Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Vapaa-ajan urheiluvakuutus työntekijöille

Vapaa-ajan urheiluvakuutus työntekijöille

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Vakuutusehdot työtapaturma- ja ammattitautilain 199 §:n mukaan

1.1

Myönnämme vapaa-ajan vakuutuksen, kun vakuutuksenottajalla on pakollinen työajan tapaturmavakuutus Fenniassa.

1.2

Vakuutus alkaa siitä ajankohdasta, jolloin Fennia on vastaanottanut vakuutushakemuksen, jollei myöhemmästä ajankohdasta ole sovittu.

1.3

Fennialla ei ole velvollisuutta myöntää vapaa-ajan vakuutusta.

1.4

Vakuutusta ei myönnetä ammattimaiseen urheilemiseen. Ammatikseen urheilevat on vakuutettava erikseen urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaisesti.

Vapaa-ajan vakuutuksessa vakuutettuna ovat kaikki yrityksessä työskentelevät henkilöt.

3.1

Vakuutus on voimassa vapaa-aikana eli muissa kuin työssä tai työstä johtuvissa työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:n mukaisissa olosuhteissa.

3.2

Vakuutus on voimassa Suomessa ja ulkomailla.

3.3

Vakuutus ei ole voimassa vahinkotapahtuman hetkellä, jos vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhtäjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan.

3.4

Vakuutus on voimassa

a) vakuutuksenottajan tai työntekijöiden muodostaman seuran tai kerhon järjestämissä urheiluharjoituksissa tai -kilpailuissa tai liikuntatilaisuuksissa. Tällaiseksi katsotaan myös työnantajan liikuntatiloissa järjestettävä tapahtuma tai tilaisuus kuten yhteisesti opastettu laite-esittely tai yhteisesti ohjattu harjoittelu.

b) urheiluharjoituksissa tai -kilpailuissa edustettaessa vakuutuksenottajaa tai tarkoitettua seuraa tai kerhoa.

Edellisissä kohdissa tarkoitetun urheilemisen (harjoitteleminen, kilpaileminen tai edustaminen) on oltava työnantajan hyväksymää ja toiminnassa mukana olevien on kuuluttava työnantajan tai työntekijöiden muodostamaan urheiluseuraan tai -kerhoon.

Yksilöllinen liikkuminen tai urheileminen ilman kerhoa tai seuraa ei kuulu tämän vakuutuksen piiriin.

4.1

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusta otettaessa Fennialle kaikki vakuuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

4.2

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kaikista vakuutuksen voimassa ollessa tapahtuneista muutoksista Fennialle 30 päivän kuluessa muutoksesta.

Jos muutos tehdään myöhemmin kuin edellä on esitetty, muutos tulee voimaan muutosajankohdasta.

4.3

Vahinkotapahtumasta on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti viimeistään 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon vakuutustapahtumasta.

4.4

Vahingoittuneen on viipymättä ilmoitettava Fennialle korvaukseen vaikuttavista muutoksista kuten terveydentilansa, työkykynsä, työntekonsa tai työansionsa olennaisesta muutoksesta.

5.1

Vakuutuksesta korvataan vapaa-ajan tapaturma, joka ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa.

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

5.2

Vakuutuksesta korvataan myös muut tapaturman aiheuttamat vammat ja sairaudet kuten hankauksen aiheuttama ihon hiertymä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 18 §) sekä tapaturman aiheuttama vamman tai sairauden olennainen paheneminen. Korvausta pahenemisesta ei makseta, jos tapaturmalla oli siihen vain vähäinen syyosuus. Korvausta pahenemisesta maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan tapaturman sattumisesta (työtapaturma- ja ammattitautilaki 19 §).

5.3

Vahinkotapahtuman korvaamisen yleisenä edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä.

Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet.

5.4

Vakuutuksesta ei korvata

a) ammattitautia eikä ammattitautina korvattavaa muun vamman tai sairauden olennaista pahenemista (työtapaturma- ja ammattitautilaki 26–30 §)

b) lihaksen tai jänteen äkillistä kipeytymistä, joka on tapahtunut ilman tapaturmaa henkilön suorittaessa yksittäistä kuormittavaa liikettä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 33 §)

c) pahoinpitelyä tai muuta toisen henkilön tahallaan aiheuttamaa vahinkoa (työtapaturma- ja ammattitautilaki 34 §).

5.5

Vakuutuksesta ei myöskään korvata

a) potilasvahinkolaissa tarkoitettua vahinkoa

b) vahinkotapahtumaa, jonka johdosta vahingoittuneella on oikeus muun lain nojalla tämän lain mukaiseen korvaukseen

c) vahinkotapahtumaa, jonka johdosta vahingoittuneella on oikeus maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen työtapaturmasta tai ammattitaudista

d) liikennevakuutuslaissa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavassa laissa tarkoitettua liikennevahinkoa

e) raideliikennevastuulaissa (113/1999) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavassa laissa tarkoitettua raideliikennevahinkoa.

6.1

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain säännösten mukaan.

Alla kerrotaan tarkemmin eräistä keskeisistä korvauksista.

6.2 Sairaanhoitokorvaukset

Vakuutuksesta korvataan vahingon vuoksi tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneet välttämättömät kustannukset (työtapaturma- ja ammattitautilaki 36–37 §).

Sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut korvataan lähimpään tai maksusitoumuksen mukaiseen hoitopaikkaan. Yksityisellä autolla tehdystä matkasta korvataan puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Fennialla on oikeus maksusitoumuksella ohjata vahingoittunut valitsemaansa hoitopaikkaan. Jos hoito annetaan muualla kuin maksusitoumuksen osoittamassa hoitopaikassa tai Fennia ei ole antanut maksusitoumusta, hoidosta korvataan vahingoittuneelle enintään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu.

Sairaanhoitokorvauksesta vähennetään vahingoittuneelle saman vahinkotapahtuman vuoksi sairausvakuutuslain nojalla maksettava korvaus. Tämän toteuttamiseksi vahingoittuneen on toimitettava valtakirja, jolla hän valtuuttaa Fennian hakemaan sairaanhoitokuluista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen.

Kulujen, kuten sairaanhoito-, lääke-, matka- ja kodinhoidon lisäkulujen korvaamista on haettava Fenniasta vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.

6.3 Ansionmenetyskorvaukset

Vakuutuksesta maksettavia ansionmenetyskorvauksia ovat päiväraha, kuntoutusraha ja tapaturmaeläke.

Ns. lyhyen ajan päiväraha (vahinkopäivää seuraavat 28 kalenteripäivää) määrätään vakuutuksen ottaneen työnantajan maksaman sairausajan palkan tai vakuutuksen ottaneen työnantajan työssä saadun työansion perusteella.

Ansionmenetyskorvausten perusteena oleva vuosityöansio määräytyy vakuutuksen ottaneen työnantajan työssä saadun työansion perusteella. Vuosityöansio määritetään muutoin soveltaen työtapaturma- ja ammattitautilain 71–73 §:iä.

Muulla kuin vakuutuksen ottaneella työnantajalla ei ole oikeutta saada maksamaansa sairausajanpalkkaa tai muuta etuutta takaisin tämän vakuutuksen perusteella maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta.

6.4 Ansionmenetyskorvauksesta tehtävät vähennykset

Päivärahasta ja päivärahakaudelta maksettavasta kuntoutusrahasta tehdään laskennallinen vähennys ajalta, jolta vahingoittuneella on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman vuoksi. Laskennallinen vähennys tehdään työtapaturma- ja ammattitautilain 202 §:n taulukon mukaisesti.

Tapaturmaeläkkeestä ja tapaturmaeläkeaikana maksettavasta kuntoutusrahasta vähennetään vahingoittuneelle samalta ajalta maksettava sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, muun lain nojalla maksettava työkyvyttömyyseläke ja sen jälkeinen vanhuuseläke.

Edunsaajalle maksettavasta perhe-eläkkeestä vähennetään vastaavasti muun lain nojalla saman vahinkotapahtuman johdosta maksettava perhe-eläke.

6.5 Työkyvyn heikentymän arviointi

Arvioitaessa työkyvyn heikentymää otetaan huomioon vahingoittuneen jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota vahingoittuneen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon vahingoittuneen koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat.

6.6

Jos toisesta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vapaa-ajan vakuutuksesta on maksettu saman vahinkotapahtuman johdosta muita kuin ansionmenetyskorvauksia (esimerkiksi sairaanhoitokorvauksia tai haittarahakorvausta), näitä korvauksia ei makseta tämän vakuutuksen perusteella.

7.1

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa jatkuvan vakuutuksen kesken vakuutuskauden. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomisen tultua Fennian tietoon.

7.2

Vakuutus päättyy samaan aikaan kuin vakuutettuja henkilöitä varten otettu pakollinen työajan tapaturmavakuutuskin.

7.3

Vakuutus päätetään pakollisen työajan vakuutuksen päättymispäivään, jos vakuutuksenottaja irtisanoo sen siirtomenettelyn yhteydessä.

7.4

Vakuutus katsotaan päättyneeksi siitä päivästä alkaen, kun vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai kun ulosottomies on antanut ulosottokaaren 3 luvun 95 §:n mukaisen estetodistuksen vakuutuksenottajan varattomuudesta tai tämän olinpaikan tuntemattomuudesta.

7.5

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvausasian käsittelyä varten tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä.

Vakuutus päättyy 30 päivän kuluessa kirjallisen irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.

8.1

Vakuutusmaksu määrätään vuosittain Fennian kulloinkin voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Maksuperusteet on laadittu työtapaturma- ja ammattitautilain määräysten perusteella erikseen koskien työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista pakollista vakuutusta, vapaaehtoista työajan vakuutusta ja vapaa-ajan vakuutusta.

8.2

Fennian maksuperusteiden mukaan vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen voimassaolosta peritään aina vähintään kalenterivuosikohtainen minimivakuutusmaksu.

Tämän vakuutuksen perusteella annettuihin Fennian päätöksiin saa hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella, päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Vakuutukseen sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015). Vakuutusta otettaessa sovelletaan myös vakuutussopimuslain (543/1994) 4 b §:n 1 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 5 a §:ää sekä 7 §:n 1 momenttia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

40 285 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet