Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringsvillkor för lantbruksskyddets ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

Försäkringsvillkor för lantbruksskyddets ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

Gäller från och med 1.1.2024

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia (nedan försäkringsbolaget) förbinder sig att enligt dessa villkor och de allmänna avtalsvillkoren (B)

 • ersätta i villkoren nämnda skador och särskilt nämnda övriga kostnader

 • sköta utredningen av skadeersättningens grunder och belopp

 • underhandla med den som kräver ersättning

 • sköta rättegången eller ersätta rättegångskostnaderna, om ersättningsfrågan går till domstolsbehandling.

Försäkringen gäller den verksamhet som antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller i Europa.

Försäkringen ersätter person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten inom försäkringens giltighetsområde förorsakas någon annan,

 • om skadan konstateras under försäkringsperioden

 • om försäkringstagaren enligt gällande rätt är skyldig att ersätta skadan.

Försäkringen ersätter, under de förutsättningar som anges ovan, även immateriell skada som har förorsakats någon annan i försäkringstagarens verksamhet och för vilken försäkringstagaren enligt 82 artikeln i EU:s dataskyddsförordning är skyldig att ersätta. Maximiersättningen är 25 000 euro för en skada och sammanlagt högst 50 000 euro för de skador som under en och samma försäkringsperiod förorsakas genom lagstridig behandling av personuppgifter.

5.1 Skador som förorsakas en själv

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas

 • försäkringstagaren själv

 • företag eller sammanslutning som på basis av majoritetsägande eller av någon annan orsak omfattas av samma bestämmanderätt som försäkringstagaren.

5.2 Egendom i användning

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som försäkringstagaren vid tidpunkten för den skadevållande handlingen eller försummelsen hade i sin besittning, hade till låns, hade hyrt eller annars utnyttjade.

5.3 Egendom under behandling eller skötsel

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som försäkringstagaren eller någon annan för hans räkning vid tidpunkten för den skadevållande handlingen eller försummelsen

 • hade åtagit sig att tillverka, installera, montera, reparera, behandla eller på annat sätt varit föremål för verksamheten

 • hade i förvar eller transporterade

 • hade skyldighet att dra försorg om och skydda mot skada med beaktande av karaktären hos försäkringstagarens verksamhet eller den ifrågavarande arbetsprestationens art och omedelbara verkningsområde

 • hade hand om på annat sätt.

5.4 Produktansvar

Försäkringen ersätter inte skador som en produkt som satts i omlopp eller som har överlåtits till en annan person förorsakar.

5.5 Såld eller överlåten vara

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas

 • en överlåten vara, då skadeorsaken är varans egen beskaffenhet eller fel eller brister i varan eller i de uppgifter och anvisningar som gäller varan

 • en såld vara som ännu inte har överlåtits.

5.6 Arbetsprestation

Försäkringen ersätter inte kostnaderna för ett arbete som utförts för att reparera resultatet av ett felaktigt utfört arbete eller för att göra om ett sådant arbete, inte ens i det fall att arbetet utförs av någon annan än försäkringstagaren.

5.7 Kontraktansvar

Försäkringen ersätter inte skada till den del ersättningsansvaret grundar sig på avtal, garanti eller annan förbindelse där försäkringstagaren åtagit sig ett större ansvar än vad han skulle ha haft enligt gällande rätt.

Försäkringen ersätter inte skada, som beror på att avtalsförpliktelse inte har fullgjorts ellerfullgjorts bristfälligt.

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av underleverantör, underentreprenör eller annan avtalspart.

5.8 Rådgivning och planeringsverksamhet

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakas annan av fel eller försummelse i undersökningar, mätningar, beräkningar, planer, ritningar, arbetsbeskrivningar eller arbetsutredningar, bedömningar, programmeringar, inspektioner, övervakningar eller annat konsultuppdrag.

5.9 Miljöskador

Försäkringen ersätter inte skador till följd av

 • förorening av vatten, luft eller jordmån

 • rök, sot, damm, ånga, gas

 • buller, vibration, strålning, ljus, drag, värme eller lukt

 • annan motsvarande störning.

Försäkringen ersätter emellertid plötsliga skador som är en följd av ett fel eller en försummelse som är slumpmässig eller enstaka, eller av att ett fel eller en brist vars orsak försäkringstagaren har ersättningsansvar för, plötsligt och oväntat uppstått på en byggnad, anläggning eller anordning. Vidare förutsätts att också skadans uppkomst till följd av de orsaker som uppfyller ovan nämnda förutsättningar skett plötsligt, oväntat och fort och inte utgör resultatet av en långsam, så småningom framskridande process eller fortsatt handling eller försummelse eller i övrigt av händelser som upprepas.

En förutsättning för att ersättning ska betalas är dessutom att försäkringstagaren haft vetskap om föroreningen, utsläppet eller motsvarande störning senast inom fjorton dygn från dess början och lämnat in ett skriftligt ersättningsanspråk till försäkringsgivaren inom sextio dagar från det att föroreningen, utsläppet eller störningen började.

Om åtgärder för avvärjande av miljöskador och ersättning för de kostnader dessa förorsakar, se punkt 9.3.

Försäkringen ersätter inte kostnader för avvärjnings- och återställningsåtgärder som myndigheter har vidtagit enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ersättning för miljöskador (737/94).

5.10 Fukt eller översvämning

Försäkringen ersätter inte skador till följd av

 • fukt eller vatten,

 • översvämning orsakad av regnvatten, smältvatten eller avloppsvatten

 • översvämning av avlopp, diken, brunnar, rännor eller motsvarande.

Försäkringen ersätter emellertid plötsliga skador som den försäkrade har ett ersättningsansvar för och som är en följd av

 • ett fel eller en försummelse som är slumpmässig eller enstaka eller

 • ett fel eller en brist som plötsligt och oväntat uppstått på en byggnad, anläggning eller anordning.

Vidare förutsätts att även följden av skadan har skett plötsligt, oväntat och fort och inte utgör resultatet av en långsam, så småningom framskridande process eller fortsatt handling eller försummelse eller i övrigt av händelser som upprepas. Skada till följd av underdimensionerade vatten- eller avloppsrör anses inte vara plötslig.

Om orsaken till skadan är ett installationsfel som den försäkrade gjort, är en förutsättning för ersättning dessutom att den av fukt uppkomna skadan konstaterats inom 12 månader från installationen.

5.11 Grundvatten

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av förändring i grundvattennivån.

5.12 Ägande eller besittning av fastighet

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av ägande, besittning eller underhåll av fastighet. Försäkringen ersätter emellertid skador om

 • fastigheten antecknats i försäkringsbrevet

 • största delen av fastigheten används av försäkringstagaren själv i den försäkrade verksamheten.

5.13 Användande av fartyg eller luftfartyg

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av

 • att en segelbåt, ett registreringspliktigt fartyg eller en registreringspliktig båt används, om användningen inte gäller arbete som försäkringstagaren utför för egen räkning

 • att en vattenskoter används

 • att ett luftfartyg används.

5.14 Skador som orsakats luftfartyg

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats luftfartyg.

5.15 Verksamhet på flygplatser

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av verksamhet på flygplatsområde.

5.16 Brytnings- eller sprängningsarbeten

Försäkringen ersätter inte skador till följd av brytnings- eller sprängningsarbeten eller av att marken därvid sätter sig, förskjuts eller rasar.

5.17 Ekonomiska skador

Försäkringen ersätter inte sådana ekonomiska skador som inte har samband med person- eller sakskador.

5.18 Patient-, läkemedelsskada, arbetsolycksfall eller yrkessjukdom

Försäkringen ersätter inte

 • personskada som avses i patientskadelagen, oberoende av om skadan är ersättningsbar som patientskada

 • personskada som orsakats i samband med hälso- och sjukvård utanför Finland

 • skada som orsakats av läkemedel eller som omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen

 • en skada till den del den ersätts med stöd av försäkringstagarens olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

5.19 Trafikskador

Försäkringen ersätter inte skador som beror på att ett fordon eller en motordriven anordning används i trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller motsvarande utländsk lag. Om motsvarande utländsk lagstiftning saknas, ersätter försäkringen inte skador till följd av att fordon eller motordriven anordning används i trafik.

Försäkringen ersätter dock skador som i Finland uppstår på ett annat fordon under lastning, lossning eller annan arbetsprestation som det skadade fordonet medverkar i, såvida det inte är fråga om en sådan fordonsdel som has om hand av den som utför arbetet (se punkt 5.3.).

5.20 Asbest eller tobak

Försäkringen ersätter inte skador som direkt eller indirekt beror på

 • asbest

 • tobak, tobaksprodukter eller tobaksrök.

5.21 Atomskador

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av en atomskada som avses i atomansvarighetslagen eller motsvarande utländsk lag.

5.22 Uppsåt eller grov oaktsamhet

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet, utom om försäkringstagaren i egenskap av arbetsgivare är ansvarig för skador som en arbetstagare förorsakar i arbetet (se de allmänna avtalsvillkoren, punkt 7) och försäkringstagaren kan visa att varken försäkringstagaren eller dess arbetsledning visste och inte heller borde ha vetat om arbetstagarens förfarande.

5.23 Känd skaderisk

Försäkringen ersätter inte skador som beror på fel, brister eller andra grunder för ersättningsansvaret som försäkringstagaren kände eller borde ha känt till då försäkringen trädde i kraft.

5.24 Andra påföljder än skadestånd

Försäkringen ersätter inte avtalsvite eller skadestånd av straffnatur (t.ex. punitive damages), inte heller böter, samfundsbot, skatter, skatteförhöjningar eller andra offentligrättsliga påföljder oberoende av vem påföljden gäller. Försäkringen ersätter inte heller rättegångskostnader som hänför sig till någon av de nämnda påföljderna.

5.25 Annan försäkring

Försäkringen ersätter inte skador till den del de ersätts ur någon annan ansvarsförsäkring som försäkringstagaren har tecknat eller den skadelidnes egen försäkring.

5.26 Heta arbeten

Försäkringen ersätter inte sakskador förorsakade av brand, sot eller explosion till följd av hett arbete, då den som utför arbetet inte genomgått säkerhetsutbildning för heta arbeten, godkänd av Finans Finland och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, och inte innehar ett personligt och giltigt certifikat för heta arbeten. Med heta arbeten avses sådana arbeten där det uppstår gnistor eller där det används lågor eller annan värme som förorsakar brandfara. Se även säkerhetsföreskrifterna punkt 6.1.

5.27 Förkommen nyckel

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas av kostnader för seriesättning eller förnyande av lås eller system på grund av att nyckel eller motsvarande föremål som möjliggör tillträde till lokaliteter som är i annans bruk försvinner.

Försäkringen ersätter emellertid sådana seriesättnings- eller förnyelsekostnader som är nödvändiga för att förhindra att nyckeln eller föremålet missbrukas, förutsatt att följande förutsättningar samtidigt uppfylls:

 • person som försäkringstagaren ansvarar för eller som ingår i dennas förvaltningsorgan har genom fel eller försummelse orsakat att nyckeln eller det ovan avsedda föremålet har försvunnit och

 • det är uppenbart att den som har nyckeln eller föremålet inte har rätt till den och således utgör ett omedelbart hot mot den egendom som finns i lokaliteterna och som tillhör annan person än försäkringstagaren.

I punkt 10.3 redogörs för självrisken.

5.28 Kränkning av ära eller privatliv

Försäkringen ersätter inte skador till följd av kränkning av ära eller privatliv.

5.29 Offentlig tillställning

Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats under en offentlig tillställning, för vars arrangerande försäkringstagaren ska lämna anmälan till myndigheterna, enligt lag om sammankomster.

5.30 Sanktioner

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mothandelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Försäkringstagaren ska följa de nedanstående, i försäkringsbrevet nämnda eller på annat sätt skriftligt meddelade säkerhetsföreskrifterna.

6.1 Heta arbeten

Försäkringstagaren ska följa bestämmelserna i de separata säkerhetsföreskrifterna för heta arbeten, och de arbetsredskap och anordningar som används i arbetet ska uppfylla bestämmelserna.

6.2 Vattenisoleringsarbeten

Med vattenisoleringsarbeten avses sådana byggnads- eller ombyggnadsarbeten där regn- eller smältvattenisolering saknas eller är under arbete, förnyas eller repareras.

Skaderiskerna på grund av regn- och smältvatten ska utredas på förhand och entreprenören ska göra upp en skyddsplan.

Det område som är under arbete ska förses med ett vattentätt skydd. Sådan egendom i de underliggande rummen, vilka är värdefull eller lätt kan ta skada ska flyttas bort eller skyddas separat. De som använder rummen ska informeras om arbetet.

I punkt 10.1 redogörs för självrisken.

6.3 Schaktning

Innan schaktningsarbetet påbörjas ska den försäkrade skaffa en kartläggning över kablar och rör på arbetsområdet av deras innehavare och under arbetet beakta deras placering.

I punkt 10.2 redogörs för självrisken.

7.1 Försäkringstagarens skyldigheter

Försäkringstagaren är skyldig att

 • bereda försäkringsbolaget tillfälle att värdera skadans storlek samt möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo

 • på egen bekostnad delta i utredningen av skadan

 • lämna försäkringsbolaget alla de uppgifter och handlingar som försäkringstagaren har i sin besittning och som är av betydelse vid utredningen av skadan

 • skaffa eller göra behövliga utredningar och undersökningar som försäkringstagaren till skäliga kostnader har tillgång till.

7.2 Försäkringsbolagets skyldigheter

Försäkringsbolaget utreder om försäkringstagaren är skadeståndsskyldig för den anmälda skadan som omfattas av försäkringen, och vars belopp överstiger självrisken, och underhandlar med den som kräver ersättning.

Om försäkringstagaren eller annan försäkrad ersätter skadan, träffar en överenskommelse om den eller godkänner ett krav, binder detta inte försäkringsbolaget, om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunderna uppenbart är riktiga.

Om försäkringsbolaget har meddelat försäkringstagaren, att bolaget är berett att inom gränserna för försäkringsbeloppet ingå en överenskommelse med den skadelidande beträffande ersättning för skador som omfattas av denna försäkring, och försäkringstagaren inte samtycker till detta, är försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta ett större skadestånd, att ersätta kostnader som uppstått efter att överenskommelsen ingåtts eller att göra ytterligare utredningar i ärendet.

Försäkringsbolaget sköter rättegången eller betalar rättegångskostnaderna om

 • skadeståndsyrkandet till sitt belopp och sina grunder hänför sig till en skada som kan ersättas från försäkringen

 • försäkringstagaren sedan han fått kännedom om rättegången omedelbart meddelat detta till försäkringsbolaget

 • skadeanmälan gjorts innan svaromålet lämnats

 • försäkringsbolaget godkänner rättegångsombudet genom ett uttryckligt skriftligt meddelande.

Om rättegången också hänför sig till andra ärenden, ersätter försäkringen enbart den del av kostnaderna som hänför sig till det ersättningsyrkande som omfattas av försäkringen.

Försäkringsbolaget har alltid rätt att överta skötseln av rättegången.

9.1 Solidariskt ansvar

Om flera personer är solidariskt ansvariga för samma skada, ersätter försäkringen bara den del av skadan som svarar mot försäkringstagarens andel av ersättningsskyldigheten. Om ingen annan grund finns, betalas ersättningen enligt huvudtal.

9.2 Mervärdesskatt

Om den försäkrade eller ersättningens mottagare är berättigad att avdra den skatt som ingår i skadans ersättningskostnader enligt lag om mervärdesskatt, utbetalas ersättningen minskad med beloppet av den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna.

Ersättning utbetalas med avdrag för mervärdesskatt även då den försäkrade eller ersättningens mottagare enligt lag om mervärdesskatt har varit berättigad att avdra den skatt som ingått i anskaffningspriset för den förstörda eller förlorade egendomen.

9.3 Avvärjningskostnader

9.3.1 Kostnader för avvärjande av omedelbart hotande fara

Om ett skadefall är omedelbart hotande eller har inträffat, är den försäkrade skyldig att se till att skadan avvärjs eller begränsas (se de allmänna avtalsvillkoren, punkt 6.2). Denna skyldighet begränsar sig till de åtgärder med vilka man avlägsnar det omedelbara hotet att förorsaka någon annan en ansvarsskada och omfattar inte längre gående åtgärder efter inträffad skada. Kostnaderna för de nödvändiga åtgärderna ersätts av försäkringen.

9.3.2 Tilläggsförutsättningar vid miljöskador

Om försäkringstagaren förorsakar en miljöskada på sin egen egendom eller egendom i sin besittning, t.ex. på sin mark, ska utöver ovan nämnda även följande iakttas:

 • Skador som förorsakats mark, vattenområde eller annan egendom som försäkringstagaren äger eller har i sin besittning ersätts inte.

 • Avvärjningskostnader ersätts endast och uteslutande i sådana situationer där omedelbar fara hotar någon annans egendom, t.ex. då miljöförstörande ämnen sprider sig via grundvattnet eller jordmånen från egen mark till annans.

 • Ersättningsbara är endast de nödvändiga åtgärder med vilka den ersättningsbara skada som omedelbart hotat annans egendom kunnat undanröjas.

Då en miljöskada inträffat, kan det utöver avvärjning av omedelbart hotande fara bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att avhjälpa den situation som uppstått. Sådana åtgärder kan vara t.ex. att transportera bort förorenade jordmassor samt att omhänderta eller neutralisera miljöfarligt avfall. De kostnader som dessa åtgärder förorsakar ersätts inte ur ansvarsförsäkringen som avvärjningskostnader, inte ens i det fall att de vidtagits på grund av tvingande myndighetsbestämmelser.

9.4 Utredningskostnader

Försäkringen ersätter skäliga och nödvändiga kostnader för utredning av skadan, dock inte sådana utredningskostnader som förorsakas försäkringstagaren och som denne enligt försäkringsvillkoren själv är skyldig att betala eller om vilka någon separat överenskommelse inte har ingåtts med försäkringsbolaget.

9.5 Maximiersättning

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör vid varje skadefall högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet inklusive utrednings-, ränte- och rättegångskostnader samt avvärjningskostnader. Om försäkringstagaren är en med konsument jämförbar näringsidkare, ersätts skäliga avvärjningskostnader för omedelbart hotande skada även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas.

9.6 Serieskador

Skador till följd av en och samma händelse eller omständighet betraktas som en och samma skada, oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterats.

Av det ersättningsbara skadebeloppet avdras vid varje skadefall den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren. Om flera självrisker kan tillämpas i skadefallet avdras den högsta självrisken.

10.1 Självrisk vid vattenisoleringsarbeten

Vid skada som orsakats av regn- eller smältvatten i samband med vattenisoleringsarbete, utgör självrisken 25 % av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro och högst 20 000 euro eller ett större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet.

10.2 Självrisk vid schaktning

När skadan gäller kablar eller rör som är nedgrävda i marken, ska försäkringsbolaget tillställas ett skriftligt intyg där kabel- eller rörinnehavaren bekräftar att han lämnat en karta eller markerat platserna i terrängen innan arbetet påbörjades.

Om i fall av kabel- eller rörskada intyg av kabel- eller rörinnehavaren inte tillställts försäkringsbolaget, avdras såsom självrisk i stället för den i försäkringsbrevet nämnda självrisken 25 % av skadebeloppet, dock minst 5 000 euro och högst 20 000 euro eller ett större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet.

10.3 Självrisk vid förkommen nyckel

Vid skada som förorsakats genom att nyckel förkommit utgör självrisken 25 % av skadans belopp, dock minst 3 000 euro och högst 20 000 euro eller ett större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet.

10.4 Självrisk vid takarbete

Vid skada som förorsakats i samband med takarbete och som beror på regn utgör självrisken 25 % av skadans belopp, dock minst 3 000 euro och högst 20 000 euro eller ett större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Om premien på förhand endast kan uträknas som förskottspremie, fastställs den slutliga premien efter försäkringstidens utgång varvid skillnaden mellan denna och förskottspremien utan dröjsmål ska erläggas eller återbetalas.

Försäkringstagaren ska kontrollera att de i försäkringsbrevet nämnda uppgifterna är korrekta. Om försäkringstagaren inte ger försäkringsbolaget de uppgifter det begärt för uträkning av premien eller förnyandet av försäkringsavtalet, är bolaget berättigat att fastställa premien till ett belopp det anser skäligt.

För att fastställa försäkringspremien har försäkringsbolaget rätt att få nödvändiga uppgifter om försäkringstagarens bokföring och övrig använd dokumentation.

Angående rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal, se allmänna avtalsvillkor B för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Förmögenhetsansvarsförsäkringen ersätter inte skada som den försäkrade förorsakat

 • som medlem av styrelse eller förvaltningsråd

 • vid den ekonomiska planeringen eller beslutsfattandet i anslutning till den operativa affärsledningen i ett företag i egenskap av företagets styrelsemedlem

 • som förvaltare av konkursbo, då denna genomför affärstransaktioner i anslutning till att borgenärssammanträdet har beslutat fortsätta affärsverksamheten för konkursboets räkning,

 • som sådan utredare som avses i lagen om företagssanering eller som sådan likvidator eller förrättningsman som avses i lagarna om bank- och försäkringsverksamhet.

I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter försäkringen även skada, som förorsakas kunds anordning, föremål, eller del därav som mottagits för service eller reparation i följande fall:

 • då den flyttas inom servicestället eller på dess område

 • genom fall från arbetsplan eller -anläggning

 • då försäkringstagaren transporterar objektet av orsak, som omedelbart ansluter sig till service- eller reparationsåtgärd.

Försäkringen ersätter inte skada, som förorsakas anordning, föremål eller del därav:

 • genom stöld, inbrott eller försök därtill

 • till följd av eld eller explosion.

I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter försäkringen följande skador på kunds fordon som mottagits för service eller reparation och som förorsakats vid:

 • oriktigt förfarande vid kontroll eller byte av olja, vätska eller filter

 • lösgörande eller fastsättning av hjul

 • tvätt eller vaxning av fordon

 • lyft, fall eller förflyttning

 • provkörning som ansluter sig till service eller reparation och som utförs under arbetstid av person med vederbörligt körkort

 • felaktigt utfört service- eller reparationsarbete och som konstateras först efter det att arbetet har slutförts och fordonet har återlämnats till kunden.

Försäkringen ersätter inte:

 • kostnader till följd av att det ursprungliga uppdraget utförs på nytt

 • kostnader för skada på fordon, fordonsdel eller egendom i fordonet till följd av

 • olovligt bruk, stöld eller försök därtill

 • skadegörelse

 • eld eller explosion, även om denna skulle uppstå i samband med eller som en följd av ersättningsbar skada

 • bogsering

 • skada på

 • fordon som tagits till förvaring

 • fordon som ingår i kommissionslager eller annars är till salu eller sålts, men ännu inte överlåtits

 • skada, som beror på upprepad vårdslöshet.

I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 4 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada, som förorsakas genom vållande av försäkringstagaren eller dennes arbetstagare vid utförande av arbete med arbetsmaskin under förhållanden, där försäkringstagaren enligt skadeståndslagen är jämställbar med arbetstagare i relation till uppdragsgivaren. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen följande skador på kunds båt eller del därav som mottagits för service, reparation, montering eller förvaring:

 • skada som inträffar vid påfyllning av bränsle, smörjning, kontroll eller byte av olja, oljefilter, luftfilter eller vätska eller vid byte av ackumulator, tändstift eller brytarspetsar eller vid lösgöring eller påsättning av propeller

 • skada som konstateras först efter det att fordonet överlåtits till kunden

 • skada på båt eller del därav, då båten flyttas eller lyfts i verkstadsbyggnaden, på varvets eller verkstadens område eller på område som omedelbart ansluter sig härtill

 • vållas då båten för egen maskin flyttas för service, reparation och montering eller provkör under arbetstid eller avhämtas från eller returneras till kunden.

Försäkringen ersätter inte skada som:

 • beror på upprepad vårdslöshet

 • uppstår genom att båten, del därav eller i båten befintlig egendom olovligt tagits i bruk genom stöld, inbrott eller försök till dessa

 • till följd av eld eller explosion förorsakas båten eller del därav eller däri befintlig egendom

 • drabbar båt som hör till försäkringstagarens kommissionslager eller som han annars har emottagit till försäljning.

I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada som drabbar patients egendom vid hantering eller förvaring. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skador på kläder och personliga bruksföremål som mottagits för förvaring, ifall garderoben är under fortgående uppsikt av de personer som utsetts att sköta den. I ersättning utbetalas högst 2 000 euro per skadefall. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada som föraren vållar på motorfordon som kunden har lämnat för förvaring, då fordonet flyttas på förvaringsplatsen eller utanför denna för att lämnas till förvaring eller returneras, förutsatt att flyttningen utförs av en kompetent person som har vederbörligt körkort. I ersättning utbetalas högst 100 000 euro per skadefall. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.13 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada som orsakas av att registreringspliktig båt eller registreringspliktigt fartyg använts. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada på egendom som omhändertagits för bevakning i verksamhet som baserar sig på tillstånd enligt lag om privata säkerhetstjänster. Försäkringen ersätter inte skada till följd av rån, stöld, inbrott, försvinnande, eldsvåda, vätskeläckage, förändring i produkters förvaringstemperatur eller maskinskada. I ersättning utbetalas högst 100 000 euro per skadefall. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.15 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada till följd av sprängnings- eller brytningsarbete eller till följd av att marken därvid sätter sig, förskjuts eller rasar. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även vid skötsel av begravningsplats uppkommen skada på främmande egendom som är föremål för den försäkrade verksamheten. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada som lantbruksavbytare orsakar lantbruksföretagarens egendom som han i sitt arbete hanterar. Högsta ersättningsbelopp i varje skadefall är 20 000 euro. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.4 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen enligt villkoren för produktansvarsförsäkring, skada som förorsakas av produkt som satts i omlopp i försäkrad verksamhet, förutsatt att försäkringstagaren enligt produktansvarslagen eller 5 kap. 21 § i konsumentskyddslagen är ansvarig för skadan enbart i egenskap av säljare av produkten. Ersättning utbetalas däremot inte om försäkringstagaren har tillverkat eller importerat produkten eller marknadsfört den som sin egen genom att förse den med sitt namn, varumärke eller annat särskiljande kännetecken. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter, i enlighet med villkoren för produktansvarsförsäkring, skada som i restaurangverksamhet åsamkas kund genom serverad produkt. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.4 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen, enligt villkoren för produktansvarsförsäkring, person- och sakskada förorsakad av produkt, som är resultatet av sedvanligt installations- och byggnadsarbete på byggplats eller i byggnadsobjekt och som överlåtits till annan, såvida försäkringstagaren är skyldig att ersätta skadan på grund av att han tillverkat produkten. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada som orsakas främmande egendom som är föremål för hantering i den verksamhet som anges i försäkringsbrevet. I ersättning utbetalas högst 100 000 euro per skadefall. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 4 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, tillämpas vid tidsbegränsad försäkring följande villkor:

 • Försäkringen ersätter person- eller sakskada som tillfogas annan i den verksamhet som nämns i försäkringsbrevet och för vilken försäkringstagaren enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig, såvida ersättningsansvaret grundar sig på handling eller försummelse under försäkringsperioden.

Försäkringen ersätter inte i vattenlagen avsedd flottningsskada.

Försäkringen ersätter inte skador som har förorsakats av att en sällskapsresa har arrangerats och inte heller kostnader för att en grupp- eller sällskapsresa har inställts. Försäkringen ersätter inte skador förorsakade av underleverantör. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Avvikande från punkt 5.3 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen även skada på fastighet eller dess anläggning som försäkringstagaren har åtagit sig att sköta. Försäkringstagarens självrisk är tre gånger det självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar inte det ansvar som den för skötsel åtagna fastighetens ägare har. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas av

 • avbrott i el-, gas-, värme- eller vattenleverans eller -distribution

 • växlingar i elspänning

 • avbrott i telefon eller datakommunikation

 • funktionsstörningar i larm-, kontroll- eller övervakningsanordning

 • underdimensionering av rörledningar, kablar eller andra anläggningar

 • att maskineri eller anläggningar i en inrättning inte till sin konstruktion motsvarar givna säkerhets- och skyddsföreskrifter.

Försäkringen ersätter i annans arbete, befattning eller tjänst orsakad skada intill det belopp som försäkringstagaren enligt skadeståndslagen eller lagen om arbetsavtal är skyldig att betala i ersättning till sin arbetsgivare för skada som åsamkats honom eller för skadestånd som han betalt. Skada som orsakats avsiktligt eller genom grovt vållande ersätts inte, och inte heller skada som förorsakas försäkringstagarens make, barn eller annan medlem av hans familj.

Avvikande från punkt 9.5 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, är det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet övre gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet för skador som inträffar under en och samma försäkringsperiod.

En förutsättning för utbetalning av ersättning är att det i företagets ledning finns en person som avlagt CGR- eller GRM-examen.

Avvikande från punkt 5.29 i försäkringsvillkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet, ersätter försäkringen skador som förorsakats under en offentlig tillställning för vars arrangerande försäkringstagaren ska lämna in en anmälan till myndigheterna enligt lag om sammankomster. I övrigt tillämpas försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter inte skador som direkt eller indirekt beror på:

 • kisel (t.ex. kvartsdamm, kvartsfiber eller motsvarande)

 • bly eller blyfärg

 • latex (naturgummi)

 • polyklorerade bifenyler (PCB)

 • klorerat kolväte eller formaldehyd

 • gaser som uppstår vid svetsning

 • med genteknik modifierade organismer (GMO)

 • hormonpåverkande preventivmedel

 • djursjukdomar (t.ex. BSE-, TSE-, CJD)

 • HI-virus eller sjukdomar förorsakade därav (t.ex. AIDS)

 • en epidemi som spridit sig över stora delar av världen (pandemi)

 • mögel, annan svamp eller bakterie i byggnader eller övriga konstruktioner

 • elektromagnetiska fält (EMF)

 • en produkts nanotekniska egenskaper.

Försäkringsvillkor 500

Ändamålet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av anlitande av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i försäkringsfall som avses i punkt 4.

Försäkringen gäller i försäkringsbrevet nämnd verksamhet.

De försäkrade är

 • som försäkringstagare i försäkringsbrevet antecknat företag

 • personer i försäkringstagarens tjänst

 • sådana oavlönade eller tillfälliga arbetstagare som försäkringstagaren enligt gällande rätt bär ersättningsansvar för om de orsakar skada

 • självständiga företagare som kan jämställas med försäkringstagarens arbetstagare och som försäkringstagaren enligt gällande rätt bär ersättningsansvar för om de orsakar skada

 • försäkringstagarföretagets ansvarige bolagsman, då denne har instämts som svarande vid rättegång såsom med försäkringstagaren solidariskt ansvarig.

Den försäkrade kan använda sig av försäkringen i ärenden som i Finland har tagits upp till behandling i tingsrätt eller skiljeförfarande. Om det är fråga om tvistemål som kan avgöras utan rättegång kan försäkringen användas i sådana ärenden som i Finland omedelbart hade kunnat underkastas en tingsrätt för behandling.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller av specialdomstolar, t.ex. länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska unionens domstol eller tribunalen.

4.1 Definition på försäkringsfall

Med försäkringsfall som ersätts från försäkringen avses

 • i tviste- och ansökningsmål

 • uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit, då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har uttryckligen och bevisligen bestridits till grunderna eller beloppet.

 • i brottmål

 • bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till grunderna eller beloppet

 • väckande eller fullföljande av åtal mot den försäkrade från målsägandens sida, då allmän åklagare har beslutat att inte väcka åtal eller nedlagt åtalet. Åtal har väckts, då målsägandens stämningsansökan har inkommit till tingsrättens kansli. Åtal har fullföljts, då målsäganden skriftligen till domstol har meddelat om drivande av åtal efter det att allmän åklagare har nedlagt åtalet.

Försäkringen ersätter de försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om emellertid försäkringen vid tidpunkten för uppkomsten av försäkringsfallet varit i kraft mindre än två år, ska också de omständigheter på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas härvid den tid, under vilken en försäkring med motsvarande innehåll för den försäkrades del har oavbrutet varit i kraft i ett eller flera försäkringsbolag eller en eller flera försäkringsföreningar. Om flera rättskyddsförsäkringar är i kraft då försäkringsfallet inträffar, räknas dock endast denna försäkring till försäkringens giltighetstid.

4.2 Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall, då

 • två eller flera med denna försäkring försäkrade står på samma sida i tviste-, brott- eller ansökningsmål

 • den försäkrade har flera tviste-, brott- eller ansökningsmål, vilka grundar sig på samma händelse, förhållande, rättshandling eller rättskränkning.

Försäkringen ersätter inte kostnader som förorsakats den försäkrade i ärenden,

 1. där bestridande av krav inte kan visas

 2. som hänför sig till annan än i försäkringsbrevet nämnd verksamhet

 3. som hänför sig till överlåtelse av det försäkrade företaget, av aktier som berättigar till ägande av företaget eller överlåtelse av andel i företaget eller överlåtelse av affärsrörelsen eller del av den

 4. som är av ringa betydelse för den försäkrade

 5. där de med denna försäkring försäkrade är motparter; försäkringen ersätter dock försäkringstagarens kostnader

 6. som hänför sig till tillgodohavande eller fordran som överlåtits till den försäkrade, såvida inte då tvisten uppstår två år förflutit sedan överlåtelsen

 7. där det är fråga om åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade eller, då dylikt åtal anhängiggjorts, av målsäganden mot den såsom åtalad stående försäkrade riktat privaträttsligt anspråk

 8. om det är fråga om juridisk persons straffrättsliga ansvar

 9. som hänför sig till privaträttsligt anspråk som riktats mot den försäkrade, som grundar sig på sådan handling, för vilken den försäkrade har dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller icke dömts till straff med stöd av specialstadganden. Försäkringen ersätter dock försäkringstagarens kostnader, såvida det i ärendet för hans del är fråga om arbetsgivares ersättningsansvar

 10. som hänför sig till av den försäkrade framfört privaträttsligt anspråk, som grundar sig på sådan handling, för vilken han dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller icke dömts till straff med stöd av specialstadganden

 11. där den försäkrade är part i egenskap av ägare, innehavare eller förare av ett motorfordon eller en vattenfarkost

 12. som hänför sig till konkurs

 13. som hänför sig till utsökning, i utsökningsbalken avsedd verkställighetstvist eller verkställighet som hänför sig till utsökning

 14. där det är fråga om förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt landsbygdsnäringslagen

 15. där det är fråga om huruvida kostnader som förorsakats av försäkringsfall som anmälts av den försäkrade antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring

 16. som behandlas såsom grupptalan och där den försäkrade är sökande eller medlem i gruppen

 17. som hänför sig till patent eller annan immateriell rättighet

 18. som gäller skadeståndskrav som riktas mot den försäkrade, om en ansvarsförsäkring täcker skadeståndsrisken.

 19. där utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mothandelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

6.1.

Om den försäkrade önskar använda sig av försäkringen ska därom på förhand skriftligen anmälas till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget ska i detta fall tillställa den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut.

6.2.

Den försäkrade ska som sitt ombud anlita en advokat eller en annan jurist. Om den försäkrade överhuvudtaget inte anlitar ombud eller som sitt ombud anlitar någon annan än en person som avlagt juris kandidat- eller juris magisterexamen eller motsvarande utländsk examen utbetalas ingen ersättning från försäkringen.

6.3.

Den försäkrade ska vid rättegången och under förhandlingar om förlikning av motparten kräva ersättning till fullt belopp för sina advokat- och rättegångskostnader. Om den försäkrade utan motiverad orsak inte kräver ersättning för sina kostnader av motparten kan ersättningen från försäkringen enligt lagen om försäkringsavtal nedsättas eller helt avslås.

Om ett av den försäkrade till motparten framfört yrkande på ersättning för rättegångskostnader genom beslut av domstol helt eller delvis förkastas, ska på yrkande av försäkringsbolaget besvär anföras över beslutet.

6.4.

Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för försäkringsbolaget medge beloppet av kostnaderna för ärendets skötsel.

Ersättning som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader har inte bindande verkan för försäkringsbolaget vid bedömning av huruvida rättegångskostnaderna är skäliga.

7.1 Försäkringsbelopp

Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör i varje försäkringsfall högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

7.1.1.

För försäkringsfall som inträffat under en försäkringsperiod betalas i ersättning högst två gånger försäkringsbeloppet.

7.2 Begränsat försäkringsbelopp

Maximibeloppet av försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för kostnader som uppkommit före inledande av huvudförhandling vid tingsrätt, domstolsmedling eller skiljemannaförfarande samt för kostnader i ärende som avgjorts utan rättegång utgör 50 % av det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet.

7.2.1.

Om värdet av det tvistiga intresset kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen vid tviste- och ansökningsärenden samt då den försäkrade är målsägande i brottmål högst två gånger värdet av det intresse tvisten gäller. Vid uppskattning av värdet av intresset beaktas inte yrkanden på ränte-, parts- eller advokat- och rättegångskostnader. Om föremålet för tvisten är en betalning av återkommande natur, beaktas uppskattningen av värdet av intresset högst ett belopp som är tio gånger det tvistiga ersättningsbeloppet.

7.3 Självrisk

De kostnader som ersätts minskas med det i försäkringsbrevet antecknade självriskbeloppet.

7.4 Kostnader som ersätts

Försäkringen ersätter av försäkringsfallet förorsakade nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader för den försäkrade enligt följande:

7.4.1 I tvist och ansökningsmål

Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål.

Om förutsättningen för att ett ärende kan hänskjutas till prövning av domstol är rättshandling eller beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till behandling vid tingsrätt.

7.4.2. Ärende som är föremål för skiljemannaförfarande eller medling

Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål. Skiljemans eller medlares arvoden och kostnader ersätts dock inte.

7.4.3 I brottmål

7.4.3.1. Som målsägande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring till den del det vid rättegången är fråga om den försäkrades annat privaträttsligt krav till följd av brott än rättegångskostnader.

7.4.3.2. Som svarande

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring, om det är fråga om åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade i det fall att den allmänna åklagaren har beslutat om åtalseftergift eller nedlagt åtalet.

7.4.4. Sökande av ändring hos högsta domstolen

Om sökande av ändring hos högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring endast i det fall att tillstånd beviljats.

Kostnader på grund av användning av extraordinära rättsmedel ersätts endast om högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytande av dom eller återställt försutten fatalietid.

7.4.5. Gemensamt intresse

Om det i ärende är fråga om i väsentlig grad annat än den försäkrades eget intresse eller den försäkrade i försäkringsfall har att bevaka ett gemensamt intresse med sådana som inte är försäkrade med denna försäkring, ersätter försäkringen endast den del av kostnaderna som kan anses utgöra den försäkrades andel.

7.5 Ersättningens belopp och uträkning av ersättningen samt mervärdesskatt

De advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen bestäms enligt vad som i rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål stadgas om rättegångskostnader. Om domstol inte, på grund av parternas medgivande, i sitt utslag har uttalat sig om advokat- eller rättegångskostnader, eller om ärendet har avgjorts genom förlikning, bestäms de kostnader som ersätts också med beaktande av i motsvarande ärenden vanligen utdömda eller erlagda kostnader. Kostnaderna ersätts dock högst till det belopp som den försäkrades motpart har ålagts att betala, såvida inte domstolen på de grunder som framgår av beslutet uttryckligen ansett att den försäkrade själv helt eller delvis ska stå för sina kostnader.

För anlitande av ombud ersätts skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid bestämmandet av arvodets och kostnadernas skälighet beaktas värdet av den förmån som gjorts stridig, ärendets svårighet och omfattning samt det utförda arbetets mängd och kvalitet. Beloppet av de kostnader som ska ersättas är emellertid högst lika stort som det belopp som den försäkrade framställt till motparten.

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av den mervärdesskatt som ingår i advokatfaktura eller rättegångskostnader minskas ersättningen med den ifrågavarande skatten.

7.6 Kostnader som försäkringen inte ersätter

Försäkringen ersätter inte

 1. motpartens rättegångskostnader som den försäkrade genom dom eller avtal ålagts att betala

 2. kostnader förorsakade av säkringsåtgärder eller verkställande av dom eller utslag.

  Kostnader för sökande av säkringsåtgärd ersätts emellertid, om säkringsåtgärden hänför sig till en rättegång som är anhängig när ansökan om säkringsåtgärd görs och behandlas i samma domstol som själva målet och om ersättning för rättegångskostnaderna för själva målet utbetalas ur rättsskyddsförsäkringen. Kostnader för verkställighet av säkringsåtgärd ersätts inte heller i detta fall.

 3. den försäkrades tidsspillan, eget arbete eller därav orsakade kostnader, förlorad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader, inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller genom den försäkrades eget kostnadshöjande eller onödiga kostnader förorsakande förfarande

 4. kostnader som förorsakas av införskaffande av juridiskt sakkunnigutlåtande

 5. kostnader som förorsakas av brottsanmälan eller begäran om undersökning eller förundersökning i brottmål

 6. kostnader för sådana omständigheter eller bevis som domstolen inte beaktar

 7. kostnader som den försäkrade eller hans ombud förorsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att lägga fram ett påstående, som de har vetat eller hade bort veta vara obefogat, eller kostnader som de i övrigt genom att förlänga rättegången uppsåtligen eller av oaktsamhet förorsakat

 8. kostnader för rättegång, som den försäkrade eller hans ombud inlett utan att motparten givit anledning därtill, eller i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett en onödig rättegång

 9. skiljemans, medlares, handelskammarens och skiljemannainstitutets arvoden och kostnader.

 10. kostnader som förorsakats av åtgärder som vidtagits före försäkringsfallet eller preliminär utredning av ärendet eller av en sådan utredning eller skötsel av ett tvistigt ärende till följd av vilken den försäkrade avstår från sina yrkanden gentemot motparten även om detta skulle vara helt motiverat

 11. kostnader för inhämtande av annat utlåtande än juridiskt expertutlåtande, om utlåtandet inte stöder de yrkanden som den försäkrade framställt i ärenden eller bestrider motpartens yrkanden.

 12. kostnader för rättegång, där den försäkrades yrkande har avvisats eller förkastats som preskriberat, förtida eller som utan laglig grund

 13. rättegångskostnader, som på basis av 9 kapitlet i lagen om rättegång i brottmål ska betalas ur statliga medel.

7.7 Övriga ersättningsbestämmelser

7.7.1.

Försäkringsbolaget betalar ersättning för den försäkrades advokatoch rättegångskostnader efter det att domstols utslag vunnit laga kraft eller förlikning nåtts.

7.7.2.

Ersättningen utbetalas efter att den försäkrade har visat att han har betalat in sin självriskandel av kostnaderna och den andel som eventuellt överstiger försäkringsbeloppet på ombudets bankkonto. Kontot ska vara samma konto som det på vilket den ersättning som ska betalas ur försäkringen inbetalas.

7.7.3.

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av den mervärdesskatt som ingår i advokatfaktura betalar försäkringsbolaget ersättning till den försäkrade för advokat- och rättegångskostnader mot av den försäkrade betald faktura.

7.7.4.

Som minskning av försäkringsbolagets ersättningsskyldighet ska räknas den kostnadsersättning, som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala till den försäkrade, såvida denna ersättning kunnat inkasseras av den betalningsskyldige.

7.7.5.

Om motparten har ådömts eller förbundit sig att till den försäkrade betala kostnadsersättning, som vid utbetalning av ersättning från försäkringen är obetald, är den försäkrade innan ersättningen utbetalas skyldig att överföra sin rätt till kostnadsersättning på försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen.

Om den försäkrade själv varit tvungen att betala en del av sina kostnader på grund av att kostnaderna överstiger det i punkt 7.1 nämnda högsta ersättningsbeloppet, delas den kostnadsersättning som erhålles av motparten mellan försäkringsbolaget och den försäkrade i proportion till erlagda kostnadsandelar efter det att försäkringsbolaget inkasserat kostnaderna av den betalningsskyldige.

7.7.6.

Om kostnadsersättning som den försäkrades motpart genom dom eller avtal ålagts att betala har betalats till den försäkrade eller han i övrigt fått räkna den tillgodo, ska den försäkrade till försäkringsbolaget återbetala kostnadsersättningen inklusive ränta upp till det försäkringsbelopp som utbetalats från försäkringen.

Angående rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal, se Allmänna avtalsvillkor B.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

30 420 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor