Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringsvillkor för hemförsäkring

Försäkringsvillkor för hemförsäkring

Gäller från och med 1.1.2024

Hemförsäkring kan innehålla en eller flera skydd enligt försäkringstagarens val. Dessa försäkringsvillkor tillämpas tillsammans med Fennias allmänna avtalsvillkor när ett försäkringsavtal om hemförsäkringen har ingåtts och helheten har antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i

 • försäkringsbrevet

 • försäkringsvillkoren

 • allmänna avtalsvillkoren.

Försäkringsbrevet innehåller individuella uppgifter om försäkringsavtalet, såsom skydden som valts till hemförsäkringen. I försäkringsvillkoren anges det fullständiga innehållet i försäkringen.

1.1 Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet och, i fråga om lösöre som tillfälligt överförts från försäkringsstället i Finland, i 12 månader räknat från den dag när lösöret överfördes. Ett lösöre som tillfälligt har flyttats bort ska flyttas tillbaka till försäkringsstället inom den tid som anges ovan.

Försäkrad egendom anges i försäkringsbrevet. Med hemförsäkringen kan försäkringstagaren försäkra lös egendom och byggnader som de försäkrade personer äger.

2.1 Byggnader

Försäkringen gäller en byggnad som är i försäkringstagarens privata bruk och som är belägen på en plats som antecknats i försäkringsbrevet.

 • Med stadigvarande bostadshus avses en byggnad som är i de försäkrades huvudsakliga bostadsbruk året om.

 • Med bostadshus för fritidsbruk avses en byggnad som de försäkrade använder för fritidsändamål.

Försäkringen kan även omfatta andra byggnader som de försäkrade själva använder och äger.

Vid sidan av byggnaden är försäkrade också

 • fasta VVSEA-system i byggnaden

 • i byggnaden fäst oinglasad terrass som är högst lika stor som byggnadens våningsyta

 • byggnads- och reparationsmaterial avsett för byggarbete som finns på försäkringsstället eller som ska flyttas till försäkringsstället, upp till 10 000 euro

 • byggnadens gårdsplan och gårdsområdet som sköts sedvanligt samt deras mark och växterna upp till 10 000 euro

 • fasta sedvanliga byggnader och konstruktioner på byggnadens gårdsområde upp till det eurobelopp som anges i försäkringsbrevet.

Eurobeloppet som anges i försäkringsbrevet är maximiersättningen för en byggnad eller konstruktion. Om objektets värde överstiger det belopp som anges i försäkringsbrevet, ska objektet försäkras separat till hela sitt värde.

Försäkringen omfattar inte

 • dränering och konstruktioner under byggnadens grundsulor

 • bryggor och strandkonstruktioner

 • vattenområden

 • skogen på tomten

 • ouppodlade områden.

2.2 Lös egendom

Försäkringen gäller lös egendom som finns på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet och i förvaringslokaler i anslutning till försäkringsstället.

Med lös egendom avses sedvanliga föremål som är avsedda för privat bruk i hushåll, till exempel möbler, kläder, hushållsvaror, hushållsapparater samt hushållsapparater för egnahemshus eller fritidsbostad.

I fritidsbostadens lösa egendom ingår inte personliga varor som används dagligen, såsom mobiltelefon.

Övrigt lösöre omfattas endast av försäkringen om det har antecknats i försäkringsbrevet.

I försäkringen ingår det högsta ersättningsbeloppet för ett enskilt föremål och beloppet anges i försäkringsbrevet. Dyrare föremål ska försäkras separat.

I försäkringen ingår också egendom som den försäkrade hyr eller har lånat som privatperson. En förutsättning är att sådan egendom, om den försäkrade äger den, hör till hans eller hennes hemlösöre och att skadorna inte ersätts från någon annan försäkring.

Med förvaringsutrymmen avses låsta

 • utrymmen på samma fastighet som egnahemshuset eller fritidsbostaden ligger på, såsom lager och garage

 • bostads- och fastighetsaktiebolags lager i gemensamt bruk för sport- och fritidsredskap

 • vinds- och källarutrymmen och andra lagerutrymmen samt garage utanför bostadslägenheten.

Det maximala ersättningsbeloppet för lös egendom som förvaras i dessa utrymmen är antecknat i försäkringsbrevet.

Lös egendom som är föremål för försäkringen är också följande objekt upp till det maximiersättningsbelopp som anges i försäkringsbrevet:

 • värdeföremål och samlingar

 • utrustning och apparater som ägs av de försäkrade i deras egenskap av privatperson och som används i förvärvsverksamhet

 • roddbåtar, jollar, kanoter, kajaker och utombordsmotorer med en effekt av högst 10 hk

 • cyklar

 • förbränningsmotor- eller elmotordrivna maskiner och färdmedel för vilka trafikförsäkrings- och registreringsskyldighet inte gäller, det vill säga

  • eldrivna cyklar (motoreffekt av högst 250 W och högsta dimensionerande hastigheten 25 km/h)

  • elektroniska färdmedel (motoreffekt av högst 1 kW och högsta dimensionerande hastigheten 25 km/h)

  • maskiner och anordningar för gårdsarbete (högsta dimensionerande hastigheten 15 km/h).

Följande ingår inte i lös egendom som försäkras:

 • djur

 • pengar, värdepapper och övriga betalningsmedel

 • lösöre som hyrs eller lånats ut till någon annan, om detta inte anges i försäkringsbrevet

 • Egendom som ägs av arbetsgivaren och är i den försäkrades privata bruk eller som den försäkrade använder för arbete

 • egendom som anskaffats för försäljning eller används i demonstrationssyfte

 • information, filer och icke allmänt tillgängliga färdiga program som rör datamedium eller ingår i dem

 • avhandlingar, lärdomsprov, manuskript och övriga motsvarande handlingar

 • egendom vars innehav eller användning strider mot gällande lagstiftning

 • motorfordon, motordrivna färdmedel samt delar till sådana fordon som ska vara ha en trafikförsäkring.

2.3 Fast inredning i bostad

Försäkringsobjektet är den fasta inredningen av en aktielägenhet på ett försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. Det maximala ersättningsbeloppet för objektet har antecknats i försäkringsbrevet.

Med lägenhetens fasta inredning avses de delar av fastigheten för vilka aktieägaren enligt 4 kap. 2–3 § i lagen om bostadsaktiebolag 1599/2009 har underhållsansvar. Sådana är till exempel

 • fasta möbler, apparater och maskiner

 • ytbeläggningar och inrednings- och förbättringsarbeten på dessa.

I försäkringen ingår dock inte eventuella utvidgningar av aktieägarnas underhållsansvar som har överenskommits i bolagsordningen.

Skador på lägenhetens fasta inredning ersätts när fastighetens egen försäkring, bostadsaktiebolaget eller någon annan ägare av byggnaden inte ersätter skadorna på ifrågavarande delar.

Hemförsäkringen kan bestå av följande skydd, som väljs separat för varje byggnad och lösöre som ska försäkras. De valda skydden antecknas i försäkringsbrevet.

Du hittar ditt försäkringsbrev på tjänsten Mitt Fennia.

Begränsningar gäller alla skydd och försäkringspaket som bildas av skydden.

När ett försäkringsfall inträffar bestäms värdet på egendomen och skadebeloppet, beroende på typen av den skadade egendomen, enligt

 • återanskaffningsvärde

 • dagsvärde eller

 • verkligt värde.

Definitioner och begrepp finns i ordlistan.

Grunden för beräkning av skadebeloppet är egendomens värde omedelbart före skadan.

5.1 Särskilda bestämmelser som gäller beräkning av ersättning för byggskada

5.2 Särskilda bestämmelser som gäller beräkning av ersättning för lösöreskada

Ersättning för konst som gjorts själv betalas endast utifrån materialkostnader. Ersättning för eventuellt bortfall av konstnärligt värde betalas inte.

5.3 Avdrag som görs på ersättningar som betalas ut

5.4 Självrisker

I varje försäkringsfall har försäkringstagaren en självrisk för skadebeloppet. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

5.5 Ersättningssätt

Fennia kan ersätta skadan på följande tre sätt:

 • Fennia kan betala ersättningen i pengar.

 • Fennia har rätt att reparera eller låta återuppföra den skadade egendomen.

 • Fennia kan återanskaffa motsvarande egendom som ersätter den egendom som försvunnit, gått sönder eller förstörts.

Om förlorad egendom fås tillbaka

Om förlorad egendom kommer till rätta efter det att ersättning betalats ut ska försäkringstagaren utan dröjsmål överlämna den till Fennia eller återbetala ersättningen för den.

Rätt att lösa in den skadade egendomen

Kvarvarande skadad och oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo. Fennia har dock rätt att lösa in skadad egendom eller en del av den.

Skada på gårdsområde och trädgård

Skador på gårdsplan och trädgård ersätts enligt restaureringskostnaderna. Buskar och träd ersätts enligt anskaffningskostnaderna för nya plantor. Kostnaderna för anskaffning av plantor ersätts om plantorna normalt är till salu i Finland.

Fastighets- och företagsinteckningar i skadad egendom

Om försäkringsfallet har drabbat egendom i vilken fastighets- eller företagsinteckning kan fastställas, följs vid utbetalning av ersättning bestämmelserna i jordabalken, företagsinteckningslagen och lagen om försäkringsavtal.

Avdrag för försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet kan sänkas med ersättningsbeloppet. I samband med ersättningsbeslut är Fennia skyldigt att underrätta försäkringstagaren om försäkringsbeloppet nedsatts till följd av skadan.

Ersättning i pengar

Om personen som är berättigad till ersättning inte vill låta reparera egendomen eller skaffa en motsvarande egendom i stället, även om det är möjligt, betalas ersättningen i pengar. Ersättningsbeloppet beräknas på det pris till vilket man skulle kunna skaffa en ny motsvarande egendom som ersätter den skadade egendomen, eller på det pris till vilket försäkringsbolaget skulle ha kunnat låta reparera den skadade egendomen.

6.1 Faktorer som inverkar på försäkringspremien

Faktorer som påverkar försäkringspremien är försäkringstagarens, de försäkrades eller egendomsinnehavarens egenskaper, till exempel

 • ålder

 • hemvist

 • boendemiljö

 • egenskaper och användningsändamål för det försäkrade objektet, som anges i försäkringsbrevet

 • försäkringsskyddets omfattning och storleken på självrisken.

De faktorer som påverkar premien varierar enligt det försäkrade objektet.

Försäkringsbolaget har rätt att ändra premien när en ny försäkringsperiod börjar. Orsaken kan vara att objektet, försäkringstagaren, de försäkrade eller egendomsinnehavaren blivit äldre. Då kan försäkringspremien justeras enligt förändringen av den statistiska skaderisken motsvarande förändringen av åldern. När ålderns inverkan på skaderisken förändras, kan premien justeras så att den bättre motsvarar risken.

Du hittar de allmänna försäkringsvillkoren på tjänsten Mitt Fennia.

I de allmänna avtalsvillkoren finns information om andra situationer där försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringspremien.

6.2 Indexjusteringar

Försäkringsbelopp, försäkringspremier och självrisker kan indexjusteras årligen vid övergång till ny försäkringsperiod.

Som justeringstal används indextalet för förra kalenderårets juli månad. På byggnader tillämpas byggnadskostnadsindex och på övriga objekt levnadskostnadsindex, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Syftet med säkerhetsföreskrifter är att förebygga hotande faror och begränsa skador. Den försäkrade och personer som kan jämställas med den försäkrade ska iaktta säkerhetsföreskrifterna.

Om försäkrad egendom hyrs ut ska den försäkrade se till att hyrestagaren känner till säkerhetsföreskrifterna. Den försäkrade ska även kräva att hyrestagaren följer dem.

Säkerställ att du själv förstår säkerhetsföreskrifterna och att den eventuella hyresgästen också iakttar dem. Vi står gärna till tjänst om du har frågor om säkerhetsföreskrifterna.

Om försummelsen av säkerhetsföreskrifterna har bidragit till att skadan uppkommit, skadebeloppet eller skadans omfattning kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor