Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Kuntoliikunnan tapaturmavakuutus yrittäjälle

Kuntoliikunnan tapaturmavakuutus yrittäjälle

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Vakuutusehdot työtapaturma- ja ammattitautilain 200 §:n mukaan

1.1

Myönnämme vapaa-ajan vakuutuksen, kun yrittäjällä on vapaaehtoinen työajan vakuutus Fenniassa.

1.2

Vakuutus alkaa siitä ajankohdasta, jolloin Fennia on vastaanottanut vakuutushakemuksen, jollei myöhemmästä ajankohdasta ole sovittu.

1.3

Fennialla ei ole velvollisuutta myöntää vapaa-ajan vakuutusta.

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa nimetyt henkilöt.

3.1

Vakuutus on voimassa yrittäjän vapaa-aikana kuntoliikunnassa.

Kuntoliikunnalla tarkoitetaan vapaaajan liikuntaa, joka tukee yrittäjän työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Kuntoliikunta voi olla ohjattua tai omaehtoista liikuntaa.

3.2

Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla.

3.3

Vakuutus ei ole voimassa

a) urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai harjoituksissa, joissa edellytetään lisenssivakuutusta.

b) hyötyliikunnassa tai muussa vapaa-ajan toiminnassa.

c) harrastettaessa seuraavia urheilulajeja:

 • alamäkiluistelu ja roller derby

 • alppilajit sekä laskettelu ja lumilautailu merkittyjen rinteiden ulkopuolella

 • amerikkalainen jalkapallo ja rugby

 • ilmaurheilu

 • jääkiekko ja luistelu

 • kamppailu-, kontakti- ja itsepuolustuslajit

 • laite- ja vapaasukellus

 • voimaurheilulajit, kuten esim. painon- ja voimanosto sekä crossfit

 • vuori-, jää- ja kalliokiipeily sekä seinäkiipeily ilman suoja- ja turvalaitteita.

4.1

Yrittäjän vuosityöansio on hänelle vahvistetun yrittäjän eläkelain 112 §:n mukaisen työtulon suuruinen. Eläkeyhtiön vahvistama työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjän olisi palkattava samaa työtä tekemään yhtä ammattitaitoinen henkilö. Jos yrittäjällä on useita yritystoimintoja, hänen työtulonsa lasketaan näihin yritystoimintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen perusteella.

4.2

Jos yrittäjän työtulo on määritelty YEL:n enimmäismäärän suuruiseksi, voidaan vuosityöansio vahvistaa hakemuksesta tätä suuremmaksi kohdan 4.1 mukaisesti.

4.3

Alle 18-vuotiaan yrittäjän vakuutusmaksun perusteena oleva vuosityöansio vahvistetaan kohdan 4.1 mukaisesti.

4.4

Vakuutusmaksu määräytyy vahvistetun YEL-työtulon ja vakuutetun tekemän työn tapaturma- ja ammattitautiriskin perusteella. Maksun määräämistä varten Fennialla on oikeus saada tiedot vakuutetun tekemästä työstä, yrityksen toimialasta sekä vakuutetun YEL-työtulosta.

4.5

Ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena oleva vuosityöansio on vahinkopäivänä voimassaolevan työtulon suuruinen, mutta kohtien 4.2 ja 4.3 mukaisissa tapauksissa vahvistetun vuosityöansion suuruinen.

4.6

Vakuutusmaksu määrätään vuosittain Fennian kulloinkin voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Fennian maksuperusteiden mukaan vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen voimassaolosta peritään aina vähintään kalenterivuosikohtainen minimivakuutusmaksu.

4.7

Vakuutusmaksun perusteena olevaa YEL-työtuloa voidaan muuttaa takautuvasti yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon suuruiseksi.

Fennialla on oikeus tarvittaessa saada tiedot yrittäjän YEL-työtulosta suoraan vakuutuksenottajan eläkeyhtiöstä.

5.1

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusta otettaessa Fennialle kaikki vakuuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5.2

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kaikista vakuutuksen voimassa ollessa tapahtuneista muutoksista Fennialle kuukauden kuluessa muutoksesta. Jos ilmoitus yritystoiminnan tai yrittäjätyön laadun muuttumisesta tehdään myöhemmin kuin edellä on esitetty, muutos tulee voimaan ilmoitusajankohdasta.

Vuosityöansion muutokset tehdään samasta päivästä kuin YEL-työtulon muutos on tehty, riippumatta Fenniaan tietoon tulon ajankohdasta.

5.3

Vahingoittuneen on viipymättä ilmoitettava Fennialle korvaukseen vaikuttavista muutoksista, kuten terveydentilansa, työkykynsä, työntekonsa tai työansionsa olennaisesta muutoksesta.

5.4

Vahinkotapahtumasta on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti viimeistään 30 päivän kuluessa vahinkopäivästä.

6.1

Vakuutuksesta korvataan yrittäjän vapaa-ajan tapaturma, joka on sattunut kohdan 3.1 mukaisessa kuntoliikunnassa. Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

6.2

Vakuutuksesta korvataan myös muut tapaturman aiheuttamat vammat ja sairaudet kuten hankauksen aiheuttama ihon hiertymä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 18 §) sekä tapaturman aiheuttama vamman tai sairauden olennainen paheneminen. Korvausta pahenemisesta ei makseta, jos tapaturmalla oli siihen vain vähäinen syyosuus. Korvausta pahenemisesta maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan tapaturman sattumisesta (työtapaturma- ja ammattitautilaki 19 §).

6.3

Vahinkotapahtuman korvaamisen yleisenä edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet.

6.4

Vakuutuksesta ei korvata

a) ammattitautia eikä ammattitautina korvattavaa muun vamman tai sairauden olennaista pahenemista (työtapaturma- ja ammattitautilaki 26–30 §)

b) lihaksen tai jänteen äkillistä kipeytymistä, joka on tapahtunut ilman tapaturmaa henkilön suorittaessa yksittäistä kuormittavaa liikettä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 33 §)

c) pahoinpitelyä tai muuta toisen henkilön tahallaan aiheuttamaa vahinkoa (työtapaturma- ja ammattitautilaki 34 §).

6.5

Vakuutuksesta ei myöskään korvata

a) potilasvahinkolaissa tarkoitettua vahinkoa

b) vahinkotapahtumaa, jonka vuoksi vahingoittuneella on oikeus muun lain perusteella tämän lain mukaiseen korvaukseen

c) vahinkotapahtumaa, jonka vuoksi vahingoittuneella on oikeus maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen työtapaturmasta tai ammattitaudista

d) liikennevakuutuslaissa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavassa laissa tarkoitettua liikennevahinkoa

e) raideliikennevastuulaissa (113/1999) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavassa laissa tarkoitettua raideliikennevahinkoa.

7.1

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain säännösten mukaan.

7.2 Sairaanhoitokorvaukset

Vakuutuksesta korvataan vahingon vuoksi tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneet välttämättömät kustannukset (työtapaturma- ja ammattitautilaki 36-37 §).

Sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut korvataan lähimpään tai maksusitoumuksen mukaiseen hoitopaikkaan. Yksityisellä autolla tehdystä matkasta korvataan puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Fennialla on oikeus maksusitoumuksella ohjata vahingoittunut valitsemaansa hoitopaikkaan. Jos hoito annetaan muualla kuin maksusitoumuksen osoittamassa hoitopaikassa tai Fennia ei ole antanut maksusitoumusta, hoidosta korvataan vahingoittuneelle enintään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu.

Sairaanhoitokorvauksesta vähennetään vahingoittuneelle saman vahinkotapahtuman vuoksi sairausvakuutuslain perusteella maksettava korvaus. Tämän toteuttamiseksi vahingoittuneen on toimitettava valtakirja, jolla hän valtuuttaa Fennian hakemaan sairaanhoitokuluista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen.

Korvausta sairaanhoito-, lääke-, matka- ja kodinhoidon lisäkuluista on haettava Fenniasta vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.

7.3 Ansionmenetyskorvaukset

Vakuutuksesta maksettavien ansionmenetyskorvausten (päiväraha, kuntoutusraha ja tapaturmaeläke) perusteena on vakuutuksen vuosityöansio eikä päivärahaan sovelleta ns. lyhyen ajan päivärahasäännöstä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 58 §). Muulla kuin vakuutuksen ottaneella yrityksellä ei ole oikeutta saada maksamaansa sairausajan palkkaa tai muuta etuutta takaisin tämän vakuutuksen perusteella maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta.

7.4 Ansionmenetyskorvauksesta tehtävät vähennykset

Päivärahasta ja päivärahakaudelta maksettavasta kuntoutusrahasta tehdään laskennallinen vähennys ajalta, jolta vahingoittuneella on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman johdosta. Laskennallinen vähennys tehdään työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n mukaisesti.

Tapaturmaeläkkeestä ja tapaturmaeläkeaikana maksettavasta kuntoutusrahasta vähennetään vahingoittuneelle samalta ajalta maksettava sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, muun lain perusteella maksettava työkyvyttömyyseläke ja sen jälkeinen vanhuuseläke. Edunsaajalle maksettavasta perhe-eläkkeestä vähennetään vastaavasti muun lain perusteella saman vahinkotapahtuman vuoksi maksettava perhe-eläke.

7.5 Yrittäjän työkyvyn heikentymän arviointi

Jos vahinko estää pääasiallisesti yrittäjätyön tekemisen, päiväraha maksetaan täyden työkyvyttömyyden mukaan. Jos vahinko merkittävästi rajoittaa yrittäjätyön tekemistä, päivärahaa maksetaan puolet täyden työkyvyttömyyden mukaisesta päivärahasta.

Arvioitaessa työkyvyn heikentymää otetaan huomioon vahingoittuneen jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota vahingoittuneen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon vahingoittuneen koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Yrittäjän kohdalla otetaan lisäksi huomioon vahinkotapahtuman jälkeen voimassa oleva YEL-työtulo. Jos työtuloa ei ole pienennetty vahinkotapahtuman jälkeen, yrittäjällä ei ole oikeutta toistaiseksi myönnettävään tapaturmaeläkkeeseen.

8.1

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa jatkuvan vakuutuksen kesken vakuutuskauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomisen tultua Fennian tietoon.

8.2

Vakuutus päättyy samaan aikaan kuin vakuutetun henkilön vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus päättyy.

8.3

Tämä vakuutus päätetään vapaaehtoisen työajan vakuutuksen päättymispäivään, mikäli vakuutuksenottaja irtisanoo sen siirtomenettelyn yhteydessä.

8.4

Vakuutus katsotaan päättyneeksi siitä päivästä alkaen, kun vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai kun ulosottomies on antanut ulosottokaaren 3 luvun 95 §:n mukaisen estetodistuksen vakuutuksenottajan varattomuudesta tai tämän olinpaikan tuntemattomuudesta.

8.5

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvausasian käsittelyä varten tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä.

Vakuutus päättyy 30 päivän kuluessa kirjallisen irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.

Tämän vakuutuksen perusteella annettuihin Fennian päätöksiin saa hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella, päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Vakuutukseen sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015). Vakuutusta otettaessa sovelletaan myös vakuutussopimuslain (543/1994) 4 b §:n 1 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 5 a §:ää sekä 7 §:n 1 momenttia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

40 423 10

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet