Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Rättsskyddsförsäkring för privatperson, försäkringsvillkor

Rättsskyddsförsäkring för privatperson, försäkringsvillkor

Gäller från och med 17.6.2024

Försäkringstagare

Försäkringstagaren är den som har ingått ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren anges i försäkringsbrevet.

Försäkrad

Försäkrade är försäkringstagaren och de personer som stadigvarande bor i samma hushåll med försäkringstagaren. Som stadigvarande hemvist ses den adress som är införd i befolkningsdataregistret.

Försäkringsfall

Ett försäkringsfall är en händelse som inträffar under försäkringens giltighetstid och som ligger till grund för ersättning som betalas ut från försäkringen enligt villkoren.

Begränsande villkor

I begränsande villkor anges vilka skador försäkringen inte ersätter.

Självrisk

Självrisken anges i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren. Självrisken är den del av skadan som försäkringstagaren svarar för. Självrisken dras av från den ersättning som betalas ut.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är försäkringsbolagets högsta ersättningsbelopp per skadefall.

Dessa försäkringsvillkor tillämpas tillsammans med Fennias allmänna avtalsvillkor när ett försäkringsavtal om rättsskyddsförsäkring har ingåtts och antecknats i försäkringsbrevet.

Det centrala innehållet i försäkringsavtalet anges i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Försäkringsbrevet innehåller individuella uppgifter om försäkringsavtalet.

1.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och i ansökningsärenden.

Se punkt 4 om de försäkringsfall som detta försäkringsskydd är tillämpligt på.

Försäkringen gäller den försäkrade i ärenden som rör den försäkrades privatliv.

2.1 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor i samma hushåll med försäkringstagaren. Som en stadigvarande hemvist ses den adress som är införd i befolkningsregistermyndighetens register.

Om försäkringstagaren har avlidit eller om försäkringstagaren är ett dödsbo är familjemedlemmarna försäkrade, om de

 • vid försäkringstagarens död stadigvarande bodde i samma hushåll som försäkringstagaren och

 • fortfarande bor på samma adress.

Försäkrade är även delägare i ett oskiftat dödsbo vid skador som har samband med ägande, besittning eller användning av en bostad, en fastighet eller ett lösöre som har försäkrats genom denna hemförsäkring.

Familjemedlemmar och delägare i ett dödsbo är dock endast försäkrade om de inte har en egen försäkring.

2.2 Domstolar och giltighet

Den försäkrade kan använda försäkringen i sådana tviste- och brottmål och ansökningsärenden som omedelbart kan anhängiggöras vid en tingsrätt i Finland.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, som

 • regionförvaltningsverket

 • förvaltningsdomstolen

 • försäkringsdomstolen eller

 • högsta förvaltningsdomstolen.

Från försäkringen ersätts inte heller kostnader i ärenden som behandlas av

 • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

 • Europeiska unionens domstol eller

 • Europeiska unionens tribunal.

I försäkringen ingår de skydd som har antecknats i försäkringsbrevet.

Du hittar ditt försäkringsbrev på Mitt Fennia.

3.1 Rättsskyddsförsäkring för privatperson

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och i ansökningsärenden.

När den försäkrade har dömts att betala motpartens rättegångskostnader ersätts kostnaderna enligt samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader ersätts, om

 • konsumentombudsmannen eller dennes anställda har biträtt den försäkrade vid rättegången och behandlingen av den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lagstiftning och konsumenternas allmänna intresse eller

 • den försäkrades motpart huvudsakligen underlåtit att följa det beslut som Konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ fattat i ärendet och som till dess centrala delar gynnar den försäkrade.

3.2 Utvidgad rättsskyddsförsäkring för privatperson

Utöver grundskyddet ersätter den utvidgade försäkringen motpartens rättegångskostnader, som den försäkrade dömts att betala, på samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader.

3.3 Rättsskyddsförsäkring för hyresvärd

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och i ansökningsärenden. Ärendet som behandlas i domstolen ska då ha en direkt koppling till ägande, innehav, skötsel eller användning av objektet som anges i försäkringsbrevet.

På försäkringen tillämpas inte de begränsande villkoren 2,3 och 6 i avsnitt 5.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter försäkringsfall som inträffatr under försäkringens giltighetstid.

Om försäkringen vid tidpunkten för försäkringsfallet varit giltig i mindre än två år, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid.

Som giltighetstid för rättsskyddsförsäkring för varje försäkrad person räknas den tid denna försäkring oavbrutet har varit gällande. Vid sidan av denna försäkring kan även övriga upphörda rättsskyddsförsäkringar med likalydande innehåll räknas till giltighetstiden. Om det finns begränsningar för fortsättning av giltighetstiden, anges begränsningarna i försäkringsbrevet.

Om den försäkrade har flera gällande rättsskyddsförsäkringar när ett försäkringsfall inträffar, räknas till försäkringens giltighetstid enbart den försäkring som anges i försäkringsbrevet.

4.1 Definition på försäkringsfall

Vid tvistemål och ersättningsärendet är försäkringsfall som ersätts uppkomsten av en tvist. En tvist har uppkommit när grunden eller beloppet av ett krav som specificerats till sin grund och sitt belopp har bestridits.

Ett försäkringsfall som ersätts i ett brottmål uppstår, när

 • ärendet blir anhängigt i domstol och den försäkrade är målsägande,

 • målsäganden väcker åtal eller fullföljer åtalet mot den försäkrade när den allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned det.

Ikon - idea
 • Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli.

 • Ett åtal har fullföljts när målsäganden skriftligen har meddelat domstolen om fullföljandet av åtalet efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

4.2 Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall när

 • två eller flera försäkrade som omfattas av denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärend eller

 • den försäkrade har flera tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning.

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i följande situationer:

 1. Vid tvistemål där bestridandet av krav inte kan påvisas.

 2. Ärendet har samband med den försäkrades eller med den försäkrade i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i ett kommersiellt företag eller medlemskap i ett sådant företags administrativa organ eller med en annan verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst.

 3. Ärendet har samband med placeringsverksamhet eller en enskild placering, vars värde översteg 100 000 euro då tvisten uppkom eller placeringen gjordes.

 4. Ärendet har samband med borgen, en pant eller en annan utfästelse för en skuld eller förbindelse som någon annan ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet.

 5. Ärendet har samband med lån som beviljats för någon annans närings- eller förvärvsverksamhet.

 6. Ärendet har samband med en annan fastighet, del av en fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som är i den försäkrades eget bruk.

  Om ärendet inte har samband med förvärvs- eller näringsverksamhet tillämpas begränsningen i denna punkt inte om den försäkrade bara äger eller innehar en annan bostad som den försäkrade inte använder som stadigvarande bostad eller fritidsbostad.

 7. Ärendet är av ringa betydelse för den försäkrade. Ärendet är av ringa betydelse då värdet av föremålet för tvisten räknat i euro är mindre än försäkringens minimisjälvrisk.

 8. De försäkrade i denna försäkring är motparter i ärendet.

 9. Ärendet har samband med ett tillgodohavande eller en fordran som överförts till den försäkrade, men två år har inte gått från överföringen när tvisten uppstår.

 10. Ärendet handlar om ett åtal som den allmänna åklagaren väckt mot den försäkrade. När ett sådant åtal har väckts kan ärendet eventuellt även gälla ett privaträttsligt krav som målsäganden har riktat mot den försäkrade.

 11. Ärendet gäller ett privaträttsligt krav som framförts mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av särskilda grunder eller specialbestämmelser.

 12. Ärendet gäller sökande av besöksförbud eller motsättande av att ett besöksförbud meddelas.

 13. Ärendet gäller vinning av ett brott som döms förverkad till staten.

 14. Ärendet gäller äktenskapsskillnad eller upplösning av ett registrerat partnerskap eller förmögenhetstvister eller andra krav som rör äktenskapsskillnad, avslutande av samliv eller avslutande av samliv under äktenskapsliknande förhållanden, upplösning eller avslutande av ett registrerat eller oregistrerat partnerskap.

 15. Ärendet har samband med omvårdnad eller försörjning av barn, umgängesrätt med barn, skolbidrag till barn eller barns boende.

 16. Ärendet handlar om att utse eller befria en intressebevakare, god man, skiftesman eller boutredningsman till respektive från sitt uppdrag.

 17. Ärendet gäller konkurs.

 18. Ärendet gäller utsökning, en sådan verkställighetstvist som avses i utsökningsbalken eller verkställighet i anslutning till utsökning.

 19. Ärendet gäller ett förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/99).

 20. Ärendet handlar om huruvida kostnader som orsakats av ett försäkringsfall som anmälts av den försäkrade ska ersättas antingen helt eller delvis från denna rättsskyddsförsäkring.

 21. Ärendet behandlas som grupptalan.

 22. Ärendet gäller skadeståndskrav mot den försäkrade, om ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsrisken.

 23. Den försäkrade är part i ärendet som ägare, innehavare, förare eller säljare av ett motorfordon.

Om du som den försäkrade önskar använda dig av din försäkring, ska du meddela detta skriftligen till Fennia på förhand. Anmälan ska göras inom ett år från det att försäkringsfallet inträffade.

Efter behandlingen ger vi den försäkrade ett skriftligt rättsskyddsbeslut.

Om du behöver hjälp med hur du använder din försäkring ger vi dig gärna råd. Tveka inte att kontakta oss!

Väsentliga anvisningar om hur försäkringen kan användas

 • Den försäkrade ska som sitt ombud anlita en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett sådant rättegångsbiträde med tillstånd som enligt lag har rätt att arbeta som rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Ersättning betalas inte ut från försäkringen om den försäkrade inte alls anlitar ett ombud eller anlitar ett ombud som inte uppfyller de ovannämnda förutsättningarna.

 • Om ärendet har framskridit till huvudförhandling i tingsrätten ska den försäkrade kräva full ersättning för sina advokat- och rättegångskostnader av motparten. Om den försäkrade underlåter att kräva ersättning eller utan orsak avstår från ersättningen, kan den ersättning som betalas ut från försäkringen sänkas eller förvägras enligt lagen om försäkringsavtal. Om tvistemålet jämkas vid ett medlingsförfarande i enlighet med lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (domstolsmedling), behöver ett ersättningsanspråk inte framläggas för kostnader som uppstått i medlingsförfarandet.

 • Den försäkrade har inte rätt att godkänna kostnaderna för skötsel av ärendet så att det är bindande för Fennia.

 • Ersättning för arvoden och kostnader, som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud, är inte bindande för Fennia när Fennia bedömer om rättegångskostnaderna är skäliga.

7.1 Försäkringsbelopp

I tvistemål där den försäkrade framställer yrkande och värdet på den omtvistade förmånen kan fastställas i pengar ersätter försäkringen, inom ramen för det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, rättegångskostnader till högst det tvåfaldiga beloppet på den omtvistade förmånen.

Om föremålet för tvist är en periodiskt återkommande betalning, ersätts rättegångskostnader till högst det tiofaldiga beloppet på den omtvistade engångsbetalningen. När förmånsbeloppet beräknas tar man inte hänsyn till räntekostnader eller advokat- och rättegångskostnader.

I samtliga ärenden är det kostnadsbelopp som ersätts dock högst så stort som den försäkrade har krävt som rättegångskostnadsersättning av motparten.

Maximibeloppet för Fennias ersättningsskyldighet för kostnader som uppstår i tvistemål som handläggs vid Trafik- och patientskadenämnden, Konsumenttvistenämnden eller vid FINE:s nämnder är högst hälften av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

7.2 Självrisk

Självrisken som anges i försäkringsbrevet dras av från de kostnader som ersätts.

Du hittar ditt försäkringsbrev på Mitt Fennia.

7.3 Kostnader som ersätts

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av ett försäkringsfall.

Närmare beskrivningar av kostnader som ersätts

7.3.1 Tvistemål och ansökningsärende

Den försäkrade ersätts de kostnader som orsakas på grund av anlitande av ett ombud och framställande av bevis.

Om ett ärende enbart kan hänskjutas till domstol för prövning utifrån en rättshandling eller ett beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnader från och med det att ärendet kan hänskjutas till tingsrätten för prövning.

Om ärendet har behandlats genom förlikning i domstol, ersätter försäkringen också den försäkrades andel av arvodena och kostnaderna för förlikningsmannens eventuella biträde. Andelen räknas enligt parternas huvudtal.

7.3.2 Ärende som är föremål för skiljeförfarande eller medling

Den försäkrade ersätts de kostnader som orsakas på grund av anlitande av ett ombud och framställande av bevis.

Arvoden och kostnader för skiljemän, förlikningsmän, handelskammarens skiljedomsinstitut eller andra skiljedomsinstitut ersätts dock inte.

7.3.3 Som målsägande i brottmål

Den försäkrade ersätts rättegångskostnaderna för anlitande av ett ombud och för framställande av bevis till den del det vid rättegången varit fråga om den försäkrades privaträttsliga krav till följd av brott. Den försäkrades privaträttsliga krav gäller då annat än rättegångskostnader.

7.3.4 Som svarande i brottmål

Den försäkrade ersätts rättegångskostnader för anlitande av ett ombud och för framställande av bevis, om det är fråga om åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade och om den allmänna åklagaren har beslutat om åtalseftergift eller nedlagt åtalet.

7.3.5 Sökande av ändring hos högsta domstolen

Om sökande av ändring hos högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd, ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring bara i det fall att tillstånd beviljats.

Kostnader på grund av extraordinärt ändringssökande ersätts bara om Högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytande av domen eller återställt försutten fatalietid.

7.3.6 Gemensamt intresse

Om det i ärendet i väsentlig grad är fråga om något annat än den försäkrades eget intresse eller den försäkrade i ärendet ska bevaka ett gemensamt intresse med sådana personer som inte är försäkrade med denna försäkring, ersätter försäkringen bara den del av kostnaderna som ska anses utgöra den försäkrades andel.

7.4 Ersättningsbelopp och beräkning av ersättning

På advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen tillämpas rättsnormerna om rättegångskostnader. Normerna baserar sig på rättegångsbalken och på lagen om rättegång i brottmål.

Om domstolen, till följd av parternas medgivande eller någon annan orsak, inte har uttalat sig om advokat- eller rättegångskostnader i sitt beslut, eller om ärendet har avgjorts enligt ett medgivande eller genom medling, fastställs kostnaderna som ska ersättas också med beaktande av de kostnader som i allmänhet utdömts eller betalats i liknande fall. Av kostnaderna ersätts dock högst det belopp som domstolen dömt den försäkrades motpart att betala, utom när domstolen på grunder som framgår av domslutet uttryckligen har ansett att den försäkrade helt eller delvis själv ska stå för sina kostnader.

För anlitande av ombud ersätts skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid fastställande av vad som är skäliga arvoden och kostnader beaktas värdet på den omtvistade förmånen, ärendets svårighetsgrad och omfattning samt det utförda arbetets mängd och art. Det kostnadsbelopp som ersätts är dock högst så stort som den försäkrades motpart har krävt som kostnadsersättning.

7.5 Kostnader som försäkringen inte ersätter

Försäkringen ersätter inte

 • andra kostnader än de av motpartens rättegångskostnader som anges i punkt 3.1 och som den försäkrade har dömts att betala, om inte annat har antecknats i försäkringsbrevet.

 • motpartens kostnader som den försäkrade enligt överenskommelse ska betala.

 • kostnader för verkställande av dom eller beslut

 • den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader, och inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller genom den försäkrades eget förfarande som orsakar kostnadshöjning eller onödiga kostnader

 • kostnader för införskaffande av ett juridiskt sakkunnigutlåtande

 • kostnader som uppstår till följd av en polisanmälan eller en begäran om undersökning eller av en förundersökning i brottmål

 • kostnader för sådana omständigheter eller bevis som domstolen inte beaktar på grund av att de framförts för sent

 • kostnader som den försäkrade eller hans eller hennes ombud orsakat genom att utebli från rättegången, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att lägga fram ett påstående som de har vetat eller borde ha vetat vara obefogat

 • kostnader som den försäkrade eller den försäkrades ombud orsakat genom att förlänga rättegången uppsåtligen eller av oaktsamhet

 • kostnader för en rättegång som den försäkrade eller den försäkrades ombud inlett utan att motparten givit anledning till det

 • kostnader för en onödig rättegång som den försäkrade eller den försäkrades ombud föranlett uppsåtligen eller av oaktsamhet

 • arvoden och kostnader för skiljemän, förlikningsmän, handelskammarens skiljedomsinstitut eller andra skiljedomsinstitut

 • kostnader för ansökan om offentlig rättshjälp.

7.6 Övriga ersättningsbestämmelser

Fennia utbetalar alltid ersättning för den försäkrades advokat- och rättegångskostnader efter handläggningen i en rättsinstans i fråga eller efter att förlikning nåtts, om inte annat överenskommits med Fennia. De kostnader som dömts att betalas och som eventuellt ersätts betalas dock först efter en lagakraftvunnen dom.

Från Fennias ersättningsskyldighet avdras den kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala till den försäkrade. Kostnadsersättningen dras av om denna ersättning har kunnat inkasseras från den betalningsskyldiga. Denna avdragsprincip tillämpas också på staten om staten är skyldig att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader efter att käromålet förkastats.

Om motparten eller staten har dömts eller förbundit sig att till den försäkrade utbetala kostnadsersättning, men kostnadsersättningen vid utbetalning av ersättning med stöd av försäkringen är obetald, är den försäkrade skyldig att innan ersättningen utbetalas överföra sin rätt till kostnadsersättning till Fennia upp till det ersättningsbelopp som utbetalas med stöd av försäkringen.

Om kostnaderna överstiger det högsta ersättningsbelopp som anges i punkt 6.1 och den försäkrade därför har varit tvungen att betala en del av sina kostnader själv, är den försäkrade skyldig att till Fennia överföra den del av motpartens eller statens kostnadsersättning som överskrider den del som den försäkrade själv betalat.

Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala har utbetalats till den försäkrade, eller om den försäkrade på annat sätt fått den till godo, ska den försäkrade återbetala kostnadsersättningen inklusive ränta till Fennia upp till det ersättningsbelopp som betalats ut från försäkringen.

7.7 Mervärdesskatt

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i räkningen för advokatuppdrag eller rättegångskostnader, dras den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna av från ersättningen.

8.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokatkostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp för att bestrida ogrundade krav vid identitetsstöld.

Försäkringen gäller händelser som har samband med den försäkrades privatliv och som inträffat under försäkringens giltighetstid.

8.2 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor i samma hushåll med försäkringstagaren. Som stadigvarande hemvist ses den adress som är införd i befolkningsregistermyndighetens register.

8.3 Försäkringsfall som ersätts från försäkringen

Försäkringen ersätter försäkringsfall där en tredje part använder den försäkrades identitetsbevis utan den försäkrades samtycke i syfte att förskingra eller utföra en brottslig handling. Det kan till exempel vara fråga om att öppna bankkonto, ansöka om kreditkort eller lån eller att öppna telefonabonnemang i den försäkrades namn.

Med identitetsbevis avses identifikation, vars syfte är att identifiera den försäkrade. Med sådana identitetsbevis avses till exempel pass, körkort, bankkort, personbeteckning, kontonummer, användar-ID, elektronisk underskrift eller PIN-kod.

8.4 Begränsningar som gäller försäkringsfall

Försäkringen ersätter inte

 • identitetsstöld som har samband med den försäkrades arbete eller annan yrkes- eller tjänsteutövning som huvud- eller bisyssla

 • identitetstöld som utförts av de försäkrade

 • identitetsstöld som är en följd av en straffbar gärning som den försäkrade utfört

 • den försäkrades eventuella ekonomiska förluster eller kostnader frånsett advokatkostnader som anges i punkt 8.1

 • försäkringsfall som inte anmälts till polisen.

8.5 Ett och samma försäkringsfall

Ett försäkringsfall är en eller flera upprepade händelser som hör samman och vars orsak är identitetsstöld. Om skadorna grundar sig på samma händelse eller omständighet anses de vara ett försäkringsfall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om skador som hör samman konstateras under flera försäkringsperioder, anses de höra till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

8.6 Försäkringsbelopp och självrisk

Försäkringen ersätter högst 2 000 euro per skada och försäkringsperiod. Försäkringen har ingen självrisk.

8.7 Tillämpning av rättsskyddsförsäkringens villkor

Vi tillämpar i övrigt rättsskyddsförsäkringens villkor.

8.8 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall

Om den försäkrade misstänker eller upptäcker att hans eller hennes identitet har missbrukats, ska den försäkrade genast kontakta Fennias samarbetspartner.

Samarbetspartnern erbjuder telefonstöd, vars syfte är att förebygga skada, utreda skadans omfattning och begränsa följderna av skadan.

Den försäkrade ska göra en polisanmälan.

Den försäkrade ska använda den tjänst Fennias samarbetspartner erbjuder såvida det är möjligt för att bestrida ogrundade krav. Om samarbetspartnern inte längre kan hjälpa med de ogrundade kraven och den försäkrade vill använda identitetsstöldsförsäkringen, ska den försäkrade göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Faktorer som påverkar försäkringspremien är

 • försäkringstagarens, de försäkrades eller egendomsinnehavarens uppgifter som anges i försäkringsbrevet

 • egenskaper och användningsändamål för det försäkrade objektet, som anges i försäkringsbrevet

 • försäkringsskyddets omfattning och storleken på självrisken

 • objektets, försäkringstagarens, de försäkrades eller egendomsinnehavarens ålder och adress.

Fennia har rätt att ändra försäkringspremien vid övergång till ny försäkringsperiod, om de ovannämnda faktorerna ändras eller uppgifter om den relaterade statistiska skaderisken ändras.

Du hittar Allmänna avtalsvillkor på nättjänsten Mitt Fennia.

I de allmänna avtalsvillkoren nämns de andra situationerna där försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringspremien.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor