Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hemförsäkring, försäkringsvillkor

Hemförsäkring, försäkringsvillkor

Gäller från och med 17.6.2024

Hemförsäkring kan innehålla ett eller flera skydd enligt försäkringstagarens val. Dessa försäkringsvillkor tillämpas tillsammans med Fennias allmänna avtalsvillkor när ett försäkringsavtal om hemförsäkringen har ingåtts och dess helhet har antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i

 • försäkringsbrevet

 • försäkringsvillkoren

 • allmänna avtalsvillkoren.

Försäkringsbrevet innehåller individuella uppgifter om försäkringsavtalet, såsom vilka skydd som valts till hemförsäkringen. I försäkringsvillkoren beskrivs försäkringens fullständiga innehåll.

1.1 Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet samt, för lösöre som tillfälligt flyttas i Finland från försäkringsstället, under en tid på 12 månader räknat från den dag när lösöret flyttades från försäkringsplatsen. Tillfälligt flyttat lösöre skall flyttas tillbaka till försäkringsstället inom den tid som anges ovan.

Den försäkrade egendom anges i försäkringsbrevet. Med hemförsäkringen kan försäkringstagaren försäkra lösegendom och byggnader som försäkringstagaren och de försäkrade äger.

2.1 Byggnader

Försäkringen gäller byggnader som är i försäkringstagarens privata bruk och som är belägna på den plats som antecknats i försäkringsbrevet.

 • Med stadigvarande bostadsbyggnad avses byggnad som är i de försäkrades huvudsakliga bostadsbruk året runt.

 • Med bostadsbyggnad för fritidsbruk avses en byggnad som de försäkrade använder för fritidsändamål.

Försäkringen kan även omfatta andra byggnader som är i de försäkrade egna bruk och som dom själva äger.

Föremål för försäkringen är även

 • byggnadens fasta VVSEA-system

 • i anknytning till byggnaden oinglasad terrass vars areal är högst lika stor som byggnadens våningsyta

 • byggnads- och reparationsmaterial som finns på försäkringsstället eller som flyttas till försäkringsstället, upp till 10 000 euro

 • byggnadens gårdsplan och skötta gårdsområdet samt deras jordmån och växter upp till 10 000 euro

 • sedvanlig fast konstruktion på byggnadens gårdsområde upp till det eurobelopp som anges i försäkringsbrevet.

Eurobeloppet som anges i försäkringsbrevet är det högsta ersättningsbeloppet för en enskild konstruktion. Om objektets värde överstiger det belopp som anges i försäkringsbrevet, ska objektet försäkras separat till hela sitt värde.

Försäkringen omfattar inte

 • dränering och konstruktioner under byggnadens grundsulor

 • bryggor och strandkonstruktioner

 • vattenområden

 • skogen på tomten

 • naturområde.

2.2 Lösegendom

Försäkringen gäller lösegendom som finns på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet och i förvaringsutrymmen i anslutning till försäkringsstället.

Med lösegendom avses sedvanliga föremål som är avsedda för privat bruk i hushåll, till exempel möbler, kläder, hushållsvaror, -apparater och -maskiner för egnahemshus eller fritidsbostäder.

Övrigt lösöre omfattas endast av försäkringen om det har antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringen högsta ersättningsbeloppet för ett enskilt föremål som inte omnämnts separat, anges i försäkringsbrevet. Dyrare föremål bör försäkras separat. Skador på ett enskilt föremål ersätts upp till det maximibelopp som anges i försäkringsbrevet.

I försäkringen ingår också egendom som den försäkrade hyrt eller har lånat i egenskap av privatperson. Förutsättningen är att

 • egendom enligt dessa villkor hade ingått i lösegendomsförsäkringen om den varit den försäkrades egna egendom

 • skadan är ersättningsbar enligt dessa villkor och att skadan inte ersätts från någon annan försäkring.

Med förvaringsutrymmen avses låsta

 • utrymmen på samma fastighet som egnahemshuset eller fritidsbostaden ligger på, såsom förråd och garage

 • bostads- och fastighetsaktiebolags lager i gemensamt bruk för sport- och fritidsredskap

 • vinds- och källarutrymmen och andra lagerutrymmen samt garage utanför bostadslägenheten.

Det maximala ersättningsbeloppet för lösegendom som förvaras i dessa utrymmen är antecknat i försäkringsbrevet.

Följande lösegendom är föremål för försäkringen enligt vad som anges i försäkringsbrevet:

 • värdeföremål och samlingar

 • utrustning och apparater som ägs av de försäkrade i deras egenskap av privatperson och som används i förvärvsverksamhet

 • roddbåtar, jollar, kanoter, kajaker och utombordsmotorer med en effekt av högst 10 hk eller 7,5 kW

 • cyklar

 • motordrivna maskiner och färdmedel som inte är trafikförsäkrings- och registreringspliktiga, det vill säga

  • el-assisterade cyklar (motoreffekt på högst 250 W och vars konstruktiv hastighet är 25 km/h)

  • elektriska förflyttningshjälpmedel (vars vikt är högst 25 kg och vars konstruktiv hastighet är 25 km/h)

  • maskiner och anordningar för gårdsarbete (vars konstruktiv hastighet är 15 km/h).

Följande ingår inte i lösegendom som försäkras:

 • djur

 • pengar, värdepapper och övriga betalningsmedel

 • lösöre som hyrs eller lånats ut till någon annan, om detta inte överenskommits i försäkringsbrevet

 • egendom som ägs av arbetsgivaren och är i den försäkrades privat bruk eller som den försäkrade använder i sitt arbete

 • egendom som anskaffats för att säljas eller används i förevisningssyfte

 • datainformation och filer på lagringsmedia eller maskinvara, samt icke allmänt saluförda dataprogram

 • avhandlingar, lärdomsprov, manuskript och övriga motsvarande handlingar

 • egendom vars innehav eller användning strider mot gällande lagstiftning

 • motorfordon, motordrivna färdmedel samt delar till sådana fordon som kräver en trafikförsäkring.

I fritidsbostadens lösegendom ingår inte personliga bruksföremål som används dagligen, såsom mobiltelefon.

I försäkringen för hyresvärdens lösegendom ingår endast sedvanliga möbler samt hemapparatur som är nödvändiga för boende. I försäkringen för hyresvärdens lösegendom ingår inte personliga bruksföremål, så som mobiltelefoner eller glasögon.

2.3 Fast inredning i bostad

Föremål för försäkringen är den fasta inredningen i en aktielägenhet på ett försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. Det maximala ersättningsbeloppet för objektet har antecknats i försäkringsbrevet.

Med lägenhetens fasta inredning avses de delar av fastigheten för vilka aktieägaren enligt 4 kap. 2–3 § i lagen om bostadsaktiebolag 1599/2009 har underhållsansvar. Sådana är till exempel

 • fasta möbler, apparater och maskiner

 • ytbeläggningar och inrednings- och förbättringsarbeten på dessa.

Försäkringen omfattar inte eventuella utvidgningar av aktieägarnas underhållsansvar som har överenskommits om i bolagsordningen.

Skador på lägenhetens fasta inredning ersätts förutsatt att inte fastighetens egen försäkring, bostadsaktiebolaget, annan aktieägare eller hyresgäst ersätter skadorna på ifrågavarande delar.

Hemförsäkringen kan bestå av följande skydd. Dessa väljs separat för varje byggnad och lösegendom som skall försäkras. De valda skydden finns antecknade i försäkringsbrevet.

Du hittar ditt försäkringsbrev i tjänsten Mitt Fennia.

Begränsningar gäller alla skydd och de försäkringspaket som bildas av skydden.

När ett försäkringsfall inträffar fastställs värdet på egendomen och skadebeloppet, baserat på typen av den skadade egendomen, enligt

 • återanskaffningsvärde

 • dagsvärde eller

 • gängse värde.

Definitioner och begrepp finns i ordlistan.

Grunden för beräkning av skadebeloppet är egendomens värde omedelbart före skadan.

5.1 Särskilda bestämmelser som gäller beräkning av ersättning för byggnadsskada

5.2 Särskilda bestämmelser som gäller beräkning av ersättning för lösöreskada

Ersättning för egenproducerad konst betalas endast utifrån materialkostnader. Ersättning för eventuellt bortfall av konstnärligt värde betalas inte.

5.3 Avdrag som görs från ersättningar

5.4 Självrisker

I varje försäkringsfall står försäkringstagaren för en självrisk minskat från skadebeloppet. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

5.5 Ersättningsalternativ

Fennia kan ersätta skadan på följande tre sätt:

 • Fennia har rätt att reparera eller låta återuppföra den skadade egendomen.

 • Fennia kan anskaffa motsvarande egendom som ersätter den skadade egendomen.

 • Fennia kan betala ersättningen i pengar.

Om förlorad egendom fås tillbaka

Om förlorad egendom kommer till rätta efter det att ersättning utbetalats skall försäkringstagaren utan dröjsmål överlämna egendomen till Fennia eller återbetala ersättningen.

Rätt att lösa in den skadade egendomen

Kvarvarande skadad och oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo. Fennia har dock rätt att lösa in skadad egendom eller en del av den.

Skada på gårdsområde och trädgård

Skador på gårdsplan och trädgård ersätts enligt restaureringskostnaderna. Buskar och träd ersätts enligt anskaffningskostnaderna för nya plantor. Kostnaderna för anskaffning av plantor ersätts om plantorna normalt saluförs i Finland.

Fastighets- och företagsinteckningar i skadad egendom

Då det fastställts att försäkringsfallet drabbat egendom som är föremål för fastighets- eller företagsinteckning, åtföljs vid utbetalning av ersättning bestämmelserna i jordabalken, företagsinteckningslagen och lagen om försäkringsavtal.

Avdrag för försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet kan sänkas med ersättningsbeloppet. I samband med ersättningsbeslut är Fennia skyldigt att underrätta försäkringstagaren om försäkringsbeloppet nedsatts till följd av skadan.

Ersättning i pengar

Om personen som är berättigad till ersättning inte vill låta reparera egendomen eller skaffa en motsvarande egendom i stället, även om det är möjligt, betalas ersättningen i pengar. Ersättningsbeloppet beräknas på det pris till vilket man skulle kunna skaffa en motsvarande egendom som ersätter den skadade egendomen, eller enligt den kostnad för vilken försäkringsbolaget skulle ha kunnat låta reparera den skadade egendomen.

6.1 Faktorer som inverkar på försäkringspremien

Faktorer som påverkar försäkringspremien är

 • försäkringstagarens, de försäkrades eller egendomsinnehavarens uppgifter som anges i försäkringsbrevet

 • egenskaper och användningsändamål för det försäkrade objektet, som anges i försäkringsbrevet

 • försäkringsskyddets omfattning, storleken på självrisken och försäkringsbeloppet

 • objektets, försäkringstagarens, de försäkrades eller egendomsinnehavarens ålder och adress.

Fennia har rätt att ändra försäkringspremien vid övergång till ny försäkringsperiod, om de ovannämnda faktorerna ändras eller uppgifter om den relaterade statistiska skaderisken ändras.

Du hittar de allmänna försäkringsvillkoren på tjänsten Mitt Fennia.

I de allmänna avtalsvillkoren finns information om andra situationer där försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringspremien.

6.2 Indexjusteringar

Försäkringsbelopp, försäkringspremier och självrisker kan indexjusteras årligen vid övergång till ny försäkringsperiod.

Som justeringstal används indextalet för förra kalenderårets juli månad. På byggnader tillämpas byggnadskostnadsindex och på övriga objekt levnadskostnadsindex, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

En indexjustering görs inte om indexet sjunker eller det nya indextalet är lägre än indextalet som tidigare använts i indexjusteringen.

Syftet med säkerhetsföreskrifterna är att förebygga hotande faror och begränsa uppkomsten av skador. Den försäkrade och personer som kan jämställas med den försäkrade skall följa säkerhetsföreskrifterna.

Om försäkrad egendom hyrs ut ska den försäkrade säkerställa att hyrestagaren känner till säkerhetsföreskrifterna. Den försäkrade ska även kräva att hyrestagaren följer dessa.

Säkerställ att du själv förstår säkerhetsföreskrifterna och att den eventuella hyresgästen också iakttar dem. Vi står gärna till tjänst om du har frågor om säkerhetsföreskrifterna.

Om negligerade av säkerhetsföreskrifterna har bidragit till att skadans uppkomst, belopp eller omfattning kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor