Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysajoneuvojen ryhmävakuutukset - tuote-esite
Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus-esite

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutukset - tuote-esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Liikennevakuutus | Fenniakasko

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksella voit vakuuttaa kaikki yrityksesi liikennevakuutettavat ajoneuvot – yhdellä vakuutuskirjalla. Ryhmävakuutus sisältää liikennevakuutuksen ja Fenniakaskon.

Kerromme tässä tuote-esitteessä Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen sisällöstä, tärkeimmistä rajoituksista ja korvausperiaatteista sekä vakuutuksenottajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kaikki vakuutustapahtumat, korvattavat vahingot rajoituksineen ja suojeluohjeet ovat vakuutusehdoissa.

Liikennevakuutuslain mukaan kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla on oltava liikennevakuutus.

Vapaaehtoiset vakuutukset täydentävät liikennevakuutuksen antamaa turvaa. Ne korvaavat omille ajoneuvoille sattuneita vahinkoja, joita lakisääteinen liikennevakuutus ei korvaa.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen vapaaehtoisiin vakuutuksiin sovelletaan Fenniakaskon vakuutusehtoja.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen etuja

 • Kaikki yrityksen liikennevakuutettavat ajoneuvot vakuutetaan omina ryhminään.

 • Vakuutuskauden aikana hankitut ja rekisteröidyt ajoneuvot liitetään ajoneuvoryhmiin.

 • Kaikkien yrityksen liikennevakuutettavien ajoneuvojen vakuutusturva on samassa vakuutuskirjassa.

Yksityiskohtaisemmat tiedot vakuutuksen laajuudesta ja eri osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista ovat liikennevakuutuslaissa, vakuutussopimuslaissa ja Fennian liikennevakuutusehdoissa.

Moottoriajoneuvo on tarkoitettu kulkemaan mekaanisella voimalla maata, mutta ei raiteita pitkin. Moottoriajoneuvona pidetään myös kytkettyä tai irrallista perävaunua.

Liikennevakuutuslaissa on erikseen mainittu ne ajoneuvot, joita ei tarvitse vakuuttaa liikennevakuutuksella. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkuupuimurit ja muut sadonkorjuulaitteet. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamista liikennevahingoista voi hakea korvausta Liikennevakuutuskeskukselta. Muun niiden käyttöön liittyvän vahingonkorvausvelvollisuuden varalta voit ottaa vastuuvakuutuksen.

Moottoriajoneuvo on liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä ja tarvitsee liikennevakuutuksen myös silloin, kun sitä käytetään esimerkiksi yksityisellä tiellä, piha-alueella tai jäällä.

Liikennevakuutus korvaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Maksamme korvaukset liikennevakuutuslain ja sen perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti. Korvaus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) 5. luvun §:ien 2, 2 a–2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 7 ja 8 sekä 7. luvun 3 §:n mukaan.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella korvataan sellaiset ajoneuvossa mukana olleille aiheutuneet henkilövahingot ja ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka ovat aiheutuneet moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Jos moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon tai raideliikenneajoneuvoon, vahinko korvataan ensiksi mainitun ajoneuvon liikennevakuutuksen perusteella vain, jos vahinko on aiheutunut sen

 • omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta (huolimattomuudesta)

 • liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista

 • puutteellisesta kunnosta tai virheellisestä kuormauksesta.

Liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle, siihen kiinteästi kytketylle toiselle ajoneuvolle taikka näissä oleville tavaroille tai kuormalle aiheutuneita vahinkoja.

Tutustu ensin liikennevakuutukseen. Sen jälkeen osaat paremmin arvioida yrityksesi ajoneuvojen vapaaehtoisen turvan tarpeen.

Korvattavat henkilövahingot

Henkilövahinkoina korvataan sairaanhoitokulut ja vahingosta aiheutuneet muut kulut. Fennialla on pääsääntöisesti oikeus valita hoitolaitos, jossa hoito annetaan.

Lisäksi maksetaan korvausta

 • ansionmenetyksestä

 • kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta

 • pysyvästä haitasta sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Vahingonkärsineellä saattaa olla oikeus myös liikennevakuutuksen hoitotukeen, vaatelisään tai kuntoutukseen. Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut korvataan kohtuulliseen määrään asti. Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta liikennevakuutuksen korvaus sovitetaan yhteen muiden lakisääteisten korvausten kanssa.

Korvattavat omaisuusvahingot

Ajoneuvon korjauskulut tai sen lunastus

Moottoriajoneuvon vaurioitumisesta on sen omistajalla oikeus saada korvauksena korjauskulut. Jos ajoneuvoa ei voida kohtuullisin kuluin korjata, maksetaan lunastuksena ajoneuvon käypää arvoa vastaava korvaus, jolloin vaurioitunut ajoneuvo luovutetaan Fennialle. Ajoneuvon arvon alentumista ei korvata.

Seisonta-ajan korvaus

Seisonta-ajan korvaus maksetaan moottoriajoneuvon korjausajalta joko liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan vahvistamien suositusten (ohjekorvausten) mukaan tai todellisen menetyksen perusteella.

Muut omaisuusvahingot

Muista kuin moottoriajoneuvoihin kohdistuneista omaisuusvahingoista korvataan korjauskulut tai tuhoutuneen esineen käypä arvo.

Tärkeimpiä rajoituksia

 1. Vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksen perusteella, jos moottoriajoneuvoa ei ole käytetty liikenteeseen.

  Moottoriajoneuvoa ei käytetä liikenteeseen esimerkiksi silloin, kun

  • sitä käytetään liikenneväylien ulkopuolella olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen

  • se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä esimerkiksi korjaamossa, pesuhallissa tai muussa tällaisessa paikassa

  • sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin tai kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

 2. Liikennevakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka on kohdistunut

  • kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka tekee tässä tarkoitettua työtä

  • kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana sen kohteena olevaan omaisuuteen taikka tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon

  • liikenneväylällä valvonnatta olleeseen muuhun eläimeen kuin poroon, ellei ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja ole tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa

  • tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen tai ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan omistamaan tai muutoin hallinnassa olevaan omaisuuteen.

   Liikennevakuutus korvaa kuitenkin muun matkustajan kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan yllä tai mukana olleisiin vaatteisiin tai henkilökohtaisiin käyttöesineisiin kohdistuneita vahinkoja.

Omaisuuteen kohdistuneesta liikennevahingosta maksetaan yhteensä korvausta enintään 5 000 000 euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohti.

Vahingonkärsineen oma menettely voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi rattijuopumus ja ajoneuvon anastus.

Moottoriajoneuvon liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen (ETAn) valtioissa.

Nämä valtiot ovat:

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Liikennevakuutus kattaa sen ETA-valtion lainsäädännön mukaisen vakuutusturvan, jossa vahinko sattui, tai Suomen liikennevakuutuslain mukaisen vakuutusturvan, jos se on tätä parempi.

ETAn valtioissa sattuvien vahinkojen lisäksi liikennevakuutus kattaa ETAn ulkopuolella, välittömällä matkalla ETAn jäsenvaltiosta toiseen suomalaisille tai muille ETAan kuuluvien maiden kansalaisille tai heidän ajoneuvoilleen aiheutuneet vahingot.

Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt voi valita, että Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa aiheutunut liikennevahinko korvataan Suomen lain mukaan, vaikka vahinko lainvalintaa koskevien säännösten mukaan tulisi korvattavaksi muun lain mukaan.

Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ilman eri toimia ETAn alueen lisäksi näissä maissa:

 • Iso-Britannia, Monaco, Pohjois-Irlanti, San Marino, Sveitsi, Vatikaani.

Lisäksi suomalainen liikennevakuutus on erillisellä todistuksella, ns. vihreällä kortilla (Green Card) voimassa näissä maissa:

 • Albania, Andorra, Azerbaidzan, Bosnia-Hertsegovina, Makedonia F.Y.R.O.M., Marokko, Moldova, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä. Vihreän kortin myöntämistä näihin maihin harkitaan tapauskohtaisesti erikseen, eikä Green Cardia välttämättä myönnetä olemaan voimassa kaikissa mainituissa maissa.

Vihreän kortin (Green Card) saat meiltä Fenniasta. Ota kortti mukaan aina, kun matkustat ajoneuvollasi Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Kun matka suuntautuu ulkomaille

Kannattaa aina selvittää vakuuttamisvelvollisuus, vakuutusturvan laajuus ja korvausten mahdolliset enimmäismäärät ja harkita lisäturvaa henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun välttämiseksi.

Suomalainen liikennevakuutus on vihreän kortin (Green Card) sopimuksen perusteella voimassa Venäjällä, jos Fennia on myöntänyt vihreän kortin sinne.

Liikennevakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan Fennian maksuperusteiden mukaan. Esimerkiksi henkilöauton vakuutusmaksuun vaikuttavat sylinteritilavuus, käyttötarkoitus ja kotikunta.

Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on aina vähintään vakuutusehdoissa mainittu minimimaksu.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä.

Maksun viivästyessä Fennia perii korvauksen maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi vaatia, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutusmaksun perusteita

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää.

Vuosittaisen perustarkistuksen lisäksi vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutuskauden aikana yrityksen ajoneuvojen liikennevakuutusten perusteella maksetut korvaukset ja jatkuvat henkilövahinkojen korvaukset (viiden vuoden sääntö).

Perustarkistus tarkoittaa sitä, että vakuutusmaksu muutetaan vastaamaan korvausmenoa ja yleistä kustannuskehitystä. Yleisellä kustannuskehityksellä tarkoitetaan palkkojen, varaosien, sairaanhoitokulujen ja muiden vahinkojen hoitoon liittyvien kulujen muutosta.

Korvaussuhde saadaan vertaamalla yrityksen ajoneuvojen liikennevakuutusten korvausmenoa yrityksen verottomaan liikennevakuutusmaksuun. Korvaussuhde sijoitetaan korvaussuhdetaulukkoon, jonka mukaan lasketaan muutos seuraavan vakuutuskauden vakuutusmaksuun.

Eläkkeisiin ja muihin pitkäaikaisiin, jatkuviin korvauksiin sovelletaan viiden vuoden sääntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkuvat korvaukset otetaan huomioon korvaussuhdetta laskettaessa viisi kalenterivuotta vakuutustapahtuman sattumisvuodesta lähtien.

Esimerkki korvaussuhdetaulukosta

Korvaussuhde (kaikki samaan ryhmäsopimukseen kuuluvat liikennevakuutukset)
Muutos seuraavan vakuutuskauden liikennevakuutusmaksuun
0–35 %
-7 % perustarkistetusta maksusta
36–49 %
-3 % perustarkistetusta maksusta
50–67 %
perustarkistus
68–85 %
+8 % perustarkistettuun maksuun
86–100 %
+16 % perustarkistettuun maksuun

Jos korvaussuhde on yli 100 %, seuraavan vakuutuskauden liikennevakuutusmaksun korotuksesta sovitaan erikseen.

Korvaussuhde lasketaan vuosittain

Vakuutusmaksuun vaikuttavat sekä perustarkistus että korvaussuhdekerroin. Näihin perustuva vakuutusmaksu lasketaan aina kunkin vakuutuskauden vaihtuessa. Ensimmäisen kerran korvaussuhde vaikuttaa vakuutusmaksuun, kun vakuutus on ollut voimassa vähintään 240 päivää. Jos asiakkaalla on ollut aikaisemmin liikennevakuutus Fenniassa, sen voimassaoloaika lasketaan mukaan.

Hyvitystä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut tilapäisesti poissa liikenteestä

Ajoneuvon haltija tai omistaja voi tehdä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ilmoituksen ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta. Liikennekäytöstä poiston aikana ajoneuvosta ei tarvitse maksaa liikennevakuutusmaksua. Vakuutusmaksu hyvitetään koko siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut poissa liikennekäytöstä.

Liikennekäytöstä poisto on aina voimassa toistaiseksi eikä poiston yhteydessä voi ilmoittaa, koska ajoneuvo otetaan jälleen käyttöön. Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin sen ottamisesta takaisin liikennekäyttöön on tehty ilmoitus rekisteriviranomaiselle.

Liikennekäytöstä poisto ja liikennekäyttöön otto ovat maksullisia rekisteröintitapahtumia. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Fennian tai Traficomin sähköisiä palveluja käyttäen tai katsastusasemalla.

Ajoneuvon rekisteritietojen muutoksista, kuten omistajan- tai haltijanvaihdoksista, on ilmoitettava liikenneasioiden rekisteriin myös sinä aikana, kun ajoneuvo on liikennekäytöstä poistettuna.

Korotettu vakuutusmaksu

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on maksettava Fennialle korotettua vakuutusmaksua, jos ajoneuvoa on liikennekäytöstä poiston aikana käytetty liikenteessä. Vakuutusmaksuun verrattuna korotus on kolminkertainen.

Jos liikenteessä tavataan liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo, poliisi toteaa ajoneuvon olevan käyttökiellossa ja estää ajoneuvon käytön ottamalla rekisterikilvet pois. Ajoneuvolle määrätään jälkiverotuksena ajoneuvovero lisäveroineen.

Ryhmävakuutukseen liitettävän ajoneuvon vakuutus tulee voimaan siitä päivästä, joka on vakuutushakemuksessa ilmoitettu vakuutuksen alkamispäiväksi, ellei toisin ole sovittu. Liikennevakuutus ei voi alkaa takautuvasti.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus päättyy.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa liikennevakuutuksen vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein.

Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa rekisteriin merkittävän ajoneuvon liikennevakuutus, kun hänen vakuuttamisvelvollisuutensa päättyy tai keskeytyy liikennekäytöstä poiston ajaksi, tai kun hän siirtää vakuutuksen toiseen vakuutusyhtiöön. Liikennevakuutus voidaan irtisanoa myös silloin, kun ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus vakuutusyhtiölle ja poliisille.

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa kirjallisesti liikennevakuutuksen, kun ajoneuvoa, jota ei tarvitse merkitä rekisteriin, ei käytetä liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä.

Liikennevakuutuksen irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös

Traficomin, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön Fennialle tekemä ilmoitus siitä, että

 1. ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimella (esim. myynti) uudelle omistajalle

  Päättyneen vakuutuksen perusteella korvataan myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä, jos ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ei ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

 2. ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä

  Jos ajoneuvoa kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, sille on otettava liikennevakuutus. Vakuutuksenottajan on vakuutuksen pitämiseksi voimassa ilmoitettava siitä Fennialle.

Liikennevakuutuslain mukaisesti Liikennevakuutuskeskus korvaa vakuuttamattoman moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot.

Rajoituksia

Vakuuttamattoman ajoneuvon matkustajana olleelle omistajalle ja haltijalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata.

Kuljettajalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata, jos hän tiesi, ettei ajoneuvolla ole liikennevakuutusta.

Vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu

Moottoriajoneuvon omistaja tai haltija, jolla ei ole ollut liikennevakuutusta omistus- tai hallinta-ajallaan, on velvollinen maksamaan Liikennevakuutuskeskukselle jälkikäteen vakuutusmaksua vastaavan maksun ja kolminkertaista vakuutusmaksua vastaavan laiminlyöntimaksun.

Ostettaessa rekisteröityä ajoneuvoa on syytä tarkistaa, että myyjä on sama kuin rekisteriin merkitty omistaja ja että myyntipäiväksi merkitään kaupantekopäivä. Näin vältytään mahdolliselta vakuutusmaksua vastaavalta maksulta ja laiminlyöntimaksulta, ja edellisen omistajan vakuutusyhtiön vastuu jatkuu seitsemän päivää seuraavan omistajan hyväksi.

Jos ajoneuvo kuitenkin ostetaan muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta, on ajoneuvoa rekisteröitäessä toimitettava selvitykset väliomistajista ja omistusoikeuden siirroista joko katsastustoimipaikkaan tai Traficomille.

Omistusoikeuden ja -suhteiden selvittäminen voi olla jälkikäteen hankalaa ja siitä voi aiheutua vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun vaatiminen myös aikaisempien omistajien omistusajalta. Jos ajoneuvo ostetaan väliomistajalta, kannattaa vakuuttaa ajoneuvo ostopäivästä alkaen, koska väliomistajalla ei välttämättä ole ollut liikennevakuutusta.

Palvelunumeromme

Liikennevakuutukseen ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyvää neuvontaa saa soittamalla palvelunumeroihimme

 • 010 19 5030, liikennevakuutukset

 • 010 19 5031, liikennevahingot.

Soitto näihin numeroihin maksaa kotimaan lankaverkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran.

Yritysajoneuvojen Fenniakasko on ryhmävakuutus. Se koostuu valitsemistasi vapaaehtoisista vakuutuksista. Tässä tuote-esitteessä kerromme vakuutusten keskeisen sisällön ja tärkeimmät rajoitukset. Kaikki vakuutustapahtumat, korvattavat vahingot rajoituksineen ja suojeluohjeet ovat vakuutusehdoissa.

Vakuutukset on ehdoissa jaoteltu esine- ja varallisuusvakuutuksiin. Esinevakuutukset korvaavat erilaisia omalle ajoneuvolle aiheutuneita esinevahinkoja. Varallisuusvakuutukset ovat täydentäviä vakuutuksia, joita saa vain tiettyjen esinevakuutusten yhteydessä.

Esinevakuutuksia ovat kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, osamaksu- ja leasingvakuutus sekä vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus.

Kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutukseen sisältyy uusarvoehto, kun vakuutettuna on henkilöauto, matkailuauto, -perävaunu tai moottoripyörä – sekä laajennettu uusarvoehto, kun vakuutettuna on yksityiskäyttöön rekisteröity henkilöauto.

Kolarivakuutuksella vakuutettu muu ajoneuvo kuin sähköpolkupyörä on aina vakuutettu myös osamaksuja leasingvakuutuksella ilman eri sopimusta.

Kun kyseessä on henkilö -tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mönkijä, moottorikelkka, mopoauto, matkailuauto tai matkailuperävaunu, Fenniakaskon esinevakuutukset kattavat myös ajoneuvon myyntihintaan uutena sisältyvät vakiovarusteet sekä ajoneuvoon kiinteästi asennetut ja sen käyttöön olennaisesti liittyvät lisävarusteet 3 500 euroon, ja eri sopimuksesta suurempaankin vakuutusmäärään asti.

Taksien ja invataksien lisävarusteet sisältyvät Fenniakaskoon 7 000 euroon asti.

Lisävarusteiden enimmäiskorvausmäärät sisältävät arvonlisäveron.

Rajoituksia

Fenniakasko ei kata esimerkiksi koristemaalauksia tai -teippauksia, tiedostoja, ohjelmistoja tai tallenteita eikä moottoripyörien, -kelkkojen, mönkijöiden, mopojen tai sähköpolkupyörien radioita, kameroita taikka soitin- tai kuvantoistolaitteita. Fenniakasko ei kata myöskään kokonaan tai osittain sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemia eikä puhelimia, lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää, ajoneuvoon kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai kypärään liitettyä kypäräpuhelinta.

Varallisuusvakuutukset täydentävät esinevakuutuksia. Niitä ovat autopalvelu-, oikeusturva-, vuokra-auto-, keskeytys-, kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus sekä moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus.

Autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen voi saada, kun ajoneuvolla on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus.

Vuokra-auto-, keskeytys-, kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutuksen ja moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen voi saada, kun ajoneuvolla on kolarivakuutus.

Voimassaoloalueet

Kun ajoneuvolla on kolarivakuutus, Fenniakaskon vakuutukset ovat voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja Venäjää lukuun ottamatta Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card (vihreä kortti) -sopimusmaissa sekä kuljetuksissa näiden maiden välillä. Jos voimassaoloalueesta sovitaan toisin, on poikkeus voimassa vain, jos se on mainittu vakuutuskirjassa.

Ilman kolarivakuutusta Fenniakasko on voimassa vain Pohjoismaissa ja näiden maiden välisissä kuljetuksissa, ellei toisin ole sovittu ja vakuutuskirjassa mainittu.

Poikkeukset

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa vihreä kortti -sopimusmaissa (Green Card) ja rajoitetusti Venäjällä. Venäjällä vakuutus kattaa vain vakuutetussa ajoneuvossa olleille matkustajille aiheutettuja henkilövahinkoja.

Kuorma-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa Euroopassa Venäjää lukuun ottamatta. Voimassaoloalueeksi voi valita myös vain Suomen.

Linja-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa Suomessa.

Jos vakuutettuna on ajoneuvo, johon on kiinnitetty koenumerokilvet Traficomin koenumerotodistuksen perusteella tai siirtomerkki Traficomin siirtoluvan perusteella, vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Esinevakuutukset korvaavat – kukin vakuutusehtojensa mukaan – vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, vaurioituneen ajoneuvon tielle nostamisesta aiheutuneet kulut ja hinauksen tai kuljetuksen lähimpään korjaamoon.

Rajoituksia

Esinevakuutukset eivät korvaa

 • arvonalennusta

 • korjauksen yhteydessä tehtyä muutos- tai parannustyötä

 • polttoainetta

 • kokonaan tai osittain sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemia

 • ajoneuvon korjaamolle ajamisesta tai viemisestä aiheutuneita kuluja, työtä tai ajanhukkaa

 • esinevahingon yhteydessä syntynyttä varallisuusvahinkoa, esimerkiksi ajoneuvoveroa.

Kolarivakuutus

Kolarivakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneen välittömän vahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma.

Esimerkkejä korvattavista vakuutustapahtumista

Kolarivakuutus korvaa vahingon, jos törmäät toiseen autoon tai kiinteään esteeseen taikka suistut tieltä.

Rajoituksia

Kolarivakuutus ei esimerkiksi korvaa, kun

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvolla osallistutaan kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajetaan muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu

 • vahinko aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • vahinko on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • kyseessä on moottoririkko tai ruostumisesta aiheutunut vaurio

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena. (Useimmille näistä riskeistä on Fenniakaskossa omat vakuutuksensa, esimerkiksi palo- ja varkausvakuutus.)

Hirvivahinkovakuutus

Hirvivahinkovakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Ilkivaltavakuutus

Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

Ilkivaltavakuutus esimerkiksi korvaa aiheutuneen vahingon, jos joku on tahallaan naarmuttanut avaimella autoa koko kyljen matkalta tai auton renkaat on viilletty rikki.

Rajoituksia

Ilkivaltavakuutus ei korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • toinen ajoneuvo on vahingoittanut ajoneuvoa. Ilkivaltavakuutus ei korvaa esimerkiksi, jos tuntematon tai paikalta poistunut auto tai polkupyörä on parkkipaikalla kolhinut ajoneuvoa.

Ilkivaltavakuutus ei myöskään korvaa, jos

 • ajoneuvon sisustus tai sisällä olevat vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vahingoittuneet ja ajoneuvo on vahingon sattuessa ollut lukitsematon.

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Palovakuutus

Palovakuutus korvaa, kun irti päässyt tuli, ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai sähkölaitteiden oikosulku on vahingoittanut ajoneuvoa.

Rajoituksia

Palovakuutus ei korvaa ajoneuvon sähkölaitteille aiheutuneita vahinkoja, kun laitteet ovat vahingoittuneet vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon sähkölaitteessa itsessään tapahtuneen oikosulun vuoksi.

Palovakuutus ei myöskään korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvon sähkölaite on rikkoutunut apuvirran antamisen yhteydessä

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin. Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Varkausvakuutus

Varkausvakuutus korvaa lukitun, lukitussa paikassa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön (varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja luvaton käyttö).

Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

Säilytystila on lukittu, kun sen ovet ja kulkureitit on lukittu ja ikkunat ja muut aukot on murron varalta suojaavasti suljettu ja lukittu.

Perävaunu on lukittu, kun siinä käytetään laitetta, joka estää perävaunun kytkemisen vetoajoneuvoon.

Moottoripyörä, mopo ja mönkijä on lukittu, kun sen ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Lisäksi jos ajoneuvossa on elektroninen ajonestolaite, sen on oltava kytkettynä päälle.

Moottorikelkka on lukittu, kun sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle tai siinä käytetään laitetta, joka estää kelkan telan pyörimisen.

Sähköpolkupyörä on lukittu, kun se on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla ketju- tai vaijerilukolla sellaiseen kiinteään kohteeseen, josta sen irrottaminen väkivaltaa käyttämättä ei ole mahdollista. Lisäksi sähköpolkupyörän akun lukituksen on oltava ehjä siten, että sen irrottaminen väkivaltaa käyttämättä ei ole mahdollista.

Muu ajoneuvo, jossa ei rakenteensa puolesta ole luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa, ajoneuvoyhdistelmässä tai perävaunussa.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään lukitsemattomana lukitussa säilytystilassa, jonne useilla henkilöillä on käyttöoikeus ja mahdollisuus päästä avaimella tai muulla säilytystilan lukituksen avaavalla välineellä.

Kadonneesta ajoneuvosta maksetaan korvaus, jos ajoneuvoa ei ole saatu takaisin 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut kirjallisen ilmoituksen tapahtumasta.

Lasivakuutus

Lasivakuutus korvaa ajoneuvon ikkunalasiin kohdistuneen suoranaisen esinevahingon, kun lasiin on kohdistunut isku ja se joudutaan tämän vuoksi uusimaan tai korjaamaan liikenneturvallisuudelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi. Lasivakuutuksen voi saada, jos ajoneuvolla on kolarivakuutus.

Rajoituksia

Lasivakuutus ei korvaa ajoneuvon lasikatolle tai kattoikkunalle aiheutunutta vahinkoa.

Osamaksu- ja leasingvakuutus

Osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa vakuutetun ajoneuvon myyjälle tai rahoituslaitokselle, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet, taikka vuokralleantajalle, pantinhaltijalle tai autokiinnityksen haltijalle aiheutuneen menetyksen, jos ajoneuvolle sattunutta vahinkoa ei korvata ajoneuvon lukitsematta jättämisen tai esimerkiksi puutteellisen öljyn tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi.

Vahingonkorvauksena maksetaan enintään ajoneuvon käypään arvoon asti

 • se osa esinevahingon korvauksesta, jota ajoneuvon oma vakuutus ei korvannut

 • vuokralleantajan erääntymätön ja maksamaton saatava

 • osamaksu- tai rahoitussopimuksen mukainen erääntymätön ja maksamaton saatava

 • autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan erääntymätön, maksamaton osa.

Rajoituksia

Osamaksu- ja leasingvakuutus ei korvaa, jos

 • korvaukseen oikeutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että vakuutettu ajoneuvo ei ollut tapahtuman sattuessa lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • vahinko on sattunut osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettaessa muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Vakuutus voidaan myöntää autovuokraamoille.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus korvaa, jos ajoneuvo on menetetty petoksen tai kavalluksen vuoksi, ja sitä ei ole löydetty 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta. Jos ajoneuvo on saatu haltuun petoksella tai kavalluksella ja se löytyy 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta, vakuutus korvaa myös ajoneuvon vaurioitumisesta tänä aikana aiheutuneen suoranaisen esinevahingon.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus korvaa lunastuksessa ajoneuvon käyvän arvon. Vakuutukseen ei sovelleta uusarvoehtoa tai laajennettua uusarvoehtoa.

Kaikissa vuokrattavissa ajoneuvoissa on oltava ikkunalasissa turvamerkintänä ajoneuvon maatunnus ja rekisterinumero. Ajoneuvon vuokrasopimuksessa on oltava ehto: ”Ajoneuvoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralleantajan erillistä kirjallista lupaa.”

Maksettava korvaus arvioidaan vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan

Fennialla on oikeus

 • maksaa vakuutuksen kohteen korjauskulut tositteiden mukaan

 • maksaa korjauskuluista sovittu määrä rahana

 • lunastaa vakuutuksen kohde

 • maksaa vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon tai uusarvoehdon tai laajennetun uusarvoehdon mukaisen arvon ja sillä korjaamattomana olleen arvon erotus rahana (vahingon määrä)

 • hankkia vahingoittuneen ajoneuvon tai sen osan tilalle samanlainen tai samanarvoinen ajoneuvo tai sen osa.

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Korvaus maksetaan kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut ilmoituksen vakuutustapahtumasta ja muut tarvittavat selvitykset, esimerkiksi korjauslaskun.

Vakuutus korvaa ajoneuvon kohtuulliset korjauskulut. Ne ovat kohtuulliset, kun vaurioituneen ajoneuvon arvo yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ei ylitä sitä käypää arvoa, joka ajoneuvolla oli ennen vahinkoa.

Käytetyt, vahingoittuneet osat korvataan vastaavilla samanlaisilla. Vaurioituneen ajoneuvon korjaukseen käytetään kunnoltaan ja iältään vastaavia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa, eikä niiden hankinta viivästytä korjausta. Fennia ei ole velvollinen korvaamaan uusilla osilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka voidaan korjata. Fennia ei myöskään ole velvollinen korvaamaan ajoneuvon vaurioitumattoman maalauksen, teippauksen tai muun ulkoasun, sisustuksen tai ehjien osien uusimista tai parantamista samanlaisiksi kuin vahingon vuoksi korjattu tai uusittu vastaava ajoneuvon osa.

Ajoneuvon kunnon paraneminen otetaan huomioon korvausta laskettaessa. Jos korjauksen yhteydessä on uusittu vahingoittuneita, kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia tai tehty sellaisia maalaus-, teippaus-, verhoilu- tai muita töitä, jotka olennaisesti parantavat ajoneuvon kuntoa, se otetaan huomioon korvausta laskettaessa.

Ajoneuvo lunastetaan, jos sitä ei voida korjata kohtuullisin kuluin.

Lunastushinta on jokin näistä:

 1. ajoneuvon käypä arvo

 2. uusarvoehdon mukainen hinta

 3. laajennetun uusarvoehdon mukainen hinta.

Käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta olisi saatu myytäessä se normaalisti ennen vahinkoa. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden myyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa.

Käyvän arvon määrityksessä otetaan huomioon ajoneuvon markkinahinta, sen yksilöllinen kunto ja varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit, aikaisempien omistajien ja haltijoiden lukumäärä, ajoneuvon huoltohistoria ja muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Uusarvoehtoa sovelletaan käyvän arvon asemesta henkilö- ja matkailuauton, matkailuperävaunun ja moottoripyörän lunastuksissa. Sen mukaan korvaus maksetaan samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinnan mukaan.

Laajennettua uusarvoehtoa sovelletaan yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilöauton lunastuksessa, jos siitä on erikseen sovittu ja se on mainittu vakuutuskirjassa. Sen mukaan korvaus maksetaan samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinnan mukaan.

Uuden ajoneuvon käteismyyntihinnalla tarkoitetaan molemmissa tilanteissa korkeintaan sitä hintaa, jolla Fennia saisi tai olisi saanut hankittua samanlaisen ajoneuvon vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein vahinkohetkellä tai kun ajoneuvoa viimeksi on ollut myynnissä autoliikkeessä.

Uusarvoehdon tai laajennetun uusarvoehdon soveltaminen edellyttää kuitenkin, että

 • ajoneuvo on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella vakuutettuna Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa tehdystä ensirekisteröinnistä asti

 • ensirekisteröinnistä Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa on kulunut enintään vuosi, kun sovelletaan uusarvoehtoa – ja enintään kaksi vuotta, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa

 • ajoneuvolla on ajettu enintään 25 000 km, kun sovelletaan uusarvoehtoa – ja enintään 50 000 km, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa

 • korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä on yli 50 prosenttia, kun sovelletaan uusarvoehtoa – ja yli 40 prosenttia, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa.

Autopalveluvakuutus

Autopalveluvakuutuksen voi saada henkilö-, paketti- ja matkailuautolle, moottoripyörälle sekä alle 5 000 kiloa painavalle kuorma-autolle, kun ajoneuvolla on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus. Vakuutus kattaa myös matkalla mukana olevan perävaunun.

Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehtävän matkan keskeytymisestä aiheutuvat, jäljempänä mainitut kohtuulliset ylimääräiset kulut siltä osin kuin niitä ei korvaa esimerkiksi liikennevakuutus. Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella.

Ylimääräiset kulut korvataan vakuutusehdoissa mainituin edellytyksin, kun matka on keskeytynyt sen vuoksi, että

 • ajoneuvoon on tullut vika tai vaurio

 • lukittu ajoneuvo on anastettu tai otettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana

 • ajoneuvo on suistunut tieltä

 • ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja on kuollut, vammautunut tai sairastunut äkillisesti ja matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut tästä syystä välttämätöntä.

Vakuutus korvaa

 • kohtuulliset kulut epäkuntoisen ajoneuvon kuljetuksesta lähimpään korjaamoon tai vaihtoehtoisesti tapahtumapaikalla tehdystä korjauksesta aiheutuneet matka- ja työkulut enintään kuljetuskulujen määrään asti

 • ajoneuvon kuljetuksen lähimpään sellaiseen paikkaan, jossa ajoakut voidaan ladata, jos yksinomaan sähkökäyttöisen henkilö- tai pakettiauton ajon keskeytymisen syynä on sähkövoiman loppuminen

 • ehdoissa mainituin edellytyksin ajoneuvon, sen kuljettajan sekä matkustajien ylimääräisiä kuljetus- ja matkakuluja, jos ajoneuvo on anastettu tai se joudutaan jättämään korjattavaksi

 • kuljettajan ja matkustajien ylimääräisiä yöpymiskuluja, kun vahinko on sattunut muualla kuin Suomessa ja ajoneuvon korjaamiseen kuluu enintään kolme työpäivää

 • kuljettajan ja matkustajien ylimääräisiä yöpymiskuluja enintään yhdeltä vuorokaudelta, kun lukittu ajoneuvo on anastettu tai otettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana muualla kuin Suomessa.

Kuljettajan ja matkustajien matkakuluja korvataan enintään kotimatkasta aiheutuvien kulujen määrään asti, kuitenkin enintään 100 euroa henkilöä kohti, kun vahinko on sattunut Suomessa ja enintään 300 euroa henkilöä kohti, kun vahinko on sattunut muualla kuin Suomessa. Enimmäiskorvaus kuljettajan ja matkustajien yhteenlasketuista yöpymiskuluista on 200 euroa vuorokautta kohti.

Ennen hinauksen tilaamista on otettava yhteys Fenniaan, sillä Fennialla on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Jos hinauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Rajoituksia

Autopalveluvakuutus ei korvaa mm. vahinkoa, joka aiheutuu

 • polttoaineen tai muun käyttövoimana toimivan energian loppumisesta. Rajoitus ei koske henkilö- tai pakettiautoja, joiden yksinomaisena käyttövoimana on sähköenergia.

 • siitä, ettei ajoneuvoa saada liikkeelle pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • ajoneuvon avaimen, sen korvaavan laitteen tai koodin katoamisesta tai jäämisestä lukittuun ajoneuvoon taikka sen pariston tyhjentymisestä.

Autopalveluvakuutus ei myöskään korvaa

 • mahdollisia lisäkuluja, jotka aiheutuvat ajoneuvossa olleen omaisuuden tai muiden kuin kuljettajan tai mukana olleiden matkustajien kuljetuksesta

 • vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kuluja, esimerkiksi ansionmenetystä, matka- tai ruokakuluja, puhelimen tai faksin käyttökuluja, tulkin tai kielenkääntäjän palvelujen käytöstä aiheutuneita kuluja tai muita asioiden hoidosta aiheutuneita kuluja

 • kilometrikorvausta ajoneuvon ajamisesta koti- tai määräpaikkakunnalle.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen voi saada, kun ajoneuvolla on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus. Se korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan (kunkin tässä ominaisuudessaan) välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä riitaisissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvaetua voi käyttää asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäväksi Suomessa käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa Fenniakaskon voimassaoloalueella.

Oikeusturvaedun voi saada esimerkiksi, jos

 • virallinen syyttäjä vaatii kuljettajalle käräjäoikeudessa rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

 • ostaja kaupanteon jälkeen huomaa, että auton moottori on epäkuntoinen ja vaatii kauppaa purettavaksi.

Molemmissa tilanteissa oikeusturvavakuutus kattaa asianajajan palkkiot ja muut asianajajan käytöstä aiheutuneet kulut ehtojen mukaan.

Vakuutuksen perusteella korvattava enimmäismäärä vakuutustapahtumaa kohti on 10 000 euroa. Ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kuluista ja kuluista ilman oikeudenkäyntiä ratkaistuissa asioissa Fennian korvausvelvollisuuden yläraja on kuitenkin puolet korvauksen enimmäismäärästä.

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia korvattavista kuluista, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa mainittu euromääräinen vähimmäisomavastuu (300 euroa vuonna 2023).

Rajoituksia

Fenniakaskon oikeusturvavakuutus ei korvaa, jos

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy työhön, ammatinharjoittamiseen tai elinkeino- tai ansiotoimintaan (vakuutus kattaa kuitenkin ajoneuvon omistamiseen ja hallintaan liittyvät asiat)

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy liikennelupaan tai liikenteen luvattomaan harjoittamiseen tai kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta

 • syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle

 • syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikennerikkomusta

 • syyte koskee ajoneuvorikkomusta.

Oikeusturvavakuutus ei myöskään korvaa vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutetun vastapuoli ei ole noudattanut asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä tai jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää.

Vuokra-autovakuutus

Vuokra-autovakuutuksen voi saada yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilöautolle, kun autolla on kolarivakuutus. Sen perusteella maksetaan vuokra-auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä.

Korvaus edellyttää, että ajoneuvo on poissa käytöstä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen perusteella korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi ja että näiden vakuutusten perusteella maksettavasta korvauksesta jää maksettavaa vielä vähennysten (omavastuu ja muut vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaiset vähennykset) jälkeen.

Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet vahingon sattumispäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on ajokuntoinen. Kun kyseessä on varaosien tai korjauksen odotusaika, menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummassakin tilanteessa erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

Lasivakuutuksen perusteella korvattavissa vakuutustapahtumissa menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan lasin vaihdon osalta yksi päivä. Jos lasi korjataan, menetettyä käyttöpäivää ei synny lainkaan.

Vuokra-auton kuluina maksetaan enintään vakiovarustellun, vakuutusta otettaessa valitun pienen luokan, keskiluokan tai ison keskiluokan auton kulut. Pienen kokoluokan auto on esimerkiksi Toyota Aygo, keskiluokan Ford Focus ja ison keskiluokan Skoda Octavia.

Vuokra-autovakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vuokrakuluja maksetaan korjauksessa enintään 30 vuorokaudelta ja lunastuksessa enintään 14 vuorokaudelta. Jos ajoneuvo kuitenkin lunastetaan varkausvakuutuksen vakuutustapahtuman perusteella, maksetaan korvaus menetetyiltä käyttöpäiviltä enintään 30 vuorokaudelta.

Korvauksen ylärajana lunastuksissa on ajoneuvon käypä arvo ennen vahinkoa.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa poltto- ja voiteluaineista, pysäköintiluvista ja vuokrasopimukseen liitetyistä lisävarusteista tai lisävakuutuksista aiheutuneita kuluja.

Vuokraukseen ja korvaukseen liittyvää

 • Fennialla on oikeus määrätä, mistä auto vuokrataan. Jos auto vuokrataan muusta kuin Fennian nimeämästä vuokraamosta, vuokrauskuluja ei korvata. Ennen auton vuokraamista ota yhteyttä Fennian korvauspalveluihin.

 • Auto on palautettava siihen vuokraamoon tai vuokraustoimipaikkaan, mistä se on vuokrattu. Fennia ei vastaa kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että auto palautetaan toiseen vuokraamoon tai vuokraustoimipaikkaan.

Korvausten yhteensovitus
 • Korvauksesta vähennetään liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella maksettava liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan suositusten (ohjekorvausten) mukainen korvaus.

 • Jos vakuutettu voi saada vuokra-auton kuluista korvausta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella, hänen on autoa vuokratessaan täytettävä sijaisauton käyttöselvityslomake.

 • Vakuutettu on velvollinen siirtämään Fennialle oikeutensa liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella sijaisauton vuokrauskuluista maksettavaan korvaukseen siltä osin kuin hän voi saada korvausta liikenne- tai vastuuvakuutusyhtiöstä. (Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan voimassa olevan ohjeen mukaan sijaisauton kuluista korvataan tällä hetkellä enintään 94 prosenttia.

 • Jos vakuutettu ei täytä tässä mainittuja vuokraukseen liittyviä velvoitteitaan, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

 • Jos vakuutettu saa korvausta auton vuokrauskuluista liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella, vuokra-autovakuutus korvaa kuluista vain sen osan, josta vakuutettu ei saa korvausta kyseisten vakuutusten perusteella (käyttökulujen säästöä vastaava osuus).

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutuksen voi saada, kun ajoneuvolla on kolarivakuutus. Sen perusteella maksetaan korvausta menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos

 • ajoneuvo on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi poissa käytöstä ja

 • vahinko on sellainen, että se korvataan jonkin edellä mainitun esinevakuutuksen perusteella ja maksettavaa jää vielä vähennysten (omavastuu ja muut vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaiset vähennykset) jälkeen.

Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet vahingon sattumispäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on ajokuntoinen. Kun kyseessä on varaosien tai korjauksen odotusaika, menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummassakin tilanteessa erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

Korvausta menetetyiltä käyttöpäiviltä maksetaan enintään 33 vuorokaudelta, josta vähennetään omavastuuaika. Jos ajoneuvo lunastetaan, korvausta maksetaan enintään 17 vuorokaudelta, josta vähennetään omavastuuaika. Korvauksen ylärajana lunastuksissa on ajoneuvon käypä arvo ennen vahinkoa.

Omavastuuaika on kolme vuorokautta, jos omavastuun poistamisesta ei ole erikseen sovittu.

Samalta ajalta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella maksettava korvaus siitä, ettei ajoneuvoa ole voitu vahingon vuoksi käyttää (seisonta-aika), vähennetään keskeytysvakuutuksen korvauksesta. Keskeytysvakuutus ei korvaa liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella korvatun sijaisauton polttoainekuluja.

Kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus

Hinauspalveluvakuutuksen voi saada linja-autolle ja yli 5 000 kiloa painavalle kuorma-autolle, joka on vakuutettu kolarivakuutuksella. Kuorma-auton vakuutuksen voimassaoloalueeksi voi valita joko Suomen tai Euroopan Venäjää lukuun ottamatta. Linja-auton vakuutus on voimassa ainoastaan Suomessa.

Hinauspalveluvakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja, kun keskeytymiseen on ollut syynä ajoneuvon tekninen vika tai tieltä suistuminen. Tällaisia ovat kulut ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon ja sen perävaunun kuljetuskulut samaan paikkaan, kulut tieltä suistuneen ajoneuvon tai sen perävaunun tielle nostamisesta sekä kulut tielle juuttuneen ajoneuvon hinauksesta paikkaan, josta matka ajoneuvolla voi jatkua. Lisäksi vakuutus korvaa kuljettajan ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja.

Jos vakuutustapahtuma sattuu Suomessa, maksetaan korvausta enintään 2 600 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Kun voimassaoloalue on Eurooppa Venäjää lukuun ottamatta ja vakuutustapahtuma sattuu Suomen ulkopuolella, maksetaan korvausta enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Korvausten enimmäismääriin voi sisältyä perävaunun kuljetuskuluja enintään 550 euroa ja kuljettajalle aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja enintään 200 euroa.

Ennen hinauksen tilaamista on otettava yhteys Fenniaan, sillä Fennialla on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Jos hinauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Hinauspalveluvakuutuksen omavastuu on 170 euroa.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa esimerkiksi

 • ajoneuvossa tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purku- tai kuljetuskuluja

 • vahinkopaikalla tehtäviä korjaustöitä eikä korjatun ajoneuvon tai siihen vahinkohetkellä kytkettynä olleen perävaunun noutokuluja korjaamolta

 • jos polttoaine tai muu käyttövoimana toimiva energia on loppunut.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus kattaa vastuuvakuutuksen voimassaoloalueella moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä sen omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuneen vahingonkorvausvelvollisuuden. Vakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot siltä osin kuin näihin maihin laajennettu suomalainen liikennevakuutus ei niitä korvaa.

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessaan.

Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa ja rajoitetusti Venäjällä. Venäjällä vakuutus kattaa vain vakuutetussa ajoneuvossa olleille matkustajille aiheutettuja henkilövahinkoja.

Jos Fenniakaskon kolarivakuutuksen on erikseen sovittu olevan voimassa Venäjällä ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa, moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Venäjällä kuten muissa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa.

Arvonlisävero ja muut maksut

Jos sinä tai yrityksesi olette arvonlisäverolain tai muun lain mukaan oikeutettuja vähentämään tai hakemaan takaisin ajoneuvon ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai maksun, korvauksesta vähennetään veron tai maksun osuus. Samoin menetellään, jos sinä tai yrityksesi ette ole velvollisia maksamaan tai ette ole maksaneet kyseistä veroa tai maksua.

Lunastuskorvauksesta vähennetään ajoneuvon käyvän arvon ja jäännösarvon erotuksesta laskettu, arvonlisäveroa vastaava euromäärä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen maksamaan veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä. Vastaavasti menetellään myös, kun ajoneuvo lunastetaan uusarvon tai laajennetun uusarvon mukaisesti määritellystä arvosta.

Omavastuut

Fenniakaskon esinevakuutusten omavastuu voi vaihdella 200 ja 200 000 euron välillä. Mitä suurempi on omavastuu, sitä pienempi o vakuutusmaksu. Valittu omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Lasivakuutuksen omavastuu on yleensä 200 euroa, jos lasi joudutaan uusimaan kokonaan. Lasin korjauksessa ei ole omavastuuta.

Osamaksu- ja leasingvakuutuksessa korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on samansuuruinen kuin omavastuu siinä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutuksessa, jonka korvauksesta vähennetyn tai evätyn osan osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa.

Lisäomavastuut

Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa esinevahingoissa vähennetään vahingon määrästä kaksinkertainen perusomavastuu. Kaksinkertaista perusomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä lasivakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta.

Kun varkausvakuutuksen tai vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksen vakuutustapahtuma on sattunut Albaniassa, Azerbaidzanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Iranissa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa ja vakuutuksen kohteena on henkilö- tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, mopoauto, mönkijä, moottorikelkka, matkailuauto, vähennetään vahingon määrästä vakuutuskirjassa mainittu lisäomavastuu perusomavastuiden ja muun lisäomavastuun lisäksi.

Jos vähintään 10 000 kiloa painavaa työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai sillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja, eikä siihen ole asennettu toimintakuntoista, Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevissa ohjeissa FA 127: 16 ja FA 127 B-liite määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden omavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu.

Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit. Palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemian teollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

Jos vähintään 15-paikkaiseen linja-autoon ei ole asennettu Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevassa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu. Lisäomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä, jos linja-auto on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.1.2015. Jos linja-auto on otettu käyttöön 1.1.2018 tai sen jälkeen, ohjeessa FK-128: 2014 – 06 määritetyn palosammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

Kun moottorityökone tai traktori vajoaa suohon, vähennetään kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden omavastuiden lisäksi 25 % korvattavan vahingon määrästä, enintään kuitenkin 10 000 euroa.

Kun vahingon syynä on ajoneuvon, sen osan tai ajoneuvossa olevan kuorman osuminen yläpuolella olevaan esteeseen ja vakuutettuna on kuorma-auto, perävaunu, linja-auto tai moottorityökone, vähennetään kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 % korvattavan vahingon määrästä, enintään kuitenkin 10 000 euroa.

Esimerkki omavastuiden vähentämisestä

Autoosi murtaudutaan Virossa ja murtovaurioiden korjauskulut ovat 2 300 euroa. Varkausvakuutuksen perusomavastuu on 200 euroa ja lisäomavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 510 euroa. Koska vakuutustapahtuma on sattunut Pohjoismaiden ulkopuolella, perusomavastuu vähennetään kaksinkertaisena. Tämän lisäksi vähennetään lisäomavastuun vähimmäismäärä 510 euroa. Omavastuuvähennykset ovat yhteensä 910 euroa ja korvausta maksetaan varkausvakuutuksen perusteella 1 390 euroa.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksessa on perusomavastuun lisäksi vakuutuskirjassa mainittu prosenttimääräinen lisäomavastuu.

Kun korvausta maksetaan useamman esinevakuutuksen perusteella

Kun vahinko korvataan kahden tai useamman Fenniakaskon esinevakuutuksen perusteella, korvauksesta vähennetään vain sen vakuutuksen omavastuut, jonka omavastuiden yhteenlaskettu määrä on suurin.

Omavastuut vähennetään ja muut vähennykset tehdään peräkkäisinä laskutoimituksina vahingon määrästä tässä järjestyksessä:

 1. Arvonlisävero ja muut maksut

 2. Kiinteä euromääräinen omavastuu

 3. Korvauksen mahdollinen alennus

 4. Prosenttimääräinen lisäomavastuu.

Liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta on kerrottu tarkemmin liikennevakuutuksen esittelyn yhteydessä.

Liikennekäytöstä poiston aikana sattuneista vahingoista ei makseta korvausta, ellei vakuutus ole ollut voimassa. Jos erikseen ei ole muuta sovittu, vakuutetun ajoneuvon liikennekäytöstä poiston aikana ovat voimassa vain ilkivalta-, palo-, varkaus- ja osamaksu- ja leasingvakuutus.

Kun ajoneuvo on poissa liikennekäytöstä, hyvitämme sen niiden vakuutusten maksuissa, jotka eivät ole voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää.

Vuosittaisen perustarkistuksen lisäksi vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutuskauden aikana yrityksen ajoneuvojen vapaaehtoisten vakuutusten perusteella maksetut korvaukset.

Perustarkistus tarkoittaa sitä, että vakuutusmaksu muutetaan vastaamaan korvausmenoa ja yleistä kustannuskehitystä. Yleisellä kustannuskehityksellä tarkoitetaan palkkojen, varaosien, sairaanhoitokulujen ja muiden vahinkojen hoitoon liittyvien kulujen muutosta.

Korvaussuhde saadaan vertaamalla yrityksen ajoneuvojen vapaaehtoisten vakuutusten korvausmenoa näiden vakuutusten verottomaan vakuutusmaksuun. Korvaussuhde sijoitetaan korvaussuhdetaulukkoon, jonka mukaan lasketaan muutos seuraavan vakuutuskauden vakuutusmaksuun.

Esimerkki korvaussuhdetaulukosta

Korvaussuhde (kaikki samaan ryhmäsopimukseen kuuluvat vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset)
Muutos seuraavan vakuutuskauden ajoneuvovakuutusten maksuun
0–49 %
-7 % perustarkistetusta maksusta
50–65 %
perustarkistus
66–75 %
+8 % perustarkistettuun maksuun
76–90 %
+16 % perustarkistettuun maksuun
91–100 %
+25 % perustarkistettuun maksuun

Jos korvaussuhde on yli 100 prosenttia, seuraavan vakuutuskauden vakuutusmaksun korotuksesta sovitaan erikseen.

Korvaussuhde lasketaan vuosittain

Vakuutusmaksuun vaikuttavat sekä perustarkistus että korvaussuhdekerroin. Näihin perustuva vakuutusmaksu lasketaan aina kunkin vakuutuskauden vaihtuessa. Ensimmäisen kerran korvaussuhde vaikuttaa vakuutusmaksuun, kun vakuutus on ollut voimassa vähintään 240 päivää. Jos asiakkaalla on ollut aikaisemmin liikennevakuutus Fenniassa, sen voimassaoloaika lasketaan mukaan.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Perimme jokaisesta paperisena lähetetystä laskusta kulloinkin voimassa olevan toimitusmaksun. Maksua ei peritä e-laskusta eikä pelkkää liikennevakuutusmaksua koskevasta laskusta. Fennialla on oikeus periä korvaus maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä Yritysajoneuvojen ryhmävakuutusta tai edellyttää, että ensimmäinen vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Tähän on koottu esine- ja varallisuusvakuutusten tärkeimpiä suojeluohjeita ja rajoituksia sekä käytännön ohjeita vahinkojen selvittelyn ja vakuutuksen irtisanomisen varalle.

Tutustu tämän esitteen lisäksi Fenniakaskon ja liikennevakuutuksen vakuutusehtoihin ja tuotekuvauksiin. Löydät ehdot verkkosivuiltamme osoitteesta www.fennia.fi, jos haluat tutustua niihin etukäteen. Vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen saat Fennialta vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot. Kun tutustut niihin tämän tuote-esitteen lisäksi, tiedät tarkasti vakuutusturvan laajuuden ja oikeutesi ja velvollisuutesi vakuutuksenottajana ja vakuutettuna.

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai jättää se kokonaan maksamatta, jos hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt mainitaan vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovelletaan samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki

Auton omistaja lainaa autonsa tuntemalleen henkilölle, joka menee sen jälkeen ravintolaan ja ravintolaillan päätteeksi suistuu autolla tieltä. Lainaaja tuomitaan törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Koska lainaaja samastetaan auton omistajaan, omistaja ei saa autolle aiheutuneista vahingoista korvausta ajoneuvovakuutuksen perusteella, vaikka lainaaja lainaushetkellä oli selvin päin.

Osallistu vahingon selvittelyyn

Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti jokaisen vahinkoon osallisen on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn onnettomuuspaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Ilmoita viranomaisille

Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen sekä vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksen vakuutustapahtumasta on ilmoitettava heti poliisille. Asianomistajarikoksesta on vaadittava rangaistusta, eikä rangaistusvaatimusta saa peruuttaa. Jos ilmoitus tai rangaistusvaatimus jätetään tekemättä, otetaan tämä huomioon Fennian korvausvastuuta ratkaistaessa.

Toimi näin vahinkotilanteessa

Jos vahinko sattuu, löydät ajantasaiset toimintaohjeet ja vahinkopalvelut osoitteesta fennia.fi. Fennia Autoapu 24h -palvelu on apunasi vuorokauden ympäri, jos tarvitset apua tien päällä. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian vahingon satuttua.

Vuokra-autovakuutuksessa Fennialla on oikeus määrätä vuokralleantaja. Kun tarvitset vuokra-autoa vahingon satuttua, ota yhteyttä Fennian Autoapu 24h palvelunumeroon.

Korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvaushakemus on joka tapauksessa tehtävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvaushakemukseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingonaiheuttajan henkilöllisyys.

Sovi vaurioituneen ajoneuvon tarkastuksesta ennen korjausta

Fennian edustajalle on annettava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet ennen korjausta. Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Ajoneuvon vauriot tarkastetaan Fennian kumppanikorjaamolla. Toimintaohjeet auton toimittamiseksi vauriotarkastukseen saat osoitteesta fennia.fi/vahingot.

Korvauspäätökseen tai muuhun päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Liikennevahinkoasioissa ratkaisusuosituksia antaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunta päätösten muutoksenhakuohjeissa tarkemmin kerrotuin tavoin (www.liipo.fi )

Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja. Muutokset tulevat voimaan uuden vakuutuskauden alkaessa kaikkien ryhmävakuutuksella vakuutettujen ajoneuvojen osalta riippumatta siitä, milloin ajoneuvo on tullut ryhmävakuutuksen piiriin.

Jos vakuutuksen myöntämisen edellytykset eivät ryhmävakuutusta tehtäessä voimassaolleiden Fennian määrittelemien vastuuvalintaohjeiden mukaan ryhmävakuutuksen osalta enää täyty, Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa ryhmävakuutus kunkin vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon yksilölliseksi vakuutukseksi.

Tätä ehtokohtaa ei sovelleta kuluttajaan tai kuluttajaan rinnastettavaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön.

VAKUUTUSYHTIÖN TOIMILUPA, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian työsuhteessa olevan myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 720 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet