Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot

YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Vakuutusehto YT390

Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot määrittelevät vastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, vastuuvakuutuksen tuote-ehdon (esimerkiksi toiminnan vastuuvakuutusehto), vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusehdot ja suojeluohjeet toimitetaan ensimmäisen vakuutuskirjan yhteydessä sekä aina vakuutusehdon tai suojeluohjeen muuttuessa.

Vakuutettu toiminta ja vakuutetut tuotteet on merkitty vakuutuskirjaan.

2.1 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus

Vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa (katso kuluttajaan rinnastettavien yritysasiakkaiden osalta kuitenkin Yritysturvan yleiset sopimusehdot kohta 6.2). Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuna muun muassa silloin, jos vahingon aiheuttanut teko, toimintatapa tai laiminlyönti on sisältänyt olosuhteet huomioiden huomattavan riskin vahingon syntymisestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tahallisesti ja törkeällä huolimattomuudella aiheutettu vahinko, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on työnantajana vastuussa työntekijän työssä aiheuttamasta vahingosta ja vakuutuksenottaja tai vakuutettu osoittaa, ettei se, eikä sen työjohto tiennyt eikä heidän pitänytkään tietää työntekijän menettelystä (katso Yritysturvan yleiset sopimusehdot).

2.2 EU:n ympäristödirektiivin mukaisten vahinkojen korjaamis- ja ennallistamiskustannukset sekä viranomaiskustannukset ympäristövahingoissa

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka

 • perustuvat EU-direktiiviin (2004/35) tai vastaavaan kansalliseen lainsäädäntöön luontovahinkojen korjaamisesta tai ennallistamisesta

 • ovat aiheutuneet ympäristövahinkoon liittyvästä, viranomaisten suorittamista tai määräämistä torjunta- ja ennalleen palauttamistoimista.

2.3 Tiedossa ollut vahingon uhka

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai laiminlyönnistä, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu oli tietoinen tai sen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa.

2.4 Sota, kapina ja muu vastaava tapahtuma

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana tai liittyy tällaiseen tapahtumaan.

2.5 Ilmailu ja lentokenttätoiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,

 • josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on korvausvastuussa ilma-aluksen omistajana, haltijana tai käyttäjänä

 • joka on aiheutunut ilma-aluksen ylläpidosta, huollosta, korjaamisesta tai tankkaamisesta

 • joka on seurausta muunlaisesta lentokenttäpalvelusta tai muusta ilmailuliikennettä tukevasta palvelutoiminnasta mukaan lukien catering-toiminta (ateriapalvelu)

 • jonka syynä on lennonjohdon toiminta tai rakennus- tai korjaustyö lentokentän alueella

 • joka on aiheutunut tuotteesta tai sen osasta, jota käytetään ilmailua varten.

2.6 Viranomaisille ilmoitettava tapahtuma tai tilaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vastuussa sellaisen tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjänä, jota varten viranomainen on edellyttänyt vastuuvakuutuksen hankkimista. Vakuutus ei myöskään ole voimassa silloin, kun vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa tapahtumasta viranomaiselle.

2.7 Ydinvahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ydinvastuulaissa kuvatusta vahingosta riippumatta siitä missä ydinvahinko on tapahtunut.

2.8 Vakuutusturvan ulkopuolelle suljetut riskit

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu tai jonka väitetään johtuvan suoraan tai epäsuoraan

 • asbestista, lyijystä tai lyijymaalista

 • HI- viruksesta tai AIDS:sta

 • homeesta, sädesienestä tai muusta mikrobi- tai sienikasvustosta

 • polyklooratuista bifenyyliyhdisteistä (PCB)

 • ureaformaldehydistä

 • klooratuista hiilivedyistä

 • tupakasta, tupakkatuotteista, tupakan savusta tai sähkötupakasta

 • dietyylistilbestrolista (DES)

 • magneettisista tai elektromagneettisista kentistä tai säteilystä (EMF)

 • silikasta (silikaattimineraalit yms.)

 • geenitekniikalla muunnetuista organismeista (GMO)

 • tuotteen nanoteknisistä ominaisuuksista

 • kreosootista

 • perfluoratusta alkyyliyhdisteestä (PFAS)

 • tartuntataudista tai muusta laajalle levinneestä sairaudesta.

2.9 Tietoturvaloukkaukset

Mikäli vakuutuskirjassa tai vastuuvakuutusten tuote-ehdoissa ei ole nimenomaisesti toisin mainittu, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on seurausta tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan esimerkiksi henkilötietojen tai luottamuksellisten tietojen oikeudetonta tai lainvastaista käsittelyä, tietojen tuhoutumista, katoamista tai muuttumista sekä luvatonta luovuttamista.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, joita vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle voi aiheutua edellä mainittujen loukkausten aiheuttamien haittojen lieventämiseksi toteutetuista toimenpiteistä tai viranomaisille tehtävistä ilmoituksista. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa tai korvausvaatimusta, joka perustuu siihen, että vakuutuksenottajan tai vakuutetun tietojärjestelmiä on hyödynnetty tietoturvahyökkäyksessä tai haittaohjelmien levittämisessä kolmatta kohtaan.

Tätä korvausrajoitusta ei sovelleta vahinkoihin tai korvausvaatimuksiin, jotka käsitellään IT yrityksen vastuuvakuutuksen YT310 perusteella.

3.1 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

3.2 Omavastuu

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa. Omavastuu vähennetään myös silloin, jos vakuutuksesta korvataan ainoastaan vahingon torjunta- tai rajoittamistoimista aiheutuneita kuluja.

3.3 Vahingon määrä

3.3.1 Vahingonkorvaus

Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. Vahingon määrään lasketaan se osa vahingonkorvauksesta, minkä vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan velvollinen maksamaan ja mikä vakuutusehtojen mukaan on korvattavaa vahinkoa.

3.3.2 Selvitys-, oikeudenkäynti-, korko- ja vahingontorjuntakulut

Vahingon määrään lasketaan vahingonkorvauksen lisäksi selvitys-, oikeudenkäynti-, korko- ja vahingontorjuntakulut.

Selvityskuluina vahingon määrään lasketaan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, ei kuitenkaan sellaisia vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle syntyviä selvityskuluja, jotka vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole Fennian kanssa erikseen sovittu.

Jos vahingonkorvauskysymys johtaa oikeudenkäyntiin ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa ja vaatimuksen määrä ylittää omavastuun määrän, vakuutuksenottajan tai vakuutetun on oikeudenkäynnistä tiedon saatuaan välittömästi ilmoitettava asiasta Fennialle. Fennia maksaa oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että vahinkoilmoitus on tehty hyvissä ajoin ennen vastineen antamista ja Fennia hyväksyy käytetyn oikeudenkäyntiasiamiehen.

Vahingon määrään lasketaan myös oikeudenkäyntikulut. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vahingon määrään lasketaan ainoastaan se osuus kustannuksista, joka vastaa vakuutuksesta korvattavan vahingon osuutta korvausvaatimuksesta.

3.3.3 Arvonlisävero

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Arvonlisäveroa ei lasketa vahingon määrään siltä osin, kun korvauksensaajalla olisi mahdollisuus vähentää se verotuksessaan.

3.3.4 Sarjavahinko

Ellei vastuuvakuutuksen tuotekohtaisissa ehdoissa tai vakuutuskirjalla ole toisin sanottu, saman teon, laiminlyönnin tai olosuhteen aiheuttamat vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

3.3.5 Yhteisvastuullisuus

Jos useat ovat velvolliset yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vahingon määrään lasketaan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahinkotapahtumasta saamaansa etua. Jos muuta ei osoiteta, vahingon määräksi lasketaan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.

3.4 Korvauksen määrä

Vakuutuksesta maksettava korvauksen määrä saadaan vähentämällä kohdan 3.3 mukaisesta vahingon määrästä omavastuu ja ottamalla huomioon mahdollinen alivakuutus kohdan 3.4.1 mukaisesti sekä mahdollisen suojeluohjeiden laiminlyönnin ja Yritysturvan yleisten sopimusehtojen perusteella tehtävät korvauksen vähennykset. Korvauksen määrä on kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

3.4.1 Alivakuutus

Jos riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva tunnusluku (esimerkiksi palkkasumma, liikevaihto, henkilömäärä tai laskutus) on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin ilmoitetun tunnusluvun ja todellisen tunnusluvun välinen suhde osoittaa.

Liikevaihdoksi tulee ilmoittaa viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto. Jos tilikauden pituus ei ole ollut 12 kuukautta, tulee Fennialle ilmoittaa määrä, joka vastaa 12 kuukauden ajanjaksoa. Alkavan liiketoiminnan osalta tulee ilmoittaa liikevaihdon budjetoitu määrä.

Palkkasummaksi tulee ilmoittaa määrä, joka vastaa viimeksi päättyneellä tilikaudella vakuutuksenottajan tai vakuutetun palveluksessa olleille omille ja vuokratuille työntekijöille maksettuja palkkoja. Alkavan liiketoiminnan osalta tulee ilmoittaa palkkojen budjetoitu määrä. Mikäli yrittäjä ei nosta palkkaa, tulee palkkasummaan sisällyttää se määrä, joka yrittäjän itse tekemästä työstä olisi tullut maksaa työntekijälle.

Työntekijämääräksi tulee ilmoittaa määrä, joka vastaa viimeksi päättyneellä tilikaudella vakuutuksenottajan tai vakuutetun palveluksessa olleiden omien ja vuokrattujen kokoaikaisten työntekijöiden määrää keskimäärin. Työntekijämäärää laskettaessa osa-aikaisten työntekijöiden tekemä työ muunnetaan kokoaikaisiksi työntekijöiksi jakamalla viikkotyötunnit neljälläkymmenellä. Alkavan liiketoiminnan osalta tulee ilmoittaa työntekijöiden budjetoitu määrä. Työntekijämäärään tulee sisällyttää myös yrittäjät.

3.4.2 Välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakulut

Vakuutuksesta korvataan välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluja seuraavasti:

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (katso Yritysturvan yleiset sopimusehdot kohta 6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei Fennian kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet vahingon torjuntakustannukset korvataan vakuutuksesta.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu aiheuttaa ympäristövahingon omalle omaisuudelleen kuten omalle maaperälle, korvataan vakuutuksesta vahingontorjuntakuluja ainoastaan tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle. Vakuutuksesta korvataan ainoastaan ne välttämättömät toimet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön vaara on saatu poistetuksi. Ympäristövahinkojen torjuntakuluja ei makseta sellaisten vastuuvakuutusten perusteella, joista korvataan ainoastaan taloudellisia vahinkoja, kuten esimerkiksi hallintoelinten vastuuvakuutuksesta tai varallisuusvastuuvakuutuksesta.

Ympäristövahingon tapahduttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimia syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi tai tarkastukset. Näistä syntyneitä kuluja ei korvata vastuuvakuutuksesta vahingontorjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien määräysten mukaiset toimet.

Omalle maaperälle, vedelle tai muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

4.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuudet vahingon selvittämisessä

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on varattava Fennialle tilaisuus vahingon perusteen ja määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

Vakuutuksenottaja ja vakuutettu on velvollinen

 • omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn

 • esittämään hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä ja

 • hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kuluin vakuutuksenottajan tai vakuutetun saatavilla.

Ympäristövahingon (ks. toiminnan vastuuvakuutuksen ehdot YT300 kohta 2.12 sekä tuotevastuuvakuutusehtojen YT301 kohta 3.11) sattuessa vakuutuksenottajan tai vakuutetun on välittömästi ilmoitettava vahingosta Fennialle sen selvittämiseksi, mitkä vahingon torjuntatoimenpiteet kuuluvat vastuuvakuutuksesta korvattavaksi (ks. kohta 3.4.2).

4.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava jäljempänä mainittuja suojeluohjeita sekä vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä (Yritysturvan yleisten ehtojen kohdan 6.1 mukaisesti).

Vakuutuksenantaja tekee saman suojeluohjevähennyksen tai epäyksen, mikäli suojeluohjetta on laiminlyönyt henkilö tai taho, joka tekee tehtävää tai toimeksiantoa vakuutuksenottajan tai vakuutetun lukuun tai on hänen palveluksessaan ja jonka aiheuttamasta vahingosta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee huolehtia, että tällaisille henkilöille annetaan suojeluohjeet kirjallisesti.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

4.3 Fennian velvollisuudet ja oikeudet

Jos kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko ja vahingon määrä ylittää vakuutuskirjaan merkityn omavastuun määrän, Fennia selvittää, onko vakuutuksenottajalla tai vakuutetulla korvausvelvollisuutta ilmoitetusta vahingosta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Fennialla on oikeus päättää toimenpiteistä ja asiamiehen valinnasta oikeudenkäyntiin liittyen. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Fennialle kohdan 3.3.2 mukaisesti, ei Fennialla ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle olevansa valmis tekemään sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutuksenottaja tai vakuutettu tähän suostu, ei Fennia ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kuluja eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet