Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS627 Lyftförsäkring

FS627 Lyftförsäkring

Gäller från och med 1.1.2023

Försäkringsvillkor FS627

Lyftförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i lyftförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

1.1 Försäkringstagare

En försäkringstagare är den som ingår ett försäkringsavtal med Fennia.

1.2 Försäkrad

En försäkrad är den till vars förmån försäkringen gäller.

1.3 Försäkringsperiod

Med försäkringsperiod avses försäkringens giltighetstid som anges i försäkringsbrevet. Om inte något annat överenskommits är försäkringsperioden ett år.

1.4 Premieperiod

En premieperiod är den tidsperiod för vilken försäkringspremien betalas enligt avtal.

1.5 Försäkringsfall

Ett försäkringsfall är den händelse för vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

1.6 Säkerhetsföreskrift

Med säkerhetsföreskrift avses den skyldighet att iaktta bestämmelsen om att förhindra eller begränsa en skada som Fennia ålagt försäkringstagaren eller den försäkrade i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligen.

1.7 Fennia

Med Fennia avses Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

1.8 Återanskaffningsvärde

Ett återanskaffningsvärde är det penningbelopp som behövs för att ersätta en egendom med en ny likadan eller till sin beskaffenhet närmast motsvarande egendom.

1.9 Verkligt värde

Ett verkligt värde är ett penningbelopp som fås när man från återanskaffningsvärdet drar av det värde som en egendom förlorat på grund av ålder, slitage, föråldrad teknik eller någon annan orsak. Det verkliga värdet motsvarar således det penningbelopp som man normalt skulle ha fått för egendomen om den hade sålts före skadan. Det bruksvärde som egendomen i övrigt har för försäkringstagaren inverkar inte på fastställande av egendomens verkliga värde.

1.10 Självrisk

En självrisk är den andel som vid varje skadefall dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättningsbeloppet och som anges i försäkringsbrevet eller som separat fastställs i försäkringsvillkoren.

1.11 Försäkringsbelopp för gods

Försäkringsbeloppet för gods utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid samtliga försäkringsfall som drabbar gods som ska lyftas inklusive tillhörande utredningskostnader. Försäkringsbeloppet för gods anges i försäkringsbrevet.

1.12 Försäkringens försäkringsbelopp

Försäkringens försäkringsbelopp utgör högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid samtliga försäkringsfall som inträffar under en försäkringsperiod inklusive tillhörande utredningskostnader. Försäkringens försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsobjekt är gods som en försäkringstagare under försäkringens giltighetstid och på försäkringens giltighetsområde lyfter yrkesmässigt mot vederlag med en lyftanordning, som anges i försäkringsbrevet.

Lyftet anses börja för varje gods när en krok, kätting, vajer eller motsvarande har fästs vid godset för att påbörja ett omedelbart lyftarbete och sluta när godset har ställts ner och lösgjorts eller kunde ha lösgjorts från lyftanordningen.

3.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter direkta sakskador på försäkrat gods till följd av stötar eller fall vid hantering med en lyftkran.

3.2 Ersättningsbegränsningar

3.2.1

Försäkringen omfattar inte sådan godstransport som avses i lagen om vägbefordringsavtal (23.3.1979/345) eller i CMR-konventionen (FördrS 48-50/73), och inte heller en sådan lastnings- och lossningsverksamhet som ingår i transportuppdraget och som försäkringstagaren eller den försäkrade enligt lagen om vägbefordringsavtal ansvarar för.

3.2.2

Om inte något annat separat avtalats och anges i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen inte levande djur eller konstverk.

3.2.3

Försäkringen ersätter inte en skada till följd av att

 • godset till sina egenskaper inte var lämpligt att lyftas eller att det till sin struktur inte höll för den påfrestning som lyftet medförde

 • godset har lyfts från fel ställe eller i strid med lyftmärkena

 • godsets vikt har överskridit lyftkranens lyftkapacitet

 • marken eller något annat underlag under lyftkranen har gett vika

 • stödben inte använts vid lyftet eller då godset flyttats

 • lyftkranen har körts eller flyttats under lyftet

 • man vid lyftet inte följt någon annan nödvändig försiktighetsanvisning för hantering av lyftkranen eller bestämmelser eller skyddsinstruktioner som myndigheterna utfärdat för hantering av lyftkranen

 • lyftkranen har använts i brottsligt syfte.

3.2.4

Försäkringen ersätter inte en skada som

 • drabbar den försäkrade själv eller ett företag, en sammanslutning eller en annan organisation som inkluderats i samma lyftförsäkring

 • drabbar ett bolag eller företag, en sammanslutning eller en annan organisation som hör till samma koncern som den försäkrade och som på basis av majoritetsinnehav eller i övrigt omfattas av samma bestämmanderätt som den försäkrade

 • ersätts från en annan försäkring som den försäkrade har eller från en försäkring som tecknats för byggnads- eller installationsarbete av entreprenören eller beställaren

 • inträffar när två eller flera lyftkranar utför samma lyftuppdrag.

3.2.5

Försäkringen ersätter inte en skada som försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsskyldiga har orsakat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller ett annat berusningsmedel.

Försäkringens giltighetsområde och giltighetstid (försäkringsperiod) anges i försäkringsbrevet.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Fennia har rätt att säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden om

a) försäkringstagaren försummar att underrätta Fennia om en verksamhet som omfattas av försäkringen eller om försäkringstagaren ger oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter om den och det inte kan påvisas att felet eller försummelsen orsakats av någon annan än försäkringstagaren

b) försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter innan försäkringen beviljats

c) det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller i de omständigheter som anges i försäkringsbrevet, har skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

d) försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

e) försäkringstagaren eller den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

f) försäkringstagaren eller den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för bedömning av Fennias ansvar

g) försäkringstagaren blir insolvent eller försätts i konkurs, eller när en konkurs har förfallit på grund av insolvens

h) en premiebetalning har försenats

i) det inträffar en skada som ska ersättas enligt de villkor som tillämpas på försäkringen.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål.

Om försäkringen upphör av de orsaker som anges i punkterna a, g eller h, upphör försäkringen efter 14 dygn och i annat fall en månad efter att uppsägningsmeddelandet skickades.

Försäkringspremien beräknas utifrån de uppgifter som lämnats till Fennia.

7.1 Reklamations- och anmälningsskyldighet

Försäkringstagaren eller den försäkrade ska

7.1.1

utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa Fennias rätt att efter utbetald ersättning återkräva ersättning för skadan av den som är eller som kan antas vara ersättningsskyldig med anledning av skadan

7.1.2

utan dröjsmål anmäla ett skadefall till polisen när skadefallet kan antas vara brottsrelaterat

7.1.3

ta hand om det skadade godset samt utan dröjsmål underrätta Fennia eller bolagets representant om skadan samt följa deras anvisningar

7.1.4

bereda Fennia tillfälle att inspektera godset.

7.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skador

a) När ett försäkringsfall inträffar eller omedelbart hotar att inträffa ska försäkringstagaren eller den försäkrade vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan och samtidigt se till att det skadade godset inte skadar den oskadda försäkrade delen av försändelsen. Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa Fennias eller dess representants anvisningar för avvärjande och begränsning av skadan.

b) Fennia ersätter skäliga och nödvändiga kostnader, som uppstår av skyldigheten att avvärja och begränsa en ersättningsbar skada, upp till försäkringsbeloppet.

c) Åtgärder som vidtagits av försäkringstagaren, den försäkrade eller Fennia för att rädda, skydda eller återbörda godset inverkar inte på rätten att kräva ersättning eller på Fennias slutliga ersättningsskyldighet.

7.3 Påföljder om skyldigheter försummas

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat någon av sina ovannämnda skyldigheter, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av huruvida ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen haft för skadans uppkomst, skadebeloppet eller för utkrävandet av skadestånd av skadevållaren.

Vad som i punkterna 5, 7, 11 och 13 sägs om försäkringstagaren, den försäkrade eller den ersättningssökande, gäller i tillämpliga delar deras anställda och de vilka de ansvarar för eller som verkar som deras representanter.

Skadebeloppet beräknas utifrån det skadade godsets verkliga värde.

Indirekta kostnader räknas inte med i skadebeloppet.

9.1 Mervärdesskatt

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Mervärdesskatt betalas inte från försäkringen till den del ersättningstagaren kan dra av den i beskattningen.

9.2 Reparationskostnader

Om det skadade föremålet kan återställas till det skick det hade före skadan eller motsvarande skick genom att reparera det eller genom att byta den skadade delen mot en ny eller mot en del som motsvarar den ursprungliga delen, ersätts endast dessa kostnader.

Extra reparationskostnader till följd av att försäkringstagaren valt ett reparationssätt som avviker från det sedvanliga eller till följd av ett förfarande i anslutning till detta (t.ex. övertid eller snabbfrakt), ersätts inte.

En mervärdesskatteskyldig ägare eller innehavare av egendom ska vara beställare av reparationsarbetet, nyinskaffningen eller den köpta tjänsten och ska anges som betalare av fakturan.

9.3 Värdeminskning

Om skadebeloppet inte kan fastställas enligt punkterna 9 eller 9.2, fastställs värdeminskningen av godset i samband med parternas gemensamma granskning. Om värdeminskningen av godset inte kan fastställas på ovannämnda sätt, fastställs värdeminskningen genom försäljning av godset. Om Fennia så kräver, ska försäljningen ske genom offentlig auktion.

Värdeminskningen anges i procent genom att jämföra marknadsvärdet på det skadade godset på bestämmelseorten med marknadsvärdet på ett oskadat gods på bestämmelseorten. Som marknadsvärde räknas bruttomarknadsvärdet (inklusive frakt, tull och övriga kostnader), så att samma poster ingår i båda jämförelsevärdena. Ersättningen är den andel som motsvarar värdeminskningen av försäkringsvärdet eller försäkringsbeloppet om försäkringsbeloppet är mindre än försäkringsvärdet.

Det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen fås genom att från skadebeloppet enligt punkt 9 dra av försäkringstagarens självrisk med beaktande av eventuella ersättningsavdrag till följd av försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifterna.

Försäkringen är en förstariskförsäkring. Från försäkringen ersätts ersättningsbara skador på försäkrad egendom upp till försäkringsbeloppet.

Ersättningsbeloppet är dock högst det försäkringsbelopp för gods som anges i försäkringsbrevet.

11.1 Rätt till ersättning

Ägaren till godset har rätt till försäkringsersättning.

Om en försäkrings som gäller egendom gäller till förmån för en sådan person som till säkerhet för en fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte har förfallit till betalning, om ägaren inte har reparerat skadan eller har ställt en säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en person som i egendomen har retentionsrätt till säkerhet för en fordran som förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

11.2 Ersättningssökandens skyldigheter

En skada ska anmälas utan dröjsmål till Fennia och Fennia ska beredas möjlighet att inspektera godset.

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är t.ex. en handelsfaktura, reklamation, besiktningsrapport, ett gravitationsbevis eller en annan handling som gör det möjligt att fastställa om det är fråga om ett försäkringsfall, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till. Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana utredningar eller kostnader för anskaffningen av dem.

Fennia är inte skyldigt att betala ut ersättning förrän det har fått ovannämnda utredningar. Om den försäkrade eller en annan ersättningssökande efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för utredning av försäkringsfallet och Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

11.3 Utbetalning av ersättning

Fennia betalar ut ersättning enligt försäkringsavtalet inom en (1) månad från det Fennia fått ett specificerat ersättningsanspråk. Om det till detta anspråk inte bifogats alla sådana utredningar och handlingar som behövs för att avgöra ersättningsskyldigheten och för att beräkna ersättningsbeloppet, utbetalar Fennia ersättningen inom en (1) månad efter att dessa handlingar och uppgifter lämnats in.

Om lämnandet av handlingarna fördröjs oskäligt utan försäkringstagarens förskyllan, utbetalas den del av ersättningen som med stöd av tillgängliga handlingar slutgiltigt kan fastställas.

Om ersättningen inte utbetalas inom ovannämnda tidsfrist, betalar Fennia årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen för förseningen räknat från den dag då ersättningen senast borde ha betalats.

När ersättningen har utbetalats kan Fennia, om det så önskar, utnyttja sin rätt att disponera över gods som blivit fullt eller delvis ersatt.

11.4 Preskription av ersättningsärende

a) Den ersättningssökande ska lämna in en skriftlig skadeanmälan till Fennia senast inom sex (6) månader från skadedagen eller den sannolika skadedagen. Om anmälan inte görs, går rätten till ersättning helt förlorad.

b) Ett specificerat ersättningsanspråk med angivet penningbelopp ska dessutom lämnas in senast inom elva (11) månader från skadedagen eller den sannolika skadedagen. Om möjligheten till regress gentemot den som är ansvarig för skadan går förlorad på grund av att ersättningsanspråket försenats, mister den ersättningssökande till motsvarande del sin rätt till försäkringsersättning.

12.1 Fennias regressrätt gentemot tredje part

När Fennia har betalat ut ersättning för en skada övergår ersättningstagarens rätt gentemot en tredje part som är ansvarig för skadan till Fennia till motsvarande belopp. Om försäkringstagaren eller den försäkrade helt eller delvis avstått från sin rätt gentemot en tredje part efter att en skada inträffat eller före det genom avtal, är Fennia i motsvarande mån fritt från ersättningsansvar.

12.2 Fennias regressrätt gentemot en försäkringstagare, försäkrad eller person som jämställs med den försäkrade

Fennia har rätt att återkräva ersättning av en försäkringstagare, en försäkrad eller av den som dessa ansvarar för som

 • framkallat ett försäkringsfall

 • försummat sin upplysningsplikt när avtalet ingicks

 • försummat sin skyldighet att meddela om ökad risk

 • försummat sin skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter eller

 • försummat sin skyldighet att avvärja och begränsa en skada.

Vid övervägande av det ersättningsbelopp som ska återkrävas beaktas vilken betydelse åtgärden eller försummelsen haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas uppsåt eller arten av oaktsamhet samt övriga omständigheter.

13.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifter.

Försäkringstagaren ska se till att hans eller hennes anställda och andra medhjälpare som han eller hon anlitar är medvetna om och i sin verksamhet iakttar de säkerhetsföreskrifter som tillämpas på detta försäkringsavtal.

Om en annan medhjälpare som försäkringstagaren anlitar överlåter det uppdrag som han eller hon fått till att utföras av någon annan, ska försäkringstagaren se till att vetskapen om de säkerhetsföreskrifter som tillämpas vidarebefordras till den som verkligen utför uppdraget och att säkerhetsföreskrifterna följs.

13.2 Lagar och myndighetsföreskrifter

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om lastningssätt, fästning, surrning och stödjande av last och transport ska följas.

Ovannämnda lagar, förordningar, bestämmelser, föreskrifter och anvisningar är bl.a.

 • vägtrafiklagen

 • bestämmelse om lastkorgar och säkring av last

 • lagen om transport av farliga ämnen

 • Trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon i den lydelse som bestämmelserna och de beslut och föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa har vid respektive tidpunkt.

 • Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning

 • Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten

13.3 Fordon och lyftkranar som används vid lyft och deras förare

Det fordon och den lyftkran som används till lyft ska vara servade på det sätt som tillverkaren eller importören av anordningarna meddelat och de ska lämpa sig för det hanterade godset.

Fordonet ska vara i sådant tryggt och trafikdugligt skick som avses i de bestämmelser och föreskrifter som gäller fordonet, besiktat och registrerat och dess konstruktioner och utrustning ska vara ändamålsenliga och i det skick som bestämmelserna och föreskrifterna för dessa förutsätter.

Föraren av lyftkranen ska ha ett av myndighet beviljat behörigt körkort samt sådan kompetens som krävs för lyftuppdraget.

13.4 Lyftanordningar och redskap

En lyftanordning och ett lyftredskap ska ha märkningar som behövs för att säkerställa trygg användning. En lyftanordning eller ett lyftredskap som saknar märkning om högsta tillåtna last får inte användas.

13.5 Lyftarbetsplan

För svåra lyftarbeten ska man vid behov upprätta en separat skriftlig lyftarbetsplan.

13.6 Försäkringsskydd för underleverantör

Om försäkringstagaren anlitar utomstående i försäkrad verksamhet, ska försäkringstagaren se till att de utomstående har en gällande vedertagen försäkring som omfattar de uppdrag som de utomstående gör och att försäkringen motsvarar till sin omfattning den försäkring som omfattar den försäkrades verksamhet.

13.7 Försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifter

Ersättning kan förvägras eller sänkas om försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga

 • inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt punkt 13.1

 • har försummat uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, att iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet eller -villkoren eller som annars getts av Fennia, eller att iaktta åtgärdsanvisningar som Fennia gett efter att ett försäkringsfall inträffat och att försummelsen har orsakssamband med uppkomsten av skadan eller skadebeloppet.

Vid tolkning av försäkringsavtalet och villkoren för lyftförsäkringen tillämpas Finlands lag. Lagen om försäkringsavtal 28.6.1994/543 tillämpas till den del inte något annat följer av dessa försäkringsvillkor eller försäkringsbrevet eller om dessa inte innehåller motsvarande bestämmelser.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor