Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset - tuote-esite
Hevosen sairaus- ja tapaturmavakuutukset - esite

Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset - tuote-esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Tässä esitteessä kerrotaan Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutusten keskeinen sisältö. Esitteessä on myös esimerkkejä oleellisista rajoituksista ja vakuutusten hinnoista. Tämä esite ei ole täydellinen selvitys vakuutuksista. Tutustu huolellisesti myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin.


Fenniaturva on vakuutuskokonaisuus, johon voit liittää valintasi mukaan kodin ja muun omaisuuden vakuutukset sekä kotivakuutusasiakkaana henkilövakuutukset itsellesi ja perheenjäsenillesi. Voit koska tahansa muuttaa vakuutustesi lukumäärää tai sisältöä.

Fenniaturvaan voit liittää:

omaisuutesi turvaksi

 • kotivakuutukset

 • matkatavaravakuutukset

 • venevakuutukset

 • eläinvakuutukset

 • metsävakuutukset

 • maatilavakuutukset

oikeudellisten riskien turvaksi

 • oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

itsesi ja perheenjäsenten turvaksi

 • lasten ja aikuisten sairauskuluvakuutukset

 • tapaturmavakuutukset

 • matkustajavakuutukset.

Kun sinulla on Fenniassa kotivakuutus, voit vakuuttaa eläinvakuutuksella iältään yhdestä kuukaudesta 22 vuoteen olevat, terveet ponit ja hevoset. Vakuutettu eläin nimetään aina vakuutuskirjassa. Varsa ei kuulu emätamman vakuutukseen. Sille voi ottaa oman eläinvakuutuksen, kun se on kuukauden ikäinen.

Voit valita Fenniaturvan eläinvakuutuksista

 • Hevosen tapaturmavakuutuksen tai

 • Hevosen sairausvakuutuksen.

Hevosen tapaturmavakuutus tai sairausvakuutus voi valintasi mukaan kattaa

 • vain eläimen kuoleman

 • vain eläinlääkärikulut tai

 • molemmat, sekä kuoleman että eläinlääkärikulut.

Lisäturva arvonmenetyksen varalta

Eläimen arvo voi alentua esimerkiksi, jos se tulee kykenemättömäksi koulutuksensa mukaiseen käyttöön tai jalostukseen. Kun hevosen vakuutus sisältää korvauksen kuoleman varalta, voit ottaa lisäturvaa arvonmenetyksen varalta.

Lisäturvana fysikaalinen hoito

Kun eläinvakuutus sisältää korvauksen eläinlääkärikuluista, voit sisällyttää vakuutukseen fysikaalisen hoidon korvauksen.

Lisäturvana eläimen omistajan vastuuvakuutus

Kun sinulla on hevosen tapaturma- tai sairausvakuutus ja olet ottanut kotivakuutuksen yhteydessä yksityishenkilön vastuuvakuutuksen, voit sisällyttää siihen eläimen omistajan vastuuvakuutuksen.

Hevosen tapaturmavakuutus

Valittu vakuutusturva
Tapaturman aiheuttama kuolema
Tapaturman aiheuttamat hoitokulut
Tapaturman aiheuttama kuolema ja hoitokulut
Kotivakuutus sisältää yksityishenkilön vastuuvakuutuksen
Valinnainen lisäturva
Arvon menetys
Fysikaalinen hoito
Arvon menetys ja/tai fysikaalinen hoito
Eläimen omistajan vastuuvakuutus

Hevosen sairausvakuutus

Valittu vakuutusturva
Tapaturman tai sairauden aiheuttama kuolema
Tapaturman tai sairauden aiheuttamat hoitokulut
Tapaturman tai sairauden aiheuttama kuolema ja hoitokulut
Kotivakuutus sisältää yksityishenkilön vastuuvakuutuksen
Valinnainen lisäturva
Arvon menetys
Fysikaalinen hoito
Arvon menetys ja/tai fysikaalinen hoito
Eläimen omistajan vastuuvakuutus

Varsavakuutus lisäturvana emän tapaturma- ja sairausvakuutukseen

Voit varautua yli neljän kuukauden ikäisen sikiön tai alle kuukauden ikäisen varsan menetyksen varalta. Varsavakuutuksen saa vain emätamman eläinvakuutuksen yhteydessä. Vakuutus on tehtävä ennen kahdeksannen tiineyskuukauden alkamista ja siitä on aina sovittava erikseen. Vakuutus on mainittava vakuutuskirjassa.

Eläinvakuutuksen riskit perustuvat osittain vakuutettavan eläimen terveydentilaan. Sen vuoksi Fenniaan on ennen vakuutuksen voimaantuloa toimitettava eläimen terveydentilasta sellainen selvitys, jota kulloinkin edellytetään.

On tärkeää, että terveysselvityksessä annetut tiedot ovat oikein ja että kysymyksiin on vastattu totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Vakuutuksenottaja vahvistaa terveysselvityksen allekirjoituksellaan.

Joissakin tapauksissa on annettava eläinlääkärin lausunto ennen kuin vakuutus voidaan myöntää.

Jos terveysselvityksen tiedot ovat vääriä tai puutteellisia, Fennialla on oikeus toimia vakuutussopimuslaissa säädetyin tavoin. Tällöin vakuutukseen voidaan jälkikäteen liittää esimerkiksi rajoitusehto ja evätä korvaus tai alentaa sitä. Joskus vakuutus voidaan myös irtisanoa tiedonantovirheen takia. Tietyissä tilanteissa kyseeseen voi tulla myös vakuutussopimuksen raukeaminen pätemättömänä.

Eläinvakuutuksista ei korvata ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneita vammoja tai sairauksia.

Eläimen terveydentila voi joskus aiheuttaa sen, että eläinvakuutusta ei voida myöntää lainkaan.

Jos haluat parantaa eläimen vakuutusturvaa, tai korottaa vakuutusmäärää, tarvitaan uusi terveysselvitys ja joissakin tapauksissa myös uusi eläinlääkärinlausunto.

Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset ovat voimassa Pohjoismaissa sekä kuljetusten aikana myös näiden maiden välillä. Erikseen sopimalla voimassaoloaluetta voidaan laajentaa joko määräaikaisena tai jatkuvana laajennuksena.

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jolloin hevonen täyttää 25 vuotta.

Eläinvakuutuksissa tapaturmaksi katsotaan äkillinen, ulkoinen, ruumiin vamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Eläimen lopettamista pidetään välttämättömänä, kun eläimen kuolema on asiallisesta hoidosta huolimatta ennen pitkää odotettavissa tai kun eläin on lopetettava ilmeisen eläinrääkkäyksen välttämiseksi.

Eläimen kuolema

Kuoleman varalta otettu hevosen tapaturmavakuutus korvaa

 • tapaturman aiheuttaman kuoleman

 • katoamisen

 • tapaturmasta johtuvan välttämättömän lopettamisen.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa, kun eläin on kuollut tai lopetettu tässä luetelluista syistä

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika

 • sairaus, rakennevika tai kasvuhäiriö

 • taloudelliset syyt

 • siitoskyvyn menettäminen tai tiinehtymättömyys

 • hevosen purentaviat

 • hevosen dopingsäännösten rikkominen

 • hevosen valmennuksen tai kilpailuttamisen aiheuttama rasitusvamma tai ontumavika

 • vahinko, joka johtuu siitä että hevosella on kilpailtu neljännen tiineyskuukauden jälkeen

 • tapaturma, joka on sattunut tai alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Tapaturman aiheuttamat eläinlääkärikulut

Hoitokulut kattava Hevosen tapaturmavakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärikulut.

Rajoituksia

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa eläinlääkärikuluja tapaturmasta, kun kysymyksessä on

 • hevoselle annetut luontaishoidot

 • hampaiden tukikudoksen sairaus, purentavian hoito, tai hammashoito, paitsi tapaturman yhteydessä vaurioituneen hampaan hoito

 • luonneviasta tai käyttäytymishäiriöstä aiheutuva hoito

 • rakennevian, kasvuhäiriön, synnynnäisen tai perinnöllisen vian tai sairauden tutkimus tai hoito

 • hevosen nivelruston irtoaman aiheuttama leikkaus neljä vuotta täyttäneelle hevoselle

 • varsan hoidosta aiheutuneet kulut, ja vakuutus on otettu emätammalle

 • kulut, jotka ovat syntyneet vakuutuksen päättymisen jälkeen, vaikka tapaturma olisi sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana

 • ennen vakuutuksen voimaan tuloa sattunut tapaturma.

Vakuutus ei myöskään korvaa eläinlääkärikuluja, jos niiden syynä on

 • hevosen valmennuksen tai kilpailuttamisen aiheuttaman rasitusvamman tai ontumavian hoito

 • hevosen dopingsäännösten rikkominen

 • hevosen epäpuhtaan ravin vuoksi tehty tutkimus tai hoito.

Kuoleman varalta otettu hevosen sairausvakuutus korvaa tapaturman aiheuttaman kuoleman ja katoamisen, kuten hevosen tapaturmavakuutuskin. Lisäksi vakuutus korvaa, kun eläin kuolee tai se on välttämättä lopetettava sairauden vuoksi.

Hoitokulut kattava hevosen sairausvakuutus korvaa eläimen sairastumisesta tai tapaturmasta (vammautumisesta) aiheutuneet eläinlääkärikulut.

Rajoituksia

Hevosen sairausvakuutus ei korvaa eläimen kuolemaa tai lopettamista, jos sen syynä on ollut

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • taloudelliset syyt

 • siitoskyvyn menettäminen tai tiinehtymättömyys

 • hevosen purentaviat

 • hevosen dopingsäännösten rikkominen

 • vahinko, joka johtuu siitä että hevosella on kilpailtu neljännen tiineyskuukauden jälkeen

 • tapaturma tai sairaus, joka on sattunut tai alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa.

 • hevosen valmennuksen tai kilpailuttamisen aiheuttama rasitusvamma tai ontumavika.

Rajoituksia

Hevosen sairausvakuutus ei korvaa eläinlääkärikuluja, jos niiden syynä on

 • terveystarkastus, sairauden ennalta ehkäisevä hoito tai rokotus

 • hevoselle annetut luontaishoidot

 • huollon kaltainen hoito, loislääkitys, maitohampaiden tai hammaskiven poisto

 • hampaiden tukikudoksen sairaus, purentavian hoito, tai hammashoito, paitsi tapaturman yhteydessä vaurioituneen hampaan hoito

 • luonneviasta tai käyttäytymishäiriöstä aiheutuva hoito

 • rakennevian, kasvuhäiriön, synnynnäisen tai perinnöllisen vian tai sairauden tutkimus tai hoito

 • siitoskyvyn menetyksen tai tiinehtymättömyyden hoito, siitoskyky- tai tiineystutkimus

 • normaali tiineys tai synnytys

 • kastraatio tai sterilisaatio vaikka kyseessä olisikin sairaus tai tapaturma

 • kiimahäiriöiden ja muiden sukupuolihäiriöiden hoito

 • keisarileikkaus, paitsi silloin kun ko. toimenpide on tehty sairaalloisen tilan yhteydessä. Sairaalloiseksi tila katsotaan jos varsa juuttuu synnytyskanavaan, varsa on kuollut kohtuun tai synnytyspoltot ovat liian heikkoja.

 • hevosen nivelruston irtoaman aiheuttama leikkaus neljä vuotta täyttäneelle suomenhevoselle ja kolme vuotta täyttäneelle lämminverihevoselle

 • varsan hoidosta aiheutuneet kulut, ja vakuutus on otettu emätammalle.

 • hevosen valmennuksen tai kilpailuttamisen aiheuttaman rasitusvamman tai ontumavian hoito ja tutkimus.

 • hevosen kroonisen tuki- ja liikuntaelinten vaivan hoito ja tutkimus.

Vakuutus ei myöskään korvaa eläinlääkärikuluja, jos tapaturma on sattunut ennen vakuutuksen voimaan tuloa tai sairaus on alkanut ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta.

Korvattavia eläinlääkärikuluja ovat

 • eläinlääkärin ja -hoitajan palkkiot

 • eläinlääkärin määräämät lääkkeet vamman hoitoon

 • kulut vastaanotolla käytetyistä ja jatkohoitoon tarvittavista sidetarpeista ja niihin verrattavista tarvikkeista

 • vamman tutkimiseksi välttämättömät laboratorio-, magneettikuvaus- ja röntgenkulut sekä ultraäänitutkimusten kulut

 • eläinsairaalan tai -klinikan hoitopäivä-, toimistoja päivystyskulut

 • kohtuulliset kuljetus- ja matkakulut eläinsairaalaan tai -klinikalle. Omalla autolla tehdyistä matkoista maksamme korvauksen Vakuutuslautakunnan suosituksen ja Liikennevahinkolautakunnan soveltamisohjeen mukaisesti.

Korvattavia eläinlääkärikuluja eivät ole

 • kuntoutus ja terapiahoito

 • fysikaalinen hoito ja siihen verrattavat hoidot

 • ravinto- ja vitamiini-, kivennäisravinne-, lisäravinne-, luontaistuotevalmisteiden hankkimiskulut tai erikoisruokavalion kustannukset

 • kastraatiosta tai sterilisaatiosta aiheutuneet kulut. Kastraatiosta tai sterilisaatiosta aiheutuneet kulut korvataan kuitenkin kiveskiertymän yhteydessä.

Eläinlääkärikulujen korvausmäärä

Voit valita eläinvakuutuksesta korvattavien hoitokulujen enimmäismäärän. Korvaus voi olla valintasi mukaan 500–10 000 euroa yhden vakuutuskauden aikana. Eläinlääkärikulujen korvauksesta vähennetään omavastuu.

Eläimen menettäminen

Kun hevonen on kuollut tai kadonnut, siitä korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Korvaus määräytyy eläimen käyvän arvon perusteella.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka eläimestä olisi saatu, jos se olisi myyty välittömästi ennen eläimen menettämistä. Vaikka esimerkiksi hevosen käypä arvo ylittäisikin vakuutusmäärän, korvauksena maksetaan enintään vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä. Vakuutusmäärää alennetaan 15 prosenttia vuosittain sen vakuutuskauden alusta, jonka aikana hevonen täyttää kuusitoista vuotta. Vakuutusmäärä ei kuitenkaan laske alle 500 euron.

Hoitokulujen omavastuu on 25 % eläinlääkärikuluista. Muissa vakuutustapahtumissa ei ole omavastuuta.

Lisäturvaa arvon menetykseen voit ottaa, jos hevosen tapaturma- tai sairausvakuutus sisältää myös turvan eläimen kuoleman varalta.

Lisäturvasta korvataan hevosen arvon menetystä, kun

 • hevonen on kykenemätön kilpailutoimintaan edellyttäen, että eläin on kilpailussa saavuttanut hyväksytyn tuloksen

 • hevonen on kykenemätön koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön

 • jalostuseläin tulee lisääntymiskyvyttömäksi sairauden takia ja eläimellä on voimassa oleva sairausvakuutus, jossa on vakuutusmäärä kuoleman varalta. Lisääntymiskyvyn menetystä korvataan, jos eläin kohdun, munasarjojen tai kivesten sairauden ja/tai hoidon takia menettää lisääntymiskykynsä.

Rajoitus

Vakuutuksesta ei korvata arvonmenetystä, jos sen syynä on

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • sairaus, joka on alkanut ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta.

Lisäturva arvon menetyksestä on voimassa samalla voimassaoloalueella ja niin kauan kuin vakuutus kuoleman varaltakin on voimassa, kuitenkin enintään sen kauden loppuun, jolloin eläin täyttää kuusitoista vuotta. Jos hevosen tapaturma- tai sairausvakuutus päättyy, myös lisäturva päättyy.

Lisäturvasta korvataan arvonmenetyksenä 60 prosenttia vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassa olevasta eläimen käyvästä arvosta, kun arvonmenetys todetaan pysyväksi lisäturvan voimassaoloaikana.

Korvauksen maksamisen jälkeen vakuutusmäärää alennetaan 60 prosenttia seuraavan vakuutuskauden alusta. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Lisäturva on voimassa,

 • kun fysikaalinen hoito on eläinlääkärin määräämää ja eläinfysioterapeutin antamaa. Hoitoa antavan eläinfysioterapeutin tulee olla sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston rekisteröimä henkilö.

 • niin kauan kuin hevosen tapaturma- tai sairausvakuutus on voimassa ja sisältää hoitokulut.

Lisäturva päättyy, jos hevosen tapaturma- tai sairausvakuutus päättyy kokonaan tai se päättyy hoitokulujen osalta.

Lisäturvasta korvataan fysikaalista hoitoa tapaturman tai sairauden aiheuttaman vaikean vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen.

Korvattavia fysikaalisia hoitokuluja ovat

 • sähköhoidot

 • ultraäänihoidot

 • laserhoidot

 • manuaalinen terapia ja pehmytkudoskäsittely

 • vesiterapia

 • akupunktio.

Rajoituksia

Fysikaalista hoitoa ei kuitenkaan korvata, jos vamman hoitokulujen syntymiseen on ollut syynä eläimen

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • sairaus, joka on alkanut ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta.

Fysikaalisena hoitona ei korvata esimerkiksi

 • apuvälineitä, lastoja, tukia tai muita vastaavia välineitä

 • matka- eikä kuljetuskuluja.

Fysikaalisen hoidon kulut sisältyvät hoitokulujen korvausmäärään. Hoitokuluja korvataan hoitokulujen enimmäiskorvausmäärään asti ja enintään 15 hoitokertaa tapaturmaa tai sairautta kohti. Omavastuu on 25 prosenttia fysikaalisen hoidon kuluista.

Kun vakuutuskokonaisuus sisältää eläinvakuutuksen ja yksityishenkilön vastuuvakuutuksen, kokonaisuuteen voidaan liittää lisäturvana eläimen omistajan vastuuvakuutus. Jos jompikumpi tai molemmat vakuutukset päättyvät, päättyy myös eläimen omistajan vastuuvakuutus.

Lisäturva korvaa eläinvakuutuksella vakuutetun hevosen aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, riippumatta siitä, onko vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingon tulee olla syntynyt ja todettu vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana riippumatta siitä, onko vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutettuina ovat vakuutetun hevosen omistaja, hoitaja ja hallussapitäjä.

Eläimen omistajan vastuuvakuutus on voimassa samalla voimassaoloalueella kuin eläinvakuutuskin.

Rajoituksia

Lisäturva ei korvaa vahinkoja, jotka on vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin vakuutetun mahdollinen korvausvastuu.

Vakuutuksesta ei esimerkiksi korvata vahinkoa,

 • joka on sattunut vakuutetulle, samassa taloudessa asuvalle henkilölle tai sille, jonka hyödyksi käytettävänä tai huolehdittavana hevonen on tai oli

 • joka on aiheutunut omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan henkilön hallussa, lainassa, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä, huolehdittavana tai hyödyksi käytettävänä

 • josta joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa

 • siltä osin kuin se korvataan muusta vastuuvakuutuksesta

 • josta vakuutettu on yksinomaan sopimuksen perusteella vastuussa

 • joka on aiheutunut silloin, kun eläimet on päästetty keskenään vapaaksi ja ne ovat aiheuttaneet toisilleen vahinkoa

 • joka on aiheutunut, kun eläintä on käytetty toisen palveluksessa, ammatti-, ansio- tai elinkeinotoiminnassa

 • joka on aiheutunut silloin, kun eläin on jätetty kuljetusvälineeseen tai muuhun suljettuun tilaan

 • joka on aiheutunut astutuksen yhteydessä

 • jonka syynä on luonnevika tai käyttäytymishäiriö, joka on vaikuttanut vahingon syntyyn

 • joka on aiheutunut tarttuvista taudeista

 • joka on aiheutunut eläimen ulosteesta, virtsasta, oksennuksesta tai muusta vastaavasta eritteestä.

Vakuutetulla on jokaisessa vahinkotapahtumassa 150 euron omavastuu.

Vakuutusmäärä sisältyy yksityishenkilön vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään. Vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylin raja kutakin vakuutustapahtumaa kohti. Vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

 • Eläintä ei saa jättää ilman tarpeellista hoitoa, ravintoa, juomaa ja lepoa.

 • Sairauden tai vamman hoitoon liittyviä eläinlääkärin ohjeita on noudatettava.

 • Eläintautilakia ja eläinsuojelulakia sekä muita viranomaisten määräyksiä on noudatettava.

Suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että korvausta alennetaan tai se evätään yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 mukaisesti.

Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutusten vakuutusmaksu määräytyy valitun laajuuden, vakuutettavan eläimen vakuutusmäärän, hoitokulujen enimmäismäärän ja käyttötarkoituksen perusteella.

Arvonmenetyksen varalta otetun lisäturvan maksu määräytyy kuoleman varalta otetun vakuutusmäärän ja käyttötarkoituksen perusteella.

Fysikaalisen hoidon varalta otetun lisäturvan maksu määräytyy hoitokulujen enimmäiskorvausmäärän ja käyttötarkoituksen perusteella.

Eläimen omistajan vastuuvakuutuksen maksu on kaikille sama.

Omaan yksilölliseen Fenniaturvaasi liittyvien vakuutusten maksut alennuksineen löydät vakuutusehdotuksesta tai vakuutuskirjasta.

Vakuutuksen hintaan vaikuttaa valitsemasi turvan laajuus ja omavastuu

Kun vakuutuksen korvauspiiri on laaja ja vakuutusmäärä suuri, myös vakuutusmaksu on kalliimpi. Esimerkiksi Hevosen sairauskuluvakuutus on kalliimpi kuin pelkkä tapaturmavakuutus.

Jos hevosen sairausvakuutuksen hoitokulujen vakuutusmäärää nostetaan 2 000 eurosta 3 000 euroon, vakuutuksen hinta nousee noin 153 euroa vuodessa.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos tiedoissa on virheitä tai puutteita. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedot vakuutuksen sisällöstä. Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti. Jos vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäinen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Kun vakuutetusta eläimestä on maksettu korvaus kuoleman, välttämättömän lopettamisen tai katoamisen perusteella, kyseessä olevan eläimen vakuutukset päättyvät.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai jos vakuutustapahtumaan on vaikuttanut vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö, Fennia maksaa vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki

Jos vakuutettu eläin vahingoittuu, kun se on omistajansa kanssa yhteisessä taloudessa asuvan henkilön huolehdittavana ja vahingoittumiseen on syynä tämän henkilön törkeä huolimattomuus, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian. Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on ja kenelle korvaus on maksettava.

Fennia voi vapautua kokonaan vastuusta tai alentaa korvausta tietyissä tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos

 • vakuutuksenottaja on antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja vakuutusta ottaessaan tai korvausta hakiessaan

 • vahinko johtuu vakuutuksenottajan törkeästä huolimattomuudesta tai vahinko on aiheutettu tahallaan

 • vahingonvaaraa olennaisesti lisäävistä muutoksista on jätetty ilmoittamatta.

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voi menetellä, jos on tyytymätön korvauspäätökseemme.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Toimi näin vahinkotilanteessa

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta, ohjeet korvauksen hakemiseen ja vahingosta selviytymisen palveluiden yhteystiedot.

Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomioi nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Jos olet tyytymätön Fennian päätökseen

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 453 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet