Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Frivillig försäkring för distansarbete
Frivillig försäkring för distansarbete - broschyr

Frivillig försäkring för distansarbete

Gäller från och med 1.1.2021

En försäkring för distansarbete är en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som kompletterar det skydd som försäkringar som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ger.

Försäkringen för distansarbete ger skydd mot vårdkostnader till följd av olycksfallsskador och mot bestående men och dödsfall till följd av olycksfall. Dessutom kan du teckna försäkringen att omfatta tillfällig arbetsoförmåga.

Försäkringen för distansarbete gäller

  • upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet i distansarbete som utförs i Finland till den del skadan inte ersätts från en obligatorisk arbetstidsförsäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

  • på direkta dagliga resor som kan jämställas med en arbetsfärd när resan görs under distansarbetet eller direkt efter distansarbetet, och när kostnaderna inte ersätts med stöd av någon lag

  • i Finland under fritiden i anslutning till en sådan arbetsfärd för vilken arbetsgivaren betalar ut dagpenning till den försäkrade och den försäkrade övernattar annanstans än hemma på grund av arbetsfärden.

Förutsättningen för att försäkringen kan beviljas är att företaget har en arbetsolycksfallsförsäkring hos Fennia.

Försäkringen för distansarbete gäller inte alls under motion och idrottsutövning.

Försäkringspremien bestäms utifrån de skydd och försäkringsbelopp som valts och enligt eventuell dagersättning.

Vårdkostnader vid olycksfallsskada

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfallsskador till den del de inte ersätts med stöd av någon lag (sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller trafikförsäkringslagen). Om den lagbaserade rätten till ersättning har gått förlorad till exempel till följd av att trafikförsäkringsplikten har försummats, ersätter inte heller Fennia dessa vårdkostnader. Vårdkostnader är till exempel läkararvoden, sjukhusavgifter, läkemedels- och resekostnader, och de ersätts mot originalkvitton.

Vårdkostnader till följd av en och samma olycksfallsskada ersätts högst upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Men till följd av olycksfallsskada

Med men avses ett medicinskt utvärderat allmänt men som har uppkommit till följd av en olycksfallsskada. (Ett medicinskt men är inte detsamma som nedsatt arbetsförmåga.) Menet bestäms enbart enligt skadans art och svårighetsgrad. Individuella omständigheter som yrke eller fritidsintressen beaktas inte. Funktionsförmågan jämförs med funktionsförmågan hos en frisk person i samma ålder.

Menet fastställs enligt Social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering som gällde när olycksfallet inträffade. För fullständigt bestående men (invaliditetsklass 20) utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. För partiellt bestående men utbetalas den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar den fastställda invaliditetsklassen. Ersättningen betalas ut efter att menet blivit bestående.

Bestående men fastställs tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade. Om den försäkrade avlider innan ett år gått sedan olycksfallet, betalas inte menersättning ut.

Dagersättning

Om försäkringen inkluderar dagersättning, betalas den ut för tiden av arbetsoförmåga till följd av olycksfallsskada efter den överenskomna självrisktiden som anges i försäkringsbrevet.

Dagersättningen betalas ut tidigast från det läkarvård inleddes och högst till dess att ett år gått sedan olycksfallet. Om den försäkrade inte är fullständigt arbetsoförmögen, utbetalas den del av dagersättningen som motsvarar den nedsatta arbetsförmågan.

Dödsfall till följd av olycksfall

Om olycksfallsförsäkringen omfattar ersättning i händelse av dödsfall, utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet till den förmånstagare som försäkringstagaren har förordnat. Från denna ersättning dras av den engångsersättning för men som betalats ut med anledning av samma olycksfall.

Ersättning betalas inte ut om den försäkrade avlider efter att det gått tre år från olycksfallet.

Med distansarbete avses arbete som utförs någon annanstans än på arbetsplatsen. I de flesta fall utförs distansarbete hemma. Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar gäller allt arbete i anställningsförhållande, även distansarbete.

Vid distansarbete ersätts olycksfall som inträffat utanför arbetsrummet och arbetsplatsen från den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkring endast om verksamheten har ett entydigt orsakssamband med arbetet. Till exempel så har snubblande på en leksak hemma, verksamhet i samband med måltider hemma, raster och wc-besök inte orsakssamband med arbetsuppgifter och kan därmed inte ersättas från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Eftersom den som arbetar på distans inte gör arbetsfärder, kan man inte avvika från arbetsvägen, och därför omfattas t.ex. det att man lämnar sitt barn på daghem eller hämtar barnet från daghemmet eller går till affären inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Om du vill skydda din personal med ett lika omfattande skydd som arbetsolycksfallsförsäkringen för arbetstid, kan du välja en gruppfritidsförsäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringen ersätter olycksfall som inträffar på fritiden, och den gäller både i Finland och utomlands. Mer information om denna försäkring hittar du i produktbroschyren för gruppfritidsförsäkringen.

På Fenniaskyddets försäkring för distansarbete tillämpas villkoren för Fenniaskyddets gruppför­säkringar.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 441 12

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor