Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringsvillkor för Fenniakasko

Försäkringsvillkor för Fenniakasko

Gäller från och med 17.3.2024

Försäkringsgivaren av Fenniakaskos försäkringar är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Fennias hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Fenniakasko omfattar förluster till följd av sak- och förmögenhetsskador och ersätter kostnader som uppstått till följd av dem enligt dessa försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal.

Fenniakasko omfattar de försäkringar eller de försäkringspaket försäkringstagaren har valt beroende på hur försäkringstagaren och Fennia har överenskommit och detta anges i försäkringsbrevet. Försäkringspaket är t.ex. Premiumkasko, omfattande Fenniakasko och delkasko, som inkluderar Fennias separat fastställda försäkringar.

1.1 Försäkringar i sakdelen

 • Kollisionsförsäkring

 • Älgskadeförsäkring

 • Skadegörelseförsäkring

 • Brandförsäkring

 • Stöldförsäkring

 • Glasförsäkring

 • Parkeringsförsäkring

 • Djurskadeförsäkring

 • Naturfenomenförsäkring

 • Avbetalnings- och leasingförsäkring

 • Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon.

I kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade-, och naturfenomenförsäkringen ingår ett villkor för inlösning enligt nyvärde, när försäkringsobjektet är en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel. I kollisionsförsäkringen för en personbil, paketbil, husbil och husvagn registrerad för privat bruk ingår inlösningsskydd om detta har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

I kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringen ingår ett utvidgat villkor för inlösning enligt nyvärde när försäkringsobjektet är en personbil registrerad för privat bruk och det utvidgade nyvärdesvillkoret har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

Utan separat överenskommelse är ett annat fordon än en elcykel som har försäkrats med en kollisionsförsäkring också alltid försäkrat med en avbetalnings- och leasingförsäkring.

1.2 Försäkringar i förmögenhetsdelen

 • Bilserviceförsäkring

 • Hyrbilsförsäkring

 • Omfattande hyrbilsförsäkring

 • Avbrottsförsäkring

 • Bogseringsserviceförsäkring för lastbil och buss

 • Rättsskyddsförsäkring

 • Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands.

Försäkringarna i Fenniakasko gäller, frånsett senare nämnda undantag, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och, frånsett Ryssland, utanför EES i länder som har ingått Green Card-avtal (grönt kort) samt under transport mellan dessa länder, förutsatt att försäkringsobjektet är försäkrat med en kollisionsförsäkring. Om något annat har överenskommits om giltighetsområdet gäller undantaget endast om det anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringsobjektet inte har försäkrats med en kollisionsförsäkring, gäller de övriga försäkringarna i Fenniakasko och de undantag som anges i dessa försäkringsvillkor endast i de nordiska länderna och under transport mellan dessa länder, om inte något annat överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringsobjektet som har försäkrats med Fenniakasko är ett fordon försett med provnummerskyltar i enlighet med Transport- och kommunikationsverket Traficoms provnummerintyg eller om ett fordon är försett med ett förflyttningsmärke i enlighet med Traficoms förflyttningstillstånd, gäller försäkringen i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i Green Card avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bogseringsserviceförsäkringen för lastbil gäller i Europa, frånsett Ryssland. Denna försäkring kan också tecknas med enbart Finland som giltighetsområde. Giltighetsområdet anges i försäkringsbrevet.

Bogseringsserviceförsäkringen för buss gäller i Finland.

Fenniakasko gäller inte

 • i ett område som befinner sig i krigstillstånd, inte heller under väpnade konflikter, uppror eller folkresningar om den försäkrade egendomen flyttas till ett sådant område efter att den väpnade konflikten, upproret eller folkresningen börjat

 • i ett område där situationen inte kan kontrolleras med myndigheternas normala befogenheter till följd av en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen eller i motsvarande utländsk lag.

3.1 Person- och paketbil, motorcykel, moped, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter, mopedbil, husbil och husvagn

Försäkringsobjekt är det fordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den standardutrustning som ingick i försäljningspriset när fordonet var nytt. Försäkringsobjekt är dessutom fast monterad tilläggsutrustning, som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte, upp till 3 500 euro och upp till 7 000 euro om fordonet är en taxi eller en taxi för handikappade i tillståndspliktig persontrafik. Sådan tilläggsutrustning är försäkringsobjekt också om värdet överstiger ovannämnda belopp om det har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Maximiersättningsbelopp för tilläggsutrustningar inkluderar moms.

Försäkringen omfattar också hjälmen för föraren av en moped, motorcykel, snöskoter, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling och terränghjuling som registrerats som traktor samt i helt eller delvis eldrivna fordon dess separata laddningskabel.

3.2 Buss

Försäkringsobjekt är det fordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den standardutrustning som ingick i försäljningspriset när fordonet var nytt. Försäkringsobjekt är dessutom fast monterad tilläggsutrustning som i väsentlig grad hänför sig till bussens användningssyfte.

3.3 Övriga motorfordon och släpvagnar

Försäkringsobjekt är det fordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den standardutrustning som ingick i försäljningspriset när fordonet var nytt. Fast monterad tilläggsutrustning som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte kan anslutas till försäkringen som försäkringsobjekt om detta har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar också elcyklistens hjälm.

3.4 Provnummerskyltar och förflyttningsmärke

Försäkringsobjektet är ett fordon som har försetts med provnummerskyltar i enlighet med Transport- och kommunikationsverket Traficoms provnummerintyg eller som har försetts med ett förflyttningsmärke i enlighet med Traficoms förflyttningstillstånd, i den omfattning som anges i punkterna 3.1–3.3 och 3.5–3.7.

3.5 Extra däckuppsättning

Försäkringsobjekt är utöver den tilläggsutrustning som anges i punkterna 3.1–3.3 en uppsättning sommar- eller vinterdäck för sådana fordon och släpvagnar för vilka bestämmelserna om obligatorisk användning av vinterdäck gäller.

3.6 Utrustning som inte omfattas av försäkringen

Försäkringen omfattar inte

 • utrustningar och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk

 • telefoner, med undantag av fast monterade handsfreeanordningar för telefoner eller hjälmtelefoner kopplade till en försäkrad hjälm

 • dekorationslackeringar och -tejpningar

 • apparater eller utrustning som strider mot eller som monterats i strid med lagen, förordningar, bestämmelser eller säkerhets- eller myndighetsbestämmelser

 • filer, program och inspelningar

 • radioapparater, kameror, ljud- och bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terränghjulingar och mopeder

 • laddningsstationer och annan utrustning för laddning av drivbatterier i helt eller delvis eldrivna fordon.

3.7 Försäkringsställe för utrustning

Det försäkrade fordonets utrustning som kan tas loss på ett sedvanligt sätt omfattas av försäkringen när utrustningen befinner sig i fordonet eller förvaras på en separat förvaringsplats. Fordonet ska vara låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5. Förvaringsplatsen ska vara låst och försedd med tak.

4.1 Kollisionsförsäkring

4.1.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som försäkringsobjektet drabbats av till följd av

 • kollision

 • avkörning

 • vältning

 • en plötslig och oförutsedd händelse som påverkat försäkringsobjektet utifrån.

Dessutom ersätter försäkringen skador som har drabbat fordonet när det transporterats med något annat fortskaffningsmedel.

4.1.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • på en fordonsdel eller -anordning till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • av vatten till följd av att fordonet körts på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • när fordonet har servats, tvättats, rengjorts, reparerats eller annars behandlats oaktsamt, oskickligt eller i strid med bruksanvisningar (Begränsningen tillämpas inte när det gäller oaktsamhet i samband med framföring av fordon.)

 • genom att ett annat fordon än en snöskoter, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling eller terränghjuling som är registrerad som traktor har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik

 • till följd av fordonets last, såvida inte skadan har skett i samband med lastning eller lossning eller såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • på grund av ett djur i fordonet, såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • på fordonet till följd av en fordonsdel eller -anordning, såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • ett fordon har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.2 Älgskadeförsäkring

4.2.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

4.2.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet.

4.3 Skadegörelseförsäkring

4.3.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som har drabbat försäkringsobjektet genom en uppsåtlig skadegörelse.

4.3.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte när

 • skadan har orsakats av ett annat fordon

 • skadan har orsakats av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • inredning och standardutrustning eller tilläggsanordningar i ett fordon har skadats eller om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån när fordonet inte har varit stängt och låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5.

4.4 Brandförsäkring

4.4.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som försäkringsobjektet har drabbats av till följd av eld som kommit lös, direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller en kortslutning i det försäkrade fordonets elanordning.

4.4.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets generator, elmotor, batteri, elektroniska styrenhet eller någon annan elanordning, ledning eller ledningsserie till följd av kortslutning, överhettning, överspänning eller någon annan skadeorsak i själva anordningen

 • på fordonets elanordning till följd av starthjälp

 • på fordonets motor eller avgasrör när de skadats till följd av en brand eller explosion i själva anordningen

 • på fordonets motor eller dess tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • när fordonet har servats, tvättats, rengjorts, reparerats eller annars behandlats oaktsamt, oskickligt eller i strid med bruksanvisningar (Begränsningen tillämpas inte när det gäller oaktsamhet i samband med framföring av fordon.)

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • när ett fordon uppsåtligen har tänts på inifrån när fordonet inte har varit stängt och låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.5 Stöldförsäkring

4.5.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador till följd av att ett stängt och låst fordon eller ett annat försäkringsobjekt, som förvaras på ett låst ställe eller på en kontinuerligt bevakad förvaringsplats, skadas eller går förlorat, under förutsättning att orsaken till skadan har varit stöld av försäkringsobjektet, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller något annat olovligt bruk av ett fordon i någon annans besittning eller försök till dessa.

Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

En släpvagn är låst när den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

En motorcykel, moped, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling och terränghjuling som är registrerad som traktor är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje-, eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk. Om fordonet har en elektronisk startspärr, ska den vara påkopplad.

En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

En elcykel är låst när den har låsts med en kedje-, eller vajerlås, som är avsett att förhindra olovligt bruk, i ett sådant fast objekt att det inte går att ta loss den utan att använda våld. Dessutom ska låsningen till elcykelns batteri vara intakt, så att den inte kan tas loss utan våld.

Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när det förvaras i ett annat olåst fordon, en fordonskombination eller en släpvagn.

Ett fordon är inte låst när det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som är avsedda att öppna låsningen till förvaringsplatsen.

En direkt sakskada till följd av att försäkringsobjektet har förlorats ersätts om försäkringsobjektet inte återfunnits inom 30 dygn från det att Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen. Ett försäkringsfall har inträffat när det har gått 30 dygn från det att Fennia har fått en bevislig anmälan.

4.6 Glasförsäkring

4.6.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkt sakskada när fordonets fönsterglas har skadats till följd av slag mot rutan och rutan med beaktande av trafiksäkerhetskraven måste repareras eller bytas.

4.6.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets glastak eller takfönster

 • när fordonets glas har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • när fordonet har servats, tvättats, rengjorts, reparerats eller annars behandlats oaktsamt, oskickligt eller i strid med bruksanvisningar (Begränsningen tillämpas inte när det gäller oaktsamhet i samband med framföring av fordon.)

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av fordonets eller fordonskombinationens last, såvida inte skadan har skett i samband med lastning eller lossning av lasten eller såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • på grund av ett djur i fordonet, såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • på fordonet till följd av en fordonsdel eller -anordning, såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.7 Parkeringsförsäkring

4.7.1 Försäkringsfall

En parkeringsförsäkring ersätter direkta sakskador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd.

En förutsättning för att ersättning betalas ut är att den ersättningssökande på ett tillförlitligt sätt kan redogöra för Fennia när skadan inträffade och var.

4.7.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • på en fordonsdel eller -anordning till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • när fordonet har servats, tvättats, rengjorts, reparerats eller annars behandlats oaktsamt, oskickligt eller i strid med bruksanvisningar

 • genom att fordonet har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik

 • till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • på grund av fordonets eller fordonskombinationens last

 • på grund av ett djur i fordonet, såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5 eller 4.7–4.9

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför den eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under annan körning på en motorbana

 • till följd av uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.8 Djurskadeförsäkring

4.8.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkt sakskada som orsakas av kollision med något annat djur än ett hjortdjur.

4.8.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller dess tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • på grund av fordonets eller fordonskombinationens last

 • på grund av ett djur i fordonet.

4.9 Naturfenomenförsäkring

4.9.1 Försäkringsfall

En naturfenomenförsäkring ersätter direkta sakskador som uppstått på försäkringsobjektet plötsligt och oförutsett till följd av

 • hagel

 • en gren eller ett träd fallit på bilen på grund av en storm

 • föremål som slitits loss på grund av en storm när fordonet varit parkerat

 • översvämning när fordonet varit parkerat.

4.9.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller dess tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • på en fordonsdel eller -anordning till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • av vatten till följd av att fordonet körts på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • genom att fordonet har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik

 • på grund av fordonets eller fordonskombinationens last

 • på grund av ett djur i fordonet

 • ett fordon har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.10 Avbetalnings- och leasingförsäkring

4.10.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter enligt punkt 5.5 skador som drabbat säljaren eller finansbolaget, som säljaren överfört motsvarande rättigheter till, eller uthyraren, panthavaren eller bilinteckningshavaren till följd av att fordonet kommit till skada, om skadorna inte på grund av följande orsaker ersätts från nedan nämnda försäkringar som försäkringstagaren valt:

 • stöldförsäkringen, eftersom fordonet inte var låst eller på en bevakad förvaringsplats när skadan inträffade (villkorspunkt 4.5)

 • kollisions-, älgskade-, parkerings-, djurskade- och naturfenomenförsäkringen, eftersom fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem har skadats till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation (villkorspunkterna 4.1–4.2 och 4.7–4.9)

 • kollisions-, parkerings- och naturfenomenförsäkringen (villkorspunkterna 4.1, 4.7 och 4.9) när skadan har uppstått

  • på grund av vatten till följd av att fordonet körts på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

  • genom att ett annat fordon än en snöskoter eller terränghjuling har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik

  • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • skadegörelseförsäkringen när inredningen eller standardutrustningen och tilläggsanordningarna i ett olåst fordon har skadats (villkorspunkt 4.3.2)

 • brandförsäkringen när ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån (villkorspunkt 4.4.2.).

4.10.2 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador om den ersättningsberättigade före försäkringsfallet var eller borde ha varit medveten om att

 • försäkringsobjektet vid tidpunkten för händelsen inte var låst eller befann sig i en låst eller bevakad förvaringsplats

 • fordonet användes på ett sätt som avses i kollisions-, älgskade-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringens begränsande villkor (villkorspunkterna 4.1–4.2 och 4.7–4.9).

Försäkringen ersätter inte heller skador som har uppstått

 • på en fordonsdel eller -anordning till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • på grund av fordonets eller fordonskombinationens last

 • på grund av ett djur i fordonet

 • ett fordon har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.10.3 Giltighet

Avbetalnings- och leasingförsäkringen gäller högst lika länge som kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade- och naturfenomenförsäkringen och upphör alltid när avbetalning eller lån som beviljats mot bilinteckning har betalats i sin helhet eller när leasingavtalet upphör.

4.11 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

4.11.1 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkt sakskada om försäkringsobjektet har förlorats genom bedrägeri eller förskingring och försäkringsobjektet inte har återfunnits inom 30 dygn från det att Fennia har fått en skriftlig anmälan om händelsen. Om man har tagit fordonet i besittning genom bedrägeri eller förskingring och det hittas inom 30 dygn från det att Fennia fick en skriftlig anmälan om händelsen, ersätter försäkringen även en direkt sakskada som under denna tid har orsakats av att fordonet har skadats.

5.1 Ersättningens omfattning

Försäkringen ersätter en direkt sakskada till följd av ett försäkringsfall. Dessutom ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga kostnader för att det skadade fordonet lyfts upp på vägen och bärgas till närmaste verkstad.

Stöldförsäkringen ersätter också skäliga kostnader för avhämtning eller återställande av fordonet till följd av försäkringsfall som anges i punkt 4.5. Bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon ersätter också skäliga kostnader för avhämtning eller återställande av fordonet till följd av försäkringsfall som anges i punkt 4.11.1. Ersättning betalas dock inte ut för slitage till följd av att försäkringsobjektet har använts.

Försäkringen ersätter inte

 • värdeminskning av fordonet

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med reparation

 • tvätt eller någon annan behandling utan samband med skadan

 • bränsle

 • höjningar för övertid

 • flygfrakt

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en verkstad

 • kostnader för bärgning eller transport av en släpvagn som var kopplad till det skadade fordonet

 • en separat förmögenhetsskada som uppstått i samband med sakskadan, till exempel skatter eller avgifter som gäller bilen eller användning av den

 • fördröjningar av reparation av fordonet eller förnyande eller förbättring av en bristfällig eller misslyckad reparation.

5.3 Ersättningssätt

Fennia fullgör sin ersättningsskyldighet enligt skadebelopp och reparationsmöjligheter. Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Fennia har rätt att

 • betala ett penningbelopp för kostnaderna för reparationen av försäkringsobjektet enligt kvitton

 • betala ett överenskommet belopp för reparationskostnaderna i pengar

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala ett penningbelopp som motsvarar skillnaden mellan försäkringsobjektets verkliga värde, värdet enligt nyvärdesvillkoret, värdet enligt det utvidgade nyvärdesvillkoret eller inlösningsskyddsvärdet före skadan och försäkringsobjektets värde i oreparerat skick

 • skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon, en fordonsdel eller tilläggsutrustning i stället.

5.4 Överföring av äganderätt

Äganderätten till det inlösta fordonet, den inlösta fordonsdelen eller tilläggsutrustningen övergår till Fennia.

5.5 Avbetalnings- och leasingförsäkring

Med avvikelse från de övriga ersättningsbestämmelserna i sakdelen ersätter försäkringen den del som har dragits av från eller förvägrats i ersättningen från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen. På ersättningar tillämpas inte inlösningsskyddet, villkoret för nyvärde eller villkoret för utvidgat nyvärde.

Ersättningen uppgår högst till ett belopp som motsvarar uthyrarens eller panthavarens tillgodohavande, tillgodohavandet av säljaren eller finansbolaget som säljaren överfört motsvarande rättigheter till, tillgodohavandet enligt finans- eller avbetalningskontraktet eller till den inte förfallna och obetalda delen av bilinteckningslånet vid skadetidpunkten.

Försäkringen ersätter inte försummade delbetalningar för fordringar eller räntor på dessa.

5.6 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

På ersättningarna tillämpas varken nyvärdesvillkoret, inlösningsskyddet eller det utvidgade nyvärdesvillkoret.

5.7 Ersättning för försäkringsfall som inträffat under avställning

Skador som inträffat under avställning ersätts inte om inte försäkringen varit i kraft. Om inte någonting annat har överenskommits separat, gäller skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, naturfenomen- och rättsskyddsförsäkringarna under avställningen. Dessutom gäller inlösningsskyddsförmånen i de försäkringar som är i kraft under avställningen.

Avbetalnings- och leasingförsäkringen är även i kraft när fordonet är avställt och under fordonets stilleståndstid när det i fordonets ursprungliga försäkringskombination ingår en kollisionsförsäkring.

Med avställning av fordon avses att fordonet har tagits ur trafik och detta anges i trafik- och transportregistret.

6.1 Grundsjälvrisk

I varje försäkringsfall har den försäkrade en grundsjälvrisk som dras av från skadebeloppet. En självrisk anges i försäkringsbrevet.

Vid försäkringsfall som har inträffat utanför de nordiska länderna dras en dubbel grundsjälvrisk av från skadebeloppet. En dubbel grundsjälvrisk dras dock inte av från den ersättning som betalas ut från glasförsäkringen.

6.2 Glasförsäkring

Från ersättningen dras ingen självrisk av om glaset repareras. Om glaset måste bytas, dras grundsjälvrisken som anges i försäkringsbrevet av från skadebeloppet.

6.3 Avbetalnings- och leasingförsäkring

Från ersättningen dras av en självrisk som är lika stor som självrisken i den kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkring från vars ersättning den avdragna eller förnekade delen ersätts från avbetalnings- eller leasingförsäkringen.

6.4 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

När ett försäkringsfall har inträffat i Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Estland, Iran, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Serbien, Tunisien, Turkiet eller Ukraina och försäkringsobjektet är en person- eller paketbil, motorcykel, moped, mopedbil, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter, husbil, elcykel eller en släpvagn som kan kopplas till dem dras från skadebeloppet av utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker den extra självrisk som separat anges i försäkringsbrevet.

6.5 Stöldförsäkring

När ett försäkringsfall har inträffat i Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Estland, Iran, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Serbien, Tunisien, Turkiet eller Ukraina och försäkringsobjektet är en person- eller paketbil, motorcykel, moped, mopedbil, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter, husbil, elcykel eller en släpvagn som kan kopplas till dem dras från skadebeloppet av utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker den extra självrisk som separat anges i försäkringsbrevet.

6.6 Brandförsäkring

Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA-127:16 och FA 127 bilaga B, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent.

Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier. Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för bussar FK-128:2014-06, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent. Tilläggssjälvrisken dras dock inte av om bussen har registrerats eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015.

I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller efter det kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014-06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Självrisken är dock alltid minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

6.7 Motorredskap eller traktor sjunker ner i ett träsk

När ett motorredskap eller en traktor sjunker ner i ett träsk avdras förutom grundsjälvrisken och andra extra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen. Denna extra självrisk kan dock vara högst 10 000 euro.

6.8 Överliggande hinder

När skadan uppstått till följd av att fordonet, en fordonsdel eller fordonets last träffat ett överliggande hinder och försäkringsobjektet är en lastbil, släpvagn, buss eller ett motorredskap avdras förutom grundsjälvrisken och andra extra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen. Denna extra självrisk kan dock vara högst 10 000 euro.

Den extra självrisken dras inte av om det skadade försäkringsobjektet transporteras med ett fordon som försäkringstagaren inte äger eller besitter.

6.9 Ersättning från två eller flera försäkringar

När en skada ersätts från två eller flera försäkringar i sakdelen, dras från ersättningen av endast självriskerna för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är det högsta.

6.10 Ordningsföljd för självrisker och andra avdrag

Självrisker och andra avdrag dras av från skadebeloppet genom på varandra följande räkneoperationer i följande ordning:

 • mervärdesskatt och övriga avgifter

 • fast grundsjälvrisk i euro

 • fast extra självrisk i euro

 • eventuell nedsättning av ersättningen

 • procentuell extra självrisk.

7.1 Utredning och inspektion av skada

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska den försäkrade om möjligt delta i skadeutredningen på skadeplatsen och medverka till att skadans verkliga orsak och skadevållaren klarläggs.

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning innan reparationen påbörjas.

Om ovannämnda skyldigheter inte uppfyllts, beaktas detta i samband med bestämning av ersättningsskyldigheten enligt punkt 10.1 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

7.2 Polisanmälan och straffyrkande

Försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen ska omgående meddelas polisen.

För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas.

Om polisanmälan inte gjorts eller om straff inte yrkats för målsägandebrott, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt punkt 6.2 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

8. Bilserviceförsäkring

9. Hyrbilsförsäkring

10. Omfattande hyrbilsförsäkring

11. Avbrottsförsäkring

12. Bogseringsserviceförsäkring för lastbil och buss

13. Rättsskyddsförsäkring

14. Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

Information om försäkringsobjekt i förmögenhetsdelen, försäkrade personer, försäkringsfall och begränsningar samt övriga bestämmelser som gäller försäkringen ges vid respektive försäkring.

8.1 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjektet är det fordon som anges i försäkringsbrevet och en släpvagn som är med på resan.

8.2 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter senare nämnda, skäliga extra kostnader till följd av avbrott i resa inom giltighetsområdet för Fenniakasko till den del dessa inte ersätts från trafikförsäkringen, hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent. Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Försäkringen ersätter extra kostnader till följd av avbrott i resa om

 • det har uppstått fel i fordonet eller fordonet har skadats

 • fordonet har kört av vägen

 • ett låst fordon har stulits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa

 • fordonets förare eller passagerare har avlidit, skadats eller insjuknat plötsligt och det därför varit nödvändigt att fortsätta resan med ett annat fortskaffningsmedel.

Med resa avses en färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan.

8.3 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador till följd av att

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut. Begränsningen gäller inte person- eller paketbilar vars enda drivkraft är elenergi.

 • fordonet inte startar eller fås att rulla, eftersom det inte använts på över tre veckor

 • fordonets nyckel eller den anordning eller kod som ersätter nyckeln har försvunnit eller lämnats i det låsta fordonet eller batteriet till fordonets nyckel har laddats ur

 • fordonet inte kan startas eller fås att rulla eller det inte är möjligt att komma in i fordonet på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • fordonet har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som har öppnats för allmän trafik

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • den försäkrade eller en med honom eller henne enligt punkt 8 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal jämställd person har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna i punkt 17 i dessa villkor eller har vållat skadan enligt punkt 7 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkring.

Försäkringen ersätter inte heller en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

9.1 Försäkringsfall

För en hyrbil som hyrs från en biluthyrningsfirma som Fennia utsett betalas ersättning ut från försäkringen för förlorade bruksdagar om det försäkrade fordonet inte kan användas till följd av försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen (villkorspunkterna 4.1–4.9). Med förlorad bruksdag avses att fordonet till följd av skadan inte kan användas dagen i fråga.

Ersättningen betalas ut på det sätt som anges i ersättningsbestämmelserna nedan. Ersättningen förutsätter att ersättning för skada på eller stöld av fordonet också betalas ut från någon av de försäkringar som anges i villkorspunkterna 4.1–4.9 efter att självrisker och avdrag enligt försäkringsvillkoren eller lagen om försäkringsavtal dragits av.

Den omfattande hyrbilsförsäkringen gäller endast om det har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Den omfattande hyrbilsförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken det gått tio år sedan fordonets första ibruktagningsdag. Efter detta gäller för fordonet utan separat överenskommelse en hyrbilsförsäkring enligt punkt 9.

10.1 Försäkringsfall

För en hyrbil som hyrs från en biluthyrningsfirma som Fennia utsett betalas ersättning ut från försäkringen för förlorade bruksdagar om det försäkrade fordonet inte kan användas till följd av försäkringsfall som ersätts från bilserviceförsäkringen (villkorspunkt 8) eller kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen (villkorspunkterna 4.1–4.9). Med förlorad bruksdag avses att fordonet till följd av ovannämnda försäkringsfall inte kan användas dagen i fråga.

Ersättningen förutsätter att det även betalas ut ersättning för en skada på fordonet eller för stöld av det från någon av försäkringarna som anges i villkorspunkterna 4.1–4.9 ovan efter att självrisker och avdrag enligt försäkringsvillkoren eller lagen om försäkringsavtal dragits av. När det gäller ett försäkringsfall som omfattas av bilserviceförsäkringen förutsätter ersättningen att det är fråga om ett avbrott i en redan påbörjad resa, vilket har inträffat i Finland och som ersätts från bilserviceersättningen.

11.1 Försäkringsfall

Från försäkringen betalas ersättning ut för förlorade bruksdagar till följd av försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen (villkorspunkterna 4.1–4.9). Med en förlorad bruksdag avses att fordonet till följd av skadan inte kan användas dagen i fråga.

Ersättningen förutsätter att det även betalas ut ersättning för en skada på försäkringsobjektet eller för stöld av det från någon av försäkringarna som anges i villkorspunkterna 4.1–4.9 ovan efter att självrisker och avdrag enligt försäkringsvillkoren eller lagen om försäkringsavtal dragits av.

11.2 Ersättningens omfattning och ersättningsbestämmelser

11.2.1 Förlorade bruksdagar

Som förlorade bruksdagar räknas hela dygn med början från den dag försäkringsfallet inträffade eller när det är fråga om ett trafikdugligt fordon från den dag reparationen påbörjas till dess fordonet står färdigt att överlåtas från verkstaden eller att ett annat fordon överlåts till den försäkrade i dess ställe eller att det stulna fordonet återlämnas till den försäkrade. Dagen då reparationen påbörjas eller fordonet lämnas in eller återlämnas räknas också som en förlorad bruksdag.

Vid försäkringsfall som ersätts från glasförsäkringen räknas för byte av ruta en dag som förlorad bruksdag. Om rutan lagas, uppstår ingen förlorad bruksdag.

Ersättning betalas inte ut för förlorade bruksdagar som har orsakats av den försäkrades vårdslöshet eller något annat eget vållande och inte heller för sådana som orsakas av en riksomfattande arbetskonflikt eller av reparationsverkstadens fel, försening eller någon annan oaktsamhet.

Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas separat i båda fallen högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

11.2.2 Skadebelopp och ersättning

Självrisktiden i varje försäkringsfall är tre dygn om den inte har uteslutits och det anges i försäkringsbrevet. Som ersättning för förlorade bruksdagar som överstiger självrisktiden betalas en dagersättning ut, vars belopp överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

Ersättning betalas ut för högst 33 dygn. Från ersättningstiden dras självrisktiden av.

Om fordonet löses in, betalas ersättning ut för högst 17 dygn. Om fordonet löses in till följd av ett försäkringsfall som ersätts från stöldförsäkringen, betalas ersättning för förlorade bruksdagar ut för högst 33 dygn. Självrisktiden på tre dygn dras också av i dessa fall.

Om fordonet inlöses, är maximiersättningen från avbrottsförsäkringen det verkliga värdet på fordonet omedelbart före skadan.

11.2.3 Samordning

Ersättning som för samma tid betalas ut med stöd av trafik- eller ansvarsförsäkringen på grund av att fordonet inte har kunnat användas till följd av en skada (stilleståndstid) minskar den ersättning som betalas ut med stöd av avbrottsförsäkringen. Avbrottsförsäkringen ersätter inte bränslekostnader för en hyrbil som har ersatts från trafik- eller ansvarsförsäkringen.

12.1 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den buss eller den lastbil som väger minst 5 000 kg och som anges i försäkringsbrevet samt en släpvagn som är med på resan.

12.2 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter inom försäkringens giltighetsområde senare nämnda kostnader till följd av ett plötsligt och oförutsett avbrott i resan när orsaken till avbrottet är ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning.

Med resa avses en redan påbörjad färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan. Däremot hör tiden mellan ankomsten till bestämmelseorten och avfärden därifrån inte till resan oavsett om det är fråga om en eller flera bestämmelseorter. Som försäkringsfall betraktas alla de kostnader som uppstått till följd av ett avbrott under samma resa och som anges i dessa försäkringsvillkor.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent. Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Försäkringen ersätter upp till de eurobelopp som anges i försäkringsbrevet och i dessa försäkringsvillkor

 • kostnader för bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad där det tekniska fel fordonet fått kan repareras. I stället för bärgningskostnaderna, och högst upp till deras belopp, kan ersättning betalas ut för rese- och arbetskostnader om skadan eller felet repareras på skadeplatsen.

 • kostnader för att ett fordon som kört av vägen lyfts upp på vägen

 • kostnader för bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet

 • kostnader för borttransport av en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till fordonet, från skadeplatsen till samma plats som fordonet

 • förarens extra rese- och övernattningskostnader.

Vid ett försäkringsfall som har inträffat i Finland ersätts kostnader upp till högst 2 600 euro per försäkringsfall. Om försäkringsfallet inträffar inom försäkringens giltighetsområde utanför Finland är ersättningens maximibelopp 5 000 euro per försäkringsfall. I ovannämnda maximibelopp kan kostnader för transport av släpvagn ingå upp till högst 550 euro och förarens extra rese- och övernattningskostnader upp till 200 euro. När ersättningen beräknas dras den självrisk som anges i försäkringsbrevet av från skadebeloppet.

12.3 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • kostnader för hämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till det, från reparationsverkstaden

 • passagerares resekostnader, övernattningskostnader eller andra kostnader.

Försäkringen ersätter inte heller skador till följd av att

 • ett fordon inte kan startas på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut

 • ett däck har skadats eller fordonets underhåll varit bristfälligt

 • ett fordon har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som har öppnats för allmän trafik

 • ett fordon har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • den försäkrade eller en med honom eller henne enligt punkt 8 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal jämställd person har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna i punkt 16 i dessa villkor eller har vållat skadan enligt punkt 7 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkring.

Försäkringen ersätter inte heller en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

12.4 Ersättningsbestämmelser

12.4.1 Mervärdesskatt

Om den försäkrade eller den skadelidande enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av eller att få återbäring på skatt för inköp, reparation av fordon eller dess tilläggsutrustning, någon annan anskaffning till det eller för service, eller om han eller hon inte är skyldig att betala skatt, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen.

12.4.2 Andra skatter och avgifter för fordon

Om den försäkrade eller den skadelidande inte är skyldig att betala skatt eller en avgift som gäller fordonet, eller om han eller hon kan ansöka om återbäring av den, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen eller avgiften.

13.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som i försäkringsfall som avses i punkt 13.4 har orsakats av att juristhjälp anlitats i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till ägande, transport och besittning av det fordon som anges i försäkringsbrevet.

13.2 Försäkrade

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

13.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som i Finland direkt kan inledas vid en tingsrätt eller en motsvarande utländsk domstol i länder som anges i punkt 2 i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, eller av utländska förvaltningsmyndigheter eller specialdomstolar. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens domstol eller Europeiska unionens tribunal.

13.4 Försäkringsfall

13.4.1 Definition av försäkringsfall

Försäkringsfall i tvistemål och ansökningsärenden är uppkomsten av en tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund och sitt belopp uttryckligen bestridits till grunden eller beloppet.

Försäkringsfall i brottmål är

 1. när den försäkrade är svarande

  • väckande av åtal när den allmänna åklagaren väcker mot den försäkrade åtal som gäller ett motorfordons användning i trafik

  • bestridande av den målsägandes privaträttsliga krav till sin grund eller sitt belopp

  • att den målsägande väcker åtal mot den försäkrade eller fullföljer åtalet när allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned det. Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om utförandet av åtalet efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

 2. när den försäkrade är målsägande

  • ett brottmål inleds vid domstol.

Det åtal eller det bestridna krav som försäkringsfallet avser ska grunda sig på en händelse, en omständighet, en rättshandling eller en rättskränkning som inträffat under försäkringens giltighetstid.

13.4.2 Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall när

 • två eller flera försäkrade som omfattas av denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, ett brottmål eller ett ansökningsärende

 • den försäkrade har flera tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden, som grundar sig på samma händelse, rättshandling, omständighet eller rättskränkning.

13.6 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall

Om den försäkrade önskar använda sig av sin rättsskyddsförsäkring, ska detta skriftligen meddelas Fennia på förhand. Fennia meddelar då ett skriftligt ersättningsbeslut till den försäkrade.

Den försäkrade ska som sitt ombud anlita en advokat eller en annan jurist som enligt lag har rätt att verka som rättegångsombud. Om den försäkrade inte alls anlitar ett ombud eller anlitar som sitt ombud någon annan än en advokat eller en sådan jurist som enligt lag har rätt att verka som rättegångsombud, betalas inte ersättning ut från försäkringen.

I ärenden som framskridit till huvudförhandling i tingsrätten ska den försäkrade kräva full ersättning för sina advokat- och rättegångskostnader av motparten. Om den försäkrade underlåter att kräva ersättning eller utan grundad orsak avstår från ersättningen, kan den ersättning som betalas ut från försäkringen sänkas eller förvägras enligt lagen om försäkringsavtal.

Om den försäkrade medger beloppet av kostnaderna för motpartens skötsel av ärendet eller godkänner beloppet av kostnaderna för skötsel av sitt eget ärende, är detta inte bindande för Fennia.

Ersättning för arvoden och kostnader, som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud, är inte bindande för Fennia vid bedömningen av om rättegångskostnaderna är skäliga.

14.1 Försäkringens syfte och försäkrade

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som har drabbat motorfordonets ägare, innehavare eller förare till följd av motorfordonets användning i trafik utomlands.

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

14.2 Giltighetsområde

Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

14.3 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter personlig skadeståndsskyldighet som har drabbat fordonets ägare, innehavare eller förare till följd av person- eller sakskada som orsakats någon annan genom motorfordons användning i trafik utomlands, när den försäkrades ersättningsskyldighet grundar sig på handling eller försummelse som inträffat under försäkringsperioden.

14.4 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som

 • drabbar försäkringstagaren själv eller föraren av ett försäkrat motorfordon

 • drabbar ett försäkrat fordon

 • drabbar försäkringstagarens eller den försäkrades arbetstagare eller en person som jämställs med honom eller henne till den del han eller hon är berättigad till ersättning från en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring

 • drabbar en såld men ännu inte levererad vara

 • drabbar en levererad vara om orsaken till skadan är varans egen egenskap, felaktighet eller bristfällighet

 • drabbar egendom som den försäkrade innehade, hade lånat eller annars utnyttjade vid tidpunkten för den skadeorsakande handlingen eller försummelsen

 • drabbar egendom som den försäkrade eller någon annan för hans eller hennes räkning hade åtagit sig att tillverka, installera, reparera, transportera, förvara eller på annat sätt behandla eller sköta vid tidpunkten för den skadeorsakande handlingen eller försummelsen

 • orsakas av fukt

 • orsakas av regnvatten eller smältvatten som svämmat över

 • orsakas av en förändring i grundvattenstånd

 • drabbar omgivningen på grund av skakning, värme, buller, lukt, ljus eller någon annan liknande störning, rök, sot, damm, ånga, gas, strålning, luftförorening eller någon annan förorening eller någon annan påverkan på jordmån, byggnad, vattentäkt, sjö eller något annat vattenområde eller grundvatten.

Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av

 • en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat

 • fel eller felaktighet som den försäkrade var eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft

 • köp, besittning eller underhåll av en sådan fastighet av vilken största delen inte är i den försäkrades eget bruk, i anslutning till den försäkrades verksamhet eller i hans eller hennes anställdas bruk

 • verksamhet eller produktion av något annat slag än vad som uppgavs i försäkringsansökan eller anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter inte skador som

 • beror på felaktighet hos en produkt eller ett fabrikat som har levererats åt en annan eller på att den skriftliga anvisningen om produktens användning, tillverkning eller förvaring varit felaktig eller bristfällig

 • ersätts med stöd av patientskadelagen

 • kan åtgärdas genom att reparera felet på den levererade produkten eller det levererade arbetsresultatet.

Försäkringen ersätter inte heller

 • en skada vars ersättningsansvar grundar sig enbart på ett avtal, en förbindelse, utfästelse eller garanti

 • en skada som ersätts från någon annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade har

 • en skada till den del som skadan ersätts från försäkringstagarens lagstadgade olycksfallsförsäkring

 • böter eller någon annan liknande påföljd som den försäkrade dömts till

 • en skada till den del den ersätts av en försäkring enligt Finlands trafikförsäkringslag eller en motsvarande utländsk lag.

14.5 Utredning av skada och ersättnings bestämmelser

14.5.1 Försäkringstagarens skyldigheter

Fennia ska ges möjlighet att värdera skadans storlek och ges möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo.

Försäkringstagaren är skyldig att

 • på egen bekostnad delta i utredningen av skadan

 • framlägga uppgifter och handlingar som är av betydelse för utredning av skadan

 • skaffa eller göra nödvändiga utredningar eller undersökningar som han eller hon till rimlig kostnad har tillgång till eller kan göra.

När en miljöskada inträffar ska försäkringstagaren omedelbart anmäla skadan till Fennia för att säkerställa vilka skadepreventiva åtgärder som ersätts från ansvarsförsäkringen.

14.5.2 Ersättningsskyldighet

Fennia utreder om försäkringstagaren eller någon annan försäkrad är ersättningsskyldig för det anmälda försäkringsfall som omfattas av försäkringen och underhandlar med den ersättningssökande. Om försäkringstagaren eller någon annan försäkrad ersätter skadan, överenskommer om det eller godkänner krav, är detta inte bindande för Fennia.

14.5.3 Rättegång

Om försäkringsfallet leder till rättegång, ska den försäkrade omedelbart meddela detta till Fennia, som sköter rättegången och betalar rättegångskostnaderna inom ramen för försäkringsbeloppet. Om rättegången också behandlar andra ärenden, ersätts kostnaderna endast för den del av ersättningskravet som omfattas av försäkringen.

Om Fennia har meddelat försäkringstagaren eller någon annan försäkrad att bolaget är redo att inom försäkringsbeloppets gränser avtala med den skadelidande om ersättning för hans eller hennes skador, och försäkringstagaren eller någon annan försäkrad inte ger sitt samtycke till det är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader som uppkommit efter det eller att utreda ärendet ytterligare.

14.5.4 Ett och samma försäkringsfall

Skador orsakade av samma handling, försummelse eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

14.5.5 Solidariskt ansvar

Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen endast den del av skadan som svarar mot vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eller hon eventuellt fått av försäkringsfallet. Om inte något annat följer av ovannämnda orsaker, ersätter försäkringen högst andelen enligt huvudtal av hela skadan.

14.5.6 Mervärdesskatt eller annan avgift

Om den försäkrade eller den skadelidande enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra eller få återbäring på mervärdesskatt som ingår i en produkt eller tjänst, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen.

Om den försäkrade eller den skadelidande inte är skyldig att betala skatt eller en avgift för varan eller tjänsten, eller om han eller hon kan ansöka om återbäring av den, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen eller avgiften.

14.6 Maximiersättning

Maximiersättningen är i varje försäkringsfall 150 000 euro vid personskada och 200 000 euro vid sakskada.

14.7 Självrisk

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands har ingen självrisk.

Skador som inträffat under avställning ersätts inte om inte försäkringen varit i kraft. Om inte någonting annat har överenskommits separat, gäller endast rättsskyddsförsäkringen av försäkringarna i förmögenhetsdelen under den tid fordonet är avställt.

Med avställning av fordon avses att fordonet har tagits ur trafik och detta anges i trafik- och transportregistret.

16.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter för uthyrningsfordon

På försäkringar för uthyrningsfordon tillämpas utöver säkerhetsföreskrifterna i punkt 16.1 dessa säkerhetsföreskrifter.

I hyreskontraktet ska följande villkor ingå: ”Fordonet får inte föras utomlands utan särskilt skriftligt tillstånd av uthyraren.” Ett motsvarande skriftligt förbud ska förvaras tillsammans med fordonets registreringsbevis.

För användning av fordonet utomlands krävs ett skriftligt tillstånd. Uthyrningsfirman eller dess representant ska då kräva betalning med kreditkort för uthyrningstiden eller för en del av den (förskottsbetalning). Om betalningen eller en del av den sker kontant, ska uthyrningsfirman eller dennas representant kontrollera att hyrestagaren har ett giltigt kreditkort och anteckna person- och kontaktuppgifterna som finns på kreditkortet.

Om uthyrningstiden i Finland är över ett dygn, ska hyrestagarens kredituppgifter kontrolleras och hyrestagaren ska ha ett giltigt kreditkort. Hyrestagarens person- och kontaktuppgifterna på kreditkortet ska sparas.

Uthyraren ska skriftligen eller på ett annat tydligt sätt befullmäktiga gränsbevaknings- eller polismyndigheterna att frånta innehavaren fordonet om det är i någon annans besittning än den som har ett skriftligt tillstånd till det.

Före överlåtelse av fordonet ska hyrestagaren eller hans eller hennes representant bestyrka sin identitet med ett körkort. Identitet och styrkande av identitet ska dokumenteras.

Om fordonet inte har återlämnats vid den tidpunkt som överenskommits i hyreskontraktet, ska den försäkrade utan dröjsmål anmäla detta till polisen. Den försäkrade är dessutom skyldig att vidta alla till buds stående åtgärder för att återfå fordonet.

16.3 Särskilda säkerhetsföreskrifter för motorredskap och traktor

På en försäkring för motorredskap och traktor tillämpas utöver säkerhetsföreskrifterna i villkorspunkt 16.1 också dessa säkerhetsföreskrifter.

En traktor ska utrustas med en köldbeständig kemisk släckare, som innehåller minst 6 kg släckmedel, av klass 43A 233BC och ett motorredskap på över tre ton med två sådana, var av en ska vara lättillgänglig utan att man ska behöva stiga på motorredskapet eller traktorn. Släckaren ska servas och dess funktionsduglighet ska kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar minst en gång om året. Fordonsföraren och andra fordonsanvändare ska instrueras att använda brandsläckaren.

Om ett motorredskap eller en traktor eller deras delar uppvärms med låga, öppen eld eller glöd eller med ett annat värmeaggregat som drivs med flytande bränsle eller gasol och som saknar flamväktare, ska uppvärmningen övervakas oavbrutet i motorredskapets eller traktorns omedelbara närhet.

Försäkringarna som ingår i Fenniakasko är försäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal. På dem tillämpas försäkringsvillkoren för Fenniakasko och lagen om försäkringsavtal.

Lagen om försäkringsavtal (543/1994) innehåller bestämmelser som inverkar på avtalet mellan kunden och Fennia och på rättigheter som vissa tredje parter har. Här följer en sammanställning av de viktigaste bestämmelser som ingår i lagen:

 • ärenden som enligt lag ska fastställas i försäkringsvillkoren, till exempel

  • försäkringsavtalets giltighetstid (3.2)

  • återbetalning av premie efter att avtalet har upphört (4.3)

  • ändring av avtalsvillkoren vid övergång till en ny försäkringsperiod (14.2)

 • villkorspunkter som avviker från lagen om försäkringsavtal, till exempel

  • försäkringstagarens upplysningsplikt vid riskökning (5.2)

  • skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter (6.1)

  • skyldighet att avvärja och begränsa skada (6.2)

  • Fennias rätt att återkräva av en tredje part den ersättning som utbetalats till den försäkrade (13.1)

  • regressrätt vid avbetalnings- och leasingförsäkring (13.4)

  • Fennias rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden (15.2).

På detta försäkringsavtal tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte återges i det följande. Paragrafnumren inom parentes efter rubrikerna hänvisar till den paragraf i lagen om försäkringsavtal som behandlar de ärenden som anges i rubriken.

Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren.

Med en försäkringstagare avses den som ingått ett försäkringsavtal med Fennia.

En konsument är en person som skaffar konsumtionsvaror i huvudsak för ett annat syfte än den näringsverksamhet han eller hon idkar.

En juridisk person som jämställs med en konsument är sådan som, med beaktande av arten och omfattningen av dennas verksamhet samt förhållandena i övrigt, i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart ska jämställas med en konsument.

En försäkrad är den till vars förmån skadeförsäkringen gäller eller den som är föremål i personförsäkringen.

Med en gruppförmånsförsäkring avses en sådan försäkring som erbjuds en grupp och där den försäkrade delvis eller helt betalar försäkringspremien.

En försäkringsperiod är försäkringens avtalade giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortgår en avtalad försäkringsperiod i taget, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet.

En premieperiod är den tidsperiod för vilken försäkringspremien enligt avtal ska betalas med regelbundna mellanrum.

Ett försäkringsfall avser den händelse till följd av vilken ersättning betalas ut.

En säkerhetsföreskrift är en anvisning för att avvärja eller begränsa en skada och som anges i Fennias försäkringsbrev eller -villkor eller som annars getts skriftligt. Den försäkrade är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna.

En självrisk anges i försäkringsbrevet.

Nedan redogörs för rättigheterna och skyldigheterna mellan kunden och försäkringsbolaget, vilka följer av lagen om försäkringsavtal.

2.1 Fennias informationsplikt (5 §, 5 b § och 9 §)

Innan försäkringsavtalet ingås ger Fennia den som ansöker om en försäkring information om försäkringsformerna gällande Fennias fordonsförsäkringar samt om premier och försäkringsvillkor och annan nödvändig information som behövs för bedömning av den sökandes försäkringsbehov och val av försäkringar. När information lämnas, fästs också uppmärksamhet vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet.

Vid distansförsäljning av försäkringar lämnas dessutom sådan förhandsinformation som avses i kapitel 6 a i konsumentskyddslagen. Med distansförsäljning avses försäljning av försäkringar t.ex. per telefon eller på webben.

Vad gäller frivilliga fordonsförsäkringar ger Fennia inga sådana personliga rekommendationer som avses i 5b § i lagen om försäkringsavtal till den som ansöker om en försäkring för att välja en viss försäkring eller vissa försäkringar.

Om Fennia eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon fått.

2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt (22 §, 23 § och 34 §)

Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor som kan ha betydelse för bedömning av Fennias ansvar. Under försäkringsperioden ska försäkringstagaren och den försäkrade dessutom utan obefogat dröjsmål korrigera de upplysningar som han eller hon gett Fennia och som han eller hon konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla betalda premier, även om försäkringen upphör att gälla.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens och den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet och omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks. Mindre avvikelser i försäkringspremien inverkar dock inte på försäkringsersättningen.

2.3 Meddelande om grund för avslag av försäkringsansökan (6 a §)

Om en försäkring inte beviljas en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, meddelar Fennia skriftligen till den försäkringssökande en avslagsgrund som är förenlig med lag och god försäkringssed.

3.1 Inträdande av Fennias ansvar (11 §)

Fennias ansvar börjar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud, om inte en särskild begynnelsetidpunkt har avtalats individuellt med försäkringstagaren.

Om försäkringstagaren har lämnat eller skickat en skriftlig försäkringsansökan till Fennia, och om det är uppenbart att Fennia skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Fennia också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan lämnades eller skickades.

En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller skickat till Fennias representant anses ha överlämnats eller skickats till försäkringsbolaget.

Om det inte finns en redogörelse för vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats, anses det ha skett klockan 24.00.

Fennias ansvar börjar först när den första premien för försäkringen betalats, om den försäkringssökande inte senast på förfallodagen har betalat premierna för andra försäkringar som han eller hon tecknat hos Fennia, eller om han eller hon i övrigt har försummat sin betalningsskyldighet gentemot Fennia.

Försäkringen gäller inte och den ersätter inga skador om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller andra myndighetsbeslut.

3.2 Giltighet (16 §)

Efter den första försäkringsperiodens utgång gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i taget, om försäkringstagaren eller Fennia inte säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna 4.2 och 15.

4.1 Premiebetalning (38 §)

Försäkringspremien ska betalas inom en månad från det att Fennia skickade räkningen till försäkringstagaren. Den första premien behöver emellertid inte betalas förrän Fennias ansvar börjar, och senare premier behöver inte betalas före ingången av den avtalade premieperioden eller försäkringsperioden. Om Fennias ansvar till någon del börjar senare, behöver premien för denna del inte betalas innan ansvaret har börjat.

Om en räkning över försäkringspremien skickas till försäkringstagaren i pappersformat, tar Fennia ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga Fennias premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska betalas av med det belopp han eller hon betalar.

4.2 Dröjsmål (40 §)

Fennias ansvar upphör inte före försäkringsperiodens utgång, även om premien för försäkringsperioden inte skulle ha betalats inom utsatt tid. I dessa fall driver Fennia in försäkringspremien med dröjsmålsränta genom utsökning utan dom eller beslut med iakttagande av bestämmelserna i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Innan verkställighetsåtgärder vidtas underrättas försäkringstagaren om den premie som ska indrivas och om grunden för premien samt om att verkställighetsåtgärder vidtas om inte försäkringstagaren inom 14 dagar efter att ett meddelande skickats skriftligen bestrider sin betalningsskyldighet. Om betalningsskyldigheten bestrids, är ett domstolsavgörande en förutsättning för verkställighet.

Fennias ansvar upphör dock vid utgången av den ovan avsedda försäkringsperioden om försäkringspremien inte före det betalats i sin helhet.

Om premien inte betalas inom utsatt tid (villkorspunkt 4.1), ska dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen för dröjsmålstiden.

Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

4.3 Återbetalning vid avtalets utgång (45 §)

Om försäkringen upphör tidigare än vad som avtalats, har Fennia rätt till premien bara för den tid under vilken dess ansvar gällde. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet förfarits bedrägligt i en situation som avses i punkt 2.2.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dagar som försäkringen har varit giltig.

Premiebelopp på mindre än 8 euro återbetalas dock inte separat.

4.4 Minimibelopp

Försäkringspremien är alltid minst 25 euro per försäkringsperiod.

4.5 Avställning av snöskoter

Försäkringspremien för snöskoter gottskrivs inte för avställningstiden.

5.1 Fennias informationsplikt (6 §, 7 § och 9 §)

Efter det att försäkringsavtalet ingås ger Fennia ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor till försäkringstagaren.

Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia försäkringstagaren årligen uppgifter (årligt meddelande) om försäkringsbelopp och andra sådana omständigheter som rör försäkringen och som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren.

Om Fennia eller dess representant gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter om försäkringen under försäkringens giltighetstid, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon hade fått, i det fall att denna information kan anses ha påverkat försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte uppgifter som Fennia eller dess representant har gett om en kommande ersättning efter ett inträffat försäkringsfall.

5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid riskökning (26 § och 34 §)

Försäkringstagaren ska utan dröjsmål underrätta Fennia om det i de uppgifter som angavs när försäkringsavtalet ingicks eller i uppgifter som anges i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som ökar risken för skador och som Fennia inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks.

Om försäkringstagaren är en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, ska försäkringstagaren meddela Fennia om en sådan förändring senast en månad efter att han eller hon har fått det första årliga meddelandet efter förändringen. I det årliga meddelandet påminner Fennia försäkringstagaren om denna upplysningsplikt.

Risken för skador kan öka till exempel genom att försäkringsobjektets bruksändamål förändras, av att det repareras, ändras eller utvidgas, av förändrade transportförhållanden eller av förändringar i den försäkrade verksamheten.

Om upplysningsplikten försummas, är Fennia berättigat att sänka ersättningen som betalas ut från försäkringen, förvägra den helt eller säga upp försäkringsavtalet. Då upphör försäkringen en månad från att meddelandet om uppsägning skickades.

Om försäkringstagaren är en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, har Fennia inte rätt att säga upp försäkringsavtalet av denna anledning. Fennia har dock rätt att sänka ersättningen eller förvägra den helt om försäkringstagaren har försummat sin upplysningsplikt uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade riskökande omständigheten haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens och den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks. Mindre avvikelser mellan lämnade uppgifter och riktiga och fullständiga uppgifter ger dock inte rätt till sänkning av ersättningen.

6.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter (31 § och 34 §)

(Säkerhetsföreskrifter, punkt 16 i villkoren för Fenniakasko)

Den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eller andra skriftliga säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

Vid bedömningen av om ersättningen skall sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det att säkerhetsföreskrifterna försummats haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Ansvarsförsäkring

Om försäkringstagaren är en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, kan ersättningen som betalas ut från ansvarsförsäkringen sänkas eller förvägras helt till följd av den försäkrades oaktsamhet endast när den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift eller när hans eller hennes bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen.

Oberoende av den försäkrades handlande betalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats indriva av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade uppsåtligen försummat sin skyldighet.

6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skada (32 §, 34 § och 61 §)

(Räddningsplikt, punkt 7.2 i villkoren för Fenniakasko)

Vid ett inträffat eller omedelbart hotande försäkringsfall ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada. Om skadan orsakats av utomstående, ska den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara Fennias rätt gentemot skadevållaren.

Den försäkrade ska till exempel försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har orsakats genom en straffbar gärning, ska den försäkrade utan dröjsmål meddela polisen och i rätten yrka straff för gärningsmännen, om Fennias intresse så kräver. Den försäkrade ska också i övrigt följa föreskrifterna som Fennia gett för avvärjning och begränsning av skada.

Fennia ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda räddningsplikt, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, försummat sin ovannämnda räddningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt. Vid bedömningen av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Ansvarsförsäkring

Om försäkringstagaren är en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, kan ersättningen som betalas ut från ansvarsförsäkringen sänkas eller förvägras helt till följd av den försäkrades oaktsamhet endast när den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat sin skyldighet eller när hans eller hennes bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen.

Oberoende av den försäkrades handlande utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent.

Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade uppsåtligen försummat sin skyldighet.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen var minst 1,2 promille eller han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, ersätts skadan endast av särskilda skäl. Likaså, om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon under påverkan av ett annat berusningsmedel än alkohol, eller under gemensam påverkan av alkohol och ett annat berusningsmedel, så att hans eller hennes förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt, ersätts skadan bara till den del som övriga omständigheter har påverkat skadan.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen var minst 0,5 promille eller han eller hon hade minst 0,22 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, sänks ersättningen i enlighet med hans eller hennes andel av skadan. Likaså, om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon under påverkan av ett annat berusningsmedel än alkohol, eller under gemensam påverkan av alkohol och ett annat berusningsmedel, så att hans eller hennes förmåga till felfria prestationer var nedsatt, kan ersättningen sänkas i enlighet med hans eller hennes andel av skadan.

Vid bedömningen av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den försäkrades försummelse har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av den försäkrades oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Ansvarsförsäkring

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

Det som ovan sagts om den försäkrade, när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på den som

 1. med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller en luftfarkost

 2. tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom

 3. bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med den försäkrade.

Det som ovan sagts om den försäkrade, när det är fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter, tillämpas på motsvarande sätt på den person som på grund av arbets- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

Fennia får inte för att undgå ansvar eller begränsa det åberopa den försäkrades skyldighet att förhindra och begränsa en skada (villkorspunkt 6) eller framkallande av försäkringsfall (villkorspunkt 7) om den försäkrade när han eller hon framkallade försäkringsfallet eller försummade att iaktta säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten var under 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte hade kunnat dömas till straff för brott.

Fennia får inte för att undgå ansvar eller begränsa det åberopa försummelse av upplysningsplikten vid ökad risk (villkorspunkt 5), den försäkrades skyldighet att förhindra och begränsa en skada (villkorspunkt 6) eller framkallande av försäkringsfall (villkorspunkt 7) om den försäkrade när han eller hon framkallade riskökningen eller försäkringsfallet eller försummade att iaktta säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten handlade i syfte att hindra en person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.

Det som i denna punkt sägs om den försäkrade tillämpas också på den person som jämställs med den försäkrade (villkorspunkt 8).

10.1 Den ersättningssökandes skyldigheter (69 § och 72 §)

(Punkt 7 i villkoren för Fenniakasko)

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättning ska betalas. Den som söker ersättning är skyldig att skaffa sådana redogörelser som han bäst får tillgång till, dock med beaktande också av Fennias möjligheter att skaffa redogörelser.

En förare av ett motordrivet fordon ska om möjligt, enligt bestämmelserna om vägtrafik, delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att klargöra den verkliga skadeorsaken och till utredningen av vem som är skadevållare.

Fennia ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning innan reparationen påbörjas.

Fennia är inte skyldigt att betala ut ersättning förrän det har fått ovannämnda uppgifter.

Om den ersättningssökande efter ett inträffat försäkringsfall svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

10.2 Preskription av ersättningsrätt (73 §)

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia inom ett år från att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleddes av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram senast inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för en personskada eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram senast inom tio år efter att skadepåföljden har uppkommit. Anmälan om försäkringsfall jämställs med framläggande av ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom den tid som anges ovan, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

10.3 Fennias skyldigheter (7 §, 8 §, 9 §, 68 §, 69 § och 70 §)

Efter ett inträffat försäkringsfall meddelar Fennia den ersättningssökande (till exempel den försäkrade och vid ansvarsförsäkring den skadelidande) behövliga uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid sökande av ersättning. Förhandsuppgifter som den ersättningssökande eventuellt fått om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller utbetalningssättet inverkar inte på ersättningsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

Fennia betalar ut ersättning till följd av försäkringsfallet enligt försäkringsavtalet eller meddelar utan dröjsmål, senast en månad efter att bolaget har fått de handlingar och uppgifter som behövs för utredningen av sitt ansvar, att ersättning inte betalas ut. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, utbetalar Fennia den ostridiga delen av ersättningen inom ovannämnda tid.

Vid ersättningsbeslut som gäller ansvarsförsäkring underrättar Fennia också den skadelidande.

Fennia underrättar förmyndarnämnden på den omyndiga personens hemort om försäkringsersättningen, som utbetalas till den omyndige, gäller något annat än ersättning för kostnader eller förlust av förmögenhet. Ett meddelande om ersättningen ges om dess totala belopp är större än 1 000 euro.

Om ersättningen försenas, betalar Fennia dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982).

10.4 Kvittning

Från ersättningen kan obetalda och förfallna försäkringspremier och Fennias övriga förfallna fordringar dras av enligt de allmänna förutsättningarna för kvittning.

11.1 Överförsäkring och berikandeförbud (57 §)

En egendom eller ett intresse har överförsäkrats om försäkringsbeloppet som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Fennia ersätter inte ett högre belopp än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen för den överförsäkrade egendomen eller det överförsäkrade intresset enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter.

11.2 Underförsäkring (58 §)

En egendom eller ett intresse har underförsäkrats om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Om egendomen är underförsäkrad, ersätter Fennia till följd av ett försäkringsfall endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets rätta värde. Om försäkringsbeloppet väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen enligt skadebeloppet, dock högst upp till försäkringsbeloppet.

En försäkringstagare, försäkrad, vid ansvarsförsäkring en skadelidande eller en annan ersättningssökande har olika möjligheter att söka ändring i Fennias beslut. Han eller hon kan be FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning om råd eller anhålla om rekommendation om avgörande hos nämnder, om ärendet inte kan klargöras med Fennia. Han eller hon har också rätt att väcka talan mot Fennia.

12.1 Självrättelse

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande misstänker fel i Fennias ersättningsbeslut eller i något annat beslut, är han eller hon berättigad att av Fennia få ytterligare uppgifter om beslutsmotiveringen och övriga omständigheter som har inverkat på ärendet. Fennia korrigerar beslutet om de nya redogörelserna ger anledning till det.

12.2 FINE:s Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder

En försäkringstagare eller ersättningssökande som är missnöjd med Fennias beslut kan be FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning om råd. Försäkrings- och finansrådgivningen ger opartisk rådgivning i försäkrings- och ersättningsärenden.

Den som är missnöjd med Fennias beslut kan be om ett utlåtande av FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning och av Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Försäkringsnämnden har till uppgift att ge rekommendationer om avgörande vid meningsskiljaktigheter som rör tolkning och tillämpning av lagar och försäkringsvillkor.

Om den som är missnöjd med beslutet är en konsument, kan han eller hon dessutom be om ett utlåtande från Konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgörande med stöd av konsumentskyddslagstiftningen.

Nämnderna behandlar inte ärenden som behandlats eller inletts vid domstol. Däremot hindrar behandling vid en nämnd inte väckande av talan i tingsrätten.

Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden är avgiftsfria.

12.3 Tingsrätt

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande inte nöjer sig med Fennias beslut, kan han eller hon väcka talan mot Fennia. Talan kan väckas antingen vid en tingsrätt på partens hemort eller stadigvarande boningsort i Finland eller vid en tingsrätt på Fennias hemort eller på skadeorten, om inte något annat följer av Finlands internationella avtal.

Talan måste väckas inom tre år från att parten fick skriftligt besked om Fennias beslut och denna tidsfrist. Efter att tidsfristen löpt ut föreligger det inte längre rätt att väcka talan.

Behandlingar vid Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden avbryter preskription av talerätten.

13.1 Rätt att av tredje man återkräva den ersättning som betalats ut till den försäkrade

Den försäkrades rätt till skadeersättning av tredje man som har ersättningsansvar för skadan övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget betalat.

Den försäkrades rätt till ersättning av en försäljare, importör eller tillverkare enligt garanti, konsumentskyddslag eller handelslag övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget betalat ut.

Om tredje man har framkallat en skada som privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga endast om han eller hon har framkallat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om personen har ersättningsansvar för skadan oberoende av oaktsamhet.

13.2 Fennias regressrätt när skadan inträffat vid användning av motorfordon

Om skadan inträffat under körande av fordon, har Fennia rätt att, utöver vad som sägs ovan i punkt 13.1, återkräva ersättningen

 • av fordonets ägare, förare, passagerare eller innehavare om denna orsakat skadan uppsåtligen eller genom grovt vållande

 • av föraren till det fordon som orsakat skadan om denna vid tidpunkten för skadan kört fordonet i sådant tillstånd att alkoholhalten i blodet under färden eller därefter var minst 1,2 promille eller att han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft

 • av föraren till det fordon som orsakat skadan om denna vid tidpunkten för skadan framfört fordonet under påverkan av ett annat berusningsmedel än alkohol eller under gemensam påverkan av alkohol och ett annat berusningsmedel, så att förmågan till felfria prestationer avsevärt försämras

 • när ersättningsansvaret baserar sig på en trafikförsäkring eller en motsvarande utländsk trafikförsäkring.

13.3 Fennias regressrätt när ersättning betalats ut till en annan försäkrad (villkorspunkt 16.1)

Utöver regressrätten enligt villkorspunkterna 13.1 och 13.2 får Fennia helt eller delvis återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en annan försäkrad (villkorspunkt 16.1) till vars förmån försäkringen gäller av den försäkringstagare, den försäkrade eller av den som jämställs med dem (villkorspunkt 8) som framkallat försäkringsfallet eller försummat upplysningsplikten (villkorspunkterna 2.2, 5.2) eller skyldigheten att förhindra eller begränsa en skada (villkorspunkt 6).

Fennia får med stöd av regressrätten återkräva ersättningen helt om bolaget på de grunder som anges i ovannämnda villkorspunkter eller villkorspunkt 7 (framkallande av försäkringsfall) är fritt från ansvar eller berättigat att förvägra ersättningen. Om ersättningen sänks på de grunder som anges i ovannämnda punkter, kan Fennia återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.

13.4 Regressrätt vid avbetalnings- och leasingförsäkring

Fennia har utöver ovannämnda regressrätt också rätt att återfå ersättning av den som behandlat eller förvarat försäkringsobjektet eller framkallat skada enligt punkt 4.10 i försäkringsvillkoren för avbetalnings- och leasingförsäkring i Fenniakasko.

Rätten att återfå ersättningen övergår till Fennia genast när ersättningen har betalats. Regressrätt med stöd av denna punkt i försäkringsvillkoren gäller dock inte försäkringstagaren eller någon annan som försäkrats med en avbetalnings- eller leasingförsäkring.

14.1 Under försäkringsperioden (18 §)

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden så att de motsvarar de nya omständigheterna om

 1. försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat upplysningsplikten i punkt 2.2

 2. det under försäkringsperioden i de omständigheter, som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelat Fennia när avtalet ingicks eller som har antecknats i försäkringsbrevet, skett förändringar som ökar risken för en skada (villkorspunkt 5.2).

När Fennia har fått kännedom om ovannämnda omständighet, meddelar bolaget skriftligen utan dröjsmål hur och från vilken tidpunkt premien eller andra avtalsvillkor ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen.

14.2 Vid övergång till ny försäkringsperiod (19 §)

A. Anmälningsförfarande

Fennia har rätt att vid övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, försäkringspremier och andra avtalsvillkor.

Villkor och premier

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, försäkringspremier och andra avtalsvillkor, när grunden för ändringen är

 • en ny eller förändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en förändrad rättspraxis

 • en oförutsedd förändring i omständigheterna (till exempel en internationell kris, en exceptionell naturföreteelse, en storolycka).

Premie och självrisk

Fennia har rätt att ändra premien och självriskbeloppet när grunden är följande:

 • Ändringar i indrivningskostnaderna av en försenad premie.

 • Ändringar i skadekostnaden eller i kostnadsnivån.

 • Förändringar i försäkringars förvaltnings- och handläggningskostnader.

 • Ändringar i betalningsgrunderna som gäller uppföljning av körkilometrar eller körningssätt.

 • Skadeutvecklingen av och skadehistoriken i gällande försäkringar som samma försäkringstagare har hos Fennia och som gällt högst de fem senaste åren, till den del som de påverkar skaderisken för denna försäkring.

 • Ändringar i sådana faktorer eller omständigheter som påverkar premiebeloppet och som utgör grund för fastställande av premien. Sådana ändringar kan till exempel vara

  • bosättningsorten till fordonsägaren eller -innehavaren, som är försäkringstagare, ändras

  • det permanenta stället där fordonet är beläget ändras

  • förändringar i riskfaktorer som gäller ägaren, innehavaren eller försäkringsobjektet, som kundtyp, skadeutveckling, fordonets eller förarens ålder, fordonsslag eller fordonets bruksändamål

  • förändringar i faktorer som gäller ökad skaderisk och som används i den årliga statistikföringen av bil- och trafikförsäkringen.

Bonusklass och kundförmåner

Premien sänks eller höjs, oberoende av övriga grunder för ändring av premien, enligt bonusklassbestämmelserna i premiegrunderna för Fenniakasko som tillämpas på försäkringen. Skadefria försäkringsperioder höjer det försäkrade fordonets bonusklasser och ersättningar som betalas från kollisionsförsäkringen sänker den.

På premien inverkar också eventuella kundförmåner och rabatter, vars typ, omfattning, grunder för beviljande, varaktighet och giltighetstider kan ändras. Fennia har rätt att göra ändringar i premier och kundförmåner, vilka grundar sig på samlande av försäkringar, förmånskundrelationer eller andra motsvarande faktorer.

Gruppförsäkring för företagsfordon

Fennia har rätt att inför en ny försäkringsperiod ändra försäkringspremien och andra avtalsvillkor för gruppförsäkringen för företagsfordon. Ändringarna träder i kraft när en ny försäkringsperiod inleds för fordon som försäkrats med en gruppförsäkring oavsett när ett fordon har börjat ingå i gruppförsäkringen.

Om förutsättningarna för beviljande av en gruppförsäkring för företagsfordon inte enligt de giltiga riskbedömningsanvisningar för gruppförsäkringar som Fennia fastställt uppfylls när gruppförsäkringen tecknas, har Fennia rätt att inför en ny försäkringsperiod ändra gruppförsäkringen till en individuell försäkring för vardera fordon som är föremål för försäkring.

Denna villkorspunkt tillämpas inte på en konsument eller på en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument.

Försäkringsskyddets omfattning

Fennia har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll.

Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, ska bolaget i samband med räkningen meddela försäkringstagaren hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som infaller näst efter en månad efter att meddelandet skickades.

B. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Försäkringstagaren har rätt att när som helst under försäkringsperioden skriftligen säga upp försäkringen. Någon annan än en skriftlig uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angett något datum för upphörandet, upphör försäkringen när uppsägningsmeddelandet överlämnats eller skickats till Fennia.

15.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen (12 §)

Försäkringstagaren har rätt att när som helst under försäkringsperioden skriftligen säga upp försäkringen. Någon annan än skriftlig uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angett något datum, upphör försäkringen när uppsägningsmeddelandet överlämnats eller skickats till Fennia.

15.2 Fennias rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden (15 §)

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden om

 1. försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen beviljades gav oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om det rätta förhållandet inte skulle ha beviljat försäkringen

 2. det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelat Fennia när avtalet ingicks skett en förändring som väsentligt ökar risken för en skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 3. den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift

 4. den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framkallat ett försäkringsfall

 5. den försäkrade efter ett inträffat försäkringsfall bedrägligt lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse vid bedömningen av Fennias ansvar

 6. försäkringstagaren försätts i konkurs

 7. försäkringstagaren har försummat sin upplysningsplikt vid riskökning (villkorspunkt 5.2).

Villkorspunkterna 6 och 7 tillämpas inte på en konsument eller på en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrund. Försäkringen upphör en månad från att meddelandet om uppsägningen skickades.

15.3 Fennias rätt att säga upp försäkringen vid utgången av försäkringsperioden (16 §)

Fennia har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden som är förenlig med god försäkringssed. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

15.4 Byte av ägare (63 §)

Försäkringsavtalet upphör om den försäkrade egendomen överlåts till en annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller dennas dödsbo. Om ett försäkringsfall inträffar inom 14 dagar från överlåtelsen av äganderätten, har den nya ägaren dock rätt till ersättning i det fall han eller hon inte har tecknat en försäkring för egendomen. Den nya ägaren är inte berättigad till ersättning från bilservice-, hyrbils-, omfattande hyrbils-, avbrotts- eller hyrbilsförsäkringen eller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands eller bogseringsserviceförsäkringen för lastbil och buss.

15.5 Uppsägning av gruppförmånsförsäkring

Om en försäkringstagare till en gruppförmånsförsäkring utträder eller utesluts ur gruppen, upphör gruppförmånsförsäkringen att gälla. Fennia meddelar försäkringstagaren skriftligen om grunden och tidpunkten för upphörandet. Försäkringen upphör att gälla tidigast en månad efter att meddelandet skickades.

16.1 Försäkrade till vars förmån försäkring av egendom gäller (62 §)

Utöver det som fastställs om den försäkrade i dessa försäkringsvillkor, gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägaren, den som köpt egendom med äganderättsförbehåll, innehavare av panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt också i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen.

16.2 Meddelande om att Fennias ansvar upphör eller begränsas (64 §)

Fennia ska meddela den försäkrade som Fennia känner till och som avses i punkt 16.1 om att Fennias ansvar upphör eller om ett avtal eller en åtgärd som begränsar ansvaret, om detta avtal eller denna åtgärd kännbart begränsar den försäkrades rättigheter. Fennias ansvar upphör eller avtalet eller åtgärden träder i kraft gentemot den försäkrade som avses här tidigast 14 dagar efter att meddelandet har skickats till den försäkrade.

16.3 Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall inträffat (65 §)

Fennia kan i syfte att sänka eller förvägra en ersättning, gentemot en försäkrad som avses i punkt 16.1, åberopa en försäkringstagares eller en annan försäkrads försummelse av upplysningsplikten (villkorspunkt 2.2) eller försummelse av upplysningsplikten vid ökning av risken (villkorspunkt 5.2) endast i det fall att denna före försäkringsfallet hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller en annan försäkrads förfarande.

Varje försäkrad har rätt till ersättning till följd av ett försäkringsfall. Försäkringstagaren får emellertid med bindande verkan för den försäkrade förhandla med Fennia samt ta ut ersättningen, utom i det fall att den försäkrade anges vid namn i avtalet eller har meddelat att han eller hon bevakar sin rätt eller när det är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen.

16.4 Företrädesrätt till betalning ur ersättning (66 §)

Om egendomsförsäkringen gäller till förmån för en person som till säkerhet för fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte förfallit till betalning, om ägaren inte reparerat skadan eller ställt säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en person som har retentionsrätt till egendomen som säkerhet för en fordran som har förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

Angående inteckningshavarens rätt till betalning ur ersättningen gäller det som föreskrivs om inteckningshavarens rätt till betalning ur försäkringsersättning.

16.5 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring (67 §)

Den skadelidande har i fråga om ansvarsförsäkring rätt att direkt av Fennia kräva ersättning enligt försäkringsavtalet om

 1. tecknandet av försäkringen grundar sig på en lag eller en myndighetsbestämmelse

 2. den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent

 3. ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföring av den försäkrades näringsverksamhet.

Om ersättningskrav riktas mot Fennia, ska Fennia utan obefogat dröjsmål underrätta den försäkrade om det samt ge honom eller henne möjlighet att lägga fram en redogörelse för försäkringsfallet. Den försäkrade ska också informeras om ärendets senare handläggning.

Om Fennia godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte bindande för den försäkrade.

16.6 Den skadelidandes rätt att söka ändring vid ansvarsförsäkring (68 §)

Den skadelidande har rätt att med anledning av Fennias ersättningsbeslut väcka talan mot bolaget eller föra ärendet till Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden enligt punkt 12.

På försäkringsavtalet, på uppgifter som ges om försäkringsavtalet och på en behörig domstol tillämpas Finlands lag.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

20 151 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor