Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hälsoförsäkring, broschyr

Hälsoförsäkring, broschyr

Gäller från och med 1.1.2025

En olycka kan förändra livet på ett oväntat sätt. Därför är det viktigt att vara förberedd på sjukdomar och olyckor som kan drabba dig eller dina närstående och orsaka extra kostnader. Fennias hälsoförsäkring ger ett täckande ekonomiskt skydd i precis sådana situationer. Den ger dig sinnesfrid och trygghet när du behöver det som mest. Med Fennias hälsoförsäkring kan du försäkra dig själv och dina familjemedlemmar. På så sätt kan du snabbt få vård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

I denna produktbroschyr redogör vi för det centrala innehållet och de viktigaste begränsningarna i försäkringen. Närmare information om Fennias hälsoförsäkring finns i försäkringsvillkoren och i den försäkringsoffert som du får. Uppgifter om den giltiga försäkringen finns i försäkringsbrevet. Läs dem noggrant. Ta även del av Fennias allmänna avtalsvillkor.

Försäkringsvillkoren och ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia.

Ersättningsexemplen i produktbroschyren är enskilda fall. Ett ersättningsbeslut påverkas alltid av omständigheterna i skadesituationen i fråga. Därför kan resultatet av avgörandet skilja sig från exemplen i broschyren.

Hälsoförsäkringen är ett försäkringspaket som passar alla, oavsett av ålder – från barn till vuxna och från arbetslivet till pensionen.

Du kan teckna hälsoförsäkringen som en olycksfallsförsäkring eller kombinera den med ett sjukvårdsskydd, som ger dig skydd för oväntade situationer som kan uppstå om du blir sjuk. Du kan teckna en hälsoförsäkring för dig själv, din make/maka, ditt barn eller ditt ofödda barn.

Hälsoförsäkringen består av följande skydd:

Försäkring i händelse av sjukdom eller olycksfall

 • Sjukvårdskostnader

 • Vårdkostnader för olycksfall

 • Fysioterapi i händelse av sjukdom

 • Fysioterapi i händelse av olycksfall

 • Men till följd av olycksfall

 • Dödsfall till följd av olycksfall

Valfria skydd

 • Allvarlig sjukdom hos barn

 • Idrottsutvidgning

Försäkring i händelse av olycksfall

 • Vårdkostnader för olycksfall

 • Fysioterapi i händelse av olycksfall

 • Men till följd av olycksfall

 • Dödsfall till följd av olycksfall

Valfria skydd

 • Idrottsutvidgning

Hälsoförsäkringen ersätter kostnader för vård av sjukdom och olycksfall eller endast olycksfall, beroende på vilken omfattning du valt.

Sammanfattning av hälsoförsäkringen

Tabell om hälsoförsäkringen. I tabellen beskrivs varje skydd och anges ålder då skyddet beviljas, ålder då skyddet upphör att gälla och självrisken.

Rad 1:
•	Sjukvårdskostnader. Skyddet ersätter läkarbesök och läkemedel, undersökningar och ingrepp som ordinerats av läkare samt vårddagsavgifter på sjukhus (upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet). Dessutom ersätter vi kostnader för psykoterapi upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet som vårdkostnader. Ålder då skyddet beviljas: 0–70 år. Ålder då skyddet upphör att gälla: 80 år. Självrisk: 150–2 000 €.

Rad 2:
•	Vårdkostnader för olycksfall. Skyddet ersätter vårdkostnader för behandling av olycksfallsskada, t.ex. läkararvoden, undersöknings- och behandlingskostnader, ingrepp och läkemedel. Ålder då skyddet beviljas: 0–100 år. Ålder då skyddet upphör att gälla: 100 år. Självrisk: ingen självrisk.

Rad 3:
•	Fysioterapi i händelse av sjukdom. Skyddet ersätter fysioterapi upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet för varje försäkringsperiod. Ålder då skyddet beviljas: 0–70 år. Ålder då skyddet upphör att gälla: 80 år. Självrisk: självrisken är gemensam med sjukvårdkostnaderna.

Rad 4:
•	Fysioterapi i händelse av olycksfall. Skyddet ersätter fysioterapi upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet för varje försäkringsperiod. Ålder då skyddet beviljas: 0–80 år. Ålder då skyddet upphör att gälla: 80 år. Självrisk: ingen självrisk.

Rad 5:
•	Men till följd av olycksfall. Ersättning för bestående men till följd av olycksfall. Ålder då skyddet beviljas: 0–100 år. Ålder då skyddet upphör att gälla: 100 år. Självrisk: ingen självrisk.

Rad 6:
•	Dödsfall till följd av olycksfall. Ersättning för dödsfall till följd av olycksfall. Ålder då skyddet beviljas: 0–100 år. Ålder då skyddet upphör att gälla: 100 år. Självrisk: ingen självrisk.

Rad 7: rubrik: Frivilliga skydd

Rad 8: 
•	Allvarlig sjukdom hos barn. Ersättning för den sjukdom som anges i villkoren. Ålder då skyddet beviljas: 0–15 år. Ålder då skyddet upphör att gälla: 18 år. Självrisk: ingen självrisk.

Rad 9: 
•	Idrottsutvidgning. Utökar din försäkring till att omfatta utvalda idrottsgrenar. Ersättning för vårdkostnader som uppkommit till följd av en idrottsolycka, t.ex. läkararvoden, undersöknings- och be-handlingskostnader, ingrepp och läkemedel. Ålder då skyddet beviljas: 15–100 år. Ålder då skyddet upphör att gälla: 100 år. Självrisk: ingen självrisk.

Självrisk vid vårdkostnader

Välj det självriskbelopp som du är redo att betala för vårdkostnader under en försäkringsperiod. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är din försäkringspremie. Självrisken för sjukvårdskostnader kan vara 150–2 000 euro per försäkringsperiod. Självrisken för vårdkostnader vid olycksfall är alltid 0 euro.

Hur fungerar självrisken?

Du kan kontrollera försäkringsperioden och självriskens storlek på försäkringsbrevet och i Mitt Fennia. Levnadskostnadsindexet inverkar årligen på självriskbeloppet. När du bokar vård för dig själv eller ditt barn via FenniaVårdaren skickas fakturan för besöket direkt till Fennia, och vi fakturerar dig för självrisken i efterhand. Försäkringstagaren är skyldig att betala självrisken, om inte en vuxen försäkrad har betalat den själv. För kostnader som du betalar dras självrisken av direkt från ersättningen.

Försäkringsbelopp för vårdkostnader

Försäkringen har ett maximi ersättningsbelopp enligt vilket vi betalar ut ersättningar under försäkringens hela giltighetstid. Försäkringen upphör att gälla om försäkringsbeloppet uppnås.

Om försäkringen har utökas med en idrottsutvidgning ersätter vi idrottsrelaterade skador upp till högst 10 000 euro per olycksfall.

Vilka ersättningar kan jag ansöka om för sjukvårdskostnader?

Som sjukvårdskostnader ersätter vi undersökningar och behandlingar som har utförts i Finland. Vi ersätter vårdkostnader till den del de inte ersätts enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag.

Från vårdskyddet ersätter vi undersöknings- och behandlingskostnader, såsom

 • läkar- och sjukskötarearvoden

 • undersökningar, behandlingar, läkemedel och ingrepp som ordinerats av en läkare, såsom operationer

 • vårddagsavgifter på sjukhus upp till det högsta belopp som anges i försäkringsbrevet

 • kostnader för psykoterapi som läkare anser nödvändig under försäkringens giltighetstid upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet

 • ambulanskostnader

 • kostnader för hyra eller inköp av kryckor

 • kostnader för en ortos eller ett stöd som ordinerats av läkare efter en ersättningsbar operation.

Vilka ersättningar kan jag ansöka om för vårdkostnader i samband med en olycka?

En olycka är en oväntad händelse som

 • är plötslig och en yttre händelse

 • orsakar kroppsskada

 • inträffar utan den försäkrades avsikt.

Som olycksfall betraktar vi drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador till följd av betydande tryckförändringar och gasförgiftning som den försäkrade inte har orsakat sig själv. Vi anser också att en olycka är en förgiftning som orsakas av ett ämne som förtärts i misstag.

Som olycksfall betraktar vi även ett smärttillstånd som omedelbart uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och rörelse och för vilken läkarvård givits inom 14 dygn från smärttillståndets början. Behandling av smärta ersätts under högst sex veckor efter att försäkringsfallet inträffat. Fysioterapi eller operationsingrepp ersätts dock inte som vårdkostnader.

För att vi ska kunna ersätta ett olycksfall måste det finnas ett medicinskt orsakssamband mellan försäkringsfallet och skadan.

Vi ersätter undersöknings- och behandlingskostnader som vårdkostnader för olycksfall, såsom

 • läkar- och sjukskötarearvoden

 • tandläkararvoden i händelse av tandskada

 • undersökningar, behandlingar, ingrepp och läkemedel som ordinerats av en läkare

 • vårddagsavgifter på sjukhus upp till det högsta belopp som anges i försäkringsbrevet

 • ambulanskostnader

 • kostnader för hyra eller inköp av kryckor

 • kostnader för en ortos eller ett stöd som ordinerats av läkare efter ett ersättningsbart olycksfall. Försäkringen ersätter en ortos eller ett stöd under försäkringsperioden.

Vad betraktas inte som en olycka?

Ersättning betalas inte ut för olycksfallet om det inträffat

 • till följd av den försäkrades sjukdom eller kroppsskada

 • till följd av ett operativt ingrepp, en behandling eller något annat medicinskt ingrepp för att behandla en sjukdom eller ett lyte, såvida det inte är fråga om en behandling till följd av ett olycksfall som kan ersättas

 • till följd av förgiftning på grund av läkemedel, alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel – med undantag av förgiftning till följd av ett ämne som förtärts av misstag

 • till följd av behandling av bitskador på tänder eller tandprotes, även om en yttre faktor inverkat på skadan

 • skador eller övriga följder av bett eller stick av fästingar eller insekter, som allergisk reaktion, borrelios eller hjärninflammation.

Ruptur av hälsenan

Lisa spelar innebandy med sina vänner. I en plötslig sväng känner Lisa en skarp smärta och faller till marken. Hon har en hälsoförsäkring i händelse av olycksfall. Läkaren diagnostiserar en ruptur av hälsenan, ett symtomfritt tillstånd som orsakas av degeneration. Sjukförsäkringen täcker det första besöket som smärta, men efterföljande kostnader ersätts inte längre som en olycka, eftersom det är fråga om en degenerativ sjukdom.

Vilka ersättningar kan jag ansöka om från skyddet mot men till följd av olycksfall?

Från försäkringen betalar vi en engångsersättning för men* till följd av ett olycksfall.

Försäkringsbeloppet för men till följd av olycksfall kan till exempel vara 100 000 euro. Storleken på den engångsersättning som betalas ut bestäms enligt invaliditetsklass**.

* Men

Med men avses ett medicinskt bedömt allmänt men som uppstår till följd av en olycksfallsskada. Med ett allmänt men avses nedsatt funktionsförmåga till följd av ett olycksfall. Funktionsförmågan jämförs med funktionsförmågan hos en frisk person i samma ålder.

Vid bedömning av funktionsförmåga

 • beaktas skadans art och svårighetsgrad samt de begränsningar den medför i det dagliga livet

 • beaktas den förbättring av funktionsförmågan som uppnås med en ledprotes, protes eller annat hjälpmedel

 • beaktas inte individuella omständigheter, som yrke, levnads- och bostadsförhållanden eller intressen.

** Invaliditetsklass

Invaliditetsgraden fastställs enligt den invaliditetsklassificering som gällde när olycksfallet inträffade. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser från 1 till 20, så att invaliditetsklass 18–20 avser nästan fullt beroende av en annan persons hjälp i dagliga sysslor.

Ersättning betalas inte ut om

 • den försäkrade dör inom ett år från olycksfallet

 • menet uppstår över tre år efter olycksfallet.

Ersättning för men

Ville lagar mat och råkar skära sig i fingret. Han förlorar spetsen på sitt pekfinger.

En sådan skada skulle leda till bestående men, men eftersom förlusten av fingret är partiell och omfattar spetsen av pekfingret, skulle invaliditeten bedömas som relativt låg. Till exempel kan invaliditetsklassen i det här fallet vara mellan 1 och 4 på en skala från 1 till 20. Även om förlusten av en fingertopp påverkar vissa finmotoriska förmågor, begränsar det vanligtvis inte en persons livskvalitet eller förmåga att utföra dagliga uppgifter eller arbetsuppgifter.

Vilka ersättningar kan jag ansöka om från skyddet mot dödsfall till följd av olycksfall?

Från försäkringen mot dödsfall till följd av olycksfall betalar vi ut ett engångsbelopp till förmånstagaren när den försäkrade personen avlider genom en olyckshändelse.

Engångsersättning betalas inte ut om den försäkrade avlider efter att det gått över tre år från olycksfallet.

Om vi har betalat ut ersättning för bestående men eller extra ersättning för ett och samma olycksfall, dras dessa av från engångsersättningen för dödsfall till följd av olycksfall.

Vilka ersättningar kan jag ansöka om från försäkringen för mitt ofödda barn?

Ett barns födelse är ett av de viktigaste ögonblicken i livet. Genom att teckna en försäkring för ditt barn innan det föds kan du fokusera på familjelivet efter födseln istället för på försäkringsärenden. Genom att teckna en försäkring före födseln ser du till att ditt barn får det bästa skyddet och att det inte finns några begränsningar i försäkringen för befintliga sjukdomar.

Försäkringen för ett ofött barn täcker moderns vårdkostnader som uppkommit före barnets födelse när

 • det är fråga om annan uppföljning, undersökning eller behandling än för en normal graviditet

 • behandling ges inom den offentliga sjukvården.

Vårddagsavgifter ersätter vi när modern får sjukhusvård på grund av graviditeten eller det ofödda barnets hälsotillstånd. Efter förlossningen fortsätter försäkringen för barnets del och ersätter inte längre moderns kostnader. Föräldrar kan försäkra sig själva med en personlig hälsoförsäkring.

Vi betalar vårdkostnaderna för barnet från hälsoförsäkringen endast om barnet föds levande. Försäkringen gäller utan avbrott från och med barnets födelse.

Vi beviljar försäkringen på basis av en hälsodeklaration som fyllts i av en mamma under 45 år. Du kan ansöka om en hälsoförsäkring före födseln efter att mätningen av nackspalten och båda strukturultraljudsundersökningarna (i graviditetsvecka 11–13 och 19–22) för att upptäcka kromosomavvikelser har gjorts. Du kan ansöka om försäkring fram till det beräknade födelsedatumet.

Om försäkring inte kan beviljas, till exempel om det finns en misstänkt risk för förtida födsel, kan du ansöka om hälsoförsäkring för ditt nyfödda barn när han eller hon är fyra dagar gammal och har skrivits ut från förlossningssjukhuset.

Om familjen utökas med tvillingar måste du teckna en separat försäkring för var och en av dem.

Vi debiterar en avgift för försäkringen för det ofödda barnet från den tidpunkt då den beviljas. Det är viktigt att du meddelar Fennia ditt barns personnummer så snart barnet är fött. Då löper ersättningsbehandlingen smidigare och du får ersättning snabbt i händelse av skada. Meddela oss också barnets namn när han eller hon har fått det.

Vilken ersättning kan jag ansöka om från skyddet vid allvarlig sjukdom hos barn?

Även om den offentliga sjukvården oftast ger utmärkt vård när ett barn blir sjukt, kan en allvarlig sjukdom leda till kostnader och inkomstbortfall som inte täcks av offentliga stöd eller andra försäkringar. Skyddet vid allvarlig sjukdom hos barn är utformat för att svara på detta behov.

Skyddet ger ekonomiskt stöd för en rad olika behov. Engångsersättningen kan du använda på vilket sätt du vill, till exempel

 • för att täcka kostnader och inkomstbortfall som orsakas av en förälders frånvaro från arbetet

 • sjukhusresor och logi på sjukhus

 • kompletterande rehabilitering och terapi

 • inköp av vård- och hjälputrustning för att göra vardagen enklare och mer individanpassad

 • andra behandlingar som ditt barn behöver, till exempel kosttillskott och vitaminer.

De diagnosgrupper och relaterade sjukdomar som berättigar till ersättning är:

 • hjärtsjukdomar som kräver öppen hjärtkirurgi

 • cerebral pares

 • typ 1-diabetes

 • Downs syndrom

 • organtransplantation

 • godartad hjärntumör

 • njursvikt

 • ledgångsreumatism (juvenil idiopatisk artrit)

 • cancersjukdomar inklusive elakartade tumörer och leukemi.

Vilka ersättningar kan jag ansöka om från idrottsutvidgningen?

Hälsoförsäkringen gäller för normala motionsaktiviteter som du utövar för eget nöje. Försäkringen täcker dock inte automatiskt all fysisk aktivitet.

Du behöver en avgiftsbelagd idrottsutvidgning till din sjukförsäkring när

 • du har fyllt 15 år och

 • du deltar i tävlingar, matcher eller träningspass som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, eller i träningar inför sådana eller i ett träningsprogram

 • utövar vissa riskfyllda sporter – se listan nedan.

Idrottsutvidgningen omfattar tävlingsidrott. Så är alltid fallet bland annat när en tävling, match eller annat idrottsevenemang kräver till exempel licens eller spelpass och försäkringsskydd.

Professionell idrott kan inte försäkras med idrottsutvidgningen. Med professionell idrott avses idrottande

 • där man får lika mycket eller mer lön än vad som föreskrivs i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

 • som förutsätter tecknande av en försäkring enligt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

I försäkringen för personer under 15 år behöver man inte skiljt välja en idrottsutvidgning, eftersom hälsoförsäkringen alltid innehåller en idrottsutvidgning enligt den högsta riskklassen.

Sanna är maratonlöpare och planerar att delta i ett lopp som arrangeras av en förening. Eftersom träningen gäller en tävling som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening behöver hon en idrottsutvidgning för tävlingen och måste också ha en idrottsutvidgning till sin försäkring redan under träningsperioden.

Tero springer för att hålla sig i form och deltar i en joggingrunda i grannskapet. Ingen idrottsutvidgning krävs eftersom evenemanget inte är tävlingsidrott och inte arrangeras av en förening eller ett förbund.

Skydd per riskklass

Idrottsutvidgningen gäller på olika sätt för olika grenar. Idrottsgrenarna är indelade i riskklasser, så att du kan se vilken nivå som är rätt för din egen försäkring. Om du utövar flera idrottsgrenar ska du välja försäkringsnivå enligt den idrottsgren som har den högsta riskklassen.

Riskfyllda idrottsgrenar

Utan idrottsutvidgning gäller hälsoförsäkringen inte för följande idrottsgrenar när du utövar eller provar på dem:

 • kamp- och självförsvarsgrenar, som judo, karate, brottning och boxning

 • flygsportgrenar, som fallskärmshoppning, bungyjump, segelflygning, hängflygning, flygning med ultralätt eller amatörbyggt flygplan

 • ving- och draksegling, kiteboarding och kiteskiing eller motsvarande

 • slalom, speedskiing, störtlopp, freestyle eller motsvarande

 • ice cross downhill, downhill, kälksport eller motsvarande

 • klättringsgrenar, som bergsbestigning, is- och klippklättring

 • väggklättring utan skydds- och säkerhetsutrustning

 • vandring utanför Norden i öken, vildmark, glaciär eller djungel – till Norden räknas inte Svalbard, Norra ishavets öar eller Grönland

 • oceansegling, forsränning

 • dykning med dykapparat, teknisk dykning och fridykning

 • roller derby

 • hästsport, som ridning och travsport

 • kraftsportgrenar, som tyngdlyftning, styrkelyft och bodybuilding

 • motorsportgrenar, som rally, karting och motocross.

Idrottsutvidgningen beviljas inte för följande idrottsgrenar och hobbyer:

 • amerikansk och australiensisk fotboll

 • rugby

 • lacrosse

 • mixed martial arts

 • offpiståkning

 • basehoppning.

Riskklasser för idrott:

Riskklass 1

Agility, skidskytte, sportskytte, curling, frisbeegolf, golf, skidorientering, skidsport, bågskytte, löpning, bowling, långdistanslöpning, karelsk kägel, gångsporter, surfing, frisbee (ultimate), goalball, maraton, paddling, fäktning, modern femkamp, padel, paintball, hastighetsåkning på skridsko, segling, bordtennis, trav, softboll, rodd, badminton, orientering, danssporter, tennis, simsporter (inkl. simhopp), ultralöpning, undervattenspolo, vattenpolo

Riskklass 2

Aerobic, balett, baseball, body pump, crossfit, fitness, kettlebell, kälkåkning, tävlingspaintball, tävlingsgymnastik, cricket, motionsboxning, armbrytning, flaggfotboll, boboll, kickboarding, vindsurfing (exkl. kite- och vingsegling), cykling, ringette, skateboardåkning, rullskridskoåkning, väggklättring, squash, konståkning, redskapsgymnastik, trickcykling, trampolingymnastik, triathlon, draghundssport, vattenskidåkning, gymnastik, friidrott

Riskklass 3

Akrobatik, beachvolleyboll, capoeira, cheerleading, futsal, halfpipe, hästsport (som ridning och travsport) hockey (inkl. hockey, landhockey och inomhushockey), luftsport (inkl. även t.ex. bungyjump, flygning med amatörbyggt flygplan, flygning med varmluftsballong, fallskärmshoppning, motoriserad skärm- och hängflygning, segelflygning, hängflygning, ultralätt flygning, skärmflygning), fotboll, ishockey (exkl. utförsåkning på skridskor), bandy, rinkboll, kendo, judo, karate, klättring, basketboll, handboll, dykning med utrustning, volleyboll, terrängcykling (exkl. utförsåkning på cykel), backhoppning, boxning, brottning (inkl. olika former av brottning, däribland submission wrestling), parkour, kickboxning, ridning, travsport, inlinehockey, innebandy, äventyrssporter, cirkussporter, taekwondo, taido, strids-, kamp- och självförsvarssporter (exkl. MMA), teknisk dykning, thaiboxning, fridykning

Riskklass 4

Utförsåkning på snowboard, utförsåkning på skridskor, utförsåkning på cykel, alpin skidåkning, speedski och störtlopp, crashed ice, utförsåkning på skateboard, enduro, freestyle, forsränning, snowkite, kiteboard, kitesegling, kitesurfing, snowboarding, motorsport (inkl. bilsport, motorcykelsport och motorbåtssport), tyngdlyftning, slalom, roller derby, ving- och draksegling, andring (utanför Norden i öken, vildmark, glaciär eller djungel), oceansegling, parasegling, strongman, styrkelyft

Vad ersätter inte hälsoförsäkringen?

Kosmetisk eller plastikkirurgisk behandling och vissa andra ingrepp

 • kosmetisk behandling eller kosmetiska ingrepp

 • plastikkirurgiska ingrepp

 • bröstförminskning, bröstförstoring eller korrigerande bröstoperationer

 • fettsugning

 • operativ behandling av ögonlock

Synförmåga

 • synkontroll och anskaffning av glasögon eller kontaktlinser

 • undersökning eller behandling av nedsatt syn eller brytningsfel

Tandvård

 • undersökning eller behandling av tandläkare, specialisttandläkare, munhygienist eller tandtekniker, om det inte är fråga om behandling av ett tandolycksfall

 • undersökning eller behandling av tänder, tändernas stödorgan eller av tuggorgan även om sjukdomen i dem har lett till symtom på något annat ställe än i tänderna – undantaget är behandling av ett tandolycksfall

 • behandling av bitskador på tänder eller tandprotes, även om en yttre faktor inverkat på skadan

Användning av rusmedel och beroenden

 • behandling av sjukdomar eller skador till följd av läkemedel, alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel

 • vård av missbruk

Graviditet, förlossning och barnlöshet

 • vård av graviditet

 • prevention av graviditet

 • avbrytande av graviditet

 • undersökningar eller vård av barnlöshet

 • undersökning av fostret

 • konstgjord befruktning

 • vård av delade magmuskler

 • sterilisering

Läkemedel och därmed jämförbara preparat

 • baskrämer, kosttillskott, vitaminer, naturprodukter och liknande

 • förbandsmaterial

 • läkemedel som köpts eller beställts från utlandet

 • förebyggande preparat

 • homeopatiska och antroposofiska preparat

Förebyggande vård

 • hälsokontroller, förebyggande av sjukdom eller skada

 • vaccinationer

 • genetiska undersökningar

Andra behandlingsrelaterade begränsningar

 • hemsjukvård

 • tjänster av läkare som gör hembesök

 • sjukvård som getts utomlands

 • hjälpmedel eller ortoser och stöd för idrott

 • rehabilitering – undantag är psykoterapi och fysioterapi, om dessa skydd ingår i försäkringsavtalet

 • undersökning eller vård av fetma

 • vård av överflödiga hudveck

 • behandling och borttagning av åderbråck

 • undersökning eller vård av erektionsstörningar

 • undersökning eller vård av klimakteriesymtom

 • borttagning av födelsemärken

 • alternativa behandlingsformer såsom homeopatisk behandling eller antroposofiska undersökningar

 • akupunktur

 • kostnader för företagshälsovård

 • andra vårdkostnader som inte anges i dessa försäkringsvillkor som ersättningsbara

 • vårdkostnader som uppstår för ett barn innan dess födelse

Övriga begränsningar

 • kostnader för andra läkarutlåtanden än de som Fennia begärt

 • kostnader för resor och övernattning

 • kostnader för vistelse eller besök av anhöriga på sjukvårdsinrättningar

 • inkomstbortfall eller andra indirekta förluster eller kostnader

 • institutions- eller boendetjänster som levereras av verksamhetsenheter inom socialsektorn, även om deras verksamhet inkluderar hälsovårdstjänster.

Tandgnissling

Den försäkrade lider av bruxism, dvs. tandgnissling. Kostnaden för behandling av bruxism täcks inte av försäkringen, eftersom det är fråga om undersökning och behandling av tänder, tändernas stödorgan eller tuggorgan.

CPAP-apparat

Den försäkrade lider av sömnapné och har ordinerats CPAP-behandling. Försäkringen täcker inte CPAP-apparaten, eftersom den är ett hjälpmedel.

1. Du måste fylla i den försäkrades hälsodeklaration

Vi ber om en hälsodeklaration när du ansöker om en hälsoförsäkring som omfattar sjukdomar eller utvidgar den. Hälsodeklarationen gäller i två månader efter den dag som den undertecknades.

Den försäkrade fyller alltid i och undertecknar sin egen hälsodeklaration. Om den försäkrade är under 15 år ska hälsodeklarationen fyllas i av en vårdnadshavare. Hälsoförsäkring för ett ofött barn kräver en hälsodeklaration från modern.

Ibland behöver vi ytterligare information för en hälsodeklaration, och då begär vi dem direkt från den försäkrade eller barnets vårdnadshavare.

Uppgifterna i hälsodeklarationen kan påverka om vi kan bevilja hälsoförsäkringen och vad försäkringen omfattar. Vi kan vanligtvis bevilja försäkringen även om den försäkrade har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Då kan till exempel ett begränsningsvillkor för en viss sjukdom läggas till i försäkringen på basen av hälsodeklarationen. Vi meddelar alltid den försäkrade och försäkringstagaren om beslutet om begränsningsvillkor. Begränsningsvillkoren för en giltig försäkring framgår av försäkringsbrevet. Eventuella begränsningsvillkor på grund av hälsodeklarationen påverkar inte priset på hälsoförsäkringen.

Ibland kan vi på grund av den försäkrades hälsotillstånd inte bevilja någon försäkring överhuvudtaget. I så fall informerar vi försäkringstagaren om avslaget. De exakta motiveringarna utifrån hälsotillståndet uppger vi endast till den försäkrade eller till vårdnadshavaren om den försäkrade är ett barn.

2. Vi ska ha aktuella och riktiga uppgifter om den försäkrade

Svara ärligt och noggrant på samtliga våra frågor och eventuella ytterligare förfrågningar. Om felaktiga eller bristfälliga uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd har lämnats till oss, är försäkringsavtalet inte nödvändigtvis bindande för oss. Vi kan också höja försäkringspremierna, lägga till begränsningar i dina försäkringar eller säga upp dem.

Du har kanske lämnat hälsouppgifter till oss tidigare i samband med tecknandet av en personförsäkring, men du måste lämna uppgifterna på nytt för en hälsoförsäkring.

3. Den försäkrade ska vara bosatt i Finland

Den försäkrade ska vara stadigvarande bosatt i Finland och omfattas av den finska sjukförsäkringslagen. Om den försäkrade stadigvarande flyttar från Finland, ska det omgående meddelas oss. Fennia har då rätt att säga upp försäkringen.

Förutsättningen för att vårdkostnader kan ersättas är att

 • försäkringen mot vårdkostnader är i kraft när olycksfallet inträffar och vårdkostnaderna uppstår

 • undersökningen eller vården har ordinerats av läkare

 • vården ges i Finland och kostnaderna uppstår i Finland

 • kostnaderna inte ersätts med stöd av en lag, som sjukförsäkrings- eller trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

 • undersökningen eller vården är enligt allmänt godkänd medicinsk uppfattning nödvändig för att behandla sjukdomen eller skadan

 • den ersättningssökande har lämnat alla uppgifter som krävs för att fastställa ersättningsansvar.

Om den sökta ersättningen för kostnaderna klart överskrider den allmänt godkända nivån, har vi rätt att sänka ersättningsbeloppet till en skälig nivå.

Undersökningar och behandlingar ska i regel göras på den vårdinrättning som vi hänvisar till. Om behandlingar görs på ett annat ställe kan vi neka ersättning eller betala ut ersättning enligt kostnadsnivån på den vårdinrättning som vi hänvisat dig till.

Förutsättningen för att ersättning för men och dödsfall till följd av olycksfall kan betalas ut är att försäkringen för men och dödsfall till följd av olycksfall var giltig då olycksfallet inträffade.

Förutsättningen för att tilläggsersättning för men till följd av olycksfall kan betalas ut är att försäkringen för men till följd av olycksfall var giltig också då skadan förvärrades.

Hälsoförsäkringen gäller överallt i världen. Försäkringen ersätter endast kostnader som uppkommit i Finland.

När en sjukdom börjar utomlands

Mikko drabbas av ett slaganfall under en resa i Spanien. Efter akutbehandlingen återvänder han till Finland för fortsatt behandling. Han har en resenärförsäkring och en hälsoförsäkring. Resenärförsäkringen ersätter kostnader för sjukdom under den tid som anges i försäkringsvillkoren (till exempel 90 dagar). Därefter kan vårdkostnader som uppkommit i Finland ersättas från hälsoförsäkringen.

En hälsoförsäkring som omfattar sjukdomar gäller både på arbetet och på fritiden. En försäkring som endast omfattar olycksfall gäller både i arbetet och på fritiden eller enbart på fritiden, beroende på vad du väljer.

Kontrollera innehållet i din hälsoförsäkring, dvs. omfattningen och valda skydd, i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet.

Du kan påverka priset på din hälsoförsäkring genom att välja försäkringens omfattning, antal tilläggsskydd, försäkringsbelopp och självriskbelopp.

Faktorer som påverkar hälsoförsäkringens försäkringspremie är

 • omfattning, dvs. om försäkringen omfattar sjukdomar eller endast olycksfall

 • olycksfallsförsäkringens giltighet: endast på fritiden eller hela tiden

 • valda tilläggsskydd

 • försäkringsbelopp

 • självrisk

 • den försäkrades ålder

 • försäkringstagarens adress

 • tidpunkt för beviljande av försäkringen

 • idrottsutvidgningens riskklass

 • moderns ålder för försäkringen för ett ofött barn

De faktorer som påverkar premien varierar enligt valda skydd. Varje försäkringsskydd prissätts separat eftersom de faktorer som påverkar premien är individuella, så som försäkringsbeloppet eller den försäkrades ålder.

Priset på försäkringen ändras varje år i takt med att den försäkrades ålder stiger. Den försäkrades ålder har visat sig ha ett tydligt orsakssamband med den ersättning som betalas ut från försäkringen. Eftersom personförsäkringar ofta är ett långsiktigt avtal kan priset förändras avsevärt över tiden.

Försäkringsbolaget har rätt att ändra premien även i andra situationer, till exempel om du flyttar till en annan ort. Mer information om dessa situationer finns i Fennias allmänna avtalsvillkor.

Premieändringen träder alltid i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som följer efter ändringen av premiegrunden.

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På vår webbplats finns information om hur du anmäler en skada smidigast, anvisningar om hur du söker ersättning och kontaktinformation till våra tjänster som hjälper dig med skadan.

Anmäl skadan till Fennia snarast möjligt.

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som försäkringsfallet orsakade.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Med hjälp av dessa handlingar kan vi till exempel konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

I vissa situationer kan Fennia helt befrias från ansvar eller ersättningen sänkas. Det kan till exempel vara fallet om försäkringstagaren har lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall. Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan vi sänka ersättningen enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

Försäkringens innehåll framgår av försäkringsbrevet och -villkoren.

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet specificeras i försäkringsbrevet. Vi skickar årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny premieperiod till dig. Så snart du har fått ditt försäkringsbrev ska du kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet är korrekta. Meddela Fennia om det finns några fel eller brister i uppgifterna.

Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter som gäller försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar en försäkring.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om vi ändrar försäkringsavtalet får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsbeloppet kan också ändras vid indexjustering.

Indexvillkor

Indexvillkoret anger till vilka index skyddens försäkringsbelopp och självrisken är bundna. Ersättningar är inte indexbundna.

Beskattning

Hälsoförsäkringens försäkringspremie är inte avdragsgill i en privatpersons beskattning.

Ersättningar för vårdkostnader och engångsbelopp, såsom ersättning för bestående men och ersättning som betalas från skyddet vid allvarlig sjukdom hos barnet, är skattefria inkomster. Utbetalda engångsersättningar rapporteras till inkomstregistret.

Dödsfallsersättningar som betalas ut till följd av dödsfall genom olycksfall är till fullo föremål för arvsskatt. Ersättningen redovisas till Skatteverket, som beaktar den vid arvsskatteberäkningen.

Betalningsanmärkningar

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden ska betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Försäkringsavtalets giltighet och uppsägning

En fortlöpande försäkring gäller för en premieperiod åt gången som anges i försäkringsbrevet, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen när som helst.

Uppsägningen ska alltid göras skriftligen.

Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före premieperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp.

Överföring av försäkringsavtal

När barnet fyller 18 år är det lämpligt att flytta över försäkringen till den försäkrades namn så att han eller hon själv kan sköta sina försäkringar och skadeärenden. Kontakta vår kundtjänst, så hjälper de dig att föra över försäkringen från en försäkringstagare till en annan utan en ny hälsodeklaration.

Ändring av försäkringsavtal

Försäkringstagaren kan när som helst göra ändringar i försäkringen, till exempel ändra självrisken eller försäkringsbeloppet. I vissa situationer förutsätter ändringarna en ny hälsodeklaration, till exempel en höjning av ersättningsbeloppet för vårdkostnader.

Premiebetalning

När du tecknar en försäkring får du din första faktura kostnadsfritt på papper, så att du kan beställa en kostnadsfri e-faktura. För pappersfakturor som skickas därefter tar vi ut en expeditionsavgift enligt försäkringsvillkoren.

Betala alltid försäkringspremien senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas debiterar vi en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, debiterar vi en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte betalas på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen så att den upphör 14 dagar från att meddelandet om uppsägningen skickades.

Försäkringen fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

Om det är fråga om att den första premien inte har betalats, eller om det har gått mer än sex månader från att försäkringen upphörde, kan försäkringen börja gälla på nytt bara genom att lämna in en ny försäkringsansökan och hälsodeklaration. Försäkringar som har upphört på grund av att andra premier inte betalats börjar gälla på nytt om premierna betalas inom sex månader efter att försäkringarna upphörde.

Om du är missnöjd med Fennias beslut

Kontakta först Fennia om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller vill få mer upplysningar om ett ersättningsbeslut.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi).

Vid meningsskiljaktigheter kan en konsument även begära råd av konsumentrådgivningen eller en rekommendation om avgörande av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Talan ska väckas inom tre år från den dag då ersättningsbeslutet och de relaterade anvisningarna för sökande av ändring delgavs.

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor