Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Ulkomaantyön tapaturmavakuutus

Ulkomaantyön tapaturmavakuutus

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Vakuutusehdot työtapaturma- ja ammattitautilain 204 §:n mukaan

1.1

Näiden vakuutusehtojen mukaan voidaan vakuuttaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta ulkomailla työskentelevät työntekijät, joita ei ole vakuutettava työtapaturma- ja ammattitautilain 3 §:n perusteella. Vakuutuksenottajana voi olla vain suomalainen yritys.

1.2

Työnantaja voi ottaa vapaaehtoisen työajan vakuutuksen sellaiselle työntekijälle, jolle työnantaja voi järjestää työntekijän eläkelain 150 §:n 2-4 momentin nojalla mainitun lain mukaisen eläketurvan.

1.3

Vakuutus alkaa siitä ajankohdasta, jolloin Fennia on todistettavasti vastaanottanut vakuutushakemuksen, jollei myöhäisemmästä alkamisajasta ole sovittu.

1.4

Vakuutusta ei myönnetä ammattimaiseen urheilemiseen. Ammatikseen urheilevat on vakuutettava erikseen urheilijan tapaturmaeläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaisesti.

2.1

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa nimeltä mainitut henkilöt.

3.1

Vakuutus on voimassa vain työajalla.

3.2

Vakuutus on voimassa muualla kuin Suomessa.

4.1

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksen ottaneen työantajan työntekijälle maksaman palkan ja työn riskialttiuden mukaan.

4.2

Vakuutuksen perusteella maksettava työtapaturma- ja ammattitautilain 58 §:n mukainen päiväraha määrätään yksinomaan vakuutuksen ottaneen työantajan maksaman sairausajan palkan tai mainitun työnantajan työssä saadun työansion perusteella.

4.3

Vakuutusmaksu määrätään vuosittain Fennian kulloinkin voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Maksuperusteet on laadittu työtapaturma- ja ammattitautilain määräysten perusteella erikseen koskien työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista pakollista vakuutusta, vapaaehtoista työajan vakuutusta ja vapaa-ajan vakuutusta.

Fennian maksuperusteiden mukaan vapaaehtoisen työajan vakuutuksen voimassaolosta peritään aina vähintään kalenterivuosikohtainen minimivakuutusmaksu.

5.1

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusta otettaessa Fennialle kaikki vakuuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5.2

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kaikista vakuutuksen voimassa ollessa tapahtuneista muutoksista Fennialle viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta.

Jos ilmoitus tehdään myöhemmin kuin edellä on esitetty, muutos tulee voimaan ilmoitusajankohdasta.

5.3

Vahingoittuneen on viipymättä ilmoitettava Fennialle korvaukseen vaikuttavista muutoksista kuten terveydentilansa, työkykynsä, työntekonsa tai työansionsa olennaisesta muutoksesta.

5.4

Vahinkotapahtumasta on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti viimeistään 30 päivän kuluessa vahinkopäivästä.

6.1

Vakuutuksesta korvataan työtapaturma, joka on sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä säädetään.

6.2

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

6.3

Vakuutuksesta korvataan myös muut tapaturman aiheuttamat vammat ja sairaudet kuten hankauksen aiheuttama ihon hiertymä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 18 §) sekä tapaturman aiheuttama vamman tai sairauden olennainen paheneminen. Korvausta pahenemisesta ei makseta, jos tapaturmalla oli siihen vain vähäinen syyosuus. Korvausta pahenemisesta maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan tapaturman sattumisesta (työtapaturma- ja ammattitautilaki 19 §).

6.4

Vakuutuksesta korvataan myös lihaksen tai jänteen äkillinen kipeytyminen (työliikekipeytyminen), joka on tapahtunut ilman tapaturmaa henkilön suorittaessa yksittäistä kuormittavaa työliikettä. Korvausta ei makseta, jos kipeytyminen johtuu aikaisemmasta vammasta tai sairaudesta tai sellaisesta kudosvauriosta, joka voi syntyä vain tapaturman aiheuttamana. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta kipeytymisestä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 33 §).

6.5

Vakuutuksesta korvataan myös ammattitauti, jolla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai koulutuksessa (työtapaturma- ja ammattitautilaki 26–30 §).

6.6

Vakuutuksesta korvataan myös pahoinpitelyn tai toisen henkilön muun tahallisen teon aiheuttama vahinko laissa säädetyin edellytyksin (työtapaturma- ja ammattitautilaki 34 §). Lisäksi vakuutuksesta korvataan työtapaturman seurauksena henkinen järkytysreaktio laissa säädetyin edellytyksin (työtapaturma- ja ammattitautilaki 35 §).

6.7

Vahinkotapahtuman korvaamisen yleisenä edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet.

7.1

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain säännösten mukaan.

7.2 Sairaanhoitokorvaukset

Vakuutuksesta korvataan vahingon vuoksi tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneet välttämättömät kustannukset (työtapaturma- ja ammattitautilaki 36–37 §).

Sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakustannukset korvataan lähimpään tai maksusitoumuksen mukaiseen hoitopaikkaan. Yksityisellä autolla tehdystä matkasta korvataan puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Fennialla on oikeus maksusitoumuksella ohjata vahingoittunut valitsemaansa hoitopaikkaan. Jos hoito annetaan muualla kuin maksusitoumuksen osoittamassa hoitopaikassa tai Fennia ei ole antanut maksusitoumusta, hoidosta korvataan vahingoittuneelle enintään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu.

Kulujen, kuten sairaanhoito-, lääke-, matka- ja kodinhoidon lisäkulujen korvaamista on haettava Fenniasta vuoden kuluessa niiden syntymisestä.

7.3 Ansionmenetyskorvaukset

Päiväraha on vahinkopäivää lukuunottamatta enintään 28 päivän ajalta samansuuruinen kuin maksettu sairausajan palkka. Tämän jälkeen päiväraha on 1/360 osa työtapaturma- ja ammattitautilain 71—74 §:n mukaisesta vuosityöansiosta.

Muulla kuin vakuutuksen ottaneella yrityksellä ei ole oikeutta saada maksamaansa sairausajanpalkkaa tai muuta etuutta takaisin tämän vakuutuksen perusteella maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta.

8.1

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomisen tultua Fennian tietoon.

Vakuutus päätetään yrityksen pakollisen työajan vakuutuksen päättymispäivään, mikäli vakuutuksenottaja irtisanoo sen siirtomenettelyn yhteydessä.

8.2

Vakuutus katsotaan päättyneeksi siitä päivästä alkaen, kun vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai kun ulosottomies on antanut ulosottokaaren 3 luvun 95 §:n mukaisen estetodistuksen vakuutuksenottajan varattomuudesta tai tämän olinpaikan tuntemattomuudesta.

8.3

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvausasian käsittelyä varten tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä.

Vakuutus päättyy 30 päivän kuluessa kirjallisen irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.

8.4

Fenniassa voimassaoleva vakuutus peruutetaan takautuvasti alkamispäivästään, jos ilmenee, että vakuutetulla on vastaava, samaa työtä koskeva aikaisemmin alkanut vakuutus voimassa toisessa yhtiössä.

Tämän vakuutuksen perusteella annettuihin Fennian päätöksiin saa hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella, päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Vakuutukseen sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015). Vakuutusta otettaessa sovelletaan myös vakuutussopimuslain (543/1994) 4 b §:n 1 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 5 a §:ää sekä 7 §:n 1 momenttia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

40 426 10

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet