Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan matkavakuutukset - tuote-esite
Matkavakuutukset - esite

Fenniaturvan matkavakuutukset - tuote-esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Fenniaturvan matkavakuutus on hyvä turva matkalla sattuvien vahinkojen, sairastumisen, tapaturman, matkan keskeytymisen, peruuntumisen tai matkalta myöhästymisen varalta. Matkavakuutuksella turvaat myös matkatavarasi.

Tässä esitteessä kerrotaan Fenniaturvan matkavakuutuksen keskeinen sisältö. Esitteessä kerrotaan myös esimerkkejä tärkeimmistä rajoituksista ja vakuutusten hinnoista. Tämä esite ei ole täydellinen selvitys vakuutuksista. Sen vuoksi tutustu myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin.


Fenniaturva on vakuutuskokonaisuus, johon voit liittää valintasi mukaan kodin ja muun omaisuuden vakuutukset sekä kotivakuutusasiakkaana henkilövakuutukset itsellesi ja perheenjäsenillesi. Voit koska tahansa muuttaa vakuutustesi lukumäärää tai sisältöä.

Fenniaturvaan voit liittää

omaisuutesi turvaksi

 • kotivakuutukset

 • matkatavaravakuutukset

 • venevakuutukset

 • eläinvakuutukset

 • metsävakuutukset

 • maatilavakuutukset

oikeudellisten riskien turvaksi

 • oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

itsesi ja perheenjäsenten turvaksi

 • tapaturmavakuutukset

 • sairauskuluvakuutukset

 • matkustajavakuutukset.

Fenniaturvan matkavakuutus koostuu matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta. Matkustajavakuutus korvaa matkasairauden tai -tapaturman aiheuttamia kuluja sekä matkan keskeytymisestä, peruuntumisesta tai matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaralle aiheutuneita vahinkoja. Voit ottaa matkustaja- ja matkatavaravakuutukset joko yhdessä tai erikseen. Jos vakuutussopimukseen on sisällytetty matkatavaravakuutus, sisältää vakuutussopimus myös matkustajan oikeusturva- ja vastuuvakuutukset.

Vakuutettuna voi olla Suomessa vakituisesti asuva henkilö, joka kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Jos vakuutettu muuttaa pysyvästi pois Suomesta, siitä on ilmoitettava viipymättä Fenniaan.

Määräaikainen matkavakuutus on voimassa sovitun ajan kaikkialla maailmassa.

Jatkuva matkavakuutus on voimassa Suomesta alkavilla matkoilla enintään kolme kuukautta kunkin matkan alkamisesta lukien.

Lisäksi voit valita onko vakuutus voimassa vain ulkomaan matkoilla tai myös matkoilla Suomessa. Jos vakuutus on voimassa myös Suomessa, se on Suomessa matkustettaessa voimassa kuten määräaikainen matkavakuutus.

Vakuutuksen on oltava voimassa matkan alkaessa.

Suomessa matkustajavakuutus on voimassa matkustaessasi suorinta matkareittiä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle sinun tai puolisosi asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa eikä matkoilla mainittujen paikkojen välillä.

Esimerkki

Asiakas harrastaa laskuvarjohyppyä ja käy kerran viikossa Utissa hyppäämässä. Matkaa kotoa on yli 50 km. Asiakkaalla on jatkuva kaikkialla voimassa oleva matkavakuutus ja siinä on urheilulaajennus.

 • Vakuutus ei ole voimassa näillä matkoilla, koska matkat liittyvät hänen normaaliin elämäänsä ja toistuvat viikoittain.

 • Sama asiakas lähtee viikonlopun kestävälle laskuvarjohyppyleirille Kajaaniin (yli 50 km kotoa)

 • Matkavakuutus on voimassa, koska kyseessä on yksittäinen ja pitkäkestoisempi matka, eikä se kuulu asiakkaan normaalirutiineihin.

Matkustajavakuutuksen voit ottaa joko yhdelle nimetylle henkilölle tai koko perheelle. Jos vakuutus on otettu yhdelle henkilölle, vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu henkilö. Tällöin vakuutettuina eivät ole esim. mukana matkustavat alaikäiset lapset.

Kun vakuutus on otettu perheelle, vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun lisäksi ne henkilöt, jotka kunkin matkan alkamishetkellä asuvat vakinaisesti vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa taloudessa. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Henkilöiden ikä tai lukumäärä ei vaikuta vakuutuksen voimassaoloon. Henkilö ei ole enää vakuutettuna, kun hän ei ole kirjoilla vakuutuksenottajan kanssa samassa osoitteessa, esimerkiksi silloin, kun puoliso tai lapsi on muuttanut pois yhteisestä kodista.

Lisäksi perheen vakuutuksessa vakuutettuina ovat alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison lapset ja lapsenlapset, vaikka lapset eivät asu vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa taloudessa.

Vakuutus on voimassa vain oman fyysisen kuntosi ylläpitämiseksi harrastamassasi tavanomaisessa urheilutoiminnassa.

Vakuutus on voimassa vain erillisellä sopimuksella ja lisämaksusta

 • urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa ja kilpailuihin ja otteluihin liittyvissä harjoituksissa

 • ehdoissa erikseen mainittuja vaarallisia lajeja tai toimintoja harrastaessasi.

Vaarallisia lajeja ovat esimerkiksi

 • taistelulajit

 • moottoriurheilu

 • lentourheilu

 • kiipeilylajit

 • alamäkiluistelu

 • vaellukset jäätiköillä tai yli 3 000 metrin korkeudessa

 • vaellukset Pohjoismaiden ulkopuolella erämaassa, aavikolla tai viidakossa

 • valtameriveneily

 • laite- ja vapaasukellus.

Harrastuksenomaiseksi toiminnaksi ei katsota, kun tutustut harrastukseen tai urheilulajiin ensimmäisen kerran.

Vakuutus ei ole lisäsopimuksestakaan voimassa seuraavissa lajeissa:

 • amerikkalainen jalkapallo

 • rugby

 • vapaaottelu

 • laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella (ns. offpiste-laskettelu).

Nämä urheilurajoitukset koskevat myös lapsia.

Matkustajavakuutukseen sisältyvät aina korvaus matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluista. Vakuutuksen perusteella maksetaan myös kertakorvaus matkatapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta sekä matkatapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttamasta kuolemasta. Tämän lisäksi matkustajavakuutukseen sisältyy turvaa matkan peruuntumisen, keskeytymisen, matkalta myöhästymisen ja evakuointi- ja kriisikulujen varalta.

Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokulut

Matkustajavakuutus korvaa hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa. Matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja korvaamme siihen asti, kun hoidon alkamisesta on kulunut 90 päivää. Matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvaamme kolme vuotta tapaturman sattumisesta. Kulut korvataan alkuperäisten tositteiden perusteella siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut ja lääkekulut. Hoitokulujen lisäksi korvaamme tarvittaessa kulut etukäteen hyväksymästämme sairaankuljetuksesta kotimaahan.

Matkasairaus

Matkasairaus on matkan aikana alkanut, odottamaton ja äkillinen sairaus, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on muutoin katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

Korvaamme myös hoitokuluja, jotka ovat aiheutuneet jo ennen matkaa olleen sairauden äkillisestä pahenemisesta tai tilan muutoksesta matkan aikana, jos tämä yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa. Näissä tapauksissa korvaamme ainoastaan akuutin ensiapuluonteisen matkakohteessa annetun hoidon enintään yhden viikon ajalta.

Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.

Matkatapaturma

Matkatapaturma on matkan aikana sattunut äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava, odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä välittömästi aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, johon on annettu lääkärinhoitoa seitsemän vuorokauden kuluessa kipeytymisestä. Kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista, kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä.

Huutomerkki -ikoni

Huom.! Tapaturmaksi ei katsota esimerkiksi iskiasta, tyrää tai akillesjänteen vammaa, jos ne ovat seurausta sairaudesta tai muusta viasta.

Matkatapaturman aiheuttama haitta

Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka tapaturmavammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määriteltäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu ja vaikeusaste, ei yksilöllisiä oloja, kuten ammattia tai harrastuksia. Toimintakykyä verrataan samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn.

Huutomerkki -ikoni

Huom.! Lääketieteellinen haitta ei ole sama kuin työkyvyn alenema.

Haitan suuruus määritellään tapaturman sattuessa voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituspäätöksen mukaan. Täydestä, pysyvästä haitasta (haittaluokka 20) maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi.

Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos vakuutettu kuolee ennen kuin yksi vuosi on kulunut tapaturmasta, ei haittakorvausta makseta.

Matkatapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttama kuolema

Matkan aikana sattuneesta tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu pysyvän haitan korvaus. Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturmasta on kulunut kolme vuotta.

Jos olennaisena syynä kuolemaan on matkalla saatu,tartuntatautiasetuksessa määritelty yleisvaarallinen tartuntatauti, maksetaan edunsaajalle edellisessä kohdassa mainittu vakuutusmäärä. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun sairauden toteamisesta on kulunut yksi vuosi.

Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan laskujen mukaiset, kohtuulliset kotiinkuljetuskulut tai vaihtoehtoisesti hautauskulut ulkomailla.

Huutomerkki -ikoni

Huom.! Kun vakuutettuna on koko perhe, alle 18-vuotiaiden perheenjäsenten vakuutusmäärä on kuolemantapauksessa 1 700 euroa lapselta.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen

Matkustajavakuutus korvaa matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä aiheutuvia kuluja, kun matka on jouduttu pakottavasti peruuttamaan tai keskeyttämään vakuutetun, hänen lähiomaisensa tai matkakumppaninsa äkillisen sairastumisen, tapaturman tai kuoleman vuoksi tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen merkittävän taloudellisen esinevahingon takia. Muissa tapauksissa peruuntumis- ja keskeytymiskuluja ei korvata.

Lähiomaisena pidetään esimerkiksi puolisoa, lasta, vanhempia ja sisaruksia. Matkakumppanilla tässä tarkoitetaan yhtä Fennian matkavakuutuksella vakuutettua matkakumppania, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan.

Matkan peruuntuminen tarkoittaa, että vakuutettu ei pääse varaamalleen, jo maksetulle matkalle. Silloin korvataan kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntarjoajan mukaan vastuussa. Peruuntumisturva on voimassa, jos vakuutus on tullut voimaan viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja peruuntumisen syy on ilmennyt vakuutuksen voimaantulon jälkeen.

Matkan keskeytyminen tarkoittaa, että vakuutettu joutuu palaamaan takaisin Suomeen kesken matkan tai joutuu matkan aikana sairaalahoitoon. Matkan keskeytymisestä matkustajavakuutus korvaa ylimääräiset matka- ja majoituskulut menomatkalla, matkakohteessa ja paluumatkalla. Sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkalta paluun takia maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä niin suuri osa ennen matkan alkamista maksetuista välittömistä matkakulujen yhteismäärästä kuin menetettyjen matkanpäivien ja matkaan kuuluvien matkapäivien välinen suhde osoittaa.

Matkalta myöhästyminen

Matkustajavakuutus korvaa matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja, kun

 • vakuutettu myöhästyy ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikalta tai jatkoyhteyden alkamispaikalta ja myöhästyminen johtuu siitä, että vakuutetun käyttämä kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia.

Matkalta myöhästymisestä matkustajavakuutus korvaa ylimääräiset kulut, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta vakuutettua kohti, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos uudelleen liittyminen ei ole mahdollista, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkanjärjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava suorittaa palautusta.

Evakuointi- ja kriisiturva

Matkustajavakuutus korvaa vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät evakuointikulut lähimpään turvalliseen paikkaan, kun olosuhteet matkakohteessa muuttuvat matkan aikana niin, että Suomen ulkoministeriö suosittaa alueelta poistumista äkillisen luonnonkatastrofin, aseellisen selkkauksen tai terroriteon vuoksi. Kuluja korvataan enintään 2 000 € vakuutettua kohden. Evakuointi- ja kriisiturvasta maksetaan korvausta Suomessa annetusta psykoterapiasta enintään viisi kertaa vakuutustapahtumaa kohti,

 • kun ulkomaan matkan aikana matkakohteessa tapahtuu äkillinen luonnonkatastrofi, aseellinen selkkaus tai terroriteko, jonka takia Ulkoministeriö suosittaa alueelta poistumista,

 • vakuutettu on osallisena omaa tai matkakumppanin henkeä uhkaavassa liikenneonnettomuudessa tai

 • vakuutettuun kohdistuu väkivaltarikos tai sen yritys tai rakennuksessa, jossa vakuutettu on, tapahtuu merkittävä ja henkeä uhkaava tulipalo tai räjähdys.

Esimerkkejä vakuutustapahtumista, joita matkustajavakuutus ei korvaa

Matkustajavakuutus ei korvaa vakuutustapahtumaa, joka on aiheutunut

 • sairaudesta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttamasta
  myrkytyksestä.

Vakuutus ei myöskään korvaa hoitokuluja, jotka ovat aiheutuneet oleskelusta kuntoutus-, kylpylä- tai vastaavissa laitoksissa.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Matkustajavakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutusmaksun määräytyminen

Matkustajavakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy vakuutusturvan laajuuden ja valittujen vakuutusmäärien mukaan. Myös se, onko matkustajavakuutus otettu yhdelle henkilölle vai koko perheelle vaikuttaa vakuutuksesi hintaan.

Oman yksilöllisen Fenniaturvasi maksut ja niihin liittyvät alennukset löydät vakuutusehdotuksesta tai vakuutuskirjastasi.

Hakeudu heti hoitoon. Esitä lääkärille Fennian vakuutuskortti tai englanninkielinen vakuutustodistus, jonka perusteella hoitolaitos voi laskuttaa Fenniaa. Jos maksat itse hoidosta, säilytä alkuperäiset tositteet. Lähetä korvaushakemus Fenniaan heti matkalta palattuasi. Korvausta on haettava vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta.

Vakavien matkasairauksien ja -tapaturmien yhteydessä ulkomaiset hoitolaitokset voivat edellyttää maksusitoumusta vakuutusyhtiöltä ennen hoidon aloittamista. Ota tällöin yhteys Fennian Reissuapu 24h -palveluun, joka palvelee sinua ympäri vuorokauden numerossa +358 10 503 5503. Myös yhteistyökumppanimme SOS International auttaa tarvittaessa hätä- tai ongelmatilanteissa. Sairaankuljetus kotimaahan vaatii aina Fennian hyväksymisen etukäteen.

Matkatavaravakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun lisäksi ne henkilöt, jotka kunkin matkan alkamishetkellä asuvat vakinaisesti vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa taloudessa. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Henkilöiden ikä tai lukumäärä ei vaikuta vakuutuksen voimassaoloon.

Henkilö ei ole enää vakuutettuna, kun hän ei ole kirjoilla vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa osoitteessa, esimerkiksi silloin, kun puoliso tai lapsi on muuttanut pois yhteisestä kodista. Lisäksi vakuutettuina ovat alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison lapset ja lapsenlapset, vaikka lapset eivät asu vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa taloudessa.

Matkatavaravakuutuksen kohteena on matkalla mukana oleva matkatavara mukaan lukien matkaliput, passi ja viisumi sekä matkalla hankittu omaisuus. Maksuvälineet ja arvopaperit ovat vakuutuksen kohteena 350 euroon saakka.

Matkatavaravakuutuksen kohteena eivät ole esim.

 • matkan aikana lainattu tai vuokrattu omaisuus

 • muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähetykset

 • valokuvat ja piirustukset

 • eläimet ja kasvit.

Esimerkki matkatavaravakuutuksen korvauksesta

Asiakkaamme kaksi vuotta vanha videokamera varastettiin matkan aikana. Videokameran jälleenhankinta-arvo on 500 euroa. Koska matkatavaravakuutuksen korvausperusteena on päivänarvo, niin kameran tämän hetkinen arvo on edellä olevan taulukon mukaan 85 prosenttia jälleenhankinta-arvosta. Kameran päivänarvo on 425 euroa.

Asiakkaan vakuutuksessa ei ollut omavastuuta, joten hän sai korvausta 425 euroa. Jos asiakkaalla olisi ollut esim. 50 euron omavastuu, korvaus olisi ollut 375 euroa.

Esimerkkejä tapahtumista, joita matkatavaravakuutus ei korvaa

Matkatavaravakuutus ei korvaa vahinkoa, kun

 • tavara on kadonnut tai unohtunut

 • urheiluväline on rikkoutunut käytettäessä sitä tarkoitukseensa

 • siihen on ollut syynä nesteiden vuotaminen tai juomia sisältävien pullojen särkyminen

 • siihen on ollut syynä tavaran naarmuuntuminen tai puutteellinen päällys.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Fennia maksaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaralle äkillisesti, ennalta arvaamatta sattuneet vahingot. Matkatavaralle aiheutuneet suoranaiset esinevahingot korvaamme enintään vakuutusmäärään saakka yhtä matkaa kohden. Välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut korvaamme, kun matkatavarat myöhästyvät vähintään 5 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Näitä kuluja korvaamme enintään 100 euroa jokaista alkanutta myöhästymisvuorokautta kohti, kuitenkin enintään 400 euroa.

Matkatavaravakuutus korvaa myös vahingon hoitoon liittyvät välttämättömät puhelinkulut ulkomailla, kuitenkin enintään 60 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Kun matkatavaravakuutus sisältää myös työmatkat, korvaamme välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluista alkuperäisten kuittien perusteella 70 prosenttia. Korvauksen edellytyksenä on, että

 • kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 5 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta

 • vakuutettu osallistuu matkakohteessa työhön liittyvään edustustilaisuuteen ja

 • välttämättömyystarvikkeet on hankittu matkakohteessa ennen edustustilaisuutta.

Korvauksen ylärajana on vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä, kuitenkin enintään 1 500 euroa. Menetetyn tai korjauskelvottomaksi vahingoittuneen matkatavaran korvauksen perusteena on matkatavaran päivänarvo. Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään se osuus, minkä omaisuus on menettänyt iän ja käytön vuoksi. Jos vahingoittunut matkatavara voidaan korjata, maksamme sen kohtuulliset korjauskulut.

Vakuutusehdoissa on annettu suojeluohjeita, joita noudattamalla voit estää vahinkojen syntymisen tai pienentää vahingon määrää. Vahingon sattuessa Fennia voi vähentää tai olla maksamatta korvausta, jos suojeluohjeita on laiminlyöty tahallisesti tai huolimattomuudella, joka ei ole vähäinen, ja tällä laiminlyönnillä on yhteys vahingon syntyyn.

Esimerkkejä suojeluohjeista

 • Huolehdi matkatavaroistasi. Välttääksesi varkausvahinkoja valvo aina riittävästi matkatavaroitasi.

 • Jos säilytät yli 350 euron arvoisia esineitä hotellihuoneessasi, niiden on oltava erikseen lukitussa tilassa.

 • Jos säilytät polkupyörää tai muita urheiluvälineitä ulkona, ne on lukittava tai pidettävä lukittuna kuljetustelineeseensä.

 • Jos säilytät elektronisia tai optisia laitteita, koruja, työkaluja tai yli 350 euron arvoisia esineitä tai laitteita ajoneuvossa, asuntovaunussa, perävaunussa, veneessä tai teltassa, niitä on valvottava jatkuvasti.

 • Noudata pankki-, luotto- tai vastaavaa maksukorttia koskevia pankin tai muun luottolaitoksen kanssa sovittuja kortin käyttöön liittyviä sopimusehtoja kortin luvattoman käytön estämiseksi.

Vakuutetulla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Matkatavaravakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy valittujen vakuutusmäärien ja vakuutusturvan laajuuden mukaan. Oman yksilöllisen Fenniaturvasi maksut ja niihin liittyvät alennukset löydät vakuutusehdotuksesta tai vakuutuskirjasta.

Mitä suuremman osan riskistä jätät omalle vas­tuullesi, sitä pienempi on vakuutusmaksu. Kun siis valitset vakuutukseesi suuremman omavastuun, säästät vakuutusmaksussa.

Kun haluat laajemman turvan ja valitset suurem­man vakuutusmäärän, vakuutusmaksu nousee.

Ilmoita vahingosta heti oppaalle, matkanjohtajalle, hotellinjohtajalle, kuljetusyhtiön virkailijalle tai muulle vastaavalle. Pyydä todistus sattuneesta vahingosta. Tee ilmoitus paikalliselle poliisille ja pyydä poliisiraportti, jos kysymyksessä on varkaus, ryöstö, vahingonteko tai muu rikos. Jos menetät huomattavan osan matkatavaroistasi ja joudut sen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin, voit saada nopeasti apua SOS Internationalilta. Tee vahinkoilmoitus heti kotiin palattuasi. Liitä vahinkoilmoitukseen mahdollinen poliisiraportti ja muut asiaan liittyvät selvitykset ja tositteet ja lähetä ne Fenniaan.

Jos vakuutussopimukseen sisältyy matkatavaravakuutus, vakuutussopimus sisältää myös matkustajan vastuuvakuutuksen. Matkustajan vastuuvakuutus päättyy, kun matkatavaravakuutus päättyy.

Matkustajan toiminnasta saattaa aiheutua ulkopuoliselle henkilö- ja esinevahinkoja, joista hän on vastuussa.

Matkustajan vastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun lisäksi ne henkilöt, jotka kunkin matkan alkamishetkellä asuvat vakinaisesti vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa taloudessa. Henkilöiden ikä tai lukumäärä ei vaikuta vakuutuksen voimassaoloon. Henkilö ei ole enää vakuutettuna, kun hän ei ole kirjoilla vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa osoitteessa, esimerkiksi silloin, kun puoliso tai lapsi on muuttanut pois yhteisestä kodista.

Lisäksi vakuutettuina ovat alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison lapset ja lapsenlapset, vaikka lapset eivät asu vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa taloudessa.

Matkustajan vastuuvakuutus on voimassa saman laajuisena kuin vakuutuskirjassa mainittu matkatavaravakuutus.

Edellytyksenä sille, että vahinko korvataan vastuuvakuutuksesta on, että vahinko syntyy ja todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja voimassaoloalueella.

Jos vastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvassa tapauksessa vakuutetulle syntyy korvausvastuu, maksamme korvauksen suoraan vahingon kärsineelle. Tarvittaessa neuvottelemme vahingon kärsineen kanssa ja käytämme eri alojen asiantuntijapalveluja. Hoidamme myös oikeudenkäynnin, jos asia riitaisena johtaa siihen ja on muutoin vastuuvakuutuksen perusteella korvattava.

Jos oikeudenkäynnistä ei ilmoiteta etukäteen Fenniaan, ei Fennialla ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja.

Korvausvastuun selvittäminen voi myös osoittaa, ettei vakuutettu ole korvausvelvollinen. Tällöin toimimme puolustajan roolissa eikä vahingon kärsineelle makseta korvauksia vastuuvakuutuksen perusteella, koska korvausvastuu puuttuu.

Jotta voimme selvittää korvausvelvollisuuden, ilmoita meille vahingosta mahdollisimman pian.

Henkilö- ja esinevahingot

Vakuutus korvaa vakuutusehdoissa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta sellaiset toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuu voi syntyä, kun vahinko aiheutuu vakuutetun virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

Vakuutus ei korvaa ns. puhdasta varallisuusvahinkoa eli toiselle aiheutettua taloudellista tappiota, joka ei ole yhteydessä mihinkään henkilö- ja esinevahinkoon.

Oikeudenkäyntikulut

Jos vakuutuksen perusteella korvattava asia joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoidamme oikeudenkäynnin ja maksamme siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. Ellei oikeudenkäynnistä ilmoiteta etukäteen Fenniaan, ei meillä ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja.

Emme maksa oikeudenkäyntikuluja, jos olemme ennen oikeudenkäyntiä ilmoittaneet, että maksamme vaaditun korvauksen.

Yhteisvastuullisuus

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan vahingon, vastuuvakuutus korvaa ainoastaan sen osan vahingosta, joka vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen mahdollisesti vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Yleensä vastuuvakuutus korvaa enintään pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta.

Vakuutetulla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty 150 euron omavastuu.

Vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylin raja kutakin vakuutustapahtumaa kohti. Vakuutusmäärä on 170 000 euroa ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

Esimerkkejä tapahtumista, joita matkustajan vastuuvakuutus ei korvaa

Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka on vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin vakuutetun mahdollinen korvausvastuu. Vakuutus ei mm. korvaa, jos sellainen omaisuus vahingoittuu, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun

 • hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

 • valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä

 • säilytettävänä

 • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Vakuutus ei myöskään korvaa, jos omaisuus on tai oli muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Vakuutus ei myöskään korvaa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa (460/16) määritellystä liikennevahingosta riippumatta siitä, missä liikennevahinko on sattunut.

 • vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn, tappelun tai muun tahallisen rikoksen yhteydessä.

 • sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta.

Jos alkoholi tai huumausaine on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan korvausta alentaa tai evätä korvaus kokonaan.

Näiden keskeisten rajoitusten lisäksi on muita rajoituksia, jotka ilmenevät tarkemmin vakuutusehdoista.

Kun vakuutetulle esitetään korvausvaatimus hänen aiheuttamakseen esitetystä tai väitetystä vastuuvahingosta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti Fenniaan mahdollisimman pian. Sen jälkeen voimme ryhtyä selvittämään vakuutetun korvausvelvollisuutta ja neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ollut ilmeisen oikea.

Jos vakuutussopimukseen sisältyy matkatavaravakuutus, vakuutussopimus sisältää myös matkustajan oikeusturvavakuutuksen. Matkustajan oikeusturvavakuutus päättyy, kun matkatavaravakuutus päättyy.

Matkustajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun lisäksi ne henkilöt, jotka kunkin matkan alkamishetkellä asuvat vakinaisesti vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa taloudessa. Henkilöiden ikä tai lukumäärä ei vaikuta vakuutuksen voimassaoloon. Henkilö ei ole enää vakuutettuna, kun hän ei ole kirjoilla vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa osoitteessa, esimerkiksi silloin, kun puoliso tai lapsi on muuttanut pois yhteisestä kodista.

Lisäksi vakuutettuina ovat alle 18-vuotiaat matkalla mukana olevat vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun lapset ja lapsenlapset sekä samassa taloudessa asuvan puolison lapset ja lapsenlapset, vaikka lapset eivät asu vakuutuksenottajan tai muun nimetyn vakuutetun kanssa samassa taloudessa.

Laajennettu oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen voi laajentaa kattamaan myös vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut, kun siitä sovitaan erikseen ja se mainitaan vakuutuskirjassa. Vakuutusmäärää voidaan tällöin korottaa, jolloin myös omavastuu muuttuu.

Laajennettu oikeusturva on sopimusasiakkaidemme etu. Myönnämme sen vain asiakkaillemme, joilla on Fenniasopimus tai Fenniabonussopimus.

Katso myös seuraava Huom.-kohta.

Vakuutuksen tarkoitus on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Kun vakuutuskirjaan on merkitty vakuutusmuodoksi matkustajan oikeusturvavakuutus, vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita.

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi vakuutuksen voimassaoloalueella käräjäoikeudessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa tai näitä vastaavissa matkan kohdemaan tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä. Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen aiheutuneet kulut korvataan sillä edellytyksellä, että vakuutetulla on muutoksenhakuun korkeimman oikeuden lupa.

Oikeusturvaetua ei voi saada asioissa, joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeusturvavakuutuksen perusteella maksetaan asiamiehen kohtuullinen palkkio ja hänen välttämättömät kulunsa, kun ne ovat aiheutuneet korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä vakuutus ei kuitenkaan korvaa.

Välimiesmenettely ja sovittelu

Välimiesmenettelyssä ja sovittelussa maksetaan asiamiehen käytöstä ja todistelusta aiheutuneet kulut välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja kuluja lukuun ottamatta.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, vähennetään korvauksesta kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

Riita- ja hakemusasia

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasia

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on

 • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään

 • asianomistajan nostama syyte vakuutettua vastaan

  • tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen.

Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Huom. Riita-, hakemus- ja rikosasiassa vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus vakuutustapahtuman sattuessa on kuitenkin ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisätöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Laajennetusta oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa, jos

 • vakuutus on ollut voimassa ehtojen tarkoittamalla tavalla yhtäjaksoisesti vastaavansisältöisenä ja

 • kulut olisi korvattu myös välittömästi aikaisemmin voimassa olleen vakuutuksen perusteella.

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia asianajokuluista, kuitenkin vähintään 170 euroa. Laajennetussa oikeusturvavakuutuksessa vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 25 prosenttia asianajokuluista, kuitenkin vähintään 340 euroa. Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä. Matkustajan oikeusturvavakuutuksessa se on 10 000 euroa. Laajennetussa oikeusturvavakuutuksessa vakuutusmäärä on 20 000 euroa.

Fennian korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kuluista sekä kuluista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on 50 prosenttia vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Esimerkkejä tapahtumista ja kuluista, joita matkustajan oikeusturvavakuutus ei korvaa

Vakuutusmaksuihin vaikuttavat osittain myös maksetut korvaukset. Jotta maksut pysyisivät kohtuullisina, oikeusturvaedun käyttöä ja kulujen korvaamista on jonkin verran rajoitettu. Matkustajan oikeusturvavakuutusta ei ole tarkoitettu esim. ansiotoimintaan liittyviin asioihin. Vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyt piittaamattomuutta osoittavat teot, esim. syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte, eivät myöskään sisälly vakuutukseen.

Oikeudenkäyntimenettelyyn kuuluu, että hävinnyt osapuoli vastaa voittaneen kuluista. Sen vuoksi myöskään oikeusturvavakuutus ei korvaa hävinneen osapuolen maksettavaksi tuomittuja kuluja. Laajennetulla oikeusturvavakuutuksella on tosin mahdollista kattaa myös vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Osa kuluista jää vakuutuksen ulkopuolelle siksi, että viranomainen hoitaa tietyt asiat tasapuolisesti kaikkien asianosaisten edun mukaan. Eräät asiat kuuluvat lakimiehenä toimivan asiamiehen tehtäviin ilman erillistä laskutusoikeutta, eikä niitä siksi korvata.

Oikeusturvavakuutus ei esimerkiksi korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät

 • vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen tai aiempaan työhön, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi

 • sijoitustoimintaan

 • takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

 • asiaan, jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

 • rikoshyödyn menettämiseen valtiolle

 • lähestymiskieltoon

 • avioeroon tai rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen taikka rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviin varallisuusriitoihin tai muihin vaatimuksiin

 • lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, kouluavustukseen tai asumiseen

 • muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

  Tämän kohdan rajoitusta ei sovelleta silloin, kun vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa- ajan asuntona

 • edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai pesänselvittäjän määräämiseen

 • ulosottoasioihin

 • yrityksen saneeraukseen, yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai maataloudenharjoittajan vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn.

Oikeusturvavakuutuksen perusteella ei myöskään makseta

 • vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja

  Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin, jos tästä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan tai kun vakuutetun vastapuoli ei ole noudattanut asiassa annettua kuluttajariita- tai vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, tai jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää.

 • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanokuluja

 • oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen hankintakuluja

 • rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekoon ja rikosasian esitutkintaan liittyviä kuluja.

Selvitä oikeutesi korvaukseen ja oikeusturvaetuun heti vakuutustapahtuman jälkeen

Kun tarvitset oikeusturvaetua, ilmoita siitä meille kirjallisesti etukäteen. Annamme sinulle tarkat ohjeet oikeusturvaedun käytöstä. Jos vakuutettu voittaa ja saa perityksi kuluja maksuvelvolliselta, vähennämme kulut siltä osin korvauksesta. Jos vastapuoli ei kykene maksamaan tai korvaus muusta syystä viivästyy, oikeus kulukorvaukseen siirtyy meille maksamamme korvauksen määrään asti.

Jäljempänä mainitut asiat koskevat kaikkia tämän esitteen vakuutuksia.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Tarkista vakuutuskirjaan merkityt tiedot ja ilmoita mahdollisista virheistä Fenniaan. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä.

Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen, sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja niissä määritellyllä tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Vakuutuksenottaja on tiedonantovelvollinen. Tämän vuoksi kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin tulee vastata rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen voidaan liittää rajoitusehtoja.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäinen vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, ellei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muita tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Määräaikaisen matkavakuutuksen maksu on yleensä maksettava ennen vakuutuksen voimaantuloa. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Vakuutusmäärät ja -maksut ovat kuoleman ja haitan osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Matkavakuutusten maksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoisia. Hoitokulukorvaukset ja haittakorvaukset ovat verottomia.

Kuolemantapauskorvaus on lähiomaisille kokonaan perintöveron alaista. Muille edunsaajille kuin leskelle ja lähiomaisille maksettu kuolemantapauskor­vaus on veronalaista pääomatuloa.

Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Fennialla on oikeus osoittaa lääkärikeskus, sairaala tai hoitolaitos, jossa voidaan tehdä tarvittavat tutkimukset ja antaa tarpeellinen hoito. Jos tutkimus tehdään tai hoito annetaan muussa kuin Fennian osoittamassa hoitolaitoksessa, korvaus maksetaan korkeintaan Fennian osoittaman hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta, ohjeet korvauksen hakemiseen ja vahingosta selviytymisen palveluiden yhteystiedot.

Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomioi nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 454 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet