Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT627 Taakkavakuutus

YT627 Taakkavakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Vakuutusehto YT627

Taakkavakuutusehto määrittelee taakkavakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on se, joka tekee Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

1.2 Vakuutettu

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

1.3 Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jos ei muuta ole sovittu, vakuutuskausi on vuoden mittainen.

1.4 Vakuutusmaksukausi

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

1.5 Vakuutustapahtuma

Vakuutustapahtuma on tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

1.6 Suojeluohje

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle asettama velvollisuus noudattaa vahingon estämistä tai rajoittamista tarkoittamaa määräystä.

1.7 Fennia

Fennialla tarkoitetaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniaa.

1.8 Jälleenhankinta-arvo

Jälleenhankinta-arvo on rahamäärä, joka tarvitaan omaisuuden korvaamiseksi uudella samanlaisella tai ominaisuuksiltaan lähinnä vastaavalla omaisuudella.

1.9 Käypä arvo

Käypä arvo on rahamäärä, joka saadaan jälleenhankinta-arvosta vähentämällä siitä omaisuuden ikääntymisestä, kulumisesta, tekniikan vanhentumisesta tai muusta syystä johtuva arvon aleneminen. Siten käypä arvo on rahamäärä, joka omaisuudesta olisi saatu normaalisti myytäessä ennen vahinkoa. Käyvän arvon määrittämiseen ei vaikuta omaisuudella vakuutuksenottajalle muutoin oleva käyttöarvo.

1.10 Omavastuu

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa.

1.11 Taakan vakuutusmäärä

Taakan vakuutusmäärä on Fennian korvausvastuun ylimpänä rajana kuhunkin nostettavaan taakkaan kohdistuvista kaikista vakuutustapahtumista niihin liittyvine selvityskuluineen. Taakan vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

1.12 Vakuutuksen vakuutusmäärä

Vakuutuksen vakuutusmäärä on Fennian korvausvastuun ylimpänä rajana yhteen vakuutuskauteen kohdistuvista kaikista vakuutustapahtumista niihin liittyvine selvityskuluineen. Vakuutuksen vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksen kohteena on taakka, jota vakuutuksenottaja vakuutuksen voimassaoloaikana, vakuutuksen voimassaoloalueella ammattimaisesti korvausta vastaan nostaa vakuutuskirjassa mainitulla nostokalustolla.

Noston katsotaan kunkin taakan osalta alkavan, kun koukku, kettinki, vaijeri tai vastaava on kiinnitetty taakkaan välittömän nostotyön aloittamiseksi ja päättyvän, kun taakka on laskettu ja irrotettu tai olisi voitu irrottaa nostovälineestä.

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle taakalle sitä nosturilla käsiteltäessä kolhaisun tai putoamisen seurauksena aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

3.2 Korvausrajoitukset

3.2.1

Vakuutus ei kata tiekuljetussopimuslain (23.3.1979/345) eikä CMR-yleissopimuksen (SopS 48-50/73) tarkoittamaa tavarankuljettamista, eikä sellaista kuljetustehtävään sisältyvää lastaus- ja purkutoimintaa, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tiekuljetussopimuslain mukaan vastuussa.

3.2.2

Ellei muusta ole erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty, vakuutuksen kohteena eivät ole elävät eläimet ja taideteokset.

3.2.3

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että

 • taakka ei ominaisuuksiltaan ole ollut nostettavaksi sopiva tai se ei ole rakenteensa puolesta kestänyt noston aiheuttamaa rasitusta

 • taakkaa on nostettu väärästä kohdasta tai nostomerkkien vastaisesti

 • taakan paino on ollut nosturille määriteltyä nostokykyä suurempi

 • maapohja tai muu alusta nosturin alla on pettänyt

 • nostettaessa tai taakkaa liikutettaessa ei ole käytetty tukijalkoja

 • nosturilla on ajettu tai sitä on siirretty noston aikana

 • noston yhteydessä ei ole noudatettu muuta nosturin käytölle välttämätöntä varo ohjetta tai määräystä tai viranomaisten nosturin käytölle asettamia turvaohjeita

 • nosturia on käytetty rikolliseen tekoon.

3.2.4

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka

 • aiheutuu vakuutetulle itselleen tai samaan taakkavakuutukseen sisällytetylle yritykselle, yhtymälle tai muulle yhteisölle

 • aiheutuu vakuutetun kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yritykselle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutettu

 • korvataan vakuutetun muusta vakuutuksesta tai urakoitsijan tai tilaajan rakennus- tai asennustyötä varten ottamasta vakuutuksesta

 • aiheutuu, kun samaa nostotehtävää on suorittamassa kaksi tai useampia nostureita.

3.2.5

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa, on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella tai ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena

Vakuutuksen voimassaoloalue ja voimassaoloaika (vakuutuskausi) on merkitty vakuutuskirjaan.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä.

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos

a) vakuutuksenottaja laiminlyö vakuutukseen kuuluvan toiminnan ilmoittamisen Fennialle tai jos hän antaa siitä vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja eikä voida osoittaa, että virhe tai laiminlyönti on muun kuin vakuutuksenottajan aiheuttama

b) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja

c) vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä

d) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

e) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut vakuutustapahtuman

f) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

g) vakuutuksenottaja tulee maksukyvyttömäksi tai on asetettu konkurssiin tai kun konkurssi on rauennut maksukyvyttömyyden vuoksi

h) vakuutusmaksu on viivästynyt

i) tapahtuu vahinko, joka on vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan korvattava.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti, ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta.

Mikäli vakuutuksen päättymisen syyt ovat kohtien a, g tai h mukaiset, vakuutus päättyy 14 vuorokauden kuluttua ja muissa tapauksissa kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutusmaksu lasketaan Fennialle ilmoitettujen tietojen perusteella.

7.1 Reklamaatio- ja ilmoitusvelvollisuus

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee

7.1.1

ryhtyä viipymättä tarpeellisiin toimiin turvatakseen Fennialle oikeuden korvauksen maksamisen jälkeen vaatia vahingonkorvausta siltä, joka on tai jonka voidaan olettaa olevan vahingon perusteella korvausvelvollinen.

7.1.2

viipymättä ilmoittaa poliisille, kun vahinkotapahtumaan voidaan olettaa liittyvän rikos.

7.1.3

huolehtia vahingoittuneesta tavarasta sekä ilmoittaa vahingosta viipymättä Fennialle tai tämän edustajalle ja noudattaa näiden ohjeita.

7.1.4

varata Fennialle tilaisuus tavaran tarkastamiseen.

7.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus

a) Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa tulee vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta ja samalla pitää huolta siitä, että vahingoittunut tavara ei pääse aiheuttamaan vahinkoa lähetyksen vahingoittumattomalle vakuutetulle osalle. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa Fennian tai sen edustajan antamia ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

b) Fennia korvaa vakuutuksesta korvattavan vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset vakuutusmäärään asti.

c) Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai Fennian ryhtyminen toimenpiteisiin tavaran pelastamiseksi, suojelemiseksi tai palauttamiseksi ei vaikuta oikeuteen vaatia korvausta tai Fennian lopulliseen korvausvelvollisuuteen.

7.3 Velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamukset

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt jonkin edellä mainitun velvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan. Kun harkitaan, onko korvausta alennettava tai se kokonaan evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen, määrään tai vahingonaiheuttajan korvausvastuuseen saattamiseen.

Mitä kohdissa 5, 7, 11 ja 13 on sanottu vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai korvauksenhakijasta, koskee soveltuvin osin heidän työntekijöitään sekä niitä, joista he vastaavat tai jotka toimivat heidän edustajinaan.

Vahingon määrä lasketaan vahingoittuneen tavaran käyvän arvon perusteella.

Vahingon määrään ei lasketa välillisiä kustannuksia.

9.1 Arvonlisävero

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Arvonlisäveroa ei makseta vakuutuksesta siltä osin, kun korvauksensaaja voi vähentää sen verotuksessaan.

9.2 Korjauskustannukset

Jos vahingoittunut esine voidaan saattaa vahinkoa edeltäneeseen tai sitä vastaavaan kuntoon korjaamalla esine tai panemalla vahingoittuneen tilalle uusi tai alkuperäistä vastaava osa, korvataan vain tästä johtunut kustannus.

Korjauskustannusten lisäystä, joka on vakuutuksenottajan valitseman tavanomaisesta poikkeavan korjaustavan tai sellaiseen liittyvän menettelyn aiheuttama (esimerkiksi ylityöt tai pikarahti), ei korvata.

Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan tulee olla korjaustyön, uudelleenhankinnan ja ostamansa palvelun tilaajana ja merkitty laskun maksajaksi.

9.3 Arvon väheneminen

Mikäli vahingon määrää ei pystytä määrittämään kohtien 9 tai 9.2 mukaisesti, määrätään tavaran arvon vähentyminen osapuolten yhteisessä tarkastuksessa. Ellei tavaran arvon vähentymistä voida edellä mainituilla tavoilla määrätä, määrätään tavaran tavaran arvon vähentyminen myymällä tavara. Jos Fennia niin vaatii, on myyminen toimitettava julkisella huutokaupalla.

Arvon vähentyminen ilmaistaan prosentteina vertaamalla vahingoittuneen tavaran markkina-arvoa määräpaikkakunnalla vahingoittumattoman tavaran määräpaikkakunnalla olevaan markkina-arvoon. Markkina-arvoksi luetaan bruttomarkkina-arvo (rahti, tulli ym. kulut mukaan luettuina) siten, että samat erät sisältyvät molempiin vertailuarvoihin. Korvaus on arvon vähentymistä vastaava osuus vakuutusarvosta tai vakuutusmäärästä, jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa alempi.

Vakuutuksesta maksettava korvauksen määrä saadaan vähentämällä kohdan 9 mukaisesta vahingonmäärästä vakuutuksenottajan omavastuu ja ottamalla huomioon mahdollisen suojeluohjeiden laiminlyönnin takia tehtävät korvauksen vähennykset.

Vakuutus on ensivastuuvakuutus. Vakuutuksesta korvataan vakuutettuun omaisuuteen kohdistuvia korvattavia vahinkoja vakuutusmäärään saakka. Korvauksen määrä on kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty taakan vakuutusmäärä.

11.1 Korvaukseen oikeutettu

Oikeus vakuutuskorvaukseen on tavaran omistajalla.

Mikäli omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänelle on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

11.2 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Vahingosta tulee ilmoittaa viipymättä Fennialle ja varata Fennialle tilaisuus tarkastaa tavara.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi kauppalasku, reklamaatio, tarkastuskertomus, rasitustodistus ja muu asiakirja, jonka avulla voidaan todeta, onko kyseessä vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutuksesta ei korvata tällaisista selvityksistä tai niiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta, ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos vakuutettu tai muu korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Fennian vastuun selvittämisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan kokonaan evätä.

11.3 Korvauksen maksaminen

Fennia maksaa vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut yksilöidyn korvausvaatimuksen. Jos tähän vaatimukseen ei ole liitetty mukaan kaikkia niitä selvityksiä ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen korvausvelvollisuuden ratkaisemista ja korvausmäärän laskemista varten, Fennia maksaa korvauksen yhden (1) kuukauden kuluessa tällaisten asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta.

Mikäli asiakirjojen toimittaminen vakuutuksenottajasta riippumattomista syistä viivästyy kohtuuttomasti, suoritetaan se osa korvauksesta, joka käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella voidaan lopullisesti määrätä.

Mikäli korvausta ei suoriteta edellä mainitussa määräajassa, Fennia suorittaa myöhästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan laskettuna siitä päivästä, jona korvaus viimeistään olisi ollut maksettava.

Maksettuaan korvauksen Fennialla on oikeus halutessaan käyttää oikeuttaan määrätä kokonaan tai osittain korvatusta tavarasta.

11.4 Korvausasian vanhentuminen

a) Korvauksenhakijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vahingosta Fennialle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, oikeus korvaukseen on kokonaan menetetty.

b) Yksilöity, rahamääräinen korvausvaatimus on lisäksi tehtävä viimeistään yhdentoista (11) kuukauden kuluessa vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli takaisinhakumahdollisuus vahingosta vastuulliselta menetetään sen vuoksi, että korvausvaatimus on viivästynyt, menettää korvauksenhakija vastaavalta osin oikeutensa vakuutuskorvaukseen.

12.1 Fennian takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Kun Fennia on maksanut korvausta vahingosta, korvauksen saajan oikeudet vahingosta vastuussa olevaa kolmatta osapuolta kohtaan siirtyvät Fennialle vastaavan määräisinä. Jos vahingon tapahduttua tai sitä ennen tehdyllä sopimuksella vakuutuksenottaja tai vakuutettu on kokonaan tai osittain luopunut oikeudestaan kolmatta osapuolta kohtaan, vapautuu Fennia korvausvastuustaan vastaavassa määrin.

12.2 Fennian takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Fennia on oikeutettu korvauksen palautukseen vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai siltä, josta he vastaavat, joka on

 • aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta solmittaessa

 • laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vaaran lisääntymisestä

 • laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita tai

 • laiminlyönyt velvollisuutensa torjua ja rajoittaa vahinkoa.

Takaisinperittävän korvauksen määrää harkittaessa otetaan huomioon, mikä merkitys toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

13.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Vakuutuksenottajan tulee huolehtia siitä, että hänen työntekijänsä ja hänen käyttämänsä muu apulainen on tietoinen tähän vakuutussopimukseen sovellettavista suojeluohjeista ja noudattaa niitä toiminnassaan.

Mikäli vakuutuksenottajan käyttämä muu apulainen luovuttaa saamansa toimeksiannon edelleen jonkun toisen hoidettavaksi, vakuutuksenottajan tulee huolehtia siitä, että tieto sovellettavista suojeluohjeista siirtyy edelleen tehtävän varsinaiselle suorittajalle sekä siitä, että suojeluohjeiden noudattamisesta huolehditaan.

13.2 Lait ja viranomaismääräykset

Lakeja, asetuksia ja viranomaisen antamia määräyksiä kuormaustavasta, lastin kiinnityksestä, sitomisesta, tukemisesta ja kuljetuksesta tulee noudattaa.

Edellä mainittuja lakeja, asetuksia, säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita ovat muun muassa:

 • tieliikennelaki.

 • määräys ajoneuvojen kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta.

 • laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta.

 • liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista sen sisältöisinä, kuin säännökset ja niiden nojalla annetut päätökset ja määräykset kulloinkin ovat voimassa.

 • Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.

 • Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta.

13.3 Nostossa käytettävä ajoneuvo ja nosturi ja niiden kuljettajat

Nostoon käytetyn ajoneuvon ja nosturin tulee olla huollettu laitteiden valmistajien tai maahantuojien ilmoittamalla tavalla ja soveltua käsiteltävälle tavaralle.

Ajoneuvon tulee olla sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa ja liikennekelpoisessa kunnossa, katsastettu ja rekisteröity ja sen rakenteiden ja varusteiden tulee olla asianmukaiset ja niitä koskevien säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.

Nosturin kuljettajalla on oltava viranomaisen antama asianmukainen ajokortti sekä nostotoimen edellyttämä pätevyys.

13.4 Nostolaitteet ja apuvälineet

Nostolaitteessa ja -apuvälineessä on oltava turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät. Nostolaitetta tai -apuvälinettä, josta puuttuu suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä, ei saa käyttää.

13.5 Nostotyösuunnitelma

Vaikeita nostotöitä varten on tarvittaessa laadittava erillinen kirjallinen nostotyösuunnitelma.

13.6 Alihankkijan vakuutusturva

Jos vakuutuksenottaja käyttää ulkopuolisen palveluksia vakuutetussa toiminnassa, vakuutuksenottajan on tarkistettava, että kyseisellä ulkopuolisella on kulloinkin voimassa oleva, tämän suorittamat tehtävät kattava tavanomainen vakuutus, joka vastaa laajuudeltaan vakuutetun oman toiminnan kattavaa vakuutusta.

13.7 Suojeluohjeen noudattamatta jättäminen

Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa, jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa

 • ei ole huolehtinut kohdan 13.1 velvoitteistaan

 • on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä laiminlyönyt vakuutuskirjassa tai -ehdoissa mainittujen tai Fennian muutoin antamien suojeluohjeiden tai Fennian vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antamien toimenpideohjeiden noudattamisen, ja ohjeiden noudattamatta jättäminen on syy yhteydessä vahingon syntymiseen tai vahingon määrään.

Vakuutussopimuksen ja Taakkavakuutusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuslakia 28.6.1994/543 sovelletaan siltä osin, kuin näistä vakuutusehdoista tai vakuutuskirjasta ei muuta johdu tai niissä ei ole vastaavaa säännöstöä.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet