Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Olycksfallsförsäkring för utlandsarbete

Olycksfallsförsäkring för utlandsarbete

Gäller från och med 1.1.2021

Försäkringsvillkor enligt 204 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

1.1

Arbetstagare som arbetar utomlands och som inte ska försäkras med stöd av 3 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar kan försäkras mot olycksfall i arbete och arbetssjukdomar enligt dessa försäkringsvillkor. Försäkringstagaren kan endast vara ett finländskt företag.

1.2

En arbetsgivare kan teckna en frivillig försäkring för arbetstiden för en arbetstagare som arbetsgivaren kan ordna pensionsskydd för med stöd av 150 § 2–4 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

1.3

Försäkringen träder i kraft från den tidpunkt då Fennia bevisligen har fått försäkringsansökan, såvida det inte har avtalats om en senare begynnelsetidpunkt.

1.4

Försäkringen beviljas inte för professionell idrott. Professionella idrottare ska försäkras separat i enlighet med lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

2.1

Försäkrade är de personer som namnges i försäkringsbrevet.

3.1

Försäkringen gäller endast på arbetstid.

3.2

Försäkringen gäller utanför Finland.

4.1

Försäkringspremien bestäms utifrån arbetets riskbenägenhet och den lön som den arbetsgivare som tecknade försäkringen betalar ut till arbetstagaren.

4.2

Den dagpenning enligt 58 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som betalas ut från försäkringen bestäms enbart på grundval av den lön för sjukdomstid som den arbetsgivare som tecknade försäkringen betalar eller på grundval av arbetsinkomsterna från arbete hos arbetsgivaren i fråga.

4.3

Försäkringspremien fastställs årligen enligt de premiegrunder som gäller hos Fennia vid respektive tidpunkt. Premiegrunderna har utarbetats enligt bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar skilt vad gäller den obligatoriska försäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, den frivilliga försäkringen för arbetstid och fritidsförsäkringen.

Enligt Fennias premiegrunder tas för den frivilliga arbetstidsförsäkringen alltid minst en minimipremie per kalenderår ut.

5.1

Försäkringstagaren är när han eller hon tecknar en försäkring skyldig att ge Fennia samtliga uppgifter som är av betydelse för försäkringen.

5.2

Försäkringstagaren ska utan dröjsmål meddela Fennia samtliga förändringar som sker under försäkringens giltighetstid, dock senast inom en månad från förändringen.

Om anmälan görs senare än vad som ovan anges, träder ändringen i kraft från tidpunkten för anmälan.

5.3

Den skadade ska utan dröjsmål anmäla de förändringar till Fennia som påverkar ersättningen, som väsentliga förändringar i hälsotillståndet, arbetsförmågan, arbetsinsatsen och arbetsinkomsten.

5.4

Skadefallet ska skriftligen meddelas Fennia senast inom 30 dagar från skadedagen.

6.1

Från försäkringen ersätts ett olycksfall i arbetet som inträffar i arbetet, på eller utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs enligt vad som föreskrivs i 21–25 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

6.2

Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och som leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

6.3

Från försäkringen ersätts också andra skador och sjukdomar till följd av olycksfall, som skavsår orsakat av friktion (18 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar) och väsentligt förvärrande av skador eller sjukdomar till följd av olycksfall. Ersättning betalas inte för förvärrande om olycksfallet hade endast en liten andel i förvärrandet. Ersättning för förvärrande betalas i högst sex månader efter det att olycksfallet inträffade (19 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.4

Från försäkringen ersätts också plötslig ömhet i en muskel eller sena (ömhet orsakad av arbetsrörelse), som har uppkommit utan olycksfall när arbetstagaren utfört enskilda påfrestande arbetsrörelser i arbetet. Ersättning betalas inte om ömheten beror på en tidigare skada eller sjukdom eller på en vävnadsskada som kan uppstå enbart genom ett olycksfall. Ersättning betalas i högst sex veckor från det att ömheten uppstod (33 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.5

Från försäkringen ersätts också en arbetssjukdom, med vilken avses en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakats av att en arbetstagare exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk agens i arbete, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs, eller i utbildning (26–30 i § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.6

Från försäkringen ersätts också en skada till följd av misshandel eller en annan avsiktlig gärning som utförs av en annan person enligt de förutsättningar som föreskrivs i lagen (34 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar). Dessutom ersätts från försäkringen psykisk chockreaktion till följd av ett olycksfall i arbetet under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (35 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.7

En allmän förutsättning för att ersättning ska betalas ut för ett skadefall är att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan skadefallet och skadan eller sjukdomen. När det medicinska orsakssambandet bedöms ska i synnerhet medicinska fynd och observationer, sättet på vilket skadan uppkom och tidigare skador och sjukdomar beaktas.

7.1

De ersättningar som betalas ut från försäkringen bestäms enligt bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

7.2 Sjukvårdsersättningar

Från försäkringen ersätts nödvändiga kostnader för sjukvård till följd av en skada (36–37 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Nödvändiga resekostnader till följd av sjukvård ersätts till den närmaste vårdenheten eller den vårdenhet som anges i betalningsförbindelsen. För en resa med privatbil ersätts hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer.

Fennia har rätt att genom en betalningsförbindelse hänvisa den skadade till en vårdplats. Om vården ges någon annanstans än på den vårdenhet som betalningsförbindelsen anger eller om Fennia inte har gett en betalningsförbindelse, får den skadade ersättning högst för klientavgiften enligt klientavgiftslagen.

Ersättning för kostnader för sjukvård, läkemedel och resor samt tilläggskostnader för hemvård ska sökas hos Fennia inom ett år från att kostnaderna uppstod.

7.3 Ersättning för inkomstbortfall

Dagpenningen är under högst 28 dagar från och med skadedagen, med undantag för den dagen, lika stor som lönen för sjukdomstiden. Efter det är dagpenningen 1/360 av årsarbetsinkomsten som avses i 71–74 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ingen annan än det företag som tecknade försäkringen har rätt att återfå utbetald lön för sjukdomstid eller någon annan förmån från den ersättning för inkomstbortfall som betalas ut från denna försäkring.

8.1

Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör tidigast när Fennia har fått kännedom om uppsägningen.

Försäkringen avslutas den dag då den obligatoriska försäkringen för arbetstid upphör om försäkringstagaren säger upp den i samband med ett överföringsförfarande.

8.2

En försäkring anses ha upphört att gälla från och med den dag då försäkringstagaren försätts i konkurs eller då utmätningsmannen har utfärdat ett intyg över hinder enligt 3 kap. 95 § i utsökningsbalken på grund av försäkringstagarens medellöshet eller att dennes vistelseort inte är känd.

8.3

Fennia har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren har försummat att betala en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

Försäkringen upphör att gälla inom 30 dagar från det att uppsägningen skickades. Försäkringen upphör dock inte om försäkringstagaren betalar den förfallna premien innan uppsägningstiden går ut.

8.4

Om det framgår att den försäkrade för samma arbete har en motsvarande försäkring som trätt i kraft tidigare i ett annat bolag, upphävs den gällande försäkringen hos Fennia retroaktivt från försäkringens begynnelsedag.

Beslut som Fennia fattar med stöd av denna försäkring får överklagas hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden genom ett skriftligt besvär enligt den anvisning om sökande av ändring som bifogas beslutet.

På försäkringen tillämpas lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). När försäkringen tecknas tillämpas dessutom 4 b § 1 mom., 5 § 1 mom., 5 a § och 7 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994).

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

40 426 20

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor