Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Gemensamma villkor för ansvarsförsäkringar

Gemensamma villkor för ansvarsförsäkringar

Effektivt från 1.1.2019

Försäkringsvillkor FS390

Gemensamma villkor för ansvarsförsäkringar

De gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar fastställer innehållet i ansvarsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, produktvillkoret för ansvarsförsäkringen (t.ex. ansvarsförsäkringsvillkoret för verksamhet), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsvillkoren och säkerhetsföreskrifterna skickas tillsammans med det första försäkringsbrevet och alltid när ett försäkringsvillkor eller en säkerhetsföreskrift ändras.

1 Försäkrad verksamhet och försäkrade produkter

Den försäkrade verksamheten och de försäkrade produkterna anges i försäkringsbrevet.

2 Ersättningsbegränsningar

2.1 Uppsåt och grov oaktsamhet

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (för företagskunder som jämställs med konsumenter se punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet). En skada kan anses ha orsakats uppsåtligen eller genom grovt vållande bl.a. när handlingen, tillvägagångssättet eller försummelsen som orsakat skadan med beaktande av omständigheterna har medfört en betydande risk för skadan.

Försäkringen ersätter dock skador som har orsakats uppsåtligen och genom grov oaktsamhet om försäkringstagaren i egenskap av arbetsgivare är ansvarig för en skada som en arbetstagare orsakat i sitt arbete och försäkringstagaren kan påvisa att varken försäkringstagaren eller arbetsledningen var eller borde ha varit medvetna om arbetstagarens förfarande (se de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet).

2.2 Kostnader för avhjälpande och återställande av miljöskador enligt EU:s direktiv om miljöansvar samt myndighetskostnader vid miljöskador

Försäkringen ersätter inte kostnader

 • som grundar sig på EU-direktivet (2004/35) eller motsvarande nationell lagstiftning om att avhjälpa eller återställa naturskador

 • för avvärjnings- och återställningsåtgärder som myndigheter har vidtagit eller förordnat i anslutning till en miljöskada.

2.3 Skaderisk som varit känd

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av ett fel eller en försummelse som försäkringstagaren var medveten om eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft.

2.4 Krig, uppror och motsvarande händelse

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats under krig, uppror, folkresning eller en annan motsvarande händelse som rubbar samhällsordningen eller som hänför sig till en sådan händelse.

2.5 Flygtrafik och flygplatsverksamhet

Försäkringen ersätter inte en skada

 • som försäkringstagaren eller den försäkrade är ersättningsskyldig för i egenskap av ett luftfartygs ägare, innehavare eller användare

 • till följd av underhåll, service, reparation eller tankning av ett luftfartyg

 • till följd av något annat slag av flygplatsservice eller någon annan service som stödjer flygtrafik inklusive catering

 • till följd av flygledningens verksamhet eller bygg- eller reparationsarbete på flygplatsens område

 • till följd av en produkt, eller en del av den, som används i flygtrafik.

2.6 Evenemang eller tillställning som ska anmälas till polisen

Försäkringen ersätter inte en skada som försäkringstagaren eller den försäkrade ansvarar för i egenskap av arrangör av ett sådant evenemang eller en sådan tillställning som enligt lagen om sammankomster ska anmälas till polisen.

2.7 Atomskada

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av en skada som beskrivs i atomansvarighetslagen oberoende av var atomskadan inträffat.

2.8 Övriga ersättningsbegränsningar

Försäkringen ersätter inte en skada som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på

 • asbest, bly eller blyfärg

 • hivvirus eller aids

 • mögel, strålsvamp eller annan mikrob- eller svampbildning

 • polyklorerade bifenyler (PCB)

 • ureaformaldehyd

 • klorerat kolväte

 • cigaretter, tobaksprodukter, tobaksrök eller elcigaretter

 • dietylstilbestrol (DES)

 • magnetiska eller elektromagnetiska fält eller strålning (EMF)

 • silikat (silikatmineraler osv.)

 • genetiskt modifierade organismer (GMO) eller

 • en produkts nanotekniska egenskaper.

3 Ersättningsbestämmelser

3.1 Försäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall.

3.2 Självrisk

Självrisken är den andel som anges i försäkringsbrevet eller särskilt fastställts i försäkringsvillkoren och som vid varje skadefall dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättningsbeloppet. Självrisken dras av även då när försäkringen ersätter endast åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada.

3.3 Skadebelopp

3.3.1 Skadeersättning

Beloppet för skadeersättningen beräknas enligt de bestämmelser och den rättspraxis som gäller skadeersättning. Den del av skadeersättningen som försäkringstagaren enligt gällande rätt är skyldig att betala och som enligt försäkringsvillkoren är en skada som ersätts räknas med i skadebeloppet.

3.3.2 Utrednings-, rättegångs- och räntekostnader samt kostnader för avvärjande av skada

Utöver skadeersättningen räknas även utrednings-, rättegångs- och räntekostnader samt kostnader för avvärjande av skada med i skadebeloppet.

Skäliga och nödvändiga kostnader för utredning av skadan räknas med i skadebeloppet som utredningskostnader, dock inte sådana utredningskostnader som uppkommer för försäkringstagaren och som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren är skyldig att själv betala eller sådana kostnader som inte särskilt avtalats med Fennia.

Om ett skadeersättningsärende leder till rättegång och kravet till sin grund uppenbart gäller en skada som berättigar till ersättning och kravets belopp överstiger beloppet av försäkringstagarens självrisk, ska den försäkrade sedan han eller hon har fått kännedom om rättegången omedelbart meddela Fennia. Fennia betalar kostnaderna för rättegången förutsatt att en skadeanmälan gjorts i god tid innan ett bemötande meddelats och att Fennia godkänner rättegångsombudet.

Även rättegångskostnaderna räknas med i skadebeloppet. Om rättegången även gäller andra ärenden, räknas endast den andel av kostnaderna som motsvarar den ersättningsbara skadans andel av ersättningskravet med i skadebeloppet.

3.3.3 Mervärdesskatt

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna i mervärdeskattelagen. Mervärdesskatt räknas inte med i skadebeloppet till den del ersättningstagaren har möjlighet att dra av mervärdesskatten i sin beskattning.

3.3.4 Serieskada

Om inte något annat sägs i de produktspecifika villkoren för ansvarsförsäkringen eller i försäkringsbrevet, betraktas skador som orsakas av samma gärning, försummelse eller omständighet som en och samma skada, oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

3.3.5 Solidariskt ansvar

Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, räknas endast den del av skadan som motsvarar vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eller hon eventuellt haft av skadefallet med i skadebeloppet. Om något annat inte påvisas, räknas som skadebelopp högst andelen enligt huvudtal av skadan.

3.4 Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppet som betalas ut från försäkringen fås genom att dra av försäkringstagarens självrisk från skadebeloppet enligt punkt 3.3 och genom att beakta eventuell underförsäkring enligt punkt 3.4.1 och de avdrag som dras av från ersättningen på grund av eventuell försummelse att följa säkerhetsföreskrifter och på grund av de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet. Ersättningsbeloppet är dock högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Kostnader för avvärjande av en omedelbart hotande fara ersätts enligt punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet.

3.4.1 Underförsäkring

Om nyckeltalet (t.ex. lönesumman, omsättningen, personantalet eller faktureringen), som utgör grunden för försäkringspremien och bedömningen av riskens omfattning, har meddelats Fennia till ett mindre belopp än det faktiska beloppet, är det fråga om underförsäkring. Försäkringen ersätter då, sedan självrisken har dragits av, endast en så stor del av skadebeloppet som motsvarar proportionen mellan det anmälda nyckeltalet och det faktiska nyckeltalet.

Som omsättning ska omsättningen från den senast avslutade räkenskapsperioden meddelas. Om räkenskapsperioden inte har varit 12 månader, ska till Fennia meddelas det belopp som motsvarar en period på 12 månader. För affärsverksamhet som kommer att börja ska omsättningens budgeterade belopp meddelas.

Som lönesumma ska meddelas det belopp som motsvarar de löner som betalats ut till egna och hyrda arbetstagare som under den senast avslutade räkenskapsperioden var i försäkringstagarens tjänst. För affärsverksamhet som kommer att börja ska lönernas budgeterade belopp meddelas. Om företagaren inte tar ut lön, ska lönesumman omfatta det belopp som skulle ha betalats till en arbetstagare för det arbete som företagaren utfört.

Som antal arbetstagare ska meddelas det antal som motsvarar det genomsnittliga antal egna och hyrda arbetstagare på heltid som under den senast avslutade räkenskapsperioden var i försäkringstagarens tjänst. Vid beräkningen av antalet arbetstagare ska det arbete som utförs av arbetstagare på deltid omvandlas till arbetstagare på heltid genom att dividera veckoarbetstimmarna med fyrtio. För affärsverksamhet som kommer att börja ska det budgeterade antalet arbetstagare meddelas. I antalet arbetstagare ska även företagare räknas in.

3.4.2 Kostnader för avvärjande av omedelbart hotande fara

Försäkringen ersätter kostnader för avvärjande av omedelbart hotande fara enligt följande:

Den försäkrade är vid ett inträffat eller ett omedelbart hotande försäkringsfall skyldig att avvärja eller begränsa skadan (se punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet). Denna skyldighet gäller endast de åtgärder som är avsedda att eliminera en direkt risk för en ansvarsskada som hotar en annan, men den gäller inte mer långtgående efteråtgärder, om dessa inte avtalas separat med Fennia. Försäkringen ersätter kostnaderna för dessa nödvändiga åtgärder.

Om den försäkrade orsakar en miljöskada på sin egen egendom, som på egen mark, ersätter försäkringen kostnaderna för avvärjande av skada endast i situationer där en omedelbar fara hotar en annans egendom, till exempel om miljöförstörande ämnen förs med grundvattnet eller genom jorden från den egna marken någon annanstans. Försäkringen ersätter endast de nödvändiga åtgärder med vilka man kunnat eliminera en omedelbar fara som hotat någon annans egendom och vilka ersätts enligt försäkringen. Kostnader för avvärjande av miljöskador betalas inte från sådana ansvarsförsäkringar från vilka man ersätter endast ekonomiska skador, som t.ex. ansvarsförsäkringen för förvaltningsorgan eller förmögenhetsansvarsförsäkringen.

När en miljöskada har inträffat kan det vara nödvändigt att vidta mer omfattande åtgärder än sådana som omedelbart avvärjer faran för att slutföra ärendet. Sådana åtgärder kan t.ex. vara transport av förorenade jordmassor, förstöring eller neutralisering av miljöfarligt avfall eller utförande av inspektionsåtgärder. Kostnader som uppstått för dessa åtgärder ersätts inte från ansvarsförsäkringen som kostnader för avvärjning ens om det är fråga om åtgärder i enlighet med tvingande myndighetsbestämmelser.

Skador på egen mark, eget vatten eller någon annan egendom ersätts inte.

4 Utredning av skada och iakttagande av säkerhetsföreskrifter

4.1 Försäkringstagarens skyldigheter vid utredning av skada

Försäkringstagaren ska bereda Fennia tillfälle att bedöma grunden för skadan och skadebeloppet samt möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo.

Försäkringstagaren är skyldig att

 • på egen bekostnad delta i utredningen av skadan

 • lägga fram de uppgifter och dokument i sin besittning som är av betydelse för utredningen av skadan och

 • skaffa eller framställa nödvändiga utredningar och undersökningar som försäkringstagaren till en skälig kostnad har tillgång till.

När en miljöskada inträffar (se punkt 2.12 i villkoren för ansvarsförsäkring för verksamhet FS300 och punkt 3.11 i produktansvarsförsäkringsvillkoren) ska försäkringstagaren omedelbart meddela Fennia om skadan för att ta reda på vilka skadeavvärjningsåtgärder som kan ersättas från ansvarsförsäkringen (se punkt 3.4.2).

4.2 Försäkringstagarens skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren ska iaktta nedan nämnda säkerhetsföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet.

Försäkringsgivaren gör samma säkerhetsföreskriftsavdrag eller avslag om iakttagandet av säkerhetsföreskriften försummats av en person eller aktör som utför en uppgift eller ett uppdrag på försäkringstagarens räkning eller arbetar för denna och som vållat en skada som försäkringstagaren är ersättningsskyldig för. Försäkringstagaren ska se till att sådana personer får skriftliga säkerhetsskrifter.

Försäkringstagaren är den som har ingått ett försäkringsavtal med Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

4.3 Fennias skyldigheter och rättigheter

Om det är fråga om en skada som ersätts enligt försäkringsvillkoren och skadebeloppet överstiger beloppet av den självrisk som anges i försäkringsbrevet, utreder Fennia huruvida försäkringstagaren är ersättningsskyldig för den anmälda skadan och förhandlar med den som kräver ersättning. Om försäkringstagaren ersätter skadan, överenskommer om den eller godkänner ett krav, binder detta inte Fennia om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppbenbart riktiga.

Fennia har rätt att besluta om åtgärder och välja ombud i anslutning till en rättegång. Om den försäkrade inte på förhand meddelar Fennia om rättegången i enlighet med punkt 3.3.2, är Fennia inte skyldigt att ersätta de kostnader som rättegången medför.

Om Fennia har meddelat försäkringstagaren att bolaget är berett att avtala med den skadelidande om ersättning av skadorna och försäkringstagaren inte samtycker till detta, är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader som därefter uppkommer eller att göra vidare utredningar i ärendet.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer 0196826-7
Hemort Helsingfors
Postadress 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd