Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskyddets reseförsäkringar - produktbroschyr
Reseförsäkringar - broschyr

Fenniaskyddets reseförsäkringar - produktbroschyr

Gäller från och med 1.1.2023

Fenniaskyddets reseförsäkring är ett gott skydd om du råkar ut för en skada eller ett olycksfall eller insjuknar under en resa, eller om du måste avbryta eller ställa in resan eller om du kommer för sent till avresan. En reseförsäkring ger dessutom skydd för ditt resgods.

Den här broschyren ger information om det centrala innehållet i Fenniaskyddets reseförsäkring. Här finns också exempel på de väsentligaste begränsningarna och på försäkringarnas priser. Broschyren är ingen fullständig beskrivning av försäkringarna. Ta därför också del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.


Fenniaskyddet är ett försäkringspaket till vilket du enligt ditt val kan ansluta försäkringar för ditt hem och annan egendom samt som hemförsäkringskund personförsäkringar för dig själv och dina familjemedlemmar. Du kan ändra antalet försäkringar eller innehållet i försäkringarna när som helst.

Till Fenniaskyddet kan du ansluta

som skydd för din egendom

 • hemförsäkringar

 • resgodsförsäkringar

 • båtförsäkringar

 • djurförsäkringar

 • skogsförsäkringar

 • lantbruksförsäkringar

som skydd mot rättsliga risker

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

som skydd för dig och dina familjemedlemmar

 • olycksfallsförsäkringar

 • sjukkostnadsförsäkringar

 • resenärförsäkringar.

Reseförsäkringen i Fenniaskyddet består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring. Resenärförsäkringen ersätter kostnader som uppstått vid sjukdom eller olycksfall under resa samt kostnader för att resan avbryts eller ställs in eller för att du kommer för sent till avresan. Resgodsförsäkringen ersätter skador på resgodset. Du kan teckna resenär- och resgodsförsäkringar antingen tillsammans eller separat.

Om en resgodsförsäkring ingår i försäkringsavtalet omfattar den också en rättsskydds- och ansvarsförsäkring för resenär.

Personer som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av Finlands sjukförsäkringslag kan försäkras. Om den försäkrade stadigvarande flyttar från Finland ska det omgående meddelas Fennia.

En tidsbestämd reseförsäkring gäller överallt i världen under den tid som överenskommits.

En fortlöpande reseförsäkring gäller i högst tre månader på resor som börjar i Finland.

Dessutom kan du välja om du vill att försäkringen ska gälla enbart på utlandsresor eller också på resor i Finland. En försäkring som också gäller i Finland motsvarar den tidsbestämda reseförsäkringen under resor i Finland.

Försäkringen ska vara giltig när resan börjar.

I Finland gäller resenärförsäkringen på resor som enligt kortaste resrutt görs till en plats på minst 50 kilometers avstånd från din eller din makes bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller dock inte under vistelse på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa.

Exempel

Kunden har fallskärmshoppning som hobby och han åker en gång i veckan till Uttis för att hoppa. Resan hemifrån dit är över 50 kilometer. Kunden har en fortlöpande resenärförsäkring som gäller överallt och har en idrottsutvidgning.

 • Försäkringen gäller inte under dessa resor eftersom de hör till hans vanliga liv och upprepas varje vecka.

 • Samma kund åker på ett veckoslutsläger till Kajana för att hoppa fallskärm (över 50 kilometer hemifrån).

 • Reseförsäkringen gäller, eftersom det är fråga om en enstaka långvarig resa som inte hör till kundens vanliga rutiner.

Du kan teckna resenärförsäkringen antingen för en namngiven person eller för hela familjen. När försäkringen har tecknats för en person, är den försäkrade den person som anges i försäkringsbrevet. I de här fallen är t.ex. minderåriga barn som följer med på resan inte försäkrade.

När försäkringen har tecknats för hela familjen, är de försäkrade utöver försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad de personer som vid respektive resas början stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad. Som stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register. Personernas ålder eller antal inverkar inte på försäkringens giltighet. Försäkringen omfattar inte personer som inte längre är registrerade på samma adress som försäkringstagaren, till exempel make, maka eller sambo eller barn som flyttat ut ur det gemensamma hemmet.

När försäkringen har tecknats för hela familjen hör till de försäkrade dessutom försäkringstagarens eller en annan namngiven försäkrads barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn, som är under 18 år och med på resan, till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om barnen inte bor i samma hushåll som försäkringstagaren en annan namngiven försäkrad.

Försäkringen gäller endast vid sedvanliga idrottsaktiviteter som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition.

Försäkringen gäller endast med separat avtal och mot extra premie

 • vid tävlingar, matcher och träningar som har anknytning till tävlingar och matcher som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening

 • vid utövning av farliga idrottsgrenar som separat anges i villkoren.

Farliga grenar är till exempel

 • kampsporter

 • motorsport

 • flygsport

 • klättringsgrenar

 • ice cross downhill

 • vandringar på glaciärer eller på över 3 000 meters höjd

 • vandringar utanför Norden i vildmark, öken eller djungel

 • oceansegling

 • dykning med dykapparat och fridykning.

När man för första gången prövar på en hobby eller en idrottsgren betraktas det inte som hobbyverksamhet.

Följande idrottsgrenar omfattas inte av försäkringen ens genom tilläggsavtal:

 • amerikansk fotboll

 • rugby

 • mixed martial arts

 • utförsåkning utanför markerade pister (s.k. offpiståkning).

De här idrottsbegränsningarna gäller också barn.

I resenärförsäkringen ingår alltid ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall under resa. Från försäkringen betalas också ut engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall under resa samt för dödsfall till följd av olycksfall under resa eller en allmänfarlig smittsam sjukdom. Dessutom omfattar resenärförsäkringen skydd i händelse av att resan ställs in eller avbryts eller att du kommer för sent till avresan samt evakuerings- och kriskostnader.

Vårdkostnader vid sjukdom eller olycksfall under resa

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader utan övre gräns i euro. Kostnader för vård vid sjukdom under resa ersätts i 90 dagar från det vården inleddes. Vårdkostnader till följd av olycksfall under resa ersätts i tre år från det olycksfallet inträffade. Kostnaderna ersätts mot originalverifikat till den del de inte ersätts med stöd av någon lag.

Vårdkostnader är till exempel läkararvoden, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader. Utöver vårdkostnaderna ersätts vid behov kostnader för sjuktransport till hemlandet om sådan godkänts av Fennia på förhand.

Sjukdom under resa

Sjukdom under resa är en sjukdom som oväntat och plötsligt börjat under resan och som krävt omedelbar läkarvård eller som enligt medicinsk erfarenhet annars kan anses ha börjat under resan.

Vi ersätter också vårdkostnader som uppstått till följd av att en sjukdom som börjat redan före resan plötsligt förvärras eller att sjukdomstillståndet förändras under resan om det här enligt allmän medicinsk erfarenhet inte varit sannolikt eller förutsebart. I de här fallen ersätter vi endast akut vård med karaktären av första hjälpen som givits på resmålet under högst en vecka.

Som sjukdom under resa betraktas inte en sjukdom vars symtom visat sig eller vars undersökningar varit oavslutade före resans början, även om sjukdomen konstateras under resan.

Olycksfall under resa

Med olycksfall under resa avses en plötslig, oväntad, yttre händelse som inträffar under resan, som orsakar kroppsskada och som den försäkrade ofrivilligt drabbas av. Som olycksfall betraktas även ett smärttillstånd som omedelbart uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och rörelse och för vilken läkarvård givits inom sju dygn från smärttillståndets början. Som vårdkostnader för smärttillstånd ersätts dock inte en magnetundersökning eller ett operationsingrepp.

Som olycksfall betraktas även följande händelser som inträffat utan den försäkrades förskyllan: drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skada till följd av betydande tryckförändringar, gasförgiftning samt förgiftning som orsakats av ett ämne som förtärts av misstag.

Utropstecken - ikon

Obs! Som olycksfall betraktas inte till exempel ischias, bråck eller skada på akillessenan om de är en följd av en sjukdom eller ett annat lyte.

Men till följd av olycksfall under resa

Med men avses ett medicinskt bedömt allmänt men, som den försäkrade har drabbats av till följd av en olycksfallsskada. Menet bestäms enbart enligt skadans art och svårighetsgrad. Individuella omständigheter som yrke eller fritidsintressen beaktas inte. Funktionsförmågan jämförs med funktionsförmågan hos en frisk person i samma ålder.

Utropstecken - ikon

Obs! Ett medicinskt men är inte detsamma som nedsatt arbetsförmåga.

Invaliditetsgraden fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet och som gällde när olycksfallet inträffade. Vid fullständig bestående invaliditet (invaliditetsklass 20) utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Vid partiellt bestående men utbetalas den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar den fastställda invaliditetsklassen. Ersättningen betalas ut efter det att menet blivit bestående.

Ett bestående men fastställs tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade. Om den försäkrade avlider innan ett år gått sedan olycksfallet, betalas inte menersättning ut.

Dödsfall till följd av olycksfall under resa eller allmänfarlig smittsam sjukdom

Vid dödsfall till följd av olycksfall under resa utbetalas det försäkringsbelopp som var i kraft när olycksfallet inträffade till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. Från denna ersättning dras av den ersättning för bestående men som betalats ut med anledning av samma olycksfall. Ersättning betalas inte ut om den försäkrade avlider efter att det gått tre år från olycksfallet.

Om den väsentliga orsaken till ett dödsfall är en smittsam sjukdom som den försäkrade fått under resan och som i förordningen om smittsamma sjukdomar definieras som allmänfarlig smittsam sjukdom, betalar vi till förmånstagaren det försäkringsbelopp som anges i föregående stycke. Ersättning utbetalas dock inte om den försäkrade avlider efter att det gått ett år från det att sjukdomen konstaterades.

Om den försäkrade avlider under resan, ersätter vi enligt räkning skäliga kostnader för hemtransport eller alternativt kostnader för begravning utomlands.

Utropstecken - ikon

Obs! När hela familjen är försäkrad är försäkringsbeloppet vid dödsfall 1 700 euro per barn för familjemedlemmar under 18 år.

Om resan ställs in eller avbryts

Resenärförsäkringen ersätter kostnader för en inställd eller avbruten resa när resan ställs in eller avbryts på ett tvingande sätt till följd av att den försäkrade eller en nära anhörig till den försäkrade plötsligt insjuknat, råkat ut för ett olycksfall eller avlidit, eller av att en betydande ekonomisk sakskada drabbat den försäkrades egendom i Finland. I övriga fall ersätts inte kostnader för att resan ställts in eller avbrutits.

Med nära anhörig avses t.ex. make, maka eller sambo, barn, föräldrar, syskon samt en reskamrat med vilken den försäkrade har bokat resan på tu man hand.

Att resan ställs in betyder att den försäkrade inte har möjlighet att göra den resa han eller hon har bokat och betalat. I sådana fall ersätts de kostnader som den försäkrade ansvarar för enligt researrangören eller tjänsteleverantören. Skyddet mot en inställd resa gäller om försäkringen trätt i kraft minst tre dygn innan resan började och orsaken till att resan ställts in kommit fram först efter att försäkringen trätt i kraft.

Att resan avbryts betyder att den försäkrade är tvungen att återvända till Finland under påbörjad resa eller blir intagen på sjukhus under resan. Vid avbruten resa ersätter resenärförsäkringen extra rese- och inkvarteringskostnader på tur- och returresan samt vid resmålet. Som ersättning för förlorade resdagar på grund av att den försäkrade tagits in på sjukhus eller återvänt tidigare än planerat från resan, betalas en så stor del av de totala direkta resekostnader som betalats före resan och som motsvarar andelen förlorade resdagar av det totala antalet resdagar.

Försening från resa

Resenärförsäkringen ersätter kostnader för försening från resa när den försäkrade inte kommer i tid till den plats varifrån flyg-, båt-, tåg- eller bussresan till utlandet börjar, eller till den plats varifrån anslutningen till utlandet avgår, för att ett färdmedel som den försäkrade använder försenas av tvingande skäl till följd av ett väderhinder, tekniskt fel eller en trafikolycka.

Resenärförsäkringen ersätter till följd av försening från resa de extra kostnader som uppstår när den försäkrade fortsätter sin resa. Som ersättning betalas ut högst priset på den ursprungliga resan per försäkrad, dock högst 2 000 euro. Om det är omöjligt att fortsätta resan, ersätts priset som betalats på förhand för resan, som ställts in på grund av försening, till den del den ställts in, dock högst 2 000 euro. Ersättning betalas inte ut för den del som researrangören, trafikbolaget eller motsvarande återbetalar betalningen.

Evakuerings- och krisskydd

Resenärförsäkringen ersätter kostnader, som försäkringsbolaget godkänt i förväg, för evakuering till det närmaste trygga stället när omständigheterna på resmålet förändras under resan så att Finlands utrikesministerium rekommenderar att man lämnar området till följd av en plötslig naturkatastrof, beväpnad konflikt eller ett terrordåd. Kostnader ersätts högst upp till 2 000 euro per försäkrad.

Från evakuerings- och krisskyddet betalas ersättning för psykoterapi, som getts i Finland, högst fem gånger per försäkringsfall om

 • en plötslig naturkatastrof, beväpnad konflikt eller ett plötsligt terrordåd sker på resmålet och utrikesministeriet rekommenderar att man lämnar området

 • den försäkrade är inblandad i en trafikolycka som hotar hans eller hennes eller medresenärens liv

 • den försäkrade drabbas av ett våldsbrott eller ett försök till sådant eller en omfattande eller livshotande brand eller explosion inträffar i den byggnad som den försäkrade befinner sig i.

Exempel på försäkringsfall som resenärförsäkringen inte ersätter

Resenärförsäkringen ersätter inte försäkringsfall som orsakats av

 • sjukdom som visat symtom innan resan börjat

 • förgiftning på grund av läkemedel, alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel.

Försäkringen ersätter inte heller vårdkostnader som uppstått genom vistelse på en rehabiliteringsinrättning, en badinrättning eller en motsvarande inrättning.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Vi kan sänka eller förvägra den ersättning som vi betalar, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet.

Resenärförsäkringen har ingen självrisk.

Hur försäkringspremien bestäms

Försäkringspremien för resenärförsäkringen bestäms enligt försäkringsskyddets omfattning och de försäkringsbelopp som valts. Priset på din försäkring påverkas även av om resenärförsäkringen har tecknats för en person eller för hela familjen.

Premierna för ditt individuella Fenniaskydd och rabatterna i anslutning till dem står i försäkringsförslaget eller i försäkringsbrevet.

Sök vård omedelbart. Visa upp för läkaren Fennias försäkringskort eller ett engelskspråkigt försäkringsintyg, enligt vilket vårdinrättningen kan fakturera Fennia. Spara alla ursprungliga kvitton om du själv betalar för vården. Skicka ersättningsansökan till Fennia genast när du återvänt hem från resan. Ersättning ska sökas inom ett år från det skadan inträffade.

Vid allvarliga sjukdomar och olycksfall under resa kan utländska vårdinrättningar kräva en betalningsförbindelse av försäkringsbolaget innan vården inleds. Kontakta då Fennias Reseassistans 24h, som står till din tjänst dygnet runt på +358 10 503 5503. Också vår samarbetspartner SOS International ger råd och hjälp i nöd- och problemsituationer. Sjuktransport till Finland kräver alltid godkännande av Fennia på förhand.

Försäkrade i resgodsförsäkringen är utöver försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad de personer som vid respektive resas början stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad. Som stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register. Personernas ålder eller antal inverkar inte på försäkringens giltighet. Försäkringen omfattar inte personer som inte längre är registrerade på samma adress som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad, till exempel make, maka eller sambo eller barn som flyttat ut ur det gemensamma hemmet.

Försäkrade är också försäkringstagarens eller en annan namngiven försäkrads barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn, som är under 18 år och med på resan, till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om barnen inte bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad.

Försäkringsobjekt i resgodsförsäkringen är resgods som är med på resan inklusive pass, visum och färdbiljetter samt egendom som skaffats på resan. Betalningsmedel och värdepapper är försäkrade upp till 350 euro.

Som försäkringsobjekt räknas inte t.ex.

 • egendom som lånats eller hyrts under resan

 • flyttgods och separata fraktgodsförsändelser

 • fotografier och ritningar

 • djur och växter.

Exempel på ersättning från resgodsförsäkringen

Vår kunds två år gamla videokamera blev stulen under en resa. Kamerans återanskaffningsvärde är 500 euro. Eftersom ersättningsgrunden i resgodsförsäkringen är dagsvärdet, är kamerans nuvarande värde enligt tabellen ovan 85 procent av återanskaffningsvärdet. Kamerans dagsvärde är 425 euro.

Kundens försäkring hade ingen självrisk, så han fick 425 euro i ersättning. Om kunden till exempel hade haft en självrisk på 50 euro, skulle han ha fått 375 euro i ersättning.

Exempel på försäkringsfall som resgodsförsäkringen inte ersätter

Resgodsförsäkringen ersätter inte skador till följd av att

 • föremål försvunnit eller kvarglömts

 • idrottsutrustning har gått sönder när den har använts för sitt ändamål

 • vätskor läckt ut eller flaskor som innehållit drycker gått sönder

 • föremål repats eller förpackningen har varit bristfällig.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Vi kan sänka eller förvägra den ersättning som vi betalar, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet.

Ansvarsförsäkring

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, betalar Fennia från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpar vi samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om något av följande: uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador på resgodset. Direkta sakskador på resgodset ersätter vi per resa högst upp till försäkringsbeloppet. Vi ersätter kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar när resgodset anländer minst 5 timmar senare till resmålet än den försäkrade. Sådana kostnader ersätts upp till 100 euro för varje påbörjat förseningsdygn, dock sammanlagt 400 euro.

Resgodsförsäkringen ersätter också nödvändiga telefonkostnader utomlands med anknytning till skötseln av skadeärendet, dock högst 60 euro per försäkringsfall.

När resgodsförsäkringen också omfattar arbetsresor, ersätter vi mot ursprungliga kvitton 70 procent av kostnaderna för anskaffning av nödvändighetsartiklar.

En förutsättning för ersättningen är att

 • resgods som lämnats in för transport anländer minst fem timmar senare till resmålet än den försäkrade

 • den försäkrade deltar i ett arbetsrelaterat representationsevenemang på resmålet

 • nödvändighetsartiklarna har skaffats på resmålet före representationsevenemanget.

Övre gräns för ersättningen är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, dock högst 1 500 euro.

Ersättning för förlorat resgods eller resgods som blivit så skadat att det inte går att reparera grundar sig på resgodsets dagsvärde. Med dagsvärde avses det penningbelopp som fås när man från återanskaffningsvärdet drar av den andel som egendomen har förlorat i värde på grund av ålder och användning. Om skadat resgods kan repareras, betalar vi skäliga reparationskostnader.

Om du följer de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren, kan du förhindra att skador uppstår eller begränsa skadornas omfattning. När en skada har inträffat kan Fennia sänka ersättningen eller förvägra ersättning om man uppsåtligen eller genom vårdslöshet, som inte är ringa, har försummat säkerhetsföreskrifterna, och om den här försummelsen har samband med uppkomsten av skadan.

Exempel på säkerhetsföreskrifter

 • Ta väl hand om ditt resgods. Övervaka alltid ditt resgods tillräckligt för att förhindra stöld.

 • Om du förvarar föremål som är värda över 350 euro på hotellrummet, ska de förvaras i ett separat låsbart utrymme.

 • Om du förvarar en cykel eller annan idrottsutrustning utomhus, måste den vara låst eller fastlåst vid sin transportställning.

 • Om du förvarar elektronisk eller optisk apparatur, smycken eller verktyg, eller föremål eller anordningar värda över 350 euro i ett fordon, en husvagn, en släpvagn, en båt eller ett tält, ska de oavbrutet övervakas.

 • Följ avtalsvillkoren som gäller bankkort, kreditkort eller motsvarande betalningskort och som överenskommits med en bank eller något annat kreditinstitut så att olovlig användning av kortet förhindras.

Den försäkrade har i varje försäkringsfall en självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringspremien för resgodsförsäkringen bestäms enligt de försäkringsbelopp som valts och försäkringsskyddets omfattning. Premierna för ditt individuella Fenniaskydd och rabatterna i anslutning till dem står i försäkringsförslaget eller i försäkringsbrevet.

Ju större risk du är redo att stå för, desto lägre är försäkringspremien. Om du väljer en högre självrisk till försäkringen, sparar du in på försäkringspremien.

Om du vill ha ett mer omfattande skydd och väljer ett högre försäkringsbelopp, stiger försäkringspremien.

Meddela genast skadan till reseguiden, reseledaren, hotelldirektören, transportbolagets tjänsteman eller en motsvarande person. Be om ett intyg över skadan. Gör en anmälan till den lokala polisen och be om en polisrapport om det är fråga om stöld, rån, skadegörelse eller ett annat brott. Om du förlorar en betydande del av resgodset och därför hamnar i ekonomiska svårigheter, kan du snabbt få hjälp från SOS International. Gör en skadeanmälan genast när du kommer hem. Bifoga till skadeanmälan en eventuell polisrapport och övriga utredningar och verifikationer i ärendet och skicka dem till Fennia.

Om en resgodsförsäkring ingår i försäkringsavtalet, innehåller försäkringsavtalet också en ansvarsförsäkring för resenär. Ansvarsförsäkringen för resenär upphör när resgodsförsäkringen upphör.

En resenär kan vålla utomstående person- eller sakskador som han eller hon är ersättningsansvarig för.

De försäkrade i ansvarsförsäkringen för resenär är utöver försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad de personer som vid respektive resas början stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad. Personernas ålder eller antal inverkar inte på försäkringens giltighet. Försäkringen omfattar inte personer som inte längre är registrerade på samma adress som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad, till exempel make, maka eller sambo eller barn som flyttat ut ur det gemensamma hemmet.

Försäkrade är också försäkringstagarens eller en annan namngiven försäkrads barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn, som är under 18 år och med på resan, till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om barnen inte bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad.

Ansvarsförsäkringen för resenär gäller i samma utsträckning som resgodsförsäkringen som anges i försäkringsbrevet.

En förutsättning för att en skada ersätts från ansvarsförsäkringen är att skadan uppkommer och konstateras inom försäkringens giltighetsområde under dess giltighetstid.

Om den försäkrade åläggs ersättningsansvar för ett försäkringsfall som omfattas av ansvarsförsäkringen, betalar vi ut ersättningen direkt till den skadelidande. Vid behov förhandlar vi med den skadelidande och utnyttjar experttjänster inom olika områden. Vi sköter också rättegången om ärendet bestridits och leder till rättegång och för övrigt kan ersättas från ansvarsförsäkringen. Om Fennia inte meddelas om rättegången på förhand, är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader för den.

Utredningen av ersättningsskyldigheten kan också visa att den försäkrade inte är ersättningsskyldig. I sådana fall fungerar vi som försvarare och då betalas ingen ersättning ut till den skadelidande från ansvarsförsäkringen, eftersom ersättningsskyldighet inte föreligger.

Informera oss om skadan så fort som möjligt för att vi ska kunna fastställa ersättningsskyldigheten.

Person- och sakskador

Försäkringen ersätter, utom i de undantagsfall som anges i försäkringsvillkoren, sådana person- och sakskador som den försäkrade har orsakat en annan person och för vilka den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig. Ersättningsskyldighet kan uppstå om skadan orsakats genom den försäkrades fel, oaktsamhet eller försummelse.

Försäkringen ersätter inte s.k. rena förmögenhetsskador som orsakats en annan person, dvs. ekonomisk förlust som inte har något samband med personeller sakskador.

Rättegångskostnader

Om ett ersättningsärende som omfattas av försäkringen anhängiggörs vid domstol, sköter vi rättegången och betalar inom ramen för försäkringsbeloppet rättegångskostnaderna som följer. Om vi inte meddelas om rättegången på förhand, är vi inte skyldiga att ersätta kostnader för den. Om vi före rättegången har meddelat att vi betalar den ersättning som krävs, betalar vi inte rättegångskostnaderna.

Solidariskt ansvar

Om flera personer är ansvariga att solidariskt ersätta skadan, ersätter ansvarsförsäkringen endast den del av skadan som svarar mot vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eller hon eventuellt haft av försäkringsfallet. I allmänhet ersätter ansvarsförsäkringen högst andelen enligt huvudtalet av hela skadan.

Den försäkrade har i varje försäkringsfall en självrisk på 150 euro, som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsbeloppet är högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet i varje enskilt försäkringsfall. Försäkringsbeloppet är 170 000 euro och det anges i försäkringsbrevet.

Exempel på försäkringsfall som ansvarsförsäkringen för resenär inte ersätter

Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador som enligt försäkringsvillkoren avgränsats från försäkringens ersättningsområde. Ansvarsförsäkringens ersättningsområde är alltid mer begränsat än den försäkrades eventuella ersättningsskyldighet. Försäkringen ersätter bl.a. inte om sådan egendom skadas som den försäkrade vid tidpunkten för den skadevållande handlingen eller försummelsen

 • innehade, hade lånat eller annars utnyttjade

 • har eller hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera eller på annat sätt behandla

 • har eller hade åtagit sig att förvara

 • var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess närmaste påverkningsområde.

Försäkringen ersätter inte heller om försäkringstagaren på annat sätt har eller hade åtagit sig att sköta egendomen.

Försäkringen ersätter inte heller

 • skada som beror på en sådan trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen 460/2016, oberoende av var trafikskadan inträffat

 • skada som uppstått i samband med misshandel, slagsmål eller ett annat uppsåtligt brott

 • böter eller en annan liknande påföljd.

Om alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

Utöver de här centrala begränsningarna finns det andra begränsningar som anges mer detaljerat i försäkringsvillkoren.

När ersättningsanspråk riktas mot den försäkrade för en anmäld eller påstådd ansvarsskada ska den försäkrade meddela det skriftligen till Fennia snarast möjligt. Efter det kan vi börja utreda den försäkrades ersättningsskyldighet och underhandla med den som kräver ersättning.

Om den försäkrade ersätter skadan, överenskommer om det eller godkänner krav, binder det inte Fennia om inte ersättningsbeloppet och -grunderna är uppenbart riktiga.

Om en resgodsförsäkring ingår i försäkringsavtalet omfattar försäkringsavtalet också en rättsskyddsförsäkring för resenär. Rättsskyddsförsäkringen för resenär upphör när resgodsförsäkringen upphör.

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för resenär är utöver försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad de personer som vid respektive resas början stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad. Personernas ålder eller antal inverkar inte på försäkringens giltighet. Försäkringen omfattar inte personer som inte längre är registrerade på samma adress som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad, till exempel make, maka eller sambo eller barn som flyttat ut ur det gemensamma hemmet.

Försäkrade är också försäkringstagarens eller en annan namngiven försäkrads barn och barnbarn som är under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn, som är under 18 år och med på resan, till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll, även om barnen inte bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad.

Utvidgad rättsskyddsförsäkring

Genom särskild överenskommelse som anges i försäkringsbrevet kan rättsskyddsförsäkringen utvidgas att omfatta också motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala. I de här fallen kan försäkringsbeloppet höjas, vilket också betyder att självrisken förändras.

Det utvidgade rättsskyddet är en förmån för våra avtalskunder. Förmånen beviljas endast kunder som ingått ett Fennia- eller Fenniabonusavtal.

Läs också stycket Obs!.

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av att juristhjälp anlitats i tviste- och brottmål och i ansökningsärenden.

När rättsskyddsförsäkring för resenär anges som försäkringsform i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande.

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som inom försäkringens giltighetsområde direkt kan inledas vid en tingsrätt eller dess besvärsinstanser eller vid en motsvarande domstol i destinationslandet eller som kan avgöras genom skiljeförfarande. Kostnader för sökande av ändring hos Högsta domstolen ersätts om den försäkrade beviljats besvärstillstånd av Högsta domstolen.

En rättsskyddsförmån kan inte användas i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, till exempel regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts ett skäligt arvode för ombudet och hans eller hennes nödvändiga kostnader om kostnaderna uppstått till följd av ett försäkringsfall som ersätts. Försäkringen ersätter inte den försäkrades eget arbete, tidsspillan eller inkomstbortfall.

Skiljeförfarande och förlikning

Vid skiljeförfarande och förlikning ersätts kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål med undantag av skilje- eller förlikningsmannens arvoden och kostnader.

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av den skatt som ingår i räkningen för advokatuppdrag eller rättegångskostnader, dras den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna av från ersättningen.

Tvistemål och ansökningsärende

I ett tvistemål och ett ansökningsärende är försäkringsfallet en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund eller sitt belopp har bestridits till grunden eller beloppet.

Brottmål

I ett brottmål är försäkringsfallet följande:

 • den försäkrades privaträttsliga krav bestrids till sin grund eller sitt belopp

 • den målsägande väcker åtal mot den försäkrade

  • eller fullföljer åtalet när den allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned det.

Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan anlänt till tingsrättens kansli. Åtalet har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om förande av talan efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

Obs! I ett tvistemål, ett ansökningsärende och ett brottmål ersätter försäkringen försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om denna försäkring emellertid vid tidpunkten för försäkringsfallet varit giltig mindre än två år, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande av eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid som denna försäkring antingen ensam eller i följd, tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit giltig för den försäkrades del.

Om flera rättsskyddsförsäkringar gäller när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till försäkringens giltighetstid.

Den utvidgade rättsskyddsförsäkringen ersätter motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts att betala i försäkringsfall som inträffat under de två första åren om

 • försäkringen oavbrutet har varit giltig i samma omfattning på det sätt som avses i villkoren

 • kostnaderna också skulle ha ersatts från den försäkring som gällde omedelbart före den nuvarande.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av kostnaderna för advokat, dock minst 170 euro. I den utvidgade rättsskyddsförsäkringen är den försäkrades självrisk i varje försäkringsfall 25 procent av kostnaderna för advokat, dock minst 340 euro. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är i varje försäkringsfall den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet. I rättsskyddsförsäkringen för resenär är det 10 000 euro. I den utvidgade rättsskyddsförsäkringen är försäkringsbeloppet 20 000 euro.

Den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet i fråga om kostnader som uppstått före en huvudförhandling i tingsrätten och i ett ärende som avgjorts utan rättegång är 50 procent av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Exempel på händelser och kostnader som rättsskyddsförsäkringen för resenär inte ersätter

Försäkringspremierna påverkas delvis också av utbetalade ersättningar. Tillämpning av rättsskyddsförmånen och kostnadsersättningar har i viss mån begränsats för att premierna ska kunna bibehållas på en skälig nivå. Rättsskyddsförsäkringen för resenär är t.ex. inte avsedd för ärenden i anslutning till förvärvsverksamhet. Handlingar som vittnar om vårdslöshet, t.ex. åklagarens åtal mot den försäkrade, och som preciseras närmare i försäkringsvillkoren omfattas inte heller av försäkringen.

Till rättegångsförfarandet hör att den förlorande parten svarar för den vinnande partens kostnader. Därför ersätter rättsskyddsförsäkringen inte heller de kostnader som den förlorande parten har dömts att betala. Med en utvidgad rättsskyddsförsäkring är det dock möjligt att få ersättning för motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala.

En del av kostnaderna omfattas inte av försäkringen, eftersom myndigheterna sköter vissa ärenden opartisk i alla parters intresse. Ett ombud som verkar som jurist har vissa åligganden som ingår i hans eller hennes uppgifter utan extra kostnad och de ersätts följaktligen inte.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter till exempel inte advokat- och rättegångskostnader i ärenden som gäller

 • den försäkrades eller med honom eller henne i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i ett kommersiellt företag eller medlemskap i ett sådant företags administrativa organ eller till en annan verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst

 • placeringsverksamhet

 • borgen, pantsättning eller annan utfästelse för skuld eller förbindelse som någon annan ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet

 • ett åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade eller, när ett sådant åtal är anhängigt, ett privaträttsligt krav som den målsägande riktat mot den försäkrade som är åtalad

 • besöksförbud

 • vinning av ett brott som döms förverkad till staten

 • äktenskapsskillnad eller upplösande av ett registrerat partnerskap eller förmögenhetstvister eller andra krav som ansluter sig till äktenskapsskillnad, avslutande av samliv eller avslutande av samliv i äktenskapsliknande former, upplösning eller avslutande av ett registrerat eller oregistrerat partnerskap

 • omvårdnad eller försörjning av barn, umgängesrätt med barn, skolbidrag till barn eller barns boende

 • en annan fastighet, del av en fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som är i den försäkrades eget bruk (begränsningen i den här punkten tillämpas inte om den försäkrade endast äger eller innehar en annan bostad som den försäkrade inte använder som stadigvarande bostad eller fritidsbostad)

 • att utse en intressebevakare, en god man, en skiftesman eller en boutredningsman

 • utsökning

 • företagssanering, skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare.

Från rättsskyddsförsäkringen betalas inte heller

 • motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala (de här kostnaderna ersätts dock om det här särskilt överenskommits och anges i försäkringsbrevet eller om den försäkrades motpart inte har följt de beslut i ärendet som fattats av Konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ eller om den försäkrade vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller av någon som lyder under honom eller henne och den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lag och konsumenternas allmänna intresse)

 • kostnader för verkställande av dom eller beslut

 • kostnader för införskaffande av juridiska sakkunnigutlåtanden

 • kostnader för anmälan av brott, begäran om utredning och förundersökning i brottmål.

Utred rätten till ersättning och rättsskyddsförmån genast när ett försäkringsfall har inträffat

Meddela oss skriftligen på förhand när du behöver rättsskyddsförmånen. Vi ger dig utförliga anvisningar om hur du ska gå till väga. Om den försäkrade vinner målet och lyckas kassera in kostnadsersättning av den betalningsskyldige, drar vi av motsvarande belopp från ersättningen. Om motparten inte kan betala eller om ersättningen fördröjs av någon annan orsak, överförs rätten till kostnadsersättning till oss upp till det belopp vi har betalat.

Det som anges nedan gäller alla försäkringar i den här broschyren.

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera uppgifterna i försäkringsbrevet och meddela Fennia om eventuella fel. Vi skickar dig årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod.

Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar försäkringen.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjusteringar.

Försäkringstagaren har upplysningsplikt. Därför ska du svara ärligt och exakt på alla frågorna i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att den första premien betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen har angetts i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Premien för en tidsbestämd reseförsäkring ska i allmänhet betalas innan försäkringen träder i kraft. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från det att meddelandet om uppsägning skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

Försäkringsbeloppen och -premierna är bundna till levnadskostnadsindexet när det gäller dödsfall och men. Ersättningar är inte indexbundna.

Reseförsäkringspremierna är inte avdragsgilla i privatpersoners beskattning. Ersättningar för vårdkostnader och men är skattefria.

De nära anhöriga ska betala arvsskatt på hela dödsfallsersättningen. Dödsfallsersättningar som betalas ut till andra förmånstagare än en änka, änkling och nära anhöriga är skattepliktig kapitalinkomst.

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia inom ett år efter det att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har orsakats av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter det att skadepåföljden har uppkommit. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och den information som behövs för att utreda vårt ansvar. Sådana dokument är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan orsakats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka straff för gärningsmannen.

Fennia har rätt att bestämma på vilken läkarcentral, vilket sjukhus eller vilken vårdinrättning de behövliga undersökningarna kan göras och den behövliga vården kan ges. Om undersökningen görs eller vården ges på en annan vårdinrättning än den som Fennia utsett, betalas ersättning ut högst enligt kostnadsnivån på den vårdplats som Fennia utsett.

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 454 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor