Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Kotivakuutus, vakuutusehdot

Kotivakuutus, vakuutusehdot

Voimassa 17.6.2024 alkaen

Kotivakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yhdessä Fennian yleisten sopimusehtojen kanssa.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään

 • vakuutuskirjassa

 • vakuutusehdoissa

 • yleisissä sopimusehdoissa.

Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutussopimuksen yksilölliset tiedot, kuten kotivakuutukseen valitut turvat. Vakuutusehdot kertovat vakuutuksen tarkan sisällön.

1.1 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa ja Suomessa vakuutuspaikasta tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston osalta 12 kuukautta siirtämispäivästä lukien. Tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston tulee palautua vakuutuspaikkaan edellä kerrotun ajan puitteissa.

1.1.1 Voimassaolo muuton aikana

Kun vakuutettu muuttaa Suomessa vakituisesta asunnosta toiseen vakituiseen asuntoon, irtaimiston vakuutus on voimassa muuttokuljetuksen aikana sekä molemmissa asunnoissa enintään kahden kuukauden ajan muuton alkamisesta lukien.

Jotta vakuutus on voimassa muuton aikana, molempien asuntojen on oltava vakuutetun hallinnassa. Jos muutto kestää yli kaksi kuukautta, täytyy vanhan ja uuden kodin irtaimiston vakuutusten olla voimassa samanaikaisesti. Uuden vakituisen asunnon tiedot on ilmoitettava vakuutusyhtiölle viipymättä.

Ilmoita Fennialle aina uuden vakituisen asuntosi tiedot heti.

1.1.2 Voimassaolo moottoriajoneuvossa ja veneessä

Moottoriajoneuvossa, matkailuautossa tai -perävaunussa, muussa perävaunussa tai veneessä olevan omaisuuden varkaus- ja murtovahingoissa enimmäiskorvausmäärä on 3 000 euroa.

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus on merkitty vakuutuskirjaan. Kotivakuutuksella voi vakuuttaa irtaimistoa ja rakennuksia, jotka ovat vakuutettujen omistuksessa.

2.1 Rakennukset

Vakuutuksen kohteena on rakennus, joka on vakuutuksenottajan yksityisessä käytössä ja sijaitsee vakuutuskirjaan merkityssä paikassa.

 • Vakituisella asuinrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, joka on vakuutettujen pääasiallisessa asumiskäytössä ympärivuotisesti.

 • Vapaa-ajan asuinrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jota vakuutetut käyttävät vapaa-ajan viettoon.

Vakuutuksen kohteena voivat olla myös muut vakuutettujen omassa käytössä olevat ja omistamat rakennukset.

Rakennuksen lisäksi vakuutuksen kohteena ovat

 • rakennuksen kiinteät LVISA-järjestelmät

 • rakennukseen kiinnitetty, enintään sen kerrosalan kokoinen lasittamaton terassi

 • vakuutuspaikassa tai vakuutuspaikkaan siirrettävänä olevat, rakennustyöhön tarkoitetut rakennus- ja korjausmateriaalit enintään 10 000 euromäärään asti

 • rakennuksen pihamaa ja tavanomaisesti hoidettu piha-alue sekä näiden maaperä ja kasvit enintään 10 000 euroon asti

 • rakennuksen piha-alueella oleva kiinteä tavanomainen rakennelma enintään vakuutuskirjassa merkittyyn euromäärään asti.

Vakuutuskirjassa mainittu euromäärä on yksittäisen rakennelman enimmäiskorvausmäärä. Jos kohteen arvo ylittää vakuutuskirjassa mainitun euromäärän, kyseinen kohde on vakuutettava erikseen koko arvostaan.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • salaojat ja rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat rakenteet

 • laiturit ja rantarakennelmat

 • vesialueet

 • tonttimetsä

 • luonnontilaiset alueet.

2.1.1 Toiselle vuokrattu asunto, rakennus tai rakennuksen osa

Rakennuksen, asunnon ja vapaa-ajan asunnon vakuutus on voimassa silloin, kun se on kokonaan tai osittain vuokrattu toiselle. Edellytyksenä on se, että vuokraaminen on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • salaojat ja rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat rakenteet

 • laiturit ja rantarakennelmat

 • vesialueet

 • tonttimetsä

 • luonnontilaiset alueet.

2.2 Irtaimisto

Vakuutuksen kohteena on irtaimisto, joka sijaitsee vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden yksityiskäyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, joita ovat esimerkiksi huonekalut, vaatteet, taloustavarat, kodinlaitteet sekä omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon kodinkoneet.

Muu irtaimisto kuuluu vakuutuksen piiriin vain, jos siitä on maininta vakuutuskirjassa.

Vakuutuksessa on yksittäisen esineen enimmäiskorvausmäärä, joka on merkitty vakuutuskirjaan. Tätä kalliimmat esineet on vakuutettava erikseen. Yksittäisen esineen vahinkoja korvataan enintään vakuutuskirjassa näkyvään enimmäiskorvausmäärään asti.

Vakuutukseen sisältyy myös omaisuus, jonka vakuutettu on vuokrannut tai lainannut yksityishenkilönä. Edellytyksenä on, että

 • tämä omaisuus vakuutetun omistamana kuuluisi tällä vakuutuksella vakuutettuna olevaan irtaimistoon

 • vahinko on tästä vakuutuksesta korvattava ja sen vahinkoja ei korvata muusta vakuutuksesta.

Säilytystiloilla tarkoitetaan lukittuja

 • omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon kanssa samalla kiinteistöllä sijaitsevia tiloja, kuten varastoa ja autotallia

 • asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä yhteisessä käytössä olevia urheilu- ja harrastusvälinevarastoja

 • asuinhuoneiston ulkopuolella sijaitsevia ullakko-, kellari- ja muita varastotiloja sekä autotalleja.

Näissä tiloissa säilytettävän irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

Alla lueteltu irtaimisto on vakuutuksen kohteena vakuutuskirjassa näkyvän maininnan mukaisesti:

 • arvoesineet ja kokoelmat

 • vakuutettujen yksityishenkilönä omistamat välineet ja laitteet, joita käytetään ansiotoiminnassa

 • soutuveneet, jollat, kanootit ja kajakit sekä perämoottorit, joiden maksimiteho on 10 hv tai 7,5 kW

 • polkupyörät

 • moottorilla toimivat koneet ja liikkumisvälineet, joilla ei ole liikennevakuutus- ja rekisteröintivelvollisuutta eli

  • sähköavusteiset polkupyörät (maksimiteho enintään 250 W ja rakenteellinen nopeus 25 km/h)

  • sähköiset liikkumisvälineet (paino enintään 25 kg ja rakenteellinen nopeus enintään 25 km/h)

  • pihatyökoneet ja -laitteet (rakenteellinen nopeus enintään 15 km/h).

Vakuutuksen kohteena olevaa irtaimistoa eivät ole

 • eläimet

 • raha, arvopaperit ja muut maksuvälineet

 • toiselle vuokrattu tai lainattu irtaimisto, ellei tästä ole merkintää vakuutuskirjassa

 • työnantajan omistama vakuutetun työ- tai yksityiskäyttöön annettu omaisuus

 • myytäväksi tai esittelykäyttöön hankittu omaisuus

 • tietovälineisiin liittyvät tai sisältyvät tiedot, tiedostot ja muut kuin julkisesti saatavilla olevat valmisohjelmat

 • tutkielmat, opinnäytteet, käsikirjoitukset ja muut vastaavat asiakirjat

 • omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on voimassa olevan lainsäädännön vastaista

 • moottoriajoneuvot ja moottorikäyttöiset kulkuvälineet, joilla on oltava liikennevakuutus sekä niiden osat.

Vapaa-ajan asunnon irtaimistoon eivät kuulu henkilökohtaiset päivittäisessä käytössä olevat tavarat, kuten matkapuhelin.

Vuokranantajan irtaimistoon kuuluvat vain tavanomaiset huonekalut ja kodinlaitteet, jotka ovat välttämättömiä asumiseen. Vuokranantajan irtaimistoon eivät kuulu henkilökohtaiset tavarat, kuten matkapuhelimet tai silmälasit.

2.2.1 Erikseen vakuutettava muu irtaimisto

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa erikseen mainittu esine tai esineryhmä vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvausmäärään asti.

Vakuutuksen kohteena olevaa irtaimistoa eivät ole

 • eläimet

 • raha, arvopaperit ja muut maksuvälineet

 • toiselle vuokrattu tai lainattu irtaimisto, ellei tästä ole merkintää vakuutuskirjassa

 • työnantajan omistama vakuutetun työ- tai yksityiskäyttöön annettu omaisuus

 • myytäväksi tai esittelykäyttöön hankittu omaisuus

 • tietovälineisiin liittyvät tai sisältyvät tiedot, tiedostot ja muut kuin julkisesti saatavilla olevat valmisohjelmat

 • tutkielmat, opinnäytteet, käsikirjoitukset ja muut vastaavat asiakirjat

 • omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on voimassa olevan lainsäädännön vastaista

 • moottoriajoneuvot, moottorikäyttöiset kulkuvälineet sekä niiden osat, joilla on oltava liikennevakuutus.

2.3 Huoneiston kiinteä sisustus

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa olevan osakehuoneiston kiinteä sisustus. Kohteen enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

Huoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan kiinteistön osia, joista osakkeenomistajalla on asunto-osakeyhtiölain 1599/2009 4:n. luvun pykälien 2–3 perusteella kunnossapitovastuu. Näitä ovat esimerkiksi

 • kiinteät kalusteet, laitteet ja koneet

 • pinnoitteet ja näihin tehdyt sisustus- ja parannustyöt.

Vakuutukseen eivät kuitenkaan sisälly yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti sovitut osakkeenomistajan kunnossapitovastuun laajennukset.

Huoneiston kiinteälle sisustukselle sattuneita vahinkoja korvataan silloin, kun kiinteistön oma vakuutus, asunto-osakeyhtiö, muu osakkeenomistaja tai vuokralainen ei korvaa kyseisten osien vahingoittumista.

Kotivakuutus voi koostua seuraavista turvista, jotka valitaan erikseen jokaiselle vakuutettavalle rakennukselle ja irtaimistolle. Valitut turvat merkitään vakuutuskirjaan.

Vakuutuskirjasi löydät Oma Fennia -palvelusta.

Rajoitukset koskevat kaikkia turvia ja niistä muodostuvia vakuutuskokonaisuuksia.

Kun vakuutustapahtuma sattuu, omaisuuden arvo määritetään ja vahingon määrä lasketaan vahingoittuneesta omaisuudesta riippuen

 • jälleenhankinta-arvon

 • päivänarvon tai

 • käyvän arvon mukaan.

Sanastosta löydät termien määritelmät.

Vahingon määrän perusteena on omaisuuden arvo juuri ennen vahinkoa.

5.1 Rakennusvahingon korvauksen laskemiseen liittyviä erityissäännöksiä

5.1.1 Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Vahingoittunut omaisuus korjataan tai sen tilalle rakennetaan samalle sijaintipaikalle omaisuutta, joka on samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua.

 • Korjaaminen tai uuden rakentaminen tehdään kahden vuoden kuluessa.

 • Omaisuuden päivänarvo on vähintään puolet sen jälleenhankinta-arvosta.

 • Jos rakentaminen viivästyy viranomaisen toimenpiteen vuoksi, määräaikaa pidennetään viivästysajan verran.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä:

 1. Ensin maksetaan päivänarvon mukainen korvaus.

 2. Lisäkorvaus perustuu jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotukseen. Se maksetaan, kun Fennia on saanut selvityksen omaisuuden korjaamisesta tai vastaavan uuden omaisuuden rakentamisesta.

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei korjata tai sen tilalle ei hankita samanlaista omaisuutta samaan käyttötarkoitukseen samalle sijaintipaikalle kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta, vahingon määrä lasketaan päivänarvon mukaan. Vahingon määrä voi kuitenkin olla enintään rakennuksen käypä arvo.

Jäännösarvon alentuminen lisätään korvaukseen, jos vahingon jälkeen jäljelle jääneitä rakennusosia ei voida käyttää hyväksi rakennuksen saattamiseksi entiseen kuntoonsa.

 • Hyödyntämisen rajoitukset voivat johtua voimassa olevasta lainsäädännöstä, voimassa olevasta rakennuskiellosta tai rakentamisrajoituksista.

 • Arvon alentuminen lasketaan vähentämällä jäännösarvosta hinta, joka jäljelle jääneistä rakennusosista voidaan saada, kun ne myydään pois siirrettäviksi.

Vakuutuksenottajan on esitettävä selvitys siitä, että rakennuskielto tai rakentamisrajoitus on voimassa. Vakuutuksenottajan on haettava poikkeusta rakennuskieltoon tai rakentamisrajoitukseen, jos Fennia sitä pyytää. Jos viranomainen ei myönnä poikkeusta, vakuutuksenottajan on myös haettava muutosta päätökseen.

5.1.2 Päivänarvon mukainen korvaus

Korvaus perustuu päivänarvoon, kun:

 • Kohde on vakuutettu päivänarvon mukaan.

 • Omaisuuden päivänarvo on alle puolet sen jälleenhankinta-arvosta.

 • Jos vahingoittunutta omaisuutta ei korjata tai sen tilalle ei hankita samanlaista omaisuutta samaan käyttötarkoitukseen samalle sijaintipaikalle kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta, vahingon määrä lasketaan päivänarvon mukaan. Vahingon määrä voi kuitenkin olla enintään rakennuksen käypä arvo.

Jäännösarvon alentuminen lisätään korvaukseen, jos vahingon jälkeen jäljelle jääneitä rakennusosia ei voida käyttää hyväksi rakennuksen saattamiseksi entiseen kuntoonsa.

 • Hyödyntämisen rajoitukset voivat johtua voimassa olevasta lainsäädännöstä, voimassa olevasta rakennuskiellosta tai rakentamisrajoituksista.

 • Arvon alentuminen lasketaan vähentämällä jäännösarvosta hinta, joka jäljelle jääneistä rakennusosista voidaan saada, kun ne myydään pois siirrettäviksi.

Vakuutuksenottajan on esitettävä selvitys siitä, että rakennuskielto tai rakentamisrajoitus on voimassa. Vakuutuksenottajan on haettava poikkeusta rakennuskieltoon tai rakentamisrajoitukseen, jos Fennia sitä pyytää. Jos viranomainen ei myönnä poikkeusta, vakuutuksenottajan on myös haettava muutosta päätökseen.

5.1.3 Viranomaisten määräyksistä aiheutuneet lisäkulut

Fennia korvaa viranomaisten rakennusta koskevista pakottavista määräyksistä aiheutuvat kohtuulliset lisäkulut, kuitenkin enintään 10 % rakennusvahingon määrästä. Kokonaiskorvauksen ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty tai indeksiehdon mukaan tarkistettu rakennuksen vakuutusmäärä.

5.2 Irtaimistovahingon laskemiseen liittyvät erityissäännökset

Korvausta itse tehdystä taiteesta maksetaan ainoastaan materiaalien kustannusten perusteella. Korvausta ei makseta mahdollisesta taiteellisen arvon menetyksestä.

5.3 Korvauksesta tehtävät vähennykset

5.3.1 Ikävähennykset rakennuksen vuotovahingoissa

Ikävähennykset lasketaan vahingon määrästä vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun rakennuksen kiinteän laitteen iän perusteella. Liitoskohdan vuotaessa vähennys määritetään vanhemman putkenosan mukaan ja viemärin tulviessa vähennys määräytyy tukkeutuneen viemärin iän mukaan.

Vähennykset tehdään myös rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maan kaivuu- ja täyttökustannuksista, jotka aiheutuvat vian etsimisestä ja korjaamisesta.

Johdon, putkiston tai muun rakennuksen kiinteän laitteen ikä lasketaan asennusvuotta seuraavan käyttövuoden alusta.

Johdon, putkiston tai muun rakennuksen kiinteän laitteen ikävähennys
Ikä (v)
Ikävähennysprosentti
10 - 19 vuotta
10 %
20 - 29 vuotta
20 %
30 - 39 vuotta
30 %
40 - 49 vuotta
40 %
yli 49 vuotta
50 %

5.3.2 Ikävähennykset rakennuksen muissa vahingoissa

Rakennuksen vahingoissa vahingon määrä lasketaan siten, että korvattavista uusimis- tai korjauskustannuksista vähennetään vuotuiset ikävähennykset seuraavan taulukon mukaisesti.

Rakennustekniikka ja talotekninen ryhmä
Ikävähennysprosentti
Rakennusautomaatio sekä siihen liittyvät oheislaitteet
10
Vesikatteet ja -eristeet, pinnoitteet ja pintamateriaalit
3
Putkistot, polttoaine- ja jätevesisäiliöt, sähköjohdot sekä -kaapelit
3
Maalämpöpumput
4
Muut LVIS-laitteet ja -järjestelmät
6

Uusimis- tai korjauskustannuksiin lasketaan myös rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maankaivuu-, täyttö- ja niihin liittyvät työkustannukset. Esineen tai laitteen yksittäisen osan ikävähennys tehdään koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisi uudempi.

Ikävähennys lasketaan kertomalla ikävähennyksen prosenttiluku käyttövuosien määrällä. Käyttövuosien määrä on hankintavuotta seuranneiden kalenterivuosien lukumäärä, josta on vähennetty kaksi ensimmäistä vuotta.

Palovahingoissa ei tehdä taulukon mukaisia ikävähennyksiä.

5.3.3 Määrättyjen esineryhmien ikävähennykset

Ikävähennys lasketaan esineen jälleenhankinta-arvosta. Esineen tai laitteen yksittäisen osan ikävähennys tehdään koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisi nuorempi.

Vähennystä ei tehdä alkuperäiseltä ostovuodelta. Alkuperäinen ostovuosi päättyy, kun kalenterivuosi vaihtuu. Tähän ei vaikuta se, mihin aikaan vuodesta esine on alun perin hankittu.

Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Eri esineryhmissä käytettävä ikävähennys on merkitty oheiseen taulukkoon.

8:n eri esineryhmän ikävähennysprosentit esineryhmien tai esineiden iän perusteella yhden vuoden iästä 8 vuoden ikään asti. Esineen iällä tarkoitetaan alkuperäisen ostovuoden ja vahingon sattumisvuoden kalenterivuosien erotusta. Esineryhmän ikävähennys ei voi olla taulukossa mainittua arvoa suurempi.

Ikävähennys lasketaan esineen jälleenhankinta-arvosta. Esineen tai laitteen yksittäisen osan ikävähennys tehdään kokolaitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisi nuorempi.

Vähennystä ei tehdä alkuperäiseltä ostovuodelta. Alkuperäinen ostovuosi päättyy, kun kalenterivuosi vaihtuu. Tähän ei vaikuta se, mihin aikaan vuodesta esine on alun perin hankittu.

Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta. Eri omaisuusryhmissä käytettävä ikävähennyksen jälkeinen prosentuaalinen arvo on merkitty oheiseen taulukkoon. 

1. esineryhmä: kodinkoneet. 
•	1 vuosi: 5 %
•	2 vuotta: 10 %
•	3 vuotta: 20 %
•	4 vuotta: 30 %
•	5 vuotta: 40 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 60 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %

2. esineryhmä: tietokoneet, tabletit, matkapuhelimet ja kannettavat elektroniset laitteet
•	1 vuosi: 25 %
•	2 vuotta: 50 %
•	3 vuotta: 75 %
•	4 vuodesta eteenpäin: 90 %
3. esineryhmä: muut elektroniset ja optiset laitteet.
•	1 vuosi: 5 %
•	2 vuotta: 10 %
•	3 vuotta: 20 %
•	4 vuotta: 30 %
•	5 vuotta: 40 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 60 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %
4. esineryhmä: polkupyörät, sähköiset liikkumisvälineet ja niiden varusteet
•	1 vuosi: 10 %
•	2 vuotta: 20 %
•	3 vuotta: 30 %
•	4 vuotta: 40 %
•	5 vuotta: 50 %
•	6 vuotta: 60 %
•	7 vuotta: 70 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %
5. esineryhmä: silmä- ja aurinkolasit.
•	1 vuosi: 20 %
•	2 vuotta: 40 %
•	3 vuotta: 60 %
•	4 vuodesta eteenpäin: 80 %
6. esineryhmä: huonekalut ja valaisimet.
•	1 vuosi: 10 %
•	2 vuotta: 20 %
•	3 vuotta: 30 %
•	4 vuotta: 40 %
•	5 vuotta: 50 %
•	6 vuotta: 60 %
•	7 vuotta: 70 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %
7. esineryhmä: muu irtaimisto.
•	1 vuosi: 10 %
•	2 vuotta: 20 %
•	3 vuotta: 30 %
•	4 vuotta: 40 %
•	5 vuotta: 50 %
•	6 vuotta: 60 %
•	7 vuotta: 70 %
•	8 vuodesta eteenpäin: 80 %
8. esineryhmä: Arvoesineet, soittimet, kokoelmat, aseet, veneet, kanootit ja perämoottorit = arvo lasketaan käyvän arvon mukaan.

5.4 Omavastuut

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa omavastuu vahingon määrästä. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

5.5 Korvaamistavat

Fennia voi korvata kolmella tavalla:

 • Fennialla on oikeus korjauttaa tai rakennuttaa uudelleen vahingoittunut omaisuus.

 • Fennia voi hankkia vahingoittuneen omaisuuden tilalle vastaavan omaisuuden.

 • Fennia voi maksaa korvauksen rahana.

Menetetyn omaisuuden palautuminen

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan on viipymättä luovutettava se Fennialle tai palautettava siitä suoritettu korvaus.

Vahingoittuneen omaisuuden lunastusoikeus

Vahingoittunut ja vahingoittumaton jäljelle jäänyt omaisuus jää vakuutuksenottajan omistukseen. Fennialla on kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa.

Piha-alueen ja puutarhan vahingot

Piha-alue- ja puutarhavahinko korvataan niiden kunnostuskulujen perusteella. Pensaiden ja puiden korvauksissa maksetaan uusien taimien hankintakulut. Taimien hankintakulut korvataan, jos niitä on normaalisti myynnissä Suomessa.

Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset kohdeomaisuuteen

Kun vakuutustapahtuman kohdeomaisuuteen on vahvistettu kiinteistö- tai yrityskiinnitys, korvauksen maksamisessa noudatetaan maakaaren, yrityskiinnityslain ja vakuutussopimuslain määräyksiä.

Vakuutusmäärän vähentäminen

Vakuutusmäärää voidaan vähentää korvauksen määrällä. Fennian velvollisuus on korvauspäätöksen yhteydessä ilmoittaa vakuutuksenottajalle, jos vakuutusmäärää vähennetään vahingon vuoksi.

Korvauksen maksaminen rahana

Jos korvaukseen oikeutettu henkilö ei halua korjauttaa tai hankkia tilalle vastaavanlaista omaisuutta sen ollessa mahdollista, maksetaan korvaus rahana. Korvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vahingoittuneen omaisuuden tilalle voitaisiin hankkia vastaavanlaista omaisuutta tai siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö olisi voinut korjauttaa vahingoittuneen omaisuuden.

5.5.1 Arvonlisävero

Korvauksesta vähennetään arvonlisävero, jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään veron tai jos hän ei ole velvollinen maksamaan veroa omaisuuden ostosta, korjauksesta tai muusta hankinnasta tai palvelusta.

Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan on itse oltava palvelun tilaaja ja laskulle merkitty maksaja korvaustilanteessa.

5.5.2 Korvausvelvollisuuden ylin raja

Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on omaisuuden vakuutusmäärä, joka on merkitty vakuutuskirjaan.

Fennia ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän.

5.5.3 Vahingon rajoittamis- ja torjumiskulut

Fennia korvaa kohtuulliset kulut, jotka ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Nämä kulut korvataan, vaikka vakuutusmäärä siten ylittyisikin.

6.1 Vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat

Vakuutuksen maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat

 • vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan vakuutuskirjassa mainitut tiedot

 • vakuutetun kohteen vakuutuskirjassa mainitut ominaisuudet ja käyttötarkoitus

 • vakuutusturvan laajuus, omavastuun suuruus ja vakuutusmäärä

 • kohteen, vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan ikä ja osoite.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuskauden vaihtuessa, jos yllä mainitut seikat muuttuvat tai tieto niihin liittyvästä tilastollisesta vahinkoriskistä muuttuu.

Yleiset sopimusehdot löydät Oma Fennia -palvelusta.

Yleisissä sopimusehdoissa on kerrottu muut tilanteet, joissa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua.

6.2 Indeksitarkistukset

Vakuutusmäärille, vakuutusmaksuille ja omavastuulle voidaan tehdä vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa indeksitarkistus.

Indeksitarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden heinäkuun pistelukua. Rakennuksiin sovelletaan rakennuskustannusindeksiä ja muihin elinkustannusindeksiä, ellei vakuutuskirjassa toisin mainita.

Indeksitarkistusta ei tehdä, jos indeksi laskee tai uusi pisteluku on alempi kuin tarkastuksessa aiemmin käytetty pisteluku.

Suojeluohjeiden tarkoituksena on torjua uhkaavia vaaroja ja rajoittaa syntyviä vahinkoja. Vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön pitää noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettua omaisuutta on annettu vuokralle, vakuutetun on varmistettava, että vuokraaja tuntee suojeluohjeet. Vakuutetun on myös edellytettävä, että vuokraaja noudattaa suojeluohjeita.

Varmista, että ymmärrät itse suojeluohjeet ja myös mahdollinen vuokralaisesi noudattaa suojeluohjeita. Autamme mielellämme, jos haluat kysyä suojeluohjeista jotakin.

Jos suojeluohjeiden laiminlyönti vaikuttaa vahingon syntymiseen, määrään tai laajuuteen, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä kokonaan.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet