Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Gruppförsäkring för företagsfordon - produktbroschyr
Gruppförsäkring för företagsfordon - broschyr

Gruppförsäkring för företagsfordon - produktbroschyr

Gäller från och med 17.3.2024

Med en gruppförsäkring för företagsfordon kan du försäkra företagets samtliga fordon som ska trafikförsäkras – med ett och samma försäkringsbrev. Gruppförsäkringen inkluderar en trafikförsäkring och Fenniakasko.

I den här produktbroschyren redogör vi för Fennias gruppförsäkring för företagsfordon – dess innehåll, de viktigaste begränsningarna och ersättningsprinciperna samt för försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter. I försäkringsvillkoren anges mer detaljerat alla försäkringsfall och skador som ersätts med begränsningar samt säkerhetsföreskrifter.

Försäkringen gäller inte och ersätter inga skador om beviljandet av försäkringsskyddet eller utbetalningen av ersättningar strider mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar eller andra myndighetsbeslut.

Sanktioner, förbud, begränsningar och myndighetsbeslut kan vara

 • Förenta nationernas resolution eller

 • i överensstämmelse med Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Enligt trafikförsäkringslagen ska alla motorfordon och släpvagnar som används i trafik ha en trafikförsäkring.

Frivilliga försäkringar kompletterar det skydd som trafikförsäkringen ger. De ersätter skador på egna fordon, vilka den lagstadgade trafikförsäkringen inte ersätter.

På de frivilliga försäkringarna i gruppförsäkringen för företagsfordon tillämpas försäkringsvillkoren för Fenniakasko .

Fördelar med gruppförsäkringen för företagsfordon:

 • Företagets samtliga fordon som behöver en trafikförsäkring försäkras som separata grupper per fordonsslag.

 • Fordon som skaffas och registreras under försäkringsperioden ansluts till fordonsgrupperna.

 • Försäkringsskyddet för företagets samtliga fordon som behöver en trafikförsäkring finns i ett och samma försäkringsbrev.

Närmare uppgifter om försäkringens omfattning och om de olika parternas rättigheter och skyldigheter finns i Fennias trafikförsäkringsvillkor , trafikförsäkringslagen och lagen om försäkringsavtal.

Ett motorfordon är avsett att framdrivas med mekanisk kraft längs marken, men inte på spår. Som motorfordon betraktas även en kopplad eller fristående släpvagn.

I trafikförsäkringslagen anges separat de fordon som inte behöver försäkras med en trafikförsäkring. Sådana fordon är till exempel skördetröskor och andra skördemaskiner.

Om fordonet enligt lag inte behöver försäkras med trafikförsäkring och en trafikskada inträffar med fordonet, kan ersättning sökas hos Trafikförsäkringscentralen. Du kan också teckna en ansvarsförsäkring. Den skyddar dig mot ersättningsskyldighet vid andra skador i samband med användningen av dessa fordon.

En motorfordon behöver också en trafikförsäkring när den används till exempel på en privat väg, ett gårdsområde eller is.

En trafikförsäkring ersätter person- och egendomsskador. Vi betalar ut ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen, skadeståndslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som drabbat dem som var med i fordonet och person- och egendomsskador som drabbat utomstående personer och som uppkommit av att motorfordonet använts i trafik.

Om ditt företags motorfordon orsakar en trafikskada på ett annat motorfordon eller ett spårvägsfordon, ersätts skadan från ditt fordons trafikförsäkring endast om skadan

 • vållats av ditt fordons ägare, innehavare, förare eller passagerare av oaktsamhet

 • orsakats av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som strider mot trafikreglerna

 • orsakats av fordonets bristfälliga skick eller av felaktig lastning.

Utropstecken - ikon

Observera att trafikförsäkringen inte ersätter skador på ditt eget fordon, på ett annat fordon som kopplats fast till det eller på föremål som befann sig i dem eller på deras last.

Hurdan kaskoförsäkring behöver ert fordon?

Ta först del av trafikförsäkringen. Du kommer då att ha bättre förutsättningar att bedöma vilken typ av frivillig försäkring som ditt företags fordon behöver. Gruppförsäkringen för företagsfordon ger dig möjlighet att inkludera frivilliga försäkringar som uppfyller ditt företags behov.

Personskador som ersätts är sjukvårdskostnader och övriga kostnader som uppstått till följd av skadan. Vi har dock i regel rätt att välja den vårdinrättning som ger vården i fråga.

Dessutom betalas ersättning ut för

 • inkomstbortfall

 • sveda och värk samt för annat tillfälligt men

 • bestående men samt

 • bestående kosmetiskt men.

Den skadelidande kan också vara berättigad till vårdbidrag, klädtillägg eller rehabilitering, som betalas ut från trafikförsäkringen. Begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravningen ersätts till ett skäligt belopp.

Frånsett vissa undantag samordnas ersättningen som betalas ut från trafikförsäkringen med övriga lagstadgade ersättningar för att undvika dubbel ersättning för samma skada.

Reparationskostnader för fordonet eller inlösning av det

Vid skador på motorfordon ersätts reparationskostnaderna. Om fordonet inte kan repareras med rimliga kostnader löser vi in fordonet till ett pris som motsvarar dess verkliga värde. Då överlämnar ägaren sitt skadade fordon till Fennia.

Utropstecken - ikon

Observera att minskningen av fordonets värde inte ersätts.

Ersättning för stilleståndstid

Vi betalar ut ersättning för motorfordonets stilleståndstid för den tid fordonet repareras antingen enligt rekommendationer som Trafik- och patientskadenämnden har fastställt (normersättning) eller enligt den faktiska förlusten.

Övriga egendomsskador

För övriga egendomsskador än sådana som drabbar motorfordon ersätter vi reparationskostnader eller det förstörda föremålets verkliga värde.

Vilka begränsningar har trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter inte skadan om motorfordonet inte har använts i trafik.

Ett motorfordon används inte i trafik t.ex. när

 • det används utanför trafiklederna för väsentligt annat ändamål än person- eller godstransport

 • det förvaras, repareras, servas eller tvättas t.ex. i en verkstad, tvätthall eller på ett motsvarande ställe

 • det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller teständamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

Trafikförsäkringen ersätter inte heller en skada

 • som har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som har utfört angivet arbete under lastning, lossning eller ett annat arbete medan motorfordonet stod stilla

 • på egendom som lastas eller lossas eller som är föremål för någon annan arbetsprestation

 • på ett annat motorfordon som har deltagit i samma lastning eller lossning av egendom eller i någon annan liknande arbetsprestation

 • på något annat djur än en ren som utan uppsikt har befunnit sig på en trafikled, om inte fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat skadan

 • på egendom som har funnits i detta motorfordon eller på egendom som fordonsägaren, fordonsinnehavaren eller fordonsföraren äger eller annars innehar. Trafikförsäkringen ersätter dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som en annan passagerare än fordonsägaren eller fordonsinnehavaren haft på sig eller med sig.

För en trafikskada som drabbat egendom betalas sammanlagt högst 5 000 000 euro i ersättning ut per varje trafikförsäkring som omfattar skadan.

Den skadelidandes eget förfarande kan leda till att ersättningen sänks eller förvägras. Sådana grunder är till exempel rattfylleri och tillgrepp av fordon.

Trafikförsäkringen för ett motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dessa länder är:

 • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Trafikförsäkringen täcker också skador som uppstår utanför EES på en direkt resa från ett EES land till ett annat. Skadorna måste då ha orsakats finska medborgare eller medborgare i andra EES-länder eller deras fordon.

Trafikförsäkringen omfattar antingen försäkringsskyddet enligt lagstiftningen i det EES-land där skadan inträffade eller försäkringsskyddet enligt trafikförsäkringslagen i Finland, om det är mer omfattande.

En i Finland bosatt skadelidande kan välja att trafikskada som orsakats av användning av ett enligt trafikförsäkringslagen försäkrat fordon i trafik i något annat EES-land än Finland ersätts enligt finsk lag. Detta gäller även om skadan enligt bestämmelserna om lagval bör ersättas enligt en annan lag.

Utanför EES gäller den finska trafikförsäkringen i följande länder utan separata åtgärder:

 • Monaco, Nordirland, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Grönt kort

Den finska trafikförsäkringen gäller dessutom med ett särskilt intyg, det så kallade gröna kortet (Green Card), i dessa länder:

 • Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Makedonien F.Y.R.O.M., Marocko, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Vi överväger att utfärda det gröna kortet till dessa länder från fall till fall. Det gröna kortet utfärdas inte nödvändigtvis på ett sådant sätt att det är giltigt i alla nämnda länder.

Det gröna kortet (Green Card) får du hos Fennia. Du ska alltid ha kortet med dig när du använder fordonet utanför Norden.

Så här gör du när du reser utomlands

Ta alltid reda på försäkringsskyldigheten, försäkringsskyddets omfattning och eventuella maximibelopp för ersättningarna. Överväg även ett tilläggsskydd för att undvika personligt skadeståndsansvar.

Trafikförsäkringspremien beräknas enligt Fennias beräkningsgrunder. På premien för en personbil inverkar till exempel cylindervolym, bruksändamål samt hemkommun.

Försäkringspremien för varje försäkringsperiod är alltid minst den minimipremie som anges i försäkringsvillkoren.

Ikon - idea

Betala alltid försäkringspremien senast på den förfallodag som står på fakturan. Om försäkringspremien försenas tar vi ut en avgift för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremien, i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om den försäkringssökande har betalningsstörningar kan Fennia kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Premiegrunder

I gruppförsäkringen baseras premien på en basjustering och ersättningskvoten

Vi fastställer premien på grundval av en årlig basjustering och ersättningskvoten. Ersättningskvoten påverkas av de ersättningar som betalas ut under försäkringstiden från företagsfordonets trafikförsäkringar och de fortlöpande ersättningarna för personskador.

Bonussystemet tillämpas alltså inte på gruppförsäkringen för företagsfordon.

I basjusteringen ändrar vi premien så att den motsvarar de utbetalda ersättningarna och den allmänna kostnadsutvecklingen. Med allmän kostnadsutveckling avses förändringen i kostnader för löner, reservdelar, sjukvård och andra utgifter i anslutning till skador.

Ersättningskvoten får man genom att jämföra skadekostnaden för företagsfordonens trafikförsäkringar med företagets skattefria trafikförsäkringspremie. Ersättningskvoten läggs in i en tabell över ersättningskvoter, som anger premiens ändringsprocent för nästa försäkringsperiod.

På pensioner och andra fortlöpande ersättningar med lång verkan tillämpas femårsregeln. Detta betyder att man i beräkningen av ersättningskvoten beaktar de fortlöpande ersättningarna fem kalenderår framåt från det år då försäkringsfallet inträffade.

Exempel på tabell över ersättningskvoter
Ersättningskvot (alla trafikförsäkringar som hör till samma gruppavtal)
Ändring i trafikförsäkringspremien för följande försäkringsperiod
0–35 %
-7 % på den basjusterade premien
36–49 %
-3 % på den basjusterade premien
50–67 %
basjustering
68–85 %
+8 % på den basjusterade premien
86–100 %
+16 % på den basjusterade premien

Om ersättningskvoten är över 100 procent, avtalar vi höjningen av trafikförsäkringspremien för nästa försäkringsperiod separat.

Ersättningskvoten räknas ut årligen

Vi beräknar premien inför varje övergång till en ny försäkringsperiod. Skadekvoten inverkar för första gången på försäkringspremien när försäkringen har gällt minst 240 dagar.

Om ditt företag har haft en trafikförsäkring hos Fennia tidigare, räknas också denna giltighetstid med.

Ni får en gottgörelse för tiden som fordonet är tillfälligt avställt

Fordonet kan tillfälligt ställas av. Vi gottskriver försäkringspremien under avställningen såvida inte annat överenskommits med försäkringstagaren.

Fordonets innehavare eller ägare ska meddela Transport- och kommunikationsverket Traficom när fordonet avställs och påställs på nytt.

Observera följande när du ställer av ett fordon:

 • Avställningen gäller alltid tills vidare – den kan inte göras för viss tid. Du kan alltså inte meddela i förväg när du kommer att ställa på fordonet igen.

 • Avställning och påställning av fordon är avgiftsbelagda registreringsåtgärder. Du kan göra en anmälan i Fennias eller Traficomsnättjänsteller på en besiktningsstation.

 • Om registreringsuppgifterna för fordonet ändras, till exempel om ägaren eller innehavaren byts ut, ska ändringarna anmälas till Traficoms trafik- och transportregister även när fordonet är avställt.

Att använda ett avställt fordon får konsekvenser

Ett avställt fordon får inte användas i trafik innan anmälan om påställning har gjorts till registermyndigheten.

Motorfordonets ägare eller innehavare ska betala en höjd premie till Fennia om fordonet har använts i trafik under den tid det har varit avställt. Som en följd av detta kan företaget bli tvunget att betala försäkringspremien samt en höjning, som kan vara högst tre gånger så stor som försäkringspremien.

Om ett avställt fordon påträffas i trafik, konstaterar polisen att fordonet är i användningsförbud och förhindrar användning av fordonet genom att beslagta dess registreringsskyltar. För fordonet fastställs då fordonsskatten som efterbeskattning med tilläggsskatt.

Försäkringen för ett fordon som ansluts till gruppförsäkringen träder i kraft det datum som i försäkringsansökan anges som försäkringens begynnelsedatum, om inte annat överenskommits. Trafikförsäkringen kan inte träda i kraft retroaktivt.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i sänder tills fordonets försäkringsplikt upphör.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra villkor för trafikförsäkringen, premien och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren.

Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med fakturan. När vi har sänt ett meddelande om att avtalsvillkoren har ändrats, träder ändringen i kraft vid början av den försäkringsperiod som följer efter att en månad förflutit efter det att meddelandet skickades.

Uppsägning

Som försäkringstagare har ditt företag rätt att säga upp trafikförsäkringen för ett fordon som införs i registret när försäkringsskyldigheten upphör eller avbryts på grund av avställning. Detsamma gäller om ni överför försäkringen till ett annat försäkringsbolag. Ni kan också säga upp trafikförsäkringen när ett fordon har blivit stulet och ni har anmält detta till försäkringsbolaget och polisen.

Ni kan också säga upp trafikförsäkringen om ett fordon som inte behöver införas i registret inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

Som meddelande om uppsägning av trafikförsäkringen räknas också följande anmälningar som Traficom, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag ger till Fennia:

 1. Ett fordon har genom en rättshandling (t.ex. försäljning) överlåtits till en ny ägare.

  Från den avslutade försäkringen ersätts också de skador som inträffat inom sju dagar från att ägande- eller besittningsrätten överfördes, om fordonets nya ägare eller innehavare inte tecknat en försäkring inom ovannämnda tid.

 2. Fordonet har avregistrerats.

  Om fordonet trots det fortsättningsvis används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, ska en trafikförsäkring tecknas för det. Försäkringstagaren ska för att hålla försäkringen i kraft meddela om det till Fennia.

Enligt trafikförsäkringslagen ersätter Trafikförsäkringscentralen de skador som ett oförsäkrat motorfordon har orsakat.

Begränsningar

Om fordonet är oförsäkrat, ersätts inte personskador som drabbat en ägare och innehavare som var passagerare.

Förarens personskador ersätts inte heller om han eller hon var medveten om att fordonet inte var trafikförsäkrat.

Avgift som motsvarar försäkringspremien samt försummelseavgift

Om motorfordonets ägare eller innehavarare inte har tecknat en trafikförsäkring för den tid han eller hon har ägt eller innehaft motorfordonet, är han eller hon skyldig att i efterhand betala till Trafikförsäkringscentralen en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift som motsvarar en trefaldig försäkringspremie.

Ikon - idea

När du köper ett registrerat fordon ska du alltid kontrollera att säljaren är densamma som den registrerade ägaren och att köpdagen antecknas som transaktionsdag. På så sätt undviker du en eventuell avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift, och ansvaret hos den tidigare ägarens försäkringsbolag fortgår sju dagar till din förmån.

Om ni emellertid köper fordonet av någon annan än den registrerade ägaren, ska ni i samband med registreringen av fordonet lämna redogörelserna för tillfälliga ägare och överlåtelse av äganderätt till besiktningsstationen eller Traficom.

Det kan vara besvärligt att reda ut äganderätten och ägarförhållandena i efterhand, och du kan bli tvungen att betala en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift för den tid fordonet har varit i de andra ägarnas ägo.

Om ni köper ett fordon av en tillfällig ägare, lönar det sig att försäkra fordonet från och med inköpsdagen, eftersom den temporära ägaren inte nödvändigtvis har tecknat en trafikförsäkring.

Våra servicenummer

Rådgivning i anslutning till trafikförsäkring och ersättning av trafikskador ges på följande servicenummer:

 • 020 693 101, trafikförsäkringar

 • 010 195 031, trafikskador

För inrikessamtal till dessa nummer från en fast telefon tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

Fenniakasko för företagsfordon är en gruppförsäkring. Fenniakasko består av de frivilliga försäkringar du har valt. Nedan redogör vi för det centrala innehållet och för de viktigaste begränsningarna i försäkringarna. Samtliga försäkringsfall och de skador som ersätts inklusive begränsningar samt säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

I villkoren har försäkringarna delats upp i sak- och förmögenhetsförsäkringar. Sakförsäkringarna ersätter olika typer av sakskador som uppstått på ditt fordon. Förmögenhetsförsäkringarna är kompletterande försäkringar, som endast beviljas i samband med vissa sakförsäkringar.

Sakförsäkringar är kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, avbetalnings- och leasingförsäkringar samt bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon.

När försäkringsobjektet är en personbil, husbil, husvagn, släpvagn eller motorcykel, ingår ett nyvärdesvillkor i kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringarna. När försäkringsobjektet är en personbil som är registrerad för privat bruk, inkluderar dessa försäkringar ett villkor för utvidgat nyvärde, om detta har avtalats separat.

När försäkringen gäller person- eller paketbil, motorcykel, moped, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter, mopedbil, husbil eller husvagn täcker sakförsäkringarna i Fenniakasko den standardutrustning som ingick i fordonets försäljningspris när det var nytt, och fast monterad tilläggsutrustning som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte upp till 3 500 euro. Du kan också separat komma överens om ett större maximiersättningsbelopp för extra utrustning.

Utan separat överenskommelse är ett annat fordon än en elcykel som har försäkrats med en kollisionsförsäkring också alltid försäkrat med en avbetalnings- och leasingförsäkring.

Fenniakasko inkluderar tilläggsutrustningar i taxibilar och taxibilar för handikappade upp till 7 000 euro. Maximiersättningsbelopp för tilläggsutrustningar inkluderar moms.

Begränsningar

Sakförsäkringarna i Fenniakasko omfattar till exempel inte dekorationslackeringar eller dekorationstejpningar, filer, program eller inspelningar och inte heller radioapparater, kameror eller ljud- och bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terrängfordon, tre- eller fyrhjulingar eller terränghjulingar som registrerats som traktor, mopeder eller elcyklar.

Fenniakasko omfattar inte heller laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon, eller telefoner, med undantag av telefoners handsfreeanordningar som är fastmonterade i fordonet eller hjälmtelefoner kopplade till hjälmar.

Förmögenhetsförsäkringar är bilservice-, rättsskydds-, hyrbils- och avbrottsförsäkringar, bogseringsserviceförsäkring för lastbilar och bussar och ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands.

Bilservice- och rättsskyddsförsäkringen beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring.

Hyrbils- och avbrottsförsäkringen samt bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar och bussar samt ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisionsförsäkring.

Sakförsäkringar ersätter – enligt respektive försäkringsvillkor – en direkt sakskada som har orsakats av försäkringsfallet, kostnader för att lyfta upp det skadade fordonet på vägen och bärgning eller transport till närmaste verkstad.

Vilka begränsningar har sakförsäkringar?

Sakförsäkringar ersätter t.ex. inte

 • värdeminskning

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med en reparation

 • bränsle

 • laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en verkstad

 • en förmögenhetsskada som har uppkommit i samband med sakskadan, till exempel fordonsskatt.

Kollisionsförsäkring

En kollisionsförsäkring ersätter direkta skador på fordonet till följd av en kollision, avkörning, vältning eller en annan plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Exempel på försäkringsfall som ersätts

Kollisionsförsäkringen ersätter skadan om du kör in i en annan bil eller ett fast hinder eller kör av vägen.

Begränsningar

Kollisionsförsäkringen ersätter till exempel inte när

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • fordonet används i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan orsakas av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • det är fråga om ett motorfel eller en korrosionsskada

 • det är fråga om en uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar - för de flesta av dessa risker finns separata försäkringar i Fenniakasko, till exempel brand- och stöldförsäkring.

Älgskadeförsäkring

En älgskadeförsäkring ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

Skadegörelseförsäkring

En skadegörelseförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonet till följd av en uppsåtlig skadegörelse.

Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel om någon avsiktligt har repat bilen längs hela sidan med en nyckel eller om bildäcken har skurits sönder.

Begränsningar

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte när

 • det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • ett annat fordon har orsakat en skada på fordonet.

Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel inte om en bil eller en cykel, som inte har identifierats eller som har smitit från platsen, har bucklat till fordonet på ett parkeringsområde.

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte heller

 • en skada på fordonets inredning eller standardutrustning och tilläggsanordningar inne i fordonet och fordonet var olåst när skadan inträffade.

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

Brandförsäkring

En brandförsäkring ersätter när fordonet har skadats av eld som kommit lös, ett direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller en kortslutning i fordonets elanordning.

Begränsningar

Brandförsäkringen ersätter inte skador på elanordningar när de har skadats på grund av en kortslutning eller något annat fel inuti dem. Som elanordningar betraktas fordonets generator, elmotor, batteri, elektroniska styrenhet och annan elanordning, ledning eller ledningsserie.

Brandförsäkringen ersätter inte heller

 • när det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • skador på fordonets elanordning till följd av starthjälp

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

Stöldförsäkring

En stöldförsäkring ersätter direkta sakskador på ett fordon eller ett annat försäkringsobjekt som har varit låst, som har förvarats på en låst eller oavbrutet bevakad förvaringsplats och som har blivit skadat eller gått förlorat till följd av eller försök till olovligt bruk. Sådana fall är stöld, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och olovligt bruk.

 • Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

 • En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

 • En släpvagn är låst när den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

 • En motorcykel, moped och terränghjuling, tre- eller fyrhjuling och terränghjuling som är registrerad som traktor är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje-, eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk. Om fordonet har en elektronisk startspärr, ska den vara påkopplad.

 • En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

 • En elcykel eller ett annat lätt eldrivet färdmedel är låst när det har låsts med ett kedje- eller vajerlås, som är avsett att förhindra olovligt bruk, i ett sådant fast objekt att det inte går att ta loss färdmedlet utan att använda våld. Låsningen till elcykelns batteri ska vara intakt, så att den inte kan tas loss utan våld.

 • Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när

 • det förvaras i ett annat olåst fordon eller en olåst fordonskombination eller släpvagn

 • det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som kan öppna låsningen till förvaringsplatsen.

Vi betalar ersättning för ett förlorat fordon om det inte har återfunnits inom 30 dygn från att vi har fått en skriftlig eller annan bevislig anmälan om händelsen.

Glasförsäkring

En glasförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonets fönsterglas till följd av en stöt mot glaset om det måste bytas ut eller lagas för att uppfylla trafiksäkerhetskraven. Du kan teckna en glasförsäkring om fordonet har en kollisionsförsäkring.

Begränsningar

Glasförsäkringen ersätter inte skador på fordonets glastak eller takfönster.

Avbetalnings- och leasingförsäkring

Avbetalnings- och leasingförsäkringen ersätter förluster som ett försäkringsfall kan medföra för det försäkrade fordonets säljare, uthyrare, panthavare, innehavare av bilinteckning eller det finansinstitut som säljaren överfört motsvarande rättigheter till. En förutsättning är att skador på fordonet inte ersätts av någon annan sakförsäkring för fordonet, till exempel på grund av att fordonet inte har låsts eller på grund av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation.

Som skadestånd betalar vi högst upp till fordonets verkliga värde

 • den del av ersättningen för sakskadan som fordonets egen försäkring inte har ersatt

 • den fordran som tillkommer uthyraren och som inte har förfallit till betalning och som inte betalats

 • den fordran enligt avbetalnings eller finansieringsavtalet som inte har förfallit till betalning och som inte betalats

 • den obetalda del av lånet som har beviljats mot bilinteckning och som inte har förfallit till betalning.

Begränsningar

Avbetalnings- och leasingförsäkringen ersätter inte om

 • den som är berättigad till ersättning före försäkringsfallet var eller borde ha varit medveten om att det försäkrade fordonet vid tidpunkten för försäkringsfallet inte var låst eller förvarades på en låsbar förvaringsplats

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • skadan har uppstått under en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort.

Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

Försäkringen kan beviljas biluthyrningsföretag.

En bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon ersätter om fordonet gått förlorat genom bedrägeri eller förskingring och det inte återfunnits inom 30 dygn från det Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen.

Om man har tagit fordonet i besittning genom bedrägeri eller förskingring och det hittas inom 30 dygn från det att Fennia fick en bevislig anmälan om händelsen, ersätter försäkringen även en direkt sakskada som under denna tid har orsakats av att fordonet har skadats.

Vid inlösning ersätter bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon enligt fordonets verkliga värde. På försäkringen tillämpas inte villkoret för nyvärde, villkoret för utvidgat nyvärde eller inlösningsskydd.

Alla uthyrningsfordon ska ha en säkerhetsmarkering med nationalitetsbeteckning och registernummer på fönsterglaset. I fordonets uthyrningskontrakt ska följande villkor ingå: ”Fordonet får inte föras utomlands utan ett särskilt skriftligt tillstånd av uthyraren.”

Hur beräknas ersättningen?

Fennia har rätt att

 • betala reparationskostnader för försäkringsobjektet

 • betala ett överenskommet belopp för reparationskostnaderna i pengar

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala skadebeloppet i pengar, vilket är skillnaden i pengar mellan försäkringsobjektets värde före skadan och dess värde i oreparerat skick. Värdet före skadan kan vara det verkliga värdet eller värdet enligt villkoret för nyvärde eller villkoret för utvidgat nyvärde.

 • skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en del av fordonet i stället.

Var ska reparationen göras?

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos något annat ställe än hos det som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på det anskaffningsställe som Fennia bestämt.

Ersättningen betalas ut inom en månad från att Fennia har fått en anmälan om försäkringsfallet och andra nödvändiga redogörelser, till exempel reparationsfakturan.

Observera följande när fordonet repareras

Försäkringen ersätter skäliga reparationskostnader för fordonet. Reparationskostnaderna anses vara skäliga om det skadade fordonets värde tillsammans med de beräknade reparationskostnaderna inte överstiger fordonets verkliga värde före skadan.

 • Begagnade, skadade delar ersätts med motsvarande delar. Vid reparation av det skadade fordonet används till sitt skick och sin ålder motsvarande brukbara delar om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationen.

 • Fennia är inte skyldigt att förnya sådana skadade delar som går att reparera.

 • Fennia är inte skyldigt att ersätta fordonets oskadade lackering, tejpning eller annan exteriör, interiör, eller att förnya eller förbättra oskadade delar att motsvara de delar på fordonet som reparerats eller förnyats på grund av skadan.

 • Vi tar hänsyn till förbättringen av fordonets skick när vi beräknar ersättningen. I ersättningsbeloppet beaktar vi om det i samband med reparationen av fordonet har bytts ut skadade, slitna, rostiga eller korroderade delar eller om lackeringsarbeten, tejpningsarbeten, beklädningsarbeten eller andra arbeten som på ett väsentligt sätt förbättrar fordonets skick har utförts.

Vad innebär det att lösa in ett fordon och hur fastställs fordonets värde?

Fordonet löses in om det inte kan repareras till skäliga kostnader.

Inlösningspriset är något av följande:

 1. fordonets verkliga värde

 2. priset enligt villkoret för nyvärdesinlösning

 3. priset enligt villkoret för utvidgad nyvärdesinlösning.

Verkligt värde

Verkligt värde avser det kontantpris som man skulle ha fått för fordonet om det hade sålts normalt före skadan. Med verkligt värde avses inte bilaffärernas försäljningspris eller bytesvärdet på en begagnad bil.

Vid fastställande av det verkliga värdet beaktar vi fordonets marknadspris, dess individuella skick och utrustning, när det har tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körkilometrar, antalet tidigare ägare och innehavare, servicehistorik och övriga faktorer som inverkar på priset.

Villkoret för nyvärde och villkoret för utvidgat nyvärde

Vid inlösning av en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel aktioner, tillämpar vi villkoret för nyvärde i stället för det verkliga värdet. Ersättningen betalas enligt det kontantförsäljningspris som skulle betalas vid skadetillfället för ett liknande nytt fordon.

Vid inlösning av en personbil som är registrerad i privat bruk tillämpar vi villkoret för utvidgat nyvärde om detta överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Ersättning betalas ut enligt kontantförsäljningspriset för ett likadant, nytt fordon vid skadetidpunkten.

Med kontantförsäljningspriset för ett nytt fordon avses i båda situationerna högst det pris som Fennia skulle få eller skulle ha fått för ett likadant fordon med motsvarande tilläggsutrustning, som ingår i inlösningen, vid skadetidpunkten eller då fordonet senast salufördes i en bilaffär.

Att tillämpa villkoret för nyvärde eller villkoret för utvidgat nyvärde förutsätter att

 • fordonet bara har varit i den försäkrades ägo eller besittning och försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring från första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland

 • det har gått högst ett år från första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland när villkoret för nyvärde tillämpas och högst två år när villkoret för utvidgat nyvärde tillämpas

 • fordonets körkilometrar är högst 25 000 vid tillämpningen av nyvärdet och högst 50 000 vid tillämpningen av det utvidgade nyvärdet

 • de beräknade reparationskostnadernas minimibelopp överstiger 50 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt, likadant fordon vid skadetidpunkten när villkoret för nyvärde tillämpas och 40 procent när villkoret för det utvidgade nyvärdet tillämpas.

Bilserviceförsäkring

En bilserviceförsäkring beviljas person-, paket- och husbilar och motorcyklar samt lastbilar som väger under 5 000 kg, om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring. Försäkringen omfattar också en släpvagn som är med på resan.

Försäkringen ersätter skäliga extra kostnader till följd av avbrott i resa inom försäkringens giltighetsområde till den del dessa inte ersätts med stöd av till exempel trafikförsäkringen.

Ikon - idea

Med resa avses en färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan.

De extra kostnaderna ersätts på de villkor som anges i försäkringsvillkoren när orsaken till avbrottet är följande:

 • det har uppstått fel i fordonet eller fordonet har skadats

 • det låsta fordonet har stulits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa

 • fordonet har kört av vägen

 • fordonets förare eller passagerare har avlidit, skadats eller insjuknat plötsligt och det därför har varit nödvändigt att fortsätta resan med ett annat fortskaffningsmedel.

Försäkringen ersätter

 • skäliga kostnader för transport av det skadade fordonet till närmaste verkstad eller rese- och arbetskostnader för reparation på skadeplatsen, högst upp till beloppet för transportkostnaderna

 • transport av fordonet till närmaste plats där bilbatterier kan laddas, om orsaken till att körningen med en enbart eldriven person- eller paketbil är att elenergin har tagit slut

 • extra transport- och resekostnader för fordonet, föraren och passagerarna under de förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren, om fordonet har stulits eller om det måste lämnas för reparation

 • extra kostnader för förarens och passagerarnas övernattning när skadan har skett utanför Finlands gränser och reparationen av fordonet tar högst tre arbetsdagar

 • extra kostnader för förarens och passagerarnas övernattning för högst ett dygn, om det låsta fordonet har tillgripits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa utanför Finlands gränser.

Resekostnader för förare och passagerare ersätts högst upp till kostnaderna för hemresan enligt följande:

 • vi ersätter högst 100 euro per person när skadan har inträffat i Finland

 • Vi ersätter högst 300 euro per person när skadan har inträffat någon annanstans än i Finland.

Maximiersättningen för de sammanlagda övernattningskostnaderna för föraren och passagerarna är 200 euro per dygn.

Om ni måste beställa bärgning

Innan ni beställer bärgning, kontakta Fennia. Fennia har rätt att välja en bärgningsfirma eller någon annan tjänsteproducent.

Om bärgning eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Begränsningar

Bilserviceförsäkringen ersätter inte till exempel skador till följd av att

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut. Begränsningen gäller inte person- eller paketbilar vars enda drivkraft är el.

 • fordonet inte kan startas eller fås att rulla eller det inte är möjligt att komma in i fordonet på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • fordonsnyckeln, eller en ersättande anordning eller kod, har försvunnit eller blivit inlåst i fordonet eller dess batteri har laddats ur.

Bilserviceförsäkringen ersätter inte heller

 • eventuella extra kostnader för transport av egendom som har befunnit sig i fordonet eller av andra än fordonets förare eller passagerare

 • indirekta kostnader i anslutning till skadereglering eller skada, till exempel inkomstbortfall, rese- och matkostnader, kostnader för användning av telefon eller fax, kostnader för tolk eller översättare eller andra kostnader för skötsel av ärenden

 • kilometerersättning för körande av fordonet till hem- eller bestämmelseorten.

Rättsskyddsförsäkring

En rättsskyddsförsäkring beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstår för fordonets ägare, innehavare och förare, som anges i försäkringsbrevet (var och en i denna egenskap), för anlitande av juridisk hjälp i stridiga tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till fordonet i fråga.

Rättsskyddsförmånen kan användas i ärenden som kan behandlas av en tingsrätt i Finland eller en motsvarande utländsk domstol inom giltighetsområdet för Fenniakasko.

Rättsskyddsförmånen kan t.ex. användas om

 • den allmänna åklagaren i tingsrätten yrkar straff för föraren för äventyrande av trafiksäkerheten

 • en köpare efter köpet märker att motorn i bilen inte fungerar och kräver att köpet hävs.

I båda fallen omfattar rättsskyddsförsäkringen advokatarvoden och övriga kostnader för anlitande av advokat i enlighet med villkoren.

Maximibeloppet för ersättning som betalas ut från försäkringen är 10 000 euro per försäkringsfall. Den övre gränsen för Fennias ersättningsskyldighet är dock hälften av detta maximibelopp, då kostnaderna har uppkommit innan en huvudförhandling har inletts eller då ärendet har avgjorts utan rättegång.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av de ersättningsbara kostnaderna, dock minst den minimisjälvrisk i euro som anges i försäkringsbrevet (300 euro år 2024).

Begränsningar

Rättsskyddsförsäkringen i Fenniakasko ersätter inte om

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet ansluter sig till arbete, yrkesutövning eller närings- eller förvärvsverksamhet – försäkringen omfattar emellertid ärenden som ansluter sig till ägande och besittning av fordon

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet gäller trafiktillstånd eller idkande av trafik utan tillstånd eller olaglig körning av fordon, eller överlåtande av ett fordon till en förare som inte har erforderlig körrätt eller som uppenbarligen saknar förutsättningar att köra fordonet

 • åtalet gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning i vägtrafik eller överlåtande av ett fortskaffningsmedel till en berusad

 • åtalet gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten, sådant äventyrande av trafiksäkerheten som grundar sig på fortkörning eller en trafikförseelse som grundar sig på fortkörning

 • åtalet gäller en fordonsförseelse. En fordonsförseelse kan till exempel vara ett brott mot ett körförbud, underlåtenhet att besikta fordonet eller att polisen eller en tulltjänsteman inte tillåts kontrollera fordonet.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts eller förbundit sig att betala.

Denna begränsning tillämpas inte om den försäkrades motpart inte har följt de beslut i ärendet som har fattats av konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ. Begränsningen tillämpas inte heller om den försäkrade vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller hans eller hennes underlydande och behandlingen av den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lagstiftning och konsumenternas allmänna intresse.

Hyrbilsförsäkring

En hyrbilsförsäkring kan beviljas en personbil som har registrerats för privat bruk, om bilen är försäkrad med en kollisionsförsäkring. På grundval av den betalar vi kostnaderna för att hyra en hyrbil för de dagar då det egna fordonet inte har kunnat användas till följd av försäkringsfallet.

Som förlorade bruksdagar räknar vi hela dygn med början från den dag skadan inträffade till dess att fordonet är kördugligt. Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknar vi högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Vid försäkringsfall som ersätts från glasförsäkringen räknas för byte av ruta en dag som förlorad bruksdag. Om rutan repareras, uppstår ingen förlorad bruksdag.

Vi betalar ersättning om

 • fordonet är ur trafik till följd av försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- eller glasförsäkringen och

 • ersättning betalas ut från dessa försäkringar efter avdrag – avdrag är till exempel självrisken och andra avdrag enligt försäkringsvillkoren och lagen om försäkringsavtal.

Som kostnader för en hyrbil betalar vi hyreskostnader för högst en standardutrustad bil i bilklassen liten, mellanklass eller stor mellanklass, som valdes då försäkringen tecknades. En bil i bilklassen liten är till exempel Toyota Aygo, i mellanklass Ford Focus och i stor mellanklass Skoda Octavia.

Beakta när ni hyr en bil

 • Fennia har rätt att bestämma fordonets uthyrare. Om ni hyr en bil av annan uthyrningsfirma än den som Fennia bestämt, ersätts inte hyrkostnaderna. Innan ni hyr en bil bör ni alltid kontakta Fennias ersättningstjänster.

 • Hyrbilen ska återlämnas till den biluthyrningsfirma eller uthyrningsplats varifrån den hyrdes. Vi står inte för kostnaderna för att återlämna bilen till en annan biluthyrningsfirma eller uthyrningsplats.

Hyrbilsförsäkringen har ingen självrisk. Vi betalar hyreskostnader vid reparation för högst 30 dygn och vid inlösning för högst 14 dygn.

Om fordonet löses in till följd av ett försäkringsfall som ersätts från stöldförsäkringen, betalar vi ut ersättning för förlorade bruksdagar för högst 30 dygn. Maximibeloppet för ersättning vid inlösning är fordonets verkliga värde före skadan.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte kostnader för bränsle och smörjmedel, parkeringstillstånd eller tilläggsutrustningar eller tilläggsförsäkringar som har anslutits till hyresavtalet.

Hur samordnas ersättningarna i hyrbilsförsäkringen?

 • Från ersättningen drar vi av den ersättning som betalas ut från trafik- eller ansvarsförsäkringen enligt trafik- och patientskadenämndens rekommendationer (normersättning).

 • Om den försäkrade kan få ersättning för hyrbilskostnaderna från trafik- eller ansvarsförsäkringen, ska han eller hon fylla i en redogörelse för behovet av en hyrbil när han eller hon hyr en bil.

 • Den försäkrade är skyldig att överföra sin rätt till den ersättning som betalas ut från trafik- eller ansvarsförsäkringen för hyrbilskostnaderna till Fennia. Rätten till ersättning övergår till den del den försäkrade kan få ersättning från trafik- eller ansvarsförsäkringsbolaget. Enligt Trafik- och patientskadenämndens gällande direktiv ersätts för närvarande högst 94 procent av kostnaderna för hyrbilen.

 • Om den försäkrade inte uppfyller dessa förpliktelser i samband med bilhyrningen kan ersättningen sänkas eller förvägras.

 • Om den försäkrade får ersättning för kostnaderna för hyrbilen från trafik- eller ansvarsförsäkringen, ersätter hyrbilsförsäkringen endast den del av kostnaderna för vilka den försäkrade inte får ersättning från trafik- eller ansvarsförsäkringen. Den del som ersätts är den del som motsvarar de inbesparade driftskostnaderna.

Avbrottsförsäkring

En avbrottsförsäkring kan beviljas fordon som har en kollisionsförsäkring. Från försäkringen betalas ersättning ut för förlorade bruksdagar om

 • fordonet inte kan användas till följd av försäkringsfall som omfattas av kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld eller glasförsäkringen

 • skadan är sådan att vi ersätter den från någon av de ovannämnda sakförsäkringarna och att det fortfarande kvarstår ersättning att betala ut efter avdrag – avdrag är till exempel självrisken och andra avdrag enligt försäkringsvillkoren och lagen om försäkringsavtal.

Som förlorade bruksdagar räknar vi hela dygn med början från den dag skadan inträffade till dess att fordonet är kördugligt. Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Vi betalar ut ersättning för förlorade bruksdagar för högst 33 dygn med avdrag för självrisktiden. Om vi löser in fordonet betalar vi ersättning för högst 17 dygn med avdrag för självrisktiden. Maximibeloppet för ersättning vid inlösning är fordonets verkliga värde före skadan.

Självrisktiden är tre dygn om självrisken inte har uteslutits genom ett separat avtal.

Utropstecken - ikon

Om fordonet inte har kunnat användas på grund av en skada (stilleståndstid) och ersättning för detta betalas ut från trafik- eller ansvarsförsäkringen, drar vi från den ersättning som betalas ut från avbrottsförsäkringen av den ersättning som betalas ut för samma tid från trafik- eller ansvarsförsäkringen. Avbrottsförsäkringen ersätter inte bränslekostnader för en hyrbil som har använts med stöd av trafik- eller ansvarsförsäkringen.

Bogseringsserviceförsäkring för lastbil och buss

En bogseringsserviceförsäkring beviljas bussar och lastbilar som väger över 5 000 kg och som har en kollisionsförsäkring. Som giltighetsområde för lastbilens försäkring kan antingen Finland eller Europa, frånsett Ryssland väljas. Försäkringen för en buss gäller endast i Finland.

Vad ersätter bogseringsserviceförsäkringen?

Bogseringsserviceförsäkringen ersätter kostnader till följd av ett plötsligt och oförutsett avbrott i resan när orsaken till avbrottet har varit ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning

Kostnader som ersätts är kostnader för

 • bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad och kostnader för transport av dess släpvagn till samma plats

 • lyftning av ett fordon som kört av vägen eller dess släpvagn upp på vägen

 • bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet.

I stället för bärgningskostnaderna kan ersättning betalas ut för rese- och arbetskostnader om skadan eller felet repareras på skadeplatsen högst upp till bärgningskostnaderna.

Dessutom ersätter försäkringen förarens extra rese- och övernattningskostnader.

Om försäkringsfallet inträffar i Finland, betalar vi ut en ersättning på högst 2 600 euro per försäkringsfall. När försäkringens giltighetsområde är Europa, utom Ryssland, och försäkringsfallet inträffar utanför Finland, betalar vi ut ersättning på högst 5 000 euro per försäkringsfall.

I ersättningarnas maximibelopp kan kostnader för transport av en släpvagn ingå upp till 550 euro och förarens extra rese- och övernattningskostnader upp till 200 euro.

Kontakta alltid Fennia innan du beställer bärgning. Vi har rätt att välja en bärgningsfirma eller någon annan tjänsteproducent.

Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, betalar vi ersättning till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Självrisken i bogseringsserviceförsäkringen är 170 euro.

Begränsningar

Försäkringen ersätter till exempel inte

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • kostnader för avhämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn som vid skadetidpunkten var kopplad till det från verkstaden

 • om bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut.

Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

En ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands omfattar skadeståndsskyldighet som drabbar ett motorfordons ägare, innehavare eller förare till följd av motorfordonets användning i trafik utomlands inom ansvarsförsäkringens giltighetsområde.

 • Försäkringen ersätter person- och sakskador till den del som den finländska trafikförsäkringen som utvidgats till dessa länder inte ersätter dem.

 • De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i den här egenskapen.

 • Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om fordonet har en kollisionsförsäkring, gäller försäkringarna i Fenniakasko

 • i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 • i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

 • under transporter mellan dessa länder.

Utan kollisionsförsäkringen gäller Fenniakasko endast i de nordiska länderna och under transport mellan dem, om inte annat har överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Green Card-avtalsländerna har angetts tidigare i denna broschyr. Försäkringarna gäller inte i Ryssland.

Observera dessa undantag:

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar gäller i Europa, frånsett Ryssland. Som giltighetsområde kan man också välja enbart Finland.

Bogseringsserviceförsäkringen för bussar gäller endast i Finland.

Om fordonet som har försäkrats är försett med provnummerskyltar enligt Traficoms provnummerintyg eller ett förflyttningsmärke enligt Traficoms förflyttningstillstånd, gäller Fenniakasko i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Avdrag

Mervärdesskatt och övriga avgifter

Om du eller ditt företag enligt mervärdesskattelagen eller en annan lag är berättigad att dra av eller återkräva den skatt eller en annan avgift som ansluter sig till inköp eller reparation av fordon eller till någon annan anskaffning eller tjänst i samband med fordonet, drar vi av skatten eller avgiften från ersättningen. Samma gäller om du eller ditt företag inte är skyldiga att betala skatt eller om skatten eller avgiften i fråga inte har betalats.

Från inlösningsersättningen drar vi av ett belopp som i euro motsvarar mervärdesskatten och som har beräknats utifrån skillnaden mellan fordonets verkliga värde och restvärde. Det här gör vi när den försäkrade skulle ha varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade.

Vi tillämpar samma förfarande också när vi löser in fordonet enligt nyvärdet eller det utvidgade nyvärdet.

Självrisker

Självrisken för sakförsäkringarna i Fenniakasko kan variera mellan 200 euro och 200 000 euro. Ju större självrisken är, desto mindre är försäkringspremien. Den valda självrisken anges i försäkringsbrevet.

Självrisken i glasförsäkringen är i allmänhet 200 euro om rutan måste förnyas helt. Vid lagning av rutan dras ingen självrisk av.

Vid ersättningen från avbetalnings- och leasingförsäkringen dras en självrisk av som är lika stor som självrisken i den kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkring från vars ersättning den avdragna eller förnekade delen ersätts från avbetalnings- och leasingförsäkringen.

Tilläggssjälvrisker

Observera följande situationer där vi drar av en tilläggssjälvrisk från skadebeloppet:

 • När en sakskada inträffar utanför de nordiska länderna drar vi av en dubbel grundsjälvrisk från skadebeloppet. En dubbel grundsjälvrisk dras dock inte av från den ersättning som betalas ut från glasförsäkringen.

 • Från skadebeloppet drar vi av den tilläggssjälvrisk som anges i försäkringsbrevet utöver grundsjälvrisken och annan extra självrisk när ett försäkringsfall som ersätts från stöldförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon

  • har inträffat i Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Estland, Iran, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland eller Ryssland och

  • när försäkringen gäller person- eller paketbil, motorcykel, moped, mopedbil, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter eller husbil.

 • Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem, drar vi från skadebeloppet av en tilläggssjälvrisk på 25 procent utöver grundsjälvrisken och andra självrisker.

  • Det automatiska brandsläckningssystemet ska uppfylla Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA 127: 16 och FA 127 bilaga B.

  • Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier.

  • Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

 • Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem drar vi från skadebeloppet av en tilläggssjälvrisk på 25 procent utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker.

  • Tilläggssjälvrisken dras inte av om bussen har registrerats eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015.

  • Det automatiska brandsläckningssystemet ska uppfylla Finans Finland rf:s anvisning för släckningssystem för bussar FK-128: 2014-06.

  • I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller efter det kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014-06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

 • Om ett motorredskap eller en traktor sjunker ner i ett träsk drar vi av förutom grundsjälvrisken och andra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

 • När skadan uppstått till följd av att fordonet, en fordonsdel eller fordonets last träffat ett överliggande hinder och försäkringsobjektet är en lastbil, släpvagn, buss eller ett motorredskap, drar vi av förutom grundsjälvrisken och andra extra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

Bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon har utöver grundsjälvrisken en procentuell extra självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Exempel på hur självrisker dras av

Det sker ett inbrott i din bil i Estland och reparationskostnaderna för inbrottsskadorna uppgår till 2 300 euro. Grundsjälvrisken i stöldförsäkringen är 200 euro, och den tilläggssjälvrisk som anges i försäkringsbrevet är 10 procent av skadebeloppet, dock minst 510 euro.

Eftersom försäkringsfallet har inträffat utanför Norden drar vi av dubbel grundsjälvrisk, det vill säga 400 euro, från ersättningen. Dessutom drar vi av minimibeloppet för tilläggssjälvrisken, det vill säga 510 euro, från ersättningen. Självriskavdragen uppgår totalt till 910 euro.

Vi betalar 1 390 euro i ersättning med stöd av stöldförsäkringen (kostnader 2 300 – självrisker 400 + 510).

När ersättning betalas ut från flera sakförsäkringar

När en skada ersätts från två eller flera sakförsäkringar i Fenniakasko, drar vi från ersättningen av självriskerna endast för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är det största.

Vi drar av självrisker och gör andra avdrag från skadebeloppet genom på varandra följande räkneoperationer i följande ordning:

 1. mervärdesskatt och övriga avgifter

 2. fast självrisk i euro

 3. eventuell nedsättning av ersättningen

 4. procentuell extra självrisk.

Gottgörelse för tiden som fordonet tillfälligt är taget ur trafik

Närmare information om avställning och påställning av fordon finns i anslutning till trafikförsäkringen.

Skador som inträffat under avställning ersätts inte om inte försäkringen varit i kraft. Om inget annat meddelas separat gäller endast skadegörelse-, brand-, stöld- samt avbetalnings- och leasingförsäkringen under avställningen av det försäkrade fordonet.

Utropstecken - ikon

När fordonet har avställts gottgör vi det här i premierna för de försäkringar som inte är giltiga under avställningstiden.

Premiegrunder

Vi fastställer premien på grundval av en årlig basjustering och ersättningskvoten. Ersättningskvoten påverkas av de ersättningar som under försäkringsperioden har betalats ut från frivilliga försäkringar för företagsfordon.

Bonussystemet tillämpas alltså inte på gruppförsäkringen för företagsfordon.

I basjusteringen ändrar vi premien för att återspegla skadekostnaden och den allmänna kostnadsutvecklingen. Med allmän kostnadsutveckling avses förändringen i kostnader för löner, reservdelar, sjukvård och andra utgifter i anslutning till skador.

Ersättningskvoten får man genom att jämföra skadekostnaden för företagets frivilliga fordonsförsäkringar med den skattefria premien för dessa försäkringar. Ersättningskvoten läggs in i en tabell över ersättningskvoter, som anger premiens ändringsprocent för nästa försäkringsperiod.

Exempel på tabell över ersättningskvoter

Ersättningskvot (alla trafikförsäkringar som hör till samma gruppavtal)
Ändring i trafikförsäkringspremien för följande försäkringsperiod
0–49 %
-7 % på den basjusterade premien
50–65 %
basjustering
66–75 %
+8 % på den basjusterade premien
76–90 %
+16 % på den basjusterade premien
91–100 %
+25 % på den basjusterade premien

Om ersättningskvoten är över 100 procent, avtalas höjningen av försäkringspremien för nästa försäkringsperiod separat.

Ersättningskvoten räknas ut årligen

Vi beräknar premien inför varje övergång till en ny försäkringsperiod. Ersättningskvoten inverkar för första gången på försäkringspremien när försäkringen har gällt minst 240 dagar.

Om ditt företag har haft en trafikförsäkring hos Fennia tidigare, räknas också denna giltighetstid med.

I det här avsnittet har vi samlat de viktigaste säkerhetsföreskrifterna och begränsningarna som gäller sak- och förmögenhetsförsäkringar samt praktiska råd för utredning av skador och eventuell uppsägning av försäkringen.

Ta utöver den här broschyren även del av försäkringsvillkoren och produktbroschyrerna för Fenniakasko och trafikförsäkringen. Villkoren finns på vår webbplats www.fennia.fi, om du vill ta del av dem på förhand.

När du har tecknat ett försäkringsavtal får du ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor från Fennia. Ta del av dem utöver den här produktbroschyren. Då vet du exakt vad ditt försäkringsskydd omfattar samt dina rättigheter och skyldigheter som försäkringstagare och försäkrad.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Vi tar ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning som skickas i pappersformat. Vi tar inte ut avgiften för e-fakturor eller räkningar som bara gäller trafikförsäkringspremien.

Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om försäkringssökanden har grava betalningsstörningar kan Fennia avstå från att bevilja gruppförsäkringen för företagsfordon eller kräva att den första premien betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Det är viktigt att följa skyddsanvisningarna, eftersom underlåtenhet att följa dem påverkar den ersättning som betalas ut.

Ersättningen kan sänkas eller förvägras om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift.

Körning av fordon

 • Fordonsföraren ska ha körrätt till det fordon han eller hon kör. Det kan vara körrätt i den fordonsklass som motsvarar det fordon som han eller hon kör eller rätt att köra fordon med stöd av ålder. Fordonet får inte överlåtas att köras av en annan person utan att bestyrka hans eller hennes identitet och gällande körrätt.

 • Ett fordon får inte överlåtas att köras av en person som är påverkad av alkohol eller berusningsmedel.

 • Ett fordon får inte köras av en person som har intagit läkemedel som påverkar körförmågan.

 • Ett fordon får inte föras av en person som på grund av sjukdom, men, skada, trötthet eller berusning eller av någon annan motsvarande orsak saknar behövliga förutsättningar för detta (17 § i vägtrafiklagen).

 • En radio- eller televisionsmottagare, någon annan ljud- eller bildåtergivningsapparat, en kommunikationsapparat eller någon annan elektronisk apparat får inte användas under körning på ett sätt som kan inverka menligt på användningen av fordonets manöveranordningar eller på något annat sätt störa förarens koncentration i trafiken. Föraren av ett fordon får inte under körning använda mobiltelefon så att telefonen hålls i handen.

 • En fordonsförare ska i yrkestrafik följa de bestämmelser som gäller honom eller henne och som avses i vägtrafiklagen, arbetstidslagen, förordningen om kör- och vilotider och färdskrivare samt AETR-överenskommelsen och övriga bestämmelser som gäller kör- och vilotider för förare och användning av färdskrivare. Försäkringstagaren ska instruera förarna och övervaka att de följer dessa bestämmelser.

Förvaring av nycklar

 • Nycklarna till fordonet eller dess förvaringsplats eller uppgifter som behövs för att tillverka dem får inte förvaras synligt eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan veta att nycklarna finns. Nycklar eller uppgifter som behövs för att tillverka dem får inte heller förvaras i fordonet eller på dess förvaringsplats.

 • På fordonsnycklar får inte finnas identifikationsuppgifter om fordonet eller dess ägar- eller besittningsförhållanden, som registreringsnummer eller ägarens eller innehavarens namn eller adress.

Fordonets skick och fordonstillsyn

 • För uppvärmning av fordonets motor, kraftöverföringsanordningar eller övriga delar får utöver standardutrustning endast anordningar som godkänts för detta ändamål användas. Anordningarna ska installeras och kopplas enligt anordnings- och fordonstillverkarens instruktioner och bestämmelser.

 • Fordonet får inte parkeras eller lämnas, eller dess utrustningar lämnas, på en sådan plats där de kan bli föremål för stöld, skadegörelse eller något annat brott till följd av bristfällig övervakning eller tillsyn.

 • Fordonet får inte lämnas vid vägrenen, på en parkeringsplats eller något annat område på så sätt och för så lång tid att det väcker utomstående personers uppmärksamhet eller att det verkar övergivet. Ett fordon som till följd av en skada lämnats vid vägrenen ska omedelbart transporteras till en verkstad eller ett annat säkert ställe.

 • Fordonet ska vara i ett skick som uppfyller bestämmelserna för fordonet. Fordonet ska också förvaras och skyddas väl.

Säkerställande av brandsäkerheten

 • Det är inte tillåtet att placera någon form av täcke mellan motorhuven och motorn.

 • Om fordonet repareras eller annars behandlas genom svetsning eller andra heta arbeten, ska beklädning och övriga brandfarliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område. Dessutom ska nödvändig bevakning ordnas och handsläckningsutrustning finnas på reparationsplatsen.

 • Laddning av ett helt eller delvist eldrivet fordon ska ske enligt fordonstillverkarens anvisningar. Efter laddning ska den separata laddningskabeln till drivbatteriet kopplas ur från både bilen och eluttaget. Den får inte förvaras på marken, utomhus eller på golvet.

 • Förvaringsplatsen där fordonet förvaras får inte användas till något som helst ändamål som äventyrar brandsäkerheten. Man får t.ex. inte förvara brandfarliga vätskor, använda öppen eld eller röka där.

 • Vid transport, lastning eller vid annan behandling av brandfarligt material ska man se till att materialet inte hamnar i fordonets konstruktioner och orsakar brandfara.

  • Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier.

Användning av fordon

 • Fordonets stabiliserings- eller antispinnsystem får inte kopplas bort.

 • När tippande fordon, släpvagnar eller lyftkranar försedda med stödben används för en arbetsprestation, ska jordmånens bärkraft säkerställas innan arbetsprestationen inleds. För att förhindra att fordonet välter ska stödben användas på det sätt som arbetsprestationen kräver.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras om han eller hon framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller ett annat berusningsmedel har inverkat på försäkringsfallet.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. När det är fråga om uppsåt, grov vårdslöshet, följderna av alkoholpåverkan eller påverkan av något annat berusningsmedel i försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt tillämpas samma villkor som gäller den försäkrade också på personer som jämställs med den försäkrade.

Exempel: identifikation vid skadefall

En bilägare lånar ut sin bil till en person som ägaren känner och som efter en kväll på en restaurang kör av vägen med bilen. Den som lånade bilen blir dömd för grovt rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten.

Eftersom den som lånade bilen jämställs med bilens ägare, får ägaren inte ersättning för skadorna på bilen med stöd av fordonsförsäkringen, även om den som lånade bilen var nykter när bilen lånades.

Delta i skadeutredningen

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska samtliga som är delaktiga i skadan om möjligt delta i utredningen av skadan på skadeplatsen och medverka till att klargöra den verkliga orsaken till skadan och vem upphovsmannen är.

Meddela myndigheter

Försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon ska omedelbart meddelas polisen. För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas. Om man låter bli att göra en anmälan eller yrka straff beaktas det när Fennias ersättningsansvar fastställs.

Gör så här vid skadesituationer

Om en skada är framme, hittar du aktuella anvisningar och skadetjänsterna på fennia.fi. Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du behöver hjälp på vägen. Meddela Fennia om skadan så snart som möjligt efter det att skadan har inträffat.

Fennia har rätt att bestämma hyrbilens uthyrare i hyrbilsförsäkringen. Kontakta Fennias bilassistans 24h om du behöver en hyrbil efter att en skada har inträffat.

En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från att den som söker ersättning fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljderna till följd av försäkringsfallet. En ersättningsansökan ska i varje fall läggas fram inom tio år efter

 • försäkringsfallet, eller

 • om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden har uppkommit.

En anmälan om ett försäkringsfall jämställs med ansökan om ersättning.

Utropstecken - ikon

Obs! Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättning ska betalas.

Om skadan har orsakats av en utomstående, ska du försöka utreda skadevållarens identitet.

Kom överens om inspektion av det skadade fordonet före reparationen

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning före reparationen.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos något annat ställe än hos det som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på det anskaffningsställe som Fennia bestämt.

Ikon - idea

Låt Fennias partnerverkstad undersöka fordonets skador. Anvisningar för hur du lämnar in bilen för skadeinspektion får du på fennia.fi/skador.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning tillhandahåller avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Vid trafikskadeärenden ger Trafik- och patientskadenämnden rekommendationer om avgöranden på det sätt som närmare anges i anvisningen för sökande av ändring (www.liipo.fi/sv ).

En frivillig fordonsförsäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Fennia har rätt att inför en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, försäkringspremier och andra avtalsvillkor. Ändringarna träder i kraft när en ny försäkringsperiod inleds och de gäller för alla fordon som försäkrats med en gruppförsäkring oavsett när ett fordon har börjat ingå i gruppförsäkringen.

Om förutsättningarna för beviljande av en gruppförsäkring inte längre uppfylls enligt de giltiga riskbedömningsanvisningar som Fennia fastställt när försäkringen tecknas, har Fennia rätt att inför en ny försäkringsperiod ändra trafikförsäkringen som ingår i gruppförsäkringen till en individuell trafikförsäkring för vartdera fordon som är föremål för försäkring.

Denna villkorspunkt tillämpas inte på en konsument eller på en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument.

KONCESSION FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAGET, LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av personal som är anställd inom försäljning hos Fennia grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 720 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor