Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysajoneuvojen ryhmävakuutukset - tuote-esite
Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus-esite

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutukset - tuote-esite

Voimassa 1.6.2024 alkaen

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksella voit vakuuttaa kaikki yrityksesi liikennevakuutettavat ajoneuvot – yhdellä vakuutuskirjalla. Ryhmävakuutus sisältää liikennevakuutuksen ja Fenniakaskon.

Kerromme tässä tuote-esitteessä Fennian Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen sisällöstä, tärkeimmistä rajoituksista ja korvausperiaatteista sekä vakuutuksenottajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Vakuutusehdoista löydät tarkemmin kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen sekä suojeluohjeet.

Vakuutus ei ole voimassa eikä siitä korvata vahinkoa, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muita viranomaispäätöksiä.

Pakotteet, kiellot, rajoitukset ja viranomaispäätökset voivat olla

 • Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai

 • Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia.

Liikennevakuutuslain mukaan kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla on oltava liikennevakuutus.

Vapaaehtoiset vakuutukset täydentävät liikennevakuutuksen antamaa turvaa. Ne korvaavat omille ajoneuvoille sattuneita vahinkoja, joita lakisääteinen liikennevakuutus ei korvaa.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen vapaaehtoisiin vakuutuksiin sovelletaan Fenniakaskon vakuutusehtoja.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen etuja:

 • Kaikki yrityksen liikennevakuutettavat ajoneuvot vakuutetaan omina ryhminään ajoneuvolajeittain.

 • Vakuutuskauden aikana hankitut ja rekisteröidyt ajoneuvot liitetään ajoneuvoryhmiin.

 • Kaikkien yrityksen liikennevakuutettavien ajoneuvojen vakuutusturva on samassa vakuutuskirjassa.

Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen laajuudesta ja eri osapuolten oikeuksista sekä velvollisuuksista löydät Fennian liikennevakuutusehdoista, liikennevakuutuslaista ja vakuutussopimuslaista.

Moottoriajoneuvo kulkee mekaanisella voimalla maata mutta ei raiteita pitkin, ja sen suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai suurin nettopaino yli 25 kilogrammaa. Moottoriajoneuvolla tarkoitetaan lisäksi kytkettyä tai irrallista perävaunua sekä painosta riippumatta vuokrattua sähköpotkulautaa.

Vuokratulla sähköpotkulaudalla tarkoitetaan sähkömoottorilla varustettua astinlaudalla seisten ohjattavaa ja ohjaustangolla varustettua kaksipyöräistä ajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 25 kilometriä tunnissa, joka elinkeinotoiminnassa vuokrataan yleisön saataville henkilöiden kuljettamista varten.

Liikennevakuutuslaissa on erikseen mainittu ne ajoneuvot, joita ei tarvitse vakuuttaa liikennevakuutuksella. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi leikkuupuimurit ja muut sadonkorjuulaitteet.

Jos ajoneuvoa ei lain mukaan tarvitse vakuuttaa liikennevakuutuksella ja sillä aiheutetaan liikennevahinko, korvausta voi hakea Liikennevakuutuskeskukselta. Voit myös ottaa vastuuvakuutuksen. Sillä varaudut korvausvelvollisuuteen muissa vahingoissa, jotka liittyvät näiden ajoneuvojen käyttöön.

Moottoriajoneuvo tarvitsee liikennevakuutuksen myös silloin, kun sitä käytetään esimerkiksi yksityisellä tiellä, piha-alueella tai jäällä.

Liikennevakuutus korvaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Maksamme korvaukset liikennevakuutuslain, vahingonkorvauslain ja näiden perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella korvataan sellaiset ajoneuvossa mukana olleille aiheutuneet henkilövahingot ja ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka ovat aiheutuneet moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Jos yrityksesi moottoriajoneuvo aiheuttaa liikennevahingon toiselle moottoriajoneuvolle tai raideliikenneajoneuvolle, vahinko korvataan ajoneuvosi liikennevakuutuksen perusteella vain, jos vahinko on aiheutunut sen

 • omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta eli huolimattomuudesta

 • liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista

 • puutteellisesta kunnosta tai virheellisestä kuormauksesta.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa, että liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle, siihen kiinteästi kytketylle toiselle ajoneuvolle taikka näissä oleville tavaroille tai kuormalle aiheutuneita vahinkoja.

Millaisen kaskovakuutuksen ajoneuvonne tarvitsevat?

Tutustu ensin liikennevakuutukseen. Sen jälkeen osaat paremmin arvioida, millaisen vapaaehtoisen turvan yrityksesi ajoneuvot tarvitsevat. Yritysajoneuvojen ryhmävakuutukseen voit sisällyttää yrityksesi tarpeisiin sopivat vapaaehtoiset vakuutukset.

Henkilövahinkoina korvataan sairaanhoitokulut ja vahingosta aiheutuneet muut kulut. Meillä on kuitenkin pääsääntöisesti oikeus valita hoitolaitos, jossa hoito annetaan.

Lisäksi maksetaan korvausta

 • ansionmenetyksestä

 • kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta

 • pysyvästä haitasta sekä

 • pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Vahinkoa kärsineellä saattaa olla oikeus myös liikennevakuutuksen hoitotukeen, vaatelisään tai kuntoutukseen. Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut korvataan kohtuulliseen määrään asti.

Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta liikennevakuutuksen korvaus sovitetaan yhteen muiden lakisääteisten korvausten kanssa, jotta samasta vahingosta ei makseta päällekkäisiä korvauksia.

Kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneen ajoneuvon vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kyseisen ajoneuvon kuljettajalle edellyttäen, että mainitussa toiminnassa ei ollut noudatettava liikennesääntöjä.

Vuokratun sähköpotkulaudan kuljettajalle aiheutuneesta henkilövahingosta korvataan vuokratun sähköpotkulaudan vakuutuksesta ainoastaan liikennevakuutuslaissa tarkoitetut sairaanhoitokustannukset.

Ajoneuvon korjauskulut tai sen lunastus

Moottoriajoneuvon vaurioitumisesta korvataan korjauskulut. Jos ajoneuvoa ei voida korjata kohtuullisin kuluin, lunastamme sen ajoneuvon käypää arvoa vastaavaan hintaan. Tällöin omistaja luovuttaa vaurioituneen ajoneuvon Fennialle.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa, että ajoneuvon arvon alentumista ei korvata.

Seisonta-ajan korvaus

Maksamme seisonta-ajan korvauksen moottoriajoneuvon korjausajalta joko liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan vahvistamien suositusten (ohjekorvausten) mukaan tai todellisen menetyksen perusteella.

Muut omaisuusvahingot

Muista kuin moottoriajoneuvoihin kohdistuneista omaisuusvahingoista korvaamme korjauskulut tai tuhoutuneen esineen käyvän arvon.

Millaisia rajoituksia liikennevakuutukseen liittyy?

Vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksen perusteella, jos moottoriajoneuvoa ei ole käytetty liikenteeseen.

Moottoriajoneuvoa ei käytetä liikenteeseen esimerkiksi silloin, kun

 • sitä käytetään liikenneväylien ulkopuolella olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen

 • se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä esimerkiksi korjaamossa, pesuhallissa tai muussa tällaisessa paikassa.

Liikennevakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka on kohdistunut

 • kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana liikkumattomana olevan moottoriajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka tekee tässä tarkoitettua työtä

 • omaisuuteen, jota kuormataan tai puretaan kuormasta tai johon kohdistuu jokin muu työsuoritus

 • toiseen moottoriajoneuvoon, joka on osallistunut samaan omaisuuden kuormaukseen, kuorman purkamiseen tai muuhun samaan työsuoritukseen.

 • liikenneväylällä ilman valvontaa olleeseen muuhun eläimeen kuin poroon, ellei ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai huolimattomuuttaan

 • tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen tai ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan omistamaan tai muutoin hallinnassa olevaan omaisuuteen. Tästä poikkeuksena liikennevakuutus korvaa muun matkustajan kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan yllä tai mukana olleisiin vaatteisiin tai henkilökohtaisiin käyttöesineisiin kohdistuneita vahinkoja.

  Liikennevakuutus ei myöskään korvaa kaivamisesta aiheutunutta omaisuusvahinkoa.

Omaisuuteen kohdistuneesta liikennevahingosta maksetaan yhteensä korvausta enintään 5 000 000 euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohti.

Vahingonkärsineen oma menettely voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi rattijuopumus ja ajoneuvon anastus.

Moottoriajoneuvon liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen (ETAn) valtioissa.

Nämä valtiot ovat:

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Liikennevakuutus kattaa myös vahingot, jotka aiheutuvat ETAn ulkopuolella välittömällä matkalla ETAn jäsenvaltiosta toiseen. Vahinkojen on tällöin pitänyt aiheutua Suomen tai muiden ETA-maiden kansalaisille tai heidän ajoneuvoilleen.

Liikennevakuutus kattaa joko sen ETA-valtion lainsäädännön mukaisen vakuutusturvan, jossa vahinko sattui, tai Suomenliikennevakuutuslain mukaisen vakuutusturvan, jos se on tätä parempi.

Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt voi valita, että Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa aiheutunut liikennevahinko korvataan Suomen lain mukaan. Tämä pätee, vaikka vahinkolainvalintaa koskevien säännösten mukaan tulisi korvattavaksi muun lain mukaan.

Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ilman eri toimia ETAn alueen lisäksi näissä maissa:

 • Iso-Britannia, Monaco, Pohjois-Irlanti, San Marino, Sveitsi, Vatikaani.

Vihreä kortti

Suomalainen liikennevakuutus on lisäksi voimassa erillisellä todistuksella, ns. vihreällä kortilla (Green Card), näissä maissa:

 • Albania, Andorra, Azerbaidžan, Bosnia-Hertsegovina, Makedonia F.Y.R.O.M., Marokko, Moldova, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turkki ja Ukraina.

Harkitsemme vihreän kortin myöntämistä näihin maihin tapauskohtaisesti erikseen. Vihreää korttia ei välttämättä myönnetä niin, että se on voimassa kaikissa mainituissa maissa.

Vihreän kortin (Green Card) saa meiltä Fenniasta. Sen pitää olla mukana aina, kun ajoneuvoa käytetään Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Toimi näin, kun matka suuntautuu ulkomaille

Selvitä aina vakuuttamisvelvollisuus, vakuutusturvan laajuus ja korvausten mahdolliset enimmäismäärät. Harkitse myös lisäturvaa, jotta vältät henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun.

Liikennevakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan Fennian maksuperusteiden mukaan. Esimerkiksi henkilöauton vakuutusmaksuun vaikuttavat sylinteritilavuus, käyttötarkoitus ja kotikunta.

Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on aina vähintään vakuutusehdoissa mainittu minimimaksu.

Ikoni - idea

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme korvauksen maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista siten kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Jos vakuutuksenhakijalla on maksuhäiriöitä, niiden vakavuuden mukaan Fennia voi vaatia, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutusmaksun perusteita

Ryhmävakuutuksessa maksu perustuu perustarkistukseen ja korvaussuhteeseen

Määritämme vakuutusmaksun vuosittaisen perustarkistuksen sekä korvaussuhteen perusteella. Korvaussuhteeseen vaikuttavat vakuutuskauden aikana yrityksen ajoneuvojen liikennevakuutusten perusteella maksetut korvaukset ja jatkuvat henkilövahinkojen korvaukset.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksessa ei siis sovelleta bonusjärjestelmää.

Perustarkistuksessa muutamme vakuutusmaksua niin, että se vastaa maksettuja korvauksia ja yleistä kustannuskehitystä. Yleisellä kustannuskehityksellä tarkoitetaan palkkojen, varaosien, sairaanhoitokulujen ja muiden vahinkojen hoitoon liittyvien kulujen muutosta.

Korvaussuhde saadaan vertaamalla yrityksen ajoneuvojen liikennevakuutusten korvausmenoa yrityksen verottomaan liikennevakuutusmaksuun. Korvaussuhde sijoitetaan korvaussuhdetaulukkoon, josta saadaan maksun muutosprosentti seuraavalle vakuutuskaudelle.

Eläkkeisiin ja muihin pitkäaikaisiin, jatkuviin korvauksiin sovelletaan viiden vuoden sääntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkuvat korvaukset otetaan huomioon korvaussuhdetta laskettaessa viisi kalenterivuotta vakuutustapahtuman sattumisvuodesta lähtien.

Esimerkki korvaussuhdetaulukosta
Korvaussuhde (kaikki samaan ryhmäsopimukseen kuuluvat liikennevakuutukset)
Muutos seuraavan vakuutuskauden liikennevakuutusmaksuun
0–35 %
-7 % perustarkistetusta maksusta
36–49 %
-3 % perustarkistetusta maksusta
50–67 %
perustarkistus
68–85 %
+8 % perustarkistettuun maksuun
86–100 %
+16 % perustarkistettuun maksuun

Jos korvaussuhde on yli 100 %, sovimme seuraavan vakuutuskauden liikennevakuutusmaksun korotuksesta erikseen.

Korvaussuhde lasketaan vuosittain

Laskemme vakuutusmaksun aina kunkin vakuutuskauden vaihtuessa. Ensimmäisen kerran korvaussuhde vaikuttaa vakuutusmaksuun, kun vakuutus on ollut voimassa vähintään 240 päivää.

Jos yritykselläsi on ollut aikaisemmin liikennevakuutus Fenniassa, sen voimassaoloaika lasketaan mukaan.

Saatte hyvitystä ajalta, jonka ajoneuvo on tilapäisesti poissa liikenteestä

Ajoneuvon voi poistaa tilapäisesti liikennekäytöstä. Hyvitämme vakuutusmaksun liikennekäytöstä poiston ajalta, ellei toisin ole vakuutuksenottajan kanssa sovittu.

Ajoneuvon haltijan tai omistajan on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, milloin ajoneuvo poistuu liikennekäytöstä ja otetaan uudelleen liikennekäyttöön.

Huomioikaa seuraavat asiat, kun ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä:

 • Liikennekäytöstä poisto on aina voimassa toistaiseksi – sitä ei voi tehdä määräajaksi. Et siis ilmoittaa etukäteen, milloin ajoneuvo otetaan jälleen käyttöön.

 • Liikennekäytöstä poisto ja liikennekäyttöön otto ovat maksullisia rekisteröintitapahtumia. Voit tehdä ilmoituksen Fennian tai Traficomin verkkopalveluissa tai katsastusasemalla.

 • Jos ajoneuvon rekisteritiedot muuttuvat, esimerkiksi omistaja tai haltija vaihtuu, muutokset on ilmoitettava Traficomin liikenneasioiden rekisteriin myös sinä aikana, kun ajoneuvo on liikennekäytöstä poistettuna.

Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä on seurauksia

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, ennen kuin sen ottamisesta takaisin liikennekäyttöön on tehty ilmoitus rekisteriviranomaiselle.

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on maksettava Fennialle korotettua vakuutusmaksua, jos ajoneuvoa on liikennekäytöstäpoiston aikana käytetty liikenteessä. Seurauksena yrityksesi voi joutua maksamaan vakuutusmaksun sekä korotuksen, joka voi olla enintään vakuutusmaksu kolminkertaisena.

Jos liikenteessä tavataan liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo, poliisi toteaa ajoneuvon olevan käyttökiellossa ja estää ajoneuvonkäytön ottamalla sen rekisterikilvet pois. Ajoneuvolle määrätään tällöin jälkiverotuksena ajoneuvovero lisäveroineen.

Ryhmävakuutukseen liitettävän ajoneuvon vakuutus tulee voimaan siitä päivästä, joka on vakuutushakemuksessa ilmoitettu vakuutuksen alkamispäiväksi, ellei toisin ole sovittu. Liikennevakuutus ei voi alkaa takautuvasti.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus päättyy.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa liikennevakuutuksen vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein.

Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana. Kun olemme lähettäneet ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta, muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajana yritykselläsi on oikeus irtisanoa rekisteriin merkittävän ajoneuvon liikennevakuutus, kun vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy tai keskeytyy liikennekäytöstä poiston ajaksi. Sama pätee, jos siirrätte vakuutuksen toiseen vakuutusyhtiöön. Voitte irtisanoa liikennevakuutuksen myös, kun ajoneuvo on anastettu ja tästä on tehty ilmoitus vakuutusyhtiölle ja poliisille.

Voitte myös irtisanoa liikennevakuutuksen, kun ajoneuvoa, jota ei tarvitse merkitä rekisteriin, ei käytetä liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä.

Liikennevakuutuksen irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Traficomin, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön Fennialle tekemä ilmoitus siitä, että

 1. ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimella (esim. myynti) uudelle omistajalle.

  Päättyneen vakuutuksen perusteella korvataan myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä, jos ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ei ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

 2. ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä.

  Jos ajoneuvoa kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, sille on otettava liikennevakuutus. Vakuutuksenottajan on vakuutuksen pitämiseksi voimassa ilmoitettava siitä Fennialle.

Liikennevakuutuslain mukaisesti Liikennevakuutuskeskus korvaa vakuuttamattoman moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot.

Rajoituksia

Vakuuttamattoman ajoneuvon matkustajana olleelle omistajalle ja haltijalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata.

Kuljettajalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata, jos hän tiesi, ettei ajoneuvolla ole liikennevakuutusta.

Vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu

Kun moottoriajoneuvon omistajalla tai haltijalla ei ole ollut liikennevakuutusta omistus- tai hallinta-aikanaan, hän on velvollinen maksamaan Liikennevakuutuskeskukselle jälkikäteen vakuutusmaksua vastaavan maksun ja kolminkertaista vakuutusmaksua vastaavan laiminlyöntimaksun.

Ikoni - idea

Kun ostat rekisteröidyn ajoneuvon, tarkista aina, että myyjä on sama kuin rekisteriin merkitty omistaja ja että myyntipäiväksi merkitään kaupantekopäivä. Näin vältyt mahdolliselta vakuutusmaksua vastaavalta maksulta ja laiminlyöntimaksulta, ja edellisen omistajan vakuutusyhtiön vastuu jatkuu seitsemän päivää seuraavan omistajan hyväksi.

Jos kuitenkin ostatte ajoneuvon muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta, toimittakaa ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä selvitykset väliomistajista ja omistusoikeuden siirroista joko katsastustoimipaikkaan tai Traficomille.

Omistusoikeuden ja -suhteiden selvittäminen voi olla jälkikäteen hankalaa, ja siitä voi aiheutua vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun vaatiminen myös aikaisempien omistajien omistusajalta.

Jos ostatte ajoneuvon väliomistajalta, ajoneuvo kannattaa vakuuttaa ostopäivästä alkaen, koska väliomistajalla ei välttämättä ole ollut liikennevakuutusta.

Palvelunumeromme

Liikennevakuutukseen ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyvää neuvontaa saa soittamalla palvelunumeroihimme

 • 010 195 030, liikennevakuutukset

 • 010 195 031, liikennevahingot

Soitto näihin numeroihin maksaa kotimaan lankaverkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran.

Yritysajoneuvojen Fenniakasko on ryhmävakuutus. Se koostuu valitsemistasi vapaaehtoisista vakuutuksista. Alla kerromme vakuutusten keskeisen sisällön ja tärkeimmät rajoitukset. Kaikki vakuutustapahtumat, korvattavat vahingot rajoituksineen ja suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista.

Vakuutukset on ehdoissa jaoteltu esine- ja varallisuusvakuutuksiin. Esinevakuutukset korvaavat erilaisia omalle ajoneuvolle aiheutuneita esinevahinkoja. Varallisuusvakuutukset ovat täydentäviä vakuutuksia, joita saa vain tiettyjen esinevakuutusten yhteydessä.

Esinevakuutuksia ovat kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, osamaksu- ja leasingvakuutus sekä vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus.

Kun vakuutuksen kohteena on henkilöauto, matkailuauto, -perävaunu tai moottoripyörä, kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutukseen sisältyy uusarvoehto. Kun vakuutuksen kohteena on yksityiskäyttöön rekisteröity henkilöauto, näihin vakuutuksiin sisältyy laajennettu uusarvoehto, jos siitä on erikseen sovittu.

Kun vakuutuksen kohteena on henkilö -tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä, moottorikelkka, mopoauto, matkailuauto tai matkailuperävaunu, Fenniakaskon esinevakuutukset kattavat myös ajoneuvon myyntihintaan uutena sisältyvät vakiovarusteet sekä ajoneuvoon kiinteästi asennetut ja sen käyttöön olennaisesti liittyvät lisävarusteet 3 500 euroon. Voit erikseen sopia myös suuremmasta lisävarusteiden enimmäiskorvausmäärästä.

Kolarivakuutuksella vakuutettu muu ajoneuvo kuin sähköpolkupyörä tai muu kevyt sähköinen liikkumisväline on aina vakuutettu myös osamaksu- ja leasingvakuutuksella ilman eri sopimusta.

Taksien ja invataksien lisävarusteet sisältyvät Fenniakaskoon 7 000 euroon asti. Lisävarusteiden enimmäiskorvausmäärät sisältävät arvonlisäveron.

Rajoituksia

Fenniakaskon esinevakuutukset eivät kata esimerkiksi koristemaalauksia tai -teippauksia, tiedostoja, ohjelmistoja tai tallenteita eivätkä moottoripyörien, -kelkkojen, maastoajoneuvojen, kolmi- tai nelipyörien, traktoriksi rekisteröityjen mönkijöiden, mopojen tai sähköpolkupyörien radioita, kameroita taikka soitin- tai kuvantoistolaitteita.

Fenniakasko ei kata myöskään kokonaan tai osittain sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemia eikä puhelimia lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää, ajoneuvoon kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai kypärään liitettyä kypäräpuhelinta.

Varallisuusvakuutuksia ovat autopalvelu-, oikeusturva-, vuokra-auto- ja keskeytysvakuutus, kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus sekä moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus.

Autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen voi saada, kun ajoneuvolla on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus.

Vuokra-auto-, keskeytys-, kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutuksen ja moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen voi saada, kun ajoneuvolla on kolarivakuutus.

Esinevakuutukset korvaavat – kukin vakuutusehtojensa mukaan – vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, vaurioituneen ajoneuvon tielle nostamisesta aiheutuneet kulut ja hinauksen tai kuljetuksen lähimpään korjaamoon.

Mitä rajoituksia esinevakuutuksiin liittyy?

Esinevakuutukset eivät korvaa esimerkiksi

 • arvonalennusta

 • korjauksen yhteydessä tehtyä muutos- tai parannustyötä

 • polttoainetta

 • kokonaan tai osittain sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemia

 • ajoneuvon korjaamolle ajamisesta tai viemisestä aiheutuneita kuluja, työtä tai ajanhukkaa

 • esinevahingon yhteydessä syntynyttä varallisuusvahinkoa, esimerkiksi ajoneuvoveroa.

Kolarivakuutus

Kolarivakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneen välittömän vahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma.

Esimerkki korvattavasta vakuutustapahtumasta

Kolarivakuutus korvaa vahingon, jos törmäät toiseen autoon tai kiinteään esteeseen tai suistut tieltä.

Rajoituksia

Kolarivakuutus ei esimerkiksi korvaa, kun

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvolla osallistutaan kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajetaan muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu

 • vahinko aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • vahinko on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • kyseessä on moottoririkko tai ruostumisesta aiheutunut vaurio

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena - useimmille näistä riskeistä on Fenniakaskossa omat vakuutuksensa, esimerkiksi palo- ja varkausvakuutus.

Hirvivahinkovakuutus

Hirvivahinkovakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Ilkivaltavakuutus

Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

Ilkivaltavakuutus esimerkiksi korvaa aiheutuneen vahingon, jos joku on tahallaan naarmuttanut avaimella autoa koko kyljenmatkalta tai auton renkaat on viilletty rikki.

Rajoituksia

Ilkivaltavakuutus ei korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • toinen ajoneuvo on vahingoittanut ajoneuvoa.

Ilkivaltavakuutus ei korvaa esimerkiksi, jos tuntematon tai paikalta poistunut auto tai polkupyörä on kolhinut ajoneuvoa pysäköintialueella.

Ilkivaltavakuutus ei myöskään korvaa, jos

 • ajoneuvon sisustus tai sisällä olevat vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vahingoittuneet ja ajoneuvo on vahingon sattuessa ollut lukitsematon

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Palovakuutus

Palovakuutus korvaa, kun ajoneuvoa on vahingoittanut irti päässyt tuli, ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai sähkölaitteiden oikosulku.

Rajoituksia

Palovakuutus ei korvaa sähkölaitteelle aiheutunutta vahinkoa, kun se on vahingoittunut siinä itsessään sattuneen oikosulun tai muun sisäisen rikkoutumisen vuoksi. Sähkölaitteiksi katsotaan ajoneuvon generaattori, sähkömoottori, akku, elektroninen ohjausyksikkö, muu sähkölaite, johto tai johtosarja.

Palovakuutus ei myöskään korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvon sähkölaite on rikkoutunut apuvirran antamisen yhteydessä

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Varkausvakuutus

Varkausvakuutus korvaa lukitun, lukitussa paikassa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön. Tällaisia tapauksia ovat varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja luvaton käyttö.

 • Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatilalukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

 • Säilytystila on lukittu, kun sen ovet ja kulkureitit on lukittu ja ikkunat ja muut aukot on murron varalta suojaavasti suljettu ja lukittu.

 • Perävaunu on lukittu, kun siinä käytetään laitetta, joka estää perävaunun kytkemisen vetoajoneuvoon.

 • Moottoripyörä, mopo ja maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä on lukittu, kun sen ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Lisäksi jos ajoneuvossa on elektroninen ajonestolaite, sen on oltava kytkettynä päälle.

 • Moottorikelkka on lukittu, kun sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle tai siinä käytetään laitetta, joka estää kelkan telan pyörimisen.

 • Sähköpolkupyörä tai muu kevyt sähköinen liikkumisväline on lukittu, kun se on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla ketju- tai vaijerilukolla sellaiseen kiinteään kohteeseen, josta sen irrottaminen on mahdollista vain väkivaltaa käyttämällä. Sähköpolkupyörän tai muun kevyen sähköisen liikkumisvälineen akun lukituksen on oltava ehjä siten, että sen irrottaminen on mahdollista vain väkivaltaa käyttämällä.

 • Muu ajoneuvo, jossa ei rakenteensa puolesta ole luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun

 • sitä säilytetään toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa, ajoneuvoyhdistelmässä tai perävaunussa.

 • sitä säilytetään lukitsemattomana lukitussa säilytystilassa, jonne useilla henkilöillä on käyttöoikeus ja mahdollisuus päästä avaimella tai muulla säilytystilan lukituksen avaavalla välineellä.

Kadonneesta ajoneuvosta maksamme korvauksen, jos ajoneuvoa ei ole saatu takaisin 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet kirjallisen tai muun todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta.

Lasivakuutus

Lasivakuutus korvaa ajoneuvon ikkunalasiin kohdistuneen suoranaisen esinevahingon, kun lasiin on kohdistunut isku ja se joudutaan tämän vuoksi uusimaan tai korjaamaan liikenneturvallisuudelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi. Lasivakuutuksen voit saada, jos ajoneuvolla on kolarivakuutus.

Rajoituksia

Lasivakuutus ei korvaa ajoneuvon lasikatolle tai kattoikkunalle aiheutunutta vahinkoa.

Osamaksu- ja leasingvakuutus

Osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa menetyksiä, joita vakuutustapahtumasta voi aiheutua vakuutetun ajoneuvon myyjälle, vuokralleantajalle, pantinhaltijalle, autokiinnityksen haltijalle tai rahoituslaitokselle, jolle ajoneuvon myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet. Edellytyksenä on, että ajoneuvolle sattunutta vahinkoa ei korvata ajoneuvon muusta esinevakuutuksesta esimerkiksi lukitsematta jättämisen tai puutteellisen öljyn tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi.

Vahingonkorvauksena maksamme enintään ajoneuvon käypään arvoon asti

 • sen osan esinevahingon korvauksesta, jota ajoneuvon oma vakuutus ei korvannut

 • vuokralleantajan erääntymättömän ja maksamattoman saatavan

 • osamaksu- tai rahoitussopimuksen mukaisen erääntymättömän ja maksamattoman saatavan

 • autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan erääntymättömän, maksamattoman osan.

Rajoituksia

Osamaksu- ja leasingvakuutus ei korvaa, jos

 • korvaukseen oikeutettu tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää ennen vakuutustapahtumaa, että vakuutettu ajoneuvo ei ollut tapahtuman sattuessa lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • vahinko on sattunut osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettaessa muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Vakuutus voidaan myöntää autovuokraamoille.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus korvaa, jos ajoneuvo on menetetty petoksen tai kavalluksen vuoksi, ja sitä ei ole löydetty 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta.

Jos ajoneuvo on saatu haltuun petoksella tai kavalluksella ja se löytyy 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta, vakuutus korvaa myös ajoneuvon vaurioitumisesta tänä aikana aiheutuneen suoranaisen esinevahingon.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus korvaa lunastuksessa ajoneuvon käyvän arvon. Vakuutukseen ei sovelleta uusarvoehtoa tai laajennettua uusarvoehtoa.

Kaikissa vuokrattavissa ajoneuvoissa on oltava ikkunalasissa turvamerkintänä ajoneuvon maatunnus ja rekisterinumero. Ajoneuvon vuokrasopimuksessa on oltava ehto: ”Ajoneuvoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralleantajan erillistä kirjallista lupaa.”

Miten maksettava korvaus arvioidaan?

Fennialla on oikeus

 • maksaa vakuutuksen kohteen korjauskulut

 • maksaa korjauskuluista sovittu määrä rahana

 • lunastaa vakuutuksen kohde

 • maksaa rahana vahingon määrä, joka on vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen arvon ja sillä korjaamattomana olleen arvon erotus rahana. Arvo ennen vahinkoa voi olla käypä arvo tai uusarvoehdon tai laajennetun uusarvoehdon mukainen arvo.

 • hankkia vahingoittuneen ajoneuvon tai sen osan tilalle samanlainen tai samanarvoinen ajoneuvo tai sen osa.

Missä korjaus pitää tehdä?

Fennialla on oikeus valita korvaustapa ja määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Korvaus maksetaan kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut ilmoituksen vakuutustapahtumasta ja muut tarvittavat selvitykset, esimerkiksi korjauslaskun.

Huomioikaa nämä asiat, kun ajoneuvoa korjataan

Vakuutus korvaa ajoneuvon kohtuulliset korjauskulut. Ne ovat kohtuulliset, kun vaurioituneen ajoneuvon arvo yhdessä arvioitujenkorjauskulujen kanssa ei ylitä sitä käypää arvoa, joka ajoneuvolla oli ennen vahinkoa.

 • Käytetyt, vahingoittuneet osat korvataan vastaavilla samanlaisilla. Vaurioituneen ajoneuvon korjaukseen käytetään kunnoltaan ja iältään vastaavia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa, eikä niiden hankinta viivästytä korjausta.

 • Fennia ei ole velvollinen korvaamaan uusilla osilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka voidaan korjata.

 • Fennia ei ole velvollinen korvaamaan ajoneuvon vaurioitumattoman maalauksen, teippauksen tai muun ulkoasun, sisustuksen tai ehjien osien uusimista tai parantamista samanlaisiksi kuin vahingon vuoksi korjattu tai uusittu vastaava ajoneuvon osa.

 • Otamme ajoneuvon kunnon paranemisen huomioon, kun laskemme korvausta. Otamme korvauksen määrässä huomioon, jos korjauksen yhteydessä ajoneuvon kuntoa on olennaisesti parannettu maalaus-, teippaus-, verhoilu- tai muilla töillä tai uusimalla vahingoittuneita, kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia.

Mitä ajoneuvon lunastaminen tarkoittaa ja miten ajoneuvon arvo määritetään?

Ajoneuvo lunastetaan, jos sitä ei voida korjata kohtuullisilla kuluilla.

Lunastushinta on jokin näistä:

 1. ajoneuvon käypä arvo

 2. uusarvoehdon mukainen hinta

 3. laajennetun uusarvoehdon mukainen hinta.

Käypä arvo

Käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta olisi saatu, jos se olisi myyty normaalisti ennen vahinkoa. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden myyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa.

Käyvän arvon määrityksessä otamme huomioon ajoneuvon markkinahinnan, sen yksilöllisen kunnon ja varusteet, käyttöönottoajan, vuosimallin, käyttötavan, ajetut kilometrit, aikaisempien omistajien ja haltijoiden lukumäärän, ajoneuvon huoltohistorian ja muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Uusarvoehto ja laajennettu uusarvoehto

Uusarvoehtoa sovellamme käyvän arvon asemesta henkilö- ja matkailuauton, matkailuperävaunun ja moottoripyörän lunastuksissa. Korvaus maksetaan käteismyyntihinnan mukaan, joka vahinkohetkellä maksettaisiin samanlaisesta uudesta ajoneuvosta.

Laajennettua uusarvoehtoa sovellamme yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilöauton lunastuksessa, jos laajennetusta uusarvoehdosta on erikseen sovittu ja se on mainittu vakuutuskirjassa. Korvaus maksetaan samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinnan mukaan.

Uuden ajoneuvon käteismyyntihinnalla tarkoitetaan molemmissa tilanteissa korkeintaan sitä hintaa, jolla Fennia saisi tai olisi saanut hankittua samanlaisen ajoneuvon vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein vahinkohetkellä tai kun ajoneuvoa viimeksi on ollut myynnissä autoliikkeessä.

Uusarvoehdon tai laajennetun uusarvoehdon soveltaminen edellyttää kuitenkin, että

 • ajoneuvo on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella vakuutettuna Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa tehdystä ensirekisteröinnistä lähtien

 • ensirekisteröinnistä Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa on kulunut enintään vuosi, kun sovelletaan uusarvoehtoa, ja enintään kaksi vuotta, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa

 • ajoneuvolla on ajettu enintään 25 000 km, kun sovelletaan uusarvoehtoa, ja enintään 50 000 km, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa

 • korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä on yli 50 prosenttia, kun sovelletaan uusarvoehtoa, ja yli 40 prosenttia, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa.

Autopalveluvakuutus

Autopalveluvakuutuksen voi saada henkilö-, paketti- ja matkailuautolle, moottoripyörälle sekä alle 5 000 kiloa painavalle kuorma-autolle, kun ajoneuvolla on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus. Vakuutus kattaa myös matkalla mukana olevan perävaunun.

Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehtävän matkan keskeytymisestä aiheutuvat, kohtuulliset ylimääräiset kulut siltä osin kuin niitä ei korvaa esimerkiksi liikennevakuutus.

Ikoni - idea

Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella.

Ylimääräiset kulut korvaamme vakuutusehdoissa mainituin edellytyksin, kun matkan keskeytymisen syy on

 • ajoneuvoon on tullut vika tai vaurio

 • lukittu ajoneuvo on anastettu tai otettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana

 • ajoneuvo on suistunut tieltä

 • ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja on kuollut, vammautunut tai sairastunut äkillisesti ja matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut tästä syystä välttämätöntä.

Vakuutus korvaa

 • kohtuulliset kulut epäkuntoisen ajoneuvon kuljetuksesta lähimpään korjaamoon tai vaihtoehtoisesti tapahtumapaikalla tehdystä korjauksesta aiheutuneet matka- ja työkulut enintään kuljetuskulujen määrään asti

 • ajoneuvon kuljetuksen lähimpään sellaiseen paikkaan, jossa ajoakut voidaan ladata, jos yksinomaan sähkökäyttöisen henkilö- tai pakettiauton ajon keskeytymisen syynä on sähkövoiman loppuminen

 • ehdoissa mainituin edellytyksin ajoneuvon, sen kuljettajan sekä matkustajien ylimääräisiä kuljetus- ja matkakuluja, jos ajoneuvoon anastettu tai se joudutaan jättämään korjattavaksi

 • kuljettajan ja matkustajien ylimääräisiä yöpymiskuluja, kun vahinko on sattunut muualla kuin Suomessa ja ajoneuvon korjaamiseen kuluu enintään kolme työpäivää

 • kuljettajan ja matkustajien ylimääräisiä yöpymiskuluja enintään yhdeltä vuorokaudelta, kun lukittu ajoneuvo on anastettu taiotettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana muualla kuin Suomessa.

Kuljettajan ja matkustajien matkakuluja korvataan enintään kotimatkasta aiheutuvien kulujen määrään seuraavasti:

 • korvaamme enintään 100 euroa henkilöä kohti, kun vahinko on sattunut Suomessa

 • korvaamme enintään 300 euroa henkilöä kohti, kun vahinko on sattunut muualla kuin Suomessa.

Enimmäiskorvaus kuljettajan ja matkustajien yhteenlasketuista yöpymiskuluista on 200 euroa vuorokautta kohti.

Jos joudutte tilaamaan hinauksen

Ennen kuin tilaatte hinauksen, ottakaa yhteys Fenniaan. Fennialla on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Jos hinauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Rajoituksia

Autopalveluvakuutus ei korvaa esimerkiksi vahinkoa, joka aiheutuu

 • polttoaineen tai muun käyttövoimana toimivan energian loppumisesta. Rajoitus ei koske henkilö- tai pakettiautoja, joiden ainoa käyttövoima on sähkö.

 • siitä, ettei ajoneuvoa saada käyntiin tai liikkeelle tai siihen ei päästä sisään pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • ajoneuvon avaimen, sen korvaavan laitteen tai koodin katoamisesta tai jäämisestä lukittuun ajoneuvoon taikka sen pariston tyhjentymisestä.

Autopalveluvakuutus ei myöskään korvaa

 • mahdollisia lisäkuluja, jotka aiheutuvat ajoneuvossa olleen omaisuuden tai muiden kuin kuljettajan tai mukana olleiden matkustajien kuljetuksesta

 • vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kuluja, esimerkiksi ansionmenetystä, matka- tai ruokakuluja, puhelimen tai faksin käyttökuluja, tulkin tai kielenkääntäjän palvelujen käytöstä aiheutuneita kuluja tai muita asioidenhoidosta aiheutuneita kuluja

 • kilometrikorvausta ajoneuvon ajamisesta koti- tai määräpaikkakunnalle.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen voi saada, kun ajoneuvolla on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus.

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan (kunkin tässä ominaisuudessaan) välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä riitaisissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvaetua voi käyttää asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa Fenniakaskon voimassaoloalueella.

Oikeusturvaedun voi saada esimerkiksi, jos

 • virallinen syyttäjä vaatii kuljettajalle käräjäoikeudessa rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

 • ostaja kaupanteon jälkeen huomaa, että auton moottori on epäkuntoinen ja vaatii kauppaa purettavaksi.

Molemmissa tilanteissa oikeusturvavakuutus kattaa asianajajan palkkiot ja muut asianajajan käytöstä aiheutuneet kulut ehtojen mukaan.

Vakuutuksen perusteella korvattava enimmäismäärä on 10 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Fennian korvausvelvollisuuden yläraja on kuitenkin puolet tästä enimmäismäärästä, kun kulut ovat syntyneet ennen pääkäsittelyn aloittamista tai kun asia on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä.

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia korvattavista kuluista, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa mainittu euromääräinen vähimmäisomavastuu (300 euroa vuonna 2024).

Rajoituksia

Fenniakaskon oikeusturvavakuutus ei korvaa, jos

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy työhön, ammatinharjoittamiseen tai elinkeino- tai ansiotoimintaan – vakuutus kattaa kuitenkin ajoneuvon omistamiseen ja hallintaan liittyvät asiat

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy liikennelupaan tai liikenteen luvattomaan harjoittamiseen tai kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai ajoneuvon luovuttamiseen kuljettajalle, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai jolta ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen

 • syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle

 • syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikennerikkomusta

 • syyte koskee ajoneuvorikkomusta. Ajoneuvorikkomus voi olla esimerkiksi ajokiellon rikkomus, ajoneuvon katsastamatta jättäminen tai se, että poliisia tai tullivirkailijaa ei päästetä ajoneuvoon tarkastamaan sitä.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos vakuutetun vastapuoli ei ole noudattanut asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä. Rajoitusta ei myöskään sovelleta, jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää.

Vuokra-autovakuutus

Vuokra-autovakuutuksen voi saada yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilöautolle, kun autolla on kolarivakuutus. Sen perusteella maksamme vuokra-auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja niiltä päiviltä, joina omaa ajoneuvoa ei ole voitu käyttää korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi.

Laskemme menetetyiksi käyttöpäiviksi täydet vuorokaudet vahingon sattumispäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on ajokuntoinen. Kun kyseessä on varaosien tai korjauksen odotusaika, menetetyiksi käyttöpäiviksi laskemme kummassakin tilanteessa erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

Lasivakuutuksen perusteella korvattavissa vakuutustapahtumissa menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan lasin vaihdossa yksi päivä. Jos lasi korjataan, menetettyä käyttöpäivää ei synny lainkaan.

Maksamme korvausta, jos

 • ajoneuvo on poissa käytöstä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen perusteella korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi ja

 • näiden vakuutusten perusteella maksettavasta korvauksesta jää maksettavaa vielä vähennysten jälkeen – vähennyksiä ovat esimerkiksi omavastuu ja muut vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaiset vähennykset.

Vuokra-auton kuluina maksamme enintään vakiovarustellun, vakuutuksen ottamisen yhteydessä valitun pienen luokan, keskiluokan tai ison keskiluokan auton vuokrauskulut. Pienen kokoluokan auto on esimerkiksi Toyota Aygo, keskiluokan Ford Focus ja ison keskiluokan Skoda Octavia.

Huomioikaa auton vuokrauksessa

 • Fennialla on oikeus määrätä, mistä auto vuokrataan. Jos vuokraatte auton muusta kuin Fennian nimeämästä vuokraamosta, vuokrauskuluja ei korvata. Ennen auton vuokraamista ottakaa aina yhteys Fennian korvauspalveluihin.

 • Auto on palautettava siihen vuokraamoon tai vuokraustoimipaikkaan, mistä se on vuokrattu. Emme vastaa kuluista, jotka aiheutuvat auton palauttamisesta toiseen vuokraamoon tai vuokraustoimipaikkaan.

Vuokra-autovakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vuokrakuluja maksamme korjauksessa enintään 30 vuorokaudelta ja lunastuksessa enintään 14 vuorokaudelta.

Jos ajoneuvo lunastetaan varkausvakuutuksen vakuutustapahtuman perusteella, maksamme korvausta menetetyiltä käyttöpäiviltä enintään 30 vuorokaudelta. Korvauksen ylärajana lunastuksissa on ajoneuvon käypä arvo ennen vahinkoa.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa poltto- ja voiteluaineista, pysäköintiluvista ja vuokrasopimukseen liitetyistä lisävarusteista tai lisävakuutuksista aiheutuneita kuluja.

Miten korvaukset sovitetaan yhteen vuokra-autovakuutuksessa?

 • Vähennämme korvauksesta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen, joka on liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan suositusten (ohjekorvausten) mukainen.

 • Jos vakuutettu voi saada vuokra-auton kuluista korvausta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella, hänen on täytettävä sijaisauton käyttöselvityslomake autoa vuokratessa.

 • Vakuutettu on velvollinen siirtämään Fennialle oikeutensa korvaukseen, joka maksetaan sijaisauton vuokrauskuluista liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella. Oikeus korvaukseen siirtyy siltä osin kuin vakuutettu voi saada korvausta liikenne- tai vastuuvakuutusyhtiöstä. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan voimassa olevan ohjeen mukaan sijaisauton kuluista korvataan tällä hetkellä enintään 94 prosenttia.

 • Jos vakuutettu ei täytä tässä mainittuja vuokraukseen liittyviä velvoitteitaan, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

 • Jos vakuutettu saa korvausta auton vuokrauskuluista liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella, vuokra-autovakuutus korvaa kuluista vain sen osan, josta vakuutettu ei saa korvausta liikenne- tai vastuuvakuutusten perusteella. Korvattava osa on käyttökulujen säästöä vastaava osuus.

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutuksen voi saada, kun ajoneuvolla on kolarivakuutus. Sen perusteella maksetaan korvausta menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos

 • ajoneuvo on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi poissa käytöstä ja

 • vahinko on sellainen, että korvaamme sen jonkin edellä mainitun esinevakuutuksen perusteella ja maksettavaa jää vielä vähennysten jälkeen – vähennyksiä ovat esimerkiksi omavastuu ja muut vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaiset vähennykset.

Menetetyiksi käyttöpäiviksi laskemme täydet vuorokaudet vahingon sattumispäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on ajokuntoinen. Kun kyseessä on varaosien tai korjauksen odotusaika, menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummassakin tilanteessa erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

Korvausta menetetyiltä käyttöpäiviltä maksamme enintään 33 vuorokaudelta, josta vähennämme omavastuuajan. Jos lunastamme ajoneuvon, maksamme korvausta enintään 17 vuorokaudelta, josta vähennämme omavastuuajan. Korvauksen ylärajana lunastuksissa on ajoneuvon käypä arvo ennen vahinkoa.

Omavastuuaika on kolme vuorokautta, jos omavastuun poistamisesta ei ole erikseen sovittu.

Huutomerkki -ikoni

Jos ajoneuvoa ei ole voitu käyttää vahingon vuoksi (seisonta-aika) ja tästä maksetaan korvausta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella, vähennämme keskeytysvakuutuksen korvauksesta samalta ajalta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen. Keskeytysvakuutus ei korvaa liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella käytetyn sijaisauton polttoainekuluja.

Kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus

Hinauspalveluvakuutuksen voi saada linja-autolle ja yli 5 000 kiloa painavalle kuorma-autolle, joka on vakuutettu kolarivakuutuksella. Kuorma-auton vakuutuksen voimassaoloalueeksi voi valita joko Suomen tai Euroopan Venäjää lukuun ottamatta. Linja-auton vakuutus on voimassa ainoastaan Suomessa.

Mitä hinauspalveluvakuutus korvaa?

Hinauspalveluvakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja, kun keskeytymiseen on ollut syynä ajoneuvon tekninen vika tai tieltä suistuminen.

Korvattavia ovat kulut

 • ajokelvottoman ajoneuvonhinaamisesta lähimpään korjaamoon ja sen perävaunun kuljetuskulut samaan paikkaan,

 • kulut tieltä suistuneen ajoneuvon tai sen perävaunun tielle nostamisesta sekä

 • kulut tielle juuttuneen ajoneuvon hinauksesta paikkaan, josta matka ajoneuvolla voi jatkua.

Hinauskulujen sijasta voidaan korvata tapahtumapaikalla tehdystä vaurion tai vian korjauksesta aiheutuneet matka- ja työkulut enintään hinauskulujen määrään asti.

Lisäksi vakuutus korvaa kuljettajan ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja.

Jos vakuutustapahtuma sattuu Suomessa, maksamme korvausta enintään 2 600 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Kun voimassaoloalue on Eurooppa Venäjää lukuun ottamatta ja vakuutustapahtuma sattuu Suomen ulkopuolella, maksamme korvausta enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Korvausten enimmäismääriin voi sisältyä perävaunun kuljetuskuluja enintään 550 euroa ja kuljettajalle aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja enintään 200 euroa.

Ennen hinauksen tilaamista ottakaa aina yhteys Fenniaan. Meillä on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Jos hinauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, maksamme korvauksen enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Hinauspalveluvakuutuksen omavastuu on 170 euroa.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa esimerkiksi

 • ajoneuvossa tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purku- tai kuljetuskuluja

 • korjatun ajoneuvon tai siihen vahinkohetkellä kytkettynä olleen perävaunun noutokuluja korjaamolta

 • jos polttoaine tai muu käyttövoimana toimiva energia on loppunut.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausvelvollisuuden, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle ulkomailla moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä vastuuvakuutuksen voimassaoloalueella.

 • Vakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot siltä osin kuin näihin maihin laajennettu suomalainen liikennevakuutus ei niitä korvaa.

 • Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessaan.

 • Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa.

Kun ajoneuvolla on kolarivakuutus, Fenniakaskon vakuutukset ovat voimassa

 • Euroopan talousalueella (ETA),

 • Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card (vihreä kortti) -sopimusmaissa sekä

 • kuljetuksissa näiden maiden välillä.

Ilman kolarivakuutusta Fenniakasko on voimassa vain Pohjoismaissa ja näiden maiden välisissä kuljetuksissa, ellei toisin ole sovittu ja vakuutuskirjassa mainittu.

Green Card -sopimusmaat on kerrottu aiemmin tässä esitteessä. Vakuutukset eivät ole voimassa Venäjällä.

Huomioikaa nämä poikkeukset:

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa vihreä kortti -sopimusmaissa (Green Card).

Kuorma-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa Euroopassa Venäjää lukuun ottamatta. Voimassaoloalueeksi voi valita myös vain Suomen.

Linja-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa vain Suomessa.

Jos vakuutetussa ajoneuvossa on koenumerokilvet Traficomin koenumerotodistuksen perusteella tai siirtomerkki Traficomin siirtoluvan perusteella, Fenniakasko on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Vähennykset

Arvonlisävero ja muut maksut

Jos sinä tai yrityksesi olette arvonlisäverolain tai muun lain mukaan oikeutettuja vähentämään tai hakemaan takaisin ajoneuvon ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai maksun, vähennämme korvauksesta veron tai maksun osuuden. Samoin menettelemme, jos sinä tai yrityksesi ette ole velvollisia maksamaan tai ette ole maksaneet kyseistä veroa tai maksua.

Lunastuskorvauksesta vähennämme ajoneuvon käyvän arvon ja jäännösarvon erotuksesta lasketun, arvonlisäveroa vastaavan euromäärän. Näin teemme silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen maksamaan veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä.

Vastaavasti menettelemme myös, kun lunastamme ajoneuvon uusarvon tai laajennetun uusarvon mukaisesti määritellystä arvosta.

Omavastuut

Fenniakaskon esinevakuutusten omavastuu voi vaihdella 200 eurosta 200 000 euroon. Mitä suurempi on omavastuu, sitä pienempi on vakuutusmaksu. Valittu omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Lasivakuutuksen omavastuu on yleensä 200 euroa, jos lasi joudutaan uusimaan kokonaan. Lasin korjauksessa ei ole omavastuuta.

Osamaksu- ja leasingvakuutuksessa korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on samansuuruinen kuin omavastuu siinä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutuksessa, jonka korvauksesta vähennetyn tai evätyn osan osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa.

Lisäomavastuut

Huomioi seuraavat tilanteet, joissa vähennämme vahingon määrästä lisäomavastuun:

 • Kun esinevahinko sattuu Pohjoismaiden ulkopuolella, vähennämme vahingon määrästä kaksinkertaisen perusomavastuun. Kaksinkertaista perusomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä lasivakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta.

 • Vähennämme vahingon määrästä vakuutuskirjassa mainitun lisäomavastuun perusomavastuiden ja muun lisäomavastuun lisäksi, kun varkausvakuutuksen tai vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksen

  • vakuutustapahtuma on sattunut Albaniassa, Azerbaidžanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Iranissa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa ja

  • vakuutuksen kohteena on henkilö- tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mopoauto, sähköpyörä tai muu kevyt sähköinen liikkumisväline, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä, moottorikelkka tai matkailuauto.

 • Jos vähintään 10 000 kiloa painavaa työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai sillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja eikä siihen ole asennettu toimintakuntoista automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennämme vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden omavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu.

  • Automaattisen palonsammutusjärjestelmän on oltava Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevien ohjeiden FA 127: 16 ja FA 127 B-liite mukainen.

  • Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit.

  • Palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemian teollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

 • Jos vähintään 15-paikkaiseen linja-autoon ei ole asennettu automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennämme vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuun.

  • Lisäomavastuuta ei vähennetä, jos linja-auto on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.1.2015.

  • Automaattisen palonsammutusjärjestelmän on oltava Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevan ohjeen FK-128: 2014 - 06 mukainen.

  • Jos linja-auto on otettu käyttöön 1.1.2018 tai sen jälkeen, ohjeessa FK-128: 2014 – 06 määritetyn palosammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

 • Kun moottorityökone tai traktori vajoaa suohon, vähennämme kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden omavastuiden lisäksi 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, enintään kuitenkin 10 000 euroa.

 • Kun vahingon syynä on ajoneuvon, sen osan tai ajoneuvossa olevan kuorman osuminen yläpuolella olevaan esteeseen ja vakuutettuna on kuorma-auto, perävaunu, linja-auto tai moottorityökone, vähennämme kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, enintään kuitenkin 10 000 euroa.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksessa on perusomavastuun lisäksi vakuutuskirjassa mainittu prosenttimääräinen lisäomavastuu.

Esimerkki omavastuiden vähentämisestä

Autoosi murtaudutaan Virossa, ja murtovaurioiden korjauskulut ovat 2 300 euroa. Varkausvakuutuksen perusomavastuu on 200 euroa, ja vakuutuskirjassa mainittu lisäomavastuu on 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 510 euroa.

Koska vakuutustapahtuma on sattunut Pohjoismaiden ulkopuolella, vähennämme korvauksesta kaksinkertaisen perusomavastuun eli 400 euroa. Lisäksi vähennämme korvauksesta lisäomavastuun vähimmäismäärän 510 euroa. Omavastuuvähennykset ovat yhteensä 910 euroa.

Maksamme korvausta varkausvakuutuksen perusteella 1 390 euroa (kulut 2 300 – omavastuut 400 + 510).

Kun korvausta maksetaan useasta esinevakuutuksesta

Kun vahinko korvataan kahden tai useamman Fenniakaskon esinevakuutuksen perusteella, vähennämme korvauksesta omavastuut vain siitä vakuutuksesta, jonka omavastuiden yhteenlaskettu määrä on suurin.

Vähennämme omavastuut ja teemme muut vähennykset peräkkäisinä laskutoimituksina vahingonmäärästä tässä järjestyksessä:

 1. arvonlisävero ja muut maksut

 2. kiinteä euromääräinen omavastuu

 3. korvauksen mahdollinen alennus

 4. prosenttimääräinen lisäomavastuu.

Hyvitystä ajalta, jonka ajoneuvo on tilapäisesti poissa liikenteestä

Liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta on kerrottu tarkemmin liikennevakuutuksen esittelyn yhteydessä.

Liikennekäytöstä poiston aikana sattuneista vahingoista ei makseta korvausta, ellei vakuutus ole ollut voimassa. Ilman eri ilmoitusta vakuutetun ajoneuvon liikennekäytöstä poiston aikana voimassa ovat vain ilkivalta-, palo-, varkaus- ja osamaksu- ja leasingvakuutus.

Huutomerkki -ikoni

Kun ajoneuvo on poissa liikennekäytöstä, hyvitämme tämän niiden vakuutusten maksuissa, jotka eivät ole voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.

Vakuutusmaksun perusteita

Määritämme vakuutusmaksun vuosittaisen perustarkistuksen sekä korvaussuhteen perusteella. Korvaussuhteeseen vaikuttavat vakuutuskauden aikana yrityksen ajoneuvojen vapaaehtoisten vakuutusten perusteella maksetut korvaukset.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutukseen ei siis sovelleta bonusjärjestelmää.

Perustarkistuksessa muutamme vakuutusmaksua niin, että se vastaa korvausmenoa ja yleistä kustannuskehitystä. Yleisellä kustannuskehityksellä tarkoitetaan palkkojen, varaosien, sairaanhoitokulujen ja muiden vahinkojen hoitoon liittyvien kulujen muutosta.

Korvaussuhde saadaan vertaamalla yrityksen ajoneuvojen vapaaehtoisten vakuutusten korvausmenoa näiden vakuutusten verottomaan vakuutusmaksuun. Korvaussuhde sijoitetaan korvaussuhdetaulukkoon, josta saadaan maksun muutosprosentti seuraavalle vakuutuskaudelle.

Esimerkki korvaussuhdetaulukosta

Korvaussuhde (kaikki samaan ryhmäsopimukseen kuuluvat vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset)
Muutos seuraavan vakuutuskauden ajoneuvovakuutusten maksuun
0–49 %
-7 % perustarkistetusta maksusta
50–65 %
perustarkistus
66–75 %
+8 % perustarkistettuun maksuun
76–90 %
+16 % perustarkistettuun maksuun
91–100 %
+25 % perustarkistettuun maksuun

Jos korvaussuhde on yli 100 prosenttia, seuraavan vakuutuskauden vakuutusmaksun korotuksesta sovitaan erikseen.

Korvaussuhde lasketaan vuosittain

Laskemme vakuutusmaksun aina kunkin vakuutuskauden vaihtuessa. Ensimmäisen kerran korvaussuhde vaikuttaa vakuutusmaksuun, kun vakuutus on ollut voimassavähintään 240 päivää.

Jos yritykselläsi on ollut liikennevakuutus Fenniassa aikaisemmin, sen voimassaoloaika lasketaan mukaan.

Tähän osioon olemme koonneet esine- ja varallisuusvakuutusten tärkeimpiä suojeluohjeita ja rajoituksia sekä käytännön ohjeita vahinkojen selvittelyn ja vakuutuksen irtisanomisen varalle.

Tutustu tämän esitteen lisäksi Fenniakaskon ja liikennevakuutuksen vakuutusehtoihin ja tuotekuvauksiin. Löydät ehdot verkkosivuiltamme osoitteesta www.fennia.fi, jos haluat tutustua niihin etukäteen.

Kun olet tehnyt vakuutussopimuksen, saat Fennialta vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot. Tutustu niihin tämän tuote-esitteen lisäksi. Niin tiedät tarkasti vakuutusturvasi laajuuden sekä oikeutesi ja velvollisuutesi vakuutuksenottajana ja vakuutettuna.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Perimme jokaisesta paperisena lähetetystä laskusta kulloinkin voimassa olevan toimitusmaksun. Maksua emme peri e-laskusta tai pelkkää liikennevakuutusmaksua koskevasta laskusta.

Fennialla on oikeus periä korvaus maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä Yritysajoneuvojen ryhmävakuutusta tai edellyttää, että ensimmäinen vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Tärkeimpiä suojeluohjeita

Suojeluohjeiden noudattaminen on tärkeää, sillä niiden noudattamatta jättäminen vaikuttaa maksettavaan korvaukseen.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä.

Ajoneuvon ajaminen

 • Ajoneuvon kuljettajalla on oltava kuljettamansa ajoneuvon ajo-oikeus. Se voi olla ajoneuvon ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi varmistamatta hänen henkilöllisyyttään ja voimassa olevaa ajo-oikeutta.

 • Ajoneuvoa ei saa luovuttaa kuljetettavaksi henkilölle, joka on alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen.

 • Ajoneuvoa ei saa kuljettaa ajokykyyn vaikuttavien lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Ajoneuvoa ei saa ajaa henkilö, jolta puuttuu siihen tarvittavat edellytykset sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä (tieliikennelaki, 17 §).

 • Radio- tai televisiovastaanotinta, muuta äänen- tai kuvantoistolaitetta, viestintälaitetta tai muuta elektronista laitetta ei saa käyttää ajon aikana siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muutoin häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessään.

 • Ammattiliikenteessä ajoneuvon kuljettajan on noudatettava häntä koskevia tieliikennelain, työaikalain, ajo- ja lepoaika-asetuksen, ajopiirturiasetuksen ja AETR-sopimuksen säännöksiä sekä muita asiaa koskevia säännöksiä kuljettajien ajo- ja lepoajoista sekä ajopiirturin käytöstä. Vakuutuksenottajan on ohjeistettava kuljettajia ja valvottava, että kuljettajat noudattavat näitä säännöksiä.

Avainten säilyttäminen

 • Ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei saa säilyttää näkyvillä eikä sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa.

 • Ajoneuvon avaimissa ei saa olla ajoneuvon tai sen omistus- tai hallintasuhteisiin liittyviä yksilöintitietoja, kuten rekisteritunnusta tai omistajan tai haltijan nimeä tai osoitetta.

Ajoneuvon kunto ja ajonneuvosta huolehtiminen

 • Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai ajoneuvon muiden osien lämmitykseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää vain tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä laitteita. Laitteet on asennettava ja kytkettävä laitteen ja ajoneuvon valmistajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 • Ajoneuvoa ei saa pysäköidä, eikä sitä tai sen varusteita saa jättää sellaiseen paikkaan, jossa ne voivat olla varkauden, vahingonteon tai muun rikoksen kohteena valvonnan tai riittävän silmälläpidon puuttumisen vuoksi.

 • Ajoneuvoa ei saa jättää tien varrelle, pysäköintipaikalle tai muulle alueelle siten ja niin pitkäksi ajaksi, että se kiinnittää sivullisen huomiota tai vaikuttaa hylätyltä. Jos ajoneuvo on jäänyt vahingon vuoksi tien varrelle, ajoneuvo on kuljetettava välittömästi korjaamolle tai muuhun turvalliseen paikkaan.

 • Ajoneuvon on oltava kunnoltaan sitä koskevien säännösten mukainen. Sitä on myös säilytettävä ja suojeltava hyvin.

Paloturvallisuudesta huolehtiminen

 • Konepellin ja moottorin välistä tilaa ei saa peittää millään peitteellä.

 • Jos ajoneuvoa korjataan tai muuten käsitellään hitsaamalla tai tekemällä muuta tulityötä, ajoneuvon verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta. Lisäksi korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava vartiointi ja alkusammutuskalusto.

 • Kokonaan tai osittain sähkökäyttöisen ajoneuvon lataus pitää suorittaa ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Irrallinen ajoakkujen latausjohto on irrotettava latauksen jälkeen sekä autosta että pistorasiasta. Sitä ei saa säilyttää maassa, ulkona tai lattialla.

 • Ajoneuvon säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen. Siellä ei esimerkiksi saa säilyttää palavia nesteitä, käyttää avotulta eikä tupakoida.

 • Palovaarallisia materiaaleja kuljetettaessa, kuormattaessa tai muuten käsiteltäessä on huolehdittava siitä, ettei materiaalia pääse ajoneuvon rakenteisiin ja aiheuta paloriskiä.

  • Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit.

Ajoneuvon käyttäminen

 • Ajoneuvossa olevaa ajovakauden hallintajärjestelmää tai luistonestojärjestelmää ei saa kytkeä pois päältä.

 • Kun tukijaloin varustettuja kippaavia ajoneuvoja, perävaunuja tai nostureita käytetään työsuoritukseen, ennen työsuorituksen aloittamista on varmistettava maaperän kantavuus. Ajoneuvon kaatumisen estämiseksi ajoneuvossa on käytettävä tukijalkoja työsuorituksen edellyttämällä tavalla.

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai jättää se kokonaan maksamatta, jos hänen törkeä huolimattomuutensa on aiheuttanut vakuutustapahtuman. Sama pätee, jos hänen alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt mainitaan vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovelletaan samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki: samastaminen vahinkotilanteessa

Auton omistaja lainaa autonsa tuntemalleen henkilölle, joka menee ravintolaan ja ravintolaillan päätteeksi suistuu autolla tieltä. Lainaaja tuomitaan törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Koska lainaaja samastetaan auton omistajaan, omistaja ei saa autolle aiheutuneista vahingoista korvausta ajoneuvovakuutuksen perusteella, vaikka lainaaja oli lainaushetkellä selvin päin.

Osallistu vahingon selvittelyyn

Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti jokaisen vahinkoon osallisen on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn onnettomuuspaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Ilmoita viranomaisille

Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen sekä vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksen vakuutustapahtumasta on ilmoitettava heti poliisille. Asianomistajarikoksesta on vaadittava rangaistusta, eikä rangaistusvaatimusta saa peruuttaa. Jos ilmoitus tai rangaistusvaatimus jätetään tekemättä, tämä otetaan huomioon Fennian korvausvastuuta ratkaistaessa.

Toimi näin vahinkotilanteessa

Jos vahinko sattuu, löydät ajantasaiset toimintaohjeet ja vahinkopalvelut osoitteesta fennia.fi. Fennia Autoapu 24h -palvelu on apunasi vuorokauden ympäri, jos tarvitset apua tien päällä. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun vahinko on sattunut.

Vuokra-autovakuutuksessa Fennialla on oikeus määrätä vuokra-auton vuokralleantaja. Kun vahingon satuttua tarvitset vuokra-autoa, ota yhteyttä Fennian Autoapu 24h -palveluun.

Korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvaushakemus on joka tapauksessa tehtävä kymmenen vuoden kuluessa

 • vakuutustapahtumasta tai

 • jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvaushakemukseen.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa! Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingonaiheuttajan henkilöllisyys.

Sovi vaurioituneen ajoneuvon tarkastuksesta ennen korjausta

Fennian edustajalle on annettava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet ennen korjausta.

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Ikoni - idea

Tarkistuta ajoneuvon vauriot Fennian kumppanikorjaamolla. Toimintaohjeet auton toimittamiseksi vauriotarkastukseen saat osoitteesta fennia.fi/vahingot.

Korvauspäätökseen tai muuhun päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Liikennevahinkoasioissa ratkaisusuosituksia antaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunta päätösten muutoksenhakuohjeissa tarkemmin kerrotuin tavoin (www.liipo.fi ).

Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja. Muutokset tulevat voimaan uuden vakuutuskauden alkaessa ja niitä sovelletaan kaikkiin ryhmävakuutuksella vakuutettuihin ajoneuvoihin riippumatta siitä, milloin ajoneuvo on tullut ryhmävakuutuksen piiriin.

Jos ryhmävakuutuksen myöntämisen edellytykset eivät vakuutusta tehtäessä voimassaolleiden Fennian määrittelemien vastuuvalintaohjeiden mukaan enää täyty, Fennialla on oikeus muuttaa ryhmävakuutukseen sisältyvä liikennevakuutus kunkin vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon yksilölliseksi liikennevakuutukseksi vakuutuskauden vaihtuessa.

Tätä ehtokohtaa ei sovelleta kuluttajaan tai kuluttajaan rinnastettavaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön.

VAKUUTUSYHTIÖN TOIMILUPA, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian työsuhteessa olevan myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 720 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet