Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • 5 saker som du bör veta om konkurs
Mies ja nainen pöydän ääressä

5 saker som du bör veta om konkurs

19.4.2022

Att gå i konkurs har inte längre samma stämpel som tidigare. En konkurs är inte ett hinder för företagaren att få jobb eller grunda ett nytt företag.

Enligt Lassi Nyyssönen, delägare i advokatbyrån Fenno, stämplas en konkurs inte längre på samma sätt som tidigare.

Nyyssönen säger att största delen av alla konkursförfaranden i dag sker i gott samförstånd mellan företagare och fordringsägare och att konkurser förknippas inte med speciellt mycket stress eller krångel.

– De onödiga farhågorna om konkurs skingras ofta under förfarandet, säger Nyyssönen.

Nu förklarar han på ett konkret sätt vad en konkurs innebär och hur den fortskrider.

1. En konkurs innebär permanent insolvens

Enkelt uttryckt innebär en konkurs att ett företag är permanent insolvent. När tingsrätten har fattat ett beslut om att ett företag ska försättas i konkurs, tar förvaltaren av konkursboet över företagets affärsverksamhet och tillgångar och skulder och börjar realisera egendomen.

– I en konkurs samordnas fordringsägarnas rättigheter och skyldigheter att få ut betalningar ur gäldenärens tillgångar, säger Nyyssönen.

Ett företag kan också läggas ner på andra sätt än genom konkurs, om företagets tillgångar räcker till för att sköta alla åtaganden. I ett lagstadgat likvidationsförfarande sköts till exempel företagets alla åtaganden och de resterande tillgångarna delas mellan ägarna av företaget.

Ibland kan också ett solvent företag läggas ner via konkursförfarande, eftersom det kan vara ett snabbare sätt än likvidationsförfarandet som pågår i minst fem månader.

2. Fordringsägarna ansöker om konkurs

I huvudsak är det fordringsägarna som ansöker om konkurs, framförallt skattemyndigheten och pensionsförsäkringsbolagen såsom Elo, Ilmarinen, Varma eller Veritas. Då talar vi om att någon blir skuldsatt på grund av tvång, eftersom skatter och pensionsförsäkringspremier är lagstadgade avgifter.

Obligatoriska skatter, såsom mervärdesskatt och förskottsskatt, är också direkt utmätningsbara. Det innebär att företaget, efter att ha underlåtit att betala skatterna, kan försättas i konkurs utan att fordringsägaren behöver ansöka om dom i fordringsmål hos tingsrätten.

Konkurslagstiftningen ändrades på grund av coronaläget. Fordringsägares möjlighet att ansöka om konkurs i företag försvårades våren 2020, men den temporära lagen trädde ur kraft vid utgången av januari. I stället utfärdades dock en temporär lag som gäller från februari till utgången av september 2021.

Lagen hindrar fordringsägare från att ansöka om konkurs i företag med anledning av kortvariga betalningssvårigheter. Enligt lagen uppstår presumtion om insolvens först om gäldenären inte inom 30 dagar från borgenärens betalningsuppmaning har betalat borgenärens klara och förfallna fordran. Under normala förhållanden var betalningstiden en vecka.

Även efter att den temporära lagen gått ut tillämpas den på ansökningar som anhängiggjorts medan lagen varit i kraft och som fortfarande är anhängiga vid utgången av lagen.

3. Konkursen kan bero på interna eller externa orsaker

Enligt Nyyssönen kan orsakerna till en konkurs i grova drag indelas i interna och externa orsaker. En extern orsak kan till exempel vara ekonomisk recession eller en ändring i lagstiftningen.

– Att ekonomin mattas av återspeglas vanligen på underleverantörskedjan. Reaktionsförmågan är betydligt sämre i små företag än i stora företag.

Interna orsaker kan i sin tur till exempel handla om bristande kunskap hos företagaren. Det kan hända att företaget säljer sina tjänster till alltför låga priser eller har förbundit sig till alltför långvariga och förlustbringande entreprenadavtal på grund av bristfälliga uträkningar på förhand.

Framförallt ensam- och småföretagare kan löpa en stor konkursrisk, även på grund av personlig utmattning.

Konkursen kommer sällan som en överraskning för företagaren, utan är ofta en följd av en flera års negativ cirkel och av att företagaren hankat sig fram på en olönsam ekonomi.

Problemen blir stegvis större under flera månader eller år. Typiska tecken är en försvagad lönsamhet, tillfälliga betalningssvårigheter och förluster. Långvariga och förvärrade betalningssvårigheter kan till sist leda till insolvens.

4. I värsta fall pågår konkursprocessen i flera år

Konkursprocessen inleds oftast genom att en fordringsägare skickar en betalningsuppmaning med ett konkurshot. Under normala förhållanden har företaget en vecka på sig att betala sin skuld eller komma överens om en betalningsplan med fordringsägaren.

Om det här inte går, kan en konkursansökan anhängiggöras i tingsrätten.

Om företaget inte motsätter sig ansökan, kan tingsrätten redan på några dagar eller på en vecka fatta ett beslut om sätta företaget i konkurs. Då förses konkursboet med en förvaltare, oftast en opartisk jurist.

Ett hellångt konkursförfarande pågår oftast minst i 1,5 år, eftersom skattemyndigheten till exempel kan fastställa beloppet på sina fordringar först när beskattningen för konkursåret blivit klar i något skede under året efter konkursåret.

Men om företaget är så medellöst att det inte finns något kvar att delas till fordringsägarna efter att man betalat konkurskostnaderna, kan en konkurs träda i kraft redan efter några månader.

5. En konkurs är inte ett hinder för att få jobb eller grunda ett nytt företag

Nyyssönen understryker att en konkurs i sig inte är ett brott så länge som företagaren har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter i företaget. En konkurs är alltså inte ett hinder för företagaren eller en styrelsemedlem att direkt få jobb någon annanstans eller grunda ett nytt företag.

Men om någon som varit med på företaget har personliga säkerheter eller borgen kan hen vara tvungen att betala av dem ännu under lång tid efter konkursen.

Om företagaren upprepade gånger har underlåtit att betala till exempel de lagstadgade avgifterna, kan hen påföras ett näringsförbud i minst tre år och i högst sju år, och skattemyndigheten kan senare förhindra att ett nytt företag som företagaren grundat registrerar sig i förskottsuppbördsregistret.

Så här kan du undvika en konkurs

 • Gör upp en betalningsplan. Oftast lönar det sig inte ens att försöka förhindra en konkurs om företagets verksamhet länge varit olönsam. Då kan en konkurs förhindra ytterligare skulder och de ansvariga personernas potentiella skadeståndsansvar. Om det emellertid finns positiva utsikter för affärsverksamheten, är det bra att förhandla fram en realistisk betalningsplan med fordringsägarna.

 • Ansök om företagssanering. För en företagssanering gäller detsamma som när det gäller att göra upp en betalningsplan: en företagssanering är endast bra att söka, om det i verkligheten är möjligt att göra verksamheten lönsam igen och företaget genom sin affärsverksamhet kan sköta nya åtaganden. Enligt advokat Nyyssönen är det ofta för sent att ansöka om företagssanering, om fordringsägarna redan har ansökt om konkurs. Därför är det bra att ansöka om företagssanering via tingsrätten i tid.

 • Fullgör åtminstone lagstadgade förpliktelser. Även om det ibland kan vara svårt för företagaren att tänka klart när hen kämpar med ekonomiska svårigheter ska hen försöka fullgöra de lagstadgade förpliktelserna, såsom skatterna och pensionsförsäkringspremierna samt företagets bokföring. Försummelse av förpliktelserna kan i värsta fall leda till en brottmålsdom eller till och med till ett näringsförbud, om domstolen anser att försummelserna har varit långvariga och uppsåtliga och företagaren försökt få vinning genom försummelserna.

Text: Janne Arola

Lue lisää

FöretagandeArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor