning av plantbestånd.

Kostnadsvärdet påverkas av träslag, skogstyp, ålder och medellängd hos plantbeståndet. Skadebeloppet som ersätts är det skadebelopp som beräknats enligt de tidigare nämnda bestämmelserna, med avdrag för den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas inte andra intressen i anslutning till egendomen, indirekt förlust till följd av skadan, förlust av vinst eller andra fördelar. Till exempel förlust till följd av konjunkturväxlingar ersätts inte. Förlust av beräknade arbetsinkomster är t.ex. inte heller en ersättningsbar skada.

Du kan välja en självrisk mellan 220 och 10 000 euro. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är din försäkringspremie.

Det lönar sig att försäkra skogen till sitt verkliga värde. Din skog är försäkrad till sitt fulla värde om du har lämnat korrekta uppgifter om skogens areal. Om du meddelat att arealen är mindre än den verkliga, betalar vi ut ersättning i proportion till förhållandet mellan försäkringspremien för den uppgivna och den verkliga arealen.

Grunderna för premien för en skogsförsäkring är bl.a.

 • skogens läge och areal. Skogsmarkens areal bestäms enligt skogscentralens regionindelning och skatteklassen för den försäkrade fastigheten (skatteklasserna I–IV). Till den här arealen räknas också de områden som beviljats skattelättnad.

 • försäkringsskyddets omfattning. Du kan själv påverka priset på försäkringen genom att bestämma omfattningen av ditt försäkringsskydd.

 • självrisken du valt. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är dina försäkringspremier.

Försäkringspremien är bunden till levnadskostnadsindexet. Premien justeras årligen i enlighet med det ändrade indexet från försäkringsperiodens begynnelsedatum.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från att meddelandet om uppsägning skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

Premierna för skogsförsäkringarna är avdragsgilla i beskattningen för dem som valt att bli beskattade för inkomster från virkesförsäljning. På ersättning som betalas ut innehålls förskottsskatt vid beskattning av försäljningsinkomster.

Lantbruksutövare är mervärdesskattskyldiga. Den skattskyldiga betalar mervärdesskatt för sålda produkter (t.ex. livsmedel, djur, virke) och har motsvarande rätt att dra av mervärdesskatten för inköpta varor och tjänster som ansluter sig till primärproduktionen. Från försäkringsersättningen dras mervärdesskattens andel av om den mervärdesskattskyldiga har motsvarande avdragsrätt i sin affärsverksamhet.

Det som anges nedan gäller alla försäkringar i den här broschyren.

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer och meddela Fennia om du märker fel eller brister i uppgifterna. Vi skickar dig årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod.

Kontakta Fennia om försäkringsobjektet väsentligt förändrats. Om du till exempel har skaffat mer skog eller sålt skog.

Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar försäkringen.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjustering.

Upplysningsplikten uppfylls genom att man svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar. Om försäkringstagaren gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen har angetts i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Vi kan sänka eller förvägra den ersättning som vi betalar, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpar vi samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om något av följande: uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel på identifikation

Om en person som bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade vållar skogen skada genom grov vårdslöshet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt. En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om sin möjlighet till ersättning och i vilket fall som helst senast inom tio år från försäkringsfallet. En anmälan om försäkringsfallet jämställs med ansökan om ersättning.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt. Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt inom ett år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som orsakades av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

I vissa situationer kan Fennia helt befrias från ansvar eller ersättningen sänkas. Sådana situationer är till exempel följande:

 • försäkringstagaren har gett bristfälliga eller felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades
  eller i samband med ersättningsansökan

 • skadan beror på grov oaktsamhet eller på uppsåtlig gärning av försäkringstagaren

 • säkerhetsföreskrifterna har inte följts eller skyldigheten att förhindra eller begränsa skadan har försummats

 • förändringar som väsentligt ökar risken för skada har inte meddelats.

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål www.fine.fi/sv .

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden www.kuluttajariita.fi/sv .

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 457 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor