Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskyddets försäkringar för sällskapsdjur - broschyr
Försäkring för sällskapsdjur - broschyr

Fenniaskyddets försäkringar för sällskapsdjur - broschyr

Gäller från och med 1.1.2022

FENNIASKYDDETS DJURFÖRSÄKRINGAR SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR

Den här broschyren ger information om det centrala innehållet i Fenniaskyddets sjukförsäkring för sällskapsdjur. Den ger också exempel på väsentliga begränsningar och på försäkringens priser. Broschyren är ingen fullständig beskrivning av försäkringen. Ta därför också noggrant del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.


Fenniaskyddet är ett försäkringspaket till vilket du enligt ditt val kan ansluta försäkringar för ditt hem och annan egendom samt som hemförsäkringskund personförsäkringar för dig och dina familjemedlemmar. Du kan ändra antalet försäkringar eller innehållet i försäkringarna när som helst.

Till Fenniaskyddet kan du ansluta

som skydd för din egendom

 • hemförsäkringar

 • resgodsförsäkringar

 • båtförsäkringar

 • djurförsäkringar

 • skogsförsäkringar

 • lantbruksförsäkringar

som skydd mot rättsliga risker

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

som skydd för dig och dina familjemedlemmar

 • sjukkostnadsförsäkringar för barn och vuxna

 • olycksfallsförsäkringar

 • resenärförsäkringar

 • operationsskyddsförsäkring.

SJUKFÖRSÄKRING FÖR SÄLLSKAPSDJUR

När du har en hemförsäkring hos Fennia kan du försäkra ett friskt sällskapsdjur som anges i tabellen nedan. I tabellen nedan ser du också vid vilken ålder försäkringen kan beviljas ett sällskapsdjur. Ungar till sällskapsdjur omfattas inte av moderns försäkring. För dem kan du teckna en egen försäkring när de är vid den åldern som anges i tabellen.

Djurart
Beviljas i åldern
Chinchilla
6 veckor – 7 år
Tamiller
6 veckor – 5 år
Kanin
6 veckor – 5 år
Papegoja
6 veckor – 10 år
Orm
6 veckor – 3 år
Minigris
6 veckor – 10 år
Alpacka
6 veckor – 10 år
Lama
6 veckor – 10 år
Annat sällskapsdjur
6 veckor – 3 år

Sjukförsäkringen för sällskapsdjur kan enligt ditt val omfatta

 • bara djurets dödsfall

 • endast veterinärkostnader

 • både dödsfall och veterinärkostnader.

Sjukförsäkring för sällskapsdjur

Valt försäkringsskydd
Dödsfall till följd av olycksfall eller sjukdom
Veterinärkostnader till följd av olycksfall eller sjukdom
Dödsfall och veterinärkostnader till följd av olycksfall eller sjukdom
I hemförsäkringen ingår ansvarsförsäkring för privatperson

Hälsodeklaration

I en djurförsäkring grundar sig riskerna delvis på hälsotillståndet hos det djur som ska försäkras. Därför ska en sådan redogörelse för djurets hälsotillstånd som Fennia i respektive fall förutsätter lämnas in till Fennia innan försäkringen träder i kraft.

Det är viktigt att uppgifterna som ges i hälsodeklarationen är korrekta och att sanningsenliga och fullständiga svar ges på alla frågor som ställs. Försäkringstagaren bekräftar uppgifterna i hälsodeklarationen genom sin underskrift.

I vissa fall krävs ett veterinärutlåtande innan försäkringen kan beviljas.

Om uppgifterna i hälsodeklarationen är felaktiga eller bristfälliga, har Fennia rätt att agera enligt lagen om försäkringsavtal. I dessa fall kan till exempel ett begränsande villkor anslutas till försäkringen i efterskott och ersättningen förvägras eller sänkas. Ibland kan försäkringen också sägas upp på grund av att felaktiga uppgifter lämnats. I vissa situationer kan försäkringsavtalet till och med upphävas och förklaras ogiltigt.

Djurförsäkringar ersätter inte sjukdomar eller skador som uppkommit innan försäkringen trätt i kraft. Det kan hända att en djurförsäkring inte alls kan beviljas på grund av djurets hälsotillstånd.

Om du vill förbättra djurets försäkringsskydd eller höja försäkringsbeloppet, behövs en ny hälsodeklaration och i vissa fall också ett nytt veterinärutlåtande.

Försäkringens giltighet

Sjukförsäkringen för sällskapsdjur gäller i de nordiska länderna och också under transporter mellan dessa länder.

Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod då djuret uppnår den artspecifika slutåldern som anges i tabellen.

Djurart
Slutålder vid utgången av försäkringsperioden
Chinchilla
9 år
Tamiller
7 år
Kanin
7 år
Papegoja
15 år
Orm
5 år
Minigris
15 år
Alpacka
15 år
Lama
15 år

Vad ersätter sjukförsäkring för sällskapsdjur?

En sjukförsäkring för sällskapsdjur som tecknats i händelse av dödsfall ersätter dödsfall till följd av ett olycksfall eller en sjukdom och om djuret kommer bort. Dessutom betalas ersättning ut från försäkringen om djuret måste avlivas till följd av en sjukdom eller ett olycksfall.

Djurets död

En olycksfallsförsäkring för sällskapsdjur som tecknats i händelse av dödsfall ersätter

 • när sällskapsdjuret dör till följd av ett olycksfall eller en sjukdom eller måste avlivas till följd av dessa

 • när ett sällskapsdjur försvinner och det inte hittas inom två månader trots att djurets försvinnande anmälts till polisen.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte om djuret har dött eller måste avlivas till följd av följande orsaker:

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • ekonomiska orsaker

 • oförmåga att bli dräktig eller förlorad avelsförmåga

 • ett olycksfall eller en sjukdom som har inträffat eller börjat innan försäkringen har trätt i kraft.

Vårdkostnader

En sjukförsäkring för sällskapsdjur som omfattar vårdkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av att djuret insjuknat eller skadats i ett olycksfall.

Begränsningar

Sjukförsäkringen för sällskapsdjur ersätter inte veterinärkostnader om de orsakats av

 • hälsokontroller, förebyggande av sjukdomar eller vaccineringar

 • rehabilitering och terapi

 • fysikalisk behandling och andra därmed jämförbara behandlingar

 • alternativ medicin

 • vård som liknar skötsel, parasitkurer, utdragning av mjölktänder eller borttagning av tandsten

 • sjukdom i tändernas stödjevävnad, behandling av felaktigt bett eller tandvård, undan­taget behandling av en tandskada till följd av ett olycksfall

 • behandlingar av lynnesfel eller beteende­rubbningar

 • undersökningar eller behandlingar av strukturella fel, tillväxtrubbningar, medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • normal dräktighet eller födsel

 • kastrering eller sterilisering

 • behandling av brunstproblem och andra könsproblem

 • problem vid äggläggning

 • faktureringsavgifter, arvoden för läkar­utlåtanden eller rådgivningskostnader

 • samtalskostnader och med dem jämförbara kostnader om det inte är medicinskt motiverat att ge instruktioner om vård för djuret via telefon

 • veterinärens resekostnader, kostnader för transport av djuret eller andra resekostnader

 • kejsarsnitt, utom om det berörda ingreppet utförts till följd av ett sådant sjukligt tillstånd som anges nedan:

  • en unge har fastnat i förlossningskanalen

  • en unge har dött i livmodern

  • födslovärkarna är alltför svaga

  • valpen har blivit onormalt stor i livmodern

Veterinärkostnader ersätts inte heller om ett olycksfall eller en sjukdom har inträffat eller börjat innan försäkringen trätt i kraft. Kostnader ersätts inte heller efter att försäkringen upphört.

Vilka kostnader är veterinärkostnader?

Veterinärkostnader som ersätts är

 • veterinär- och djurskötararvoden

 • mediciner som ordinerats av veterinär för behandling av en skada eller sjukdom

 • kostnader för förbandsmaterial och med de jämförbara material som använts på mottagningen och som behövs för fortsatt behandling

 • kostnader för nödvändiga laboratorie-, magnet­röntgen-, röntgen- och ultraljudsundersökningar för att undersöka en sjukdom eller skada

 • vårddygns-, expeditions- och jouravgifter på ett djursjukhus eller en djurklinik.

Veterinärkostnader som inte ersätts är

 • transport- och resekostnader

 • rehabilitering eller terapi

 • fysikalisk behandling

 • kostnader för anskaffning av närings-, vitamin-, mineralnärings-, tillskottsnäringspreparat eller naturprodukter eller för specialdiet.

Ersättningsbelopp för veterinärkostnader

Du kan välja ett maximibelopp för de veterinärkostnader som djurförsäkringen ersätter. Ersättningen kan enligt ditt val vara 500–2 000 euro under en försäkringsperiod. Från ersättningen för veterinärkostnader dras en självrisk av per besök.

Förlust av djuret

Om sällskapsdjuret dör eller försvinner, ersätts högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Ersättningen bestäms enligt djurets verkliga värde. Med verkligt värde avses det penningbelopp som man skulle ha fått för djuret om det hade sålts omedelbart innan det förlorades. Om till exempel det verkliga värdet på sällskapsdjuret överstiger försäkringsbeloppet, utbetalas ersättning till högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Självrisk

Självrisken för veterinärkostnader är 70 euro per veterinärbesök. Vid övriga försäkringsfall finns det ingen självrisk.

Säkerhetsföreskrifter om sällskapsdjur

 • Ett djur får inte lämnas utan raskaraktäristisk nödvändig vård, föda, dryck och vila.

 • De anvisningar som veterinären ger för behandling av en sjukdom eller skada ska följas.

 • Lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen och övriga bestämmelser av myndigheter ska följas.

 • Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kan det leda till att ersättningen sänks eller förvägras enligt punkt F6.1 i de allmänna avtalsvillkoren.

Premier för sjukförsäkringen för sällskapsdjur

Försäkringspremien bestäms utifrån djurart och försäkringsbelopp.

När försäkringsbeloppet stiger, så stiger också försäkringspremien. En försäkring enbart i händelse av dödsfall är det billigaste alternativet. Till exempel att lägga till vårdkostnader på 500 euro i en försäkring för en kanin höjer försäkringspremien med ungefär 99 euro om året.

Premierna för försäkringarna i ditt individuella Fennia­skydd och rabatterna på dem hittar du i försäkringsförslaget eller försäkringsbrevet.

För Fenniaskyddets försäkringspaket tas det ut en grundpremie en gång om året (24,50 euro 2017). Grundpremien tas ut även om Fenniaskyddet bara omfattar en försäkring. Grundpremien täcker förvaltningskostnaderna för försäkringen.

ÖVRIGT OM FÖRSÄKRINGSAVTAL

Försäkringens innehåll framgår av försäkringsbrevet och -villkoren

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer och meddela Fennia om du märker fel eller brister i uppgifterna. Vi skickar årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod. Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter som gäller försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar en försäkring.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid indexjustering.

Den försäkringssökande ska ge korrekta uppgifter

Upplysningsplikten uppfylls genom att man svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar. Om försäkringstagaren gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

Betalningsstörningar

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Försäkringsavtalets giltighet och uppsägning

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkrings­perioden.

När det har betalats ut ersättning för ett försäkrat djur till följd av dödsfall, oundviklig avlivning eller försvinnande upphör försäkringarna för det berörda djuret att gälla.

Uppsåt, grov oaktsamhet och alkoholpåverkan

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har bidragit till försäkringsfallet.

Premiebetalning

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tar vi ut en avgift på fem euro för betalningspåminnelse. På en försenad premie ska dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen.

Om försäkringspremien inte betalas på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från att meddelandet om uppsägningen skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

Identifikation vid skadeförsäkring

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpas samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel

Om ett försäkrat djur kommit till skada när en person som bor i samma hushåll med dess ägare åtagit sig att sköta djuret och genom grov oaktsamhet orsakat skadan, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

När en skada har inträffat

Meddela Fennia om skadan snarast möjligt. Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt i skriftlig form inom ett år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som orsakades av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättnings­sökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och de uppgifter som behövs för att reda ut vårt ansvar. Sådana dokument är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

I vissa situationer kan Fennia helt befrias från ansvar eller ersättningen sänkas. Sådana situationer är till exempel följande:

 • Försäkringstagaren gav bristfälliga eller felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades eller i samband med ersättningsansökan.

 • Skadan beror på grov oaktsamhet eller på uppsåtlig gärning av försäkringstagaren.

 • Förändringar som väsentligt ökar risken för en skada har inte meddelats.

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut. Om skadan har framkallats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och Fennia-service Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Avtalsspråken i bolagen är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Snellmansgatan 6

PB 103

00101 Helsingfors

Telefon +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 440 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänsten