Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS301 Produktansvarsförsäkring

FS301 Produktansvarsförsäkring

Gäller från och med 1.1.2024

Försäkringsvillkor FS301

Villkoret för produktansvarsförsäkringen fastställer innehållet i produktansvarsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

De försäkrade produkterna och de omsättningar som meddelats Fennia och som utgör grunden för bedömningen av riskens omfattning och försäkringspremien anges i försäkringsbrevet.

1.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter person och sakskador som vållats någon annan till följd av en felaktighet eller säkerhetsbrist i en försäkrad produkt som försäkringstagaren satt i omlopp i sin näringsverksamhet, om skadorna konstaterats under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för dessa.

1.2 Försäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall.

För skador som konstaterats under en och samma försäkringsperiod ersätts högst det dubbla beloppet av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

1.3 Serieskada

Skador föranledda av samma händelse eller omständighet betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadan konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

1.4 Giltighetsområde

Försäkringen gäller inom det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter skador som konstaterats och vars skadepåföljd framkommit inom försäkringens giltighetsområde.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Utöver ersättningsbegränsningarna för de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 tillämpas följande begränsande villkor:

2.1 Skada som försäkrade vållat varandra

Försäkringen ersätter inte skada som drabbar ett företag, en sammanslutning eller en annan organisation som omfattas av samma försäkring.

2.2 Skada som försäkrad produkt vållat sig själv

Försäkringen ersätter inte skada som den produkt som försäkringstagaren satt i omlopp vållat sig själv och inte heller indirekta skador som föranletts av en skada på produkten.

2.3 Återkallelse

Försäkringen ersätter inte kostnader för reklamation, returnering, reparation, utbyte eller för återkallelse av en produkt från marknaden.

Som kostnader för att avvärja en omedelbart hotande skada som ersätts från denna försäkring ersätter dock försäkringen kostnader för meddelanden om risk för skada.

2.4 Avhjälpande av felaktighet hos överlåten produkt

Försäkringen ersätter inte en skada som kan avhjälpas genom att felet i en överlåten produkt repareras eller genom att byta ut produkten.

2.5 Bristfällig funktionsförmåga

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av att produkten inte har den utlovade effekten eller prestations- eller funktionsförmågan.

2.6 Kontraktsansvar

Försäkringen ersätter inte en skada där ersättningsansvaret enbart grundar sig på avtal, utfästelse eller garanti eller någon annan förbindelse om det utan nämnda förbindelse inte skulle finnas något ersättningsansvar.

2.7 I strid med bestämmelser

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakas av en åtgärd som står i strid med lagar eller förordningar eller med föreskrifter eller anvisningar som utfärdats av myndigheter och som försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om.

2.8 Ekonomisk skada

Försäkringen ersätter inte en sådan ekonomisk skada som inte har samband med en sak- eller personskada.

2.9 Böter

Försäkringen ersätter inte böter, avtalsböter, skatt, skatteökning eller skattehöjning, gottgörelseavgifter, konkurrensbrottsavgifter, avgifter av straffkaraktär, tullar eller avgifte som tullmyndigheten har fastställt eller andra påföljder som liknar de ovannämnda.

2.10 Skada som ersätts med stöd av speciallag

Från försäkringen betalas inte ersättning ut för skador till den skadelidande till den del som den skadelidande är berättigad att få ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, patientskadelagen, läkemedelsskadeförsäkringen eller en annan motsvarande speciallag, utländsk lag eller försäkring.

2.11 Miljöskada

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • att vatten, grundvatten, luft eller jordmån förorenats

 • buller, vibration, strålning, drag, värme, lukt, sot, ljus, rök, ånga, gas, damm

 • någon annan inverkan på jordmån, byggnad eller vatten.

Försäkringen ersätter dock en plötslig och oförutsedd miljöskada till följd av ett fel eller bristande säkerhet hos en produkt om försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig för skadan. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsamt, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser.

Utbetalning av ersättning förutsätter dessutom att försäkringstagaren har varit medveten om föroreningen, utsläppet eller någon annan störning senast sex månader efter att den börjat och har framställt ett skriftligt ersättningskrav till Fennia inom ett år från att föroreningen, utsläppet eller störningen började.

För åtgärder för avvärjande av miljöskador och ersättning för de kostnader som de orsakar se punkterna 2.2, 3.4.2 och 4.1 i de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor