Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan aikuisten tapaturmavakuutukset - esite
Tapaturmavakuutuksen esite2

Fenniaturvan aikuisten tapaturmavakuutukset - esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Tässä tuote-esitteessä kerrotaan Fenniaturvan tapaturmavakuutusten keskeinen sisältö. Esitteessä kerrotaan myös esimerkkejä tärkeimmistä rajoituksista ja vakuutusten hinnan määräytymisestä. Tämä esite ei ole täydellinen selvitys vakuutuksista. Sen vuoksi tutustu huolellisesti myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin. Vakuutusehdot saat vakuutuskirjan mukana tai halutessasi jo ennen vakuutuksen ottamista.


Fenniaturva on vakuutuskokonaisuus, johon voit liittää valintasi mukaan kodin ja muun omaisuuden vakuutukset sekä kotivakuutusasiakkaana henkilövakuutukset itsellesi ja perheenjäsenillesi. Voit koska tahansa muuttaa vakuutustesi lukumäärää tai sisältöä.

Fenniaturvaan voit liittää

omaisuutesi turvaksi

 • kotivakuutukset

 • matkatavaravakuutukset

 • venevakuutukset

 • eläinvakuutukset

 • metsävakuutukset

 • maatilavakuutukset

oikeudellisten riskien turvaksi

 • oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

itsesi ja perheenjäsenten turvaksi

 • sairauskuluvakuutukset (Terveyden turva)

 • tapaturmavakuutukset

 • matkustajavakuutukset

Vakuutuksia voi hakea Suomessa vakinaisesti asuva henkilö, joka kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Jos vakuutettu muuttaa pysyvästi pois Suomesta, ilmoita siitä viipymättä Fenniaan. Vakuutettu on nimetty vakuutuskirjassa.

Tapaturmavakuutuksen voimassaolo vakuutetun iän mukaan

Aikuisen tapaturmavakuutus myönnetään 17–69-vuotiaille. Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 70 vuotta.

Voit valita aikuiselle Fenniaturvan aikuisen tapaturmavakuutuksen joko täysajalle tai vapaa-ajalle.

Aikuisen tapaturmavakuutus täysajalle on voimassa sekä työssä että vapaa-aikana, kaikkialla maailmassa.

Aikuisen tapaturmavakuutus vapaa-ajalle on voimassa vain vapaa-aikana. Vakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat vakuutetun tehdessä työtä ansiotarkoituksessa toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai tapaturmia, jotka sattuvat tällaisesta työstä johtuvissa oloissa (esim. työmatkat).

Tapaturmavakuutukset ovat voimassa ulkomailla asumisen ensimmäiset 12 kuukautta. Yli 12 kuukauden tilapäinen oleskelu ulkomailla on ilmoitettava Fenniaan. Pysyvä muuttaminen Suomesta on viipymättä ilmoitettava Fenniaan.

Vakuutusten voimassaolo urheilutoiminnassa

Vakuutus on voimassa vain oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi harrastetussa, tavanomaisessa urheilutoiminnassa.

Vakuutus on voimassa vain erillisellä sopimuksella ja lisämaksusta

 • urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai kilpailuihin ja otteluihin liittyvissä harjoituksissa

 • ehdoissa erikseen mainittuja vaarallisia lajeja tai toimintoja harrastettaessa.

Vaarallisia lajeja ovat esimerkiksi

 • taistelulajit

 • moottoriurheilu

 • lentourheilu

 • kiipeilylajit, kuten esim. vuorikiipeily

 • seinäkiipeily ilman suoja- ja turvalaitteita

 • alamäkiluistelu

 • omatoimiset vaellukset ilman ammattiopasta jäätiköillä tai yli 3 000 metrin korkeudessa

 • omatoimiset vaellukset ilman ammattiopasta Pohjoismaiden ulkopuolelle erämaassa, aavikolla tai viidakossa

 • valtameriveneily

 • laite- ja vapaasukellus.

Harrastuksenomaiseksi toiminnaksi ei katsota ensimmäistä tutustumiskertaa harrastukseen tai urheilulajiin.

Vakuutus ei ole lisäsopimuksestakaan voimassa seuraavissa urheilulajeissa:

 • amerikkalainen jalkapallo

 • rugby

 • vapaaottelu

 • laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella (ns. offpiste-laskettelu).

Tapaturmavakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat vahingot. (Katso tapaturman määritelmä jäljempänä.)

Tapaturmavakuutuksiin sisältyy aina korvaus hoitokuluista ja haitasta. Lisäksi voit valita ja sopia erikseen kattaako vakuutuksesi myös tapaturmaisen kuoleman ja tapaturman aiheuttaman tilapäisen työkyvyttömyyden.

Vamman hoitokulut

Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Jos lakiin perustuva oikeus korvaukseen on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, esimerkiksi jos liikennevakuutus ei ole ollut voimassa liikennevahingon sattuessa, ei henkilövakuutuskaan korvaa näitä hoitokuluja. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut, lääkekulut ja matkakulut.

Hoitokulut korvataan alkuperäisten tositteiden perusteella.

Tapaturmavakuutus korvaa tapaturman hoitokuluja enintään 20 000 euroa tapaturmaa kohti.

Jos vakuutus on laajennettu kattamaan myös urheilua, korvataan tapaturman hoitokuluja urheiluseuran tai -liiton järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai kilpailuihin ja otteluihin liittyvissä harjoituksissa ja vaarallisissa lajeissa sattuneissa vahinkotapahtumissa enintään 8 500 euroa tapaturmaa kohti.

Tapaturman aiheuttama haitta

Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka tapaturmavammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määriteltäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu ja vaikeusaste, ei yksilöllisiä oloja, kuten ammattia tai harrastuksia. Toimintakykyä verrataan samanikäisen, terveen henkilön toimintakykyyn.

Huutomerkki -ikoni

Huom. Lääketieteellinen haitta ei ole sama kuin työkyvyn alenema.

Haitan suuruus määritellään tapaturman sattuessa voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituspäätöksen mukaan. Täydestä pysyvästä haitasta (haittaluokka 20) maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi.

Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos vakuutettu kuolee, ennen kuin yksi vuosi on kulunut tapaturmasta, ei haittakorvausta makseta.

Päiväkorvaus

Jos tapaturmavakuutukseen sisältyy päiväkorvaus, maksetaan tapaturman aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta päiväkorvausta tai työkyvyn alenemista vastaava osa siitä. Päiväkorvausta maksetaan aikaisintaan lääkärinhoidon alkamisesta ja enintään siihen saakka, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi.

Tapaturmainen kuolema

Jos tapaturmavakuutukseen sisältyy korvaus tapaturmaisesta kuolemasta, maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa voimassa oleva vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu kertakorvaus haitasta.

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturman sattumisesta on kulunut kolme vuotta.

Tapaturman määritelmä

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava, odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä syntynyt lihaksen tai jänteen kipeytyminen, johon on annettu lääkärinhoitoa seitsemän vuorokauden kuluessa kipeytymisestä. Kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistoa, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista, kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä.

Huom.

Tapaturmaksi ei katsota esimerkiksi iskiasta, tyrää tai akillesjänteen vammaa, jos ne ovat seurausta sairaudesta tai muusta viasta.

Esimerkkejä vakuutustapahtumista, joita tapaturmavakuutus ei korvaa

Tapaturmavakuutus ei korvaa, jos

 • vamman syynä on vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttama vakuutustapahtuma

 • vamma on aiheutunut puremisesta hampaalle tai hammasproteesille, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinenkin tekijä.

Jos tapaturmaan on myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan päiväkorvausta ja korvausta hoitokuluista ja haitasta vain siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet ko. tapaturmasta.

Hoitokuluina vakuutus ei korvaa

 • hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä

 • kuntoutuksesta, muusta kuin vakuutusehdoissa mainitusta fysioterapiasta tai muusta niihin rinnastettavasta hoidosta aiheutuneita kuluja.

Tapaturmavakuutus ei myöskään korvaa tapaturman psyykkisiä seurauksia vakuutusehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Päiväkorvausta maksetaan sovitun ja vakuutuskirjaan merkityn omavastuuajan päätyttyä. Muissa tapauksissa vakuutuksissa ei ole omavastuuta.

Vakuutusturvan laajuus, vakuutusmäärät sekä mahdollisen päiväkorvauksen omavastuu vaikuttavat vakuutuksesi hintaan. Maksussa huomioidaan perhealennus, jos Fenniaturvan vakuutuskokonaisuuteen on liitetty useampi kuin yksi aikuisten tapaturmavakuutus.

Oman yksilöllisen Fenniaturvasi maksut ja niihin liittyvät alennukset löydät vakuutusehdotuksesta tai vakuutuskirjasta.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Tarkista vakuutuskirjaan merkityt tiedot ja ilmoita Fenniaan mahdollisista virheistä. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä.

Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja niissä määritellyllä tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Vakuutuksenottaja on tiedonantovelvollinen. Tämän vuoksi kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin tulee vastata rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, voimme alentaa korvausta sen mukaan, kuin se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin voimassa keskeytyksettä, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Jos vakuutukset ovat päättyneet muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun maksamatta jättämisen vuoksi, henkilövakuutukset saa uudelleen voimaan maksamalla vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa vakuutusten päättymisestä. Vakuutukset tulevat tällöin voimaan maksun maksamista seuraavasta päivästä.

Jos kyseessä on ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönti tai aikaa vakuutuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, vakuutuksen voi saada voimaan vain tekemällä uuden vakuutushakemuksen terveysselvityksineen.

Vakuutusmäärät ja -maksut ovat kuoleman ja haitan osalta sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Tapaturmavakuutusten maksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoisia.

Hoitokulukorvaukset ja haittakorvaukset ovat verottomia. Tapaturmavakuutuksen päiväkorvaukset ovat veronalaista tuloa.

Kuolemantapausten perusteella maksettava kuolemantapauskorvaus on lähiomaisille kokonaan perintöverotettavaa. Muille edunsaajille kuin leskelle ja lähiomaisille maksettu kuolemantapauskorvaus on veronalaista pääomatuloa.

Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Fennialla on oikeus osoittaa lääkärikeskus, sairaala tai hoitolaitos, jossa voidaan tehdä tarvittavat tutkimukset ja antaa tarpeellinen hoito. Jos tutkimus tehdään tai hoito annetaan muussa kuin Fennian osoittamassa hoitolaitoksessa, korvaus maksetaan korkeintaan Fennian osoittaman hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta.

Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomio nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Vahinkoilmoituksen teet kätevimmin Oma Fennia -verkkopalvelussa silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

Vahingosta voit ilmoittaa myös puhelimitse

 • Kotitaloudet 010 503 5022

Korvaus voidaan maksaa pankkitilillesi heti, kun päätös on tehty. Säilytä kaikki kuitit vuoden ajan, jotta voit pyydettäessä toimittaa ne Fenniaan. Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme.

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi).

Käsittelemme Fenniassa asiakkaidemme henkilötietoja tietosuoja- ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Huolehdimme aina asiakkaidemme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä.

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa vakuutus- ja korvauspäätöksissä. Automaattisesta päätöksenteosta ilmoitetaan erikseen automaattista päätöksentekoa hyödyntävän palvelun yhteydessä ja pyydetään tarvittaessa suostumus sen hyödyntämiseen. Sinulla on aina oikeus saattaa asiasi manuaalisesti käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot verkkopalvelussamme ja vaatia virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista.

Luovutamme tietojasi vain lainsäädännön nojalla tai antamasi suostumuksen perusteella. Käytämme palvelujemme tuottamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä apunamme huolellisesti valittuja ulkopuolisia palveluntarjoajia. Siirrämme palvelutarjoajalle vain ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelujen tuottamista varten. Palveluntarjoajamme toimivat meidän puolestamme ja lukuun, eikä heillä ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja.

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi ilmoitamme yksityishenkilöä koskevista vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin. Väärinkäytösrekisteriin ilmoitetaan myös tiedot henkilöistä, joiden epäillään syyllistyneen vakuutusyhtiöön kohdistuvaan rikokseen.

Voit tutustua tapaamme käsitellä henkilötietoja osoitteessa www.fennia.fi/tietosuoja. Löydät verkkosivuiltamme myös henkilörekistereidemme selosteet ja tietoa oikeuksistasi.

Voit kysyä meiltä yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä sähköpostitse osoitteella tietosuoja@fennia.fi.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Tallennamme puheluita

Tallennamme puheluita vakuutus-, korvaus- ja erikoistarkastustoiminnoissa asiakassuhteen hoitamiseksi ja käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi. Saatamme tallentaa puheluita myös koulutuskäyttöön asiakaspalvelumme parantamiseksi.

Puhelujen hinnat

Soitto 010 5 -alkuisiin ja 010 19 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa kotimaan verkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelumaksun verran.

Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia on merkitty seuraaviin julkisiin rekistereihin:

Kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 470 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet