Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskyddets olycksfallsförsäkringar för vuxna - broschyr
Fenniaskyddets olycksfallsförsäkringar för vuxna broschyr

Fenniaskyddets olycksfallsförsäkringar för vuxna - broschyr

Gäller från och med 1.1.2023

I den här produktbroschyren redogör vi för det centrala innehållet i Fenniaskyddets olycksfallsförsäkringar. Broschyren innehåller också exempel på de väsentligaste begränsningarna och hur priserna på försäkringarna bestäms. Broschyren är ingen fullständig beskrivning av försäkringarna. Ta därför också noggrant del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Du får försäkringsvillkoren tillsammans med försäkringsbrevet eller, om du så önskar, redan innan du tecknar försäkringen.


Fenniaskyddet är ett försäkringspaket till vilket du enligt ditt val kan ansluta försäkringar för ditt hem och annan egendom samt som Fennias hemförsäkringskund personförsäkringar för dig själv och dina familjemedlemmar. Du kan ändra antalet försäkringar eller innehållet i försäkringarna när som helst.

Till Fenniaskyddet kan du ansluta

som skydd för din egendom

 • hemförsäkringar

 • resgodsförsäkringar

 • båtförsäkringar

 • djurförsäkringar

 • skogsförsäkringar

 • lantbruksförsäkringar

som skydd mot rättsliga risker

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

som skydd för dig och dina familjemedlemmar

 • sjukkostnadsförsäkringar (Skydd för hälsa)

 • olycksfallsförsäkringar

 • resenärförsäkringar.

Försäkringarna kan sökas av personer som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland. Om den försäkrade stadigvarande flyttar från Finland, meddela om det omgående till Fennia. Namnet på den försäkrade anges i försäkringsbrevet.

Olycksfallsförsäkringens giltighet enligt den försäkrades ålder

En olycksfallsförsäkring för vuxna beviljas 17–69-åringar. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år.

För vuxna kan du välja Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring för vuxna antingen för fritid eller för heltid.

En heltidsförsäkring för vuxna gäller överallt i världen både i arbetet och på fritiden.

En fritidsolycksfallsförsäkring för vuxna gäller bara på fritiden. Försäkringen ersätter inte olycksfall som inträffar när den försäkrade i förvärvssyfte utför arbete i någon annans tjänst eller som självständig företagare, och inte heller olycksfall som inträffar under omständigheter som beror på ett sådant arbete (t.ex. arbetsresor).

Olycksfallsförsäkringarna gäller under de 12 första månaderna den försäkrade bor utomlands. Tillfällig utlandsvistelse som varar längre än 12 månader ska meddelas Fennia. Stadigvarande flytt från Finland ska omedelbart meddelas Fennia.

Försäkringarnas giltighet vid idrottsutövning

Försäkringen gäller bara vid sedvanliga idrottsaktiviteter som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition.

Försäkringen gäller bara med separat avtal och mot extra premie

 • vid tävlingar, matcher eller träningar som har anknytning till tävlingar och matcher som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening

 • vid utövning av farliga idrottsgrenar, som separat anges i villkoren.

Farliga grenar är till exempel

 • kampsporter

 • motorsport

 • flygsport

 • klättringsgrenar, t.ex. bergsbestigning

 • väggklättring utan skydds- och säkerhetsutrustning

 • ice cross downhill

 • vandringar på egen hand utan professionell guide på glaciärer eller på över 3 000 meters höjd

 • vandringar utanför Norden i vildmark, öken eller djungel på egen hand utan professionell guide

 • oceansegling

 • fridykning och dykning med dykapparat.

När man för första gången prövar på en hobby eller en idrottsgren betraktas det inte som hobbyverksamhet.

Följande idrottsgrenar omfattas inte av försäkringen ens genom tilläggsavtal:

 • amerikansk fotboll

 • rugby

 • mixed martial arts

 • utförsåkning utanför markerade pister (s.k. offpiståkning).

Olycksfallsförsäkringen ersätter skador till följd av olycksfall. (Se definition av olycksfall nedan.)

I olycksfallsförsäkringarna ingår alltid ersättning för vårdkostnader och men. Dessutom kan du välja och särskilt avtala att din försäkring också ersätter dödsfall till följd av ett olycksfall och tillfällig arbetsoförmåga till följd av ett olycksfall.

Vårdkostnader till följd av skada

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall till den del de inte ersätts med stöd av någon lag. Om den lagstadgade rätten till ersättning gått förlorad på grund av att försäkringsplikten försummats, t.ex. om trafikförsäkringen inte varit giltig när en trafikskada inträffade, ersätter personförsäkringen inte heller de här vårdkostnaderna. Vårdkostnader är till exempel läkararvoden, sjukhusavgifter, läkemedelskostnader och resekostnader.

Vårdkostnader ersätts mot originalkvitton.

Olycksfallsförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall högst upp till 20 000 euro per olycksfall.

Om försäkringen har utvidgats att omfatta även idrott, ersätter försäkringen vårdkostnader till följd av olycksfall som uppstått i tävlingar, matcher eller träningar som har anknytning till tävlingar och matcher som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, och i farliga idrottsgrenar högst upp till 8 500 euro per olycksfall.

Men till följd av olycksfall

Med men avses ett medicinskt bedömt allmänt men, som den försäkrade har drabbats av till följd av en olycksfallsskada. Menet bestäms enbart enligt skadans art och svårighetsgrad. Individuella omständigheter som yrke eller fritidsintressen beaktas inte. Funktionsförmågan jämförs med funktionsförmågan hos en frisk person i samma ålder.

Utropstecken - ikon

Obs! Ett medicinskt men är inte detsamma som nedsatt arbetsförmåga.

Invaliditetsgraden fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som utfärdats av Social- och hälsovårdsministeriet och som gällde när olycksfallet inträffade. För fullständigt bestående men (invaliditetsklass 20) utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. För partiellt bestående men betalas den andel av försäkringsbeloppet ut som motsvarar den fastställda invaliditetsklassen. Ersättningen betalas ut efter att menet blivit bestående.

Ett bestående men fastställs tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade. Om den försäkrade avlider innan ett år har gått sedan olycksfallet, betalas menersättning inte ut.

Dagersättning

Om olycksfallsförsäkringen omfattar dagpenning, betalas dagersättning ut för den tid den försäkrade är arbetsoförmögen till följd av ett olycksfall, eller den del av dagersättningen som motsvarar den nedsatta arbetsförmågan. Dagersättning betalas tidigast ut från det att läkarvård inletts och högst tills att ett år gått från olycksfallet.

Dödsfall till följd av olycksfall

Om ersättning för dödsfall till följd av ett olycksfall ingår i olycksfallsförsäkringen, betalas det försäkringsbelopp ut som gällde vid tidpunkten för olycksfallet till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. Från denna ersättning dras av den engångsersättning för men som betalades ut med anledning av samma olycksfall.

Ersättning betalas inte ut om den försäkrade avlider efter att det har gått tre år från olycksfallet.

Definition av olycksfall

Ett olycksfall är en plötslig, oväntad, yttre händelse som orsakar kroppsskada och som den försäkrade ofrivilligt drabbas av.

Som olycksfall betraktas även ett smärttillstånd som uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och rörelse och för vilken läkarvård givits inom sju dygn från smärttillståndets början. Som vårdkostnader för smärttillstånd ersätts dock inte en magnetundersökning eller ett operationsingrepp.

Som olycksfall betraktas även följande händelser som inträffat utan den försäkrades förskyllan: drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skada till följd av påtaglig tryckförändring, gasförgiftning samt förgiftning som orsakats av ett ämne som förtärts av misstag.

Obs!

Som olycksfall betraktas inte till exempel ischias, bråck eller skada på akillessenan om de är en följd av en sjukdom eller ett annat lyte.

Exempel på händelser och kostnader som olycksfallsförsäkringen inte ersätter

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte

 • om skadan beror på ett försäkringsfall till följd av en sjukdom eller kroppsskada hos den försäkrade

 • om skadan beror på bitande på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor har bidragit till skadan.

Om en sjukdom eller ett lyte utan samband med olycksfallet har bidragit till olycksfallet, betalas dagersättning ut och ersättning för vårdkostnader och men bara till den del de beror på olycksfallet i fråga.

Försäkringen ersätter inte som vårdkostnader

 • inkomstbortfall till följd av vård och inte heller övriga indirekta förluster

 • kostnader för rehabilitering, annan än i villkoren angiven fysioterapi eller övrig med den jämförbar behandling.

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte heller psykiska följder av olycksfall, med undantag av de begränsningar som anges i försäkringsvillkoren.

Dagersättning betalas ut efter att den självrisktid som överenskommits och som anges i försäkringsbrevet har upphört. I andra fall har försäkringarna ingen självrisk.

Försäkringsskyddets omfattning, försäkringsbelopp och självrisken i den eventuella dagersättningen påverkar priset på försäkringen. På premien ges familjerabatt om Fenniaskyddets försäkringspaket innehåller fler än en olycksfallsförsäkring för vuxna.

Premierna för ditt individuella Fenniaskydd och tillhörande rabatter finns i försäkringsförslaget eller i försäkringsbrevet.

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera uppgifterna i försäkringsbrevet och meddela Fennia om eventuella fel. Vi skickar dig årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod.

Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter som gäller försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar en försäkring.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjustering.

Försäkringstagaren har upplysningsplikt. Därför ska man svara ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Premierna kan höjas eller till försäkringen kan fogas begränsande villkor.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen har angetts i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan vi sänka ersättningen enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte betalas på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från att meddelandet om uppsägningen skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

En personförsäkring som har upphört på grund av att någon annan premie än den första premien inte betalats träder på nytt i kraft om försäkringstagaren betalar premien inom sex månader efter att försäkringen upphört. Försäkringen träder då i kraft dagen efter att premien betalats.

Om det är fråga om att den första premien i en försäkring inte har betalats, eller om det har gått längre tid än sex månader från att försäkringen upphörde, kan försäkringsskyddet fås att träda i kraft på nytt bara genom att lämna in en ny försäkringsansökan och hälsodeklaration.

Försäkringsbeloppen och -premierna är till den del som gäller dödsfall och men bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Premierna för olycksfallsförsäkringar är inte avdragsgilla i privatpersoners beskattning.

Ersättningar för vårdkostnader och men är skattefria. Dagersättning som betalas ut från olycksfallsförsäkringen är skattepliktig inkomst.

Dödsfallsersättningar som betalas ut till nära anhöriga vid dödsfall är helt arvsskattepliktiga. Dödsfallsersättningar som betalas ut till andra förmånstagare än en änka, änkling och nära anhöriga är skattepliktig kapitalinkomst.

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia inom ett år efter det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och de uppgifter som behövs för att reda ut vårt ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har framkallats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

Fennia har rätt att bestämma på vilken läkarcentral, vilket sjukhus eller vilken vårdinrättning de behövliga undersökningarna kan göras och den behövliga vården kan ges. Om undersökningen görs eller vården ges på en annan vårdinrättning än den som Fennia hänvisade till, betalas ersättningen ut högst enligt kostnadsnivån på den vårdplats som Fennia hänvisade till.

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadestånds skyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Du gör en skadeanmälan smidigt på Mitt Fennia när det passar dig bäst.

Du kan anmäla skador också per telefon

 • Hushåll 010 503 2000

Ersättningen kan betalas in på ditt bankkonto direkt när beslutet har fattats. Förvara samtliga kvitton i ett år, så att du på begäran kan lämna in dem till Fennia. I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv) .

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

På Fennia behandlar vi våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskydds- och försäkringslagstiftningen. Vid behandlingen av personuppgifterna ser vi alltid till att våra kunders integritet skyddas.

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i försäkrings- och ersättningsbesluten. Automatiskt beslutsfattande meddelas separat samband med den tjänst som utnyttjar automatiskt beslutsfattande och vid behov begärs ett samtycke till dess användning. Du har alltid rätt att överföra ärendet för manuell hantering.

Den registrerade har rätt att ta del av och granska sina personuppgifter på vår nättjänst och be om rättelse av uppgifter som är felaktiga eller föråldrade.

Vi överlåter dina uppgifter endast med stöd av lagen eller med ditt samtycke. Vid produktionen av tjänster och behandlingen av personuppgifter använder vi noggrant utvalda externa tjänsteleverantörer. Till tjänsteleverantören överför vi endast de uppgifter som är nödvändiga för produktion av tjänster. Våra tjänsteleverantörer arbetar för vår räkning och de har ingen självständig rätt att använda uppgifterna.

Vi anmäler skador som gäller privatpersoner till försäkringsbolagens gemensamma skaderegister för att bekämpa brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolag. I missbruksregistret anges också uppgifter om de personer som gjort sig skyldiga till brott mot försäkringsbolag.

Du kan ta del av hur vi behandlar personuppgifter på www.fennia.fi/dataskydd. På vår webbplats hittar du också våra registerbeskrivningar och information om dina rättigheter.

Du kan ställa frågor till oss om behandling av personuppgifter per e-post på tietosuoja@fennia.fi.

Kundkontrolluppgifter och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har fåtts som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vi spelar in telefonsamtal

Vi spelar in samtal vid försäkrings-, ersättnings- och specialgranskningsfunktionerna för att sköta kundrelationer och för att säkerställa innehåll i samtal. Vi kan också spela in samtal i utbildningssyfte för att förbättra vår kundservice.

Samtalspriser

För inrikessamtal från en fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 5 eller med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

Tillämplig lagstiftning och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fenniakoncernens bolag har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 470 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor