Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukförsäkringar för hästar - produktbroschyr
Olycksfalls- och sjukförsäkringar för hästar - broschyr

Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukförsäkringar för hästar - produktbroschyr

Gäller från och med 1.1.2023

Den här broschyren ger information om det centrala innehållet i Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukförsäkringar för hästar. Den ger också exempel på väsentliga begränsningar och på försäkringarnas priser. Broschyren är ingen fullständig beskrivning av försäkringarna. Ta därför också noggrant del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.


Fenniaskyddet är ett försäkringspaket till vilket du enligt ditt val kan ansluta försäkringar för ditt hem och annan egendom samt som hemförsäkringskund personförsäkringar för dig och dina familjemedlemmar. Du kan ändra antalet försäkringar eller innehållet i försäkringarna när som helst.

Till Fenniaskyddet kan du ansluta

som skydd för din egendom

 • hemförsäkringar

 • resgodsförsäkringar

 • båtförsäkringar

 • djurförsäkringar

 • skogsförsäkringar

 • lantbruksförsäkringar

som skydd mot rättsliga risker

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

som skydd för dig och dina familjemedlemmar

 • sjukkostnadsförsäkringar för barn och vuxna

 • olycksfallsförsäkringar

 • resenärförsäkringar.

När du har en hemförsäkring hos Fennia kan du teckna en djurförsäkring för friska ponnyer och hästar i åldern 1 månad till 13 år. Det försäkrade djuret namnges alltid i försäkringsbrevet. Fölet omfattas inte av moderstoets försäkring. För fölet kan du teckna en egen djurförsäkring när det är en månad gammalt.

Bland Fenniaskyddets djurförsäkringar kan du välja

 • en olycksfallsförsäkring för hästar

 • en sjukförsäkring för hästar.

Olycksfallsförsäkringen eller sjukförsäkringen för hästar kan enligt ditt val omfatta

 • bara djurets dödsfall

 • bara veterinärkostnader

 • både dödsfall och veterinärkostnader.

Tilläggsskydd mot värdeförlust

Värdet på djuret kan minska om det till exempel inte längre kan användas för avel eller i uppgifter det är skolat för. När försäkringen för hästen omfattar ersättning i händelse av dödsfall kan du teckna ett tilläggsskydd mot värdeförlust.

Fysikalisk behandling som tilläggsskydd

När djurförsäkringen omfattar ersättning för veterinärkostnader, kan du inkludera ersättning för fysikalisk behandling i försäkringen.

Ansvarsförsäkring för djurägare som tilläggsskydd

När du har en sjuk- eller olycksfallsförsäkring för hästar och i anslutning till hemförsäkringen har tecknat en ansvarsförsäkring för privatperson kan du inkludera en ansvarsförsäkring för djurägare i den.

Olycksfallsförsäkring för hästar

Valt försäkringsskydd
Dödsfall till följd av olycksfall
Vårdkostnader till följd av olycksfall
Dödsfall och vårdkostnader till följd av olycksfall
I hemförsäkringen ingår ansvarsförsäkring för privatperson
Valfritt tilläggsskydd
Värdeförlust
Fysikalisk behandling
Värdeförlust och/eller fysikalisk behandling
Ansvarsförsäkring för djurägare

Sjukförsäkring för hästar

Valt försäkringsskydd
Dödsfall till följd av olycksfall eller sjukdom
Vårdkostnader till följd av olycksfall eller sjukdom
Dödsfall och vårdkostnader till följd av olycksfall eller sjukdom
I hemförsäkringen ingår ansvarsförsäkring för privatperson
Valfritt tilläggsskydd
Värdeförlust
Fysikalisk behandling
Värdeförlust och/eller fysikalisk behandling
Ansvarsförsäkring för djurägare

Fölförsäkring som tilläggsskydd till olycksfalls- och sjukförsäkring för sto

Du kan skydda dig mot förlust av ett foster som är över fyra månader gammalt eller mot förlust av ett föl som är under en månad gammalt. En fölförsäkring beviljas bara i anslutning till moderstoets djurförsäkring. Försäkringen ska tecknas före ingången av den åttonde dräktighetsmånaden och man ska alltid överenskomma om den separat. Försäkringen ska anges i försäkringsbrevet.

Risker förknippade till en djurförsäkring grundar sig delvis på hälsotillståndet hos det djur som ska försäkras. Därför ska en sådan redogörelse för djurets hälsotillstånd som Fennia i respektive fall förutsätter lämnas in till Fennia innan försäkringen träder i kraft.

Det är viktigt att uppgifterna som ges i hälsodeklarationen är korrekta och att sanningsenliga och fullständiga svar ges på alla frågor som ställs. Försäkringstagaren bekräftar uppgifterna i hälsodeklarationen genom sin underskrift.

I vissa fall krävs det ett veterinärutlåtande innan försäkringen kan beviljas.

Om uppgifterna i hälsodeklarationen är felaktiga eller bristfälliga, har Fennia rätt att agera enligt lagen om försäkringsavtal. I dessa fall kan till exempel ett begränsande villkor anslutas till försäkringen i efterskott och ersättningen förvägras eller sänkas. Ibland kan försäkringen också sägas upp på grund av att felaktiga uppgifter lämnats. I vissa situationer kan försäkringsavtalet till och med upphävas och förklaras ogiltigt.

Djurförsäkringar ersätter inte sjukdomar eller skador som uppkommit innan försäkringen trätt i kraft.

Det kan hända att en djurförsäkring inte alls kan beviljas på grund av djurets hälsotillstånd.

Om du vill förbättra djurets försäkringsskydd eller höja försäkringsbeloppet, behövs det en ny hälsodeklaration och i vissa fall också ett nytt veterinärutlåtande.

Olycksfalls- och sjukförsäkringar för hästar gäller i de nordiska länderna och också under transporter mellan dessa länder. Genom en separat överenskommelse kan giltighetsområdet utvidgas antingen som tidsbestämd eller fortlöpande utvidgning.

Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 25 år.

I djurförsäkringarna avses med olycksfall en plötslig, oväntad yttre händelse som leder till en kroppsskada. Avlivning anses vara oundviklig när djurets död trots sakkunnig vård är att vänta inom kort eller när djuret måste avlivas för att undvika uppenbart djurplågeri.

Djurets död

En olycksfallsförsäkring för hästar som tecknats i händelse av dödsfall ersätter

 • dödsfall till följd av olycksfall

 • försvinnande

 • oundviklig avlivning till följd av olycksfall (avlivning anses vara oundviklig när ett djur som skadats genom ett olycksfall trots sakkunnig vård måste avlivas för att undvika djurplågeri).

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte om djuret har dött eller måste avlivas till följd av följande orsaker:

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel

 • en sjukdom, strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • ekonomiska orsaker

 • oförmåga att bli dräktig eller förlorad avelsförmåga

 • felaktigt bett hos hästen

 • brott mot dopningsbestämmelser för hästar

 • en belastningsskada eller hälta hos en häst till följd av träning eller tävling

 • en skada som beror på att hästen deltagit i en tävling efter den fjärde dräktighetsmånaden

 • ett olycksfall som har inträffat eller börjat innan försäkringen trätt i kraft.

Veterinärkostnader till följd av olycksfall

En olycksfallsförsäkring för hästar som omfattar vårdkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av olycksfall.

Begränsningar

Försäkringen ersätter dock inte veterinärkostnader till följd av olycksfall när det är fråga om

 • alternativ medicin som getts till hästen

 • sjukdomar i tändernas stödjevävnad, behandling av felaktigt bett eller tandvård, undantaget behandling av en tandskada till följd av ett olycksfall

 • behandlingar av lynnesfel eller beteenderubbningar

 • undersökningar eller behandlingar av strukturella fel, tillväxtrubbningar, medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • operationer på grund av ledbrosklossning hos en häst som fyllt fyra år

 • kostnader för vård av ett föl när försäkringen har tecknats för moderstoet

 • kostnader som uppstått efter det att försäkringen upphört, även om olycksfallet skulle ha inträffat under försäkringens giltighetstid

 • ett olycksfall som inträffat innan försäkringen trätt i kraft.

Försäkringen ersätter inte heller veterinärkostnader till följd av

 • en belastningsskada eller hälta hos en häst till följd av träning eller tävlande

 • brott mot dopningsbestämmelser för hästar

 • behandling eller undersökning till följd av orent trav hos en häst.

En sjukförsäkring för hästar som tecknats i händelse av dödsfall ersätter, liksom olycksfallsförsäkringen för hästar, dödsfall till följd av ett olycksfall och om djuret kommer bort. Dessutom betalas ersättning ut från försäkringen om djuret dör eller måste avlivas till följd av en sjukdom.

En sjukförsäkring för hästar som omfattar vårdkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av att djuret insjuknat eller skadats i ett olycksfall.

Begränsningar

Sjukförsäkringen för hästar ersätter inte om djuret dör eller avlivas på grund av

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • ekonomiska orsaker

 • oförmåga att bli dräktig eller förlorad avelsförmåga

 • felaktigt bett hos hästen

 • brott mot dopningsbestämmelser för hästar

 • en skada som beror på att hästen deltagit i en tävling efter den fjärde dräktighetsmånaden

 • ett olycksfall eller en sjukdom som har inträffat eller börjat innan försäkringen har trätt i kraft.

 • en belastningsskada eller hälta hos en häst till följd av träning eller tävlande.

Begränsningar

Sjukförsäkringen för hästar ersätter inte veterinärkostnader om de orsakats av

 • hälsokontroller, förebyggande av sjukdomar eller vaccineringar

 • alternativ medicin som getts till hästen

 • vård som liknar skötsel, parasitkurer, utdragning av mjölktänder eller borttagning av tandsten

 • sjukdomar i tändernas stödjevävnad, behandling av felaktigt bett eller tandvård, undantaget behandling av en tandskada till följd av ett olycksfall

 • behandlingar av lynnesfel eller beteenderubbningar

 • undersökningar eller behandlingar av strukturella fel, tillväxtrubbningar, medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • behandling av förlorad avelsförmåga eller av oförmåga att bli dräktig, undersökning av avelsförmåga eller dräktighet

 • normal dräktighet eller förlossning

 • kastrering eller sterilisering även om det skulle vara fråga om en sjukdom eller ett olycksfall

 • behandling av brunstproblem och andra könsproblem

 • kejsarsnitt, utom om det berörda ingreppet utförts till följd av ett sjukligt tillstånd (Ett tillstånd anses vara sjukligt om ett föl fastnar i förlossningskanalen, ett föl har dött i livmodern eller födslovärkarna är alltför svaga.)

 • operation på grund av ledbrosklossning hos finska hästar som fyllt fyra år och hos varmblodshästar som fyllt tre år

 • kostnader för vård av ett föl när försäkringen har tecknats för moderstoet.

 • en belastningsskada eller för behandling och undersökning av hälta hos en häst till följd av träning eller tävlande

 • behandling och undersökning av kroniska besvär i stöd- och rörelseorgan hos en häst.

Försäkringen ersätter inte heller veterinärkostnader om olycksfallet har inträffat innan försäkringen trätt i kraft eller om sjukdomen har börjat inom 14 dygn efter att försäkringen trätt i kraft.

Veterinärkostnader som ersätts är

 • veterinär- och djurskötararvoden

 • mediciner som ordinerats av veterinär för behandling av en skada

 • kostnader för förbandsmaterial och med de jämförbara material som använts på mottagningen och som behövs för fortsatt behandling

 • kostnader för nödvändiga laboratorie-, magnet-, röntgen- och ultraljudsundersökningar för att undersöka en skada

 • vårddygns-, expeditions- och jouravgifter på ett djursjukhus eller en djurklinik

 • skäliga kostnader för transport och resor till ett djursjukhus eller en djurklinik. För resor med egen bil betalar vi ut ersättning enligt Försäkringsnämndens rekommendationer och Trafikskadenämndens tillämpningsanvisning.

Veterinärkostnader som inte ersätts är

 • rehabilitering och terapi

 • fysikalisk behandling och andra därmed jämförbara behandlingar

 • kostnader för anskaffning av närings-, vitamin-, mineralnärings-, tillskottsnäringspreparat eller naturprodukter eller för specialdiet

 • kostnader för kastrering eller sterilisering. Kostnader för kastrering eller sterilisering ersätts dock vid testikelvridning.

Ersättningsbelopp för veterinärkostnader

Du kan välja ett maximibelopp för de vårdkostnader som djurförsäkringen ersätter. Ersättningen kan enligt ditt val vara 300–10 000 euro under en försäkringsperiod. Självrisken dras av från ersättningen för veterinärkostnader.

Förlust av djuret

Om en häst dör eller försvinner, ersätts högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Ersättningen bestäms enligt det verkliga värdet på djuret.

Med verkligt värde avses det penningbelopp som man skulle ha fått för djuret om det hade sålts omedelbart innan det förlorades. Om till exempel det verkliga värdet på hästen överstiger försäkringsbeloppet, utbetalas ersättning upp till högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet sänks med 15 procent per år från början av den försäkringsperiod när hästen fyller 16 år. Försäkringsbeloppet sjunker dock inte under 300 euro.

Självrisken för vårdkostnader är 25 procent av veterinärkostnaderna. Vid övriga försäkringsfall finns det ingen självrisk.

Du kan teckna ett tilläggsskydd mot värdeförlust om sjuk- eller olycksfallsförsäkringen för hästar omfattar ett skydd i händelse av att djuret dör.

Tilläggsskyddet ersätter värdeförlust av en häst till följd av

 • att hästen är oförmögen att delta i tävlingsverksamhet, under förutsättning att den har fått ett godkänt resultat i en tävling

 • att hästen är oförmögen till det nyttobruk den är skolad för

 • avelsdjuret blir sterilt till följd av en sjukdom och djuret har en giltig sjukförsäkring med ett försäkringsbelopp i händelse av dödsfall. Förlusten av fortplantningsförmågan ersätts om djuret till följd av en sjukdom i och/eller behandling av livmodern, äggstockarna eller testiklarna förlorar sin fortplantningsförmåga.

Begränsning

Försäkringen ersätter inte värdeförlust till följd av

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • en sjukdom som börjat inom 14 dagar efter att försäkringen trätt i kraft.

Tilläggsskyddet i händelse av värdeförlust gäller inom samma giltighetsområde och så länge som försäkringen i händelse av dödsfall är i kraft, dock inte längre än till slutet av den period när djuret fyller 16 år. Om olycksfalls- eller sjukförsäkringen för hästar upphör, upphör också tilläggsskyddet.

Vid värdeförlust ersätter tilläggsskyddet 60 procent av det verkliga värdet på djuret vid tidpunkten för försäkringsfallet, när värdeförlusten konstateras vara bestående under tilläggsskyddets giltighetstid.

Efter utbetalningen av ersättningen sänks försäkringsbeloppet med 60 procent från början av följande försäkringsperiod. Försäkringen har ingen självrisk.

Tilläggsskyddet gäller

 • när en fysikalisk behandling har ordinerats av veterinär och getts av djurfysioterapeut (Den djurfysioterapeut som ger behandlingen ska vara registrerad hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.)

 • så länge som olycksfalls- eller sjukförsäkringen för hästar gäller och omfattar vårdkostnader.

Tilläggsskyddet upphör om sjuk- eller olycksfallsförsäkringen för hästar upphör helt eller om tilläggsskyddet upphör för vårdkostnadernas del.

Tilläggsskyddet ersätter fysikalisk behandling efter en operation eller gipsbehandling av en svår skada till följd av ett olycksfall eller en sjukdom.

Fysikaliska behandlingskostnader som ersätts är

 • elbehandlingar

 • ultraljudsbehandlingar

 • laserbehandlingar

 • manuell terapi och bindvävsbehandling

 • vattenterapi

 • akupunktur.

Begränsningar

Fysikalisk behandling ersätts dock inte om vårdkostnaderna till följd av en skada har orsakats av att djuret har

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • en sjukdom som börjat inom 14 dagar efter att försäkringen trätt i kraft.

Som fysikalisk behandling ersätts inte till exempel

 • hjälpmedel, spjälor, stöd eller andra motsvarande redskap

 • rese- eller transportkostnader.

Kostnader för fysikalisk behandling ingår i ersättningsbeloppet för vårdkostnader. Vårdkostnader ersätts upp till maximibeloppet för ersättning av vårdkostnader och högst 15 behandlingsgånger per olycksfall eller sjukdom. Självrisken är 25 procent av kostnaderna för fysikalisk behandling.

Om försäkringspaketet inbegriper en djurförsäkring och en ansvarsförsäkring för privatperson, kan en ansvarsförsäkring för djurägare anslutas till försäkringspaketet som tilläggsskydd. Om någondera eller båda försäkringarna upphör, upphör också ansvarsförsäkringen för djurägare.

Tilläggsskyddet ersätter de person- och sakskador som orsakats av den häst som försäkrats genom djurförsäkringen, oberoende av om den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig. Skadan ska ha uppkommit och konstaterats inom försäkringens giltighetsområde och under försäkringsperioden, oberoende av om den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig.

De försäkrade är ägaren, skötaren och innehavaren till den försäkrade hästen.

Ansvarsförsäkringen för djurägare gäller inom samma giltighetsområde som djurförsäkringen.

Begränsningar

Tilläggsskyddet ersätter inte skador som i försäkringsvillkoren avgränsats från försäkringens ersättningsområde. Ansvarsförsäkringens ersättningsområde är alltid mer begränsat än den försäkrades eventuella ersättningsskyldighet.

Försäkringen ersätter till exempel inte en skada

 • som drabbat den försäkrade, en person som bor i samma hushåll eller en person till vars fördel hästen används eller användes eller i vars vård hästen är eller var

 • på egendom som den försäkrade eller en person som bor i samma hushåll innehar eller innehade eller har eller hade lånat, förvarat eller på annat sätt behandlat, skött eller utnyttjat när skadefallet inträffade

 • som någon annan än den försäkrade är ersättningsskyldig för

 • till den del den ersätts ur en annan ansvarsförsäkring

 • som den försäkrade bara på grundval av avtal ansvarar för

 • som uppstått när djuren släppts lösa tillsammans och i samband med det skadat varandra

 • som uppstått när djuret använts i någon annans tjänst, yrkes-, förvärvs- eller näringsverksamhet

 • som uppstått när djuret lämnats i ett transportmedel eller i något annat stängt utrymme

 • som uppstått i samband med betäckning

 • som orsakats av lynnesfel eller beteenderubbningar, som bidragit till att skadan uppstått

 • som orsakats av smittsamma sjukdomar

 • som orsakats av djurets avföring, urin, uppkastning eller annan motsvarande utsöndring.

Den försäkrade har en självrisk på 150 euro i varje försäkringsfall.

Försäkringsbeloppet ingår i försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen för privatperson. Försäkringsbeloppet är högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet i varje försäkringsfall. Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet.

 • Ett djur får inte lämnas utan nödvändig vård, föda, dryck och vila.

 • De anvisningar som veterinären ger för behandling av en sjukdom eller skada ska följas.

 • Lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen och övriga bestämmelser av myndigheter ska följas.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kan det leda till att ersättningen sänks eller förvägras enligt punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren.

Försäkringspremien för olycksfalls- och sjukförsäkringarna för hästar bestäms enligt den valda omfattningen, försäkringsbeloppet för det djur som ska försäkras, maximibeloppet för vårdkostnader och användningsändamålet.

Premien för tilläggsskyddet som tecknats i händelse av värdeförlust bestäms utifrån försäkringsbeloppet för dödsfall och användningsändamålet.

Premien för tilläggsskyddet som tecknats i händelse av fysikalisk behandling bestäms utifrån maximiersättningsbeloppet för vårdkostnader och användningsändamålet.

Premien för ansvarsförsäkringen för djurägare är densamma för alla.

Premierna för försäkringarna i ditt individuella Fenniaskydd och rabatterna för dem hittar du i försäkringsförslaget eller försäkringsbrevet.

Omfattningen av skyddet som du valt och självrisken inverkar på priset på försäkringen

Ju mer omfattande försäkringen är och ju högre försäkringsbeloppet är, desto högre är försäkringspremien. Till exempel sjukförsäkringen för hästar är dyrare än olycksfallsförsäkringen.

Om försäkringsbeloppet för vårdkostnaderna i sjukförsäkringen för hästar höjs från 2 000 euro till 3 000 euro, stiger priset på försäkringen med cirka 153 euro om året.

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer och meddela Fennia om du märker fel eller brister i uppgifterna. Vi skickar årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod. Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter som gäller försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar en försäkring.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjustering.

Upplysningsplikten uppfylls genom att man svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar. Om försäkringstagaren gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

När det har betalats ut ersättning för ett försäkrat djur till följd av dödsfall, oundviklig avlivning eller försvinnande upphör försäkringarna för det berörda djuret att gälla.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Vi kan sänka eller förvägra den ersättning som vi betalar, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet.

Ansvarsförsäkring

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, betalar Fennia från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte betalas på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från att meddelandet om uppsägningen skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpar vi samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om något av följande: uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel

Om ett försäkrat djur kommit till skada när en person som bor i samma hushåll med dess ägare åtagit sig att sköta djuret och genom grov oaktsamhet orsakat skadan, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Meddela Fennia om skadan snarast möjligt. Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt i skriftlig form inom ett år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som orsakades av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och de uppgifter som behövs för att reda ut vårt ansvar. Sådana dokument är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

I vissa situationer kan Fennia helt befrias från ansvar eller ersättningen sänkas. Sådana situationer är till exempel följande:

 • Försäkringstagaren gav bristfälliga eller felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades eller i samband med ersättningsansökan.

 • Skadan beror på grov oaktsamhet eller på uppsåtlig gärning av försäkringstagaren.

 • Förändringar som väsentligt ökar risken för en skada har inte meddelats.

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut.

Om skadan har framkallats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

Gör så här vid skadesituationer

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Om du är missnöjd

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 453 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor