Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Information om distansförsäljning

Information om distansförsäljning

Med försäljning på distans avses att teckna försäkring på nätet, per telefon, per post eller med hjälp av något annat distanshjälpmedel utan personligt möte mellan försäkringstagaren och Fennias representant.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivaren i skadeförsäkringar är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. För livförsäkringarnas del är försäkringsgivaren Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Kyllikkiporten 2 (Böle)
Postadress: 00017 FENNIA
Tfn 010 5031, fax 010 503 5300
FO-nummer: 0196826-7, hemort Helsingfors
www.fennia.fi

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv
Kyllikkiporten 2 (Böle)
Postadress: 00017 FENNIA
Tfn 010 5031, fax 010 503 7900
FO-nummer: 1496059-8, hemort Helsingfors
www.fennia.fi

Offentliga register

Bolagen i Fenniakoncernen har införts i följande offentliga register som ingår i Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem www.ytj.fi:

 • Handelsregistret

 • Skatteförvaltningen

 • Förskottsuppbördsregistret

 • Registret över mervärdesskattepliktiga

 • Arbetsgivarregistret

Tillsynsmyndighet

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs tillsynsmyndighet är

Finansinspektionen
(Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8)
PB 103, 00101 Helsingfors
tfn 010 831 51

Produkternas centrala innehåll

Uppgifter om försäkringarnas omfattning och de viktigaste begränsningarna samt produktspecifik information för distansförsäljning finns i produktbroschyrerna och försäkringsvillkoren för respektive försäkring. Broschyrerna och villkoren finns tillgängliga på tjänsten Räkna ut och köp. De enskilda produkternas försäkringsvillkor och produktbroschyrer finns också under Blanketter och broschyrer.

I offerten som ges i tjänsten Räkna ut och köp ingår uppgifter som gäller priset på försäkringen och betalning av premien. Beroende på försäkringsgren kan försäkringspremien antingen betalas direkt över nätet eller faktureras.

Ångerrätt

Stadgandena om ångerrätt enligt konsumentskyddslagen tillämpas inte på försäkringsavtal, utan för dem gäller bestämmelserna i lagen om försäkringsavtal. En försäkring ska sägas upp skriftligen, och i samband med uppsägningen tas försäkringspremien ut för den tid försäkringen har varit giltig. På tidsbestämda försäkringar som gäller under 30 dygn tillämpas inte rätten till uppsägning.

Information om rättsmedel

I samband med ersättningsbeslut eller andra beslut som gäller försäkringar som meddelas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia eller Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv ges alltid information om möjliga rättsmedel. Närmare information om när och hur ett ärende kan hänskjutas för behandling till domstol, konsumenttvistenämnden, FINE:s försäkrings- och finansrådgivning eller försäkringsnämnden eller till något annat motsvarande organ finns i produktbroschyrerna och försäkringsvillkoren. Konsumenttvistenämnden tar inte upp ärenden som gäller fondförsäkringar. För alla försäkringars del finns dessa uppgifter också i broschyrer som publiceras under Blanketter och broschyrer.

Webbplatserna för ovannämnda rådgivnings- och besvärsorgan är:

 • FINE

Råd och förlikningshjälp vid gränsöverskridande handel inom EU ges på Konsumenteuropa:

Konsumenteuropa i Finland
c/o Konkurrens- och konsumentverket
Broholmsgatan 12 A 8, vån. 8.
PB 5
00531 Helsingfors
ekk@kkv.fi.

Övrig information

På försäkringsavtal tillämpas Finlands lag.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs servicespråk i distansförsäljningen är finska.

Avtal kan ingås över nätet utan särskild verifiering. Uppgifter om Fennias ansvars inträdande och försäkringsavtalets giltighetstid specificeras produktvis. Länkarna från de enskilda produkterna leder till uppgifter om vilka bestämmelser om giltighetsområde som gäller för försäkringarna.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd