Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Jag skadade mig i en trafikolycka
  • Äldre som skadats i en trafikolycka

Äldre som skadats i en trafikolycka

Efter en allvarlig trafikskada förändras livet plötsligt och du kanske måste vara intagen på sjukhus en längre tid. Skadan medför en hel del nytt i vardagen: nya saker att lära sig, aktörer, professionella i olika branscher, ansökningar och beslut. Förändringarna kan leda till osäkerhet och oro för framtiden. När du litar på dem som finns omkring dig och bekantar dig med det som är nytt blir det lättare att hantera frågorna och livet börjar så småningom löpa igen.

Stöd av närstående och professionella

Dina närstående, vänner och hobbyer är viktiga i livet, och de utgör ett gott stöd i utmaningarna till följd av skadan.

Du kan behöva olika tjänster för att klara av vardagen. Tyngdpunkten ligger på tjänster i hemmet och på stöd för aktiviteter på eget initiativ, såsom uppmuntran till mångsidig hobbyverksamhet och rekreation, rehabilitering både i handledd form och på eget initiativ samt på annan frivilligverksamhet.

Kommunen står för äldre personers social- och hälsovårdstjänster. Kommunerna följer olika koncept och deras resurser för att ordna tjänster varierar, men kommunens skyldighet att anordna tjänster är lagstadgad. Information om tjänster och kontaktpersoner får du på kommunens webbplats och info. Vissa kommuninfon har medarbetare som sköter rådgivning om tjänster för seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Plan för hemflyttning

När du blir utskriven från sjukhuset eller rehabiliteringsavdelningen gör man utöver en rehabiliteringsplan upp en plan för hemflyttningen, i vilken ingår patientens, de anhörigas, hemvårdens och vårdinrättningspersonalens gemensamma syn på behovet av hjälp. Hemvårdens och kommunens servicehandledare samarbetar med dig och dina anhöriga för att ta fram en vård- och serviceplan som beaktar dina resurser, din hälsa och din funktionsförmåga.

De ordnar till exempel måltids-, städ-, inköps- och säkerhetstjänster och dessutom färdtjänst, tillfälliga och bestående tjänster för vård och omsorg, klädvårds- och hygientjänster. I samband med hemflyttningen kan ombyggnader göras i ditt hem, till exempel för att ta bort trösklar. För hemsjukvård behövs en remiss av läkare.

Att klara sig hemma

Om du redan regelbundet får till exempel hemvårdstjänster när du råkar ut för trafikolyckan har du en serviceplan och en namngiven ansvarsperson, som du kan kontakta. Från trafikförsäkringen kan du ansökan om ersättning för kostnader till följd av att hjälpbehovet ökar.

Om din funktionsförmåga försämras och det blir svårt att klara sig hemma, har alla som fyllt 75 år rätt att få en bedömning av sitt servicebehov. Du kan själv ta initiativ till en bedömning av ditt servicebehov, men initiativet kan också tas av dina anhöriga, myndigheter eller en vän eller granne. När du behöver stöd dygnet runt och du inte längre kan bo kvar i ditt hem, börjar man fundera på andra alternativ, som seniorhus, servicehus eller vårdhem med intensifierad service.

En person som skadats svårt i en trafikolycka kan hos kommunens service för personer med funktionsnedsättning ansöka om personlig assistent eller serviceboende. Den kan anordnas till exempel på ett servicehus eller hemma med hjälp av en personlig assistent. För handläggning av ersättningsärendet behöver vi serviceplanen och kommunens beslut.

Rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan utarbetas inom den offentliga hälsovården och den utgår alltid från rehabiliteringsklientens individuella behov. Målsättningarna sätts upp i samarbete mellan rehabiliteringsklienten och läkaren eller en multiprofessionell arbetsgrupp. I arbetet beaktas också anhörigas, terapeuters och eventuella assistenters synpunkter.

Med offentlig hälso- och sjukvård avses centralsjukhuset, det regionala sjukhuset eller hälsovårdscentralen i patientens sjukvårdsdistrikt. Rehabiliteringsplanen innehåller rekommendationer om hjälpmedel, ombyggnader i bostaden och behov av funktionsrehabilitering. Det krävs inget godkännande av Fennia för att starta bedömningen.

Anskaffning av hjälpmedel

Sjukvårdsdistriktet ansvarar för inprovning och anskaffning av hjälpmedel samt för service av dem. En rehabiliteringsplanerare som är Fennias partner kan vid behov bistå i frågor som gäller anskaffning av hjälpmedel. Hjälpmedelsenheten skaffar och betalar hjälpmedlet och fakturerar sedan Fennia. Därefter tar Fennia beslut om det kan ersättas.

Ombyggnader i bostaden

När en person har skadats kan ombyggnader behövas i bostaden. Ombyggnadsarbetena planeras av en representant för den offentliga hälso- och sjukvården, som en rehabiliteringsplanerare eller arbetsterapeut, i samarbete med kommunens byggnadsexpert. Över de ombyggnadsarbeten som behövs ges ett utlåtande och en separat arbetsbeskrivning, utifrån vilka beslut om ersättning av ombyggnaden kan tas. Innan Fennia meddelar sitt ersättningsbeslut kan bolaget be om ett utlåtande av Verve (tidigare Försäkringsbranschens rehabilitering).

Funktionsrehabilitering

Målet med funktionsrehabilitering är att ge rehabiliteringsklienten stöd att självständigt klara av sina vardagssysslor. Det kan vara fråga om till exempel fysio-, arbets- eller talterapi, anpassningskurser eller neuropsykologisk rehabilitering. Rehabiliteringsklienten kan också behöva institutionsrehabilitering, som i allmänhet är en intensiv, 2–3 veckor lång rehabiliteringsperiod på en institution.

Serviceplan

För serviceplanen ansvarar din hemkommun och den utarbetas i samarbete mellan dig, dina närmaste och en servicehandledare eller en socialarbetare. Servicehandledaren eller socialarbetaren bidrar till planeringen med sin sakkunskap och kännedom om olika alternativ för service och stöd. Målsättningen för stödåtgärder och service är att ge dig stöd för ett sådant liv som du anser vara gott. Utifrån detta planerar man service och utarbetar serviceplanen.

För personer med som invaskadats lidiserats svårt ordnar kommunen färdtjänst för av ärenden, deltagande i samhällsfrågor och rekreation, om skadan orsakar särskilda svårigheter att röra sig och personen därför inte kan anlita kollektivtrafik.

Kommunens servicehandledare eller socialarbetare skickar serviceplanen och kommunens beslut till Fennia, som fattar beslut om de stöd- och hjälptjänster som behövs.

Om det är möjligt att använda egen bil, ersätter Fennia hjälpmedel, utrustning och ombyggnadsarbeten som behövs. Sådana kan till exempel vara ett vändbart specialsäte eller en lyftanordning för rullstol.

Hjälpmedel i hobbyer

För personer som skadats i en trafikolycka ersätts i regel inga hobby- eller motionsredskap (t.ex. roddapparat, konditionscykel). Många personer med funktionsnedsättning behöver dock särskild motionsutrustning som lämpar sig för dem, som till exempel rullstol för spel eller dans, skidåknings-, slalom- eller iskälke/-pulka och olika typer av stöd). Sådan specialutrustning kan ersättas, eftersom behovet av den uttryckligen beror på begränsad funktion till följd av skadan.

Andas, allt ordnar sig!

Lisää aiheesta

Trafikförsäkring

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor