Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Fenniaskyddets brand- och stöldförsäkring för maskiner samt försäkring för skördetröska

Gäller från och med 1.1.2023

Den här broschyren ger information om det centrala innehållet i Fenniaskyddets brand- och stöldförsäkring för maskiner samt i försäkringen för skördetröska. Broschyren innehåller också exempel på de väsentligaste begränsningarna. Broschyren är ingen fullständig beskrivning av försäkringarna. Ta därför också noggrant del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.


Fenniaskyddet är ett försäkringspaket till vilket du enligt ditt val kan ansluta försäkringar för ditt hem och annan egendom samt personförsäkringar för dig själv och dina familjemedlemmar. Du kan ändra antalet försäkringar eller innehållet i försäkringarna när som helst.

Till Fenniaskyddet kan du ansluta som skydd för din egendom

 • hemförsäkringar

 • resgodsförsäkringar

 • båtförsäkringar

 • djurförsäkringar

 • skogsförsäkringar

 • lantbruksförsäkringar

som skydd mot rättsliga risker

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

som skydd för dig och dina familjemedlemmar

 • sjukkostnadsförsäkringar för barn och vuxna

 • olycksfallsförsäkringar

 • resenärförsäkringar.

Om du har en hem- eller lantbruksförsäkring hos Fennia, kan du teckna en brand- och stöldförsäkring för maskiner.

Med brand- och stöldförsäkringen för maskiner kan du försäkra

 • motordrivna fordon som inte är trafikförsäkringspliktiga, inklusive den standardutrustning som ingår i nyanskaffningspriset

 • arbetsmaskiner, inklusive den standardutrustning som ingår i nyanskaffningspriset.

  Standardutrustningen omfattas av försäkringen även då den förvaras på en låst eller bevakad förvaringsplats.

Exempel på motordrivna fordon och arbetsmaskiner som du kan försäkra med en brand- och stöldförsäkring:

 • maskiner avsedda för skötsel av trädgårdar och fastigheter, t.ex. åkbara gräsklippare

 • maskiner och anordningar avsedda för hobbybruk och lek, t.ex. vattenskotrar, hängglidare med motor och motordrivna anordningar för barn

 • fjärrstyrda modellflygplan

 • utombordsmotorer

 • lantbruksmaskiner som drivs med egen maskinkraft, frånsett skördetröskor. Försäkringen för skördetröska hittar du längre fram i broschyren.

Försäkringsobjektet anges i försäkringsbrevet.

Exempel på motordrivna fordon som inte kan försäkras med brand- och stöldförsäkringen för maskiner:

 • bilar

 • museibilar

 • tävlingsfordon

 • mopeder, motorcyklar, terränghjulingar

 • snöskotrar

 • lätta släpvagnar för person- eller paketbilar

 • traktorer

 • skördetröskor.

Om dessa motordrivna fordon används i trafik, ska för dessa, frånsett skördetröskor, i regel tecknas en lagstadgad trafikförsäkring.

En utombordsmotor kan du försäkra mot brand och stöld med en brand- och stöldförsäkring för maskiner, men båtförsäkringarna ger ett betydligt bättre skydd för utombordsmotorn än brand- och stöldförsäkringen för maskiner.

Maskiner som inte drivs med egen maskinkraft kan du, frånsett skördetröskor, försäkra med hem- eller lantbruksförsäkringar. Sådana maskiner är t.ex. motordrivna anordningar som är avsedda för att skjutas eller dras. Det finns en egen broschyr för Fenniaskyddets hem- och lantbruksförsäkring.

Med Fenniaskyddets ansvarsförsäkringar kan du skydda dig mot eventuell ersättningsskyldighet som uppstår till följd av person- eller sakskador som vållats en annan med ett motordrivet fordon eller en motordriven arbetsmaskin som försäkrats med en brand- och stöldförsäkring för maskiner.

Försäkringen gäller i de nordiska länderna och under transporter mellan dessa länder.

Försäkringspremien bestäms enligt försäkringsbeloppet för den maskin som ska försäkras. Premierna för ditt individuella Fenniaskydd och rabatterna i anslutning till det står i det försäkringsförslag eller försäkringsbrev som du fått.

Försäkringen ersätter en brandskada, som uppkommit till följd av eld som kommit lös, eller kortslutning i försäkringsobjektets elektriska anordningar.

Försäkringen ersätter inte en skada på en generator, elmotor, ett batteri eller en annan elektrisk anordning till följd av kortslutning.

Försäkringen ersätter en skada till följd av att försäkringsobjektet gått förlorat eller skadats om

 • orsaken varit stöld, olovligt tillgrepp eller försök till dessa

 • föremålet för gärningen var vid tidpunkten för gärningen låst eller förvarades på en låst eller kontinuerligt bevakad förvaringsplats.

Direkta skador till följd av förlust av en maskin ersätts om den inte har återfåtts inom 30 dagar från det att Fennia fick en skriftlig anmälan om händelsen.

Exempel på händelser som försäkringen inte ersätter

Försäkringen ersätter inte skador på försäkringsobjektets delar eller på själva anordning till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage, bristfälligt underhåll eller oskicklig eller ovarsam hantering.

Försäkringen ersätter en direkt sakskada till följd av ett försäkringsfall. Dessutom ersätts vid stöldskador skäliga kostnader för avhämtning eller återlämning av en maskin. Försäkringen ersätter inte slitage till följd av att försäkringsobjektet har använts.

Försäkringen ersätter bl.a. inte heller värdeminskning eller kostnader för ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med reparation, övertidshöjningar eller flygfrakt. Försäkringen ersätter inte heller förlust till följd av att försäkringsobjektet inte har kunnat användas.

Om försäkringsobjektet kan repareras till skälig kostnad, är det skadebelopp som ersätts reparationskostnaderna med avdrag för självrisken.

Om försäkringsobjektet inte kan repareras till skälig kostnad, är det skadebelopp som ersätts skillnaden mellan föremålets verkliga värde omedelbart före och efter försäkringsfallet med avdrag för självrisken.

Om reparationskostnaderna uppgår till minst 2/3 av det försäkrade föremålets verkliga värde, kan Fennia lösa in försäkringsobjektet, så att det övergår i Fennias ägo. Skadebeloppet som ersätts är då det verkliga värdet med avdrag för självrisken.

Fennia kan, i stället för att betala ut en kontant ersättning, uppfylla sin ersättningsskyldighet genom att skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en likadan eller likvärdig maskin eller en del i stället.

Den försäkrade har i varje försäkringsfall en självrisk. Du kan välja en självrisk mellan 200 och 1 000 euro. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är dina försäkringspremier.

Om du följer de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren, kan du förhindra att skador uppstår eller begränsa skadornas omfattning. När en skada inträffar kan Fennia sänka ersättningen eller förvägra den om säkerhetsföreskrifterna har försummats uppsåtligen eller genom vårdslöshet, som inte är ringa, och om denna försummelse har samband med uppkomsten av skadan. För att förhindra skador ska egendomen tas väl hand om, förvaras och skyddas väl. Vidare finns specialanvisningar om bl.a.

 • skyddsåtgärder för att förhindra stöld

 • brandsäker användning av förvaringsplatser

 • belysning av maskineri och bränsletank endast med elektrisk belysning

 • godkända anordningar för uppvärmning av motor, kraftöverföringsanordningar eller andra delar

 • förfarande vid reparation av fordon genom svetsning

 • uppfyllande av föreskrifter och bestämmelser om ett fordons körsäkra skick

 • körrätt och körkort, när det är påkallat

 • att köra fordon när man är sjuk eller trött.

Med Fenniaskyddets försäkring för skördetröska kan du försäkra din skördetröska inklusive dess standardutrustning som ingår i riktpriset samt dess breddnings- och parhjul. Den försäkrade skördetröskan och dess försäkringsskydd anges i försäkringsbrevet.

Om du ska köra skördetröskan på en väg, lönar det sig att teckna en ansvarsförsäkring för lantbruksidkare. Den är nödvändig vid eventuell ersättningsskyldighet, t.ex. vid en kollision, eftersom den lagstadgade trafikförsäkringen inte omfattar en skördetröska.

Försäkringen för skördetröska gäller i Finland och när skördetröskan tillfälligt har flyttats eller flyttas på andra håll i Norden. Med tillfälligt avses en tid på mindre än ett år.

Försäkringen för skördetröska ersätter sakskador som uppstår till följd av de händelser som anges i försäkringsvillkoren.

Vi ersätter skador på skördetröskan till följd av

 • eld som kommit lös

 • blixtnedslag

 • explosion

 • tillgrepp eller skadegörelse

 • kollision med ett motorfordon eller tåg

 • en skada som uppstår när man transporterar skördetröskan med andra färdmedel.

Dessutom ersätter försäkringen för skördetröska en avbrottsskada till följd av att man inte har kunnat använda skördetröskan om användningen förhindrats av de ovannämnda sakskador som ersätts. Som avbrottsskada ersätts de extra kostnader som uppstår av att säden tröskas med främmande materiel.

Exempel på händelser som försäkringen för skördetröska inte ersätter

Försäkringen ersätter inte

 • en skada på en bränslemotor till följd av explosion

 • en skada på ett däck till följd av explosion

 • en skada till följd av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete

 • en skada som har orsakats av att sprängämnen som tillhör en offentlig inrättning har exploderat

 • tillgrepp eller skadegörelse, t.ex. om förvaringsplatsen inte har varit låst eller skördetröskan inte har varit under uppsikt

 • en kollision med ett annat föremål än ett motorfordon eller tåg

 • en kollision med ett motorfordon eller ett tåg, till den del skadan på skördetröskan ersätts t.ex. från trafikförsäkringen för motorfordon eller från ansvarsförsäkringen för idkare av järnvägstrafik

 • en skada som uppstår på skördetröskan vid transport av denna med andra färdmedel, till den del skadan ersätts från en annan försäkring, t.ex. från ansvarsförsäkringen för fraktförare.

Det högsta skadebelopp som ersätts från försäkringen från skördetröska är det verkliga värdet på skördetröskan vid skadedagen.

Med verkligt värde avses skördetröskans kontantförsäljningspris på skadedagen. Vid fastställande av det verkliga värdet ska skördetröskans ålder, antalet brukstimmar, användningssätt och dess allmänna skick samt övriga omständigheter som inverkar på kontantpriset beaktas.

Ersättningsbeloppet är skadebeloppet med avdrag för självrisken.

Reparation av skördetröska

Om den skadade skördetröskan kan repareras till skälig kostnad, utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna eller ett motsvarande penningbelopp. Om skördetröskan förstörs eller skadas så svårt att den inte kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skördetröskans skadebelopp av skillnaden mellan dess verkliga värde omedelbart före och efter försäkringsfallet.

Inlösning till verkligt värde

Fennia kan lösa in en skördetröska, som inte kan repareras, till dess verkliga värde om den försäkrade och Fennia så avtalar. Då är skadebeloppet inlösningskostnaderna.

Ersättning för avbrott

Från försäkringen för skördetröska ersätter vi, på det sätt som anges närmare i villkoren, utöver ovannämnda sakskada också som avbrottsskada de extra kostnader som uppstår av att säden tröskas med främmande materiel.

Premien för försäkringen för skördetröska påverkas endast av skärbordets bredd på skördetröskan.

Försäkringen för skördetröska har en självrisk på 150 euro.

Om du följer de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren, kan du och andra försäkrade förhindra att skador uppstår eller begränsa skadornas omfattning. Fennia kan sänka ersättningen eller förvägra den om den försäkrade har försummat säkerhetsföreskrifterna uppsåtligen eller genom oaktsamhet, som inte är ringa, eller om han eller hon har varit påverkad av alkohol eller narkotika och om den här försummelsen har samband med uppkomsten av skadan.

Försäkringens innehåll framgår av försäkringsbrevet och -villkoren.

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer och meddela Fennia om du märker fel eller brister i uppgifterna. Vi skickar dig årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod.

Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar försäkringen.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, skickar Fennia ett meddelande om ändringarna.

Upplysningsplikten uppfylls genom att man svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar.

Om försäkringstagaren gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte betalas på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från att meddelandet om uppsägning skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Vi kan sänka eller förvägra den ersättning som vi betalar, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpar vi samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om något av följande: uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel på identifikation

Om en person, som bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade, använder den försäkrade egendomen tillsammans med honom eller henne, blir följden också i detta fall att ersättningen för en skada som en sådan person av grov oaktsamhet orsakat på föremålet sänks eller förvägras.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt. Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt i skriftlig form inom ett år efter att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som orsakades av försäkringsfallet.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och den information som behövs för att reda ut vårt ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har orsakats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Om du är missnöjd med Fennias beslut

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål www.fine.fi/sv .

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden www.kuluttajariita.fi/sv .

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 449 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor