Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehdot

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuksenottaja on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutettu

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan lisäksi hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriin merkittyä osoitetta.

Vakuutustapahtuma

Vakuutustapahtuma on vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta voidaan maksaa ehtojen mukaisesti korvausta.

Rajoitusehto

Rajoitusehdoissa kerrotaan, minkälaisia vahinkoja vakuutuksesta ei voida korvata.

Omavastuu

Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan tai vakuutusehtoihin. Omavastuu on osuus, joka vahingosta jää vakuutuksenottajan vastuulle. Omavastuu vähennetään maksettavasta korvauksesta.

Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan, ja se on vakuutusyhtiön korvauksen enimmäismäärä vahinkotapahtumassa.

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yhdessä Fennian yleisten sopimusehtojen kanssa, kun vakuutussopimus oikeusturvavakuutuksesta on tehty ja merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutuskirjalla, vakuutusehdoissa ja yleisissä sopimusehdoissa. Vakuutuskirjalle on merkitty vakuutussopimuksen yksilölliset tiedot.

1.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Katso kohdasta 4, millaisiin vakuutustapahtumiin tätä vakuutusturvaa voidaan soveltaa.

Vakuutus koskee vakuutettua hänen yksityiselämäänsä liittyvissä asioissa.

2.1 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja muut henkilöt, jotka asuvat hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään osoitetta, joka on merkitty väestörekisteriviranomaisen rekisteriin.

Jos vakuutuksenottaja on kuollut tai vakuutuksenottaja on kuolinpesä, vakuutettuja ovat ne perheenjäsenet, jotka

 • vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakituisesti hänen kanssaan samassa taloudessa ja

 • asuvat edelleen samassa osoitteessa.

Vakuutettuja ovat myös jakamattoman kuolinpesän osakkaat sellaisissa vahingoissa, jotka liittyvät tällä kotivakuutuksella vakuutetun huoneiston, kiinteistön tai irtaimiston omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen.

Perheenjäsenet ja kuolinpesän osakkaat ovat kuitenkin vakuutettuja vain silloin, jos heillä ei ole omaa vakuutusta.

2.2 Tuomioistuimet ja voimassaolo

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka voidaan Suomessa saattaa käräjäoikeudessa käsiteltäviksi välittömästi.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, joita käsittelevät hallinnolliset viranomaiset tai erikoistuomioistuimet, kuten

 • aluehallintovirasto

 • hallinto-oikeus

 • vakuutusoikeus tai

 • korkein hallinto-oikeus.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, joita käsittelevät

 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

 • Euroopan unionin tuomioistuin tai

 • Euroopan unionin yleinen tuomioistuin.

Vakuutus sisältää ne turvat, jotka on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuskirjasi löydät Oma Fennia -verkkopalvelusta.

3.1 Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Kun vakuutettu on tuomittu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, ne korvataan samoilla ehdoilla kuin vakuutetun omat asianajokulut silloin, kun

 • kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa on avustanut vakuutettua oikeudenkäynnissä ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut tärkeää lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tai

 • vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen asiassa antamaa päätöstä, joka keskeisiltä osiltaan on vakuutetulle myönteinen.

3.2 Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen laajennus

Laajennuksesta korvataan perusturvan lisäksi vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoilla ehdoilla kuin vakuutetun omat asianajokulut.

3.3 Vuokranantajan oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Oikeudessa käsiteltävän asian on silloin liityttävä välittömästi vakuutuskirjaan merkityn kohteen omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön.

Vakuutukseen ei sovelleta kappaleessa 5 mainittuja rajoitusehtoja 2,3 ja 6.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden olosuhteiden, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, täytynyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana.

Kunkin vakuutetun oikeusturvavakuutuksen voimassaoloajaksi luetaan aika, jonka tämä vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Voimassaoloaikaan voidaan laskea tämän vakuutuksen lisäksi myös muut päättyneet vastaavansisältöiset oikeusturvavakuutukset. Jos voimassaolon jatkumiseen on rajoituksia, ne mainitaan vakuutuskirjassa.

Jos vakuutetulla on voimassa useita oikeusturvavakuutuksia vakuutustapahtuman sattuessa, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vain vakuutuskirjaan merkitty vakuutus.

4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Riita- ja hakemusasiassa korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöidyn vaatimuksen peruste tai määrä kiistetty.

Rikosasiassa korvattava vakuutustapahtuma syntyy, kun:

 • asia tulee vireille tuomioistuimessa ja vakuutettu on asianomistajana.

 • asianomistaja nostaa syytteen tai jatkaa syytettä vakuutettua vastaan, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen.

Ikoni - idea
 • Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan.

 • Syytettä on jatkettu, kun virallisen syyttäjän peruutettua syytteen asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle.

4.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos tai hakemusasiassa samalla puolella tai

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja seuraavissa tapauksissa:

 1. Riitatapauksessa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

 2. Asia liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan, jota tehdään tulon hankkimiseksi.

 3. Asia liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 100 000 euroa.

 4. Asia liittyy jonkun toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemän velan tai sitoumuksen takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen.

 5. Asia liittyy jonkun toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan.

 6. Asia liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

  Jos asia ei liity ansio- tai elinkeinotoimintaan, tämän kohdan rajoitusta ei sovelleta silloin, kun vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona.

 7. Asialla on vakuutetulle vähäinen merkitys. Asia on vähäinen, kun riidanalainen kohde on euromäärältään pienempi kuin vakuutuksen vähimmäisomavastuu.

 8. Tämän vakuutuksen vakuutetut ovat asiassa vastapuolina.

 9. Asia liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on siirretty vakuutetulle mutta siirrosta ei ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta.

 10. Asiassa on kyse syytteestä, jota virallinen syyttäjä ajaa vakuutettua vastaan. Kun tällainen syyte on vireillä, asiassa voi myös olla kyse yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta, jonka asianomistaja on esittänyt vakuutettua kohtaan.

 11. Asia koskee vakuutettua vastaan esitettyä yksityisoikeudellista vaatimusta, kun se perustuu tekoon, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai tuomitsematta rangaistukseen sitä koskevien erityisperusteiden ja -säännösten perusteella.

 12. Asia koskee lähestymiskiellon hakemista tai sen määräämisen vastustamista.

 13. Asia koskee rikoshyödyn menettämistä valtiolle.

 14. Asia koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista tai varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia, jotka liittyvät avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen.

 15. Asia liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, koulutusavustukseen tai asumiseen.

 16. Asiassa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävästään vapauttamisesta.

 17. Asia liittyy konkurssiin.

 18. Asia liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon.

 19. Asia liittyy yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaiseen menettelyyn tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/99) mukaiseen maatalouden harjoittajan vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn.

 20. Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut korvattava joko kokonaan tai osittain tästä oikeusturvavakuutuksesta.

 21. Asia käsitellään ryhmäkanteena.

 22. Asia koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausriskin.

 23. Vakuutettu on asiassa osallisena moottoriajoneuvon omistajana, haltijana tai kuljettajana, myyjänä tai omistajana.

 24. Jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia

  • kauppa- tai taloudellisia pakotteita

  • kieltoja

  • rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Jos vakuutettuna haluat käyttää vakuutustasi, sinun on ilmoitettava siitä Fennialle kirjallisesti etukäteen. Ilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Annamme asian käsittelyn jälkeen vakuutetulle kirjallisen oikeusturvapäätöksen.

Neuvomme sinua mielellämme, jos tarvitset apua vakuutuksesi käyttämisessä. Ole rohkeasti yhteydessä!

Olennaisia vakuutuksen käyttämiseen liittyviä ohjeita:

 • Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa, jolla on lain mukaan oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiestä, joka ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä.

 • Jos asia on edennyt käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn, vakuutetun on vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ei esitä kuluvaatimusta tai luopuu siitä aiheettomasti, vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Jos riita-asiaa sovitellaan yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovittelumenettelyssä (tuomioistuinsovittelu), kuluvaatimusta ei tarvitse esittää sovittelumenettelystä aiheutuneista kuluista.

 • Vakuutetulla ei ole oikeutta hyväksyä asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen määrää niin, että se sitoo Fenniaa.

 • Kun Fennia arvioi oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta, sitä ei sido vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista.

7.1 Vakuutusmäärä

Kun vakuutettu on riita-asiassa vaatimusten esittäjä ja riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahana, vakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa.

Jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan oikeudenkäyntikuluja riidanalaisen kertamaksun määrä enintään kymmenkertaisesti. Etuuden määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään niin suuri kuin oikeudenkäyntikuluvaatimus, jonka vakuutettu on esittänyt vastapuolelleen.

Fennian korvausvelvollisuuden enimmäismäärä Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa, Kuluttajariitalautakunnassa tai FINEn lautakunnissa tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa käsitellyissä riita-asioissa aiheutuneista kuluista on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

7.2 Omavastuu

Korvattavista kuluista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Vakuutuskirjasi löydät Oma Fennia -verkkopalvelusta.

7.3 Korvattavat kulut

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet vakuutustapahtumasta.

Tarkemmat kuvaukset korvattavista kuluista:

7.3.1 Riita- ja hakemusasia

Vakuutetulle korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todisteiden esittämisestä aiheutuneet kulut.

Jos asia voidaan tuoda tuomioistuimen tutkittavaksi vain jonkin oikeustoimen tai jossakin elimessä tai toimituksessa tehdyn päätöksen perusteella, kulut korvataan siitä lukien, kun asia voidaan tuoda käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun osuus sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista. Osuus lasketaan riidan osapuolten pääluvun perusteella.

7.3.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena oleva asia

Vakuutetulle korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todisteiden esittämisestä aiheutuneet kulut.

Välimiehen, sovittelijan, kauppakamarin tai muun välimieslautakunnan palkkioita ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

7.3.3 Rikosasiassa asianomistajana

Vakuutetulle korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todisteiden esittämisestä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on ollut kysymys vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta, joka on johtunut rikoksesta. Yksityisoikeudellisessa vaatimuksessa on tällöin kyse muusta kuin oikeudenkäyntikuluista.

7.3.4 Rikosasiassa vastaajana

Vakuutetulle korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todisteiden esittämisestä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte ja kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen.

7.3.5 Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kulut korvataan vakuutuksesta vain silloin, kun lupa on myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kulut korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

7.3.6 Yhteinen etu

Vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kuluista, jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta edusta tai vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa.

7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattaviin asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin sovelletaan oikeudenkäyntikuluja koskevia oikeusohjeita, jotka perustuvat oikeudenkäymiskaareen ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kulut määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kuluista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama määrä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määritettäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään niin suuri kuin vakuutetun vastapuoli on esittänyt kuluvaatimuksenaan.

7.5 Kulut, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

 • vakuutetun maksettavaksi tuomittuja, muita kuin kohdassa 3.1 mainittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, ellei muusta ole tehty merkintää vakuutuskirjaan.

 • vakuutetun maksettavaksi sovittuja vastapuolen kuluja.

 • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluja.

 • vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukuluja eikä sitä lisäkulua, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kuluja lisäävästä tai tarpeettomasta kuluja aiheuttavasta menettelystä.

 • oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja.

 • rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.

 • kuluja sellaisista seikoista tai todisteista, jotka esitetään liian myöhään ja joita tuomioistuin ei siksi ota huomioon.

 • kuluja, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi.

 • kuluja, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet pitkittämällä oikeudenkäyntiä tahallaan tai huolimattomuudesta.

 • kuluja oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman vastapuolen antamaa aihetta.

 • kuluja tarpeettomasta oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuudesta.

 • välimiehen, sovittelijan, kauppakamarin tai muun välimieslautakunnan palkkioita ja kuluja.

 • julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuvia kuluja.

7.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

Fennia maksaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäynti- ja asianajokuluista aina kunkin oikeusasteen käsittelyn tai sovinnon syntymisen jälkeen, ellei Fennian kanssa ole sovittu toisin. Mahdollisesti korvattavat tuomitut kulut maksetaan kuitenkin vasta lainvoimaisen tuomion jälkeen.

Fennian korvausvelvollisuudesta vähennetään kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle. Vähennys tehdään, jos kulukorvaus on saatu perityksi maksuvelvolliselta. Samaa vähennysperiaatetta sovelletaan myös valtioon, jos se on velvollinen korvaamaan asian voittaneen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kanteen hylkäämisen jälkeen.

Jos vastapuoli tai valtio on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta mutta vakuutuksesta korvausta suoritettaessa se on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Fennialle ennen korvauksen maksamista vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrään asti.

Jos kulut ylittävät kohdassa 6.1 mainitun enimmäiskorvausmäärän ja vakuutettu on siksi joutunut maksamaan osan kuluistaan itse, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen tai valtion kulukorvauksesta Fennialle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava Fennialle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

7.7 Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

8.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä henkilöllisyysvarkaustapauksissa perusteettomien vaatimusten kiistämiseksi.

Vakuutus koskee vakuutetun yksityiselämään liittyviä tapahtumia, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

8.2 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja muut henkilöt, jotka asuvat hänen kanssaan samassa taloudessa vakituisesti. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään osoitetta, joka on merkitty väestörekisteriviranomaisen rekisteriin.

8.3 Vakuutuksesta korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtuma, jossa kolmas osapuoli käyttää vakuutetun henkilöllisyystodistusta ilman vakuutetun suostumusta tarkoituksenaan kavaltaa tai tehdä muu rikollinen teko. Kyseessä voi esimerkiksi olla pankkitilin avaaminen, luottokortin tai lainan hakeminen tai puhelinliittymän avaaminen vakuutetun nimiin.

Henkilöllisyystodistuksella tarkoitetaan tunnistetta, jonka tarkoituksena on tunnistaa vakuutettu. Tällaisia tunnisteita ovat esimerkiksi passi, ajokortti, pankkikortti, henkilötunnus, tilinumero, käyttäjätunnus, digitaalinen allekirjoitus tai PIN-koodi.

8.4 Vakuutustapahtumia koskevat rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

 • henkilöllisyysvarkautta, joka liittyy vakuutetun pää- tai sivutoimiseen työhön tai muuhun ammatin- tai viranharjoittamiseen

 • vakuutettujen tekemää henkilöllisyysvarkautta

 • henkilöllisyysvarkautta, joka on seuraus vakuutetun rangaistavasta teosta

 • vakuutetun mahdollisia taloudellisia tappioita, kuluja tai kustannuksia lukuun ottamatta kohdassa 8.1 mainittuja asianajokustannuksia

 • vakuutustapahtumaa, josta ei ole tehty rikosilmoitusta poliisille

 • vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia

  • kauppa- tai taloudellisia pakotteita

  • kieltoja

  • rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

8.5 Yksi vakuutustapahtuma

Yksi vakuutustapahtuma on yksi tai useampi, toistuva ja toisiinsa yhteenkuuluva tapahtuma, joiden syynä on henkilöllisyysvarkaus. Jos vahingot perustuvat samaan tapahtumaan tai olosuhteeseen, niitä pidetään yhtenä vahinkotapahtumana riippumatta siitä, ovatko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos yhteenkuuluvia vahinkoja todetaan usean vakuutuskauden aikana, niiden katsotaan kuuluvan siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko todetaan.

8.6 Vakuutusmäärä ja omavastuu

Vakuutuksesta korvataan enintään 2 000 euroa yhtä vahinkoa ja vakuutuskautta kohden. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

8.7 Oikeusturvavakuutuksen ehtojen soveltaminen

Sovellamme muilta osin oikeusturvavakuutuksen ehtoja.

8.8 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Jos vakuutettu epäilee tai huomaa henkilöllisyytensä väärinkäytöksen, hänen on välittömästi otettava yhteyttä Fennian nimeämään yhteistyökumppaniin.

Yhteistyökumppani tarjoaa puhelintukea, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä vahinkoa, selvittää sen laajuus ja rajoittaa vahingon vaikutuksia.

Vakuutetun on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Vakuutetun pitää käyttää Fennian nimeämän yhteistyökumppanin palvelua niin pitkälle kuin mahdollista, jotta hän voi kiistää perusteettomat vaatimukset. Jos yhteistyökumppani ei enää pysty auttamaan perusteettomien vaatimusten kanssa ja vakuutettu haluaa käyttää henkilöllisyysvarkausvakuutusta, vakuutetun on tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön.

Vakuutuksen maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat

 • vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan vakuutuskirjalla mainitut tiedot

 • vakuutetun kohteen vakuutuskirjalla mainitut ominaisuudet ja käyttötarkoitus

 • vakuutusturvan laajuus ja omavastuun suuruus

 • kohteen, vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan ikä ja osoite.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuskauden vaihtuessa, jos yllä mainitut seikat muuttuvat tai tieto niihin liittyvästä tilastollisesta vahinkoriskistä muuttuu.

Yleiset sopimusehdot löydät Oma Fennia -palvelusta.

Yleisissä sopimusehdoissa on kerrottu muut tilanteet, joissa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet