Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Motionsolycksfallsförsäkring för företagare

Motionsolycksfallsförsäkring för företagare

Gäller från och med 1.1.2021

Försäkringsvillkor enligt 200 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

1.1

Vi beviljar en fritidsförsäkring när företagaren har en frivillig arbetstidsförsäkring hos Fennia.

1.2

Försäkringen träder i kraft från den tidpunkt då Fennia har fått försäkringsansökan, såvida det inte har avtalats om en senare begynnelsetidpunkt.

1.3

Fennia är inte skyldigt att bevilja en fritidsförsäkring.

Försäkrade är de personer som namnges i försäkringsbrevet.

3.1

Försäkringen gäller på företagarens fritid vid motionsidrott.

Med motionsidrott avses motion på fritiden, som stöder företagarens arbetshälsa och ork i arbetet. Motionsidrott kan vara instruerat eller så kan det ske på eget initiativ.

3.2

Försäkringen gäller i Finland och utomlands.

3.3

Försäkringen gäller inte

a) vid tävlingar, matcher eller träningar som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening och där licensförsäkring krävs

b) vid vardagsmotion eller vid annan fritidsverksamhet

c) när man utövar följande idrottsgrenar:

 • ice cross downhill och roller derby

 • alpina grenar samt utförsåkning och snowboarding utanför markerade pister

 • amerikansk fotboll och rugby

 • flygsport

 • ishockey och skridskoåkning

 • kamp- och kontaktsporter och självförsvarsgrenar

 • fridykning och dykning med dykapparat

 • kraftsportgrenar, t.ex. tyngdlyftning och styrkelyft och crossfit

 • bergsbestigning, is- och klippklättring samt väggklättring utan skydds- och säkerhetsutrustning.

4.1

Företagarens årsarbetsinkomst är lika stor som den arbetsinkomst som fastställs för honom eller henne enligt 112 § i lagen om pension för företagare. Arbetsinkomsten som fastställs av pensionsbolaget motsvarar den lön som man skäligen skulle betala om företagaren anställde en lika yrkeskunnig person för samma arbete. Om företagaren har flera företagsverksamheter, beräknas hans eller hennes arbetsinkomst utifrån den sammanlagda arbetsinsats som lagts ned för dessa företagsverksamheter.

4.2

Om företagarens arbetsinkomst har fastställts till maximibeloppet för FöPL, kan årsarbetsinkomsten på ansökan fastställas till ett högre belopp än detta i enlighet med punkt 4.1.

4.3

Årsarbetsinkomsten som ligger som grund för premien för en företagare under 18 år fastställs i enlighet med punkt 4.1.

4.4

Försäkringspremien bestäms på basis av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten och av olycksfalls- och arbetssjukdomsrisken i det arbete som den försäkrade utför. För att bestämma premien har Fennia rätt att få uppgifter om det arbete som den försäkrade utför, företagets bransch och om den försäkrades FöPL-arbetsinkomst.

4.5

Årsarbetsinkomsten, som ligger till grund för ersättning för inkomstbortfall och familjepension, är lika stor som den arbetsinkomst som gällde för skadedagen, men i händelser som avses i punkterna 4.2 och 4.3 lika stor som den fastställda årsarbetsinkomsten.

4.6

Försäkringspremien fastställs årligen enligt de premiegrunder som gäller hos Fennia vid respektive tidpunkt. Enligt Fennias premiegrunder tas för den frivilliga fritidsförsäkringen alltid minst en minimipremie per kalenderår ut.

4.7

Den FöPL-arbetsinkomst som ligger som grund för försäkringspremien kan ändras retroaktivt att motsvara arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare.

Fennia har rätt att vid behov få uppgifter om företagarens FöPLarbetsinkomst direkt från försäkringstagarens pensionsbolag.

5.1

Försäkringstagaren är när han eller hon tecknar en försäkring skyldig att ge Fennia samtliga uppgifter som är av betydelse för försäkringen.

5.2

Försäkringstagaren ska meddela Fennia samtliga förändringar som sker under försäkringens giltighetstid inom en månad från förändringen. Om anmälan om förändringar i företagsverksamheten och typen av företagararbete görs senare än vad som ovan anges, träder ändringen i kraft från tidpunkten för anmälan.

Ändringar i årsarbetsinkomsten görs från samma dag som ändringen i FöPL-arbetsinkomsten gjordes, oberoende av den tidpunkt då Fennia fick uppgifterna.

5.3

Den skadade ska utan dröjsmål anmäla de förändringar till Fennia som påverkar ersättningen, som väsentliga förändringar i hälsotillståndet, arbetsförmågan, arbetsinsatsen och arbetsinkomsten.

5.4

Ett skadefall ska skriftligen meddelas Fennia senast inom 30 dagar från skadedagen.

6.1

Försäkringen ersätter ett olycksfall som drabbat företagaren på fritiden och som inträffat i motionsidrott som avses i punkt 3.1. Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och som leder till en skada eller en sjukdom.

6.2

Från försäkringen ersätts också andra skador och sjukdomar till följd av olycksfall, som skavsår orsakat av friktion (18 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar) och väsentligt förvärrande av skador eller sjukdomar till följd av olycksfall. Ersättning betalas inte för förvärrande om olycksfallet hade endast en liten andel i förvärrandet. Ersättning för förvärrande betalas i högst sex månader från det att olycksfallet inträffade (19 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.3

En allmän förutsättning för att ersättning ska betalas ut för ett skadefall är att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan skadefallet och skadan eller sjukdomen. När det medicinska orsakssambandet bedöms ska i synnerhet medicinska fynd och observationer, sättet på vilket skadan uppkom och tidigare skador och sjukdomar beaktas.

6.4

Från försäkringen ersätts inte

a) en arbetssjukdom eller väsentligt förvärrande av andra skador eller sjukdomar som ersätts som arbetssjukdomar (26–30 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar)

b) plötslig ömhet i en muskel eller sena, som har uppkommit utan olycksfall när personen utfört enskilda påfrestande arbetsrörelser (33 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar)

c) en skada till följd av misshandel eller en annan avsiktlig gärning som utförs av en annan person (34 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.5

Från försäkringen ersätts inte heller

a) en skada enligt patientskadelagen

b) ett skadefall, till följd av vilket den skadade har rätt att från en annan lag få ersättning enligt denna lag

c) ett skadefall, till följd av vilket den skadade har rätt att få ersättning enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom

d) en trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande lag i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

e) en skada i spårtrafik enligt lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) eller i en motsvarande lag i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7.1

De ersättningar som betalas ut från försäkringen bestäms enligt bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

7.2 Sjukvårdsersättningar

Från försäkringen ersätts kostnader för nödvändig sjukvård till följd av en skada (36–37 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Nödvändiga resekostnader till följd av sjukvård ersätts till den närmaste vårdenheten eller den vårdenhet som anges i betalningsförbindelsen. För en resa med privatbil ersätts hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer.

Fennia har rätt att genom en betalningsförbindelse hänvisa den skadade till en vårdenhet. Om vården ges någon annanstans än på den vårdenhet som betalningsförbindelsen anger eller om Fennia inte har gett en betalningsförbindelse, får den skadade ersättning högst för klientavgiften enligt klientavgiftslagen.

Från sjukvårdsersättningen dras av den ersättning som betalas ut till den skadade för samma skadefall med stöd av sjukförsäkringslagen. För detta ska den skadade lämna en fullmakt, genom vilken han eller hon befullmäktigar Fennia att söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen för sjukvårdskostnaderna.

Ersättning för kostnader för sjukvård, läkemedel och resor samt tilläggskostnader för hemvård ska sökas hos Fennia inom ett år från att kostnaderna uppstod.

7.3 Ersättning för inkomstbortfall

Som grund för ersättningar för inkomstbortfall (dagpenning, rehabiliteringspenning och olycksfallspension), som betalas ut från försäkringen, är försäkringens årsarbetsinkomst, och på dagpenningen tillämpas inte den s.k. bestämmelsen om korttidsdagpenning (58 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar). Ingen annan än det företag som tecknade försäkringen har rätt att återfå utbetald lön för sjukdomstid eller någon annan förmån från den ersättning för inkomstbortfall som betalas ut från denna försäkring.

7.4 Avdrag på ersättning för inkomstbortfall

På en dagpenning och den rehabiliteringspenning som betalas ut för dagpenningsperioden görs ett kalkylerat avdrag för den tid som den skadade har rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för samma skadefall. Det kalkylerade avdraget görs enligt 202 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

På olycksfallspension och den rehabiliteringspenning som betalas ut för olycksfallspensionstiden görs ett avdrag för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, sjukpension enligt någon annan lag och därefter för ålderspension som den skadade får för samma tid. På familjepension som betalas till en förmånstagare ska ett avdrag göras för familjepension som på motsvarande sätt betalas för samma skadefall med stöd av någon annan lag.

7.5 Bedömning av nedsatt arbetsförmåga hos företagare

Dagpenning betalas ut enligt full arbetsoförmåga om en skada huvudsakligen hindrar en företagare från att utföra sitt arbete. Dagpenning betalas ut till halva beloppet av dagpenningen för full arbetsoförmåga om en skada på ett betydande sätt begränsar företagarens möjligheter att utföra sitt arbete.

Vid bedömning av nedsättningen i arbetsförmågan beaktas den skadades återstående förmåga att skaffa förvärvsinkomster genom ett sådant tillgängligt arbete som den skadade skäligen kan förutsättas utföra. Då beaktas den skadades utbildning, tidigare verksamhet, ålder och bostadsort och andra därmed jämställbara omständigheter. När det är fråga om en företagare tar man dessutom hänsyn till den FöPL-arbetsinkomst som gällde efter skadefallet. Om arbetsinkomsten inte har sänkts efter skadefallet, har företagaren inte rätt att få olycksfallspension som beviljas tills vidare.

8.1

Försäkringstagaren kan säga upp en fortlöpande försäkring under försäkringsperioden.

Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör tidigast då Fennia har fått kännedom om uppsägningen.

8.2

Försäkringen upphör samtidigt som den försäkrade personens frivilliga olycksfallsförsäkring för arbetstid upphör att gälla.

8.3

Denna försäkring avslutas den dag den frivilliga försäkringen för arbetstid upphör om försäkringstagaren säger upp den i samband med ett överföringsförfarande.

8.4

En försäkring anses ha upphört att gälla från och med den dag då försäkringstagaren försätts i konkurs eller då utmätningsmannen har utfärdat ett intyg över hinder enligt 3 kap. 95 § i utsökningsbalken på grund av försäkringstagarens medellöshet eller att dennas vistelseort inte är känd.

8.5

Fennia har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren har försummat att betala en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggningen av ett ersättningsärende eller för bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

Försäkringen upphör att gälla inom 30 dagar från det att den skriftliga uppsägningen skickades. Försäkringen upphör dock inte om försäkringstagaren betalar den förfallna premien innan uppsägningstiden går ut.

Beslut som Fennia fattat med stöd av denna försäkring får överklagas hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden genom ett skriftligt besvär enligt den anvisning om sökande av ändring som bifogas beslutet.

På försäkringen tillämpas lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). När försäkringen tecknas tillämpas dessutom 4 b § 1 mom., 5 § 1 mom., 5 a § och 7 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994).

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

40 423 20

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor