Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT301 Tuotevastuuvakuutus

YT301 Tuotevastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutusehto YT301

Tuotevastuuvakuutusehto määrittelee tuotevastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutetut tuotteet ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle ilmoitetut liikevaihdot on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskeman, vakuutetun tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella, ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

1.2 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.

1.3 Sarjavahinko

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, onko vahinko todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

1.4 Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka on todettu ja joiden vahinkoseuraamus on ilmennyt vakuutuksen voimassaoloalueella.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen YT390 korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia rajoitusehtoja.

2.1 Vakuutettujen toisilleen aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu samaan vakuutukseen sisällytetylle yritykselle, yhtymälle tai muulle yhteisölle.

2.2 Vakuutetulle tuotteelle itselleen aiheutunut vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan liikkeelle laskemalle tuotteelle itselleen eikä sen vahingoittumisesta johtuvaa välillistä vahinkoa.

2.3 Takaisinveto

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin välittömästi uhkaavan, tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon torjuntakuluina kustannuksia, jotka aiheutuvat vahingonvaaran tiedottamisesta.

2.4 Luovutetun tuotteen virheellisyyden poistaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen virheellisyys tai vaihtamalla tuote.

2.5 Puutteellinen toimintakyky

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että tuotteella ei ole luvattua vaikutusta tai suoritus- tai toimintakykyä.

2.6 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, lupaukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, eikä korvausvastuuta olisi ilman tällaista sitoumusta.

2.7 Määräystenvastaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu lakien, asetusten tai viranomaisten antamien määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä, josta vakuutuksenottaja on tiennyt tai josta sen olisi pitänyt tietää.

2.8 Taloudellinen vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on esine- tai henkilövahinkoon liittymätöntä, taloudellista vahinkoa.

2.9 Sakko

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa, veroa, veronlisäystä tai veronkorotusta, hyvitysmaksua, kilpailunrikkomismaksua, rangaistusluonteista korvausta, tulleja tai tulliviranomaisen määräämiä maksuja taikka muita edellä mainittujen kaltaisia seuraamuksia.

2.10 Erityislain perusteella korvattava vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa vahingonkärsijälle siltä osin kun vahingonkärsijä on oikeutettu saamaan korvauksen liikennevakuutuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain, potilasvakuutuslain, lääkevahinkovakuutuksen tai vastaavan muun erityislain tai ulkomaisen lain tai vakuutuksen perusteella.

2.11 Ympäristövahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • veden, pohjaveden, ilman tai maaperän pilaantumisesta tai saastumisesta

 • melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä, hajusta, noesta, valosta, savusta, höyrystä, kaasusta, pölystä tai

 • muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen tai veteen.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen ja odottamaton, tuotteen virheen tai puutteellisen turvallisuuden aiheuttama ympäristövahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään 6 kuukautta sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen Fennialle vuoden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.

Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta ks. Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot YT390, kohdat 2.2, 3.4.2 sekä 4.1.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet