Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Kotivakuutuksen ehdot

Kotivakuutuksen ehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kotivakuutukseen voi kuulua yksi tai useampi vakuutuksenottajan valitsema turva. Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yhdessä Fennian yleisten sopimusehtojen kanssa, kun vakuutussopimus kotivakuutuksesta on tehty ja kokonaisuus on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään

 • vakuutuskirjalla

 • vakuutusehdoissa

 • yleisissä sopimusehdoissa.

Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutussopimuksen yksilölliset tiedot, kuten kotivakuutukseen valitut turvat. Vakuutusehdot kertovat vakuutuksen tarkan sisällön.

1.1 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa ja Suomessa vakuutuspaikasta tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston osalta 12 kuukautta siirtämispäivästä lukien. Tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston tulee palautua vakuutuspaikkaan edellä kerrotun ajan puitteissa.

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus on merkitty vakuutuskirjaan. Kotivakuutuksella voi vakuuttaa irtaimistoa ja rakennuksia, jotka ovat vakuutettujen omistuksessa.

2.1 Rakennukset

Vakuutuksen kohteena on rakennus, joka on vakuutuksenottajan yksityisessä käytössä ja sijaitsee vakuutuskirjaan merkityssä paikassa.

 • Vakituisella asuinrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, joka on vakuutettujen pääasiallisessa asumiskäytössä ympärivuotisesti.

 • Vapaa-ajan asuinrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jota vakuutetut käyttävät vapaa-ajan viettoon.

Vakuutuksen kohteena voivat olla myös muut vakuutettujen omassa käytössä olevat ja omistamat rakennukset.

Rakennuksen lisäksi vakuutuksen kohteena ovat

 • rakennuksen kiinteät LVISA-järjestelmät

 • rakennukseen kiinnitetty, enintään sen kerrosalan kokoinen lasittamaton terassi

 • vakuutuspaikassa tai vakuutuspaikkaan siirrettävänä olevat, rakennustyöhön tarkoitetut rakennus- ja korjausmateriaalit enintään 10 000 euromäärään asti

 • rakennuksen pihamaa ja tavanomaisesti hoidettu piha-alue sekä näiden maaperä ja kasvit enintään 10 000 euroon asti

 • rakennuksen piha-alueella oleva kiinteä tavanomainen rakennelma enintään vakuutuskirjassa merkittyyn euromäärään asti.

Vakuutuskirjalla mainittu euromäärä on yksittäisen rakennelman enimmäiskorvausmäärä. Jos kohteen arvo ylittää vakuutuskirjassa mainitun euromäärän, kyseinen kohde on vakuutettava erikseen koko arvostaan.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • salaojat ja rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat rakenteet

 • laiturit ja rantarakennelmat

 • vesialueet

 • tonttimetsä

 • luonnonvaraiset alueet.

2.2 Irtaimisto

Vakuutuksen kohteena on irtaimisto, joka sijaitsee vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa.

Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden yksityiskäyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, joita ovat esimerkiksi huonekalut, vaatteet, taloustavarat, kodinlaitteet sekä omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon kodinkoneet.

Vapaa-ajan asunnon irtaimistoon eivät kuulu henkilökohtaiset päivittäisessä käytössä olevat tavarat, kuten matkapuhelin.

Muu irtaimisto kuuluu vakuutuksen piiriin vain, jos siitä on maininta vakuutuskirjassa.

Vakuutuksessa on yksittäisen esineen enimmäiskorvausmäärä, joka on merkitty vakuutuskirjaan. Tätä kalliimmat esineet on vakuutettava erikseen. Yksittäisen esineen vahinkoja korvataan enintään vakuutuskirjalla näkyvään enimmäiskorvausmäärään asti.

Vakuutukseen sisältyy myös omaisuus, jonka vakuutettu on vuokrannut tai lainannut yksityishenkilönä. Edellytyksenä on, että tämä omaisuus vakuutetun omistamana kuuluisi hänen koti irtaimistoonsa ja sen vahinkoja ei korvata muusta vakuutuksesta.

Säilytystiloilla tarkoitetaan lukittuja

 • omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon kanssa samalla kiinteistöllä sijaitsevia tiloja, kuten varastoa ja autotallia

 • asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä yhteisessä käytössä olevia urheilu- ja harrastusvälinevarastoja

 • asuinhuoneiston ulkopuolella sijaitsevia ullakko-, kellari- ja muita varastotiloja sekä autotalleja.

Näissä tiloissa säilytettävän irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksen kohteena olevaa irtaimistoa ovat myös seuraavat kohteet vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvausmäärään asti:

 • arvoesineet ja kokoelmat

 • vakuutettujen yksityishenkilönä omistamat välineet ja laitteet, joita käytetään ansiotoiminnassa

 • soutuveneet, jollat, kanootit ja kajakit sekä perämoottorit, joiden maksimiteho on 10 hv

 • polkupyörät

 • poltto- ja sähkömoottorilla toimivat koneet ja liikkumisvälineet, joilla ei ole liikennevakuutus- ja rekisteröintivelvollisuutta eli

  • sähköavusteiset polkupyörät (maksimiteho enintään 250 W ja rakenteellinen huippunopeus 25 km/h)

  • sähköiset liikkumisvälineet (maksimiteho enintään 1 kW ja rakenteellinen huippunopeus enintään 25 km/h)

  • pihatyökoneet ja -laitteet (rakenteellinen huippunopeus enintään 15 km/h).

Vakuutuksen kohteena olevaa irtaimistoa eivät ole

 • eläimet

 • raha, arvopaperit ja muut maksuvälineet

 • toiselle vuokrattu tai lainattu irtaimisto, ellei tästä ole merkintää vakuutuskirjassa

 • työnantajan omistama vakuutetun työ- tai yksityiskäyttöön annettu omaisuus

 • myytäväksi tai esittelykäyttöön hankittu omaisuus

 • tietovälineisiin liittyvät tai sisältyvät tiedot, tiedostot ja muut kuin julkisesti saatavilla olevat valmisohjelmat

 • tutkielmat, opinnäytteet, käsikirjoitukset ja muut vastaavat asiakirjat

 • omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on voimassa olevan lainsäädännön vastaista

 • moottoriajoneuvot ja moottorikäyttöiset kulkuvälineet, joilla on oltava liikennevakuutus sekä niiden osat.

2.3 Huoneiston kiinteä sisustus

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa olevan osakehuoneiston kiinteä sisustus. Kohteen enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

Huoneiston kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan kiinteistön osia, joista osakkeenomistajalla on asunto-osakeyhtiölain 1599/2009 4:n. luvun pykälien 2–3 perusteella kunnossapitovastuu. Näitä ovat esimerkiksi

 • kiinteät kalusteet, laitteet ja koneet

 • pinnoitteet ja näihin tehdyt sisustus- ja parannustyöt.

Vakuutukseen eivät kuitenkaan sisälly yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti sovitut osakkeenomistajan kunnossapitovastuun laajennukset.

Huoneiston kiinteälle sisustukselle sattuneita vahinkoja korvataan silloin, kun kiinteistön oma vakuutus, asunto-osakeyhtiö tai muu rakennuksen omistaja ei korvaa kyseisten osien vahingoittumista.

Kotivakuutus voi koostua seuraavista turvista, jotka valitaan erikseen jokaiselle vakuutettavalle rakennukselle ja irtaimistolle. Valitut turvat merkitään vakuutuskirjaan.

Vakuutuskirjasi löydät Oma Fennia -palvelusta.

Rajoitukset koskevat kaikkia turvia ja niistä muodostuvia vakuutuskokonaisuuksia.

Kun vakuutustapahtuma sattuu, omaisuuden arvo määritetään ja vahingon määrä lasketaan vahingoittuneesta omaisuudesta riippuen

 • jälleenhankinta-arvon

 • päivänarvon tai

 • käyvän arvon mukaan.

Sanastosta löydät termien määritelmät.

Vahingon määrän perusteena on omaisuuden arvo juuri ennen vahinkoa.

5.1 Rakennusvahingon korvauksen laskemiseen liittyviä erityissäännöksiä

5.2 Irtaimistovahingon laskemiseen liittyvät erityissäännökset

Korvausta itse tehdystä taiteesta maksetaan ainoastaan materiaalien kustannusten perusteella. Korvausta ei makseta mahdollisesta taiteellisen arvon menetyksestä.

5.3 Korvauksesta tehtävät vähennykset

5.4 Omavastuut

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa omavastuu vahingon määrästä. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

5.5 Korvaamistavat

Fennia voi korvata kolmella tavalla:

 • Fennialla on oikeus korjauttaa tai rakennuttaa uudelleen vahingoittunut omaisuus.

 • Fennia voi hankkia vahingoittuneen omaisuuden tilalle vastaavan omaisuuden.

 • Fennia voi maksaa korvauksen rahana.

Menetetyn omaisuuden palautuminen

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan on viipymättä luovutettava se Fennialle tai palautettava siitä suoritettu korvaus.

Vahingoittuneen omaisuuden lunastusoikeus

Vahingoittunut ja vahingoittumaton jäljelle jäänyt omaisuus jää vakuutuksenottajan omistukseen. Fennialla on kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa.

Piha-alueen ja puutarhan vahingot

Piha-alue- ja puutarhavahinko korvataan niiden kunnostuskulujen perusteella. Pensaiden ja puiden korvauksissa maksetaan uusien taimien hankintakulut. Taimien hankintakulut korvataan, jos niitä on normaalisti myynnissä Suomessa.

Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset kohdeomaisuuteen

Kun vakuutustapahtuman kohdeomaisuuteen on vahvistettu kiinteistö- tai yrityskiinnitys, korvauksen maksamisessa noudatetaan maakaaren, yrityskiinnityslain ja vakuutussopimuslain määräyksiä.

Vakuutusmäärän vähentäminen

Vakuutusmäärää voidaan vähentää korvauksen määrällä. Fennian velvollisuus on korvauspäätöksen yhteydessä ilmoittaa vakuutuksenottajalle, jos vakuutusmäärää vähennetään vahingon vuoksi.

Korvauksen maksaminen rahana

Jos korvaukseen oikeutettu henkilö ei halua korjauttaa tai hankkia tilalle vastaavanlaista omaisuutta sen ollessa mahdollista, maksetaan korvaus rahana. Korvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vahingoittuneen omaisuuden tilalle voitaisiin hankkia vastaavanlaista omaisuutta tai siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö olisi voinut korjauttaa vahingoittuneen omaisuuden.

6.1 Vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat

Vakuutuksen maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat

 • vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan vakuutuskirjalla mainitut tiedot

 • vakuutetun kohteen vakuutuskirjalla mainitut ominaisuudet ja käyttötarkoitus

 • vakuutusturvan laajuus, omavastuun suuruus ja vakuutusmäärä

 • kohteen, vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai omaisuuden haltijan ikä ja osoite.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuskauden vaihtuessa, jos yllä mainitut seikat muuttuvat tai tieto niihin liittyvästä tilastollisesta vahinkoriskistä muuttuu.

Yleiset sopimusehdot löydät Oma Fennia -palvelusta.

Yleisissä sopimusehdoissa on kerrottu muut tilanteet, joissa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua.

6.2 Indeksitarkistukset

Vakuutusmäärille, vakuutusmaksuille ja omavastuulle voidaan tehdä vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa indeksitarkistus.

Indeksitarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden heinäkuun pistelukua. Rakennuksiin sovelletaan rakennuskustannusindeksiä ja muihin elinkustannusindeksiä, ellei vakuutuskirjassa toisin mainita.

Indeksitarkistusta ei tehdä, jos indeksi laskee tai uusi pisteluku on alempi kuin tarkastuksessa aiemmin käytetty pisteluku.

Suojeluohjeiden tarkoituksena on torjua uhkaavia vaaroja ja rajoittaa syntyviä vahinkoja. Vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön pitää noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettua omaisuutta on annettu vuokralle, vakuutetun on varmistettava, että vuokraaja tuntee suojeluohjeet. Vakuutetun on myös edellytettävä, että vuokraaja noudattaa suojeluohjeita.

Varmista, että ymmärrät itse suojeluohjeet ja myös mahdollinen vuokralaisesi noudattaa suojeluohjeita. Autamme mielellämme, jos haluat kysyä suojeluohjeista jotakin.

Jos suojeluohjeiden laiminlyönti vaikuttaa vahingon syntymiseen, määrään tai laajuuteen, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä kokonaan.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet