Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan seuraeläinvakuutukset - tuote-esite
Seuraeläinvakuutus - esite

Fenniaturvan seuraeläinvakuutukset - tuote-esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Tässä esitteessä kerrotaan Fenniaturvan seuraeläimen sairausvakuutuksen keskeinen sisältö. Esitteessä on myös esimerkkejä oleellisista rajoituksista ja vakuutuksen hinnoista. Tämä esite ei ole täydellinen selvitys vakuutuksesta. Tutustu huolellisesti myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin.


Fenniaturva on vakuutuskokonaisuus, johon voit liittää valintasi mukaan kodin ja muun omaisuuden vakuutukset sekä kotivakuutusasiakkaana henkilövakuutukset itsellesi ja perheenjäsenillesi. Voit koska tahansa muuttaa vakuutustesi lukumäärää tai sisältöä.

Fenniaturvaan voit liittää:

omaisuutesi turvaksi

 • kotivakuutukset

 • matkatavaravakuutukset

 • venevakuutukset

 • eläinvakuutukset

 • metsävakuutukset

 • maatilavakuutukset

oikeudellisten riskien turvaksi

 • oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

itsesi ja perheenjäsenten turvaksi

 • lasten ja aikuisten sairauskuluvakuutukset

 • tapaturmavakuutukset

 • matkustajavakuutukset

 • leikkausturvavakuutus.

Kun sinulla on Fenniassa kotivakuutus, voit vakuuttaa alla olevan taulukon mukaisen terveen seuraeläimen. Alla olevasta taulukosta näet myös minkä ikäiselle eläimelle vakuutus myönnetään. Seuraeläinten poikaset ja pennut eivät kuulu emonsa vakuutukseen. Niille voi ottaa oman vakuutuksen, kun se on täyttänyt taulukon mukaisen myöntöiän.

Eläinlaji
Myöntöikä
Chinchilla
6 vk – 7 v
Fretti
6 vk – 5 v
Kani
6 vk – 5 v
Papukaija
6 vk – 10 v
Käärme
6 vk – 3 v
Minipossu
6 vk – 10 v
Alpakka
6 vk – 10 v
Laama
6 vk – 10 v
Muu lemmikki
6 vk – 3 v

Seuraeläimen sairausvakuutus voi valintasi mukaan kattaa

 • vain eläimen kuoleman

 • vain eläinlääkärikulut

 • molemmat, sekä kuoleman että eläinlääkärikulut

Seuraeläimen sairausvakuutus

Valittu vakuutusturva
Tapaturman tai sairauden aiheuttama kuolema
Tapaturman tai sairauden aiheuttamat eläinlääkärikulut
Tapaturman tai sairauden aiheuttama kuolema ja eläinlääkärikulut
Kotivakuutus sisältää yksityishenkilön vastuuvakuutuksen

Eläinvakuutuksen riskit perustuvat osittain vakuutettavan eläimen terveydentilaan. Sen vuoksi Fenniaan on ennen vakuutuksen voimaantuloa toimitettava eläimen terveydentilasta sellainen selvitys, jota kulloinkin edellytetään.

On tärkeää, että terveysselvityksessä annetut tiedot ovat oikein ja että kysymyksiin on vastattu totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Vakuutuksenottaja vahvistaa terveysselvityksen allekirjoituksellaan.

Joissakin tapauksissa on annettava eläinlääkärin lausunto ennen kuin vakuutus voidaan myöntää.

Jos terveysselvityksen tiedot ovat vääriä tai puutteellisia, Fennialla on oikeus toimia vakuutussopimuslaissa säädetyin tavoin. Tällöin vakuutukseen voidaan jälkikäteen liittää esimerkiksi rajoitusehto ja evätä korvaus tai alentaa sitä. Joskus vakuutus voidaan myös irtisanoa tiedonantovirheen takia. Tietyissä tilanteissa kyseeseen voi tulla myös vakuutussopimuksen raukeaminen pätemättömänä.

Eläinvakuutuksista ei korvata ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneita sairauksia tai vammoja. Eläimen terveydentila voi joskus aiheuttaa sen, että eläinvakuutusta ei voida myöntää lainkaan.

Jos haluat parantaa eläimen vakuutusturvaa tai korottaa vakuutusmäärää, tarvitaan uusi terveysselvitys ja joissakin tapauksissa myös uusi eläinlääkärinlausunto.

Seuraeläimen sairausvakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä kuljetusten aikana myös näiden maiden välillä.

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jolloin eläin saavuttaa taulukossa mainitun lajikohtaisen päättymisiän.

Eläinlaji
Päättymisikä vakuutuskauden lopussa
Chinchilla
9 vuotta
Fretti
7 vuotta
Kani
7 vuotta
Papukaija
15 vuotta
Käärme
5 vuotta
Minipossu
15 vuotta
Alpakka
15 vuotta
Laama
15 vuotta

Kuoleman varalta otettu seuraeläimen sairausvakuutus korvaa tapaturman tai sairauden aiheuttaman kuoleman ja katoamisen. Lisäksi vakuutus korvaa, kun eläin on välttämättä lopetettava sairauden tai tapaturman vuoksi.

Eläimen kuolema

Kuoleman varalta otettu seuraeläimen tapaturma­vakuutus korvaa

 • kun seuraeläin kuolee tapaturmaisesti tai sairauden vuoksi tai se on välttämättä lopetettava niiden vuoksi

 • kun seuraeläin katoaa ja sitä ei löydetä kahden kuukauden kuluessa siitä huolimatta, että eläimen katoamisesta on ilmoitettu poliisille.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa, kun eläin on kuollut tai lopetettu tässä luetelluista syistä

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • taloudelliset syyt

 • siitoskyvyn menettäminen tai tiinehtymättömyys

 • tapaturma tai sairaus, joka on sattunut tai alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Hoitokulut

Hoitokulut kattava seuraeläimen sairausvakuutus korvaa eläimen sairastumisesta tai tapaturmasta (vammautumisesta) aiheutuneet eläinlääkärikulut.

Rajoituksia

Seuraeläimen sairausvakuutus ei korvaa eläinlääkärikuluja, jos niiden syynä on

 • terveystarkastus, sairauden ennalta ehkäisevä hoito tai rokotus

 • kuntoutus ja terapiahoito

 • fysikaalinen hoito ja siihen rinnastettavat hoidot

 • luontaishoidot

 • huollon kaltainen hoito, loislääkitys, maitohampaiden tai hammaskiven poisto

 • hampaiden tukikudoksen sairaus, purentavian hoito tai hammashoito, paitsi tapaturman yhteydessä vaurioituneen hampaan hoito

 • luonneviasta tai käyttäytymishäiriöstä aiheutuva hoito

 • rakennevian, kasvuhäiriön, synnynnäisen tai perinnöllisen vian tai sairauden tutkimus tai hoito

 • normaali tiineys tai synnytys

 • kastraatio tai sterilisaatio

 • kiimahäiriöiden ja muiden sukupuolihäiriöiden hoito

 • munintaan liittyvät ongelmat

 • laskutuslisät, lääkärinlausuntopalkkiot tai neuvonantokulut

 • puhelumaksut ja niihin rinnastettavat kulut, ellei ole ollut lääketieteellisesti perusteltua antaa hoito-ohjeita eläimelle puhelimen välityksellä

 • eläinlääkärin matkakulut, eläimen kuljetuskulut tai muut matkakulut

 • keisarileikkaus, paitsi silloin kun ko. toimen­pide on tehty alla lueteltujen sairaalloisten tilojen yhteydessä:

  • poikanen juuttuu synnytyskanavaan

  • poikanen kuolee kohtuun

  • synnytyspoltot ovat liian heikkoja

  • pentu on kasvanut kohdussa epänormaalin suureksi.

Eläinlääkärikuluja ei myöskään korvata, jos tapa­turma tai sairaus on sattunut tai alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa. Kuluja ei myöskään korvata vakuutuksen päättymisen jälkeen.

Mitkä kulut katsotaan eläinlääkärikuluiksi?

Korvattavia eläinlääkärikuluja ovat

 • eläinlääkärin ja -hoitajan palkkiot

 • eläinlääkärin määräämät lääkkeet vamman tai sairauden hoitoon

 • kulut vastaanotolla käytetyistä ja jatkohoitoon tarvittavista sidetarpeista ja niihin verrattavista tarvikkeista

 • vamman tai sairauden tutkimiseksi välttämättömät laboratorio-, magneettikuvaus- ja röntgenkulut sekä ultraäänitutkimusten kulut

 • eläinsairaalan tai -klinikan hoitopäivä-, toimisto- ja päivystyskulut.

Korvattavia eläinlääkärikuluja eivät ole

 • kuljetus- ja matkakulut

 • kuntoutus tai terapia

 • fysikaalinen hoito

 • ravinto- ja vitamiini-, kivennäisravinne-, lisäravinne-, luontaistuotevalmisteiden hankkimiskulut tai erikoisruokavalion kustannukset.

Eläinlääkärikulujen korvausmäärä

Voit valita eläinvakuutuksesta korvattavien eläinlääkärikulujen enimmäismäärän. Korvaus voi olla valintasi mukaan 500–2 000 euroa yhden vakuutuskauden aikana. Eläinlääkärikulujen korvauksesta vähennetään käyntikertakohtainen omavastuu.

Eläimen menettäminen

Kun seuraeläin on kuollut tai kadonnut, siitä korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Korvaus määräytyy eläimen käyvän arvon perusteella. Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka eläimestä olisi saatu, jos se olisi myyty välittömästi ennen eläimen menettämistä. Vaikka esimerkiksi seuraelämien käypä arvo ylittäisikin vakuutusmäärän, korvauksena maksetaan enintään vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä.

Eläinlääkärikulujen omavastuu on 70 euroa jokaiselta eläinlääkärissä käyntikerralta. Muissa vakuutustapahtumissa ei ole omavastuuta.

 • Eläintä ei saa jättää ilman rodulle ominaista tarpeellista hoitoa, ravintoa, juomaa ja lepoa.

 • Sairauden tai vamman hoitoon liittyviä eläinlääkärin ohjeita on noudatettava.

 • Eläintautilakia ja eläinsuojelulakia sekä muita viranomaisten määräyksiä on noudatettava.

 • Suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että korvausta alennetaan tai se evätään yleisten sopimusehtojen kohdan F6.1 mukaisesti.

Vakuutusmaksu määräytyy eläinlajin ja vakuutusmäärien mukaan.

Vakuutusmäärän kasvaessa myös vakuutusmaksu kasvaa. Vakuutus vain kuolemanvaralta on edullisin vaihtoehto. Esimerkiksi 500 euron hoitokulujen lisääminen kanin vakuutukseen nostaa vakuutuksen hintaa noin 99 euroa vuodessa.

Omaan yksilölliseen Fenniaturvaasi liittyvien vakuutusten maksut alennuksineen löydät vakuutusehdotuksesta tai vakuutuskirjasta.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos tiedoissa on virheitä tai puutteita. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedot vakuutuksen sisällöstä. Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti. Jos vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Kun vakuutetusta eläimestä on maksettu korvaus kuoleman, välttämättömän lopettamisen tai katoamisen perusteella, kyseessä olevan eläimen vakuutukset päättyvät.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki

Jos vakuutettu eläin vahingoittuu, kun se on omistajansa kanssa yhteisessä taloudessa asuvan henkilön huolehdittavana ja vahingoittumiseen on syynä tämän henkilön törkeä huolimattomuus, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian. Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on ja kenelle korvaus on maksettava.

Fennia voi vapautua kokonaan vastuusta tai alentaa korvausta tietyissä tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos

 • vakuutuksenottaja on antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja vakuutusta ottaessaan tai korvausta hakiessaan

 • vahinko johtuu vakuutuksenottajan törkeästä huolimattomuudesta tai vahinko on aiheutettu tahallaan

 • vahingonvaaraa olennaisesti lisäävistä muutoksista on jätetty ilmoittamatta.

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voi menetellä, jos on tyytymätön korvauspäätökseemme. Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Toimi näin vahinkotilanteessa

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta, ohjeet korvauksen hakemiseen ja vahingosta selviytymisen palveluiden yhteystiedot.

Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomioi nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Jos olet tyytymätön Fennian päätökseen

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 440 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet