Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fritidsidrottsförsäkring för arbetstagare

Fritidsidrottsförsäkring för arbetstagare

Gäller från och med 1.1.2021

Försäkringsvillkor enligt 199 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

1.1

Beviljande av fritidsförsäkringen förutsätter att försäkringstagaren har en obligatorisk olycksfallsförsäkring för arbetstid hos Fennia.

1.2

Försäkringen träder i kraft från den tidpunkt då Fennia har fått försäkringsansökan, såvida det inte har avtalats om en senare begynnelsetidpunkt.

1.3

Fennia är inte skyldigt att bevilja en fritidsförsäkring.

1.4

Försäkringen beviljas inte för professionell idrott. Professionella idrottare ska försäkras separat i enlighet med lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

Samtliga som arbetar i företaget är försäkrade med fritidsförsäkringen.

3.1

Försäkringen gäller under fritiden, dvs. under andra förhållanden än i arbetet eller förhållanden som föranletts av arbetet enligt 21–25 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

3.2

Försäkringen gäller i Finland och utomlands.

3.3

Försäkringen gäller inte vid tidpunkten för skadefallet om den försäkrades arbete för försäkringstagarens räkning och försäkringstagarens skyldighet att betala lön fortlöpande har varit avbrutna i fler än 30 dagar.

3.4

Försäkringen gäller enligt följande:

a) Under idrottsträningar eller -tävlingar eller motionsevenemang som arrangeras av en förening eller en klubb som har bildats av försäkringstagaren eller arbetstagarna. Sådana är också evenemang eller tillställningar som arrangeras i arbetsgivarens idrottslokaler, t.ex. gemensam handledning i en anordning eller en gemensamt instruerad träning.

b) Under idrottstävlingar eller -träningar när man representerar försäkringstagaren eller ovannämnda förening eller klubb.

c) Under den direkta resan från bostaden eller arbetsplatsen till ovannämnda evenemang eller tvärtom.

Idrottandet (tränandet, tävlandet eller företrädandet) ska vara godkänt av arbetsgivaren och ske inom den idrottsförening eller klubb som arbetsgivaren eller arbetstagarna har bildat.

Självständig motion eller idrottande utan klubb eller förening omfattas inte av försäkringen.

4.1

Försäkringstagaren är när han eller hon tecknar en försäkring skyldig att ge Fennia samtliga uppgifter som är av betydelse för försäkringen.

4.2

Försäkringstagaren ska meddela Fennia samtliga förändringar som sker under försäkringens giltighetstid inom 30 dagar från förändringen.

Om ändringen görs senare än vad som ovan anges, träder ändringen i kraft från tidpunkten för ändringen.

4.3

Skadefallet ska skriftligen meddelas Fennia senast inom 10 vardagar från skadedagen.

4.4

Den skadade ska utan dröjsmål anmäla de förändringar till Fennia som påverkar ersättningen, som väsentliga förändringar i hälsotillståndet, arbetsförmågan, arbetsinsatsen och arbetsinkomsten.

5.1

Från försäkringen ersätts ett fritidsolycksfall som inte har inträffat under de förhållanden som avses i 21–25 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och som leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

5.2

Från försäkringen ersätts också andra skador och sjukdomar till följd av olycksfall, som skavsår orsakat av friktion (18 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar) och väsentligt förvärrande av skador eller sjukdomar till följd av olycksfall. Ersättning betalas inte för förvärrande om olycksfallet hade endast en liten andel i förvärrandet. Ersättning för förvärrande betalas i högst sex månader från det att olycksfallet inträffade (19 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

5.3

En allmän förutsättning för att ersättning ska betalas ut för ett skadefall är att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan skadefallet och skadan eller sjukdomen.

När det medicinska orsakssambandet bedöms ska i synnerhet medicinska fynd och observationer, sättet på vilket skadan uppkom och tidigare skador och sjukdomar beaktas.

5.4

Från försäkringen ersätts inte

a) en arbetssjukdom eller väsentligt förvärrande av andra skador eller sjukdomar som ersätts som arbetssjukdomar (26–30 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar)

b) plötslig ömhet som har uppkommit utan olycksfall i en muskel eller sena när arbetstagaren har utfört enskilda påfrestande arbetsrörelser (33 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar)

c) en skada till följd av misshandel eller en annan avsiktlig gärning som har utförts av en annan person (34 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

5.5

Från försäkringen ersätts inte heller

a) en skada som avses i patientskadelagen

b) ett skadefall till följd av vilket den skadade har rätt att från en annan lag få ersättning enligt denna lag

c) ett skadefall, till följd av vilket den skadade har rätt att få ersättning enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom Försäkringsvillkor enligt 199 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

d) en trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande lag i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

e) en skada i spårtrafik enligt lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) eller i en motsvarande lag i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6.1

De ersättningar som betalas ut från försäkringen bestäms enligt bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Nedan mer om vissa centrala ersättningar:

6.2 Sjukvårdsersättningar

Från försäkringen ersätts nödvändiga kostnader för sjukvård till följd av en skada (36–37 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Nödvändiga resekostnader till följd av sjukvård ersätts till den närmaste vårdenheten eller den vårdenhet som anges i betalningsförbindelsen. För en resa med privatbil ersätts hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer.

Fennia har rätt att genom en betalningsförbindelse hänvisa den skadade till en vårdplats. Om vården ges någon annanstans än på den vårdenhet som betalningsförbindelsen anger eller om Fennia inte har gett en betalningsförbindelse, får den skadade ersättning högst för klientavgiften enligt klientavgiftslagen.

Från sjukvårdsersättningen dras av den ersättning som betalas ut till den skadade för samma skadefall med stöd av sjukförsäkringslagen. För detta ska den skadade lämna en fullmakt, genom vilken han eller befullmäktigar Fennia att söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen för sjukvårdskostnaderna.

Ersättning för kostnader för sjukvård, läkemedel och resor samt tilläggskostnader för hemvård ska sökas hos Fennia inom ett år från att kostnaderna uppstod.

6.3 Ersättning för inkomstbortfall

De ersättningar för inkomstbortfall som betalas ut från försäkringen är dagpenning, rehabiliteringspenning och olycksfallspension.

Den s.k. korttidsdagpenningen (28 kalenderdagar som följer på skadedagen) bestäms på grundval av den lön för sjukdomstid som den arbetsgivare som tecknade försäkringen betalar eller på grundval av arbetsinkomsterna från arbete hos den arbetsgivare som tecknade försäkringen.

Den årsarbetsinkomst som utgör grund för ersättning för inkomstbortfall bestäms utifrån den arbetsinkomst som fås från arbete hos den arbetsgivare som tecknade försäkringen. I övrigt bestäms årsarbetsinkomsten med tillämpning av 71–73 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ingen annan än den arbetsgivare som tecknade försäkringen har rätt att återfå utbetald lön för sjukdomstid eller någon annan förmån från den ersättning för inkomstbortfall som betalas ut från denna försäkring.

6.4 Avdrag på ersättning för inkomstbortfall

På en dagpenning och den rehabiliteringspenning som betalas ut för dagpenningsperioden görs ett kalkylerat avdrag för den tid som den skadade har rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för samma skadefall. Det kalkylerade avdraget görs enligt tabellen i 202 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

På olycksfallspension och den rehabiliteringspenning som betalas ut för olycksfallspensionstiden görs ett avdrag för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, sjukpension enligt någon annan lag och därefter för ålderspension som den skadade får för samma tid.

På familjepension som betalas till en förmånstagare ska ett avdrag göras för familjepension som på motsvarande sätt betalas för samma skadefall med stöd av någon annan lag.

6.5 Bedömning av nedsatt arbetsförmåga

Vid bedömning av nedsättningen i arbetsförmågan beaktas den skadades återstående förmåga att skaffa förvärvsinkomster genom ett sådant tillgängligt arbete som den skadade skäligen kan förutsättas utföra. Då beaktas den skadades utbildning, tidigare verksamhet, ålder och bostadsort och andra därmed jämställbara omständigheter.

6.6

Om andra än ersättningar för inkomstbortfall har betalats ut från en annan fritidsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för samma skadefall (t.ex. sjukvårdsersättningar eller menersättning), betalas dessa ersättningar inte ut från denna försäkring.

7.1

Försäkringstagaren kan säga upp en fortlöpande försäkring under försäkringsperioden. Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör tidigast när Fennia har fått kännedom om uppsägningen.

7.2

Försäkringen upphör samtidigt som en obligatorisk olycksfallsförsäkring för arbetstid, som tecknades för de försäkrade personerna, upphör att gälla.

7.3

Försäkringen avslutas den dag den obligatoriska försäkringen för arbetstid upphör om försäkringstagaren säger upp den i samband med ett överföringsförfarande.

7.4

En försäkring anses ha upphört att gälla från och med den dag då försäkringstagaren försätts i konkurs eller då utmätningsmannen har utfärdat ett intyg över hinder enligt 3 kap. 95 § i utsökningsbalken på grund av försäkringstagarens medellöshet eller att dennes vistelseort inte är känd.

7.5

Fennia har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren har försummat att betala en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggningen av ett ersättningsärende eller för bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

Försäkringen upphör att gälla inom 30 dagar från det att den skriftliga uppsägningen skickades. Försäkringen upphör dock inte om försäkringstagaren betalar den förfallna premien innan uppsägningstiden går ut.

8.1

Försäkringspremien fastställs årligen enligt de premiegrunder som gäller hos Fennia vid respektive tidpunkt. Premiegrunderna har utarbetats enligt bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar skilt vad gäller den obligatoriska försäkringen, den frivilliga försäkringen för arbetstid och fritidsförsäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

8.2

Enligt Fennias premiegrunder tas för den frivilliga fritidsförsäkringen alltid minst en minimipremie per kalenderår ut.

Beslut som Fennia fattar med stöd av denna försäkring får överklagas hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden genom ett skriftligt besvär enligt den anvisning om sökande av ändring som bifogas beslutet.

På försäkringen tillämpas lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). När försäkringen tecknas tillämpas dessutom 4 b § 1 mom., 5 § 1 mom., 5 a § och 7 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994).

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

40 285 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor