Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan metsävakuutukset - tuote-esite
Metsävakuutukset - esite

Fenniaturvan metsävakuutukset - tuote-esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Tässä esitteessä kerrotaan Fenniaturvan metsävakuutusten keskeinen sisältö. Esitteessä kerrotaan myös esimerkkejä tärkeimmistä rajoituksista ja vakuutusten hinnoista. Tämä ei ole täydellinen selvitys vakuutuksista. Sen vuoksi tutustu huolellisesti myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin. Vakuutusehdot saat vakuutuskirjan mukana tai halutessasi jo ennen vakuutuksen ottamista.


Fenniaturva on vakuutuskokonaisuus, johon voit liittää valintasi mukaan kodin ja muun omaisuuden vakuutukset sekä kotivakuutusasiakkaana henkilövakuutukset itsellesi ja perheenjäsenillesi. Voit koska tahansa muuttaa vakuutustesi lukumäärää tai sisältöä.

Fenniaturvaan voit liittää:

omaisuutesi turvaksi

 • kotivakuutukset

 • matkatavaravakuutukset

 • venevakuutukset

 • eläinvakuutukset

 • metsävakuutukset

 • maatilavakuutukset

oikeudellisten riskien turvaksi

 • oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

itsesi ja perheenjäsenten turvaksi

 • lasten ja aikuisten sairauskuluvakuutukset

 • tapaturmavakuutukset

 • matkustajavakuutukset.

Yleisimmät metsävahingot ovat luonnonolojen aiheuttamia. Useimmiten metsää vahingoittavat myrskyt. Eri aikoina metsää uhkaavat kuhunkin vuodenaikaan tyypillisesti liittyvät riskit. Lumisina talvina lumi vaurioittaa usein puustoa tai taimikkoa, ja kuiva kesä puolestaan aiheuttaa sen, että metsäpalojen syttymisriski on silloin suuri. Keväällä tulvat aiheuttavat usein vahinkoa rantametsissä sekä jokien ja purojen varsilla. Myös eläimistä ja kasvitaudeista voi koitua harmia metsälle. Myyrät aiheuttavat yleisesti vahinkoja varsinkin metsitetyillä pelloilla. Tuhohyönteiset ja sienitaudit puolestaan voivat häiritä metsän tervettä kasvua.

Vahingoittunutta puustoa ei useinkaan ole mahdollista käyttää suunnitellulla tavalla. Esimerkiksi palon vahingoittamat tukkipuut eivät useinkaan kelpaa sahatavaraksi, vaan ne joudutaan käyttämään polttopuiksi.

Fenniaturvan metsävakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaa, puusto ja taimikko. Metsätalousmaalla tarkoitetaan metsämaata, kitumaata ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvaa joutomaata.

Vakuutettuna on myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama ja vakuutetulta tilalta hakattu puutavara, ei kuitenkaan sahattu, höylätty tai muuten jatkokäsitelty.

Fenniaturvan metsäpalovakuutus korvaa vain palovahinkoja.

Vakuutus korvaa irtipäässeen tulen ja sen sammutustoimien aiheuttamat vahingot

 • puustolle (valtapituus yli seitsemän metriä) ja puutavaralle, kun vahingoittuneen puuston tai puutavaran määrä vakuutustapahtumaa kohti on vähintään 20 kiintokuutiometriä.

 • taimikoille (valtapituus korkeintaan seitsemän metriä), kun keinollinen metsittäminen on vahingon vuoksi syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeellista, ja yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään puolen hehtaarin suuruinen.

Metsäpalovakuutus ei siis korvaa metsälle aiheutuneita, muita kuin irtipäässeen tulen ja sen sammutustoimien aiheuttamia vahinkoja.

Fenniaturvan metsävakuutus korvaa

 • palovahinkoja

 • myrskyvahinkoja

 • lumivahinkoja

 • hyönteisten ja tulvan aiheuttamia vahinkoja

 • taimikolle em. lisäksi myös jyrsijöiden ja sienitautien aiheuttamia vahinkoja.

Metsävakuutus korvaa vakuutusehdoissa määritellyistä vakuutustapahtumista aiheutuneita vahinkoja.

Palo-, myrsky- ja lumivahinko

Vakuutus korvaa irtipäässeen tulen ja sen sammutustoimien sekä myrskyn ja lumen aiheuttaman vahingon

 • puustolle (valtapituus yli 7 metriä) ja puutavaralle, kun vahingoittuneen puuston tai puutavaran määrävakuutustapahtumaa kohti on vähintään 20 kiintokuutiometriä

 • taimikolle (valtapituus korkeintaan 7 metriä), kun keinometsittäminen on vahingon vuoksi syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeellista, ja yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään puolen hehtaarin suuruinen.

Metsäpalon sammutuskulut maksaa pääsääntöisesti se kunta, jonka alueella metsä on palanut. Sammutustoimien puustolle ja taimikolle aiheuttamia vahinkoja ovat esimerkiksi palokäytävien ja kulkureittien raivaamisesta aiheutuneet vahingot.

Metsävakuutus korvaa myrskyvahingoissa vahingoittuneesta puustosta enintään 20 euroa kiintokuutiometriä kohti. Korvaukseen lisätään mahdollinen odotusarvolisä.

Puuston hyönteis- ja tulvavahinko

Metsävakuutus korvaa sellaisen hyönteisten tai tulvan aiheuttaman vahingon, joka on sattunut valtapituudeltaan yli seitsemän metriä pitkälle puustolle tuhokohdissa, joissa puusto on vioittunut vähintään yhden hehtaarin suuruisella yhtenäisellä alueella siten, että alue joudutaan vahingon välittömänä seurauksena kokonaan metsittämään.

Taimikon hyönteis-, jyrsijä-, sienitauti- ja tulvavahinko

Vakuutus korvaa hyönteisten, jyrsijöiden, sienitaudin tai tulvan aiheuttaman vahingon taimikolle, jonka valtapituus on korkeintaan seitsemän metriä, kun keinometsittäminen on vahingon vuoksi syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeellista, ja yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään puolen hehtaarin suuruinen.

Esimerkkejä tapahtumista, joita metsä- eikä metsäpalovakuutus korvaa

Metsävakuutus ja metsäpalovakuutus eivät korvaa

 • vahinkoa, jos vakuutustapahtuma on alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa

 • vahinkoa siltä osin kuin se voidaan korvata julkisista varoista

 • vahinkoa siltä osin kun se korvataan ainaismetsä- tai ainaispalovakuutuksesta

 • puustolle aiheutuneen vahingon johdosta syntyviä metsittämiskuluja

 • vahinkoa, joka johtuu ilman, veden tai maaperän saastumisesta

 • jälkiraivauskuluja.

Korvauksen laajuus

Metsäpalovakuutus ja metsävakuutus korvaavat puustolle ja puutavaralle aiheutuneet vahingot

 • puutavaralajisiirtymästä, jolla tarkoitetaan sitä, että vahingon johdosta puuston käyttömahdollisuus eri puutavaralajeiksi muuttuu

 • käyttökelvottomaksi tulemisesta tai tuhoutumisesta.

Lisäksi vakuutus korvaa vahingon vuoksi

 • nousseet hakkuu- ja korjuukulut

 • vajaatuottoiselle puustolle liian aikaisin tapahtuvasta hakkuusta odotusarvolisän, jolla tarkoitetaan puustosta tulevaisuudessa saatavien hakkuutulojen perusteella laskettua nykyarvoa.

Puutavarakaupassa sovelletaan puutavaralajikohtaisia laatuvaatimuksia, joiden perusteella myös arvioidaan vahingoittuneen puuston käyttömahdollisuudet puutavaralajeittain. Esimerkiksi palovahingosta voi aiheutua puutavaralajisiirtymää eli muutoksia puutavaran käytössä. Myrsky‑ ja lumivahingoissa osa puustosta saattaa katkeilla tai halkeilla. Jos tämä tapahtuu tukkipuuksi kelpaavalle puustolle, osa ennen onnettomuutta tukkipuiksi kelvanneista puista kelpaa kuitupuuksi ja osa ehkä vain polttopuuksi.

Taimikon tuhoutumisesta aiheutunut vahinko korvataan taimikon kustannusarvon eli taimikon perustamisesta ja kasvattamisesta aiheutuneiden kulujen mukaan.

Välttämättömät ja kohtuulliset jälkivartiointikulut korvataan siitä lähtien, kun palotoiminnan johtaja on määrännyt jälkivartioinnin metsän omistajalle. Vakuutuksenottajan omista toimenpiteistä metsäpalon torjumiseksi ja rajoittamiseksi korvataan kohtuulliset kulut.

Vahingon arviointiperusteet

Korvauksen määrää laskettaessa selvitetään se metsätaloudellinen arvonvähennys, jonka vahinko on aiheuttanut metsälle. Vahingoittunut metsä arvioidaan välittömästi. Metsälle määritellään myös sen arvo ennen vahinkoa. Korvattava vahingon määrä on mainittujen arvojen erotus omavastuulla vähennettynä. Vahingon määrä lasketaan vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaan.

Arvioinnin perusteena käytetään

 • puuston hakkuuarvoa, jolla tarkoitetaan puustosta saatavaa kantorahaa käypinä puutavaralajeina myytäessä

Hakkuuarvolla ennen vahinkoa tarkoitetaan rahamäärää, joka puustosta olisi saatu kantohintana. Hakkuuarvo vahingon jälkeen on puustosta saatu tai saatavaksi arvioitu kantohinta-arvo.

 • puuston odotusarvoa, jolla tarkoitetaan puustosta tulevaisuudessa saatavien hakkuutulojen perusteella laskettua nykyarvoa

Odotusarvoa käytetään arviointiperusteena nuorissa metsiköissä, joiden puuston kasvatus olisi ollut ilman vahinkoa taloudellisesti ja metsänhoidollisesti kannattavaa. Tällaisen puuston odotusarvo on suurempi kuin hakkuuarvo.

 • puutavaran hintaa, jolla tarkoitetaan hakatusta puutavarasta saatavaa myyntihintaa

Vakuutuksen perusteella korvataan hakatulle puutavaralle aiheutunut vahinko vakuutusehtojen mukaan. Jos vahingoittunut puutavara on myyty metsänhakkuusopimuksen mukaisesti pystykaupalla, on arvona puutavaran kantohinta ennen ja jälkeen vahingon. Jos vakuutettu on vastannut puutavaran hakkuu- ja korjuukuluista, arvona käytetään hankintahintaa.

 • taimikon kustannusarvoa, jolla tarkoitetaan taimikon perustamisesta ja kasvattamisesta aiheutuneita kustannuksia

Kustannusarvon suuruuteen vaikuttavat taimikon puulaji, metsätyyppi, ikä sekä keskipituus. Korvattava vahingon määrä on edellä mainitulla tavalla arvioitu vahingon määrä vähennettynä vakuutuskirjaan merkityllä omavastuulla.

Arvioitaessa vahingon määrää siinä ei oteta huomioon muita omaisuuteen liittyviä etuuksia tai vahingosta välillisesti aiheutuvaa tappiota taikka voiton tai muiden etujen menetystä. Esimerkiksi suhdannevaihtelusta aiheutuvaa menetystä ei korvata. Korvattavaa vahinkoa ei ole myöskään esimerkiksi laskennallinen työtulojen menetys.

Omavastuun voit valita 220 – 10 000 euroon. Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä pienempi on vakuutusmaksusi.

Metsä kannattaa vakuuttaa sen todellisesta arvosta. Metsäsi on vakuutettu täydestä arvostaan, kun olet ilmoittanut metsän pinta-alan oikein. Jos pinta-alatiedot on ilmoitettu todellista pienemmiksi, maksamme korvausta ilmoitetun ja todellisen pinta-alan vakuutusmaksun suhteessa.

Metsävakuutuksen hinnan perusteina on mm.

 • metsän sijainti ja pinta-ala. Metsämaan pinta-ala määräytyy metsäkeskuksen aluejaon ja vakuutettavan tilan veroluokan mukaan (veroluokat I-IV). Tähän pinta-alaan kuuluvat myös verohuojennuksen saaneet alueet.

 • vakuutusturvan laajuus. Voit itse vaikuttaa vakuutuksesi hintaan määrittelemällä vakuutusturvasi laajuuden.

 • valitsemasi omavastuu. Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä pienemmät ovat vakuutusmaksusi.

Vakuutusmaksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Vakuutusmaksua tarkistetaan vuosittain muuttuneen indeksin mukaisesti vakuutuskauden alkamispäivästä lukien.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Metsävakuutusten maksut ovat vähennyskelpoisia puun myyntitulojen verotusmuodon valinneille. Maksettavasta korvauksesta pidätetään ennakkovero myyntituloverotuksessa.

Maatilataloudenharjoittajat ovat arvonlisäverovelvollisia. Verovelvollinen maksaa arvonlisäveron tuotteidensa (esim. elintarvikkeet, eläimet, puutavara) myynnistä ja hänellä on vastaavasti oikeus vähentää alkutuotannon harjoittamiseen liittyvien tavaroiden ja palvelujen arvonlisäverot. Vakuutuskorvauksesta vähennetään arvonlisävero, jos arvonlisäverovelvollisella on liiketoiminnassaan vastaava vähennysoikeus.

Jäljempänä mainitut asiat koskevat kaikkia tämän esitteen vakuutuksia.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos tiedoissa on virheitä tai puutteita. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä.

Ota yhteys Fenniaan, jos vakuutuksen kohde on olennaisesti muuttunut. Olet esimerkiksi hankkinut lisää metsää tai myynyt sitä.

Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti. Jos vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki samastamisesta

Jos vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa asuva henkilö aiheuttaa metsälle vahinkoa törkeällä huolimattomuudellaan, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian. Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta kirjallisesti tai sähköisesti vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita sitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Fennia voi vapautua kokonaan vastuusta tai alentaa korvausta tietyissä tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos

 • vakuutuksenottaja on antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja vakuutusta ottaessaan tai korvausta hakiessaan

 • vahinko johtuu vakuutuksenottajan törkeästä huolimattomuudesta tai vahinko on aiheutettu tahallaan

 • suojeluohjeita ei ole noudatettu tai vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta ei ole huolehdittu

 • vahingonvaaraa olennaisesti lisäävistä muutoksista on jätetty ilmoittamatta.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta.

Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomio nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 457 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet