Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Maatilan turvan vastuu- ja oikeusturvavakuutusten vakuutusehdot

Maatilan turvan vastuu- ja oikeusturvavakuutusten vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen (B) mukaisesti

 • korvaamaan ehdoissa mainitut vahingot ja erikseen mainitut muut kustannukset,

 • huolehtimaan vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän selvityksestä,

 • neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa ja

 • hoitamaan oikeudenkäynnin tai korvaamaan oikeudenkäyntikustannukset, jos korvauskysymys joutuu oikeuskäsittelyyn.

Vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu toiminta.

Vakuutus on voimassa Euroopassa.

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

 • joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

 • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta korvataan edellä mainituin edellytyksin myös sellainen aineeton vahinko, joka on aiheutunut toiselle vakuutuksenottajan toiminnassa ja josta vakuutuksenottaja on EU:n tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaan korvausvastuussa. Korvauksen enimmäismäärä on yhdessä vahingossa 25 000 euroa ja yhteensä yhden vakuutuskauden aikana tapahtuneista henkilötiedon lainvastaisen käsittelyn aiheuttamista vahingoista enintään 50 000 euroa.

5.1 Itselle aiheutunut vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutuksenottajalle itselleen tai

 • yritykselle tai yhteisölle joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin kuuluu vakuutuksenottajan kanssa samaan määräysvaltaan.

5.2 Käytettävänä oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajalla hallussa, lainassa, vuokralla tai muutoin vakuutuksenottajan hyödykseen käytettävänä.

5.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

 • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, käsiteltävänä tai muulla tavoin toiminnan kohteena,

 • säilytettävänä tai kuljetettavana,

 • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai

 • muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

5.4 Tuotevastuu

Vakuutuksesta ei korvata liikkeelle lasketusta tai toiselle luovutetusta tuotteesta aiheutunutta vahinkoa.

5.5 Myyty tai luovutettu tavara

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • luovutetulle tavaralle, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, taikka tavaran tai siitä annetun tiedon tai ohjeen virheellisyys tai puutteellisuus tai

 • myydylle tavaralle, jota ei ole vielä luovutettu.

5.6 Työsuoritus

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

5.7 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, jolla vakuutuksenottaja on ottanut itselleen enemmän vastuuta, kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai sen puutteellisesta täyttämisestä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut alihankkija, aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani.

5.8 Neuvonta ja suunnittelutoiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toiselle suoritetun tutkimuksen, mittauksen, laskelman, suunnitelman, piirustuksen, työselostuksen, tai työselvityksen, arvioinnin, ohjelmoinnin, tarkastuksen, valvonnan tai muun konsulttitehtävän virheellisyydestä tai laiminlyönnistä.

5.9 Ympäristövahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta,

 • savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta,

 • melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, vedosta, lämmöstä tai hajusta taikka

 • muusta vastaavasta häiriöstä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen vakuutuksenantajalle kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.

Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien kulujen korvaamisesta katso kohta 9.3.

Vakuutuksesta ei korvata ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94) 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisia viranomaisten suorittamien vahingontorjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden kustannuksia.

5.10 Kosteus tai tulviminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • kosteudesta tai vedestä,

 • sade-, sulamis- tai viemäriveden tulvimisesta tai

 • viemärien, ojien, kaivojen, kourujen taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutetun korvausvastuulla oleva äkillinen vahinko, jonka syynä on

 • satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai

 • rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute.

Lisäksi edellytetään, että myös vahinkoseuraus on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Vesi- tai viemäriputkien alimitoituksesta johtuvaa vahinkoa ei pidetä äkillisenä.

Mikäli vahingon syynä on vakuutetun tekemä asennusvirhe, on korvattavuuden edellytyksenä lisäksi, että kosteudesta aiheutunut vahinko todetaan 12 kuukauden kuluessa asennuksesta.

5.11 Pohjavesi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä on pohjaveden korkeuden muuttuminen.

5.12 Kiinteistön omistaminen tai hallinta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kiinteistön omistamisesta, hallinnasta tai kunnossapidosta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jos

 • kiinteistö on merkitty vakuutuskirjaan tai

 • enin osa siitä on vakuutuksenottajan omassa vakuutettuun toimintaan liittyvässä käytössä.

5.13 Vesi- tai ilma-aluksen käyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • purjeveneen, rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käyttämisestä, ellei käyttäminen liity vakuutuksenottajan itselleen suorittamaan työhön,

 • vesiskootterin käyttämisestä, tai

 • ilma-aluksen käyttämisestä.

5.14 Ilma-alukselle aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ilma-alukselle.

5.15 Lentokenttätoiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toiminnasta lentokenttäalueella.

5.16 Louhinta- tai räjäytystyö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu louhinta- tai räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maanpainumasta, maansiirtymästä tai maanvyörymästä.

5.17 Taloudellinen vahinko

Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

5.18 Potilas-, lääkevahinko, työtapaturma tai ammattitauti

Vakuutuksesta ei korvata

 • potilasvahinkolain tarkoittamaa henkilövahinkoa riippumatta siitä, onko vahinko potilasvahinkona korvattava,

 • henkilövahinkoa, joka aiheutuu terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä Suomen ulkopuolella,

 • vahinkoa, joka aiheutuu lääkkeestä tai kuuluu lääkevahinkovakuutuksen piiriin tai

 • vahinkoa siltä osin, kuin se korvataan vakuutuksenottajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

5.19 Liikennevahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta ajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Jos vastaava ulkomainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osalliseen toiseen ajoneuvoon kohdistunut vahinko niiltä osin kuin ei ole kysymys sellaisesta ajoneuvon osasta, joka on ollut työnsuorittajan huolehdittavana (katso kohta 5.3.).

5.20 Asbesti tai tupakka

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti

 • asbestista,

 • tupakasta, tupakkatuotteista tai tupakansavusta.

5.21 Ydinvahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitetusta ydinvahingosta.

5.22 Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus

Vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa, paitsi jos vakuutuksenottaja on työnantajana vastuussa työntekijän työssä aiheuttamasta vahingosta (katso yleiset sopimusehdot, kohta 7) ja vakuutuksenottaja osoittaa, ettei se eikä sen työnjohto tiennyt eikä heidän olisi pitänytkään tietää työntekijän menettelystä.

5.23 Tiedossa ollut vahingonuhka

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutuksenottajan tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan.

5.24 Muu seuraamus kuin vahingonkorvaus

Vakuutuksesta ei korvata sopimussakkoa tai rangaistusluonteista vahingonkorvausta (esim. punitive damages), eikä myöskään sakkoa, yhteisösakkoa, veroa, veronkorotusta tai muuta julkisoikeudellista seuraamusta riippumatta siitä keneen seuraamus kohdistuu. Vakuutuksesta ei myöskään korvata mainittuihin seuraamuksiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja.

5.25 Muu vakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutuksenottajan muusta vastuuvakuutuksesta tai vahingonkärsineen omasta vakuutuksesta.

5.26 Tulityöt

Vakuutuksesta ei korvata esinevahinkoa, jonka syynä on palo, noki tai räjähdys ja joka on seurausta sellaisesta tulityöstä, jonka suorittajalla ei ole Finanssiala ry:n ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymää tulitöiden turvallisuuskoulutusta ja voimassaolevaa henkilökohtaista tulityökorttia. Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Katso lisäksi suojeluohjeet kohta 6.1.

5.27 Kadonnut avain

Vakuutuksesta ei korvata kuluja jotka aiheutuvat lukkojen tai järjestelmien sarjoittamisesta tai niiden uudistamisesta sen johdosta, että avain tai vastaava esine, joka mahdollistaa pääsyn toisen käytössä oleviin tiloihin, katoaa.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin sellaiset sarjoitus- tai uudistamiskulut, jotka ovat välttämättömiä avaimen tai esineen väärinkäytön estämiseksi, edellyttäen että seuraavat edellytykset samanaikaisesti täyttyvät:

 • henkilö, josta vakuutuksenottaja on vastuussa tai joka kuuluu vakuutuksenottajan hallintoelimiin, on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut avaimen tai yllä tarkoitetun esineen katoamisen ja

 • on ilmeistä, että sillä, jonka hallussa avain tai esine on, ei ole oikeutta siihen ja tämä siten muodostaa välittömän uhan tiloissa olevalle muulle kuin vakuutuksenottajan omaisuudelle.

Omavastuusta kerrotaan kohdassa 10.3.

5.28 Kunnian tai yksityiselämän loukkaaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kunnian tai yksityiselämän loukkaamisesta.

5.29 Yleisötilaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut yleisötilaisuudessa, josta vakuutuksenottajan on kokoontumislain perusteella tehtävä ilmoitus viranomaiselle.

5.30 Pakotteet

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainittuja, vakuutuskirjaan merkittyjä tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita.

6.1 Tulityöt

Vakuutuksenottajan on noudatettava erillisen tulitöiden suojeluohjeen määräyksiä ja työhön käytettävien työvälineiden ja laitteiden on oltava määräysten mukaisia.

6.2 Vedeneristystyöt

Vedeneristystöillä tarkoitetaan sellaisia rakennus- tai saneeraustöitä, joiden yhteydessä sade- ja sulamisvesieristeet puuttuvat tai niitä rakennetaan, uusitaan tai korjataan.

Sade- ja sulamisvedestä aiheutuvat vahinkoriskit on selvitettävä etukäteen ja urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

Työalue on suojattava vedenpitävästi. Alla olevissa tiloissa oleva arvokas tai herkästi vahingoittuva omaisuus on siirrettävä pois tai suojattava erikseen. Työn suorittamisesta on ilmoitettava tilojen käyttäjille.

Omavastuusta kerrotaan kohdassa 10.1.

6.3 Maankaivu- ja maanrakennustyö

Vakuutetun tulee ennen maankaivu- tai maanrakennus työhön ryhtymistä hankkia selvitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden haltijalta ja ottaa niiden sijainti huomioon työn suorittamisessa.

Omavastuusta kerrotaan kohdassa 10.2.

7.1 Vakuutuksenottajan velvollisuudet

Vakuutuksenottaja on velvollinen

 • varaamaan vakuutusyhtiölle tilaisuuden vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuuden myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen,

 • omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn,

 • esittämään vakuutusyhtiölle hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä ja

 • hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutuksenottajan saatavilla.

7.2 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta ja omavastuuosuuden ylittävästä vahingosta sekä neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan suurempaa vahingonkorvausta eikä tämän sopimuksen solmimisen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

Vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin tai maksaa siitä aiheutuvat kustannukset, kun

 • vahingonkorvausvaatimus määrältään ja perusteeltaan koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa,

 • vakuutuksenottaja on saatuaan tiedon oikeudenkäynnistä välittömästi ilmoittanut siitä vakuutusyhtiölle,

 • vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja

 • vakuutusyhtiö hyväksyy oikeudenkäyntiasiamiehen nimenomaisella kirjallisella ilmoituksella.

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvaa vakuutus ainoastaan sen piiriin kuuluvaan korvausvaatimukseen liittyvän osuuden kustannuksista.

Vakuutusyhtiöllä on aina oikeus ottaa oikeudenkäynti hoidettavakseen.

9.1 Yhteisvastuullisuus

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutuksenottajan viaksi jäävää syyllisyyden määrää. Jos muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvun mukaisesti.

9.2 Arvonlisävero

Jos vakuutettu tai korvauksen saaja on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään vahingon korvauskustannuksiin sisältyvän veron, maksetaan korvaus kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron määrällä vähennettynä.

Korvaus maksetaan arvonlisäveron määrällä vähennettynä myös silloin, kun vakuutetulla tai korvauksen saajalla on arvonlisäverolain mukaan ollut oikeus vähentää tuhoutuneen tai menetetyn omaisuuden hankintahintaan sisältynyt vero.

9.3 Torjuntakustannukset

9.3.1 Välittömästi uhkaavan vaaran torjuntakustannukset

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (katso yleiset sopimusehdot kohta 6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta.

9.3.2 Lisäedellytykset ympäristövahinkojen yhteydessä

Jos vakuutettu aiheuttaa ympäristövahingon omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle, kuten omalle maaperälle, on edellä olevan lisäksi noudatettava seuraavaa:

 • Maaperälle, vedelle tai muulle vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa olevalle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

 • Torjuntakuluja korvataan vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta, esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle.

 • Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välttämättömät toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi.

Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi. Näistä syntyneitä kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien määräysten mukaiset toimenpiteet.

9.4 Selvityskulut

Vakuutuksesta korvataan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei kuitenkaan sellaisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvityskustannuksia, jotka vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole vakuutusyhtiön kanssa erikseen sovittu.

9.5 Korvauksen enimmäismäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on selvitys-, korko- ja oikeudenkäyntikulut sekä torjuntakustannukset mukaan lukien vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vahinkotapahtumassa. Kun vakuutuksenottaja on kuluttajaan verrattava elinkeinonharjoittaja. korvataan välittömästi uhkaavan vahingon kohtuulliset torjuntakustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

9.6 Sarjavahinko

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään kussakin vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitystä tai vakuutusehdoissa määritetyistä omavastuista korkein.

10.1 Omavastuu vedeneristystöiden yhteydessä

Vedeneristystyön yhteydessä sateesta tai sulamisvedestä aiheutuneessa vahingossa omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa ja enintään 20 000 euroa tai tätä suurempi vakuutuskirjaan merkitty omavastuun määrä.

10.2 Omavastuu kaivu- ja maanrakennustöiden yhteydessä

Vahingon koskiessa maahan upotettua kaapelia tai putkea on vakuutusyhtiölle toimitettava kaapelin tai putken haltijan kirjallinen todistus siitä, että kartta tai maastossa suoritettu näyttö oli toimitettu ennen työhön ryhtymistä.

Jos kaapeli- tai putkivahingossa ei vakuutusyhtiölle ole toimitettu kaapelin tai putken haltijan kirjallista todistusta, vähennetään omavastuuna vakuutuskirjassa mainitun omavastuun sijasta 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 5 000 euroa ja enintään 20 000 euroa tai tätä suurempi vakuutuskirjaan merkitty omavastuun määrä.

10.3 Omavastuu avaimen katoamisen yhteydessä

Avaimen katoamisesta aiheutuneesta vahingosta on omavastuu 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa ja enintään 20 000 euroa tai tätä suurempi vakuutuskirjaan merkitty omavastuun määrä.

10.4 Omavastuu kattotyön yhteydessä

Kattotyön yhteydessä sateesta aiheutuneesta vahingosta on omavastuu 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa ja enintään 20 000 euroa tai tätä suurempi vakuutuskirjaan merkitty omavastuun määrä.

Jos vakuutusmaksu voidaan laskea etukäteen vain ennakkomaksuna, määrätään lopullinen vakuutusmaksu vakuutuskauden päätyttyä, jolloin tämän ja ennakkomaksun erotus on viipymättä suoritettava tai palautettava.

Vakuutuksenottajan tulee tarkistaa, että vakuutuskirjalla mainitut tiedot ovat oikein. Ellei vakuutuksenottaja vakuutusmaksun laskemiseksi tai vakuutussopimuksen uudistamiseksi anna tarvittavia tietoja, on yhtiö oikeutettu vahvistamaan vakuutusmaksun kohtuulliseksi katsomaansa määrään.

Vakuutusmaksun määrittämistä varten on vakuutusyhtiöllä oikeus saada tarvittavat tiedot vakuutuksenottajan kirjanpidosta ja muista käytetyistä asiakirjoista.

Vakuutussopimuslaista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta katso Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian yleiset sopimusehdot B.

Varallisuusvastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut

 • hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä

 • yrityksen liiketaloudelliseen johtamiseen kuuluvassa taloudellisessa suunnittelussa taikka päätöksenteossa yhtiön hallituksen jäsenen ominaisuudessa

 • konkurssipesän hoitajana suorittaessaan liiketaloudellisia toimia, kun velkojankokous on päättänyt jatkaa liiketoimintaa konkurssipesän lukuun, tai

 • yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettuna selvittäjänä taikka vakuutus- tai pankkitoimintaa koskevissa laeissa tarkoitettuna selvitys- tai toimitusmiehenä.

Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi otetulle asiakkaan laitteelle, esineelle tai sen osalle seuraavissa tapauksissa:

 • siirrettäessä sitä huoltopisteen sisällä tai sen alueella

 • sen pudotessa työtasolta tai -laitteesta tai

 • vakuutuksenottajan kuljettaessa sitä huolto- tai korjaustoimeen välittömästi liittyvästä syystä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu laitteelle, esineelle tai sen osalle:

 • varkaudesta, murrosta tai näiden yrittämisestä tai

 • tulen tai räjähdyksen seurauksena.

Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan seuraavat vahingot, jotka on aiheutettu huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle asiakkaan ajoneuvolle:

 • öljyn, nesteen tai suodattimen tarkistuksen tahi vaihdon virheellisestä suorittamisesta,

 • pyörien irrottamisesta tai kiinnittämisestä,

 • ajoneuvon pesusta tai vahauksesta,

 • nostosta, putoamisesta tai siirtämisestä,

 • asianmukaisen ajokortin omaavan henkilön työaikana suorittamasta, huoltoon tai korjaukseen liittyvästä koeajosta tai

 • virheellisen huolto- tai korjaustyön seurauksena ja todetaan vasta sen jälkeen, kun työ on loppuun suoritettu ja ajoneuvo on luovutettu takaisin asiakkaalle.

Vakuutuksesta ei korvata

 • alkuperäisen toimeksiannon uudelleen suorittamisesta aiheutuvia kuluja,

 • ajoneuvon, sen osan tai siinä olevan omaisuuden vahinkoa, joka aiheutuu

 • luvattomasta käyttöönotosta, varkaudesta tai sen yrityksestä,

 • vahingonteosta,

 • tulesta tai räjähdyksestä, vaikka se syntyisikin korvattavaksi kuuluvan vahingon yhteydessä tai sen seurauksena,

 • hinauksesta,

 • vahinkoa, joka kohtaa säilytettäväksi otettua ajoneuvoa,

 • kaupintavarastoon kuuluvaa tai muutoin myynnissä olevaa tahi myytyä, vielä luovuttamatonta ajoneuvoa.

 • vahinkoa, jonka syynä on toistuva huolimattomuus.

Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 4. vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu vakuutuksenottajan tai hänen työntekijänsä tuottamuksesta suoritettaessa työkoneella työtä olosuhteissa, joissa vakuutuksenottaja vahingonkorvauslain mukaan on työn teettäjän nähden työntekijään rinnastettava.

Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan huollettavaksi, korjattavaksi, asennettavaksi tai säilytettäväksi otetulle asiakkaan veneelle tai sen osalle aiheutetut seuraavat vahingot:

 • polttoaineen täytössä, voitelussa, öljyn, öljynsuodattimen, ilmansuodattimen tai nesteiden tarkistuksessa tai vaihdossa, akun, sytytystulppien tai katkojan kärkien vaihdossa tahi potkurin irrotuksessa tai kiinnityksessä aiheutettu vahinko,

 • vahinko joka todetaan vasta sen jälkeen, kun vene on luovutettu asiakkaalle,

 • veneelle tai sen osalle siirrettäessä ja nostettaessa aiheutettu vahinko, kun se aiheutetaan korjaamorakennuksen sisällä, telakan tai korjaamon alueella tai siihen alueeseen välittömästi liittyvällä alueella tai

 • aiheutetaan kuljetettaessa venettä sen omalla konevoimalla sen huollon, korjauksen, asennuksen tai työaikana tapahtuvan koeajon tai veneen noudon ja palautuksen vuoksi.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa

 • jonka syynä on jatkuva huolimattomuus,

 • joka syntyy veneen, sen osan tai veneessä olevan omaisuuden luvattomasta käyttöönottamisesta, varkaudesta, murrosta tai niiden yrityksestä,

 • joka aiheutuu tulen tai räjähdyksen seurauksena veneelle tai sen osalle tai siinä olevalle omaisuudelle tai

 • joka kohtaa vakuutuksenottajan kaupintavaravarastoon kuuluvaa tai muutoin myytäväkseen ottamaa venettä.

Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös käsiteltävää tai säilytettävää potilaan omaisuutta kohdannut vahinko. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutuksenehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös säilytettäväksi otettuja pukimia ja henkilökohtaisia käyttöesineitä kohdannut vahinko, mikäli säiliö on sen hoitajaksi määrättyjen henkilöiden pysyvässä valvonnassa. Korvauksen enimmäismäärä on 2 000 euroa vahinkotapausta kohden. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka kuljettajan tuottamuksesta aiheutuu säilytettäväksi otetulle asiakkaan moottoriajoneuvolle sitä siirrettäessä säilytyspaikassa tai sen ulkopuolella säilytykseen tuomista tai palauttamista varten edellyttäen, että siirron suorittaa tehtävään määrätty pätevä, asianmukaisen ajokortin omaava henkilö. Korvauksen enimmäismäärä on 100 000 euroa vahinkotapausta kohden. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.13 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käytöstä. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain tarkoittamassa vartioinnissa vartioinnin kohteena olevalle omaisuudelle aiheutettu vahinko. Vakuutuksesta ei korvata ryöstöstä, varkaudesta, murrosta, katoamisesta, tulipalosta, nestevuodosta, tuotteiden säilytyslämpötilan muuttumisesta tai koneiden rikkoontumisesta aiheutunutta vahinkoa. Korvauksen enimmäismäärä on 100 000 euroa vahinkotapausta kohden. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.15 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu räjäytys- tai louhintatyöstä tahi tällaisesta toiminnasta johtuvasta maanpainaumasta, maansiirtymästä tai maanvyörymästä. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu hautausmaan hoidossa vakuutetun toiminnan kohteena olevalle vieraalle omaisuudelle. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka maatalouslomittaja aiheuttaa toimensa vuoksi käsittelemälleen maatalousyrittäjän omaisuudelle. Korvauksen enimmäismäärä jokaisessa vahinkotapahtumassa on enintään 20 000 euroa. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.4 vakuutuksesta korvataan tuotevastuuvakuutusehtojen mukaisesti vakuutetussa toiminnassa liikkeelle lasketusta tuotteesta aiheutunut sellainen vahinko, josta vakuutuksenottaja on tuotevastuulain- tai kuluttajasuojalain 5 luvun 21 §:n perusteella vastuussa yksinomaan tuotteen myyjän ominaisuudessa. Korvausta ei sen sijaan makseta, jos vakuutuksenottaja on tuotteen valmistaja tai maahantuoja tahi on markkinoinut tuotetta omanaan, varustamalla tuotteen nimellään, tavaramerkillään tai muulla erottuvalla tunnuksellaan. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Vakuutuksesta korvataan ravitsemistoiminnassa asiakkaalle tarjotusta tuotteesta aiheutunut vahinko tuotevastuuvakuutusehtojen mukaisesti. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.4 vakuutuksesta korvataan tuotevastuuvakuutusehtojen mukaisesti työmaalla tai rakennuskohteessa tavanomaisen asennus- tai rakennustyön tuloksena syntyneestä toiselle luovutetusta tuotteesta aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen korvaamaan tuotteen valmistajana. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa käsiteltävänä olevalle vieraalle omaisuudelle aiheutettu vahinko. Korvauksen enimmäismäärä on 100 000 euroa vahinkotapausta kohden. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 4 noudatetaan määräaikaisessa vakuutuksessa seuraavaa ehtoa:

 • Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Vakuutuksesta ei korvata vesilaissa tarkoitettua uittovahinkoa.

Vakuutuksesta ei korvata seuramatkan järjestämisestä aiheutunutta vahinkoa eikä ryhmä- tai seuramatkan peruutuskuluja. Vakuutuksesta ei korvata alihankkijoiden aiheuttamia vahinkoja. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.3 vakuutuksesta korvataan myös hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutettu vahinko. Vakuutuksenottajan omavastuu on vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kolminkertainen määrä. Vakuutus ei koske hoidettavaksi otetun kiinteistön omistajan vastuuta. Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • sähkön, kaasun, lämmön tai veden toimituksen tahi jakelun keskeytymisestä,

 • sähkön jännitevaihtelusta,

 • puhelin- tai tietoliikenteen keskeytymisestä,

 • hälytys-, tarkkailu- tai valvontalaitteen toimintahäiriöstä,

 • putkistojen, kaapelien tai muiden laitteiden alimitoituksesta tai

 • siitä, etteivät laitoksen koneistot tai laitteet rakenteensa puolesta vastaa niistä annettuja varmuus- ja turvallisuusmääräyksiä.

Vakuutuksesta korvataan toisen työssä, virassa tai toimessa aiheutetusta vahingosta se määrä, minkä vakuutuksenottaja vahingonkorvauslain tai työsopimuslain mukaisesti on velvollinen maksamaan työnantajalleen tälle aiheutuneesta vahingosta tai tämän maksamasta vahingonkorvauksesta. Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa ei korvata eikä myöskään vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 9.5 vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana saman vakuutuskauden aikana sattuneista vahingoista.

Korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että yrityksen johdossa toimii KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut henkilö.

Poiketen Toiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdasta 5.29 vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuskirjaan merkityssä yleisötilaisuudessa, josta vakuutuksenottajan on kokoontumislain perusteella tehtävä ilmoitus viranomaiselle.

Muilta osin noudatetaan vakuutusehtoja.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti:

 • piistä (esimerkiksi kvartsipöly, kvartsikuitu tai vastaava)

 • lyijystä tai lyijymaalista

 • lateksista (luonnonkumi)

 • polyklooratusta bifenyyliyhdisteestä (PCB)

 • klooratusta hiilivedystä tai formaldehydistä

 • hitsatessa syntyvistä kaasuista

 • geenimuunnelluista organismeista (GMO)

 • hormonivaikutteisista ehkäisyvalmisteista

 • eläintaudeista (esimerkiksi BSE‐, TSE‐, CJD)

 • HI‐viruksesta tai sen aiheuttamista seurauksista (esimerkiksi AIDS)

 • maailmanlaajuisesti levinneestä epidemiasta (pandemia)

 • rakennuksissa tai muissa rakenteissa olevasta homeesta,

 • muusta sienestä tai bakteerista

 • elektromagneettisista kentistä (EMF)

 • tuotteen nanoteknisistä ominaisuuksista.

Vakuutusehdot 500

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa.

Vakuutettuina ovat

 • vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys

 • vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt

 • sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa

 • vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa

 • vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies silloin, kun hänet on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena vakuutuksenottajan kanssa.

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on Suomessa saatettu käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa

 • riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöityvaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

 • rikosasiassa

 • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään

 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

4.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella;

 • tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 2. joka liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan

 3. joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen taikka liiketoiminnan tai sen osan luovutukseen

 4. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

 5. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina; vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset

 6. joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta

 7. jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

 8. jossa on kysymys oikeushenkilön rangaistusvastuusta

 9. joka liittyy vakuutettua vastaan esitettyyn sellaiseen tekoon perustuvaan yksityisoikeudelliseen vaatimukseen, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset, mikäli asiassa hänen osaltaan on kysymys työnantajan korvausvastuusta

 10. joka liittyy vakuutetun esittämään sellaiseen tekoon perustuvaan yksityisoikeudelliseen vaatimukseen, josta tämä on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella

 11. jossa vakuutettu on osallisena moottoriajoneuvon tai vesikulkuneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa

 12. joka liittyy konkurssiin

 13. joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon

 14. jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

 15. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta

 16. jota käsitellään ryhmäkanteena ja jossa vakuutettu on hakijana tai ryhmän jäsenenä

 17. joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen

 18. joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin.

 19. jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

6.1

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava vakuutusyhtiölle etukäteen. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

6.2

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

6.3

Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä ei vaadi vastapuolelta kulujaan, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se evätä.

Mikäli vakuutetun vastapuolelleen esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on tuomioistuimen päätöksellä hylätty osittain tai kokonaan, päätöksestä on vakuutusyhtiön vaatimuksesta valitettava.

6.4

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää vakuutusyhtiötä sitovasti.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen suorittama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

7.1 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on yhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

7.1.1

Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista vakuutustapahtumista korvataan yhteensä enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen määrä.

7.2 Rajoitettu vakuutusmäärä

Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn, tuomioistuinsovittelun tai välimiesmenettelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

7.2.1

Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on toistuvaisluontoinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- ja asianajo- tai oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

7.3 Omavastuu

Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

7.4 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

7.4.1 Riita- ja hakemusasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

7.4.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena oleva asia

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Välimiehen tai sovittelijan palkkiota ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

7.4.3 Rikosasiassa

7.4.3.1 Asianomistajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

7.4.3.2 Vastaajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte silloin, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

7.4.4 Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

7.4.5 Yhteinen intressi

Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen etu tällä vakuutuksella vakuuttamattomien kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

7.5 Korvauksen määrä ja sen laskeminen sekä arvonlisävero

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

7.6 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

 1. vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja

 2. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta taikka turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia.

  Turvaamistoimenpiteen hakemisesta aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin silloin, kun turvaamistoimi liittyy turvaamistoimenpidettä haettaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja käsitellään samassa tuomioistuimessa pääasian kanssa ja tästä pääasian oikeudenkäynnistä maksetaan korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia ei tällöinkään korvata.

 3. vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä

 4. oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja

 5. rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja

 6. kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon

 7. kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

 8. kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

 9. välimiehen, sovittelijan, kauppakamarin tai välimiesinstituutin palkkiota ja kuluja

 10. kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisenkin asian selvittelystä tai hoitamisesta, minkä seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan

 11. muun kuin oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja, jos lausunto ei tue vakuutetun asiassa esittämiä vaatimuksia tai vastapuolen vaatimusten kiistämistä

 12. kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty vanhentuneena, ennenaikaisena tai lakiin perustumattomana

 13. oikeudenkäyntikuluja, jotka oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun mukaan on korvattava valtion varoista.

7.7 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

7.7.1.

Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

7.7.2.

Korvaus suoritetaan sen jälkeen, kun vakuutettu on vakuutusyhtiön vaatimuksesta osoittanut maksaneensa kuluista omavastuuosuutensa ja mahdollisesti vakuutusmäärän ylittävän osuuden asiamiehen samalle pankkitilille, jolle vakuutuksesta maksettava korvaus suoritetaan.

7.7.3.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun sisältyvän veron, vakuutusyhtiö suorittaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista vakuutetun suorittamaa maksettua laskua vastaan.

7.7.4.

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

7.7.5.

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät asiassa maksettavan enimmäiskorvauksen, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta.

7.7.6.

Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava vakuutusyhtiölle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

Vakuutussopimuslaista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta katso Yleiset sopimusehdot B.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

30 410 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet